Sander Mager benoemd tot lijsttrekker

25 juni 2022
Op de regionale ledenvergadering van Water Natuurlijk van zaterdag 25 juni is Sander Mager unaniem benoemd tot lijsttrekker van Water Natuurlijk in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sander is op dit moment Dagelijks Bestuurder in het waterschap en vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen. Atze Sytsma, voorzitter van het regiobestuur Noord-West: ‘Het regiobestuur heeft … Lees "Sander Mager benoemd tot lijsttrekker" verder

Op de regionale ledenvergadering van Water Natuurlijk van zaterdag 25 juni is Sander Mager unaniem benoemd tot lijsttrekker van Water Natuurlijk in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sander is op dit moment Dagelijks Bestuurder in het waterschap en vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Atze Sytsma, voorzitter van het regiobestuur Noord-West: ‘Het regiobestuur heeft met veel genoegen en vertrouwen Sander Mager voorgedragen voor het lijsttrekkerschap in AGV. Sander heeft zich deze periode bewezen als een krachtige bestuurder met een enorme drive voor duurzame ontwikkeling en een aansprekende visie op de rol die waterschappen kunnen en moeten spelen voor een duurzame toekomst van Nederland.’.  Deze voordracht werd unaniem door de ledenvergadering overgenomen.  

Tevens werd op de regionale ledenvergadering Saskia Borgers benoemd tot lijsttrekker van Water Natuurlijk in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Saskia Borgers (HHNK) en Sander Mager (AGV) zijn benoemd als lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen in 2023

Stel je kandidaat voor het waterschap AGV!

12 juni 2022
In deze tijd van ongekende klimaatverandering zijn de waterschappen van cruciaal belang. Het waterschap gaat allang niet meer alleen over de traditionele kerntaken van schoon water, voldoende water en veilig water. Want water speelt in veel maatschappelijke transitieopgaven een cruciale rol, denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, circulaire economie en duurzame landbouw. Waterschappen zijn dan … Lees "Stel je kandidaat voor het waterschap AGV!" verder

In deze tijd van ongekende klimaatverandering zijn de waterschappen van cruciaal belang. Het waterschap gaat allang niet meer alleen over de traditionele kerntaken van schoon water, voldoende water en veilig water. Want water speelt in veel maatschappelijke transitieopgaven een cruciale rol, denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, circulaire economie en duurzame landbouw. Waterschappen zijn dan ook veranderd van technische uitvoeringsorganisaties naar kennisintensieve partners in het openbaar bestuur en in de maatschappij. En de waterschappen hebben echte uitvoeringskracht, in groeiende mate ook door hun samenwerking met andere waterpartners.

Het waterschapsbestuur wordt ook steeds politieker, want de politieke keuzes in het waterschap zijn richtinggevend voor de duurzame toekomst van Nederland. En dat vraagt een goede afweging van belangen als natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid. Juist daarom is het van groot belang dat het waterschapsbestuur verder groen kleurt! Dat is de inzet van de waterschapspartij Water Natuurlijk bij de komende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Water Natuurlijk is opgericht door natuur- en recreatieorganisaties en wordt ook actief gesteund door bv GroenLinks en D66, die daarom zelf niet meedoen met de waterschapsverkiezingen. Landelijk is Water Natuurlijk de grootste partij in de waterschappen. Voor de kandidatenlijst van Water Natuurlijk in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zoeken wij enthousiaste groene kandidaat-waterschapsbestuurders.

Van onze waterschapsbestuurders verwachten we dat zij:

