Speerpunten Aa en Maas

Voor de komende jaren heeft WN Aa en Maas binnen de vijf kernpunten (Gezond, Groen, Genieten, Goed Klimaatbestendig, Gezamenlijk)  drie speerpunten per kernpunt benoemd op basis van de input van ons regionale netwerk. Met deze 15 speerpunten gaan wij de campagne in.

A. Gezond “Water doet leven”: WN streeft naar schoon en gezond water. We willen een goede waterkwaliteit voor mens en natuur, voor alle sportvissers, watersporters, planten en dieren. Wij passen hier het voorzorgsprincipe toe.

 • Aanpakken van watervervuiling/waterverontreiniging direct bij de bron
 • Terugdringen van af- en uitspoeling van mest via wetgeving èn bodemverbetering
 • Bevorderen van natuur-inclusieve landbouw en natuurvriendelijk randenbeheer
 • Terugdringen lozing medicijnresten e.a. nieuwe stoffen effluent via een extra RWZI trap, de rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen 5 jaar uitrusten met een medicijnfilter
 • Terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen via wetgeving en extra voorlichting
 • Stimuleren van een voortvarende aanpak van riool-overstorten door gemeenten
 • Bestrijden van plastic soep door strengere voor de aanpak van bioplastics en microplastics

B. Groen “Water is Cool”:WN streeft naar een natuurrijk landschap met robuuste (natte) natuurgebieden. We willen beken en riviertjes herstellen voor het behoud en herstel van onze biodiversiteit. Dit is waardevol voor mens én natuur.

 • Aanvullen van de grondwatervoorraad (waterconservering) door gebiedseigen water beter vast te houden en meer natuurlijke waterpeilen toe te passen
 • Versterken biodiversiteit door beekherstel, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en door bouwen met natuur
 • Verbinden natuur door ecologische verbindingszones (groenblauwe linten)
 • Kosten in rekening brengen voor met name grote grondwateronttrekkingen/grote pompen
 • Bestrijden van de verdroging van bos en natuur door inzet meer geld voor natuurherstel
 • Verbeteren vismigratie via aanleg vispassages en visvriendelijke gemalen/stuwen
 • Bevorderen van ecologisch verantwoord oeverbeheer en extra beschaduwing van water

C. Genieten “Water verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving!”: WN wil, dat iedereen plezier kan beleven aan de schoonheid van ons water en het water kan benutten om te struinen, scheppen, kanoën, roeien, vissen, snorkelen en zwemmen.

 • Beter beleefbaar maken van het landschap en de cultuurhistorie, door het behoud van historisch erfgoed en herstel van allerlei structuren en elementen
 • Bevorderen van water-educatie aan jeugd, jongeren, studenten en volwassenen
 • Bevorderen van recreatief medegebruik langs oevers, waterlopen en dijken
 • Versterken van de zichtbaarheid van water in de woon-, werk- en leefomgeving
 • Aanleggen van ommetjes en struinroutes op de oevers van waterlopen
 • Aanleggen van poelen nabij scholen en wijken, zodat de jeugd kan scheppen
 • Verbeteren bereikbaarheid/toegankelijkheid van oevers en stekken voor vissers
 • Verbeteren van de mogelijkheden voor kano’s, roeiboten en fluisterboten

D. Goed Klimaatbestendig “Bodem en water “climate proof” maken”: WN wil “de sponswerking” van het landschap herstellen. Goed waterbeheer is gericht op zowel het voorkomen van wateroverlast als voldoende water beschikbaar krijgen in tijden van langdurige droogte en extreme hitte. Via klimaatbestendig waterbeheer worden schade door overlast en droogte beperkt. Conservering en buffering van water staan hierbij centraal. Water en groen zorgen voor verkoeling in steden en ze gaan hittestress tegen. Stem het gebruik van land beter af op de landschapssituatie.

 • Meer ruimte geven aan water in rivier-/beekdalen, zodat hier meer water gebufferd en geborgen kan worden. Kies voor de juiste functie op de juiste plek
 • Werken aan bodemverbetering, waardoor deze meer water kan opslaan, en het beter vasthouden van gebiedseigen water in de haarvaten (greppels, slootjes)
 • Vergroenen van openbare ruimte, parken en tuinen; tegelijkertijd regenwater ‘afkoppelen’ en water vasthouden in woonkernen (tuinen, straten en pleinen)
 • Meer natuurgebieden ontwikkelen tot klimaatbuffers voor waterberging
 • Energieneutraal / CO2-neutraal werken en meer eigen energie opwekken
 • Bevorderen van waterbewustzijn inwoners en bedrijven i.r.t. klimaatverandering
 • Bevorderen van de waterveiligheid door dijkversterkingèn m.n. rivierverruiming
 • Meedenken met ingezetenen wat betreft het verminderen van restrisico’s.

E. Gezamenlijk investeren “Duurzaam waterbeheer loont”:

WN streeft naar haalbaar en betaalbaar beleid. WN zet in op een gezamenlijke aanpak van maatregelen en projecten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat doen we proactief, met partners, inwoners, agrariërs e.a. ondernemers. We willen integraal en gebiedsgericht werken aan uitvoering. Geef mensen de ruimte en tijd om mee te denken. 

 • Hanteren van het principe “de vervuiler/gebruiker/kostenveroorzaker betaalt”
 • Adequate samenwerking tussen waterschap, gemeenten, agrariërs e.a. ondernemers bij projecten, gebruik de kennis en ervaring van de streek
 • Bevorderen van een integrale, gebiedsgerichte, uitvoeringsgerichte aanpak
 • Verbeteren van de afstemming van beleid via water als ordenend principe
 • Streven naar een transparant, open en integer waterschapsbestuur
 • Streven naar een gematigde kostenontwikkeling en haalbare/betaalbare tarieven
 • Naast optimalisatie, is innovatie nodig voor een duurzame, circulaire economie, waarbij we grondstoffen terugwinnen uit b.v. afvalwater (vezels, fosfaat) en maaisel
 • Onze kennis inzake waterbeheer meer/beter delen met ontwikkelingslanden
 • Goede afstemming met ingezetenen, proactief, interactief en participatief
 • Verbeteren van de samenwerking in de uitvoering van beleid (botje bij botje)