AGV zet bij bouw rioolzuivering Weesp in op duurzaamheid

30 mei 2017
De rioolwaterzuivering in Weesp loopt op zijn eind. En dus moet er een nieuwe komen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat die nieuwe zuivering duurzaam is, dat ze energie en grondstoffen uit het afvalwater haalt en zo energiezuinig mogelijk is. Als het effluent dan ook nog beter is dan de wettelijke vereisten, zijn we helemaal … Lees "AGV zet bij bouw rioolzuivering Weesp in op duurzaamheid" verder

De rioolwaterzuivering in Weesp loopt op zijn eind. En dus moet er een nieuwe komen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat die nieuwe zuivering duurzaam is, dat ze energie en grondstoffen uit het afvalwater haalt en zo energiezuinig mogelijk is. Als het effluent dan ook nog beter is dan de wettelijke vereisten, zijn we helemaal blij.

Voor de aanbesteding van die nieuwe zuivering deed het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel Gooi en Vecht onlangs een voorstel. Zie hier en hier. Best goed, vonden we, maar niet goed genoeg. Mede op basis van een advies dat we inwonnen bij CE Delft, stelden we voor dat het Algemeen Bestuur duidelijk zou vaststellen dat duurzaamheid zwaar zou wegen, prijs bij voorkeur niets en dat ook de kwaliteit van het effluent zou meetellen. Het was wat trekken en duwen, maar opeens bleek veel van wat we voorstelden, altijd al het plan te zijn geweest. De CO2-footprint van de nieuwe zuivering weegt voor zo’n 80% tot 90% mee in de afweging van de offertes die bedrijven gaan doen, prijs 10% tot 20% en effluent een beetje. Een mooi resultaat!

Al eerder ging Water Natuurlijk in de slag met het DB over het zuiveringsbeleid van AGV. Dat resulteerde in het Masterplan Zuiveren, deel 1 en deel 2. Om bij de discussie over de nieuwe zuivering bij Weesp goed beslagen ten ijs te komen, vroegen we CE Delft advies uit te brengen over de manier waarop de aanbesteding vorm kan worden gegeven, juist met het oog op duurzaamheid. CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Zie voor het advies hier. CE Delft verwijst in zijn advies ook naar het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen onlangs met elkaar sloten. Zie hier voor het manifest.

Samengevat luidt het advies van CE Delft:

  1. Bij het aanbesteden van nieuwe installaties als een nieuwe RWZI-installatie is het zaak om voor het maken van techniekkeuzes een goede dialoog met de markt te voeren over de meest duurzame mogelijkheden.
  2. Een open aanbesteding met vaste prijs en een goed puntensysteem voor energiebalans en grondstoffen levert de meest duurzame keuze op.
  3. Voor het goed en duurzaam inkopen van RWZI-installaties is het zaak de energieprestatie, de grondstoffenproductie, de slibverwerking en de zuiveringsproductie met een milieukundig model allemaal afgewogen aandacht te geven in het puntensysteem dat aanbiedingen beoordeelt.

Met die dialoog met de markt komt het wel goed. Het voorstel is immers om de systeemkeuze – binnen grenzen – aan de markt over te laten.

Het tweede deel van het advies landde wat minder makkelijk. Wat ons betreft selecteert AGV alleen op duurzaamheid en niet op prijs. Dat kan heel goed. Menig project wordt tegenwoordig aan de markt voorgelegd met de mededeling welk bedrag de opdrachtgever bereid is te betalen. Dan weten partijen dat ze het daarvoor moeten doen en gaat de concurrentie op andere factoren. Duurzaamheid bijvoorbeeld. Voor de meeste fracties in het AB is dat een brug te ver. Alleen de Partij voor de Dieren mompelde wat ondersteuning toen de discussie eenmaal gevoerd was. Maar door de noodzaak om te selecteren op duurzaamheid zo duidelijk op tafel te leggen, gaf het DB aan duurzaamheid een belangrijke rol te willen laten spelen in de keuze voor een nieuwe zuivering. En zo kwam die 80% tot 90% op tafel.