 • sterke motivatie hebben voor duurzaam waterbeheer en die motivatie om kunnen zetten in politieke standpunten en in beleidsvoorstellen;
 • volksvertegenwoordigers zijn die samen met de achterban en maatschappelijke organisaties nieuwe initiatieven kunnen ontplooien en voor de vertaling kunnen zorgen van die initiatieven naar het beleid van het waterschap;
 • naast kennis van specifieke beleidsterreinen een brede belangstelling hebben voor thema’s die in de waterschapspolitiek spelen;
 • standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk kunnen presenteren voor verschillende doelgroepen;
 • bereid en in staat zijn minimaal 2 a 3 dagdelen per week te besteden aan het werk voor het waterschapsbestuur en voor Water Natuurlijk;
 • hun politieke opstelling als waterschapsbestuurder in samenspraak met de fractie bepalen, waarbij alleen in incidentele gevallen na overleg met de fractie afwijkend kan worden gestemd;
 • een netwerk hebben in de politieke en/of maatschappelijke omgeving van ons waterschap;
 • over aantoonbare competenties te beschikken om goed als waterbestuurder te kunnen functioneren (strategisch inzicht, vermogen hoofdlijnen te destilleren, snel nieuw materie eigen kunnen maken, etc);
 • teamspirit en gericht op constructieve samenwerking.

 

Voor de fractie als geheel streven we naar:

 • spreiding over het gehele gebied van het Waterschap;
 • Diversiteit samenstelling;
 • gezamenlijk dekking van alle relevante waterschapsbeleidsterreinen;

Uiteindelijk is doorslaggevend: samenstelling van een positief-kritisch team dat zichtbaar en betrokken bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt voor de wateropgaven in ons gebied en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Voor alle kandidaten geldt dat zij:

 • het Water Natuurlijk verkiezingsprogramma onderschrijven en als dit op bepaalde punten niet het geval is, dit melden voordat de ALV de lijst vaststelt;
 • activiteiten uit hun heden en verleden waardoor zij in opspraak kunnen raken en die voor henzelf en Water Natuurlijk schadelijk kunnen zijn, dienen te melden aan de kandidatencommissie (een Verklaring omtrent het Gedrag kan deel uitmaken van de procedure);
 • akkoord gaan met de landelijke afdrachtsregeling voor vertegenwoordigers van Water Natuurlijk;
 • bij een verkiesbare plek op de lijst een actieve inbreng hebben in de verkiezingscampagne, waarbij individuele en/of voorkeurscampagnes alleen kunnen worden gevoerd in overeenstemming met de campagnecommissie;
 • eenmaal gekozen als waterschapsbestuurder, actief deelnemen aan de verantwoording van de fractie aan de leden en aan de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

 

STEL JE NU KANDIDAAT!

 

 

 

 

Zienswijze Water Natuurlijk op Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

15 september 2021
Water Natuurlijk heeft 15 september 2021 deze zienswijze  ingediend op het Ontwerp Nationaal Water Beheerprogramma 2022-2027. Klik het pijltje rechtonder om de link te krijgen.      

Water Natuurlijk heeft 15 september 2021 deze zienswijze  ingediend op het Ontwerp Nationaal Water Beheerprogramma 2022-2027. Klik het pijltje rechtonder om de link te krijgen.

 

 

 

In Memoriam: Rick ten Have

26 februari 2021
Rick ten Have (1949 – 2021) Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur. Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen. Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. … Lees "In Memoriam: Rick ten Have" verder

Rick ten Have (1949 – 2021)

Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur.

Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen.

Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. Rick en dit koffertje waren onafscheidelijk.

Tientallen jaren zat Rick voor D66 in de Amsterdamse politiek; raadslid, wethouder en deelraadslid. Vanaf 2009 tot 2015 was hij algemeen bestuurslid van het waterschap Amstel Gooi & Vecht.

Voor het waterschap en voor Rick was 2009 een bijzonder moment. Het waterschap werd ‘echt’ politiek. Het lijstenstelsel werd ingevoerd en er moest dus op een partij worden gestemd.  D66 kwam niet zelf uit bij deze verkiezingen. Mede op aangeven van Jan Terlouw steunde D66 evenals Groen Links de lijst Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk werd bij deze eerste verkiezingen de grootste partij bij AGV en ging deelnemen in de coalitie met VVD, CDA en de geborgde zetels van gebouwd en ongebouwd. Rick zat ineens in een heel diverse fractie met mensen uit Groen Links, sportvissers en natuurbeschermers.  

Pragmatisch, positief opbouwend en met veel politieke ervaring hielp hij het waterschap, de coalitie en de fractie. Zijn dossierkennis was groot, evenals zijn politiek gevoel en met een zekere lichtheid en humor loodste hij de fractie én de coalitie deze nieuwe fase in. 

