Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

De Stichtse Rijnlanden

Water natuurlijk foto van de stichtte rijnlanden

Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De waterschapspartij Water Natuurlijk (WN) is met 6 mensen vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hiermee is Water Natuurlijk de grootste partij in het waterschap en kan hierdoor invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen. Water Natuurlijk werkt aan veilig, gezond en schoon water met aandacht voor natuur, landschap en recreatie. De belangrijkste aandachtspunten bij Water Natuurlijk zijn: groene veiligheid, herstel van de natuur, toegankelijk maken van de natuur, samenwerken met landbouw, schoon water in de stad, onderhouden cultuurhistorie, duurzaamheid, kostenbeheersing.

Successen Water Natuurlijk in de afgelopen jaren zijn:
– natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn en wandelpad langs de Kromme Rijn,
– waterberging en natuurontwikkeling combineren bij De Hooge Boezem,
– nieuw beleid voor de sloten in de landgoederen voor vasthouden regen- en kwelwater,
– aandacht voor vismigratie, vispassage Amsterdam Rijnkanaal / Caspargouw,
– onderzoek naar interactie muskusrattenbestrijding en vismigratie,
– afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvangen gevaarlijke stoffen, efficiency verbetering.

Missie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
“Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Kernwaarden bij onze aanpak zijn duurzaamheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, innovativiteit en efficiency. We zijn zichtbaar en bereikbaar voor de inwoners en de bedrijven in ons gebied. We werken intensief met andere partijen samen, want waterbeheer kan niet los gezien worden van de samenleving. De Stichtse Rijnlanden stemt het waterbeheer af op de eisen van de toekomst en werkt daartoe actief mee aan de totstandkoming van het waterbeleid.”

HDSR voor innovatieve waterzuivering

Gebied HDSR
Het gebied dat wordt beheerd door HDSR loopt van de Utrechtse Heuvelrug tot aan Gouda en van iets ten noorden van Utrecht tot De Lek. Het gebied heeft een gevarieerd landschap met bijbehorende complexe eisen voor het waterbeheer. Het gebied is daarom in drie aandachtsgebieden verdeeld.
Westelijk gebied: het Groene Hart.
Dit gebied kenmerkt zich door polders onder het zeeniveau, gemalen en een fijn vertakt waterstelsel. Belangrijke aandachtspunten zijn, beperken van de bodemdaling en voorkomen van wateroverlast.
Oostelijk gebied: water bindt.
De Heuvelrug kent een verdrogingsproblematiek, het is zaak hier regenwater en kwelwater zo lang mogelijk vast te houden. In het lagere gedeelte, de Kromme Rijn, moeten we wateroverlast voorkomen. In het oostelijk gebied treffen we veel kleine stuwen aan.
Stedelijk gebied: maatwerk.
Voor het stedelijk gebied is het van belang het water schoon te houden en te zorgen dat overvloedig regenwater snel kan worden afgevoerd. Het stedelijk gebied kan zelf geen water bergen.HDSR kaart 2                                    Gebied HDSR