Masterplan zuiveren, toekomst zuiveringskringen

27 mei 2016
Wat moet je je nu voorstellen bij een dergelijke titel? Het zuiveren van stedelijk afvalwater (lees ons rioolwater) is één van de wettelijke taken van het waterschap. Hiervoor betalen inwoners en bedrijven apart belasting. Er gaat hier heel veel geld in om. Alleen dit jaar al wordt er binnen ons waterschap 16 miljoen euro geïnvesteerd … Lees "Masterplan zuiveren, toekomst zuiveringskringen" verder

Wat moet je je nu voorstellen bij een dergelijke titel? Het zuiveren van stedelijk afvalwater (lees ons rioolwater) is één van de wettelijke taken van het waterschap. Hiervoor betalen inwoners en bedrijven apart belasting. Er gaat hier heel veel geld in om. Alleen dit jaar al wordt er binnen ons waterschap 16 miljoen euro geïnvesteerd in het op orde houden van het systeem door nieuwbouw en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarbij behorende aanvoerstelsel. Om te verkennen of deze investeringen duurzaam zijn – zowel wat betreft het milieu als financieel-  heeft het algemeen bestuur om een strategische visie gevraagd over hoe wij omgaan met deze beheertaak. Er is behoefte om de komende investeringen te toetsen aan een visie waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

Afgelopen commissievergadering (25 mei) kwam de conceptnota aan de orde. Hierin is uitvoerig uiteengezet hoe het stelsel op dit moment in elkaar zit en welke keuzes je, uitgaande van de huidige manier van werken, zou kunnen maken. Water Natuurlijk stelde aan de orde dat er ook behoefte is aan meer inzicht in de gevolgen van diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hoe we nu omgaan met het zuiveren van afvalwater. Wat is de invloed van economische ontwikkeling? Er is een trend dat mensen zelf hun afval(water) willen verwerken. Wat betekent dat als dit steeds populairder wordt? Welke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en demografie zijn van invloed? Etcetera. Helaas komen dergelijke bespiegelingen niet voor in het Masterplan. Gelukkig vond onze oproep om een bredere invalshoek steun bij de overige fracties in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zal zich nu gaan beraden over een nieuwe aanpak.

Kwijtschelding waterschapsbelasting voor AOW-ers over de jaren 2012-2015

7 maart 2016
Eind 2014 bleek dat de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in een aantal gemeenten verschillend was uitgevoerd. Vanaf 2011 waren de bedragen voor AOW- en bijstand iets uit elkaar gaan lopen en het AOW-bedrag was iets hoger. In sommige gemeenten werd wel 100% van het AOW-bedrag aangehouden als kwijtscheldingsnorm (in Amsterdam, Hilversum, Bussum, Naarden … Lees "Kwijtschelding waterschapsbelasting voor AOW-ers over de jaren 2012-2015" verder

Eind 2014 bleek dat de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in een aantal gemeenten verschillend was uitgevoerd. Vanaf 2011 waren de bedragen voor AOW- en bijstand iets uit elkaar gaan lopen en het AOW-bedrag was iets hoger. In sommige gemeenten werd wel 100% van het AOW-bedrag aangehouden als kwijtscheldingsnorm (in Amsterdam, Hilversum, Bussum, Naarden en Wijdemeren), in andere niet.

In december 2014 besloot het AB van AGV dat de kwijtscheldingsnorm voor iedereen gelijk moest zijn, dus 100% van het AOW-bedrag. Tegelijkertijd vroeg het AB toen om dit te herstellen voor mensen die mogelijk buiten de boot zouden kunnen zijn gevallen over de voorgaande jaren. Er werd speciale aandacht gevraagd voor mensen die in de vorige jaren géén kwijtschelding hadden aangevraagd. Eind 2015 bleek hiermee nog steeds niets te zijn gebeurd. Water Natuurlijk had het liefst gezien dat er op de websites van AGV en Waternet aandacht aan zou worden besteed. Samen met de PvdA hebben we dit aan de orde gesteld en de uitkomst is dat de sociale loketten van de gemeenten over het probleem geïnformeerd zullen worden.

Wij schatten in dat het om ongeveer 80 mensen kan gaan. Bijvoorbeeld mensen die in de jaren 2011 -2015 voor het eerst AOW kregen en dus geen kwijtschelding over de voorgaande jaren hadden aangevraagd. Het met terugwerkende kracht verkrijgen van kwijtschelding is alleen van toepassing op ingezetenen die echt alleen maar AOW ontvangen en geen andere inkomsten hebben. De kwijtschelding moet bij Waternet worden aangevraagd.

