Groene talenten gezocht voor het waterschapsbestuur!

25 juni 2018
Water Natuurlijk in Amstel, Gooi en Vecht Water Natuurlijk onderscheidt zich van de andere partijen in het waterschap, omdat ze landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer geeft. Klimaatverandering zorgt voor een intensivering van het werk van de waterschappen: droge voeten, voldoende en schoon water. We krijgen vaker te maken met … Lees "Groene talenten gezocht voor het waterschapsbestuur!" verder

Water Natuurlijk in Amstel, Gooi en Vecht

Water Natuurlijk onderscheidt zich van de andere partijen in het waterschap, omdat ze landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer geeft. Klimaatverandering zorgt voor een intensivering van het werk van de waterschappen: droge voeten, voldoende en schoon water. We krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Ook de maatschappij verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties nemen vaker zelf het initiatief hun woonomgeving te verbeteren of te beheren. Water Natuurlijk wil actief de samenwerking aangaan met deze inwoners en collega-overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties om te komen tot duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor een betere en mooiere leefomgeving. De partij wordt gesteund door de politieke partijen D66 en GroenLinks.

Talent gezocht!
Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk zoekt bevlogen, gemotiveerde mensen die landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer willen geven. We zoeken sterke kandidaten uit alle gemeenten. Jouw hulp, of je u wel of geen ervaring hebt in het waterschap, is nodig om de natuur de ruimte te geven.
Interesse? Meer informatie is te krijgen via de fractieleden – Sander Mager smager@planet.nl, Marjolein Quene m@quene.nl, Mimy Sluiter mimy.sluiter@gmail.com,
Wil je je kandidaat stellen? Stuur dan een mail aan Rolf van Arendonk r.vanarendonk@upcmail.nl. We kijken uit naar alle gemotiveerde reacties! Je krijgt dan een aanmeldformulier en een profiel toegestuurd.

Door onze inzet in de afgelopen jaren is het landschap mooier, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een circulaire economie en zijn we beter voorbereid op een groene toekomst voor water en milieu.

Procedure kandidaatstelling voor Water Natuurlijk:
Indien U geïnteresseerd bent om gekozen te worden in het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, namens Water Natuurlijk, dan kunt U zich tot 1 september 2018 aanmelden bij Rolf van Arendonk, bestuurslid van het Regiobestuur Noord-West. r.vanarendonk@upcmail.nl

Adviezen van CE-Delft voor de fractie van Water Natuurlijk in AGV

10 juli 2017
Eind vorig jaar heeft de fractie van Water Natuurlijk advies gevraagd aan een extern adviesbureau, namelijk CE Delft. Als fractie hadden we behoefte aan een kader om toekomstige investeringen (aanbestedingen) te kunnen beoordelen op duurzaamheid. Bovendien hadden we vragen over de inkoop van duurzame energie. Wanneer is die nu duurzaam, en hoe moeten we dat … Lees "Adviezen van CE-Delft voor de fractie van Water Natuurlijk in AGV" verder

Eind vorig jaar heeft de fractie van Water Natuurlijk advies gevraagd aan een extern adviesbureau, namelijk CE Delft. Als fractie hadden we behoefte aan een kader om toekomstige investeringen (aanbestedingen) te kunnen beoordelen op duurzaamheid. Bovendien hadden we vragen over de inkoop van duurzame energie. Wanneer is die nu duurzaam, en hoe moeten we dat zien in relatie tot de eigen 55% duurzame energie-opwek van AGV?

Inmiddels zijn beide rapporten gereed en op deze website te raadplegen. De fractie heeft beide rapporten gedeeld met het hele Algemeen Bestuur van AGV en het aanbod gedaan na de zomer een bijeenkomst over de inhoud van het rapport over duurzame energie te organiseren. Het rapport over de aanbestedingen heeft al een rol gespeeld bij de beraadslagingen over de aanbesteding voor de nieuwe RWZI Weesp.

De inhoud van de rapporten laat zien dat het goed is om af en toe voeding met andere gezichtspunten te krijgen. De rapporten boden nieuwe informatie en inderdaad het kader om de plannen van het waterschap beter te kunnen beoordelen. Gelukkig hebben we als fractie een (bescheiden) budget om dit soort dingen te doen, en CE Delft is ons ook tegemoet gekomen in de kosten.

