Kandidaten verkiezingen

De eerste elf Water Natuurlijk kandidaten voor de verkiezingen op 20 maart 2019 bij waterschap Aa en Maas stellen zich aan u voor.

Ernest de Groot
Uden

Ernest de Groot is lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas en loco-dijkgraaf. Hij heeft aan Wageningen Universiteit (LUW), landinrichting, planologie, landschapsecologie en agrarische economie gestudeerd. Na zijn studie was hij beleidsmedewerker bij de Provincie Noord-Brabant, wethouder in de gemeente Uden, en adviseur Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Landschapsbouw.

Als waterschapsbestuurder houdt hij zich bezig met waterconservering, verdrogingsbestrijding, waterberging, water-RO, beekherstel, hoogveenherstel wijstherstel, vismigratie/visstandbeheer, recreatie en watereducatie.

Ernest woont in Uden en is actief in het natuur- en landschapsbeheer, natuuronderzoek en natuureducatie.  Hobby’s van hem zijn wandelen (Pieterpad) en fietsen door Nederlandse landschappen. Sportief komt hij aan zijn trekken door het fietsen van klassiekers en buitencategorie bergen. 

Over zijn rol bij Water Natuurlijk zegt Ernest: “ Wat mij bindt met de mensen van Water Natuurlijk is de enorme passie voor natuur, landschap, erfgoed/cultuurhistorie, milieu, recreatie en educatie. Ik deel hun drive om de belangen van burgers èn natuur (planten en dieren) en landschap te behartigen. Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw en verstand van zaken. Wij doen ons bestuurswerk uit liefde voor onze planeet.”

Suzanne de Zoeten
Escharen

Suzanne woont in de gemeente Grave en werkt in de gemeente Veldhoven aan de energietransitie en de ontwikkeling van natuur en landschap. Suzanne is afgestudeerd als ingenieur. Haar werk lag op het gebied van milieu, natuur en landschap voor onder andere de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Daarnaast was Suzanne raadslid in de gemeenteraad van Grave. Van 1998 tot 2004 en van 2014 tot 2019 was zij bestuurslid van het waterschap.

In het bestuur van het waterschap zet Suzanne zich in voor verbetering van de waterhuishouding en voor de natuur. Suzanne maakt zich sterk voor een natuurlijk beheer van beken, oevers en dijken en het zoveel mogelijk open stellen hiervan voor recreatief medegebruik.

Wat betreft het afvalwater bepleit Suzanne om vervuiling aan de bron aan te pakken. Bedrijven moeten werken aan het sluiten van grondstoffenkringlopen. Tegelijkertijd zet Suzanne zich in om het waterschap aanvullende zuiveringsstappen te laten nemen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. We hebben immers een uitstekend rioleringsstelsel met aan het eind een zuiveringsinstallatie, voordat het afvalwater in rivieren en beken komt. De infrastructuur ligt er dus klaar voor om te zorgen dat er geen afvalstoffen in het water terecht komen. Maar het waterschap zuivert het afvalwater maar voor een deel. Medicijnresten, microplastics en stoffen als GenX worden niet uit het afvalwater gehaald. Bovendien zijn de zuiveringsinstallaties ook nog steeds verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de vervuiling van beken en rivieren. De natuur heeft hieronder te lijden en de mens ook, want van het Maaswater wordt immers in de Biesbosch weer drinkwater gemaakt.

Het derde aandachtspunt van Suzanne is het afkoppelen van regenwater van de riolering. We hebben weliswaar een prima rioolstelsel, maar we hebben één grote ontwerpfout gemaakt. We gebruiken het rioolstelsel namelijk ook om regenwater af te voeren. En dat geeft problemen. Bij hele grote regenbuien past het niet en loopt het rioolstelsel over. En die buien krijgen we door de klimaatverandering steeds meer. Het vieze rioolwater komt dan ongezuiverd in beken, sloten en kanalen terecht. Maar de belangrijkste reden om het regenwater niet af te voeren met de riolering is dat de grondwaterstand al jaren aan het dalen is. We moeten schoon regenwater dus helemaal niet afvoeren, maar vasthouden en zorgen dat hiermee de grondwatervoorraad weer op peil komt. Het grondwater is onze buffer tegen droogte en onmisbaar voor landbouw en natuur.

