Maak de stad rainproof en klimaatrobuust

17 maart 2019

Het klimaat verandert. De urgentie voor rainproof en klimaatrobuuste steden wordt steeds hoger. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die kunnen leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Maar hetzelfde geldt voor perioden van extreme droogte, zoals de afgelopen zomer. Ook onze regio blijft daarbij niet gespaard.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en moet het waterschap samen met andere overheden stevige ambities vaststellen en duurzame maatregelen identificeren en uitvoeren.

Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang dat inwoners en bedrijven bewust zijn van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton), de aanleg van groene daken of minder verstening in je tuin (tegel eruit, plantje erin). Kijk op Amsterdam Rainproof voor inspiratie wat je zelf kunt doen! Wil je zien welke gevolgen de klimaatverandering bij jou in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas.

 • Aanleg waterbuffers. Om wateroverlast te voorkomen, moeten het waterschap gebieden inrichten voor de opvang van water. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de opvang van water te combineren met andere functies. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurgebieden of de verbetering van de omstandigheden voor agrarische productie. Zo maken we ruimte voor water, gaan we hittestress tegen en versterken we tegelijkertijd de natuur, het landschap, recreatie en landbouw in ons gebied.
 • Verstening in de stad tegen gaan. De oprukkende verstening in de stad maakt dat straten steeds sneller onderlopen bij hevige regenval en we water in de stad steeds minder goed vast kunnen houden. Het waterschap moet dit actief tegengaan door in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars afspraken te maken die verstening tegen gaan, waterrobuust te bouwen en vergroening te bevorderen. Inwoners en bedrijven moeten daarbij ondersteund worden om op hun eigen terrein en gebouwen rainproof maatregelen te nemen.
 • Klimaatrobuust watersysteem. Door onze woningen en bedrijven anders te bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur meer rainproof in te richten, de landbouw natuurinclusiever te maken en ons watersysteem klimaatrobuuster te maken dragen we bij aan een adaptieve inrichting van Nederland om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging goed op te kunnen vangen.

Vote in the Water Board Election!

16 maart 2019
The Netherlands is a water-rich country. Large parts of the Netherlands are below sea level. And yet, the Netherlands is the safest and cleanest delta in the world. 21 Regional water authorities are responsible for this. They work on water safety, water quality and water quantity, and have their own tax system. Climate change and … Continue reading "Vote in the Water Board Election!"

The Netherlands is a water-rich country. Large parts of the Netherlands are below sea level. And yet, the Netherlands is the safest and cleanest delta in the world. 21 Regional water authorities are responsible for this. They work on water safety, water quality and water quantity, and have their own tax system. Climate change and sea level rising makes the tasks of the Water Authority more relevant than ever. The democratically elected Water Board decides on the strategy¬† and priorities of the Water Authority. Water Natuurlijk (Water Naturally) is an independent party founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values:¬†ecology, landscape, cultural heritage and recreation. So go out and vote ‘naturally’ on March 20!

The water authorities regulate how public money ‚Äď i.e. your taxes ‚Äď is spent to keep our feet dry and our water clean, for people, animals and nature. On March 20 you are allowed to vote again.¬†Yes, you too: non-Dutch citizens may vote in the water board elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit!

Vote for Water Natuurlijk

Water Natuurlijk (literally ‚Äėwater naturally‚Äô) is an independent water authority party that champions the interests of nature, the landscape and recreation. We do this in your locality, in partnership with municipalities, residents and businesses. We believe the water board should make every effort to tackle climate change. We want to extract raw materials from sewage water. And we want our water to be free of medicine residues and microplastics. The Water Natuurlijk members work every day to give you clean, safe, healthy and affordable water.

Every political party in the Water Authorities will guarantee safe dykes and clean water. But there is a big difference in how parties want to organize this. Water Natuurlijk was founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. Water Natuurlijk is supported by political parties GroenLinks and D66, who do not participate in the elections for the water authorities themselves. Water shaped our country, your vote can help conserve it and open up new opportunities for mitigating and adapting to climate change, improving water quality and biodiversity and supporting recreation! So please vote on Wednesday March 20. Vote list 3. Vote Water Natuurlijk!