Informatie bij Marjolein Quené m@quene.nl

Temmen van brakke kwel in Horstermeer

De vragen die de fractie Water Natuurlijk stelde over het project ‘Temmen van de brakke kwel’ in de Horstermeer zijn door het dagelijks bestuur (DB) beantwoord (tekst zie Beantwoording vragen Brakke Kwel). Het temmen van de brakke kwel betreft een onderzoek om te kijken of het kwelwater met slechte kwaliteit dat in de Horstermeer naar … Lees "Temmen van brakke kwel in Horstermeer" verder

De vragen die de fractie Water Natuurlijk stelde over het project ‘Temmen van de brakke kwel’ in de Horstermeer zijn door het dagelijks bestuur (DB) beantwoord (tekst zie Beantwoording vragen Brakke Kwel). Het temmen van de brakke kwel betreft een onderzoek om te kijken of het kwelwater met slechte kwaliteit dat in de Horstermeer naar bovenkomt, kan worden afgevangen en worden gebruikt als basis voor drinkwaterbereiding elders. Hierdoor zou het vieze kwelwater niet meer het bijzondere en kwetsbare water rondom de Horstermeer vervuilen. 

In de beantwoording zitten nogal wat tegenstrijdigheden. Zo wil de provincie Noord Holland in de polder 834.000 kubieke meter waterberging realiseren, terwijl het DB zegt dat er geen wateropgave is! Er wordt geen duidelijk antwoord gegeven op de politieke vraag hoe de plannen van het project Brakke kwel het standpunt van de provincie (en de daarbij behorende investeringsreserve van 21 miljoen) kunnen beïnvloeden. Immers, als het waterschap dit integrale probleem gaat oplossen, waarom zou de provincie dan nog bijdragen? In het antwoord van het DB staat dat beide zaken niets met elkaar te maken hebben en volledig wel of niet naast elkaar uitgevoerd worden. In de plannen van de Provincie staat echter dat ze het peil in een deel van de polder willen opzetten om de kwaliteit van het water en de natuur in de omgeving van de Horstermeer (de Vechtplassen) te verbeteren. Wie heeft er nu gelijk?

Gesteld wordt door het DB dat de huidige kosten voor de omgang met het brakke water in de Horstermeer laag zijn. De maatschappelijke kosten zijn echter niet concreet gemaakt. In één van de antwoorden wordt nu ook gezegd dat als het drinkwater uit de Horstermeer gewonnen wordt, het kwalitatief goede kwelwater uit de bestaande bron (Bethunepolder) gebruikt wordt om de Loosdrechtse plassen aan te vullen. Dit is geheel nieuw en ook niet eerder gemeld in de presentatie aan het algemeen bestuur. 

Best een heel ingewikkeld verhaal waarbij drinkwater en oppervlaktewater door elkaar spelen. Dit levert weer een flink aantal bestuurlijke vragen op, omdat drinkwaterbereiding geen taak is van het waterschap.
De fractie zal de beantwoording van de vragen aanmelden ter bespreking in de vergadering van april. Wordt vervolgd.

Leden gezocht voor de Eerste WaterAdviesDienst!

25 februari 2016
Ben jij maatschappelijk betrokken, ondernemend en vind je het interessant om na te denken over water en waterbeheer? Wil je meer weten over het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)? Wil je wel eens zien wat Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, allemaal doet in het Algemeen Bestuur van waterschap AGV? Meld … Lees "Leden gezocht voor de Eerste WaterAdviesDienst!" verder

gezochtBen jij maatschappelijk betrokken, ondernemend en vind je het interessant om na te denken over water en waterbeheer? Wil je meer weten over het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)? Wil je wel eens zien wat Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, allemaal doet in het Algemeen Bestuur van waterschap AGV? Meld je dan nu aan voor de Eerste Water Natuurlijk AGV Wateradviesdienst.

Wateradviesdienst

De Wateradviesdienst heeft als doel de fractie van Water Natuurlijk van inhoudelijke input te voorzien over een vooraf geselecteerd thema. Hierbij werken de deelnemers van de werkgroep nauw samen met de fractieleden die het thema hebben aangedragen. De deelnemers doen dit bijvoorbeeld door het schrijven van een onderbouwd initiatiefvoorstel, notitie of opiniestuk voor een dagblad. Zij kunnen ook een symposium organiseren over het onderwerp. Tegelijkertijd biedt de Wateradviesdienst deelnemers een unieke kans om op een inhoudelijke manier kennis te maken met Water Natuurlijk AGV, zowel met de partij als de mensen, en iets bij te dragen aan de ontwikkeling van het waterschap AGV.

