Coupures/Weingatten Slapersdijk/Alddyk nabij Anjum moeten Wetterskip zorg zijn

7 juli 2020
Water Natuurlijk Fryslân vindt dat het Wetterskip zijn verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals dijkhuizen, poldergemalen, coupures, sluizen, watermolens, monumenten en historische ontginningspatronen moet nemen. (Verkiezingsprogramma WN maart 2019 p. 27) Wij zijn duidelijk in hoe we de rol van het Wetterskip zien ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed. Daarom hebben … Lees "Coupures/Weingatten Slapersdijk/Alddyk nabij Anjum moeten Wetterskip zorg zijn" verder

Water Natuurlijk Fryslân vindt dat het Wetterskip zijn verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals dijkhuizen, poldergemalen, coupures, sluizen, watermolens, monumenten en historische ontginningspatronen moet nemen. (Verkiezingsprogramma WN maart 2019 p. 27)

Wij zijn duidelijk in hoe we de rol van het Wetterskip zien ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed. Daarom hebben we samen met de PvdA en de FNP opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de coupures/weingatten* in de Slapersdijk bij Anjum. Nabij Anjum (NEF) bevindt zich de Slapersdijk, deels eigendom van Wetterskip Fryslân, maar inmiddels geen onderdeel meer van de zeekering. Een deel van de dijk is verpacht aan een schapenhouder, een ander deel is verkocht en een deel is eigendom van Wetterskip Fryslân. De Slapersdijk wordt genoemd in de Cultuurhistorische Atlas van Fryslân (www.fryslan.nl) als belangrijk voor de wordingsgeschiedenis van Fryslân. Sinds 1592 omdijkt hij de Anjumer en Lioessenser Polder.

Maar de wordingsgeschiedenis gaat nog verder terug; al in de tiende eeuw werd er land gewonnen op zee. Vandaag de dag vormt de Alddyk een kenmerkend cultuurhistorisch element in het landschap. Net als de Slachtedyk, die nu wordt beheerd door It Fryske Gea. De Slapersdijk/Alddyk met haar zo kenmerkende coupures is een mooi en gaaf voorbeeld van een dijk, waarbij de coupures goed laten zien hoe men zich vroeger verdedigde tegen hoog water en bij laag water de landaanwinning gebruikte om een boterham te verdienen. Een vrij uniek en mooi voorbeeld van waterschapserfgoed, waar we zuinig op moeten zijn.

We moeten helaas constateren dat er bij de Slapersdijk/Alddyk nogal wat aan schort. De coupures hebben veel schade. Ze worden aan gort gereden door landbouwverkeer. Vooral aan de laatste coupure richting Lioessens, die toegang geeft tot de plek waar bieten worden opgeslagen, staat er treurig bij.

In november 2018 hebben wij via schriftelijke vragen ook al aandacht voor deze situatie gevraagd. Omdat er geen voortgang in lijkt te zijn stellen wij samen met de PvdA en de FNP de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur:

1. Vindt u dat de Slapersdijk met haar coupures van cultuurhistorisch belang? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom en heeft u, zoals de Unie van Waterschappen adviseert, een inventarisatie gemaakt van de waarde van de Slapersdijk/Alddyk;

2. Wat is/zijn de uitkomst(en) van de gesprekken over de Slapersdijk/Alddyk over de schade aan de coupures die u met het Gemeentebestuur van Noardeast Fryslân heeft gevoerd;

3. Heeft u er op aangedrongen dat de Gemeente Noardeast Fryslân niet alleen de cultuurhistorische waarde van de Slapersdijk/Alddyk in haar bestemmingsplan noemt, maar er ook een juridische status (bijvoorbeeld Gemeentelijk Monument) aan toekent;

4. Welke stappen gaat u verder ondernemen? Heeft u bijvoorbeeld overwogen de Slapersdijk, of de coupures onder te brengen bij de Stichting Waterschapserfgoed?

5. Wat is nodig om als Wetterskip Fryslân de cultuurhistorische waarde van de Slapersdijk met haar coupures te erkennen en (al dan niet samen met anderen) beleid te ontwikkelen om deze te verbeteren en in stand te houden?

