Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk Jou!

23 maart 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor … Continue reading "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk Jou!"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschap verkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen en/of die de lijst willen ondersteunen.

Houd onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten voor de activiteiten die we in 2018 organiseren voor Water Natuurlijk-leden en belangstellenden.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Aanmelden als kandidaat kan tot en met 15 juli 2018.

Uitgebreide informatie vind je in onderstaande documenten:

Profiel WN-kandidaat en WN-fractie

Doorkijk op Hoofdlijnen Campagne 2018

Aanmeldingsformulier kandidaten Water Natuurlijk 2019

Voor informatie over het werk van de huidige WN fracties:

Wil je je kandidaat stellen of heb je daar vragen over? Stuur dan een email naar:

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Brabant 2017-4

19 januari 2018

BUURTNATUUR- EN BUURTWATERFONDS

22 maart 2016
Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die … Continue reading "BUURTNATUUR- EN BUURTWATERFONDS"

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er € 75.000,- voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000,-.

Voor meer informatie klik hier

Verslag bijeenkomst Stedelijk Water 18 januari 2016

Op 18 januari hebben Freya Macke van de gemeente ’s Hertogenbosch, Toon Voets van  (Waterschap Aa en Maas) en Jac Hendriks (Waterschap De Dommel) een presentatie gehouden over genieten van water en toch droge voeten houden in de stad. Freya vertelde onder andere over pleinen in de stad, die na een regenbui waterspeelplaatsen worden en … Continue reading "Verslag bijeenkomst Stedelijk Water 18 januari 2016"

printscreen WN

Op 18 januari hebben Freya Macke van de gemeente ’s Hertogenbosch, Toon Voets van  (Waterschap Aa en Maas) en Jac Hendriks (Waterschap De Dommel) een presentatie gehouden over genieten van water en toch droge voeten houden in de stad. Freya vertelde onder andere over pleinen in de stad, die na een regenbui waterspeelplaatsen worden en de watermachine in de nieuwe woonwijk De Groote Wielen, waar al het regenwater van de wijk actief door gezuiverd wordt. Toon heeft een notitie gemaakt over eenvoudige en goedkope manieren om wegen af te koppelen van de riolering. Door het verlagen van de naastgelegen berm kan het regenwater dat van de weg afstroomt hier tijdelijk geborgen worden en langzaam in de bodem zakken. En Jacques vertelde dat steden zich moeten voorbereiden op de klimaatverandering met extremere warme perioden en meer kans op hoosbuien. De steden moeten klimaatactief worden. En het mooiste zou zijn als daarbij werk met werk gemaakt wordt en bijvoorbeeld de beken in de stad, zoals de Dommel in Eindhoven, weer meer de ruimte krijgen en bijdragen aan een mooie woonomgeving en bijzondere natuurwaarden in de stad.

De presentaties gaven aanleiding voor een levendige discussie. Afgesproken is dat de notitie van Toon verspreid zal worden en onze leden die kunnen benutten om in hun eigen gemeente het gemeentebestuur aan te sporen om werk te maken van het afkoppelen van wegen. Er werd tijdens de bijeenkomst gewezen op de nieuwe subsidieregeling van de provincie, het buurtwaterfonds en het idee geopperd om hier via Water Natuurlijk meer ruchtbaarheid aan te geven. Daar treft u in deze nieuwsbrief dan ook een artikel over aan. Tenslotte geeft zo’n bijeenkomst ook meteen inspiratie voor mogelijke vervolgonderwerpen, zoals bijvoorbeeld waterkwaliteit in combinatie met de presentatie over vissen, die we nog te goed hebben.

Ecologische verbindingszone langs de Tovensche beek: werk in uitvoering


EVZ Tovensche beek 1

EVZ Tovensche beek 2

EVZ Tovensche beek 4

EVZ Tovensche beek 5

Jachtverhuur onwenselijk in ecologische verbindingszones

Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur), die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones (EVZ’s) worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen). De jachtverhuur in dergelijke zones verdraagt zich niet met deze doelstelling. Bij de waterschappen Aa en Maas, … Continue reading "Jachtverhuur onwenselijk in ecologische verbindingszones"

Een ecjachtverhuur onwenselijk in EVZ's 2ologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur), die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones (EVZ’s)
worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen). De jachtverhuur in dergelijke zones verdraagt zich niet met deze doelstelling. Bij de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel is het beleid dat het jachtrecht en beheer en schadebestrijding van alle waterschapsgronden is verhuurd aan Wildbeheereenheden ( WBE’s). De bedoeling is daarmee bij te dragen aan vermindering van wildschade en instandhouding van een goede wildstand. Bovendien zou het niet verhuren betekenen dat jachtvelden doorsneden worden en daardoor niet meer voldoen aan de wettelijke eis van een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 40 hectare per jachthouder.