Het derde deel lijkt eveneens goed te zijn meegenomen. Energieprestatie en grondstoffenproductie vinden hun plek in de CO2-footprint en voor effluent wordt ook een beetje plek gemaakt in de afweging. Alleen de verwerking van het zuiveringsslib, die houdt AGV heel graag bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf. Wij hebben daar de nodige vraagtekens bij, maar je kunt niet alle strijden in één keer strijden. In Weesp wordt ook maar een heel klein deel van het zuiveringsslib van AGV geproduceerd (3%).

Jan Hoek

Wasserbetriebe Berlin: bijzonder voorbeeld waterbeheer

25 mei 2017
Half mei zijn we met leden van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op werkbezoek naar Berlijn geweest. We waren daar te gast bij het Wasserbetriebe Berlin. De werkzaamheden van het Wasserbetriebe in Berlijn zijn heel vergelijkbaar met wat Waternet doet in Amsterdam: drinkwater verzorgen, rioleren, waterafvoer en … Lees "Wasserbetriebe Berlin: bijzonder voorbeeld waterbeheer" verder

Half mei zijn we met leden van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op werkbezoek naar Berlijn geweest. We waren daar te gast bij het Wasserbetriebe Berlin. De werkzaamheden van het Wasserbetriebe in Berlijn zijn heel vergelijkbaar met wat Waternet doet in Amsterdam: drinkwater verzorgen, rioleren, waterafvoer en afvalwater zuiveren. Maar om een aantal redenen is dat in Berlijn nog wat spannender dan in Amsterdam.

Ten eerste is Berlijn natuurlijk een stuk groter dan Amsterdam. Ten tweede heeft Berlijn geen rivier die water aan kan voeren of water af kan voeren. Dat betekent dat in Berlijn het water tijdens zware hoosbuien veel lastiger op te vangen is dan bij ons. Wij kunnen op dat gebied nog wel wat leren van  Berlijn, bijvoorbeeld omdat Berlijn al wel een “tegeltaks” kent, waar wij daar nog steeds tegenaan hikken.

Nog spannender vind ik dat Berlijn voor het maken van drinkwater sinds oudsher afhankelijk is van het regenwater dat op haar grondgebied valt. Er is immers geen rivier die dat van buiten aanvoert. De isolatie van West-Berlijn na de bouw van de Muur heeft dat natuurlijk nog versterkt. Naarmate Berlijn groeide, werd de hoeveelheid geïnfiltreerd regenwater onvoldoende en Berlijners zijn al langere tijd gedwongen hun afvalwater te hergebruiken als drinkwater. Goed afvalwater kunnen zuiveren is voor Berlijners dus letterlijk van levensbelang!

Dat gaf ons als bestuurders een mooie gelegenheid om met elkaar te discussiëren over onze Strategie voor Microverontreinigingen die we aan het opstellen zijn. Het gaat ons hier om bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics.  We hebben hiervoor drie oplopende ambitieniveaus verkend:
-het huidige niveau, waarbij we de ontwikkelingen volgen, aan onze verplichtingen voldoen en via voorlichting mensen stimuleren voorzichtig met microverontreinigingen om te gaan.
-‘Wij willen in de gracht zwemmen’, waarbij we ervoor gaan dat iedereen in het beheergebied van AGV overal veilig kan zwemmen en de natuur veilig is voor vervuiling.
-‘Zero footprint’, waarbij wij willen voorkomen dat er vanuit het beheergebied van AGV extra bijdragen komen die de omgeving vervuilen. Er mag niet meer verontreiniging het gebied verlaten dan er inkomt. Wij willen de plastic soep in de oceaan niet vergroten met microplastic uit AGV gebied.

