Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit

14 maart 2019
Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat … Lees "Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit" verder

Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat daarom extra geïnvesteerd wordt in maatregelen voor biodiversiteit.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Helaas is de realiteit dat op dit moment de biodiversiteit achteruit gaat. Met name insecten en weidevogels hebben het daarbij zwaar. De deelnemende partijen van het Deltaplan Biodiversiteit slaan daarom de handen ineen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

In antwoord op de schriftelijke vragen die Water Natuurlijk stelde over het Deltaplan Biodiversiteit antwoord het dagelijks bestuur dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich aan zal melden als deelnemers in het Deltaplan. Ook stelt het bestuur dat het waterschap méér kan doen door in al haar plannen de belangen van biodiversiteit en natuurherstel mee te nemen. Water Natuurlijk pleit daarom onder andere voor:

 • verbetering waterkwaliteit
 • meer natuurvriendelijke oevers
 • aanleg bloemrijke dijken
 • vispassages bij stuwen en gemalen
 • verbinding tussen natuurgebieden
 • actieplan weidevogels
 • visverbod op paling
 • ecologisch beheer.

Kiezen voor Water – Symposium Water Natuurlijk

12 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

 • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
 • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
 • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
 • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
 • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen: maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten. Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap

11 maart 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie … Lees "Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap" verder

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor boeren en één voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft al in 2015 besloten dat we af willen van deze geborgde zetels. Het blijkt dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, met name in het CDA en de VVD. Zo hebben de agrariërs en het bedrijfsleven als het ware dubbele stemmen in het waterschap.

Overigens werken we als Water Natuurlijk, zeker ook in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, prima samen met de collega’s van de geborgde zetels. Maar het principe van aanwijzen van zetels voor specifieke groepen, buiten democratische verkiezingen om, vinden we niet meer van deze tijd. Helaas gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Lees ook de column hierover van journalist Chris Aalberts ‘Waterschapsverkiezingen lijken democratisch, maar er zit altijd een boer op de bestuurdersstoel’. Hij stelt: ‘Boeren en bedrijven trekken met hun boerenagenda dus wederom aan het langste end. In geen enkel waterschap zit er momenteel iemand puur en alleen namens de natuurterreinen in het dagelijks bestuur. Alle geborgde dagelijks bestuurders zitten er namens boeren, namens bedrijven of namens een combinatie van die twee. We weten wat dat voor het beleid betekent: het waterschap loopt boeren niet voor de voeten en de bodemdaling gaat gewoon door.’

Trendbreuk in aanpak bodemdaling

8 maart 2019
Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op donderdag 7 maart een trendbreuk ingezet voor de aanpak van bodemdaling. Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. De nieuwe peilnota van het waterschap stimuleert boeren en andere terreinbeheerders om de … Lees "Trendbreuk in aanpak bodemdaling" verder

Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op donderdag 7 maart een trendbreuk ingezet voor de aanpak van bodemdaling. Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. De nieuwe peilnota van het waterschap stimuleert boeren en andere terreinbeheerders om de bodemdaling stevig aan te pakken. Voor de gebieden waar dit niet lukt wordt vanaf 2030 het waterpeil nog maar voor 75% aangepast aan de bodemdaling. Dit leidt op termijn tot vernatting van het gebied waardoor ook de bodemdaling verder wordt tegen gegaan.

Voorheen verlaagde het waterschap het waterpeil net zoveel als de bodem daalde. Zo bleef de grond droog en kon die gebruikt worden voor bijvoorbeeld landbouw. Bodemdaling zorgt voor CO2-uitstoot en heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook zorgt het voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Het wordt steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. Bodemdaling leidt zo tot steeds hogere maatschappelijke, economische en ecologische kosten. Door het waterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% te volgen zal de grond minder dalen en wordt de veengrond minder snel droog.

