Nieuwe Keur moet beter

15 februari 2017
Een van de doelstellingen van het bestuursakkoord van Amstel Gooi en Vecht luidt: “De regels verder te vereenvoudigen of te schrappen. De doelmatigheid staat voorop. Waar mogelijk komen er minder regels in de Keur. De Keur wordt herzien vanuit het principe “ja, mits Keur” en niet volgens “nee, tenzij Keur”. Hierbij hoort een passende wijze … Lees "Nieuwe Keur moet beter" verder

Een van de doelstellingen van het bestuursakkoord van Amstel Gooi en Vecht luidt: “De regels verder te vereenvoudigen of te schrappen. De doelmatigheid staat voorop. Waar mogelijk komen er minder regels in de Keur. De Keur wordt herzien vanuit het principe “ja, mits Keur” en niet volgens “nee, tenzij Keur”. Hierbij hoort een passende wijze van handhaving. Wie burgers meer ruimte laat, en zaken regelt via algemene regels, eventueel aangevuld met meldingsplicht, zal tegelijkertijd de handhaving moeten intensiveren en het risico accepteren dat vaker naderhand dient te worden ingegrepen.”

Water Natuurlijk vindt andere doelstellingen van het bestuursakkoord belangrijker, maar we steunen dit natuurlijk wel. Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? We waren dan ook nieuwsgierig naar de voorstellen van het Dagelijks Bestuur. Die vielen tegen.

De voorstellen van het DB gaan over de regels in de keur over waterkeringen. Het is de bedoeling dat in een volgend rondje voorstellen de overige regels tegen het licht worden gehouden. Wij konden uit de voorstellen niet opmaken of het DB wel het onderste uit de kan had gehaald. Want als we het dan simpeler willen maken, dan gelijk zo simpel mogelijk. We konden niet lezen of er meer mogelijk was geweest, maar dat het DB vond dat daar te grote risico’s aan verbonden waren. We lazen vrijwel niets over handhaving en toezicht, terwijl we in een eerdere fase wel gevraagd hadden om een handhavingstoets. Ook boden de voorstellen geen inzicht in de financiële gevolgen van de overstap van een vergunningensysteem naar een meldingssysteem. Bij vergunningen en melding moet het waterschap vaak het zelfde werk doen, namelijk controleren of wat er gaat gebeuren niet ten koste gaat van goed waterbeheer. Alleen krijgt het waterschap bij een vergunningensysteem inkomsten (leges) om dat te betalen en bij een meldingssysteem niet. En sowieso vonden we de voorstellen nogal complex en ontoegankelijk.

Ook waren we verbaasd over nieuwe formuleringen in de voorstellen over de doelstellingen van de keur en de algemene zorgplicht. In de voorstellen was er opeens een doelstelling, die er in de oude keur niet was. Dat is nog tot daar aan toe, alleen was die doelstelling veel beperkter dan de mooie doelstellingen in de Waterwet. Geen goed idee, lijkt ons. De algemene zorgplicht wordt moderner geformuleerd dan in de oude keur, maar de meldingsplicht die er bij zat, wordt geschrapt. Gek, vonden we, want als er iets mis gaat is het alleen maar handig als mensen dat ook moeten melden.

Het voorstel van het DB was om met de voorstellen de inspraak in te gaan. Samen met anderen betoogden we in de commissie dat het daar te vroeg voor was. Die voorstellen moeten echt beter, was onze boodschap. Daar wordt nu aan gewerkt.

Jan Hoek

Marjolein Quené volgt Marion di Bucchianico-Bakker op in AB

12 januari 2017
Per 1 januari heeft Marion di Bucchianico-Bakker, nummer 2 op onze lijst bij de afgelopen verkiezingen, haar functie als lid van het Algemeen Bestuur neergelegd. Zij kon door de drukke combinatie van werk en gezin helaas te weinig tijd vinden om deze functie naar wens te vervullen. De fractie dankt Marion hartelijk voor haar grote … Lees "Marjolein Quené volgt Marion di Bucchianico-Bakker op in AB" verder

Per 1 januari heeft Marion di Bucchianico-Bakker, nummer 2 op onze lijst bij de afgelopen verkiezingen, haar functie als lid van het Algemeen Bestuur neergelegd. Zij kon door de drukke combinatie van werk en gezin helaas te weinig tijd vinden om deze functie naar wens te vervullen. De fractie dankt Marion hartelijk voor haar grote betrokkenheid en inzet in de afgelopen twee jaar.

