Vastgestelde Kandidatenlijst  Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht  

Vastgestelde Kandidatenlijst  Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht  
22 november 2018

Bekijk hier het Verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2019 – 2023

Vastgestelde Kandidatenlijst Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht

Nr 1. Sander Mager
Amstelveen

Water is volgens Sander (45) de drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling. Van natuur tot onze voedselproductie en van ons landschap tot recreatie - water is onmisbaar! Daarom zet Sander zich al 4 jaar als fractievoorzitter van Water Natuurlijk in ons waterschap in voor duurzaamheid, diervriendelijkheid en circulariteit. Ook in zijn werk is Sander actief bezig met duurzame ontwikkeling. Hij is directeur van AgriProFocus, de Nederlandse netwerkorganisatie voor duurzaam agrarische ondernemerschap in ontwikkelingslanden en is kwartiermaker voor het Netherlands Food Partnership. Sander is actief lid van GroenLinks en was eerder 12 jaar fractievoorzitter voor die partij in de gemeenteraad van Amstelveen. Sander woont in Amstelveen en heeft twee jonge kinderen. In het algemeen bestuur van het waterschap valt hij op door zijn overtuigende debatstijl en zijn verbindende kwaliteiten. Zijn duurzame ambities, drive en veranderkracht zet hij met overtuiging in om Water Natuurlijk een bepalende stem te geven in het Waterschap. 

Nr 2. Marjolein Quené
Hilversum

Sinds 25 woon ik in het Gooi en ik geef om deze omgeving en ik geef om de natuur. Water is de sleutel tot onze leefomgeving, veiligheid en gezondheid en het eerste waardoor we echt met klimaatverandering te maken krijgen. Water is te belangrijk om aan ambtenaren en technici over te laten. Schoon en gezond water, ruimte voor water, minder verdroging, lagere kosten, circulair gebruik van energie en grondstoffen: het vergt elke keer keuzes en die keuzes moeten op een democratische wijze gemaakt worden. Ik heb al twee jaar in het AB gezeten en wil daar graag mee doorgaan. Ik ben historicus en bedrijfskundige en heb in Afrika, Brussel en Nederland gewerkt bij uiteenlopende organisaties als een energiebedrijf en in de sociale zekerheid. Waar het uiteindelijk om draait: papier is geduldig, de uitvoering telt, want daar hebben bewoners mee te maken.  Voor mij zijn duurzaamheid en democratie met elkaar verbonden.

Nr 3. Renske Peters
Amsterdam

Water is van levensbelang : voor ons voedsel, waterveiligheid, gezondheid, natuur en landschap. Bij de aanpak van het klimaatvraagstuk is ‘water’ een  sleutel thema. Ik ben gefascineerd door water en haar invloed op onze samenleving .

Mijn ervaringen zijn breed. Op nationaal niveau heb ik aan het Deltaprogramma gewerkt maar ook wereldwijd heb ik mij ingezet. Nederland is een voorbeeldland voor vele delta’s. Voorkomen in plaats van reageren op een ramp is mijn leidraad. Verder zoek ik naar het combineren van meerdere belangen zoals waterveiligheid met natuur en landschap. Dat leidt tot betere en duurzamere oplossingen.

Lokaal ben ik actief in de Stichting Beschermers Amstelland (vz) die staat voor de bescherming van de groene long van Amsterdam. Om dit prachtige cultuur- historisch landschap langs de Amstel te behouden moet ons watersysteem op orde zijn.

Met mijn passie,  kennis  en netwerk van organisaties en overheden  hoop ik een waardevolle en praktische bijdrage te leveren.