Dat klinkt allemaal nog abstract en ver weg, maar kan grote implicaties hebben voor keuzes die we moeten maken op de niet al te lange termijn. Zo moeten we de komende jaren (?) gaan beslissen over de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) met een extra trap voor het zuiveren op o.a. medicijnresten. Welke RWZI’s zijn dan als eerste aan de beurt? Kiezen we dan voor de RWZI’s met het meeste effect op lokale wateren (‘Wij willen overal kunnen zwemmen’) of voor RWZI’s die de grootste vrachten lozen op het buitenwater (‘Zero footprint’)?

Goed om daar tussen de voorbeelden van Wasserbetriebe Berlin met elkaar over door te kunnen denken. En Berlijn heeft nog veel meer bijzondere relaties met waterbeheer. Zo kon de DDR na de bouw van de Muur bovengronds natuurlijk niet zomaar het drinkwaterstelsel en de riolen door de midden knippen. En dankzij dat stelsel hebben later nog vele Oost-Duitsers naar het Vrije Westen kunnen vluchten!

Wiegert Dulfer

Ook ons fractielid Jan Hoek was mee op deze reis. Klik hier voor een verslag van zijn ervaringen.

Nieuwe Keur in de inspraak

5 mei 2017
De Keur is de belangrijkste verordening van het Waterschap. Momenteel wordt de Keur van Amstel, Gooi en Vecht herzien. Hij ligt ter inzage tot 4 juni a.s. De fractie van Water Natuurlijk wil iedereen graag uitnodigen goed kennis te nemen van de ontwerp-Keur en eventueel in te spreken. De betreffende stukken en informatie over de … Lees "Nieuwe Keur in de inspraak" verder

De Keur is de belangrijkste verordening van het Waterschap.
Momenteel wordt de Keur van Amstel, Gooi en Vecht herzien. Hij ligt ter
inzage tot 4 juni a.s. De fractie van Water Natuurlijk wil iedereen graag uitnodigen goed kennis te nemen van de ontwerp-Keur en eventueel in te spreken. De betreffende stukken en informatie over de inspraakprocedure zijn hier te vinden.

Voor nadere informatie vanuit de fractie kunt u terecht bij: Jan Hoek (omdehoek@gmail.com) of Marjolein Quené (m@quene.nl)

Rioolwaterzuivering Weesp

24 februari 2017
De huidige RWZI Weesp stamt uit 1974 en is aan vervanging toe. In deze bestuursperiode moet het AB daar een beslissing over nemen. Omdat Weesp in de toekomst ook de zuivering van Loenen zou kunnen vervangen en ook de Bijlmer zou kunnen bedienen is dat een belangrijke beslissing. Vorig jaar heeft de fractie al een … Lees "Rioolwaterzuivering Weesp" verder

De huidige RWZI Weesp stamt uit 1974 en is aan vervanging toe. In deze bestuursperiode moet het AB daar een beslissing over nemen. Omdat Weesp in de toekomst ook de zuivering van Loenen zou kunnen vervangen en ook de Bijlmer zou kunnen bedienen is dat een belangrijke beslissing. Vorig jaar heeft de fractie al een aantal prioriteiten vastgesteld: 1. De kwaliteit van de zuivering, liefst meer dan de wettelijke eisen 2. Energiezuinig 3. Terugwinnen van grondstoffen en 4. Mogelijkheden voor energie-opwek. Dit alles natuurlijk binnen een redelijk financieel kader.

In de afgelopen periode heeft de fractie zich laten adviseren door het adviesbureau CE Delft over de vraag hoe we als fractie kunnen zorgen dat de investeringen van het waterschap zo duurzaam mogelijk zijn. Bovendien is afgelopen december een Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Unie én alle waterschappen ondertekend. Mogelijkheden genoeg dus om duurzaam en innovatief met deze aanbesteding aan de gang te gaan.