Bij de AB-vergadering van 11 januari is Marjolein Quené beëdigd als nieuw lid van het Algemeen Bestuur namens Water Natuurlijk. Marjolein is de afgelopen jaren als duo-lid nauw betrokken geweest bij het werk van de fractie en gaat nu met veel enthousiasme verder als AB-lid.

Algemene Beschouwingen

25 november 2016
Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 sprak Marion di Bucchianico-Bakker bij afwezigheid van fractievoorzitter Sander Mager, namens Water Natuurlijk onze Algemene Beschouwingen uit. We riepen het Dagelijks Bestuur op om de komende jaren nog meer werk te maken van verbetering van de waterkwaliteit. En we lanceerden het plan om Amsterdam de GreenCapital van Europa te maken onder … Lees "Algemene Beschouwingen" verder

Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 sprak Marion di Bucchianico-Bakker bij afwezigheid van fractievoorzitter Sander Mager, namens Water Natuurlijk onze Algemene Beschouwingen uit. We riepen het Dagelijks Bestuur op om de komende jaren nog meer werk te maken van verbetering van de waterkwaliteit. En we lanceerden het plan om Amsterdam de GreenCapital van Europa te maken onder het motto ‘No Green Without Blue’. Water Natuurlijk is met de fractie van GroenLinks en D66 in de Amsterdamse Gemeenteraad in gesprek om dit plan verder uit te werken en stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie zo nog beter op de agenda te krijgen. Hieronder lees je de hele algemene beschouwingen.

Algemene Beschouwingen Water Natuurlijk
24 november 2016

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s

Laten we met het belangrijkste nieuws van dit bestuursjaar beginnen: de otter is terug in het AGV-gebied! Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is op vrijdag 4 november voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken. De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar geleden waargenomen. Daarna is hij vooral door een slechte waterkwaliteit verdwenen. Gelukkig is de waterkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. Water Natuurlijk is er ontzettend trots op dat dit gelukt is, mede dankzij de inzet van ons en andere fracties in dit waterschap! We vieren dit succes dus vanavond graag mee. En we maken vanavond graag een pooltje wanneer de otter voor het eerst binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam gesignaleerd zal worden.

Wat Water Natuurlijk betreft maken we de komende jaren nog meer werk van waterkwaliteit. Want de waterkwaliteit is in grote delen van ons gebied is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen en onze ambities waar te maken. Er is dus meer actie nodig. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater biedt een nieuwe impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit. Met deze Delta-aanpak werken alle partners gezamenlijk aan de overkoepelende ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. En dat is hard nodig! Water Natuurlijk zal zich ervoor blijven inzetten dat er voortvarend ingezet wordt op het terugdringen van medicijnresten, microplastics, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de landbouw.

Onze fractie hoopt van harte dat de delta-aanpak zich ook zal vertalen in een inhoudelijk ambitieus nieuw Bestuursakkoord Water. Het vorige bestuursakkoord kenmerkt zich door de kernwoorden ‘solide, simpel en sober’. Met dergelijke kernwoorden krijgen we waterbewustzijn nooit tussen de oren. Maar met successen als de terugkeer van de otter wel! Ongetwijfeld worden binnen de Unie de nodige voorbereidingen getroffen en gesprekken gevoerd over de inzet van de waterschappen bij dit nieuwe Bestuursakkoord Water. Wij nodigen het DB uit om daar ook vroegtijdig met het AB over in gesprek te gaan. Wat ons betreft neemt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als het meest innovatieve waterschap van Nederland, heel zichtbaar het voortouw in het streven naar een daadkrachtig bestuursakkoord water waarin inhoudelijk ambities op waterkwaliteit, rainproof en duurzaamheid leidend!

Voorzitter, diezelfde e ambitie mag zich wat ons vertalen ook in concrete actie dichterbij huis. Onze fractie staat van harte achter de doelen van Waterbewustzijn. Maar we hebben ook twijfels over de impact van dit verhaal als we er niet krachtiger werk van maken. Wij willen daarom voorstellen dat het Waterschap AGV en de gemeente Amsterdam de handen ineen slaan om Amsterdam te laten verkiezen als de Groene hoofdstad van Europa (Green Capital of Europe). In de ogen van Water Natuurlijk zou een dergelijk traject het waterbewustzijn sterk kunnen vergroten, zeker als we ‘There is no Green without Blue’ als slogan zouden hanteren. Belangrijker natuurlijk dan de eeuwige roem is dat zo’n traject ook een belangrijke inhoudelijke impuls geeft aan de verdere verduurzaming van ons beider gebied en van ons beider beleid. In het jaar dat we samen met Amsterdam het 10-jarig bestaan vieren van Waternet, het eerste watercyclusbedrijf van Nederland, is dat volgens ons een passend cadeau aan onze inwoners.