Nr 4. Pieter de Groene
Breukelen

Water speelt al vanaf zijn 11e een centrale rol in Pieter (58) zijn leven. Als zeeverkenner en zeilinstructeur begon een bevlogen leven in de watersport. Dit leidde destijds tot de studie weg- en waterbouw, later gevolgd door bedrijfskunde. Pieter heeft een brede ervaring als bestuurder bij de overheid en in het bedrijfsleven. De laatste 10 jaar was hij wethouder in de gemeente Stichtse Vecht en dagelijks bestuurder bij AGV. In deze periode was hij nauw betrokken bij wateroverlast (Kockengen), bodemdaling, het Plassenschap Loosdrecht en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten. Pieter wil het verkiezingsprogramma uitgebreid zien met meer aandacht voor wateroverlast en veiligheid. Met name het voorkomen hiervan; door de inrichting van de omgeving hierop aan te passen. Denk hierbij aan vernatting en tijdelijke wateropslag op straat. Hij is actief lid van D66 en agendeert het belang van waterbeheer op verschillende niveaus in de partij. Pieter heeft een uitgesproken visie op samenwerking met inwoners, bedrijven en collega overheden. Hij heeft geleerd dat inwoners hun gebied het beste kennen en dat je door samenwerking de best mogelijke, duurzame en gedragen oplossingen voor de toekomst kunt vinden.

Nr. 5 Jojanneke Vanderveen
Hilversum
Jojanneke Vanderveen (28, GroenLinks) ziet werken aan een duurzame, eerlijke wereld als haar belangrijkste doelstelling. Met haar proefschrift over politieke legitimiteit en haar functies binnen Water natuurlijk, GroenLinks (o.a. als Landelijk Voorzitter van Dwars, de GroenLinks Jongeren organisatie) en Alternatief Voor Vakbond  wil zij hier een bijdrage aan leveren. De vraag die haar steeds bezig houdt: hoe komen we van idealen naar resultaten in de praktijk? Jojanneke gelooft in de potentie van kleine stappen en in het belang van draagvlak en samenwerking. 'Een duurzame samenleving maken we samen. Voldoende draagvlak onder alle betrokkenen is daarbij onmisbaar. Bij het zoeken naar duurzame oplossingen moeten we rekening houden met degenen die daarvan de impact ondervinden. De dialoog en samenwerking met agrariërs is hierbij bijvoorbeeld erg belangrijk. Graag zet ik mij hiervoor in!'
Nr 6. Marjolein Meerburg
Maarssen

Goed samenwerken om slim te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering, daar sta ik voor. Waardoor het in onze leefomgeving gezond, mooi, veilig en prettig vertoeven is, op en rond het water.

Ik heb een achtergrond in het waterbeheer, ik heb o.a. gewerkt aan het programma Ruimte voor de rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma maar ook aan watervoorzieningsprojecten in Afrika. Waar het mij altijd om gaat is de mens in zijn omgeving; die inspraak heeft in wat er om hem of haar heen gebeurt, die onderdeel uitmaakt van de natuur, die geniet van de bijzondere wereld om ons heen, in al haar vormen.

Als we problemen veel integraler aanpakken dan kunnen we onze maatschappelijke ambities in veel minder ruimte kwijt. Denk aan groene steden met daken die water vasthouden, waar energie opgewekt wordt en waar de bijen blij van worden waardoor het in warme zomers aangenaam blijft en in de winter je kelder niet onderloopt. Zie de mogelijkheden van de gebieden met de grootste bodemdaling (met veel CO2 uitstoot en optrekkend zout water) gaan benutten voor onze woningbouwopgaven en slimme voedselvoorziening. Zodat er ruimte over blijft voor natuur en recreatie.

Ik ben enthousiast om hiermee aan de slag te gaan!

Nr 7. Laurens Kooij
Amsterdam

Laurens heeft ruime ervaring als ambtelijk adviseur bij grote infrastructurele projecten zoals de Zuidas in Amsterdam. Hij heeft snel inzicht in complexe vraagstukken en heeft een fundamentele visie op duurzaam waterbeheer.