6. Is de bestuurlijke afspraak binnen Wetterskip Fryslân over het beheer van de Slapersdijk/Alddyk in strijd met de eigen distelverordening en zo ja, wat gaat u daaraan doen? Is dat niet zo, waarom? En hoe communiceert het DB dat met de omwonenden?

Wij wachten nog op antwoorden.

Jelle Arjaans, Water Natuurlijk/Geborde Natuur
Henni van Asten, PvdA
Bram Bonnema, FNP

*Een coupure, bij dijken ook dijkgat, is in de waterbouwkunde een onderbreking in een waterkering.

Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht. Aan de zijkanten van de coupure zijn hiervoor muren aangebracht, met daarbij de mogelijkheid om ruimte tussen de muren te sluiten met behulp van een of twee rijen schotbalken of met behulp van een zware deur. Als extra veiligheid worden tussen de balken of tegen de gesloten deuren zandzakken geplaatst. Tussen de balken werd van oudsher ook wel paardenmest gestort.

Monique Plantinga: ‘Vasthouden, dat kostbare water!’

12 mei 2020
‘Zonnigste aprilmaand ooit gemeten’ ‘Droogte nekt weidevogels, vogelbond vraagt om plasdras’ ‘Veel buitenbrandjes bij toenemende droogte in natuur’ ‘Droge periode speelt boeren (weer) parten’ ‘Na extreem natte winter lijkt natuur nu al weer gortdroog’ ‘Zomer 2020 wordt opnieuw heet en droog’ Zomaar een paar koppen uit het nieuws van de afgelopen weken. Wie de grafieken … Lees "Monique Plantinga: ‘Vasthouden, dat kostbare water!’" verder

‘Zonnigste aprilmaand ooit gemeten’
‘Droogte nekt weidevogels, vogelbond vraagt om plasdras’
‘Veel buitenbrandjes bij toenemende droogte in natuur’
‘Droge periode speelt boeren (weer) parten’
‘Na extreem natte winter lijkt natuur nu al weer gortdroog’
‘Zomer 2020 wordt opnieuw heet en droog’

Zomaar een paar koppen uit het nieuws van de afgelopen weken.

Wie de grafieken van het KNMI bekijkt, ziet dat het neerslagtekort dit voorjaar bijzonder hoog is, zelfs extremer dan in andere droge lentes. Er is een reĂŤel risico dat 2020 de boeken ingaat als het derde zeer droge jaar op rij.

Dit ondanks een zeer natte februarimaand, waarin zelfs het Woudagemaal enkele malen werd aangezet om overtollig water af te voeren. Water waar we nu weer behoefte aan hebben.

Het grillige gezicht van klimaatverandering laat zich hier zien: we krijgen steeds meer te maken met extremen, zoals stortbuien en langdurige droogte

De droogte vraagt om maatregelen voor de kortere termijn. Het is belangrijk dat water dat nog valt in de komende maanden maximaal wordt vastgehouden. Voor de langere termijn noodt klimaatverandering om structureel ander waterbeheer. Beheer waarin opvangen, bufferen en hergebruiken van water een grotere rol krijgt. Waarbij natuur wordt benut als kans om water vast te houden, om C02 op te slaan,  om hittestress te verminderen. Waar de landbouw nog meer inzet op vergroting van sponswerking. Waar we het gesprek opnieuw aangaan over ontwatering.  Recent kaartte dijkgraaf Luzette Kroon in een interview met de Leeuwarder Courant al aan dat de landbouw er aan zal moeten wennen dat functionele drooglegging en het u-vraagt-wij-leveren bij de watervraag ter discussie kan komen te staan. “Je moet onderzoeken of je peil-volgt-functie soms niet beter kunt omdraaien.” Belangrijk, vindt de Fractie van Water Natuurlijk Fryslân. Goed dat dit wordt benoemd.

 

Het is hoogste tijd om de handschoen voor een lange termijn strategie op  te pakken.

Water in natte tijden vasthouden voor drogere periodes moet een nieuw normaal worden. Vasthouden, dat kostbare water!

Uitnodiging voor alle leden: Kom naar de ALV op 26 november aanstaande!