Als fractie vonden we drie dingen belangrijk; 1. De aanbesteding moet niet alleen over de ‘waterlijn’ (het zuiveren van het afvalwater) maar ook over de ‘sliblijn’ (het verwerken van het rioolslib) gaan, om alle mogelijkheden voor duurzaamheid goed te kunnen benutten. 2. We pleiten voor innovatief aanbesteden, dat wil zeggen dat de aanbesteding niet gaat om de laagste prijs bij gegeven criteria, maar dat je uitgaat van een min of meer vast bedrag en daarbinnen de markt vraagt om zo duurzaam mogelijk te zijn. Deze methode wordt ook beschreven in dat Manifest van de Unie. 3. We denken dat het beter is om een contractvorm te kiezen die in tijd en werkzaamheden redelijk beperkt is, bijvoorbeeld niet voor 30 jaar. Op deze wijze zitten volgende generaties bestuurders niet vast aan bepaalde contractuele verplichtingen wanneer er beslissingen genomen moeten worden over Loenen en de Bijlmer. Dan kan er op dat moment opnieuw voor de duurzaamste oplossing gekozen worden. Want de technische ontwikkelingen gaan door.

Op 23 februari was er een beeldvormende sessie voor het AB. We hebben geprobeerd onze punten zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen, maar we weten nu eigenlijk al dat de aanbesteding alleen maar over de waterlijn zal gaan.  Wordt vervolgd!

Tips, ideeën en suggesties zijn welkom. Contactpersoon: Marjolein Quené, m@quene.nl

De Horstermeer en brakke kwel

22 februari 2017
Onder de noemer ‘temmen van brakke kwel’ wordt er in het waterschap AGV gediscussieerd over een mogelijke oplossing voor de zoute kwel in de Horstermeer. Onze fractie is nog bezig zich hier een oordeel over te vormen. Dus elke hulp hierbij is welkom. Waar gaat het om? De Horstermeer is een diepe polder waar sprake … Lees "De Horstermeer en brakke kwel" verder

Kwel in Horstermeer

Onder de noemer ‘temmen van brakke kwel’ wordt er in het waterschap AGV gediscussieerd over een mogelijke oplossing voor de zoute kwel in de Horstermeer. Onze fractie is nog bezig zich hier een oordeel over te vormen. Dus elke hulp hierbij is welkom.

Waar gaat het om? De Horstermeer is een diepe polder waar sprake is van zoute kwel: dit leidt tot brak water in de polder. Het watersysteem rond de Horstermeer is gecompliceerd. Het hele gebied ten Oosten van het Amsterdam Rijnkanaal, en dus ook de Vechtplassen, wordt door de Horstermeer en de zoute kwel die hier omhoog komt beïnvloedt. Er wordt veel water uit het Markermeer het hele gebied ingelaten om de opborrelende zoute kwel in de Horstermeer te compenseren. De zoute kwel wordt daar namelijk zo snel mogelijk weggepompt. Het Noordelijke deel van de Vecht stroomt zelfs de andere kant op om het zoute water bij Nigtevecht al het Amsterdam Rijnkanaal in te laten stromen. Kortom, afgezien van de problemen in de Horstermeer zelf, is er ook een waterkwaliteitsprobleem in een veel groter gebied.

Nu is er een plan bedacht: “Het brakke grondwater zou met een aantal diepe putten kunnen worden opgepompt. Hierdoor wordt voorkomen dat het als brakke kwel de slootjes en de rest van het oppervlaktewater bereikt. Het opgepompte brakke water zou vervolgens kunnen worden ingezet voor de productie van drinkwater.”

Onze fractie vraagt zich af of dit wel de juiste oplossing voor de Horstermeer en het omringende gebied is. We zijn met name bang dat dit plan de problematiek zou kunnen verergeren. Hoe kan je zeker weten dat het aanboren van de zoute kwel de kweldruk zal verlagen? En kan je dit aanboren ook weer ongedaan maken? En welk watersysteem krijg je er voor in de plaats? En als dit oppompen van zoute kwel de oplossing is, waarom pomp je het dan niet gewoon naar het Amsterdam Rijnkanaal? Dat zou dan nu ook al kunnen, daar is geen ingewikkeld drinkwaterproject voor nodig.