Nadere informatie bij Marjolein Quené: m@quene.nl

De rapporten zijn hier te raadplegen:

CE Delft Meer echte duurzame energie
CE Delft Duurzame aanbesteding

Schoon inlaatwater voor Naardermeer weer voor jaren verzekerd

1 juni 2017
Tot grote tevredenheid van de fractie Water Natuurlijk heeft op 24 mei het Algemeen Bestuur van Waterschap-AGV unaniem besloten tot een grootschalige renovatie van de versleten defosfateringsinstallatie van het Naardermeer. Het waterschap is verantwoordelijk voor het inlaten van water met een goede kwaliteit in het Naardermeer. Dit vanuit handhaven van het waterpeil en behoud van … Lees "Schoon inlaatwater voor Naardermeer weer voor jaren verzekerd" verder

Tot grote tevredenheid van de fractie Water Natuurlijk heeft op 24 mei het Algemeen Bestuur van Waterschap-AGV unaniem besloten tot een grootschalige renovatie van de versleten defosfateringsinstallatie van het Naardermeer. Het waterschap is verantwoordelijk voor het inlaten van water met een goede kwaliteit in het Naardermeer. Dit vanuit handhaven van het waterpeil en behoud van de goede waterkwaliteit in het meer.

Waterbeheer in het Naardermeer

Het Naardermeergebied heeft een eigen waterhuishouding. Hiervoor wordt een molen gebruikt die is gebouwd in 1809 om het Naardermeer te bemalen. De 15 meter hoge molen regelt het waterpeil van dit bijna 700 ha grote moerasgebied, zonder ondersteuning van een ander gemaal. In het Naardermeer wordt de natuur met natuurlijke kracht onderhouden. Vroeger was er genoeg water in het Naardermeer. Regenwater uit het hooggelegen Gooi kwam via de bodem in de laagveengebieden omhoog als kwelwater. Door drinkwaterwinning en daling van de grondwaterstand in omliggende diepe polders is er nu in de zomer te weinig water beschikbaar.

Vanaf 1985 heeft Natuurmonumenten gezorgd voor het voorzuiveren van het inlaatwater uit de Vecht met een defosfateringsinstallatie. Het waterschap neemt nu de defosfateringsinstallatie vanuit zijn watertaken over van eigenaar Natuurmonumenten. Daar de installatie niet meer voldoet aan de huidige milieueisen en verouderd is, is vernieuwing van de installatie noodzakelijk.

Fosfaat verwijderen voor waterkwaliteit en natuur

De totale kosten van de renovatie van de fosfaat-zuivering bedragen € 1,68 miljoen. Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel Gooi en Vecht bundelen samen de krachten om deze renovatie te realiseren. Zo draagt provincie Noord-Holland € 1 miljoen bij, Natuurmonumenten € 200.000 en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 480.000.

Waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer (Water Natuurlijk): “Het is mooi dat drie partijen gezamenlijk de renovatie mogelijk maken. Defosfateren van het water dat het Naardermeer instroomt, is noodzakelijk voor een goede waterkwaliteit. Met de nieuwe installatie bereiken we in het Naardermeer het allerhoogste waterkwaliteitsniveau van ons gehele beheergebied. Dat is ook goed nieuws voor flora en fauna.”

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. Het gebied is geliefd vanwege de vele waterplanten en bijzondere diersoorten. In het Naardermeergebied broeden wel 75 soorten vogels, waaronder aalscholvers, purperreigers en zwarte sterns. Maar ook vleermuizen, ringslangen en zeldzame orchideeën zijn hier te vinden. Het waterschap heeft een paar jaar geleden ook flexibel peil ingevoerd om de behoefte aan water uit de Vecht te verminderen en de natuur te versterken.