Vanwege ecologische belangen wordt reguliere jacht in o.a. EVZ’s volgens het beleid van de waterschappen niet gewenst. Dat geldt ook wanneer in het aangrenzende gebied jagen niet is toegestaan. Voor deze gebieden is uitgangspunt dat daar alleen jacht op afroep mogelijk is in het geval dat er een probleem met aanzienlijke wildschade speelt. Het initiatief voor jacht op afroep ligt dus bij het waterschap.

In de praktijk blijkt dit beleid echter niet te werken. In een aantal gevallen is geconstateerd, dat door jagers in EVZ’s wordt gejaagd, zonder dat door het waterschap om optreden is gevraagd. Voor zover daarbij leden van WBE’s betrokken zijn, worden de afgesloten faunabeheerovereenkomsten daarbij dus geschonden.

Tot nu toe is niet gebleken dat druk op de WBE’s tot verbetering heeft geleid. De waterschappen zullen dan ook de bestaande overeenkomsten moeten ontbinden met dergelijke WBE’s, waarvan leden betrokken zijn bij illegale jachtpraktijken.

jachtverhuur onwenselijk in EVZ's 1 Dat dit ingrijpende consequenties kan hebben voor de aansluitende jachtvelden vanwege de doorsnijding komt daarbij voor risico van de betrokken WBE. Dit betekent dat de jacht op gronden van het waterschap in de toekomst mogelijk niet meer verhuurd wordt. Dit heeft ook consequenties voor het waterschap. Als er namelijk grote wildschade op eigen terrein of bij de directe buren speelt, dan zal het waterschap voor die situaties zelf over een jachtopziener moeten beschikken.

Gerrit Janssen

Giftig gas bij oppompen van grondwater

In 2012 raakte een jongetje bewusteloos bij het oppompen van grondwater in het Zandbos in Deurne. Dit gebeurde op een speelplek, waar grondwater wordt opgepompt. Later werd een medewerker van het waterschap bij het oppompen van grondwater op die plek onwel. Ook enkele honden werden ziek nadat zij op een hondenuitlaatplek geroken hadden aan het … Continue reading "Giftig gas bij oppompen van grondwater"

In 2012 raakte een jongetje bewusteloos bij het oppompen van grondwater in het Zandbos in Deurne. Dit gebeurde op een speelplek, waar grondwater wordt opgepompt. Later werd een medewerker van het waterschap bij het oppompen van grondwater op die plek onwel. Ook enkele honden werden ziek nadat zij op een hondenuitlaatplek geroken hadden aan het water in het waterspaarbekken bij de Zandbosweg in giftig gas bij oppompen grondwater bordDeurne. Op die plekken was sprake van een indringende ‘rotte-eieren-geur’. Een soortgelijk incident deed zich voor in Oss.

Uit onderzoek bleek dat bij het oppompen van dit grondwater ook waterstofsulfide (H2S) vrij kwam in hoge doses en omdat dit een giftig gas is werd alarm geslagen.
Aanvankelijk werd een expertpanel ingeschakeld en vervolgens TNO.

Uit het onderzoek van TNO is gebleken, dat op vele locaties in Brabant een vergelijkbare situatie wordt aangetroffen, waarbij de hoeveelheid waterstofsulfidegas varieert. Daarbij zijn ook dodelijke hoeveelheden H2S aangetroffen.

Het probleem is dat bij hele hoge doses waterstofsulfide dit gas niet meer geroken kan worden. Ondanks het pleidooi van TNO voor vervolgonderzoek is door de provincie en GGD hiervan afgezien  en wordt het  voorlichten van publiek voldoende geacht.