Iedereen kan mee doen aan de Wateradviesdienst van Water Natuurlijk, leden en niet-leden.

Natte Natuur

In april 2016 gaat de Eerste Wateradviesdienst van Water Natuurlijk AGV van start. Onderwerp van de Eerste Wateradviesdienst is Natte Natuur in de stad. Water Natuurlijk AGV nodigt je uit om samen met anderen na te denken over en voorstellen te ontwikkelen voor meer Natte Natuur in de stad.

Of het nou gaat om de bestaande stad of nieuw te ontwikkelen gebieden, of het nou gaat om woonwijken of bedrijventerreinen, in de stad is of komt overal water. Al dat water biedt kansen om nieuwe Natte Natuur te realiseren of bestaande Natte Natuur te versterken of uit te breiden. Natuur maakt water vaak leuker voor de mensen die er naast wonen, er in of naast recreëren of er dagelijks langs fietsen op weg naar werk of school. Tegelijk draagt natuur in het water vaak bij aan de biodiversiteit of verbetert het de waterkwaliteit. Ook loont het de moeite om groen en natuur in de stad op een “natte” manier uit te voeren, omdat zo wordt bijgedragen aan het opvangen van regenwater.

Wanneer?

De Wateradviesdienst loopt van begin april 2016 tot eind juni 2016 en wordt naar eigen tijdsindeling (ongeveer een avond in de week) ingericht.

Er zijn drie belangrijke algemene bijeenkomsten op dinsdagavond:

  • de kickoff op dinsdag 29 maart
  • een tussentijdse bijeenkomst op dinsdag 17 mei
  • de eindpresentaties op dinsdag 5 juli

Tussentijds wordt het contact binnen de Wateradviesdienst onderling en met het betrokken fractielid zelf georganiseerd.

Hoe aan te melden?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jan Hoek (omdehoek@gmail.com). Stuur hem voor 15 maart je motivatiebrief (max. 1 A4).

Waterschap AGV tegen TTIP

12 februari 2016
Op donderdag 11 februari heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een motie aangenomen tegen TTIP. Deze motie is een gezamenlijk initiatief van de fracties van de PvdA, Water Natuurlijk en de Groenen. Ook de Partij voor de Dieren, het CDA en de geborgde zetels van Bedrijven en Ongebouwd steunden onze motie. In … Lees "Waterschap AGV tegen TTIP" verder

public-services-under-attack

Op donderdag 11 februari heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een motie aangenomen tegen TTIP. Deze motie is een gezamenlijk initiatief van de fracties van de PvdA, Water Natuurlijk en de Groenen. Ook de Partij voor de Dieren, het CDA en de geborgde zetels van Bedrijven en Ongebouwd steunden onze motie. In onze motie wordt nu uitgesproken dat ‘TTIP in de huidige opzet en vorm en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging vormen voor het eigen rechtsgebied van Amstel, Gooi en Vecht en schadelijk zijn voor regels van het waterschap omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur.

Onze fractievoorzitter Sander Mager zei er in de vergadering het volgende over:
‘Aantasting van onze democratie zou onacceptabel zijn. En wat onze fractie betreft horen publieke diensten als water simpelweg niet thuis in een vrijhandelsverdrag. Wij hechten er aan dat ons waterschap deze zorgen glashelder overbrengt aan de partijen die daar wel over onderhandelen. In de motie die wij samen met PvdA, De Groenen, Partij voor de Dieren en de fractie Natuurterreinen hebben ingediend over TTIP wordt precies hiertoe opgeroepen.’

Het dagelijks bestuur van ons waterschap zal dit standpunt actief uitdragen richting de Unie van Waterschappen, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement. Wij hopen van harte dat andere waterschappen ons voorbeeld zullen volgen.