Water Natuurlijk verliest met Rick een zeer prettig en kundig bestuurder van het eerste uur.

Brief aan formateurs – speerpunten Water Natuurlijk

23 april 2019
In de formatie voor een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de formateurs alle fracties gevraagd om per brief hun 5 speerpunten te delen en daarbij antwoord te geven op de volgende vragen: Wat moet er deze bestuursperiode zijn bereikt op dit thema? Welke richting is daarvoor … Lees "Brief aan formateurs – speerpunten Water Natuurlijk" verder

In de formatie voor een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de formateurs alle fracties gevraagd om per brief hun 5 speerpunten te delen en daarbij antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat moet er deze bestuursperiode zijn bereikt op dit thema?
 • Welke richting is daarvoor nodig (hoe)?
 • Welke concrete maatregelen moeten hiervoor komende bestuursperiode worden genomen (wat)?

De volledige brief van de fractie van Water Natuurlijk is hier te downloaden. De fractie heeft de volgende speerpunten ingebracht:

 1. Waterkwaliteit. Deze bestuursperiode realiseren we niet alleen de vastgestelde en wettelijke doelen voor verbetering van de waterkwaliteit (KRW), maar zet AGV zich proactief in om de gezondheid voor mensen, planten en dieren te verbeteren. Dit vraagt dus systeemverandering en meer aandacht voor onderhoud en beheer.
 2. Klimaatadaptatie/Toekomstbestendig watersysteem. Deze bestuursperiode plaatst AGV de wateropgaven in een ruimtelijk perspectief op basis van kwaliteit (veilig, gezond en mooi). Dit ruimtelijke perspectief is de basis voor samenwerking met anderen
 3. Bodemdaling. AGV initieert in deze bestuursperiode een voortvarende een effectieve gebiedsgerichte werkwijze voor de aanpak van bodemdaling, samen met andere overheden en met de agrariërs en natuur- en milieuorganisaties. Na 2030 maakt ‘peil volgt functie’ gebiedsgewijs plaats  voor ‘functie volgt peil’.
 4. Biodiversiteit. Biodiversiteit en ecologie gaan expliciet tot de kerntaken van AGV behoren en zijn geen ‘luxe’ of bijzaak. Bij alle activiteiten van AGV zijn biodiversiteit en ecologie daarom een sturende overweging. Het waterbeheer van AGV draagt bij aan versterking van de biodiversiteit. AGV voert een effectief watermanagement waarin alle koppelkansen gebruikt worden om habitats te beschermen of te verbeteren en de biodiversiteit te versterken.
 5. Energietransitie. AGV is zelf energieneutraal in 2021 en aan het einde van deze bestuursperiode aantoonbaar energiepositief. AGV toont het goede voorbeeld, zowel mbt de eigen bedrijfsmatige processen, als in de regionale samenwerking en draagt eraan bij dat elke maatschappelijke euro zo goed mogelijk uitgegeven wordt.

Alle speerpunten zijn in de brief uitgewerkt in concrete voorstellen.

Muskusratten: uitroeien of natuurlijk beheersen?

17 april 2019

Op dinsdag 17 april vond een beeldvormende sessie plaats over de voorgenomen nieuwe muskusratten bestrijding strategie van de Unie van Waterschappen. Deze sessie is terug te zien op de website van het waterschap.

De fractie van Water Natuurlijk heeft ter voorbereiding op deze sessie een eigen notitie opgesteld die onze vragen en inzet duidt. Deze notitie is hier te vinden: Muskusratten – notitie WN AGV

De inzet van Water Natuurlijk is:

 1. Niet overgaan tot het landelijk uitroeien van de muskusrat, maar het laten bestaan van muskusrattenpopulaties in natuurgebieden en veenweide gebieden. Geen intensivering van de beheersstrategie in ons gebied, maar doorgaan met huidige aanpak waarmee we bewezen de populatie weten te beheersen.
 2. Eigen, gebied specifieke assessment van kwetsbare plekken vanuit dijkveiligheid en verkenning van mogelijkheden voor en effectiviteit van preventieve maatregelen. Ambitie om in toekomst bij bewezen effect van preventie de muskusrattenbestrijding te kunnen verminderen.
 3. Uitgebreid ecologisch onderzoek naar de rol van de muskusrat als alternatieve prooi voor predatoren van weidevogels en daarmee de rol van de muskusrat in het versterken van het voedselweb en het vergroten van de biodiversiteit alsmede het behoud van weidevogel populaties.
 4. Onderzoek en experiment met diervriendelijke vangstmethoden, waarbij muskusratten geen pijnlijke verdrinkingsdood sterven en er minder kans is op bijvangst.