Nr. 8 Rick van Dijk
Vinkeveen

Rick is een Vinkeveense ondernemer met zijn bedrijf Drie Marketeers en zet zich in als senior marketeer bij de FNV. Hij is zeer actief in het water als (grot)duiker en meermaals per week in de Vinkeveenseplas te vinden. Hij is een enthousiasmerende kandidaat met interesse in inhoudelijke onderwerpen. Hij is actief in het wereldwijde conservatie Project Baseline. Hij heeft zich de afgelopen vier jaar sterk ontwikkeld en wil verder doorgroeien op het bestuurlijk vlak en leiderschap. Hij heeft concrete ideeën om de campagne en verkiezingen op de agenda te krijgen. Hij streeft naar het behoud van de huidige natuurwaarden.

Nr 9. Atze Sytsma
Hilversum

Atze Sytsma heeft een lange ervaring als interimmanager. Na een vaste managementbaan bij de NOS was hij bestuurder en directeur ad interim van vele overheids- en not-for-profitorganisaties, zoals bij kunst en cultuur (o.m. symfonieorkesten en concertzalen) en de gezondheidszorg. Verder was en is hij lid (meestal voorzitter) van raden van toezicht en besturen van allerhande culturele en maatschappelijke organisaties.
Weliswaar heeft Atze door zijn andere werkzaamheden nog geen daadwerkelijke activiteiten op het gebied van natuur, milieu en klimaatverandering ontplooid, maar hij heeft wel de ontwikkelingen op het gebied hiervan intensief gevolgd en zich hierbij zeer betrokken gevoeld. Vandaar dat hij zich kandidaat stelde. Omdat hij zich bij nieuwe opdrachten altijd in heel korte periodes in allerlei nieuwe situaties moest inwerken en inleven, zal hem dit zeker ook bij Water Natuurlijk lukken.
Intussen heeft Atze zich op verzoek van de fractie en het bestuur bereid verklaard voorzitter te worden van het bestuur van de regio Noord-West van Water Natuurlijk. Op de eerstvolgende ledenvergadering zal hierover worden besloten.

Nr 10. Margriet Pel
(Amsterdam)

Natuurlijk water in beekjes, riviertjes, meertjes of poelen is in Nederland nauwelijks meer te vinden. Het water is overal sterk beïnvloed, door menselijk ingrijpen, vaak met nadelige gevolgen voor planten en dieren en met als gevolg dat vele soorten bedreigt worden. Het is om diverse redenen, waaronder de klimaatproblemen en de achteruitgang van de biodiversiteit, noodzakelijk om in te zetten op natuurlijker waterbeheer, inclusief natuurlijker oevers, bodems en grondwaterstanden. Daarbij zullen menselijke activiteiten zich soms moeten aanpassen. Er is veel herstel nodig, maar gelukkig ook nog mogelijk. Daar wil ik mij als bioloog gaarne voor inzetten. Na mijn Biologie studie heb ik enkele jaren in Suriname gewoond en gewerkt als bioloog. De nog grotendeels ongerepte natuur heeft een blijvende indruk op mij gemaakt. Daarna ben ik een periode werkzaam geweest in de financiële sector onder meer als project leider en als internal auditor bij ING. In deze periode heb ik mij ook ingezet voor Natuurmonumenten als lid van de ledenraad van Amsterdam. In de komende periode wil ik mij graag actief inzetten voor Water Natuurlijk.

Nr 11. Wilbert Kroesen
Hilversum

Wilbert (D66) is in de afgelopen 25 jaar, nadat hij in Hilversum is gaan wonen, heel bekend geraakt met het landschap, de natuur en het oppervlaktewater van onze streek. Vanuit zijn vak is hij bijna dagelijks bezig met circulariteit en duurzaamheid. Alles is verbonden met elkaar: de opwarming van de aarde zorgt voor meer hemelwater in onze buurt. Maatschappelijk is hij een actief lid van meerdere verenigingen en stichtingen. Hij is enkele jaren raadslid geweest.