4 november 2019
Welkom op de halfjaarlijkse ALV van Water Natuurlijk Fryslân! Als speciale gast is Lenneke BĂźller uitgenodigd. Zij is projectcoĂśrdinator  van burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn. Zij neemt ons mee in de problematiek rondom de veenweidegebieden. De agenda en vergaderstukken worden binnenkort verstuurd. Wanneer: 26 november 2019 Tijd: 19:30-22:00 uur Waar: Grand CafĂŠ Wouters (bovenzaal), … Lees "Uitnodiging voor alle leden: Kom naar de ALV op 26 november aanstaande!" verder

Welkom op de halfjaarlijkse ALV van Water Natuurlijk Fryslân!

Als speciale gast is Lenneke Bßller uitgenodigd. Zij is projectcoÜrdinator  van burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn. Zij neemt ons mee in de problematiek rondom de veenweidegebieden.

De agenda en vergaderstukken worden binnenkort verstuurd.

Wanneer: 26 november 2019

Tijd: 19:30-22:00 uur

Waar: Grand CafĂŠ Wouters (bovenzaal), Leeuwarden

 

Water Natuurlijk Fryslân staat achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Schriftelijke vragen (artikel 38 van het reglement van Orde) fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur Datum: 31-10-2019                        Onderwerp: Deltaplan Biodiversiteitsherstel Aan de voorzitter van het AB van Wetterskip Fryslân,   Op 19 december 2018 hebben 19 partijen – afkomstig van kennisinstituten, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en een bank – het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel in Nederland gepresenteerd. … Lees "Water Natuurlijk Fryslân staat achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel" verder

Schriftelijke vragen (artikel 38 van het reglement van Orde)
fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur

Datum: 31-10-2019                        Onderwerp: Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Aan de voorzitter van het AB van Wetterskip Fryslân,  

Op 19 december 2018 hebben 19 partijen – afkomstig van kennisinstituten, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en een bank – het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel in Nederland gepresenteerd. Hoofddoel is een Nederland met een rijkere en gevarieerdere natuur: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/.

Aanleiding is de snelle achteruitgang van de voor natuur en voedselketen zo cruciale insectenpopulaties. De opstellers van het Deltaplan constateren dat het voor het gewenste herstel noodzakelijk is om samen te werken. De kern van de aanpak draait om het versterken van de 5 succesfactoren (draagvlak, verdienmodellen, wet- en regelgeving, kennis & innovatie, samenwerking gebied). De gezamenlijke inspanning richt zich op het verminderen van de drukfactoren en bedreigingen (vermesting, verdroging, verzuring, vervuiling en versnippering). In het Deltaplan staan een aantal concrete acties geformuleerd.

De in het Deltaplan samenwerkende partijen roepen de rest van Nederland en nadrukkelijk ook de overheden (waaronder waterschappen) op om daaraan mee te werken. Niet alleen door het uitspreken van steun, maar vooral ook door aanvullende ondersteunende en stimulerende acties.

De fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur ondersteunt die oproep van harte en wil hierover graag de volgende vragen stellen:

  1. Bent u bekend met het op 19 december 2018 verschenen Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel?
  2. Deelt u de mening dat de oproep prima aansluit bij de ambities van het algemeen bestuur en de door het dagelijks bestuur in het coalitie akkoord “Gewenst Peil” geformuleerde ambitie “om biodiversiteit maximaal te stimuleren” ?
  3. Deelt u de mening dat overheden en dus óók het Wetterskip niet mogen ontbreken in de lijst partijen die deelnemen aan het Deltaplan?
  4. Bent u van plan gehoor te geven aan de oproep in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Wetterskip aan te melden als deelnemende partij? Kunt u aangeven met welke concrete actie(s) het Wetterskip wil bijdragen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel? Zijn dit acties die al lopen cq in de planning zitten of ziet u in het Deltaplan aanknopingspunten voor aanvullende acties?
  5. Wat betekent dit voor de communicatie en de samenwerking met alle belanghebbenden in ons gebied?
  6. Bent u bereid in Unieverband en richting provincies en gemeenten in Wetterskip -gebied ook andere overheden aan te sporen actief mee te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel?

Wij vragen u uw antwoorden nader te motiveren.

Hoogachtend,

Jelle Arjaans,
fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur

Bedankt!

22 maart 2019

Beste kiezers, bedankt. Dankzij jullie hebben we 3 zetels. Hier zijn we ontzettend blij mee! 🙂 . Samen met geborgd natuur in onze fractie zijn we de grootste ?