 

De Keur

31 mei 2017
In de Commissievergadering van 20 april is de ontwerp-Keur voor de tweede keer aan het AB voorgelegd. Inmiddels ligt de Keur in de inspraak. De fractie van Water Natuurlijk heeft een aantal wijzigingen in de ontwerp-Keur weten aan te brengen en we denken dat dat opnieuw nodig is nadat de Keur na de inspraak in … Lees "De Keur" verder

In de Commissievergadering van 20 april is de ontwerp-Keur voor de tweede keer aan het AB voorgelegd. Inmiddels ligt de Keur in de inspraak. De fractie van Water Natuurlijk heeft een aantal wijzigingen in de ontwerp-Keur weten aan te brengen en we denken dat dat opnieuw nodig is nadat de Keur na de inspraak in het AB ter goedkeuring zal voorliggen. We vinden dat de Keur te weinig rekening houdt met de doelstellingen van de Waterwet en dat bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit in vergelijking met de huidige Keur niet beter behartigd wordt. Wel hebben we kunnen zorgen dat in de ontwerp-Keur een algemene meldingsplicht voor nadelige gevolgen voor het watersysteem is opgenomen. (art. 1.5.3).

De Keur is het belangrijkste juridische instrument van het Waterschap. Het is een verordening die het waterschap hanteert bij het uitvoering geven aan de Waterwet. Het doel is het beschermen van waterkeringen, waterkwaliteit, doorstroming etc. Als burgers of bedrijven dan iets in het water, of op of bij een waterkering willen doen hebben ze een vergunning van het waterschap nodig.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Keur gemoderniseerd zou worden en aangepast aan de Omgevingswet. Daar zijn we niet tegen, maar materieel hoeft dat niet zoveel te betekenen. De Waterwet wordt onderdeel van de Omgevingswet en de Keur heet dan Waterverordening en stelt dan regels voor de ‘fysieke leefomgeving’.

We vinden het prima dat de procedures om kabels en leidingen aan te leggen vereenvoudigd worden en dat er een schaderegeling in de Keur wordt opgenomen. Dat is een uitvloeisel van die Omgevingswet. We weten niet hoe het uitpakt dat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld grondwater te onttrekken. We maken ons zorgen over het feit dat er niet meer geld en maatregelen zijn voorzien voor handhaving.

Wat ons verbaasde is het artikel 4.2 in de ontwerp-Keur. Hier gaat het over de doelstelling van de Keur en die gaat nu alleen maar over het beschermen van de waterkeringen, terwijl de Waterwet het ook heeft over waterkwaliteit en maatschappelijk belang. Dat maakt nogal wat uit. Een waterkering kan vismigratie hinderen, maar vismigratie is wel degelijk een ecologisch en maatschappelijk belang. Inmiddels hebben we juridisch advies ingewonnen en we denken dat de Keur meer rekening moet houden met de Waterwet.

Tot slot: de procedure verdient geen schoonheidsprijs. De Keur wordt in verschillende fases aangepast en dat maakt het er niet transparanter op, er ontbreken kaarten die wel bij de inspraak zouden moeten horen etc. We vragen ons af hoe de inspraak is aangekondigd. In het kader van het programma Waterbewust zou er meer aandacht aan de Keur besteed kunnen en moeten worden.

Inlichtingen bij Jan Hoek (omdehoek@gmail.com) of Marjolein Quené (m@quene.nl)

AGV zet bij bouw rioolzuivering Weesp in op duurzaamheid

30 mei 2017
De rioolwaterzuivering in Weesp loopt op zijn eind. En dus moet er een nieuwe komen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat die nieuwe zuivering duurzaam is, dat ze energie en grondstoffen uit het afvalwater haalt en zo energiezuinig mogelijk is. Als het effluent dan ook nog beter is dan de wettelijke vereisten, zijn we helemaal … Lees "AGV zet bij bouw rioolzuivering Weesp in op duurzaamheid" verder

De rioolwaterzuivering in Weesp loopt op zijn eind. En dus moet er een nieuwe komen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat die nieuwe zuivering duurzaam is, dat ze energie en grondstoffen uit het afvalwater haalt en zo energiezuinig mogelijk is. Als het effluent dan ook nog beter is dan de wettelijke vereisten, zijn we helemaal blij.

Voor de aanbesteding van die nieuwe zuivering deed het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel Gooi en Vecht onlangs een voorstel. Zie hier en hier. Best goed, vonden we, maar niet goed genoeg. Mede op basis van een advies dat we inwonnen bij CE Delft, stelden we voor dat het Algemeen Bestuur duidelijk zou vaststellen dat duurzaamheid zwaar zou wegen, prijs bij voorkeur niets en dat ook de kwaliteit van het effluent zou meetellen. Het was wat trekken en duwen, maar opeens bleek veel van wat we voorstelden, altijd al het plan te zijn geweest. De CO2-footprint van de nieuwe zuivering weegt voor zo’n 80% tot 90% mee in de afweging van de offertes die bedrijven gaan doen, prijs 10% tot 20% en effluent een beetje. Een mooi resultaat!