Voorzitter, u weet dat Water Natuurlijk pal staat voor duurzame oplossingen. Wellicht heeft u zich het afgelopen jaar daarom wel afgevraagd waarom juist wij kritisch waren over thema’s als energieneutraal of projecten als het temmen van de brakke kwel. Het is voor mijn fractie van het grootste belang dat de keuzes van nu niet de duurzame oplossingen van morgen in de weg staan.

We kunnen nog veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening en een duurzaam waterschap dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk en gaat ons bovendien veel voordelen opleveren. Als we ambitieuze doelen stellen kan er veel veranderkracht in onze organisatie, maar ook bij burgers en bedrijven loskomen. Daar komen zeker allerlei vormen van (technische) innovaties aan te pas, maar óók een andere mentaliteit. We gaan andere waarden vooropzetten, zelf aan de slag en geven samen onze leefwereld vorm. Het gaat daarbij om keuzes voor een toekomst op deze ene aardbol, waarbij we ook voor de volgende generaties nog voldoende grondstoffen overlaten op een prettig leefbare aarde. Het gaat over bouwen aan een nieuwe economie, waarin welzijn belangrijker is dan welvaart. Een economie waar we een rijkere invulling weten te geven aan ‘groei’ dan louter een plat ‘steeds meer’. Waar we telkens een waarachtig antwoord proberen te geven op de vraag waar het ons nu uiteindelijk om gaat.

Bij mijn fractie leidt dit steeds tot de behoefte om verder te kijken dan de gepresenteerde technische oplossing en verder te denken dan de huidige normen en praktijken. Dat betekent niet dat wij niet geloven in de kracht van die oplossingen, maar wel dat we ze steeds in een bredere context op hun merites willen inschatten. Wij zien dit als een belangrijke toegevoegde waarde van Water Natuurlijk in dit bestuur en in de coalitie. Wij vertrouwen erop dat we ook het komende jaar vanuit de verschillende perspectieven die de partijen inbrengen, in dialoog en samenwerking grote slagen kunnen maken. De begroting stemt ons wat dat betreft positief. Zeker omdat het bestuur laat zien dat goed financieel beheer en ambitieuze ambities niet op gespannen voet met elkaar hoeven te staan.

Ik dank u zeer.

Film Oostelijke Vechtplassen

17 november 2016
Op de grens van Noord-Holland en Utrecht, tussen de Vecht en de Heuvelrug ligt één van de opmerkelijkste natuurgebieden van Europa, de Oostelijke Vechtplassen. Dit bijzondere gebied binnen waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat uit een reeks laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open landschap, inclusief het zeldzame en nog maar … Lees "Film Oostelijke Vechtplassen" verder

film-oostelijke-vechtplassen

Op de grens van Noord-Holland en Utrecht, tussen de Vecht en de Heuvelrug ligt één van de opmerkelijkste natuurgebieden van Europa, de Oostelijke Vechtplassen. Dit bijzondere gebied binnen waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat uit een reeks laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open landschap, inclusief het zeldzame en nog maar op enkele plaatsen voorkomende trilveen. En het bijzondere is dat nog altijd precies te zien is hoe dit natuurgebied in de loop der eeuwen heeft kunnen ontstaan.

Dit prachtige natuurgebied hebben wij op beeld laten vastleggen. Wij presenteren u met trots bijgaande film ‘Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht- een gebied om te koesteren…’. Klik hier om de film te bekijken.

Windmolens havengebied: een oproep aan minister Kamp

De afgelopen weken is er een stevige (media-)discussie gaande tussen de provincie Noord-Holland aan de ene kant en de gemeente Amsterdam en het havenbedrijf Amsterdam aan de andere kant. Provinciale Staten wil slechts een vergunning afgeven voor het plaatsen van tien in plaats van 28 nieuwe windmolens in het havengebied. De gemeente Amsterdam denkt over … Lees "Windmolens havengebied: een oproep aan minister Kamp" verder

De afgelopen weken is er een stevige (media-)discussie gaande tussen de provincie Noord-Holland aan de ene kant en de gemeente Amsterdam en het havenbedrijf Amsterdam aan de andere kant. Provinciale Staten wil slechts een vergunning afgeven voor het plaatsen van tien in plaats van 28 nieuwe windmolens in het havengebied. De gemeente Amsterdam denkt over een gang naar de rechter.

