Speerpunten Aa en Maas

water_natuurlijk_aa_en_maas_ijsvogel_10858401_1512286199044175_6108347256966567741_nAa en Maas zet zich in voor onder
andere de volgende verbeterpunten:

  1. Het verknopen van allerlei oevers (groenblauwe dooradering) via ecologische verbindingszones, beekherstel en natuurvriendelijke oevers;
  2. Afronding van het herstel van hoogveen in de Peelvenen via interne compartimentering en externe buffering; *
  3. Het verder zuiveren van afvalwater en het terugwinnen van energie (gas) en grondstoffen waaronder vezels en fosfaat.
    Fosfaat komt van oorsprong in de natuur voor maar wordt op zodanige schaal gebruikt dat er schaarste gaat dreigen. Door terugwinnen van fosfaat wordt fosfaat behouden voor de voedselketen door te hergebruiken in zogeheten struvietkorrels. Deze korrels kunnen dienen als kunstmest;
  4. SAMSUNGHet herstel van wijst in alle 5 de wijstgebiedjes (Donzel, Slabroek, Wijstbos Zeeland en Geneneind). Wijst is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt langs tectonische breuken. De toevloed van tamelijk schoon diep grondwater is gunstig voor de planten. Het water kan door de aanwezigheid van ijzer rood zien. De grote ijzerrijkdom veroorzaakt bovendien zogeheten fosfaatfixatie, dat gaat de gevolgen van overbemesting tegen;
  5. Het vergroten van de natuur- en landschapswaarde van oevers door ecologisch oeverbeheer en building with nature;
  6. Creëren van een robuust watersysteem via het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ).
    Delen van Noord-Brabant behoren tot de droogste gebieden van Nederland. Er zijn overwegend zandgronden, zandgronden houden maar weinig water vast. Bovendien valt er weinig neerslag. De verdroging zal in de toekomst sterk worden doorgezet door de ontwikkeling van het klimaat. De zandgronden lopen daarmee op langere termijn het risico zo droog te raken dat landbouw er niet meer rendabel is en dat natuurgebieden verdwijnen. De stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden zet o.a. in op het bundelen en versterken van bestaande initiatieven in de strijd tegen watertekorten (zie deltaplanhogezandgronden.nl).

* Water is heel belangrijk voor de Peel. Als de waterstand in de Peel niet stabieler wordt, komt de hoogveenregeneratie niet van de grond.

Beginnende veenmosgroei in De Peel (foto: W. van Opbergen)

Beginnende veenmosgroei in De Peel
(foto: Wim van Opbergen)

Het waterschap heeft de zeggenschap over de hoogte van de waterpeilen in de Peel, maar speelt vooral ook een cruciale rol in de beheersing van de waterstanden in de landbouwgronden rondom de Peel (sloten, drainages, beregeningen, hydrologische bufferzones). Een hogere waterstand in de ecologische hoofdstructuur (EHS) en in een zone van de blijvende landbouwgronden rondom de Peel is essentieel voor een stabielere waterstand in de Peel zelf.

De beginnende veenmosgroei op de voorgrond op de foto is te danken aan de waterstandsverhogende maatregelen die de laatste jaren in de Peel zijn getroffen. Voor echte hoogveenregeneratie (stabielere waterstand) zal er vnl. rondom de Peel nog veel moeten gebeuren.