Nr 12. Ronald de Jongh
Amsterdam
Nr 13. Gerrit Pas
Huizen

Van mei 2014 tot juni 2018 was ik namens GroenLinks wethouder in Huizen. Ik heb forse stappen kunnen zetten op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Op beide terreinen is goede samenwerking tussen gemeenten en waterschap noodzakelijk. AGV/Waternet heeft de kennis in huis die gemeenten helpt bij maatregelen om wateroverlast bij extreme regenval te voorkomen. In de Regio Gooi en Vechtreek was ik ‘bestuurlijk trekker’ van de Regionale Energiestrategie die eind 2017 werd ondertekend door 27 partijen, waaronder álle gemeenten en woningcorporaties, energiecoöperaties, en ook Waterschap AGV en Waternet. Als wethouder initieerde ik - in nauw overleg met lokale watersportverenigingen - een regionale aanpak van de waterplantenoverlast in de Randmeren die tot gevaarlijke situaties voor de waterrecreatie leidt.
Eén ding werd me duidelijk: waterbeheer is steeds meer een opgave voor iedereen. Samenwerking tussen Waterschap, gemeenten én betrokken burgers dient daarom de komende jaren voorop te staan.

Nr 14. Casper Colenbrander
Amsterdam
Nr 15. Florrie de Pater
Amsterdam

Water is de rode draad door mijn leven. Als kind roeide ik en de liefde voor water vertaalde zich in de studie land en waterbeheer in Wageningen. Na een aantal jaren Afrika, ontwierp ik plannen voor het waterbeheer in Noord-Holland en Utrecht en kwam uiteindelijk terecht in het klimaatonderzoek. Ik heb veel samengewerkt met waterschappen. Omdat ik het werk van waterschappen belangrijk vond en er een partij miste die het opnam voor de natuur, ben ik vanaf het eerste uur bij Water Natuurlijk betrokken geweest. Water Natuurlijk kiest bij de afweging tussen economische belangen en belangen van natuur en schoon water, voor dat laatste. Daarom wil ik mijn kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer en klimaatverandering inzetten voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Schoon water in de Amstel, ringvaarten, sloten en grachten en een klimaatbestendige stad staan hoog op mijn lijst om aan te werken.

Nr 16, Hans Koot
Amstelveen
Opgegroeid in Bovenkerk bij de Amstelveense Poel waardoor water al een belangrijke rol speelde. Je kan er op schaatsen, over slootjes springen en genieten van de mooie water en moerasnatuur. Daar is mijn betrokkenheid met milieu, natuur, water en duurzaamheid begonnen denk ik. Al lange tijd ben ik bezig met duurzaamheid zowel via werk als via maatschappelijke activiteiten. Nu vind ik het leuk en goed om voor Water Natuurlijk mijn kandidaat te stellen en deze beweging te ondersteunen voor schoon en natuurlijk water en een mooie leefomgeving in Amstelland.
Nr 17. Bart Vink
Amsterdam
Nr 18. Senne Zeinstra
Amsterdam
Nr 19. Luuk Huttig
Amsterdam
Nr 20. Rolf van Arendonk
Amsterdam

Ik ben Rolf van Arendonk, woonachtig in Amsterdam, ben bioloog en heb bijna 30 jaar gewerkt bij de milieuorganisatie Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Bij deze milieuorganisatie zette ik mij in om de lucht, water en bodem schoner te maken.

Mijn interesse voor biologie en inzet voor een schoner milieu is in mijn jeugd begonnen. Als NJN-er ging ik, als middelbare scholier, ieder weekend erop uit om de natuur te bestuderen en te beleven. Het rijke waterleven in de sloten in Waterland met allerlei waterkevers (o.a. de geelgerande waterroofkever), waterwantsen en kokerjuffers staat mij nog zeer bij. Gaandeweg de jaren heb ik de waterkwaliteit, biodiversiteit en natuur drastisch achteruit zien gaan door de intensieve landbouw, het bestrijdingsmiddelengebruik en het gebruik van allerlei milieuvreemde stoffen. Dat is dan ook mijn drijfveer om mij kandidaat te stellen voor Water Natuurlijk omdat bij deze partij natuur en verbetering van de waterkwaliteit duidelijk voorop staat in vergelijking met andere partijen. Daar wil ik mij graag voor inzetten.  

Nr 21. Ruud Gondel
Amsterdam
Nr 22. Boris van der Ham
Amsterdam