Van deze 28 windmolens zijn er zes een gezamenlijke investering tussen het havenbedrijf en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die komen er nu zeer waarschijnlijk niet. Dit is niet alleen een verlies qua duurzaamheid voor de stad Amsterdam en de regio, maar zeker ook voor de duurzaamheidsdoelstellingen van heel Nederland, betoogt dagelijks bestuurder Wiegert Dulfer van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bungelt Nederland al jaren onderaan de lijst van landen binnen de EU wat betreft de inzet van duurzame energie. We zitten bijvoorbeeld ver onder de bijdrage van Kroatië, dat nu al voldoet aan hun doelstelling voor 2020, het jaar dat de EU-duurzaamheidsafspraken moeten ingaan. Voor Nederland ligt deze duurzaamheidsdoelstelling op veertien procent en we zijn nog niet op de helft. Verwacht wordt dat we in 2020 blijven steken op maximaal twaalf procent.

Je zou zeggen: ‘er is geen tijd meer te verliezen’.

Treuzelen met duurzaamheid betekent méér klimaatverandering en méér zeespiegelstijging, een grote zorg voor ons allemaal en zeker voor het waterschap. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil als eerste overheidsorganisatie in 2020 evenveel energie opwekken als we gebruiken. Of dit nu gebeurt door de inzet van windmolens, zonnepanelen, of het verstoken van zuiveringsslib.
Op dit moment zijn we voor ongeveer de helft energieneutraal. De andere helft willen we voor een groot deel echter gaan halen uit wind. Door de inzet van windmolens dus.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil samen met de gemeente Amsterdam in het havengebied duurzame energie opwekken en zo de klimaatverandering met bijbehorende zeespiegelstijging verminderen, de luchtvervuiling terugdringen en de energiedoelstelling dichter bij brengen. Dit alles betalen we uit eigen middelen, zonder subsidie. Verreweg de beste locatie hiervoor in het gebied van ons waterschap is op het terrein van onze rioolwaterzuivering in het Havengebied van Amsterdam.
De provincie Noord-Holland wil echter niet meer vergunningen uitgeven, dan als minimum is afgesproken met de Minister in 2013.

Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt dat bewoners geen bezwaren hebben tegen windmolens in een industriële omgeving, waarbij geen sprake is van horizonvervuiling of een beschermd dorpsgezicht. Dit is nu precies wat we in Amsterdam willen. Het Havengebied is immers een industriële omgeving, terwijl veel van de regels voor het gebruik van windmolens iets zeggen over een landelijk gebied. Maar de houding van de provincie Noord-Holland is niet bepaald behulpzaam, zoals blijkt uit de uitspraak van gedeputeerde Jack van der Hoek in het Parool van 27 september: “ik ben niet de gedeputeerde windenergie, maar ga slechts over duurzaamheid, de beslissing is aan de Provinciale Staten en ik zorg slechts voor de realisatie daarna”.
Hiermee ontneemt hij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de mogelijkheid om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de landelijke klimaatopgave.

Daarom deze oproep aan u, minister Kamp.
Want u weet dat wij allen een groter gezamenlijk belang dienen.

De Nederlandse ambitie naar een duurzame energievoorziening leunt voor een groot deel op windmolens. En vooral de realisatie van windmolens op het vaste land stagneert. In het Amsterdamse Havengebied zijn gemeente, waterschap en bewoners enthousiast. De provincie Noord-Holland moet zich nu nog aansluiten.

Minister Kamp, als u hen helpt, helpen wij u!

Wiegert Dulfer, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De otter is weer gezien in AGV gebied!

14 november 2016
Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken. Graadmeter voor de natuur De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar … Lees "De otter is weer gezien in AGV gebied!" verder

Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken.