Terug en vooruit

13 maart 2019
Vier jaar geleden begon ik als DB lid voor Water Natuurlijk bij Wetterskip Fryslân. Een mooie organisatie, maar helaas nog niet zo bekend bij de burger. Nog wel heel erg een functionele overheid die zorgt dat alle water het goede peil heeft zodat er goed geboerd kan worden, de natuur niet verdroogt, de burgers droge … Lees "Terug en vooruit" verder

Vier jaar geleden begon ik als DB lid voor Water Natuurlijk bij Wetterskip Fryslân. Een mooie organisatie, maar helaas nog niet zo bekend bij de burger. Nog wel heel erg een functionele overheid die zorgt dat alle water het goede peil heeft zodat er goed geboerd kan worden, de natuur niet verdroogt, de burgers droge voeten houden, en het afvalwater gezuiverd wordt.  Een overheid die haar taak goed uitvoert vanuit haar expert rol.

In de afgelopen vier jaar is er heel veel veranderd. Waar toen nog in geen enkel verkiezingsprogram het woord CO2 voorkwam, is het nu een serieus beleidsthema.  Klimaatverandering en de gevolgen voor ons allemaal zijn veel meer een algemeen maatschappelijk thema geworden. Schoon water is niet alleen meer een onderwerp voor het Wetterskip, maar ook voor natuurorganisaties, burgers  die willen zwemmen en recreÍren, agrarische belangenorganisaties, sportvissers , bedrijven. En het besef groeit dat niemand deze vraagstukken alleen kan oplossen maar dat samenwerking de enige optie is.  Dat besef heeft ook binnen het Wetterskip voor een cultuuromslag geleid.  Voor het realiseren van de eigen opgaven zijn veel gebiedsprocessen met inwoners gestart, sommige succesvol, andere moeizamer, maar in ieder geval met de intentie tot gezamenlijke oplossingen te komen. Veel initiatieven zijn  in de lokale gemeenschappen ontstaan, waarbij het Wetterskip vaak wordt gezien als samenwerkingspartner. Het Wetterskip is een zichtbaar deel van de samenleving geworden.

Uiteraard betekent dat ook iets voor de inzet die geleverd moet worden. Er is de laatste vier jaar grote druk van het Algemeen bestuur geweest om de tarieven laag te houden door reserves in te zetten en bezuinigingen door te voeren. Het einde van deze exercitie is nu wel in zicht.  Het Wetterskip heeft geen keuze als het gaat om de effecten van klimaatverandering, de schaarste van zoet water,  het belang van schoon water, het herstel van de biodiversiteit, en het hergebruiken van grondstoffen.

Ook een sobere en doelmatige uitvoering zal niet veranderen dat we met 600.000 inwoners op een hele dure infrastructuur zitten met zeedijken, 3000 km kaden, vele peilvakken en gemalen. Het is een illusie te veronderstellen dat de uitgaven voor een veilig en schoon Fryslân gelijk blijven. Met vele nieuwe opgaven in het vooruitzicht zoals het behoud van veen, het opvangen van weersextremen,  het omgaan met verzilting, het overgaan van fossiele bandstoffen op duurzame brandstoffen, en het verdere ecologisch herstel van ons watersysteem  zal ook de Friese burger de effecten in de portemonnee merken.  Het is te hopen dat de kiezer op 20 maart kiest voor een partij die realistisch naar de toekomst kijkt, niet met een  korte termijnblik “na ons de zondvloed”, maar met zorg  en inzet  voor een leefbaar Fryslân, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Voor mij komt er een eind aan een boeiende en leerzame periode bij het Wetterskip.  Dankzij de steun van de fractie, mijn collega DB leden,  de medewerkers en het Algemeen Bestuur  heb ik mijn werk met plezier kunnen doen en hopelijk bijgedragen aan een vitaal en maatschappelijk betrokken Wetterskip Fryslân.