We hebben de indruk dat er vanuit een technische oplossing gedacht wordt, terwijl voor onze fractie het probleem centraal zou moeten staan: hoe kan je de waterkwaliteit in het hele gebied rond de Horstermeer verbeteren? Dan zouden andere mogelijke oplossingen ook in beschouwing moeten worden genomen en dat is tot nu toe niet gebeurd. We zetten ons als fractie ervoor in dat deze discussie gevoerd kan worden.

Ideëen en tips zijn van harte welkom. Contactpersoon: Marjolein Quené, te bereiken via m@quene.nl of 06 1454 1711

Natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Mijdrecht

21 februari 2017
Op zeven plekken langs de Kromme Mijdrecht zijn natuurlijke oevers aangelegd. Dit is gedaan door kleine bomen weg te halen zodat er meer licht op de waterbodem valt. Verder is de rand van de oever afgegraven voor een meer natuurlijk, schuin aflopend, gebied tussen de droge oever en de rivier. Hierin kunnen meer waterplanten en … Lees "Natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Mijdrecht" verder

Op zeven plekken langs de Kromme Mijdrecht zijn natuurlijke oevers aangelegd. Dit is gedaan door kleine bomen weg te halen zodat er meer licht op de waterbodem valt. Verder is de rand van de oever afgegraven voor een meer natuurlijk, schuin aflopend, gebied tussen de droge oever en de rivier. Hierin kunnen meer waterplanten en waterdieren leven. Ook zijn de oevers weer goed beschermd tegen golven.

Waternet heeft de oevers in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aangelegd. Het beheer van de oevers is daarna overgedragen aan de gemeente Nieuwkoop. Water Natuurlijk Bestuurder Wiegert Dulfer van het waterschap benadrukt de noodzaak van natuurvriendelijke oevers: ‘’Deze nieuwe oevers verbeteren de waterkwaliteit. En dat is nodig omdat er in de Kromme Mijdrecht te weinig verschillende waterplanten, vissen en andere waterdieren leven. Ik ben dan ook niet alleen blij met deze oevers, maar ook met de samenwerking met de gemeente Nieuwkoop die de oevers gaat beheren.”

Ook wethouder Elkhuizen (gemeente Nieuwkoop) kijkt terug op een succesvol project: “Deze maatregelen dragen bij aan de kwaliteit van het water en de natuur en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor de recreant is door het weghalen van kleine bomen het zicht verbeterd, een deel van het wandelpad loopt nu langs de natuurvriendelijke oever zodat er volop genoten kan worden van de omgeving.”

Nieuwe Keur moet beter

15 februari 2017
Een van de doelstellingen van het bestuursakkoord van Amstel Gooi en Vecht luidt: “De regels verder te vereenvoudigen of te schrappen. De doelmatigheid staat voorop. Waar mogelijk komen er minder regels in de Keur. De Keur wordt herzien vanuit het principe “ja, mits Keur” en niet volgens “nee, tenzij Keur”. Hierbij hoort een passende wijze … Lees "Nieuwe Keur moet beter" verder

Een van de doelstellingen van het bestuursakkoord van Amstel Gooi en Vecht luidt: “De regels verder te vereenvoudigen of te schrappen. De doelmatigheid staat voorop. Waar mogelijk komen er minder regels in de Keur. De Keur wordt herzien vanuit het principe “ja, mits Keur” en niet volgens “nee, tenzij Keur”. Hierbij hoort een passende wijze van handhaving. Wie burgers meer ruimte laat, en zaken regelt via algemene regels, eventueel aangevuld met meldingsplicht, zal tegelijkertijd de handhaving moeten intensiveren en het risico accepteren dat vaker naderhand dient te worden ingegrepen.”