Al eerder ging Water Natuurlijk in de slag met het DB over het zuiveringsbeleid van AGV. Dat resulteerde in het Masterplan Zuiveren, deel 1 en deel 2. Om bij de discussie over de nieuwe zuivering bij Weesp goed beslagen ten ijs te komen, vroegen we CE Delft advies uit te brengen over de manier waarop de aanbesteding vorm kan worden gegeven, juist met het oog op duurzaamheid. CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Zie voor het advies hier. CE Delft verwijst in zijn advies ook naar het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen onlangs met elkaar sloten. Zie hier voor het manifest.

Samengevat luidt het advies van CE Delft:

  1. Bij het aanbesteden van nieuwe installaties als een nieuwe RWZI-installatie is het zaak om voor het maken van techniekkeuzes een goede dialoog met de markt te voeren over de meest duurzame mogelijkheden.
  2. Een open aanbesteding met vaste prijs en een goed puntensysteem voor energiebalans en grondstoffen levert de meest duurzame keuze op.
  3. Voor het goed en duurzaam inkopen van RWZI-installaties is het zaak de energieprestatie, de grondstoffenproductie, de slibverwerking en de zuiveringsproductie met een milieukundig model allemaal afgewogen aandacht te geven in het puntensysteem dat aanbiedingen beoordeelt.

Met die dialoog met de markt komt het wel goed. Het voorstel is immers om de systeemkeuze – binnen grenzen – aan de markt over te laten.

Het tweede deel van het advies landde wat minder makkelijk. Wat ons betreft selecteert AGV alleen op duurzaamheid en niet op prijs. Dat kan heel goed. Menig project wordt tegenwoordig aan de markt voorgelegd met de mededeling welk bedrag de opdrachtgever bereid is te betalen. Dan weten partijen dat ze het daarvoor moeten doen en gaat de concurrentie op andere factoren. Duurzaamheid bijvoorbeeld. Voor de meeste fracties in het AB is dat een brug te ver. Alleen de Partij voor de Dieren mompelde wat ondersteuning toen de discussie eenmaal gevoerd was. Maar door de noodzaak om te selecteren op duurzaamheid zo duidelijk op tafel te leggen, gaf het DB aan duurzaamheid een belangrijke rol te willen laten spelen in de keuze voor een nieuwe zuivering. En zo kwam die 80% tot 90% op tafel.

Het derde deel lijkt eveneens goed te zijn meegenomen. Energieprestatie en grondstoffenproductie vinden hun plek in de CO2-footprint en voor effluent wordt ook een beetje plek gemaakt in de afweging. Alleen de verwerking van het zuiveringsslib, die houdt AGV heel graag bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf. Wij hebben daar de nodige vraagtekens bij, maar je kunt niet alle strijden in één keer strijden. In Weesp wordt ook maar een heel klein deel van het zuiveringsslib van AGV geproduceerd (3%).

Jan Hoek

Wasserbetriebe Berlin: bijzonder voorbeeld waterbeheer

25 mei 2017
Half mei zijn we met leden van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op werkbezoek naar Berlijn geweest. We waren daar te gast bij het Wasserbetriebe Berlin. De werkzaamheden van het Wasserbetriebe in Berlijn zijn heel vergelijkbaar met wat Waternet doet in Amsterdam: drinkwater verzorgen, rioleren, waterafvoer en … Lees "Wasserbetriebe Berlin: bijzonder voorbeeld waterbeheer" verder

Half mei zijn we met leden van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op werkbezoek naar Berlijn geweest. We waren daar te gast bij het Wasserbetriebe Berlin. De werkzaamheden van het Wasserbetriebe in Berlijn zijn heel vergelijkbaar met wat Waternet doet in Amsterdam: drinkwater verzorgen, rioleren, waterafvoer en afvalwater zuiveren. Maar om een aantal redenen is dat in Berlijn nog wat spannender dan in Amsterdam.