De nieuwe peilnota werd onder verantwoordelijkheid van Water Natuurlijk-bestuurder Wiegert Dulfer geschreven. Hij benadrukte in de bestuursvergadering hoe cruciaal het daarbij was dat zijn collega’s van met name de fractie ongebouwd (LTO) hem daarin steunden. Ook Water Natuurlijk fractievoorzitter Sander Mager benadrukte hoe belangrijk het is dat we deze trendbreuk samen met agrarische ondernemers in het gebied realiseren: ‘Water Natuurlijk wil dat het waterschap zich maximaal inzet voor een duurzaam landgebruik waarbij onder nattere omstandigheden een agrarisch rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. We streven nadrukkelijk naar een oplossing voor de bodemdaling in combinatie met economisch perspectief voor de duurzame melkveehouderij.’ 

Lees de volledige bijdrage van fractievoorzitter Sander Mager hier.

Stemhulp waterschapsverkiezingen

5 maart 2019
Op 20 maart mag je weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Wil je weten in welke mate partijen het eens zijn met de groene, duurzame standpunten van Water Natuurlijk? Kijk dan hier. Je kunt ook zelf deze stemhulp voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht invullen. Zo zie je meteen welke partij het beste bij je past. … Lees "Stemhulp waterschapsverkiezingen" verder

Op 20 maart mag je weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Wil je weten in welke mate partijen het eens zijn met de groene, duurzame standpunten van Water Natuurlijk? Kijk dan hier.

Je kunt ook zelf deze stemhulp voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht invullen. Zo zie je meteen welke partij het beste bij je past.

Heb je vragen over onze standpunten? Stuur ons dan een mailtje. We beantwoorden je vragen graag!

 

Reactie Water Natuurlijk op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs’

15 februari 2019
Onze kandidaat Bart Vink en onze landelijk voorzitter Bart-Jan Krouwel reageren in NRC op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs‘ waarin Jaffe Vink stelt dat om de waterschappen te leiden alleen ingenieurs nodig zouden zijn. Jaffe Vink vreest een goede uitslag voor Water Natuurlijk wat volgens hem zou leiden tot een ‘knalgroene infiltratie van het … Lees "Reactie Water Natuurlijk op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs’" verder

Onze kandidaat Bart Vink en onze landelijk voorzitter Bart-Jan Krouwel reageren in NRC op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs‘ waarin Jaffe Vink stelt dat om de waterschappen te leiden alleen ingenieurs nodig zouden zijn. Jaffe Vink vreest een goede uitslag voor Water Natuurlijk wat volgens hem zou leiden tot een ‘knalgroene infiltratie van het bestuur van de waterschappen, een aanval op de ingenieursmentaliteit die vanouds de kracht uitmaakt van dit unieke instituut’. Lees hieronder de reactie van onze Water Natuurlijk bestuurders.

Afgelopen zaterdag maakte Jaffe Vink in het NRC duidelijk dat er binnenkort waterschapsverkiezingen zijn én dat er daarbij iets te kiezen valt. Hoe wij omgaan met water bepaalt namelijk nog steeds hoe we kunnen wonen, werken en leven in dit natte, laaggelegen land. In zijn artikel laat hij blijken dat de aloude ingenieurskennis nog steeds een rol van betekenis speelt. Tegelijkertijd vergeet hij dat de opgaven van vandaag wezenlijk anders zijn dan die van de vorige eeuw, toen ingenieurs de Afsluitdijk, de Deltawerken en vele lokale en regionale waterwerken ontwierpen.

Ingenieurs voorzagen de stijging van de zeespiegel niet voldoende. Hetzelfde geldt voor de veel grotere regenbuien waarmee we tegenwoordig te maken hebben. En ook voor het tegenovergestelde, namelijk watertekorten en droogte. Afgelopen zomer liet al zien dat we met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we op de aloude manier blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem dus in feite alleen maar toeneemt.