Water Natuurlijk vindt andere doelstellingen van het bestuursakkoord belangrijker, maar we steunen dit natuurlijk wel. Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? We waren dan ook nieuwsgierig naar de voorstellen van het Dagelijks Bestuur. Die vielen tegen.

De voorstellen van het DB gaan over de regels in de keur over waterkeringen. Het is de bedoeling dat in een volgend rondje voorstellen de overige regels tegen het licht worden gehouden. Wij konden uit de voorstellen niet opmaken of het DB wel het onderste uit de kan had gehaald. Want als we het dan simpeler willen maken, dan gelijk zo simpel mogelijk. We konden niet lezen of er meer mogelijk was geweest, maar dat het DB vond dat daar te grote risico’s aan verbonden waren. We lazen vrijwel niets over handhaving en toezicht, terwijl we in een eerdere fase wel gevraagd hadden om een handhavingstoets. Ook boden de voorstellen geen inzicht in de financiële gevolgen van de overstap van een vergunningensysteem naar een meldingssysteem. Bij vergunningen en melding moet het waterschap vaak het zelfde werk doen, namelijk controleren of wat er gaat gebeuren niet ten koste gaat van goed waterbeheer. Alleen krijgt het waterschap bij een vergunningensysteem inkomsten (leges) om dat te betalen en bij een meldingssysteem niet. En sowieso vonden we de voorstellen nogal complex en ontoegankelijk.

Ook waren we verbaasd over nieuwe formuleringen in de voorstellen over de doelstellingen van de keur en de algemene zorgplicht. In de voorstellen was er opeens een doelstelling, die er in de oude keur niet was. Dat is nog tot daar aan toe, alleen was die doelstelling veel beperkter dan de mooie doelstellingen in de Waterwet. Geen goed idee, lijkt ons. De algemene zorgplicht wordt moderner geformuleerd dan in de oude keur, maar de meldingsplicht die er bij zat, wordt geschrapt. Gek, vonden we, want als er iets mis gaat is het alleen maar handig als mensen dat ook moeten melden.

Het voorstel van het DB was om met de voorstellen de inspraak in te gaan. Samen met anderen betoogden we in de commissie dat het daar te vroeg voor was. Die voorstellen moeten echt beter, was onze boodschap. Daar wordt nu aan gewerkt.

Jan Hoek

Marjolein Quené volgt Marion di Bucchianico-Bakker op in AB

12 januari 2017
Per 1 januari heeft Marion di Bucchianico-Bakker, nummer 2 op onze lijst bij de afgelopen verkiezingen, haar functie als lid van het Algemeen Bestuur neergelegd. Zij kon door de drukke combinatie van werk en gezin helaas te weinig tijd vinden om deze functie naar wens te vervullen. De fractie dankt Marion hartelijk voor haar grote … Lees "Marjolein Quené volgt Marion di Bucchianico-Bakker op in AB" verder

Per 1 januari heeft Marion di Bucchianico-Bakker, nummer 2 op onze lijst bij de afgelopen verkiezingen, haar functie als lid van het Algemeen Bestuur neergelegd. Zij kon door de drukke combinatie van werk en gezin helaas te weinig tijd vinden om deze functie naar wens te vervullen. De fractie dankt Marion hartelijk voor haar grote betrokkenheid en inzet in de afgelopen twee jaar.

Bij de AB-vergadering van 11 januari is Marjolein Quené beëdigd als nieuw lid van het Algemeen Bestuur namens Water Natuurlijk. Marjolein is de afgelopen jaren als duo-lid nauw betrokken geweest bij het werk van de fractie en gaat nu met veel enthousiasme verder als AB-lid.