Ten eerste is Berlijn natuurlijk een stuk groter dan Amsterdam. Ten tweede heeft Berlijn geen rivier die water aan kan voeren of water af kan voeren. Dat betekent dat in Berlijn het water tijdens zware hoosbuien veel lastiger op te vangen is dan bij ons. Wij kunnen op dat gebied nog wel wat leren van  Berlijn, bijvoorbeeld omdat Berlijn al wel een “tegeltaks” kent, waar wij daar nog steeds tegenaan hikken.

Nog spannender vind ik dat Berlijn voor het maken van drinkwater sinds oudsher afhankelijk is van het regenwater dat op haar grondgebied valt. Er is immers geen rivier die dat van buiten aanvoert. De isolatie van West-Berlijn na de bouw van de Muur heeft dat natuurlijk nog versterkt. Naarmate Berlijn groeide, werd de hoeveelheid geïnfiltreerd regenwater onvoldoende en Berlijners zijn al langere tijd gedwongen hun afvalwater te hergebruiken als drinkwater. Goed afvalwater kunnen zuiveren is voor Berlijners dus letterlijk van levensbelang!

Dat gaf ons als bestuurders een mooie gelegenheid om met elkaar te discussiëren over onze Strategie voor Microverontreinigingen die we aan het opstellen zijn. Het gaat ons hier om bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics.  We hebben hiervoor drie oplopende ambitieniveaus verkend:
-het huidige niveau, waarbij we de ontwikkelingen volgen, aan onze verplichtingen voldoen en via voorlichting mensen stimuleren voorzichtig met microverontreinigingen om te gaan.
-‘Wij willen in de gracht zwemmen’, waarbij we ervoor gaan dat iedereen in het beheergebied van AGV overal veilig kan zwemmen en de natuur veilig is voor vervuiling.
-‘Zero footprint’, waarbij wij willen voorkomen dat er vanuit het beheergebied van AGV extra bijdragen komen die de omgeving vervuilen. Er mag niet meer verontreiniging het gebied verlaten dan er inkomt. Wij willen de plastic soep in de oceaan niet vergroten met microplastic uit AGV gebied.

Dat klinkt allemaal nog abstract en ver weg, maar kan grote implicaties hebben voor keuzes die we moeten maken op de niet al te lange termijn. Zo moeten we de komende jaren (?) gaan beslissen over de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) met een extra trap voor het zuiveren op o.a. medicijnresten. Welke RWZI’s zijn dan als eerste aan de beurt? Kiezen we dan voor de RWZI’s met het meeste effect op lokale wateren (‘Wij willen overal kunnen zwemmen’) of voor RWZI’s die de grootste vrachten lozen op het buitenwater (‘Zero footprint’)?

Goed om daar tussen de voorbeelden van Wasserbetriebe Berlin met elkaar over door te kunnen denken. En Berlijn heeft nog veel meer bijzondere relaties met waterbeheer. Zo kon de DDR na de bouw van de Muur bovengronds natuurlijk niet zomaar het drinkwaterstelsel en de riolen door de midden knippen. En dankzij dat stelsel hebben later nog vele Oost-Duitsers naar het Vrije Westen kunnen vluchten!

Wiegert Dulfer

Ook ons fractielid Jan Hoek was mee op deze reis. Klik hier voor een verslag van zijn ervaringen.

Nieuwe Keur in de inspraak

5 mei 2017
De Keur is de belangrijkste verordening van het Waterschap. Momenteel wordt de Keur van Amstel, Gooi en Vecht herzien. Hij ligt ter inzage tot 4 juni a.s. De fractie van Water Natuurlijk wil iedereen graag uitnodigen goed kennis te nemen van de ontwerp-Keur en eventueel in te spreken. De betreffende stukken en informatie over de … Lees "Nieuwe Keur in de inspraak" verder

De Keur is de belangrijkste verordening van het Waterschap.
Momenteel wordt de Keur van Amstel, Gooi en Vecht herzien. Hij ligt ter
inzage tot 4 juni a.s. De fractie van Water Natuurlijk wil iedereen graag uitnodigen goed kennis te nemen van de ontwerp-Keur en eventueel in te spreken. De betreffende stukken en informatie over de inspraakprocedure zijn hier te vinden.