Graadmeter voor de natuur
De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar geleden waargenomen. Daarna is hij vooral door een slechte waterkwaliteit verdwenen. Gelukkig is de waterkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. In 2010 werd een otter gespot in de nabijgelegen Vechtplassen, maar dit dier werd enkele maanden later doodgereden. Jaarlijks overlijdt bijna een kwart van de otters in het verkeer; daarom zijn faunapassages van levensbelang. Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen werden tot 2013 van elkaar gescheiden door de drukke provinciale weg N236. Waterschap AGV, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland bundelden hun krachten om beide natuurgebieden met elkaar te verbinden. Onder de weg liggen nu twee grote faunapassages van respectievelijk 60 en 80 meter breed. Deze vormen de breedste natte natuurverbinding van Nederland. Met deze natuurverbinding is weer een cruciale schakel tussen natuurgebieden in Nederland gerealiseerd. Een belangrijke schakel in de Natte As van Nederland die waterrijke gebieden met elkaar verbindt. Hierdoor worden gebieden groter en de natuur sterker en weerbaarder. Zo bied je dieren en planten in dit drukke land meer overlevingskansen. Deze verbinding haalt de gebieden uit hun isolement.

Het is heel erg goed nieuws en een pluim voor de inzet van Water Natuurlijk dat er nu weer een otter in ons gebied is opgedoken. De otter staat als roofdier aan de top van de voedselketen en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. De passage draagt eraan bij dat de otter hier een veilige toekomst krijgt en zich kan verplaatsen tussen de twee moerasgebieden. De lichte komvorm van de passages en de natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat veel dieren er gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de ringslang, heikikker en rugstreeppad, maar ook reeën en egels kunnen nu de drukke weg veilig passeren. Dit geldt eigenlijk voor alle dieren die hier voorkomen. Ook de otter, die weer in de Vechtplassen gesignaleerd is, krijgt zo meer mogelijkheden. Door de trek van de dieren vergroot ook het leefgebied van de unieke planten die hier voorkomen.

Op de site van Natuurmonumenten staan foto’s en filmpjes van de otter en andere dieren die onder de faunapassage doorlopen.

Gemalenpluim voor Gemaal Stadwijck

5 november 2016
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 4 november de Gemalenpluim 2016 gekregen. Ons waterschap kreeg de pluim voor het vernieuwen van gemaal Stadwijck, met respect voor het gebouw en de omgeving. Deze zorgvuldige renovatie is vooral tot stand gekomen door ons voormalig DB-lid Lammy Garming en daarna afgerond door Wiegert Dulfer als verantwoordelijk portefeuillehouder … Lees "Gemalenpluim voor Gemaal Stadwijck" verder

gemaal-stadwijck

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 4 november de Gemalenpluim 2016 gekregen. Ons waterschap kreeg de pluim voor het vernieuwen van gemaal Stadwijck, met respect voor het gebouw en de omgeving. Deze zorgvuldige renovatie is vooral tot stand gekomen door ons voormalig DB-lid Lammy Garming en daarna afgerond door Wiegert Dulfer als verantwoordelijk portefeuillehouder voor het onderhoud aan Technische systemen (waar gemalen onder vallen).

De Nederlandse Gemalenstichting reikt de Gemalenpluim elk jaar uit.

Gemaal Stadwijck zorgt voor de goede hoogte van het water in de Buitenveldertpolder. Het is uniek dat het gemaal zo goed bewaard is gebleven. Dat geldt ook voor de Zorgvliedsluis, het machinistenhuis en de sluiswachterswoning. Ook de natuur en het water eromheen zijn goed bewaard gebleven.

Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016

15 september 2016
Nog voor de zomervakantie legde de Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016 zijn adviezen op tafel. De Wat? De Wateradviesdienst! Goede ideeën vind je overal. Die tref je heus niet alleen aan in het bestuur of de fractie van Water Natuurlijk. Of bij al die ambtenaren van Waternet. Ook leden – en niet leden – van … Lees "Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016" verder

Nog voor de zomervakantie legde de Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016 zijn adviezen op tafel. De Wat? De Wateradviesdienst! Goede ideeën vind je overal. Die tref je heus niet alleen aan in het bestuur of de fractie van Water Natuurlijk. Of bij al die ambtenaren van Waternet. Ook leden – en niet leden – van Water Natuurlijk hebben goede ideeën voor en over water en waterbeheer.