Jaffe Vink illustreert treffend het denken van de vorige eeuw. En nee, die insteek helpt ons niet om de opgaven van vandaag op te pakken. Hij laat ook zien dat er in heel Nederland daadwerkelijk iets te kiezen valt bij de waterschapsverkiezingen. Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan de rivier? Kiezen we voor een monotoon agrarisch productielandschap of voor een landelijk gebied dat plaats biedt aan natuur, recreanten en (kringloop)landbouw? Blijven we met bestrijdingsmiddelen spuiten of zorgen we voor alternatieven en voor veilig zwemwater voor iedereen? Laten we het bij afvalwater zuiveren of gaan we ook schaarse en waardevolle stoffen, zoals fosfaten terugwinnen en daarmee importen uit verre buitenlanden voorkomen? Ja, technische kennis is nodig, maar juist bij dit soort keuzes gaat het om veel meer dan dat. Het gaat namelijk meer dan ooit om schoon water en een duurzaam land. Met dank aan Jaffe Vink weet u dat u daarvoor bij de waterschapspartij Water Natuurlijk moet zijn! 

Bart Vink & Bart-Jan Krouwel

Landelijk Bestuur Water Natuurlijk

In Memoriam Pieter Kruiswijk 29 maart 1961 – 2 februari 2019

6 februari 2019
In januari 2018 begonnen we aan het laatste jaar van het huidige bestuurscollege, met daarin zowel Water Natuurlijk als de fractie Ongebouwd (LTO). Nog één jaar om een gevoelig dossier te klaren, de Nota Peilbeheer, met daaraan gekoppeld het probleem van de bodemdaling in het veenweidegebied. Op mijn vraag aan Pieter Kruiswijk, DB-lid namens Ongebouwd, … Lees "In Memoriam Pieter Kruiswijk 29 maart 1961 – 2 februari 2019" verder

In januari 2018 begonnen we aan het laatste jaar van het huidige bestuurscollege, met daarin zowel Water Natuurlijk als de fractie Ongebouwd (LTO). Nog één jaar om een gevoelig dossier te klaren, de Nota Peilbeheer, met daaraan gekoppeld het probleem van de bodemdaling in het veenweidegebied. Op mijn vraag aan Pieter Kruiswijk, DB-lid namens Ongebouwd, of er met hem te praten zou zijn over het ontkoppelen van bodemdaling en automatisch peilverlaging, sinds jaar en dag standaardpraktijk in de waterschappen, antwoordde hij onmiddellijk bevestigend.  Die visie en moed typeerde collega en vriend Pieter ten voeten uit.

Zaterdag 2 februari bereikte ons het even onvoorstelbare, als verdrietige bericht van het overlijden van onze collega en Dagelijks bestuurder Pieter Kruiswijk. Hoe ernstig de eerste diagnose ook was, en hoe zorgwekkend ook zijn situatie in de afgelopen dagen, wij bleven met allen die zo aan hem gehecht waren, hopen op herstel naar de gezonde, energieke en humoristische Pieter waaraan wij zo ontzettend gehecht waren. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Vanaf 2008 was Pieter namens de fractie Ongebouwd lid van het Dagelijks Bestuur bij Amstel, Gooi en Vecht. Daarmee stapte hij in de voetsporen van zijn vader en grootvader die ook al als bestuurders betrokken waren bij het waterbeheer. Veel van zijn ideeën vonden hun oorsprong in ervaringen op Pieters veehouderijbedrijf in Loenersloot.  Daarnaast had hij voortdurend contact met welhaast alle bewoners en bedrijven in het buitengebied. Zijn netwerk en terreinkennis waren dan ook niet te evenaren. Pieter was een echte resultaatgerichte doener, niet lullen maar poetsen. Uitvoeringsprogramma’s zoals de herinrichting van de Bethüne polder, de sanering van de Vecht en nu de integrale aanpak van de Loosdrechtse Plassen nam hij voortvarend en effectief ter hand. Ook de schouw en het baggerprogramma bloeiden onder zijn handen op.