Voor nadere informatie vanuit de fractie kunt u terecht bij: Jan Hoek (omdehoek@gmail.com) of Marjolein Quené (m@quene.nl)

Rioolwaterzuivering Weesp

24 februari 2017
De huidige RWZI Weesp stamt uit 1974 en is aan vervanging toe. In deze bestuursperiode moet het AB daar een beslissing over nemen. Omdat Weesp in de toekomst ook de zuivering van Loenen zou kunnen vervangen en ook de Bijlmer zou kunnen bedienen is dat een belangrijke beslissing. Vorig jaar heeft de fractie al een … Lees "Rioolwaterzuivering Weesp" verder

De huidige RWZI Weesp stamt uit 1974 en is aan vervanging toe. In deze bestuursperiode moet het AB daar een beslissing over nemen. Omdat Weesp in de toekomst ook de zuivering van Loenen zou kunnen vervangen en ook de Bijlmer zou kunnen bedienen is dat een belangrijke beslissing. Vorig jaar heeft de fractie al een aantal prioriteiten vastgesteld: 1. De kwaliteit van de zuivering, liefst meer dan de wettelijke eisen 2. Energiezuinig 3. Terugwinnen van grondstoffen en 4. Mogelijkheden voor energie-opwek. Dit alles natuurlijk binnen een redelijk financieel kader.

In de afgelopen periode heeft de fractie zich laten adviseren door het adviesbureau CE Delft over de vraag hoe we als fractie kunnen zorgen dat de investeringen van het waterschap zo duurzaam mogelijk zijn. Bovendien is afgelopen december een Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Unie én alle waterschappen ondertekend. Mogelijkheden genoeg dus om duurzaam en innovatief met deze aanbesteding aan de gang te gaan.

Als fractie vonden we drie dingen belangrijk; 1. De aanbesteding moet niet alleen over de ‘waterlijn’ (het zuiveren van het afvalwater) maar ook over de ‘sliblijn’ (het verwerken van het rioolslib) gaan, om alle mogelijkheden voor duurzaamheid goed te kunnen benutten. 2. We pleiten voor innovatief aanbesteden, dat wil zeggen dat de aanbesteding niet gaat om de laagste prijs bij gegeven criteria, maar dat je uitgaat van een min of meer vast bedrag en daarbinnen de markt vraagt om zo duurzaam mogelijk te zijn. Deze methode wordt ook beschreven in dat Manifest van de Unie. 3. We denken dat het beter is om een contractvorm te kiezen die in tijd en werkzaamheden redelijk beperkt is, bijvoorbeeld niet voor 30 jaar. Op deze wijze zitten volgende generaties bestuurders niet vast aan bepaalde contractuele verplichtingen wanneer er beslissingen genomen moeten worden over Loenen en de Bijlmer. Dan kan er op dat moment opnieuw voor de duurzaamste oplossing gekozen worden. Want de technische ontwikkelingen gaan door.

Op 23 februari was er een beeldvormende sessie voor het AB. We hebben geprobeerd onze punten zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen, maar we weten nu eigenlijk al dat de aanbesteding alleen maar over de waterlijn zal gaan.  Wordt vervolgd!

Tips, ideeën en suggesties zijn welkom. Contactpersoon: Marjolein Quené, m@quene.nl

De Horstermeer en brakke kwel

22 februari 2017
Onder de noemer ‘temmen van brakke kwel’ wordt er in het waterschap AGV gediscussieerd over een mogelijke oplossing voor de zoute kwel in de Horstermeer. Onze fractie is nog bezig zich hier een oordeel over te vormen. Dus elke hulp hierbij is welkom. Waar gaat het om? De Horstermeer is een diepe polder waar sprake … Lees "De Horstermeer en brakke kwel" verder

Kwel in Horstermeer

Onder de noemer ‘temmen van brakke kwel’ wordt er in het waterschap AGV gediscussieerd over een mogelijke oplossing voor de zoute kwel in de Horstermeer. Onze fractie is nog bezig zich hier een oordeel over te vormen. Dus elke hulp hierbij is welkom.