Zie voor informatie over de huidige aanpak van muskusrattenbestrijding: https://muskusrattenbestrijding.nl/

Informateur adviseert coalitie van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en Ongebouwd

10 april 2019
Informateur Emile Jaensch (VVD) bracht op maandag 8 april verslag uit van zijn informatieronde met alle partijen uit het bestuur van ons waterschap. Op basis van deze gesprekken adviseert hij een coalitie van VVD, Water Natuurlijk, PvdA en geborgde fractie ongebouwd(LTO). Dit advies kan op brede steun rekenen in het Algemeen Bestuur. De formatie gaat … Lees "Informateur adviseert coalitie van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en Ongebouwd" verder

Informateur Emile Jaensch (VVD) bracht op maandag 8 april verslag uit van zijn informatieronde met alle partijen uit het bestuur van ons waterschap. Op basis van deze gesprekken adviseert hij een coalitie van VVD, Water Natuurlijk, PvdA en geborgde fractie ongebouwd(LTO). Dit advies kan op brede steun rekenen in het Algemeen Bestuur. De formatie gaat daarom nu verder met 2 formateurs, waarvan Ruud Grondel namens Water Natuurlijk er één is. Op naar een ambitieus groen akkoord en een slagvaardig waterschapsbestuur! Zie het verslag op de website van het waterschap:

https://www.agv.nl/…/verslag-informateur-jaensch-en-vormin…/

Maak de stad rainproof en klimaatrobuust

17 maart 2019

Het klimaat verandert. De urgentie voor rainproof en klimaatrobuuste steden wordt steeds hoger. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die kunnen leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Maar hetzelfde geldt voor perioden van extreme droogte, zoals de afgelopen zomer. Ook onze regio blijft daarbij niet gespaard.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en moet het waterschap samen met andere overheden stevige ambities vaststellen en duurzame maatregelen identificeren en uitvoeren.

Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang dat inwoners en bedrijven bewust zijn van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton), de aanleg van groene daken of minder verstening in je tuin (tegel eruit, plantje erin). Kijk op Amsterdam Rainproof voor inspiratie wat je zelf kunt doen! Wil je zien welke gevolgen de klimaatverandering bij jou in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas.

 • Aanleg waterbuffers. Om wateroverlast te voorkomen, moeten het waterschap gebieden inrichten voor de opvang van water. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de opvang van water te combineren met andere functies. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurgebieden of de verbetering van de omstandigheden voor agrarische productie. Zo maken we ruimte voor water, gaan we hittestress tegen en versterken we tegelijkertijd de natuur, het landschap, recreatie en landbouw in ons gebied.
 • Verstening in de stad tegen gaan. De oprukkende verstening in de stad maakt dat straten steeds sneller onderlopen bij hevige regenval en we water in de stad steeds minder goed vast kunnen houden. Het waterschap moet dit actief tegengaan door in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars afspraken te maken die verstening tegen gaan, waterrobuust te bouwen en vergroening te bevorderen. Inwoners en bedrijven moeten daarbij ondersteund worden om op hun eigen terrein en gebouwen rainproof maatregelen te nemen.
 • Klimaatrobuust watersysteem. Door onze woningen en bedrijven anders te bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur meer rainproof in te richten, de landbouw natuurinclusiever te maken en ons watersysteem klimaatrobuuster te maken dragen we bij aan een adaptieve inrichting van Nederland om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging goed op te kunnen vangen.

Vote in the Water Board Election!