Tot op dit moment is echter van die voorlichting weinig gebleken. Daarom hier enkele concrete adviezen van TNO:

 • Voor lokale en regionale overheden is het van belang om particulieren informatie te verstrekken over de risico’s en het gebruik van H2S rijk grondwater in zwembaden af te raden.
 • Aanbevolen wordt om tijdens of na installatie van waterspeelplaatsen de samenstelling van het grondwater te analyseren.
 • Ook bij bestaande waterspeelplaatsen is het aan te bevelen een analyse op de H2S concentratie in water uit te voeren. Dat geldt zeker als er bij het oppompen eegiftig gas bij oppompen grondwater speelplaatsn rotte eieren lucht wordt gemeten.
 • Aanbevolen wordt om geen H2S rijk grondwater te gebruiken voor het vullen van een zwembad, maar het alternatief van leidingwater te benutten.
 • In geval een zwembad wel zou worden gevuld met grondwater is het aan te bevelen om:
  − Voorafgaand aan het gebruik van het grondwater de H2S concentratie te (laten) meten via een betrouwbare on-site methode
  − Het vullen te doen op dagen met veel wind om verdunning te bewerkstelligen
  − De eerste week niet te zwemmen en geen warmte toe te voegen
  − Te wachten met het toevoegen van zout en andere stoffen tot ook bij roeren van het       water geen H2S meer wordt geroken
  − Pas te gaan zwemmen als er ook na roeren van het water geen H2S lucht meer    waarneembaar is, dan wel nadat is vastgesteld dat de H2S concentraties zijn afgenomen tot lage concentraties.

Het TNO onderzoek is te raadplegen via de site: H2S in de bodem vaak voorkomend verschijnsel

Gerrit Janssen

Afronding ecologische verbindingszone Derriekreek in Steenbergen

20 januari 2016
Waterschap Brabantse Delta is samen met de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) gestart met de afronding van het laatste gedeelte van ecologische verbindingszone (EVZ) Derriekreek. De Derriekreek vormt de verbinding tussen het Mark-Vlietkanaal en de Dintel. Bij deze afrondende fase wordt de Derriekreek tussen de Noordzeedijk en Noordlangeweg ingericht. Over een traject van 1 kilometer worden de oevers … Continue reading "Afronding ecologische verbindingszone Derriekreek in Steenbergen"
afronding ecologische verbindingszone Derriekreek
afronding ecologische verbindingszone Derriekreek

Waterschap Brabantse Delta is samen met de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) gestart met de afronding van het laatste gedeelte van ecologische verbindingszone (EVZ) Derriekreek. De Derriekreek vormt de verbinding tussen het Mark-Vlietkanaal en de Dintel. Bij deze afrondende fase wordt de Derriekreek tussen de Noordzeedijk en Noordlangeweg ingericht. Over een traject van 1 kilometer worden de oevers van de bestaande kreek schuin afgegraven en wordt beplanting geplaatst. Een deel van de Derriekreek krijgt met herstelwerkzaamheden de oude staat terug, waardoor ook hier een natuurvriendelijke inrichting ontstaat en planten en dieren zich thuis zullen voelen. Zij kunnen deze EVZ gebruiken om zich van het ene naar het andere natuurgebied te verplaatsen. Hierdoor versterken ecologie en waterkwaliteit.

De TOM, het waterschap en de provincie financieren samen de werkzaamheden. Doordat de TOM de EVZ-werkzaamheden bij de aanleg van andere werkzaamheden in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland meeneemt, bundelen het waterschap en de TOM krachten. Dit zorgt voor een efficiëntere, duurzame en goedkopere aanpak. De TOM legt ook compenserende waterberging aan en combineert deze werkzaamheden met die van de EVZ. Na afronding van de werkzaamheden is binnen het glastuinbouwgebied ongeveer 2 kilometer ecologische verbindingszone, 0,8 km beek- en kreekherstel en 13.000m3 waterberging gerealiseerd. De werkzaamheden zijn half oktober 2015 gestart en duren tot eind 2015.

Suzanne de Zoeten

Duurzaamheid wordt standaard bij Brabantse Delta

15 januari 2016
Bij de start van de nieuwe bestuursperiode bij Brabantse Delta is een grote stap gemaakt als het gaat om verdere verduurzaming van het waterschap. In de portefeuilles van alle leden van het Dagelijks Bestuur is nu innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat standaard opgenomen. En dit is ook het geval binnen alle projectplannen. Dat … Continue reading "Duurzaamheid wordt standaard bij Brabantse Delta"

Bij de start van de nieuwe bestuursperiode bij Brabantse Delta is een grote stap gemaakt als het gaat om verdere verduurzaming van het waterschap. In de portefeuilles van alle leden van het Dagelijks Bestuur is nu innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat standaard opgenomen. En dit is ook het geval binnen alle projectplannen. Dat is echt grote winst!!