Waar gaat het om? De Horstermeer is een diepe polder waar sprake is van zoute kwel: dit leidt tot brak water in de polder. Het watersysteem rond de Horstermeer is gecompliceerd. Het hele gebied ten Oosten van het Amsterdam Rijnkanaal, en dus ook de Vechtplassen, wordt door de Horstermeer en de zoute kwel die hier omhoog komt beïnvloedt. Er wordt veel water uit het Markermeer het hele gebied ingelaten om de opborrelende zoute kwel in de Horstermeer te compenseren. De zoute kwel wordt daar namelijk zo snel mogelijk weggepompt. Het Noordelijke deel van de Vecht stroomt zelfs de andere kant op om het zoute water bij Nigtevecht al het Amsterdam Rijnkanaal in te laten stromen. Kortom, afgezien van de problemen in de Horstermeer zelf, is er ook een waterkwaliteitsprobleem in een veel groter gebied.

Nu is er een plan bedacht: “Het brakke grondwater zou met een aantal diepe putten kunnen worden opgepompt. Hierdoor wordt voorkomen dat het als brakke kwel de slootjes en de rest van het oppervlaktewater bereikt. Het opgepompte brakke water zou vervolgens kunnen worden ingezet voor de productie van drinkwater.”

Onze fractie vraagt zich af of dit wel de juiste oplossing voor de Horstermeer en het omringende gebied is. We zijn met name bang dat dit plan de problematiek zou kunnen verergeren. Hoe kan je zeker weten dat het aanboren van de zoute kwel de kweldruk zal verlagen? En kan je dit aanboren ook weer ongedaan maken? En welk watersysteem krijg je er voor in de plaats? En als dit oppompen van zoute kwel de oplossing is, waarom pomp je het dan niet gewoon naar het Amsterdam Rijnkanaal? Dat zou dan nu ook al kunnen, daar is geen ingewikkeld drinkwaterproject voor nodig.

We hebben de indruk dat er vanuit een technische oplossing gedacht wordt, terwijl voor onze fractie het probleem centraal zou moeten staan: hoe kan je de waterkwaliteit in het hele gebied rond de Horstermeer verbeteren? Dan zouden andere mogelijke oplossingen ook in beschouwing moeten worden genomen en dat is tot nu toe niet gebeurd. We zetten ons als fractie ervoor in dat deze discussie gevoerd kan worden.

Ideëen en tips zijn van harte welkom. Contactpersoon: Marjolein Quené, te bereiken via m@quene.nl of 06 1454 1711

Natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Mijdrecht

21 februari 2017
Op zeven plekken langs de Kromme Mijdrecht zijn natuurlijke oevers aangelegd. Dit is gedaan door kleine bomen weg te halen zodat er meer licht op de waterbodem valt. Verder is de rand van de oever afgegraven voor een meer natuurlijk, schuin aflopend, gebied tussen de droge oever en de rivier. Hierin kunnen meer waterplanten en … Lees "Natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Mijdrecht" verder

Op zeven plekken langs de Kromme Mijdrecht zijn natuurlijke oevers aangelegd. Dit is gedaan door kleine bomen weg te halen zodat er meer licht op de waterbodem valt. Verder is de rand van de oever afgegraven voor een meer natuurlijk, schuin aflopend, gebied tussen de droge oever en de rivier. Hierin kunnen meer waterplanten en waterdieren leven. Ook zijn de oevers weer goed beschermd tegen golven.

Waternet heeft de oevers in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aangelegd. Het beheer van de oevers is daarna overgedragen aan de gemeente Nieuwkoop. Water Natuurlijk Bestuurder Wiegert Dulfer van het waterschap benadrukt de noodzaak van natuurvriendelijke oevers: ‘’Deze nieuwe oevers verbeteren de waterkwaliteit. En dat is nodig omdat er in de Kromme Mijdrecht te weinig verschillende waterplanten, vissen en andere waterdieren leven. Ik ben dan ook niet alleen blij met deze oevers, maar ook met de samenwerking met de gemeente Nieuwkoop die de oevers gaat beheren.”

Ook wethouder Elkhuizen (gemeente Nieuwkoop) kijkt terug op een succesvol project: “Deze maatregelen dragen bij aan de kwaliteit van het water en de natuur en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor de recreant is door het weghalen van kleine bomen het zicht verbeterd, een deel van het wandelpad loopt nu langs de natuurvriendelijke oever zodat er volop genoten kan worden van de omgeving.”

12345678