Voor Pieter was de koppeling tussen ecologische waarden en goede boerenpraktijk vanzelfsprekend. Het uitbannen van pesticiden en het terugdringen van mestgebruik stonden bij hem nooit ter discussie. En wat belangrijker was, hij had de moed en overtuigingskracht om dit bij zijn, soms onwillige, achterban te verdedigen en daarvoor te blijven staan. Dat gaf Water Natuurlijk de mogelijkheid om een hand uit te steken en tot samenwerking te komen in ecologisch en groen waterbeheer. Hoe anders gaat het in de meeste waterschappen om ons heen, waar een permanente loopgravenstrijd woedt tussen Water Natuurlijk en de boerenvertegenwoordigers.

In Pieter Kruiswijk verliest ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een unieke bestuurder, een prachtige persoonlijkheid en een warm medemens die zich vele jaren met grote deskundigheid en betrokkenheid voor ons bestuur heeft ingezet.

Wiegert Dulfer, Dagelijks Bestuurder Water Natuurlijk – AGV

Trendbreuken in deze bestuursperiode – Algemene Beschouwingen WN

4 december 2018
Namens Water Natuurlijk sprak Marjolein Quene op 29 november bij de algemene beschouwingen de volgende tekst. Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode en je zou kunnen zeggen dat de begroting ook behoorlijk beleidsarm is. Maar volgens Water Natuurlijk is dat beslist niet zo. De begroting is ook een afspiegeling van wat deze periode … Lees "Trendbreuken in deze bestuursperiode – Algemene Beschouwingen WN" verder

Namens Water Natuurlijk sprak Marjolein Quene op 29 november bij de algemene beschouwingen de volgende tekst.

Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode en je zou kunnen zeggen dat de begroting ook behoorlijk beleidsarm is. Maar volgens Water Natuurlijk is dat beslist niet zo. De begroting is ook een afspiegeling van wat deze periode bereikt is. Water Natuurlijk ziet drie trendbreuken. En Water Natuurlijk is daar tevreden over en ook wel trots dat ze daar bestuurlijk aan heeft bijgedragen.

Ten eerste, de ontkoppeling van peil en bodemdaling. Dit is een belangrijke trendbreuk en ons waterschap is ook het eerste waterschap dat deze trendbreuk realiseerde. Die eerste stap is altijd het moeilijkste en die hebben we met elkaar gezet. En natuurlijk begrijpen we dat er in de toekomst nog meer nodig zal zijn, maar een einde maken aan een automatisme is de eerste stap naar goed en verstandig beleid, hoe moeilijk ook. We zijn er trots op dat we dit in goed overleg met de agrariërs gedaan hebben. Nu treft het hen het meest, maar in de toekomst zal bodemdaling nog veel meer inwoners van dit waterschap treffen en we moeten hier als waterschap beleid op maken.

Ten tweede is er een trendbreuk in het watermanagement zelf. Het gaat niet alleen maar over de sterkte van de dijken. De grootste discussie in dit waterschap ging over de Ronde Hoep. Dit is meerlaagse veiligheid in de praktijk. Niet alleen kijken naar de kansen op risico’s, maar ook naar de gevolgen en deze zo veel mogelijk in de hand houden. Ook is er in deze periode serieus werk gemaakt van de 3e laag, de crisisbeheersing. Dat werk van de dijkgraaf mag ook genoemd worden. Op het gebied van de ruimtelijke ordening valt nog een boel te doen: steden weerbaarder maken voor hoosbuien en andere gevolgen van klimaatverandering en hoe we water niet alleen weghouden, maar ook vasthouden zodat we droogteproblemen kunnen voorkomen.

Ten derde is een belangrijke trendbreuk dat waterkwaliteit een leidend principe is geworden. Niet alleen maar kijken naar de KRW-wateren maar ook naar de overige wateren. Niet alleen maar zuiveren volgens de norm, maar inzet op vierde trappen. Niet alleen zuiveren, maar ook afspraken maken met boeren en tuinders en ziekenhuizen om het probleem aan de bron aan te pakken. Niet alleen naar het water kijken, maar naar het hele ecologische systeem.