Wieke Bonthuis
Wieke Bonthuis

Water Natuurlijk is bij waterschap Brabantse Delta geen coalitiepartij, maar heeft wel de trekkersrol van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing op zich genomen. In deze werkgroep is aandacht voor sturen op hoofdlijnen volgens Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. De fractievoorzitters vormen de agendacommissie. De Bestuurlijke Vernieuwing heeft ook geleid tot een nieuwe commissie. In de vorige bestuursperiode waren er 2 commissies en was er voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur een technisch vragenrondje. Nu komen er 3 commissies en hebben deze andere bevoegdheden: meer een adviesrol en debatfunctie. En de commissies beoordelen ook de rijpheid van de stukken voor het Algemeen Bestuur.

Wieke Bonthuis/Suzanne de Zoeten

Water Natuurlijk Aa en Maas bezorgd over mestverwerking 

12 januari 2016
Vanwege het mestoverschot proberen agrarische bedrijven hun overschot te verwerken in mestverwerkingsinrichtingen (mvi’s). Bij het verwerken van mest komt afvalwater vrij. Afgelopen twee jaar zijn ruim veertig vergunningen verleend voor het lozen van dat afvalwater op riolering of oppervlaktewater. De regels die daarbij worden toegepast verschillen vaak per waterschap en vooral Rijkswaterstaat is heel gemakkelijk … Continue reading "Water Natuurlijk Aa en Maas bezorgd over mestverwerking "

Vanwege het mestoverschot proberen agrarische bedrijven hun overschot te verwerken in mestverwerkingsinrichtingen (mvi’s). Bij het verwerken van mest komt afvalwater vrij. Afgelopen twee jaar zijn ruim veertig vergunningen verleend voor het lozen van dat afvalwater op riolering of oppervlaktewater. De regels die daarbij worden toegepast verschillen vaak per waterschap en vooral RijksWater Natuurlijk Aa en Maas bezorgd over mestverwerkingwaterstaat is heel gemakkelijk bij vergunningverlening.

Toch levert het afvalwater van een mvi grote risico’s op. Bekend is dat er antibiotica en antibiotica-resistente bacteriën in dit afvalwater kunnen zitten. Verder is sprake van uitstoot van stikstof, fosfor, metalen en zouten. Dit kan grote effecten hebben op de volksgezondheid en milieu. Dergelijke zaken worden nog onvoldoende bij de vergunningverlening betrokken en bovendien zijn de regels waaraan een mvi moet voldoen ook zeer wisselend per vergunningverlener.

Onlangs werd vanuit Waterschap Aa en Maas ambtelijk geadviseerd om voor de vergunningverlening aan de grootste mestverwerker MACE bij Landhorst geen MER-plicht op te leggen. Voor Water Natuurlijk was dit reden om kritische vragen te stellen. Uit de beantwoording bleek dat vanwege cumulatie in dit geval een MER zeker voor de hand zou liggen. Gelukkig hebben Gedeputeerde Staten intussen beslist om wel een Milieu Effect Rapportage voor te schrijven.

Water Natuurlijk Aa en Maas gaat de komende tijd meer onderzoek doen naar de regelgeving en de risico’s vanuit mvi’s voor de volksgezondheid en het milieu.

De vragen van Water Natuurlijk Aa en Maas aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap:

 1. Is het terecht dat in het advies is opgenomen dat er geen MER procedure nodig is? Zo nee, zou u dat nog willen rechtzetten richting provincie?
 2. Zijn er meetgegevens beschikbaar van soortgelijke bedrijven waarin met name gekeken is of alle ongewenste stoffen inderdaad worden verwijderd bij het toepassen van omgekeerde osmose. Met name zouden wij willen beschikken over betrouwbare meetgegevens voor geneesmiddelen, antibiotica en resistente bacteriën.
 3. Moet er bij een beoordeling ook niet worden gelet op cumulatieve effecten van soortgelijke bedrijven?

Gerrit Janssen

123