We besloten als fractie om die ideeën eens op te delven en richtten de Wateradviesdienst op. We vroegen leden en niet leden of ze ideeën wilden aandragen. Niet zo maar ideeën, maar ideeën voor meer Natte Natuur in de stad. Een tweesnijdend zwaard. Voor de fractie ideeën om mee aan de slag te gaan, en voor de deelnemers aan de Wateradviesdienst een mooie gelegenheid om zich te verdiepen in waterbeheer, waterschap en Water Natuurlijk.

In het voorjaar gingen vier enthousiaste heren aan de slag met onze vraag. En ze maakten er werk van. Ze gingen op onderzoek uit en op excursie. Ze bezochten Buiksloterham, De Gewoonboot, Fabcity en de Tuinen van West. En ze leverden ideeën op. Twee, om precies te zijn.

De Wateradviesdienst stelt ons voor om ervoor te zorgen dat Amsterdam Groene hoofdstad van Europa wordt. Niet om te gaan pronken met die titel. Groene hoofdstad zijn – of beter: de ambitie om het te worden – geeft een positieve impuls aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Duurzame ontwikkeling van Amsterdam is ook een zaak van AGV. En wat AGV in Amsterdam leert en tot stand brengt op het gebied van duurzaam waterbeheer en natte natuur, is ook weer een stimulans om dat elders in het gebied van AGV te doen.

Het andere voorstel van de Wateradviesdienst is communicatie. Op papier heeft AGV zijn zaakjes op orde als het gaat om natte natuur. We weten heel goed wat er kan en wat waar het beste werkt. Als AGV ergens aan de slag gaat, gaat dat ook vaak duurzaam en met oog voor natte natuur en natte natuurontwikkeling. Maar AGV houdt zijn kennis goed verborgen. Een gemeente, projectontwikkelaar of burger die ook wel wat wil met natte natuur, kan de tips & trics maar moeilijk vinden op de website van AGV. Zonde, want al die kennis is vaak met belastinggeld ontwikkeld. Laat maar zien, was het voorstel van de Wateradviesdienst.

Wij gaan aan de slag met de ideeën van de Wateradviesdienst. Dank aan Berend Fraenkel, Frans Haeck, Bart van der Helm en Hans Staphorsius.

Circulair Buiksloterham

29 mei 2016
En toen was er circulair Buiksloterham. Buiksloterham is een stukje Amsterdam Noord dat industriegebied was, en een gemengd woon/werkgebied moet worden. Tot zo ver niets nieuws onder zon. Dat gebeurt overal in Amsterdam en Nederland. Maar Buiksloterham is bijzonder. In maart 2015 sloegen 20 partijen de handen ineen om Buiksloterham te ontwikkelen volgens de principes … Lees "Circulair Buiksloterham" verder

En toen was er circulair Buiksloterham. Buiksloterham is een stukje Amsterdam Noord dat industriegebied was, en een gemengd woon/werkgebied moet worden. Tot zo ver niets nieuws onder zon. Dat gebeurt overal in Amsterdam en Nederland. Maar Buiksloterham is bijzonder. In maart 2015 sloegen 20 partijen de handen ineen om Buiksloterham te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie: ze zetten hun handtekening onder het Manifest Circulair Buiksloterham.

Ook Waterschap Amstel Gooi en Vecht zette zijn handtekening. Niet voor niets, want circulair handelen – afval is grondstof, duurzame energie opwekken, afvalwater gebruiken en niet alleen maar zuiveren, woningen en wijken rainproof maken – is een enorme uitdaging voor waterschappen. Voor AGV is Circulair Buiksloterham een enorme kans om te leren hoe een waterschap moet handelen in een veranderende stedelijke omgeving, samen te werken met andere partijen om de circulaire economie te stimuleren en wat de beste maatregelen zijn om ook het waterbeheer circulair te maken.

Onlangs was daar dan de eerste Voortgangsrapportage Circulair Buiksloterham. Die loog er niet om. Er wordt veel gedaan en geleerd in Buiksloterham. Er zullen nieuwe vormen van sanitatie worden toegepast. Er worden rainproof ontwerpen voor woningen gemaakt. AGV “oefent” zijn nieuwe rollen en leert daarvan.

Er komen ook nieuwe vragen bovendrijven. Hoe werk je nou het beste samen met heel verschillende partners als gemeente, zelfbouwers, corporaties en lokale initiatieven aan hetzelfde project? Want het is daar dat nieuwe initiatieven en ideeën kunnen stranden; iedereen wil, maar iedereen heeft zijn eigen tempo, eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en dat past lang niet altijd in een keer op elkaar. Een andere vraag is hoe je er nou voor zorgt dat de voor- en nadelen van nieuwe technieken goed verdeeld worden. We weten hoe we het deden en hoe daar de belangen lagen, maar nieuwe technieken laten de revenuen soms terecht komen bij partijen die geen enkel risico nemen, en de risico’s bij partijen die er niets wijzer van worden.

