Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk in hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De waterschapspartij Water Natuurlijk (WN) zit met 6 mensen in het waterschapsbestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hiermee is Water Natuurlijk de grootste partij in het waterschap en kan hierdoor invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen in het waterschapsbeleid. Hoogheemraad Els Otterman vertegenwoordigt Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur.

Tekening otter, ijsvogel en aal door Dirk Oomen

Missie Water Natuurlijk

Schoon, gezond en aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel en niet te weinig én van een goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een belangrijke randvoorwaarde voor ons dagelijks leven: gezond voedsel, een veilige groene omgeving, aantrekkelijke wijken, recreatie, bedrijven en gevarieerde natuur.
Waterschappen hebben een basistaak: de zorg voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Water Natuurlijk spant zich in om de basistaken te combineren met recreatie, extra natuur, landschapskwaliteit, cultuurhistorie en een duurzame innovatieve aanpak. En toch betaalbaar en uitvoerbaar en niet te vergeten eerlijk: de vervuiler/gebruiker hoort te betalen. Daarbij willen we het waterschap zichtbaarder maken en stimuleren we de samenwerken met organisaties en belanghebbenden. Ook Water Natuurlijk zelf zoekt actief die samenwerking op.

Onze belangrijke basiswaarden waarop we alle waterschapsplannen beoordelen:

– Ecologie, natuur en landschap
– Duurzaamheid
– Eerlijke lastenverdeling: volgens principe “vervuiler en gebruiker betalen”
– Financieel verantwoord
– Samenwerking en slimme combinaties: op zoek naar de win-win oplossingen
– Zichtbaarheid

Successen Water Natuurlijk-HDSR tot nog toe:
– natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn en wandelpad langs de Kromme Rijn,
– waterberging en natuurontwikkeling combineren bij De Hooge Boezem,
– nieuw beleid voor de sloten in de landgoederen voor vasthouden regen- en kwelwater,
– aandacht voor vismigratie, vispassage Amsterdam Rijnkanaal / Caspargouw,
– onderzoek naar interactie muskusrattenbestrijding en vismigratie,
– afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvangen gevaarlijke stoffen, efficiency verbetering.

Stroomgebied HDSR 

Het beheergebied van HDSR loopt van de Utrechtse Heuvelrug tot bijna bij Gouda en van iets ten noorden van Utrecht tot de Lek. Het gebied heeft een gevarieerd landschap met bijbehorende complexe eisen voor het waterbeheer. Het stroomgebied bestrijkt 20 gemeenten.

Alphen a/d Rijn (ZH, klein snippertje in HDSR), Bodegraven(ZH), Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort/ Oudewater, Nieuwegein, Nieuwkoop (ZH), Oudewater, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrecht (incl Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern), Utrechtse Heuvelrug, Krimpenerwaard (ZH, HDSR-kernen Vlist en Schoonhoven), Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist

Het gebied is daarom in drie gebieden verdeeld.
Westelijk gebied: het Groene Hart.
Dit gebied kenmerkt zich door polders onder het zeeniveau, gemalen en een fijn vertakt waterstelsel. Belangrijke aandachtspunten zijn, beperken van de bodemdaling en voorkomen van wateroverlast.

Oostelijk gebied: overgang van hoog naar laag.
De Heuvelrug kent een verdrogingsproblematiek, het is zaak hier regenwater en kwelwater zo lang mogelijk vast te houden. In het lagere gedeelte, de Kromme Rijn, moeten we wateroverlast voorkomen. In het oostelijk gebied treffen we veel kleine stuwen aan.

Stedelijk gebied: maatwerk.
Voor het stedelijk gebied is het van belang het water schoon te houden en te zorgen dat overlast door extreme neerslag wordt beperkt: infiltreren in de bodem, tijdelijk bergen of geleiden naar oppervlaktewater. Groenstroken, groene tuinen, groene daken, waterdoorlatende verharding, waterpleinen: er zijn allerlei slimme oplossingen die ook goed zijn om verdroging en hittestress tegen te gaan.HDSR kaart 2                                    Stroomgebied HDSR