Fractie Aa en Maas

Deze bestuursleden vertegenwoordigen Water Natuurlijk bij Waterschap Aa en Maas en stellen zich hieronder voor.

V.l.n.r. Klaas van der Laan, Suzanne de Zoeten, Jacques van Geest, Ernest de Groot, Gerard Claassen, Francis Zandbrink en Judith Hendrickx.
Ernest de Groot
Dagelijks Bestuurslid

Ernest de Groot (51) uit Uden is voormalig wethouder van de gemeente Uden en huidig DB-lid van waterschap Aa en Maas. Hij is in 1988 afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen in de landinrichting, planologie, agrarische economie en natuur- en landschapsinrichting. Hij is o.a. actief binnen het IVN Uden, de Vogelwacht Uden, het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Brabants Landschap en de Raad van Advies van het IVN Consulentschap Noord-Brabant. Ernest was afgelopen jaar de Bijna Groenste Politicus van Nederland, net na Johan van den Hout (SP).

Ernest heeft zich kandidaat gesteld voor Water Natuurlijk vanwege zijn grote betrokkenheid bij – en grote belangstelling voor – water, milieu, bos, natuur, landgoed, landschap, cultuurhistorie, erfgoed, educatie, recreatie en sportvisserij in Oost-Brabant. Waterschappen zijn belangrijk omdat water voor ons belangrijk is. Ernest streeft via integraal waterbeheer naar schoon en gezond, mooi water om te beleven en zorgvuldig te benutten, natuurlijke en recreatief water voor mens en natuur, alsmede naar het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water via waterconservering.
Zijn favoriete waterplek in Oost-Brabant zijn de Wijstgronden in Uden. Op een steenworp afstand van zijn huis ligt een wijstgebied dat uniek is in Europa. Mede dankzij zijn inzet, is dit gebied nu vrijwel in oude glorie hydrologisch hersteld.

Suzanne de Zoeten
Algemeen Bestuurslid

Suzanne woont in de gemeente Grave en is daar actief als raadslid. Suzanne is afgestudeerd als ingenieur Milieuhygiëne aan de landbouwuniversiteit Wageningen en heeft gewerkt op gebied van milieu, natuur en landschap voor onder andere de gemeente ’s Hertogenbosch en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Van 1998 tot 2004 was Suzanne daarnaast bestuurslid van het Waterschap De Maaskant.

In het bestuur van het waterschap wil Suzanne zich inzetten voor een natuurlijk beheer van de wateren en gronden die het waterschap in eigendom heeft en het zoveel mogelijk openstellen hiervan voor recreatief medegebruik. Wat betreft het afvalwater wil ze dat het waterschap haar bijdrage levert aan het sluiten van grondstof-kringlopen. Het waterschap werkt al aan het terugwinnen van grondstoffen uit het rioolwater. Een goede zaak. Maar de beste kansen voor hoogwaardig hergebruik van stoffen liggen volgens haar bij de bron, bij de bedrijven zelf, omdat er dan nog geen verdunning en vervuiling met andere stoffen in de riolering heeft plaatsgevonden. Suzanne pleit ervoor dat het waterschap een brongerichte aanpak kiest en bedrijven aanspreekt om kritisch te kijken naar de afvalstoffen. Deze worden nu nog vaak met het afvalwater van bedrijven via de rioolwaterzuivering geloosd. Is het echt afval of zou het mogelijk een grondstof kunnen zijn voor andere bedrijvigheid? Het waterschap zou in ieder geval meer naar een brongerichte aanpak toe moeten voor schadelijke stoffen, die bij de afvalwaterzuivering niet uit het afvalwater kunnen worden gehaald, zoals bijvoorbeeld medicijnen en microplastics.

Klaas van der Laan
Algemeen Bestuurslid

Klaas van der Laan zet zich als medewerker van Staatsbosbeheer al jaren in voor de natuur met een accent op natte natuur. Opgegroeid langs de Drentse Aa waar hij via de sportvisserij zijn passie voor natuur ontwikkelde, studeerde hij daarna Bos en Natuurbeheer op Larenstein. Na het afstuderen ging Klaas als leidinggevende aan de slag bij Staatsbosbeheer in Noord-Oost Brabant.

Sinds 2001 werkt hij als adviseur/belangenbehartiger aan de afronding en inrichting van beekdalen en andere natte natuur. Bij dat werk maakte hij kennis met de waterschappen en ontwikkelde hij de behoefte om waterschappen in een richting te sturen, die meer rekening houdt met de natuur.