Voorzitter, Water Natuurlijk is er trots op dat ze onderdeel is van deze beleidskeuzes en zodoende daadwerkelijk veranderingen in het werk van het waterschap mee heeft helpen realiseren. En we realiseren ons ook dat dit alleen maar kon door goede samenwerking in het DB, in de coalitie en in het AB.

Maar zijn we alleen tevreden? Nee, natuurlijk niet.

Deze begroting is ook een afspiegeling van zaken die niet gelukt zijn. Ondanks een toezegging van het DB om met een notitie te komen over energiebesparing vóór de begrotingsbehandeling, is dit niet gebeurd. Het gevolg daarvan, een minimale uitgave aan energiebesparing, zit ook in deze begroting. Een gemiste kans want met 8 nieuwe FTE’s voor assetmanagement zou er toch heel wat mogelijk moeten zijn.

Een ander punt van zorg is de kwaliteit van de besluitvorming in het AB. In de praktijk opereren we noch monistisch, noch dualistisch en dat wreekt zich in de agendering en besluitvorming in dit AB.

De systematiek van voorbereidingskredieten en uitvoeringskredieten is in de praktijk onvoldoende om de juiste bestuurlijke en politieke vragen te behandelen. Omdat we daar ondertussen het meeste van afweten, neem ik opnieuw groengas als voorbeeld. Het is een voorbeeld, maar het raakt de wijze van besluitvorming in dit AB ten diepste. Groengas wordt nu aan het AB voorgelegd als een investeringskrediet, aanvankelijk voor 7 miljoen, later 9 miljoen. Maar hier aan gekoppeld zijn 30 miljoen exploitatiekosten die naar een externe partij gaan én 30 miljoen extra kosten voor energie-inkoop. Dat is een boel geld om terug te verdienen. En het waterschap gaat hier dus handelen, een commerciële activiteit opzetten, om dat te doen. De principiële, politieke, vraag of het waterschap dat moet doen, wordt op deze wijze niet als zodanig aan het AB voorgelegd. En de volgende principiële vraag ook niet. Want dat handelen gebeurt in hernieuwbare brandstofeenheden. Dat is niets meer of minder dan een afgeleid financieel product, dat staat of valt met de regelgeving die daar bij hoort. Ook dit is een principiële vraag die aan het AB voorgelegd zou moeten worden.

Over groengas is in onze fractie veel gesproken. We zien: een voorstel waarmee het DB heeft ingestemd, waarbij een externe partij een aanbestedingssom krijgt om een installatie neer te zetten, vervolgens een vergoeding om deze te exploiteren, ook de afnemer van het product is én bovendien een bonus krijgt. Moeten we dit als overheid echt willen? Moet publiek geld zo besteed worden?

Nu is het groengas, slibdroging komt eraan en nieuwe sanitatie is aangekondigd. We zijn écht bezorgd, want de inbegrepen besluiten zijn veelomvattender dan een voorbereidings- of uitvoeringskrediet.

Voorzitter, de fractie van Water Natuurlijk wil dat deze fundamentele discussies gevoerd worden voorafgaand aan concrete investeringsbesluiten en zonder dat er één concrete externe partij in beeld is. De huidige gang van zaken kan het bestuur van het waterschap in alle opzichten schade toebrengen. We hebben het eerder gezegd, maar het kan niet ernstig en indringend genoeg gezegd worden.

Voorzitter, het verontrust de fractie van Water Natuurlijk ook dat u recent instemming vroeg aan het AB voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Als het met dit huidige beleid kennelijk mogelijk is een commerciële activiteit te beginnen, in financiële producten te gaan handelen of bonussen te geven kán het AB daar niet mee instemmen zonder eerst over die onderwerpen een discussie te voeren. Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is volgens ons én niet groen én niet sociaal genoeg maar het is vooral volstrekt onduidelijk waar het überhaupt over gaat. En als het over dergelijke commerciële activiteiten zoals bij Groengas gaat is het ook volstrekt logisch dat de belastingdienst daar naar kijkt. Voorzitter, als het over de koepelvrijstelling gaat, zal het voorstel en de noodzaak daartoe veel preciezer geformuleerd moeten worden want voor Water Natuurlijk is het volstrekt logisch dat commerciële handelsactiviteiten niet onder de koepelvrijstelling kunnen vallen.

