In Memoriam: Rick ten Have

26 februari 2021
Rick ten Have (1949 – 2021) Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur. Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen. Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. … Lees "In Memoriam: Rick ten Have" verder

Rick ten Have (1949 – 2021)

Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur.

Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen.

Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. Rick en dit koffertje waren onafscheidelijk.

Tientallen jaren zat Rick voor D66 in de Amsterdamse politiek; raadslid, wethouder en deelraadslid. Vanaf 2009 tot 2015 was hij algemeen bestuurslid van het waterschap Amstel Gooi & Vecht.

Voor het waterschap en voor Rick was 2009 een bijzonder moment. Het waterschap werd ‘echt’ politiek. Het lijstenstelsel werd ingevoerd en er moest dus op een partij worden gestemd.  D66 kwam niet zelf uit bij deze verkiezingen. Mede op aangeven van Jan Terlouw steunde D66 evenals Groen Links de lijst Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk werd bij deze eerste verkiezingen de grootste partij bij AGV en ging deelnemen in de coalitie met VVD, CDA en de geborgde zetels van gebouwd en ongebouwd. Rick zat ineens in een heel diverse fractie met mensen uit Groen Links, sportvissers en natuurbeschermers.  

Pragmatisch, positief opbouwend en met veel politieke ervaring hielp hij het waterschap, de coalitie en de fractie. Zijn dossierkennis was groot, evenals zijn politiek gevoel en met een zekere lichtheid en humor loodste hij de fractie én de coalitie deze nieuwe fase in. 

Water Natuurlijk verliest met Rick een zeer prettig en kundig bestuurder van het eerste uur.

Brief aan formateurs – speerpunten Water Natuurlijk

23 april 2019
In de formatie voor een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de formateurs alle fracties gevraagd om per brief hun 5 speerpunten te delen en daarbij antwoord te geven op de volgende vragen: Wat moet er deze bestuursperiode zijn bereikt op dit thema? Welke richting is daarvoor … Lees "Brief aan formateurs – speerpunten Water Natuurlijk" verder

In de formatie voor een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de formateurs alle fracties gevraagd om per brief hun 5 speerpunten te delen en daarbij antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat moet er deze bestuursperiode zijn bereikt op dit thema?
 • Welke richting is daarvoor nodig (hoe)?
 • Welke concrete maatregelen moeten hiervoor komende bestuursperiode worden genomen (wat)?

De volledige brief van de fractie van Water Natuurlijk is hier te downloaden. De fractie heeft de volgende speerpunten ingebracht:

 1. Waterkwaliteit. Deze bestuursperiode realiseren we niet alleen de vastgestelde en wettelijke doelen voor verbetering van de waterkwaliteit (KRW), maar zet AGV zich proactief in om de gezondheid voor mensen, planten en dieren te verbeteren. Dit vraagt dus systeemverandering en meer aandacht voor onderhoud en beheer.
 2. Klimaatadaptatie/Toekomstbestendig watersysteem. Deze bestuursperiode plaatst AGV de wateropgaven in een ruimtelijk perspectief op basis van kwaliteit (veilig, gezond en mooi). Dit ruimtelijke perspectief is de basis voor samenwerking met anderen
 3. Bodemdaling. AGV initieert in deze bestuursperiode een voortvarende een effectieve gebiedsgerichte werkwijze voor de aanpak van bodemdaling, samen met andere overheden en met de agrariërs en natuur- en milieuorganisaties. Na 2030 maakt ‘peil volgt functie’ gebiedsgewijs plaats  voor ‘functie volgt peil’.
 4. Biodiversiteit. Biodiversiteit en ecologie gaan expliciet tot de kerntaken van AGV behoren en zijn geen ‘luxe’ of bijzaak. Bij alle activiteiten van AGV zijn biodiversiteit en ecologie daarom een sturende overweging. Het waterbeheer van AGV draagt bij aan versterking van de biodiversiteit. AGV voert een effectief watermanagement waarin alle koppelkansen gebruikt worden om habitats te beschermen of te verbeteren en de biodiversiteit te versterken.
 5. Energietransitie. AGV is zelf energieneutraal in 2021 en aan het einde van deze bestuursperiode aantoonbaar energiepositief. AGV toont het goede voorbeeld, zowel mbt de eigen bedrijfsmatige processen, als in de regionale samenwerking en draagt eraan bij dat elke maatschappelijke euro zo goed mogelijk uitgegeven wordt.