Read our flyer on Water Natuurlijk.

Who can vote?

Dutch nationals and non-Dutch nationals who are either European or hold a valid residency permit. If you think you are eligible to vote but you have not yet had a voting card, contact your local authority.

Please note that you must present your voting pass (stempas) and a valid proof of identity at the polling station in order to be able to vote. (more info about voting: https://www.amsterdam.nl/en/governance/voting-20-march-2019/)

Our area: Amstel, Gooi & Vecht

The Regional Public Water Authority Amstel, Gooi en Vecht manages an area of 700 square kilometers extending over the provinces of Noord-Holland, Zuid- Holland and Utrecht. A large majority of this area lies well below sea level. If we do not contain the water these regions will flood. This is why dykes, pumping stations, locks and polders are of vital importance, especially in this part of the Netherlands.

What are the big issues?

 • Climate change ‚Äď particularly the increase in the number of cloud bursts, which causes flash flooding. More measures also need to be taken to make sure the Netherlands‚Äôs cities are rain proof, for example, by developing water storage facilities and encouraging home owners not to tile over their gardens.
 • Biodiversity ‚Äď as managers of the country‚Äôs water resources, the water boards are also charged with making sure water-dependent wildlife remains diverse and healthy, and with combating the arrival of exotics, such as the muskrat and foreign plant life.
 • Subsidence caused by the water table becoming lower is a major issue in some areas, particularly after last summer‚Äôs drought. Salination is also a drought-related area in some places.

Read more about the task of the Water Authority here: https://www.agv.nl/en/our-tasks/

Discover which parties are your best match; click here.

 

 

GroenLinks, D66 en natuur organisaties steunen Water Natuurlijk

15 maart 2019

Water Natuurlijk geeft natuur, klimaat en duurzaamheid in de waterschappen een stem. Daarom doen GroenLinks en D66 zelf niet mee en roepen zij op om bij de waterschapsverkiezingen op Water Natuurlijk te stemmen. En daarin staan zij niet alleen! Ook heel veel natuur-, milieu-, landschap-, recreatieorganisaties steunen Water Natuurlijk!

Vogelbescherming: ‘Verdere vergroening van het waterschapswerk is hoognodig. Daarom was Vogelbescherming ook √©√©n van de organisaties die in 2008 de oprichting van Water Natuurlijk ondersteunde. En met succes: Water Natuurlijk werd meteen de grootste. Wij hopen dat dat zo blijft!’¬†

Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit

14 maart 2019
Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat … Continue reading "Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit"

Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat daarom extra ge√Įnvesteerd¬†wordt in maatregelen voor biodiversiteit.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Helaas is de realiteit dat op dit moment de biodiversiteit achteruit gaat. Met name insecten en weidevogels hebben het daarbij zwaar. De deelnemende partijen van het Deltaplan Biodiversiteit slaan daarom de handen ineen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

In antwoord op de schriftelijke vragen die Water Natuurlijk stelde over het Deltaplan Biodiversiteit antwoord het dagelijks bestuur dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich aan zal melden als deelnemers in het Deltaplan. Ook stelt het bestuur dat het waterschap méér kan doen door in al haar plannen de belangen van biodiversiteit en natuurherstel mee te nemen. Water Natuurlijk pleit daarom onder andere voor:

 • verbetering waterkwaliteit
 • meer natuurvriendelijke oevers
 • aanleg bloemrijke dijken
 • vispassages bij stuwen en gemalen
 • verbinding tussen natuurgebieden
 • actieplan weidevogels
 • visverbod op paling
 • ecologisch beheer.