Algemene Beschouwingen

25 november 2016
Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 sprak Marion di Bucchianico-Bakker bij afwezigheid van fractievoorzitter Sander Mager, namens Water Natuurlijk onze Algemene Beschouwingen uit. We riepen het Dagelijks Bestuur op om de komende jaren nog meer werk te maken van verbetering van de waterkwaliteit. En we lanceerden het plan om Amsterdam de GreenCapital van Europa te maken onder … Lees "Algemene Beschouwingen" verder

Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 sprak Marion di Bucchianico-Bakker bij afwezigheid van fractievoorzitter Sander Mager, namens Water Natuurlijk onze Algemene Beschouwingen uit. We riepen het Dagelijks Bestuur op om de komende jaren nog meer werk te maken van verbetering van de waterkwaliteit. En we lanceerden het plan om Amsterdam de GreenCapital van Europa te maken onder het motto ‘No Green Without Blue’. Water Natuurlijk is met de fractie van GroenLinks en D66 in de Amsterdamse Gemeenteraad in gesprek om dit plan verder uit te werken en stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie zo nog beter op de agenda te krijgen. Hieronder lees je de hele algemene beschouwingen.

Algemene Beschouwingen Water Natuurlijk
24 november 2016

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s

Laten we met het belangrijkste nieuws van dit bestuursjaar beginnen: de otter is terug in het AGV-gebied! Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is op vrijdag 4 november voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken. De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar geleden waargenomen. Daarna is hij vooral door een slechte waterkwaliteit verdwenen. Gelukkig is de waterkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. Water Natuurlijk is er ontzettend trots op dat dit gelukt is, mede dankzij de inzet van ons en andere fracties in dit waterschap! We vieren dit succes dus vanavond graag mee. En we maken vanavond graag een pooltje wanneer de otter voor het eerst binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam gesignaleerd zal worden.

Wat Water Natuurlijk betreft maken we de komende jaren nog meer werk van waterkwaliteit. Want de waterkwaliteit is in grote delen van ons gebied is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen en onze ambities waar te maken. Er is dus meer actie nodig. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater biedt een nieuwe impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit. Met deze Delta-aanpak werken alle partners gezamenlijk aan de overkoepelende ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. En dat is hard nodig! Water Natuurlijk zal zich ervoor blijven inzetten dat er voortvarend ingezet wordt op het terugdringen van medicijnresten, microplastics, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de landbouw.

Onze fractie hoopt van harte dat de delta-aanpak zich ook zal vertalen in een inhoudelijk ambitieus nieuw Bestuursakkoord Water. Het vorige bestuursakkoord kenmerkt zich door de kernwoorden ‘solide, simpel en sober’. Met dergelijke kernwoorden krijgen we waterbewustzijn nooit tussen de oren. Maar met successen als de terugkeer van de otter wel! Ongetwijfeld worden binnen de Unie de nodige voorbereidingen getroffen en gesprekken gevoerd over de inzet van de waterschappen bij dit nieuwe Bestuursakkoord Water. Wij nodigen het DB uit om daar ook vroegtijdig met het AB over in gesprek te gaan. Wat ons betreft neemt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als het meest innovatieve waterschap van Nederland, heel zichtbaar het voortouw in het streven naar een daadkrachtig bestuursakkoord water waarin inhoudelijk ambities op waterkwaliteit, rainproof en duurzaamheid leidend!

Voorzitter, diezelfde e ambitie mag zich wat ons vertalen ook in concrete actie dichterbij huis. Onze fractie staat van harte achter de doelen van Waterbewustzijn. Maar we hebben ook twijfels over de impact van dit verhaal als we er niet krachtiger werk van maken. Wij willen daarom voorstellen dat het Waterschap AGV en de gemeente Amsterdam de handen ineen slaan om Amsterdam te laten verkiezen als de Groene hoofdstad van Europa (Green Capital of Europe). In de ogen van Water Natuurlijk zou een dergelijk traject het waterbewustzijn sterk kunnen vergroten, zeker als we ‘There is no Green without Blue’ als slogan zouden hanteren. Belangrijker natuurlijk dan de eeuwige roem is dat zo’n traject ook een belangrijke inhoudelijke impuls geeft aan de verdere verduurzaming van ons beider gebied en van ons beider beleid. In het jaar dat we samen met Amsterdam het 10-jarig bestaan vieren van Waternet, het eerste watercyclusbedrijf van Nederland, is dat volgens ons een passend cadeau aan onze inwoners.