Klaas van der Laan
Schaijk

Klaas van der Laan zet zich als medewerker van Staatsbosbeheer al jaren in voor de natuur. Via de sportvisserij ontwikkelde hij zijn passie voor natuur en water. Hij studeerde Bos en Natuurbeheer op Larenstein. Sinds 2001 werkt hij bij Staatsbosbeheer in Noord-Oost Brabant als adviseur/belangenbehartiger aan de afronding en inrichting van beekdalen en andere natte natuur.

Klaas wil zich inzetten om het watersysteembeheer op een meer natuurlijke leest te schoeien en vooral ook rekening te houden met de uitdagingen die de klimaatverandering met zich mee brengt. Zijn aandacht gaat uit naar het verwijderen van obstakels zoals stuwen, die de vistrek belemmeren en het terugdringen van riooloverstorten, die de visstand bedreigen. Klaas woont in Schaijk.

Judith Hendrickx
Den Bosch

Naast haar werkzaamheden als onderzoeker en raadslid binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch voor De Bossche Groenen is Judith Hendrickx al 11 jaar actief als bestuurslid binnen Waterschap Aa en Maas.

Als natuurliefhebber vindt zij het belangrijk dat er binnen de waterschappen meer aandacht komt voor het versterken van ecologische en landschappelijke waarden. Door natuur meer ruimte te geven wordt de levendigheid van de ommelanden vergroot waar mensen en dieren van profiteren.

Het aanpakken van verdrogingbestrijding in onze natuurgebieden en hiermee de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap vergroten, ziet zij als belangrijke opgave. Binnen de waterschappen is er volgens Judith nog een GROENE wereld te winnen. Natuur moet daarom daar de aandacht krijgen die het verdient.

Francis van Zandbrink
Berlicum

Francis van Zandbrink heeft HTS gedaan. In haar werk is duurzaamheid de rode draad. Ze trok het waterplan bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en was adviseur Kaderrichtlijn Water en Deltaprogramma voor gemeenten in Brabant en Limburg. In haar woonplaats Berlicum is ze actief als bestuurslid bij burgerinitiatief ‘Met elkaar voor Mekaar’ (MevM), met acties voor zonnepanelen en spouwmuurisolatie. Momenteel leidt ze voor de gemeente Woerden de ambitie om klimaatneutraal te worden.

Francis wil met haar kennis doen wat haar hart haar ingeeft. Dat hart geniet van integrale oplossingen, zoals het Aa-dal bij haar dorp, waar landbouw, waterberging, natuur en recreatie hand-in-hand gaan. Als boerendochter draagt ze graag bij aan dit soort integrale oplossingen.

Francis wil lokale initiatieven van inwoners en grondgebruikers voor aanpak van extreem natte of droge situaties ondersteunen. Daarbij wil ze ruimte bieden voor eigen creativiteit.

Gerard Claassen
Lierop

Gerard Claassen wil zich inzetten voor een duurzaam leefklimaat, waar water, natuur en mens zich samen thuisvoelen.  Water, natuur en politiek zijn belangrijk voor Gerard. In de gemeentelijke politiek houdt hij zich al bijna 25 jaar bezig met belangrijke thema’s als verdroging en vernatting, landschapsbeheer en natuurontwikkeling.

Gerard vindt natuureducatie en kennis  van groot belang voor een duurzaam watersysteem in de toekomst. Daarvoor zet hij zich ook in met zijn werk bij IVN Asten-Someren. Gerard heeft 38 jaar bij Waterschap Aa en Maas gewerkt in de regio en op het hoofdkantoor. Voor hem is het belang van water voor mens en natuur vanzelfsprekend. 

Gerard woont in Lierop en is geboren in 1950.