Water Natuurlijk wil bijdragen aan goed bestuur én aan leefbaarheid voor volgende generaties. Voor ons hangt duurzaamheid en kwaliteit van democratische besluitvorming samen en we zullen voor beide ons uiterste best blijven doen.

Veel GroenLinks en D66 politici op kandidatenlijst Water Natuurlijk

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht staan verrassend veel kandidaten met ervaringen binnen GroenLinks en D66. De onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk is ruim 10 jaar geleden opgericht door verschillende natuur- en milieuorganisaties en wordt actief gesteund door GroenLinks en D66 die niet zelf met een lijst meedoen aan … Lees "Veel GroenLinks en D66 politici op kandidatenlijst Water Natuurlijk" verder

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht staan verrassend veel kandidaten met ervaringen binnen GroenLinks en D66. De onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk is ruim 10 jaar geleden opgericht door verschillende natuur- en milieuorganisaties en wordt actief gesteund door GroenLinks en D66 die niet zelf met een lijst meedoen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Lijsttrekker Sander Mager zegt ontzettend trots te zijn op de kwaliteit van de lijst: ‘Een fantastische mix van duurzame veranderaars, groene politici en progressieve bestuurders’.

Tot lijsttrekker van Water Natuur is Sander Mager (Amstelveen) verkozen. Mager is op dit moment al fractievoorzitter van Water Natuurlijk, directeur van AgriProFocus – netwerkorganisatie voor duurzame agrarisch ondernemerschap in Afrika en Azië, en was daarvoor o.a. 12 jaar fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen. Mager: ‘Er is echt wat te kiezen bij de waterschapsverkiezingen. Met jouw stem kan je ervoor zorgen het waterschap zorgt voor de meest groene, meest duurzame, meest diervriendelijke oplossingen en niet alleen voor de technisch en financieel meest haalbare oplossing’. Ook de nummer 2 op de lijst, Marjolein Quené (Hilversum) is op dit moment al lid van de fractie van Water Natuurlijk in het waterschap. Marjolein is historicus en bedrijfskundige en was eerder onder andere manager duurzame energie met NUON.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Renske Peters (Amsterdam), die op dit moment voorzitster is van Beschermers Amstelland, de stichting die zich inzet om de kwaliteit van de cultuurhistorische waarde van het landschap in Amstelland te behouden. Peters was eerder werkzaam bij de gemeente Amsterdam op het gebied van openbare ruimte, groen en water en was werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en milieu op het gebied van waterveiligheid en internationaal waterbeleid. Op plaats vier staat Pieter de Groene (Breukelen), fervent watersporters en namens D66 wethouder geweest in de gemeente Stichtse Vecht en namens de fractie Bedrijven (KvK) eerder dagelijks bestuurder geweest in het waterschap.  Jojanneke Vanderveen (Hilversum) is promovenda politieke theorie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze vervult en vervulde meerdere functies bij GroenLinks en was onder meer landelijk voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van deze partij.

De steun van GroenLinks en D66 is goed terug te zien in de rest van de kandidatenlijst. Ook voormalig GroenLinks-wethouder Gerrit Pas (Huizen), Amsterdams D66-raadslid en Provinciale Statenkandidaat Bart Vink en voormalig Amstelveens raadslid Hans Koot staan op de lijst. Geheel in die lijn zijn ook de twee lijstduwers bekende politici. Ruud Grondel, eerder wethouder in Diemen en bestuursvoorzitter van GroenLinks Noord-Holland, staat op plaats 21. D66-prominent, bestuurder en acteur Boris van der Ham is lijstduwer op plaats 22.

