Fractie Aa en Maas

De onderstaande bestuursleden van Aa en Maas vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Ernest de Groot
Dagelijks Bestuurslid

Ernest de Groot (51) uit Uden is voormalig wethouder van de gemeente Uden en huidig DB-lid van waterschap Aa en Maas. Hij is in 1988 afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen in de landinrichting, planologie, agrarische economie en natuur- en landschapsinrichting. Hij is o.a. actief binnen het IVN Uden, de Vogelwacht Uden, het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Brabants Landschap en de Raad van Advies van het IVN Consulentschap Noord-Brabant. Ernest was afgelopen jaar de Bijna Groenste Politicus van Nederland, net na Johan van den Hout (SP).

Ernest heeft zich kandidaat gesteld voor Water Natuurlijk vanwege zijn grote betrokkenheid bij – en grote belangstelling voor – water, milieu, bos, natuur, landgoed, landschap, cultuurhistorie, erfgoed, educatie, recreatie en sportvisserij in Oost-Brabant. Waterschappen zijn belangrijk omdat water voor ons belangrijk is. Ernest streeft via integraal waterbeheer naar schoon en gezond, mooi water om te beleven en zorgvuldig te benutten, natuurlijke en recreatief water voor mens en natuur, alsmede naar het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water via waterconservering.
Zijn favoriete waterplek in Oost-Brabant zijn de Wijstgronden in Uden. Op een steenworp afstand van zijn huis ligt een wijstgebied dat uniek is in Europa. Mede dankzij zijn inzet, is dit gebied nu vrijwel in oude glorie hydrologisch hersteld.

Gerrit Janssen
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Op het moment is Gerrit Janssen de fractievoorzitter van Water Natuurlijk in het bestuur van Aa en Maas. Gerrit woont in Asten en was van 1989 tot 2004 bestuurslid bij Waterschap De Aa, waarvan 11 jaar als DB-lid. Tot voor kort was hij ook raadslid in Asten en gedurende 8 jaar wethouder met o.m. milieu in zijn takenpakket. Tevens adviseerde hij de provincie over de inrichting van de ecologische hoofdstructuur namens de Brabantse gemeenten. Hij is werkzaam als juridisch adviseur.

Zijn inzet in het bestuur is vooral gericht op de landschappelijke inpassing van waterlopen en de verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast zet hij zich in voor bevordering van de recreatieve waarde van water, vismigratie en de financiering en aansturing van het waterschap.

Gerrit is van mening dat de inzet van het waterschap veel meer ten goede moet komen aan de burger, die de kosten draagt. Bij de investeringen voor verbetering van de waterkwaliteit moet meer het principe gelden dat de vervuiler betaalt.De komende jaren wil hij een duidelijke verbetering bereiken van de waterkwaliteit. Daardoor zal de soortenrijkdom in het water en de visstand kunnen toenemen. Bovendien wordt dan ook de recreatie vanwege gezonder water aantrekkelijker.
Zijn favoriete plek aan het water is Aan ‘t Elfde in de Groote Peel.

Suzanne de Zoeten
Algemeen Bestuurslid

Suzanne woont in de gemeente Grave en is daar actief als raadslid. Suzanne is afgestudeerd als ingenieur Milieuhygiëne aan de landbouwuniversiteit Wageningen en heeft gewerkt op gebied van milieu, natuur en landschap voor onder andere de gemeente ’s Hertogenbosch en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Van 1998 tot 2004 was Suzanne daarnaast bestuurslid van het Waterschap De Maaskant.

In het bestuur van het waterschap wil Suzanne zich inzetten voor een natuurlijk beheer van de wateren en gronden die het waterschap in eigendom heeft en het zoveel mogelijk openstellen hiervan voor recreatief medegebruik. Wat betreft het afvalwater wil ze dat het waterschap haar bijdrage levert aan het sluiten van grondstof-kringlopen. Het waterschap werkt al aan het terugwinnen van grondstoffen uit het rioolwater. Een goede zaak. Maar de beste kansen voor hoogwaardig hergebruik van stoffen liggen volgens haar bij de bron, bij de bedrijven zelf, omdat er dan nog geen verdunning en vervuiling met andere stoffen in de riolering heeft plaatsgevonden. Suzanne pleit ervoor dat het waterschap een brongerichte aanpak kiest en bedrijven aanspreekt om kritisch te kijken naar de afvalstoffen. Deze worden nu nog vaak met het afvalwater van bedrijven via de rioolwaterzuivering geloosd. Is het echt afval of zou het mogelijk een grondstof kunnen zijn voor andere bedrijvigheid? Het waterschap zou in ieder geval meer naar een brongerichte aanpak toe moeten voor schadelijke stoffen, die bij de afvalwaterzuivering niet uit het afvalwater kunnen worden gehaald, zoals bijvoorbeeld medicijnen en microplastics.

