Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

De Stichtse Rijnlanden

Water natuurlijk foto van de stichtte rijnlanden

Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De waterschapspartij Water Natuurlijk (WN) zit met 6 mensen in het waterschapsbestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hiermee is Water Natuurlijk de grootste partij in het waterschap en kan hierdoor invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen.
Guus Beugelink -tevens locodijkgraaf- vertegenwoordigd Water Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur.

Missie Water Natuurlijk
Schoon, gezond en aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel en niet te weinig én van een goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een belangrijke randvoorwaarde voor onze dagelijks leven: gezond voedsel, een groene omgeving aantrekkelijke wijken, recreatie, bedrijven en gevarieerde natuur. Water is een belangrijk thema en dit wordt alleen maar groter. Dat komt door de toenemende druk op onze onze beperkte ruimte en de gevolgen van de klimaatsverandering. We vinden samen werken met andere organisaties en belanghebbenden belangrijk.

Onze belangrijke basiswaarden waarop we alle waterschapsplannen beoordelen:
– Ecologie, natuur en landschap
– Duurzaamheid
– Eerlijke lastenverdeling
– Financiële degelijkheid
– Samenwerking en synergie
– Zichtbaarheid

Successen Water Natuurlijk in de afgelopen jaren zijn:
– natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn en wandelpad langs de Kromme Rijn,
– waterberging en natuurontwikkeling combineren bij De Hooge Boezem,
– nieuw beleid voor de sloten in de landgoederen voor vasthouden regen- en kwelwater,
– aandacht voor vismigratie, vispassage Amsterdam Rijnkanaal / Caspargouw,
– onderzoek naar interactie muskusrattenbestrijding en vismigratie,
– afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvangen gevaarlijke stoffen, efficiency verbetering.

HDSR voor innovatieve waterzuivering

Gebied HDSR
Het gebied dat wordt beheerd door HDSR loopt van de Utrechtse Heuvelrug tot aan Gouda en van iets ten noorden van Utrecht tot De Lek. Het gebied heeft een gevarieerd landschap met bijbehorende complexe eisen voor het waterbeheer. Het gebied is daarom in drie aandachtsgebieden verdeeld.
Westelijk gebied: het Groene Hart.
Dit gebied kenmerkt zich door polders onder het zeeniveau, gemalen en een fijn vertakt waterstelsel. Belangrijke aandachtspunten zijn, beperken van de bodemdaling en voorkomen van wateroverlast.
Oostelijk gebied: water bindt.
De Heuvelrug kent een verdrogingsproblematiek, het is zaak hier regenwater en kwelwater zo lang mogelijk vast te houden. In het lagere gedeelte, de Kromme Rijn, moeten we wateroverlast voorkomen. In het oostelijk gebied treffen we veel kleine stuwen aan.
Stedelijk gebied: maatwerk.
Voor het stedelijk gebied is het van belang het water schoon te houden en te zorgen dat overvloedig regenwater snel kan worden afgevoerd. Het stedelijk gebied kan zelf geen water bergen.HDSR kaart 2                                    Gebied HDSR