 

 

 

 

Jacques van Geest
Gassel

Jacques is lid van de gemeenteraad van Grave voor Verenigd Progressief Grave. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wooninc. in Eindhoven en voorzitter van Gassels Heem.

In het verleden was hij consulent stadsvernieuwing in Nijmegen, hoofd van de afdelingen Welzijn en Volkshuisvesting in Delft, docent en supervisor en bestuurder van woningcorporatie Staedion in Den Haag. Vanaf 2005 is Jacques zelfstandig consultant.

Jacques is een rasbestuurder en vindt het waterschapswerk belangrijk. De partij Verenigd Progressief Grave is vorig jaar bij de Raadsverkiezingen uitgeroepen tot de groenste partij in het Land van Cuijk. De combinatie van waterschapsbestuur met het werk in de gemeenteraad vindt Jacques een boeiend uitdaging.

Wouter-Jan Oosten
Veghel

Wouter-Jan Oosten zet zich in voor het Noordoost-Brabantse landschap. Hij behoudt graag weilanden met sloten en houtsingels, populieren, beekdalen met een ijsvogel, een kasteel met een gracht.

Landschap, natuur en erfgoed zijn niet vanzelfsprekend, het is nodig ons daarvoor in te spannen. Denk aan het tegengaan van verdroging en van mestuitspoeling, en het filteren van medicijnresten. Vervuiling en klimaatadaptatie zijn grote uitdagingen. Maar er liggen mooie kansen voor energiewinning uit riolering.

Naast zijn motivatie neemt Wouter-Jan Oosten negentien jaar ervaring met omgevingsbeleid mee naar het waterschap.

Wouter-Jan woont in Veghel en werd geboren in 1977.

 

Rein Godding
Gemert

Rein Godding is in het dagelijks leven directeur van een pensioenfonds. In zijn vrije tijd is hij onder meer actief als imker en windsurfer. Schoon water vindt hij essentieel en bepalend voor het leefklimaat voor mens en milieu. Samen met zijn gezin brengt hij veel tijd door in de natuur.

Rein wil zich inzetten voor verbetering van de natuur door het tegengaan van waterverontreiniging, een eerlijke belangenafweging bij waterverdeling, bescherming van inheemse planten en dieren en stabielere waterstanden. Rein wil ook meer aandacht voor recreatie in en om het water en aanpak van vervuilers.

Rein woon met zijn gezin in Gemert en is 48 jaar.

Joseph Kuijpers
Oss

Joseph Kuijpers heeft een brede bestuurlijke ervaring bij onder meer waterschap, natuurorganisaties, historische vereniging, zorgboerderij en vakbond. Joseph heeft aquatische ecologie (waterbeheer) gestudeerd. Aansluitend bij zijn opleiding heeft hij  ruim 25 jaar ervaring opgedaan als beleidsadviseur op het vlak van klimaat, water en biodiversiteit en als belangenbehartiger bij de overheid.

Joseph zet zich in voor integraal waterbeheer met aandacht voor veilig, voldoende, gezond en multifunctioneel water. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen van de klimaatverandering.

Joseph woont in Oss en is 65 jaar geleden geboren in Berlicum.

Lodewijk den Breejen
Helmond

Lodewijk den Breejen is leraar aan het IVOD/Peellandcollege in Deurne en bestuurlid van de Christen Unie Oost-Brabant. Hij beschikt over veel bestuurlijke ervaring waaronder 20 jaar raadslid van de gemeente Helmond en waarnemend voorzitter van deze gemeenteraad. Ook was hij lid van de Commissie Samenleving Helmond en bestuurslid van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Naast IVN-lid is Lodewijk ook al bijna 20 jaar als vrijwilliger van Natuurmonumenten bij de natuur op de Stippelberg in De Rips betrokken. Lodewijk wil zich  inzetten voor bescherming van milieu- en natuurbelangen en meer aandacht voor recreatie aan het water.

Lodewijk woont in Helmond en werd geboren in 1953.