Er zit wel een grote adder onder het gras. Dat is de bouwwoede die zich meester maakt van Amsterdam. Die bouwwoede is terecht, en speelt niet alleen in Amsterdam. Mensen willen in de (rand)stad wonen, maar de woningen zijn op. Dus moeten er nieuwe komen. Circulaire initiatieven dreigen dan het kind van de rekening te worden. Want alles wat nieuw en anders is, en eigenlijk een plek moet krijgen in al die bouwplannen, houdt maar op.

De initiatieven die nu in Buiksloterham worden genomen, mag dat niet overkomen. Die moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te bewijzen. Dan maar iets kalmer aan met de woningbouw, of juist wat gedurfder. Want we kunnen het ons niet veroorloven ons te verdiepen in de kansen van de circulaire economie van de 21ste eeuw, en ondertussen woningen te bouwen die hooguit voldoen aan de eisen van de 20ste. En dat geldt niet alleen voor Buiksloterham, dat geldt voor alle woningen die gebouwd gaan worden de komende jaren. Water Natuurlijk riep het Dagelijks Bestuur van AGV dan ook op om bij gemeenten en projectontwikkelaars steeds de noodzaak van circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling naar voren te brengen.

Energieneutraal

28 mei 2016
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. Deze ambitie is in het coalitie-akkoord opgenomen. Dit is een heel ambitieuze ambitie en waarschijnlijk ook de meest ambitieuze van alle waterschappen in Nederland. De ambitie past wel in andere afspraken: De meerjarenafspraken afvalwaterzuivering 2008: 2% energiebesparing per jaar; Klimaatakkoord … Lees "Energieneutraal" verder

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. Deze ambitie is in het coalitie-akkoord opgenomen. Dit is een heel ambitieuze ambitie en waarschijnlijk ook de meest ambitieuze van alle waterschappen in Nederland. De ambitie past wel in andere afspraken:

  • De meerjarenafspraken afvalwaterzuivering 2008: 2% energiebesparing per jaar;
  • Klimaatakkoord 2010: 40% zelfvoorzienend in 2020, 30% minder broeikasgasuitstoot in 1990-2020 en 100% duurzame inkoop.
  • De Green Deal, afgesloten in maart j.l. waarin waterschappen ernaar streven om zo snel mogelijk na 2020 energieneutraal te zijn.

In Waterschapsland wordt op dit moment vooral aandacht geschonken aan “energiefabrieken”: rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) die energieneutraal zijn, of zelfs energie opwekken doordat het slib vergist wordt tot biogas. Dit biogas kan dan met een WKK weer worden omgezet in warmte en elektriciteit. In AGV gebeurt dit al op grote schaal, het meeste slib wordt daartoe naar Amsterdam West gebracht.

Onze fractie volgt het onderwerp nauwlettend. We hanteren daarbij de volgende trits:

  • Eerst zoveel mogelijk energie besparen. Wat je bespaart hoef je immers ook niet op te wekken. Energiebesparing kan ook gerealiseerd worden door bijvoorbeeld andere zuiveringstechnieken te gebruiken, of door voor een andere slibverwerking te kiezen.
  • Daarna zoveel mogelijk proberen duurzaam op te wekken. Dat kan met biogas op de RWZI’s, maar ook door locaties te gebruiken voor wind- en zonne-energie. Ook kan er warmte/koude teruggewonnen worden uit het effluent van de RWZI’s.
  • Wat AGV daarna nog moet inkopen aan energie moet in elk geval duurzaam ingekocht worden. Dat is natuurlijk ook een financiële afweging.

Over het algemeen denken we dat er op het punt van energiebesparing nog meer te halen zou kunnen zijn dan er nu gebeurt. We hebben daarop dan ook aangedrongen bij de behandeling van de nota energieneutraal én het innovatieplan van het waterschap.

De komende tijd zal de fractie nog een aantal energie-onderwerpen verder uitdiepen, onder andere in verband met de vernieuwing van de RWZI Weesp. Wie mee wil denken is van harte welkom! Contactpersoon: Marjolein Quené

12345678