 

Marian Jager-WĂśltgens

Klimaat, veenweide, biodiversiteit – ooit beter of nooit beter…

8 maart 2019
Misschien een te pessimistisch scenario. In het perspectief van de CO2 discussie aan de klimaattafels van Rutte 3 (hoeveel kunnen we daar nog van verdragen…) is klimaatverandering een hot item. Iedereen heeft het er inmiddels over. Na het dreigement van Klaas Dijkhoff aan drammer Rob Jetten van D’66 over de betaalbaarheid van de maatregelen voor … Lees "Klimaat, veenweide, biodiversiteit – ooit beter of nooit beter…" verder

Misschien een te pessimistisch scenario. In het perspectief van de CO2 discussie aan de klimaattafels van Rutte 3 (hoeveel kunnen we daar nog van verdragen…) is klimaatverandering een hot item. Iedereen heeft het er inmiddels over. Na het dreigement van Klaas Dijkhoff aan drammer Rob Jetten van D’66 over de betaalbaarheid van de maatregelen voor de gewone man dreigde het kabinet zich zelf opnieuw in problemen te brengen. U vroeg zich al verbaasd af hoe het toch komt dat een VVD’er zich druk maakt om het inkomen van de gewone man…. ja, schijn bedriegt! Dat is natuurlijk niet het geval. Het is vooral de aandacht afleiden om te voorkomen dat er echt stappen moeten worden gezet om het klimaat te redden en het bedrijfsleven te laten betalen voor wat het aanricht aan schade aan ons milieu! En niet de gewone burger! Die betaalt, zo is onlangs gebleken toch al veel meer voor zijn of haar energie. En Rutte een maand geleden maar beweren dat dit niet zo is. En iedereen zag het verkeert. Hoe vaak kan de man of vrouw in de straat misleid worden? Nou vaak door Rutte – dat is wel duidelijk. Wie herinnert zich de discussie niet over de dividendbelasting? Wie was daar als enige in Nederland een voorstander van? Ja, natuurlijk Rutte met zijn companen uit zijn partij de VVD! Het CDA had vlak voor Klaas Dijkhoff ook al gewaarschuwd dat er wel draagvlak moet zijn onder de bevolking voor maatregelen om ons klimaat te beschermen. Die CDAers geven er ook altijd blijk van een goed rentmeester te zijn van onze aarde….

En hoe zit het ook al weer met de veenweide? Al sinds 1945 zit het CDA in het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Al jaren is ook bij het CDA bekend dat het zo niet langer kan. Niet de manier waarop de landbouw produceert met steeds maar grotere bedrijven van honderden koeien en soms duizenden varkens. Intensieve landbouw noemen ze dat. Bijna geen koe meer buiten ondanks goede bedoelingen van boeren die nog wel gevoel voor hun vee en de samenleving hebben. Altijd werd maar weer gepleit voor lagere peilen in watergangen met alle gevolgen van dien. Bodemdaling,  verdroging, CO2 uitstoot, schade aan wegen en funderingen van woningen, monotone landbouw, geen weidevogels meer, het bodemleven verschraalt zichtbaar, steeds minder insecten. Het kan niet op! Wie zijn ook alweer de machthebbers die al tientallen jaren de macht hebben om iets te veranderen…. U raadt het al: CDA en VVD. Of het nu op landelijk niveau moet gebeuren of op provinciaal niveau in ‘us provinsje’ Fryslân het gebeurt zelden dat er drastisch iets verandert. Altijd wordt de positie van de landbouw beschermt – niet in het belang van de samenleving als geheel – maar alleen voor de sector. Het is niet anders als het beschermen van zij die het goed hebben. Daar zijn die partijen altijd zeer bedreven in geweest. Hoe lang gaat dit nog duren? Gele hesjes als voorbode van een groeiende onvrede onder de bevolking over het enorme verschil tussen zij die het goed hebben en steeds beter krijgen en iedereen die daaronder zit.

Het moet anders en het is nog (net) niet te laat. Op weg naar een meer energie neutrale samenleving met minder CO2 uitstoot door een sterk verminderd huishoudelijk gebruik van aardgas, meer elektrisch rijden, drastische verhoging van waterpeilen waardoor de veengrond minder oxideert en minder CO2 uitstoot veroorzaakt. Meer biodiversiteit, meer weidevogels en insecten door een gezonder bodemleven met meer variatie in kruidenrijke graslanden, minder intensieve landbouw door een natuurvriendelijker manier van landbouw bedrijven. Kortom het moet anders. Natuurlijk zijn er agrariĂŤrs die het al anders willen en daar werk van maken. Zij willen wel maar moeten door de politiek meer gestuurd en gesteund worden.