Klaas van der Laan
Algemeen Bestuurslid

Klaas van der Laan zet zich als medewerker van Staatsbosbeheer al jaren in voor de natuur met een accent op natte natuur. Opgegroeid langs de Drentse Aa waar hij via de sportvisserij zijn passie voor natuur ontwikkelde, studeerde hij daarna Bos en Natuurbeheer op Larenstein. Na het afstuderen ging Klaas als leidinggevende aan de slag bij Staatsbosbeheer in Noord-Oost Brabant.

Sinds 2001 werkt hij als adviseur/belangenbehartiger aan de afronding en inrichting van beekdalen en andere natte natuur. Bij dat werk maakte hij kennis met de waterschappen en ontwikkelde hij de behoefte om waterschappen in een richting te sturen, die meer rekening houdt met de natuur.

Als bestuurslid voor Water Natuurlijk  hoopt hij het watersysteembeheer op een meer natuurlijke leest te schoeien en vooral ook rekening te houden met de uitdagingen die de klimaatverandering met zich mee brengt.

Klaas wil zich inzetten voor het verwijderen van obstakels zoals stuwen, die de vistrek belemmeren en het terugdringen van riooloverstorten, die de visstand bedreigen. Op die manier wil hij graag werken aan een stabiele basis voor de visstand. Hij heeft daarbij de vaste overtuiging dat dit ook bijdraagt aan een groter draagvlak voor genoeg, schoon en gezond oppervlaktewater in Nederland.

Jos van den Broek
Algemeen Bestuurslid

Jos heeft een achtergrond als werktuigbouwkundige en was werkzaam in de afvalwaterzuivering en stadsverwarming. In 2009 werd Jos namens Water Natuurlijk bestuurslid bij waterschap Aa en Maas. Hij werd daarbij gesteund door vele sportvissers. Dit is niet vreemd gezien zijn functies als bestuurslid bij Sportvisserij Zuidwest Nederland, voorzitter van de Federatieve Adviescommissie Visstandbeheer en lid van Visstandbeheercommissie Aa en Maas.

Jos boeit het werken aan waterkwaliteit, waarbij voor hem de uitdaging is om met aanvaardbare kosten en gebruik van innovatieve technieken flinke verbeteringen te bereiken.
Vanuit zijn achtergrond en de zorg voor de met uitsterven bedreigde paling zet hij zich in voor vismigratie.
Opgegroeid met overlast door vervuild water, waarin grote hoeveelheden vissen het loodje hebben gelegd, heeft Jos veel passie ontwikkeld voor de natuur en in het bijzonder de visstand.
Jos wil vanuit zijn dagelijkse omgang met vele vissers zijn inzet richten op een duurzaam gebruik van ons water door mens, dier en plant. Hij kan zich goed vinden in de missie om gezonde en veerkrachtige watersystemen te ontwikkelen en te beheren.

Judith Hendrickx
Algemeen Bestuurslid

Naast haar werkzaamheden als onderzoeker en raadslid binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch voor De Bossche Groenen is Judith al 7 jaar actief als bestuurslid binnen het Waterschap Aa en Maas.

Als natuurliefhebber vindt zij het belangrijk dat er binnen de waterschappen meer aandacht komt voor het versterken van de ecologische en landschappelijke waarden. Door natuur meer ruimte te geven wordt de levendigheid van de ommelanden vergroot waar mensen en dieren van profiteren.
Het aanpakken van verdrogingbestrijding in onze natuurgebieden en hiermee het vergroten van de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap ziet zij als belangrijke opgave. Binnen de waterschappen is er volgens Judith nog een GROENE wereld te winnen. Natuur moet daarom binnen de waterschappen de aandacht krijgen die het verdient.