16 maart 2019
The Netherlands is a water-rich country. Large parts of the Netherlands are below sea level. And yet, the Netherlands is the safest and cleanest delta in the world. 21 Regional water authorities are responsible for this. They work on water safety, water quality and water quantity, and have their own tax system. Climate change and … Lees "Vote in the Water Board Election!" verder

The Netherlands is a water-rich country. Large parts of the Netherlands are below sea level. And yet, the Netherlands is the safest and cleanest delta in the world. 21 Regional water authorities are responsible for this. They work on water safety, water quality and water quantity, and have their own tax system. Climate change and sea level rising makes the tasks of the Water Authority more relevant than ever. The democratically elected Water Board decides on the strategy  and priorities of the Water Authority. Water Natuurlijk (Water Naturally) is an independent party founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. So go out and vote ‘naturally’ on March 20!

The water authorities regulate how public money – i.e. your taxes – is spent to keep our feet dry and our water clean, for people, animals and nature. On March 20 you are allowed to vote again. Yes, you too: non-Dutch citizens may vote in the water board elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit!

Vote for Water Natuurlijk

Water Natuurlijk (literally ‘water naturally’) is an independent water authority party that champions the interests of nature, the landscape and recreation. We do this in your locality, in partnership with municipalities, residents and businesses. We believe the water board should make every effort to tackle climate change. We want to extract raw materials from sewage water. And we want our water to be free of medicine residues and microplastics. The Water Natuurlijk members work every day to give you clean, safe, healthy and affordable water.

Every political party in the Water Authorities will guarantee safe dykes and clean water. But there is a big difference in how parties want to organize this. Water Natuurlijk was founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. Water Natuurlijk is supported by political parties GroenLinks and D66, who do not participate in the elections for the water authorities themselves. Water shaped our country, your vote can help conserve it and open up new opportunities for mitigating and adapting to climate change, improving water quality and biodiversity and supporting recreation! So please vote on Wednesday March 20. Vote list 3. Vote Water Natuurlijk!

Read our flyer on Water Natuurlijk.

Who can vote?

Dutch nationals and non-Dutch nationals who are either European or hold a valid residency permit. If you think you are eligible to vote but you have not yet had a voting card, contact your local authority.

Please note that you must present your voting pass (stempas) and a valid proof of identity at the polling station in order to be able to vote. (more info about voting: https://www.amsterdam.nl/en/governance/voting-20-march-2019/)

Our area: Amstel, Gooi & Vecht

The Regional Public Water Authority Amstel, Gooi en Vecht manages an area of 700 square kilometers extending over the provinces of Noord-Holland, Zuid- Holland and Utrecht. A large majority of this area lies well below sea level. If we do not contain the water these regions will flood. This is why dykes, pumping stations, locks and polders are of vital importance, especially in this part of the Netherlands.

What are the big issues?

 • Climate change – particularly the increase in the number of cloud bursts, which causes flash flooding. More measures also need to be taken to make sure the Netherlands’s cities are rain proof, for example, by developing water storage facilities and encouraging home owners not to tile over their gardens.
 • Biodiversity – as managers of the country’s water resources, the water boards are also charged with making sure water-dependent wildlife remains diverse and healthy, and with combating the arrival of exotics, such as the muskrat and foreign plant life.
 • Subsidence caused by the water table becoming lower is a major issue in some areas, particularly after last summer’s drought. Salination is also a drought-related area in some places.

Read more about the task of the Water Authority here: https://www.agv.nl/en/our-tasks/

Discover which parties are your best match; click here.

 

 

GroenLinks, D66 en natuur organisaties steunen Water Natuurlijk

15 maart 2019

Water Natuurlijk geeft natuur, klimaat en duurzaamheid in de waterschappen een stem. Daarom doen GroenLinks en D66 zelf niet mee en roepen zij op om bij de waterschapsverkiezingen op Water Natuurlijk te stemmen. En daarin staan zij niet alleen! Ook heel veel natuur-, milieu-, landschap-, recreatieorganisaties steunen Water Natuurlijk!

Vogelbescherming: ‘Verdere vergroening van het waterschapswerk is hoognodig. Daarom was Vogelbescherming ook één van de organisaties die in 2008 de oprichting van Water Natuurlijk ondersteunde. En met succes: Water Natuurlijk werd meteen de grootste. Wij hopen dat dat zo blijft!’ 

12345678