Alle speerpunten zijn in de brief uitgewerkt in concrete voorstellen.

Muskusratten: uitroeien of natuurlijk beheersen?

17 april 2019

Op dinsdag 17 april vond een beeldvormende sessie plaats over de voorgenomen nieuwe muskusratten bestrijding strategie van de Unie van Waterschappen. Deze sessie is terug te zien op de website van het waterschap.

De fractie van Water Natuurlijk heeft ter voorbereiding op deze sessie een eigen notitie opgesteld die onze vragen en inzet duidt. Deze notitie is hier te vinden: Muskusratten – notitie WN AGV

De inzet van Water Natuurlijk is:

 1. Niet overgaan tot het landelijk uitroeien van de muskusrat, maar het laten bestaan van muskusrattenpopulaties in natuurgebieden en veenweide gebieden. Geen intensivering van de beheersstrategie in ons gebied, maar doorgaan met huidige aanpak waarmee we bewezen de populatie weten te beheersen.
 2. Eigen, gebied specifieke assessment van kwetsbare plekken vanuit dijkveiligheid en verkenning van mogelijkheden voor en effectiviteit van preventieve maatregelen. Ambitie om in toekomst bij bewezen effect van preventie de muskusrattenbestrijding te kunnen verminderen.
 3. Uitgebreid ecologisch onderzoek naar de rol van de muskusrat als alternatieve prooi voor predatoren van weidevogels en daarmee de rol van de muskusrat in het versterken van het voedselweb en het vergroten van de biodiversiteit alsmede het behoud van weidevogel populaties.
 4. Onderzoek en experiment met diervriendelijke vangstmethoden, waarbij muskusratten geen pijnlijke verdrinkingsdood sterven en er minder kans is op bijvangst.

Zie voor informatie over de huidige aanpak van muskusrattenbestrijding: https://muskusrattenbestrijding.nl/

Informateur adviseert coalitie van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en Ongebouwd

10 april 2019
Informateur Emile Jaensch (VVD) bracht op maandag 8 april verslag uit van zijn informatieronde met alle partijen uit het bestuur van ons waterschap. Op basis van deze gesprekken adviseert hij een coalitie van VVD, Water Natuurlijk, PvdA en geborgde fractie ongebouwd(LTO). Dit advies kan op brede steun rekenen in het Algemeen Bestuur. De formatie gaat … Lees "Informateur adviseert coalitie van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en Ongebouwd" verder

Informateur Emile Jaensch (VVD) bracht op maandag 8 april verslag uit van zijn informatieronde met alle partijen uit het bestuur van ons waterschap. Op basis van deze gesprekken adviseert hij een coalitie van VVD, Water Natuurlijk, PvdA en geborgde fractie ongebouwd(LTO). Dit advies kan op brede steun rekenen in het Algemeen Bestuur. De formatie gaat daarom nu verder met 2 formateurs, waarvan Ruud Grondel namens Water Natuurlijk er één is. Op naar een ambitieus groen akkoord en een slagvaardig waterschapsbestuur! Zie het verslag op de website van het waterschap:

https://www.agv.nl/…/verslag-informateur-jaensch-en-vormin…/

Maak de stad rainproof en klimaatrobuust

17 maart 2019

Het klimaat verandert. De urgentie voor rainproof en klimaatrobuuste steden wordt steeds hoger. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die kunnen leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Maar hetzelfde geldt voor perioden van extreme droogte, zoals de afgelopen zomer. Ook onze regio blijft daarbij niet gespaard.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en moet het waterschap samen met andere overheden stevige ambities vaststellen en duurzame maatregelen identificeren en uitvoeren.

Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang dat inwoners en bedrijven bewust zijn van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton), de aanleg van groene daken of minder verstening in je tuin (tegel eruit, plantje erin). Kijk op Amsterdam Rainproof voor inspiratie wat je zelf kunt doen! Wil je zien welke gevolgen de klimaatverandering bij jou in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas.