Kiezen voor Water – Symposium Water Natuurlijk

12 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

 • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
 • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
 • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
 • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
 • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen: maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten. Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap

11 maart 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‚Äėgeborgde categorie√ęn‚Äô. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie … Continue reading "Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap"

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‚Äėgeborgde categorie√ęn‚Äô. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor boeren en √©√©n voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft al in 2015 besloten dat we af willen van deze geborgde zetels. Het blijkt dat de categorie√ęn die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, met name in het CDA en de VVD. Zo hebben de agrari√ęrs en het bedrijfsleven als het ware dubbele stemmen in het waterschap.

Overigens werken we als Water Natuurlijk, zeker ook in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, prima samen met de collega’s van de geborgde zetels. Maar het principe van aanwijzen van zetels voor specifieke groepen, buiten democratische verkiezingen om, vinden we niet meer van deze tijd. Helaas gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Lees ook de column hierover van journalist Chris Aalberts ‚ÄėWaterschapsverkiezingen lijken democratisch, maar er zit altijd een boer op de bestuurdersstoel‚Äô. Hij stelt: ‚ÄėBoeren en bedrijven trekken met hun boerenagenda dus wederom aan het langste end. In geen enkel waterschap zit er momenteel iemand puur en alleen namens de natuurterreinen in het dagelijks bestuur. Alle geborgde dagelijks bestuurders zitten er namens boeren, namens bedrijven of namens een combinatie van die twee. We weten wat dat voor het beleid betekent: het waterschap loopt boeren niet voor de voeten en de bodemdaling gaat gewoon door.‚Äô

Trendbreuk in aanpak bodemdaling

8 maart 2019
Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op donderdag 7 maart een trendbreuk ingezet voor de aanpak van bodemdaling.¬†Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. De nieuwe peilnota van het waterschap stimuleert¬†boeren en andere terreinbeheerders om de … Continue reading "Trendbreuk in aanpak bodemdaling"

Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op donderdag 7 maart een trendbreuk ingezet voor de aanpak van bodemdaling. Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. De nieuwe peilnota van het waterschap stimuleert boeren en andere terreinbeheerders om de bodemdaling stevig aan te pakken. Voor de gebieden waar dit niet lukt wordt vanaf 2030 het waterpeil nog maar voor 75% aangepast aan de bodemdaling. Dit leidt op termijn tot vernatting van het gebied waardoor ook de bodemdaling verder wordt tegen gegaan.

Voorheen verlaagde het waterschap het waterpeil net zoveel als de bodem daalde. Zo bleef de grond droog en kon die gebruikt worden voor bijvoorbeeld landbouw. Bodemdaling zorgt voor CO2-uitstoot en heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook zorgt het voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Het wordt steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. Bodemdaling leidt zo tot steeds hogere maatschappelijke, economische en ecologische kosten. Door het waterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% te volgen zal de grond minder dalen en wordt de veengrond minder snel droog.

De nieuwe peilnota werd onder verantwoordelijkheid van Water Natuurlijk-bestuurder Wiegert Dulfer geschreven. Hij benadrukte in de bestuursvergadering hoe cruciaal het daarbij was dat zijn collega’s van met name de fractie ongebouwd (LTO) hem daarin steunden. Ook Water Natuurlijk fractievoorzitter Sander Mager benadrukte hoe belangrijk het is dat we deze trendbreuk samen met agrarische ondernemers in het gebied realiseren: ‘Water Natuurlijk wil dat het waterschap zich maximaal inzet voor een duurzaam landgebruik waarbij onder nattere omstandigheden een agrarisch rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. We streven nadrukkelijk naar een oplossing voor de bodemdaling in combinatie met economisch perspectief voor de duurzame melkveehouderij.’¬†

Lees de volledige bijdrage van fractievoorzitter Sander Mager hier.