De temperatuur op onze aarde moet omlaag en daar moet wat aan gedaan worden! Niet meer wijzen naar een ander maar zelf aan de slag. Bij it wetterskip wordt van alles gedaan om klimaatneutraal te werken. De provincie moet mee. Niet langer op de handen zitten en zeggen dat het wel betaalbaar moet blijven. Natuurlijk moet het betaalbaar blijven. Maar zonder de rekening bij de gewone man te leggen kan er al veel. Bij de klimaattafels is geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de veenweide. De peilen moet in ieder geval omhoog. Zoek naar alternatieve vormen van bedrijfsvoering die ook op meer natte gronden een landbouwexploitatie rendabel maken.

Maar er moet meer worden gedaan. De politiek is aan zet! Op 20 maart a.s. bij de staten en waterschapsverkiezingen kunt u het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die dichter bij de natuur staan. Water Natuurlijk als groene waterschapspartij is de partij die het verschil kan maken!

Martin Dijkhoff – Water Natuurlijk geborgd natuur

18 februari: start campagne Waterschapsverkiezingen

9 februari 2019
Het aftellen is begonnen: De Unie van Waterschappen lanceert de campagne en de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen op 18 februari om 16:00 op het Centraal Station van Utrecht. Op deze manier vraagt de Unie aandacht voor de waterschapsverkiezingen die op 20 maart 2019 plaatsvinden. Er zullen veel waterschappers aanwezig zijn bij de lancering van de … Lees "18 februari: start campagne Waterschapsverkiezingen" verder

Het aftellen is begonnen: De Unie van Waterschappen lanceert de campagne en de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen op 18 februari om 16:00 op het Centraal Station van Utrecht.

Op deze manier vraagt de Unie aandacht voor de waterschapsverkiezingen die op 20 maart 2019 plaatsvinden. Er zullen veel waterschappers aanwezig zijn bij de lancering van de campagne, en ook vertegenwoordigers van organisaties die met de Unie samenwerken.

OfficiĂŤle lancering

Om 15:00 worden de aanwezigen bijgepraat over de inhoud van de campagne. Om 16:00 is de officiĂŤle lancering van de campagne. Iedereen kan dan meteen de stemhulp invullen. We sluiten af met een borrel.

Komt u ook? U kunt zich hier aanmelden.

Belangrijke stap op weg naar de verkiezingen gezet!

5 februari 2019
Na een geslaagde proefindiening vorige week woensdag is gisteren (maandag 4 februari) door de voorzitter Jelle Arjaans en de secretaris Paul van der Vegt, van Water Natuurlijk Fryslân de definitieve kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. ingediend bij het  centraal stembureau op het Wetterskip. Van alle 25 kandidaten op de lijst moest een … Lees "Belangrijke stap op weg naar de verkiezingen gezet!" verder
Na een geslaagde proefindiening vorige week woensdag is gisteren (maandag 4 februari) door de voorzitter Jelle Arjaans en de secretaris Paul van der Vegt, van Water Natuurlijk Fryslân de definitieve kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. ingediend bij het  centraal stembureau op het Wetterskip.
Van alle 25 kandidaten op de lijst moest een identiteitsbewijs en een met een zogenaamde “natte handtekening” ondertekende instemmingsverklaring worden ingeleverd.

Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst

4 februari 2019
Aan de leden en vrienden van Water Natuurlijk Fryslân, Graag nodigt het bestuur van Water Natuurlijk Fryslân u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst op woensdag 13 februari. De uitnodiging vind je hier. De bijeenkomst staat in het teken van de komende verkiezingen op 20 maart a.s. We bespreken de planning en de aanpak … Lees "Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst" verder

Aan de leden en vrienden van Water Natuurlijk Fryslân,

Graag nodigt het bestuur van Water Natuurlijk Fryslân u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst op woensdag 13 februari. De uitnodiging vind je hier. De bijeenkomst staat in het teken van de komende verkiezingen op 20 maart a.s. We bespreken de planning en de aanpak van de campagne en trappen de campagne af met een speech van de lijsttrekker Tieneke Clevering.

In de bijlage treft u de agenda en het verslag van de vorige ALV.

Graag tot 13 februari!

Met vriendelijke groeten,

Namens het regiobestuur van Water Natuurlijk,

Paul van der Vegt

Secretaris

123456789