 • Aanleg waterbuffers. Om wateroverlast te voorkomen, moeten het waterschap gebieden inrichten voor de opvang van water. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de opvang van water te combineren met andere functies. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurgebieden of de verbetering van de omstandigheden voor agrarische productie. Zo maken we ruimte voor water, gaan we hittestress tegen en versterken we tegelijkertijd de natuur, het landschap, recreatie en landbouw in ons gebied.
 • Verstening in de stad tegen gaan. De oprukkende verstening in de stad maakt dat straten steeds sneller onderlopen bij hevige regenval en we water in de stad steeds minder goed vast kunnen houden. Het waterschap moet dit actief tegengaan door in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars afspraken te maken die verstening tegen gaan, waterrobuust te bouwen en vergroening te bevorderen. Inwoners en bedrijven moeten daarbij ondersteund worden om op hun eigen terrein en gebouwen rainproof maatregelen te nemen.
 • Klimaatrobuust watersysteem. Door onze woningen en bedrijven anders te bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur meer rainproof in te richten, de landbouw natuurinclusiever te maken en ons watersysteem klimaatrobuuster te maken dragen we bij aan een adaptieve inrichting van Nederland om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging goed op te kunnen vangen.

Vote in the Water Board Election!

16 maart 2019
The Netherlands is a water-rich country. Large parts of the Netherlands are below sea level. And yet, the Netherlands is the safest and cleanest delta in the world. 21 Regional water authorities are responsible for this. They work on water safety, water quality and water quantity, and have their own tax system. Climate change and … Lees "Vote in the Water Board Election!" verder

The Netherlands is a water-rich country. Large parts of the Netherlands are below sea level. And yet, the Netherlands is the safest and cleanest delta in the world. 21 Regional water authorities are responsible for this. They work on water safety, water quality and water quantity, and have their own tax system. Climate change and sea level rising makes the tasks of the Water Authority more relevant than ever. The democratically elected Water Board decides on the strategy  and priorities of the Water Authority. Water Natuurlijk (Water Naturally) is an independent party founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. So go out and vote ‘naturally’ on March 20!

The water authorities regulate how public money – i.e. your taxes – is spent to keep our feet dry and our water clean, for people, animals and nature. On March 20 you are allowed to vote again. Yes, you too: non-Dutch citizens may vote in the water board elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit!

Vote for Water Natuurlijk

Water Natuurlijk (literally ‘water naturally’) is an independent water authority party that champions the interests of nature, the landscape and recreation. We do this in your locality, in partnership with municipalities, residents and businesses. We believe the water board should make every effort to tackle climate change. We want to extract raw materials from sewage water. And we want our water to be free of medicine residues and microplastics. The Water Natuurlijk members work every day to give you clean, safe, healthy and affordable water.

Every political party in the Water Authorities will guarantee safe dykes and clean water. But there is a big difference in how parties want to organize this. Water Natuurlijk was founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. Water Natuurlijk is supported by political parties GroenLinks and D66, who do not participate in the elections for the water authorities themselves. Water shaped our country, your vote can help conserve it and open up new opportunities for mitigating and adapting to climate change, improving water quality and biodiversity and supporting recreation! So please vote on Wednesday March 20. Vote list 3. Vote Water Natuurlijk!

Read our flyer on Water Natuurlijk.

Who can vote?

Dutch nationals and non-Dutch nationals who are either European or hold a valid residency permit. If you think you are eligible to vote but you have not yet had a voting card, contact your local authority.

Please note that you must present your voting pass (stempas) and a valid proof of identity at the polling station in order to be able to vote. (more info about voting: https://www.amsterdam.nl/en/governance/voting-20-march-2019/)

Our area: Amstel, Gooi & Vecht

The Regional Public Water Authority Amstel, Gooi en Vecht manages an area of 700 square kilometers extending over the provinces of Noord-Holland, Zuid- Holland and Utrecht. A large majority of this area lies well below sea level. If we do not contain the water these regions will flood. This is why dykes, pumping stations, locks and polders are of vital importance, especially in this part of the Netherlands.