Stemhulp waterschapsverkiezingen

5 maart 2019
Op 20 maart mag je weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Wil je weten in welke mate partijen het eens zijn met de groene, duurzame standpunten van Water Natuurlijk? Kijk dan¬†hier. Je kunt ook zelf deze stemhulp voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht invullen. Zo zie je meteen welke partij het beste bij je past. … Continue reading "Stemhulp waterschapsverkiezingen"

Op 20 maart mag je weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Wil je weten in welke mate partijen het eens zijn met de groene, duurzame standpunten van Water Natuurlijk? Kijk dan hier.

Je kunt ook zelf deze stemhulp voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht invullen. Zo zie je meteen welke partij het beste bij je past.

Heb je vragen over onze standpunten? Stuur ons dan een mailtje. We beantwoorden je vragen graag!

 

Reactie Water Natuurlijk op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs’

15 februari 2019
Onze kandidaat Bart Vink en onze landelijk voorzitter Bart-Jan Krouwel reageren in NRC op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs‘ waarin Jaffe Vink stelt dat om de waterschappen te leiden alleen ingenieurs nodig zouden zijn. Jaffe Vink vreest een goede uitslag voor Water Natuurlijk wat volgens hem zou leiden tot een ‘knalgroene infiltratie van het … Continue reading "Reactie Water Natuurlijk op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs’"

Onze kandidaat Bart Vink en onze landelijk voorzitter Bart-Jan Krouwel reageren in NRC op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs‘ waarin Jaffe Vink stelt dat om de waterschappen te leiden alleen ingenieurs nodig zouden zijn. Jaffe Vink vreest een goede uitslag voor Water Natuurlijk wat volgens hem zou leiden tot een ‘knalgroene infiltratie van het bestuur van de waterschappen, een aanval op de ingenieursmentaliteit die vanouds de kracht uitmaakt van dit unieke instituut’. Lees hieronder de reactie van onze Water Natuurlijk bestuurders.

Afgelopen zaterdag maakte Jaffe Vink in het NRC duidelijk dat er binnenkort waterschapsverkiezingen zijn én dat er daarbij iets te kiezen valt. Hoe wij omgaan met water bepaalt namelijk nog steeds hoe we kunnen wonen, werken en leven in dit natte, laaggelegen land. In zijn artikel laat hij blijken dat de aloude ingenieurskennis nog steeds een rol van betekenis speelt. Tegelijkertijd vergeet hij dat de opgaven van vandaag wezenlijk anders zijn dan die van de vorige eeuw, toen ingenieurs de Afsluitdijk, de Deltawerken en vele lokale en regionale waterwerken ontwierpen.

Ingenieurs voorzagen de stijging van de zeespiegel niet voldoende. Hetzelfde geldt voor de veel grotere regenbuien waarmee we tegenwoordig te maken hebben. En ook voor het tegenovergestelde, namelijk watertekorten en droogte. Afgelopen zomer liet al zien dat we met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we op de aloude manier blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem dus in feite alleen maar toeneemt.

Jaffe Vink illustreert treffend het denken van de vorige eeuw. En nee, die insteek helpt ons niet om de opgaven van vandaag op te pakken. Hij laat ook zien dat er in heel Nederland daadwerkelijk iets te kiezen valt bij de waterschapsverkiezingen. Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan de rivier? Kiezen we voor een monotoon agrarisch productielandschap of voor een landelijk gebied dat plaats biedt aan natuur, recreanten en (kringloop)landbouw? Blijven we met bestrijdingsmiddelen spuiten of zorgen we voor alternatieven en voor veilig zwemwater voor iedereen? Laten we het bij afvalwater zuiveren of gaan we ook schaarse en waardevolle stoffen, zoals fosfaten terugwinnen en daarmee importen uit verre buitenlanden voorkomen? Ja, technische kennis is nodig, maar juist bij dit soort keuzes gaat het om veel meer dan dat. Het gaat namelijk meer dan ooit om schoon water en een duurzaam land. Met dank aan Jaffe Vink weet u dat u daarvoor bij de waterschapspartij Water Natuurlijk moet zijn! 