De volledige kandidatenlijst van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht

 1. Sander Mager (Amstelveen)
 2. Marjolein Quené (Hilversum)
 3. Renske Peters (Amsterdam)
 4. Pieter de Groene (Breukelen)
 5. Jojanneke Vanderveen (Hilversum)
 6. Marjolein Meerburg (Maarssen)
 7. Laurens Kooij (Amsterdam)
 8. Rick van Dijk (Vinkeveen)
 9. Atze Sytsma (Hilversum)
 10. Margriet Pel (Amsterdam)
 11. Wilbert Kroesen (Hilversum)
 12. Ronald de Jongh (Amsterdam)
 13. Gerrit Pas (Huizen)
 14. Casper Colenbrander (Amsterdam)
 15. Florrie de Pater (Amsterdam)
 16. Hans Koot (Amstelveen)
 17. Bart Vink (Amsterdam)
 18. Senne Zeinstra (Amsterdam)
 19. Luuk Hüttig (Amsterdam)
 20. Rolf van Arendonk (Amsterdam)
 21. Ruud Grondel (Diemen)
 22. Boris van der Ham (Amsterdam)

 

Water Natuurlijk wil verbod palingvisserij

6 juli 2018
Bij de behandeling van de visnota in het Algemeen Bestuur op donderdag 5 juli heeft Water Natuurlijk gepleit voor een verbod op palingvisserij. Sander Mager, fractievoorzitter van Water Natuurlijk, stelde dat het waterschap alle huidige palingvisrechten zou moeten beeindigen en zich actief in moet zetten voor een transitie van de paar beroepsvissers op paling naar … Lees "Water Natuurlijk wil verbod palingvisserij" verder

Bij de behandeling van de visnota in het Algemeen Bestuur op donderdag 5 juli heeft Water Natuurlijk gepleit voor een verbod op palingvisserij. Sander Mager, fractievoorzitter van Water Natuurlijk, stelde dat het waterschap alle huidige palingvisrechten zou moeten beeindigen en zich actief in moet zetten voor een transitie van de paar beroepsvissers op paling naar visstandbeheerders en exotenbestrijders. De oproep voor een verbod op palingvisserij werd mede gesteund door o.a. de fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren en Natuurterreinen. De portefeuillehouder heeft de nota teruggenomen en zal na de zomer komen met een reactie op de oproep vanuit het Algemeen Bestuur.

Fractievoorzitter Sander Mager sprak in de vergadering de volgende tekst over de palingvisserij: “Als het gaat om een gezonde visstand maakt onze fractie zich echt grote zorgen over de paling. Tijden veranderen. Tot in de jaren ’70 was er volop paling in Nederland, daarna gingen de jaarlijkse aantallen glasaaltjes die bij de kust naar binnen zwommen, hard onderuit, tot 1% van het aantal glasaal in de periode vóór 1970. Palingvissers kibbelen nog of een recente “toename” van 1% naar 2% een “structurele verbetering” is of niet, maar voor ecologen is het duidelijk: paling wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. Om te redden wat er te redden valt heeft de EU alle landen opgedragen een nationaal reddingsplan op te stellen. In dat kader geven wij miljoenen uit aan het migreerbaar maken van obstakels zoals dammen en gemalen. Dan is het toch absurd dat je die laatste vissen ook nog actief over de kling jaagt? En dat wij dat als waterschap mogelijk blijven maken? De sportvisserij is al vrijwillig gestopt met vissen op paling. Vissen op paling kan echt niet meer. Ons waterschap moet alles doen om dat te stoppen. Dat betekent wat Water Natuurlijk betreft beëindigen van alle aalvisrechten en ons actief inzetten voor een transitie van die beroepsvissers naar visstandbeheerders, monitors van de visstand en exotenbestrijders (bv Amerikaanse rivierkreeft).”

Fractievoorzitter Sander Mager had ook stevige kritieke op de rest van de nota en pleitte onder andere voor meer ambitie op het oplossen van mismigratieknelpunten en meer aandacht voor dierenwelzijn. Zijn volledige bijdrage staat hier.

12345678