What are the big issues?

 • Climate change – particularly the increase in the number of cloud bursts, which causes flash flooding. More measures also need to be taken to make sure the Netherlands’s cities are rain proof, for example, by developing water storage facilities and encouraging home owners not to tile over their gardens.
 • Biodiversity – as managers of the country’s water resources, the water boards are also charged with making sure water-dependent wildlife remains diverse and healthy, and with combating the arrival of exotics, such as the muskrat and foreign plant life.
 • Subsidence caused by the water table becoming lower is a major issue in some areas, particularly after last summer’s drought. Salination is also a drought-related area in some places.

Read more about the task of the Water Authority here: https://www.agv.nl/en/our-tasks/

Discover which parties are your best match; click here.

 

 

GroenLinks, D66 en natuur organisaties steunen Water Natuurlijk

15 maart 2019

Water Natuurlijk geeft natuur, klimaat en duurzaamheid in de waterschappen een stem. Daarom doen GroenLinks en D66 zelf niet mee en roepen zij op om bij de waterschapsverkiezingen op Water Natuurlijk te stemmen. En daarin staan zij niet alleen! Ook heel veel natuur-, milieu-, landschap-, recreatieorganisaties steunen Water Natuurlijk!

Vogelbescherming: ‘Verdere vergroening van het waterschapswerk is hoognodig. Daarom was Vogelbescherming ook één van de organisaties die in 2008 de oprichting van Water Natuurlijk ondersteunde. En met succes: Water Natuurlijk werd meteen de grootste. Wij hopen dat dat zo blijft!’ 

Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit

14 maart 2019
Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat … Lees "Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit" verder

Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat daarom extra geïnvesteerd wordt in maatregelen voor biodiversiteit.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Helaas is de realiteit dat op dit moment de biodiversiteit achteruit gaat. Met name insecten en weidevogels hebben het daarbij zwaar. De deelnemende partijen van het Deltaplan Biodiversiteit slaan daarom de handen ineen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

In antwoord op de schriftelijke vragen die Water Natuurlijk stelde over het Deltaplan Biodiversiteit antwoord het dagelijks bestuur dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich aan zal melden als deelnemers in het Deltaplan. Ook stelt het bestuur dat het waterschap méér kan doen door in al haar plannen de belangen van biodiversiteit en natuurherstel mee te nemen. Water Natuurlijk pleit daarom onder andere voor:

 • verbetering waterkwaliteit
 • meer natuurvriendelijke oevers
 • aanleg bloemrijke dijken
 • vispassages bij stuwen en gemalen
 • verbinding tussen natuurgebieden
 • actieplan weidevogels
 • visverbod op paling
 • ecologisch beheer.

Kiezen voor Water – Symposium Water Natuurlijk

12 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

 • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
 • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
 • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
 • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
 • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen: maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten. Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap

11 maart 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie … Lees "Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap" verder

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor boeren en één voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft al in 2015 besloten dat we af willen van deze geborgde zetels. Het blijkt dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, met name in het CDA en de VVD. Zo hebben de agrariërs en het bedrijfsleven als het ware dubbele stemmen in het waterschap.

Overigens werken we als Water Natuurlijk, zeker ook in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, prima samen met de collega’s van de geborgde zetels. Maar het principe van aanwijzen van zetels voor specifieke groepen, buiten democratische verkiezingen om, vinden we niet meer van deze tijd. Helaas gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Lees ook de column hierover van journalist Chris Aalberts ‘Waterschapsverkiezingen lijken democratisch, maar er zit altijd een boer op de bestuurdersstoel’. Hij stelt: ‘Boeren en bedrijven trekken met hun boerenagenda dus wederom aan het langste end. In geen enkel waterschap zit er momenteel iemand puur en alleen namens de natuurterreinen in het dagelijks bestuur. Alle geborgde dagelijks bestuurders zitten er namens boeren, namens bedrijven of namens een combinatie van die twee. We weten wat dat voor het beleid betekent: het waterschap loopt boeren niet voor de voeten en de bodemdaling gaat gewoon door.’

12345678