Voorzitter, u weet dat Water Natuurlijk pal staat voor duurzame oplossingen. Wellicht heeft u zich het afgelopen jaar daarom wel afgevraagd waarom juist wij kritisch waren over thema’s als energieneutraal of projecten als het temmen van de brakke kwel. Het is voor mijn fractie van het grootste belang dat de keuzes van nu niet de duurzame oplossingen van morgen in de weg staan.

We kunnen nog veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening en een duurzaam waterschap dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk en gaat ons bovendien veel voordelen opleveren. Als we ambitieuze doelen stellen kan er veel veranderkracht in onze organisatie, maar ook bij burgers en bedrijven loskomen. Daar komen zeker allerlei vormen van (technische) innovaties aan te pas, maar óók een andere mentaliteit. We gaan andere waarden vooropzetten, zelf aan de slag en geven samen onze leefwereld vorm. Het gaat daarbij om keuzes voor een toekomst op deze ene aardbol, waarbij we ook voor de volgende generaties nog voldoende grondstoffen overlaten op een prettig leefbare aarde. Het gaat over bouwen aan een nieuwe economie, waarin welzijn belangrijker is dan welvaart. Een economie waar we een rijkere invulling weten te geven aan ‘groei’ dan louter een plat ‘steeds meer’. Waar we telkens een waarachtig antwoord proberen te geven op de vraag waar het ons nu uiteindelijk om gaat.

Bij mijn fractie leidt dit steeds tot de behoefte om verder te kijken dan de gepresenteerde technische oplossing en verder te denken dan de huidige normen en praktijken. Dat betekent niet dat wij niet geloven in de kracht van die oplossingen, maar wel dat we ze steeds in een bredere context op hun merites willen inschatten. Wij zien dit als een belangrijke toegevoegde waarde van Water Natuurlijk in dit bestuur en in de coalitie. Wij vertrouwen erop dat we ook het komende jaar vanuit de verschillende perspectieven die de partijen inbrengen, in dialoog en samenwerking grote slagen kunnen maken. De begroting stemt ons wat dat betreft positief. Zeker omdat het bestuur laat zien dat goed financieel beheer en ambitieuze ambities niet op gespannen voet met elkaar hoeven te staan.

Ik dank u zeer.

Film Oostelijke Vechtplassen

17 november 2016
Op de grens van Noord-Holland en Utrecht, tussen de Vecht en de Heuvelrug ligt één van de opmerkelijkste natuurgebieden van Europa, de Oostelijke Vechtplassen. Dit bijzondere gebied binnen waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat uit een reeks laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open landschap, inclusief het zeldzame en nog maar … Lees "Film Oostelijke Vechtplassen" verder

film-oostelijke-vechtplassen

Op de grens van Noord-Holland en Utrecht, tussen de Vecht en de Heuvelrug ligt één van de opmerkelijkste natuurgebieden van Europa, de Oostelijke Vechtplassen. Dit bijzondere gebied binnen waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat uit een reeks laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open landschap, inclusief het zeldzame en nog maar op enkele plaatsen voorkomende trilveen. En het bijzondere is dat nog altijd precies te zien is hoe dit natuurgebied in de loop der eeuwen heeft kunnen ontstaan.

Dit prachtige natuurgebied hebben wij op beeld laten vastleggen. Wij presenteren u met trots bijgaande film ‘Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht- een gebied om te koesteren…’. Klik hier om de film te bekijken.

12345678