Als bestuurslid voor Water Natuurlijk  hoopt hij het watersysteembeheer op een meer natuurlijke leest te schoeien en vooral ook rekening te houden met de uitdagingen die de klimaatverandering met zich mee brengt.

Klaas wil zich inzetten voor het verwijderen van obstakels zoals stuwen, die de vistrek belemmeren en het terugdringen van riooloverstorten, die de visstand bedreigen. Op die manier wil hij graag werken aan een stabiele basis voor de visstand. Hij heeft daarbij de vaste overtuiging dat dit ook bijdraagt aan een groter draagvlak voor genoeg, schoon en gezond oppervlaktewater in Nederland.

Judith Hendrickx
Algemeen Bestuurslid

Naast haar werkzaamheden als onderzoeker en raadslid binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch voor De Bossche Groenen is Judith al 7 jaar actief als bestuurslid binnen het Waterschap Aa en Maas.

Als natuurliefhebber vindt zij het belangrijk dat er binnen de waterschappen meer aandacht komt voor het versterken van de ecologische en landschappelijke waarden. Door natuur meer ruimte te geven wordt de levendigheid van de ommelanden vergroot waar mensen en dieren van profiteren.
Het aanpakken van verdrogingbestrijding in onze natuurgebieden en hiermee het vergroten van de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap ziet zij als belangrijke opgave. Binnen de waterschappen is er volgens Judith nog een GROENE wereld te winnen. Natuur moet daarom binnen de waterschappen de aandacht krijgen die het verdient.

Wouter-Jan Oosten
Algemeen Bestuurslid

Vanwege een verhuizing buiten het beheergebied van Aa en Maas heeft Francis van Zandbrink het bestuur moeten verlaten.  Met ingang van november 2021 neemt Wouter-Jan Oosten haar plaats in het AB over.

Wouter-Jan zet zich in voor het Noordoost-Brabantse landschap. Hij behoudt graag weilanden met sloten en houtsingels, populieren, beekdalen met een ijsvogel, een kasteel met een gracht.

Landschap, natuur en erfgoed zijn niet vanzelfsprekend, het is nodig ons daarvoor in te spannen. Denk aan het tegengaan van verdroging en van mestuitspoeling, en het filteren van medicijnresten. Vervuiling en klimaatadaptatie zijn grote uitdagingen. Maar er liggen mooie kansen voor energiewinning uit riolering.

Naast zijn motivatie neemt Wouter-Jan Oosten negentien jaar ervaring met omgevingsbeleid mee naar het waterschap.

Wouter-Jan woont in Veghel en werd geboren in 1977.

Gerard Claassen
Algemeen Bestuurslid

Gerard Claassen wil zich inzetten voor een duurzaam leefklimaat, waar water, natuur en mens zich samen thuisvoelen.  Water, natuur en politiek zijn belangrijk voor Gerard. In de gemeentelijke politiek houdt hij zich al bijna 25 jaar bezig met belangrijke thema’s als verdroging en vernatting, landschapsbeheer en natuurontwikkeling.

Gerard vindt natuureducatie en kennis  van groot belang voor een duurzaam watersysteem in de toekomst. Daarvoor zet hij zich ook in met zijn werk bij IVN Asten-Someren. Gerard heeft 38 jaar bij Waterschap Aa en Maas gewerkt in de regio en op het hoofdkantoor. Voor hem is het belang van water voor mens en natuur vanzelfsprekend. 

Gerard woont in Lierop en is geboren in 1950.

Jacques van Geest
Algemeen Bestuurslid

Jacques is lid van de gemeenteraad van Grave voor Verenigd Progressief Grave. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wooninc. in Eindhoven en voorzitter van Gassels Heem.

In het verleden was hij consulent stadsvernieuwing in Nijmegen, hoofd van de afdelingen Welzijn en Volkshuisvesting in Delft, docent en supervisor en bestuurder van woningcorporatie Staedion in Den Haag. Vanaf 2005 is Jacques zelfstandig consultant.

Jacques is een rasbestuurder en vindt het waterschapswerk belangrijk. De partij Verenigd Progressief Grave is vorig jaar bij de Raadsverkiezingen uitgeroepen tot de groenste partij in het Land van Cuijk. De combinatie van waterschapsbestuur met het werk in de gemeenteraad vindt Jacques een boeiend uitdaging.