Bart Vink & Bart-Jan Krouwel

Landelijk Bestuur Water Natuurlijk

In Memoriam Pieter Kruiswijk 29 maart 1961 – 2 februari 2019

6 februari 2019
In januari 2018 begonnen we aan het laatste jaar van het huidige bestuurscollege, met daarin zowel Water Natuurlijk als de fractie Ongebouwd (LTO). Nog √©√©n jaar om een gevoelig dossier te klaren, de Nota Peilbeheer, met daaraan gekoppeld het probleem van de bodemdaling in het veenweidegebied. Op mijn vraag aan Pieter Kruiswijk, DB-lid namens Ongebouwd, … Continue reading "In Memoriam Pieter Kruiswijk 29 maart 1961 – 2 februari 2019"

In januari 2018 begonnen we aan het laatste jaar van het huidige bestuurscollege, met daarin zowel Water Natuurlijk als de fractie Ongebouwd (LTO). Nog één jaar om een gevoelig dossier te klaren, de Nota Peilbeheer, met daaraan gekoppeld het probleem van de bodemdaling in het veenweidegebied. Op mijn vraag aan Pieter Kruiswijk, DB-lid namens Ongebouwd, of er met hem te praten zou zijn over het ontkoppelen van bodemdaling en automatisch peilverlaging, sinds jaar en dag standaardpraktijk in de waterschappen, antwoordde hij onmiddellijk bevestigend.  Die visie en moed typeerde collega en vriend Pieter ten voeten uit.

Zaterdag 2 februari bereikte ons het even onvoorstelbare, als verdrietige bericht van het overlijden van onze collega en Dagelijks bestuurder Pieter Kruiswijk. Hoe ernstig de eerste diagnose ook was, en hoe zorgwekkend ook zijn situatie in de afgelopen dagen, wij bleven met allen die zo aan hem gehecht waren, hopen op herstel naar de gezonde, energieke en humoristische Pieter waaraan wij zo ontzettend gehecht waren. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Vanaf 2008 was Pieter namens de fractie Ongebouwd lid van het Dagelijks Bestuur bij Amstel, Gooi en Vecht. Daarmee stapte hij in de voetsporen van zijn vader en grootvader die ook al als bestuurders betrokken waren bij het waterbeheer. Veel van zijn idee√ęn vonden hun oorsprong in ervaringen op Pieters veehouderijbedrijf in Loenersloot.¬† Daarnaast had hij voortdurend contact met welhaast alle bewoners en bedrijven in het buitengebied. Zijn netwerk en terreinkennis waren dan ook niet te evenaren. Pieter was een echte resultaatgerichte doener, niet lullen maar poetsen. Uitvoeringsprogramma‚Äôs zoals de herinrichting van de Beth√ľne polder, de sanering van de Vecht en nu de integrale aanpak van de Loosdrechtse Plassen nam hij voortvarend en effectief ter hand. Ook de schouw en het baggerprogramma bloeiden onder zijn handen op.

Voor Pieter was de koppeling tussen ecologische waarden en goede boerenpraktijk vanzelfsprekend. Het uitbannen van pesticiden en het terugdringen van mestgebruik stonden bij hem nooit ter discussie. En wat belangrijker was, hij had de moed en overtuigingskracht om dit bij zijn, soms onwillige, achterban te verdedigen en daarvoor te blijven staan. Dat gaf Water Natuurlijk de mogelijkheid om een hand uit te steken en tot samenwerking te komen in ecologisch en groen waterbeheer. Hoe anders gaat het in de meeste waterschappen om ons heen, waar een permanente loopgravenstrijd woedt tussen Water Natuurlijk en de boerenvertegenwoordigers.

In Pieter Kruiswijk verliest ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een unieke bestuurder, een prachtige persoonlijkheid en een warm medemens die zich vele jaren met grote deskundigheid en betrokkenheid voor ons bestuur heeft ingezet.

Wiegert Dulfer, Dagelijks Bestuurder Water Natuurlijk – AGV

12345678