De volledige tekst van deze motie, de spreektekst van onze fractievoorzitter Sander Mager en een recente notitie van het waterschap AGV over TTIP vindt u hier:

Belastingstelsel Waterschappen onder de loep

29 januari 2016
Het belastingstelsel van de waterschappen wordt weer eens tegen het licht gehouden. Deze keer door de commissie Aanpassing Belastingstelsel Waterschappen, kortweg de commissie Klavers, naar de voorzitter van de commissie, Hetty Klavers, dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland. De commissie is van plan de halve wereld te bevragen over het huidige belastingstelsel van de waterschappen. Onder … Lees "Belastingstelsel Waterschappen onder de loep" verder

Het belastingstelsel van de waterschappen wordt weer eens tegen het licht gehouden. Deze keer door de commissie Aanpassing Belastingstelsel Waterschappen, kortweg de commissie Klavers, naar de voorzitter van de commissie, Hetty Klavers, dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland. De commissie is van plan de halve wereld te bevragen over het huidige belastingstelsel van de waterschappen. Onder de halve wereld bevindt zich ook waterschap Amstel Gooi en Vecht. De fractie van Water Natuurlijk gaat het gesprek in met de volgende wensen en uitgangspunten.

Houd het simpel
Met de introductie van ingezetenen als belastingcategorie is de trits belang-betaling-zeggenschap gereduceerd tot een zeer globale richtingaanwijzer voor de inrichting van het belastingstelsel van de waterschappen. Probeer daarom niet alsnog via ingewikkelde formules te komen tot rechtvaardigheid in het systeem, om zo te voldoen aan de trits.

Bij beheer van en bescherming tegen oppervlakte- en grondwater is het belang gelegen in bescherming en welvaren van lijf en goed. Zie daar de grondslag voor belasting door ingezetenen en eigenaren. Het eerste als bedrag per huishouden, het tweede op basis van de waarde van het bezit.

Bij afvalwater is het belang gelegen in de zuivering van dat afvalwater. Laat dat dan ook leidend zijn. Voor huishoudens betekent dat zoeken naar een benadering die op meer bijval kan rekenen dan de huidige 1 of 3 ve. Veel beter zou het zijn om huishoudens af te rekenen op basis van hun waterverbruik. Bij bedrijven zou de daadwerkelijke vervuiling leidend moeten zijn.

Goed gedrag en slecht gedrag
In het huidige stelsel is geen ruimte om gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Dat is wel wenselijk. Naast afrekenen op basis van waterverbruik bij de afvalwaterheffing voor huishoudens zijn er meer mogelijkheden om goed gedrag te belonen. Denk aan tuinen zonder verharding of zelf zuiveren. Andersom zou slecht gedrag moeten kunnen worden ontmoedigd, waarbij het ook gaat om de afhaakproblematiek. Het stelsel moet daar veel meer rekening mee kunnen houden.

Tegelijk is de vraag hoever je daar in wilt gaan. Een sturend belastingstelsel is complex en wordt complexer naarmate het meer wil sturen. Waar het optimum ligt zou onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Bovendien is de vraag of beloning en straf wel het beste tot hun recht komen in een anoniem belastingstelsel. Gedacht kan ook worden aan afspraken met burgers en bedrijven die het “goed” doen en een individuele benadering van burgers en bedrijven die het “slecht” doen. Het loont de moeite dat alternatief te onderzoeken.

Kwijtschelding goed regelen
In de 21ste eeuw is het vanzelfsprekend dat waterschappen oog hebben voor kwetsbare natte natuur. Dan zou het ook vanzelfsprekend moeten zijn dat waterschappen oog hebben voor kwetsbare mensen en kiezen voor een stevige regeling en verankering van het kwijtscheldingsbeleid. Een zaak van beschaving, maar ook van imago; het vergroten van waterbewustzijn is een stuk moeilijker als waterschappen zich positioneren als harteloze overheden.

Hoewel kwijtscheldingsbeleid strikt genomen geen plek heeft in een herziening van het belastingstelsel, hangt het daar wel mee samen. Keuzes in het stelsel moeten het voeren van een sociaal kwijtscheldingsbeleid zo mogelijk belonen en in ieder geval vergemakkelijken. Daarnaast wordt de bestuurlijke aanvaardbaarheid van aanpassingen vergroot als die gepaard gaan met duidelijke richtlijnen voor kwijtscheldingsbeleid. Een goed belastingstelsel is gebaat bij een duidelijke richting inzake het kwijtscheldingsbeleid.

Zeggenschap moderniseren
Nu die trits feitelijk niet meer is dan een leidraad, valt er veel voor te zeggen om afscheid te nemen van de geborgde zetels. In het licht van de ontwikkeling van het waterschapsbestel zou dat slechts een kleine stap zijn, want het onvermijdelijke logische gevolg van de ontwikkelingen. Hooguit zouden de verschillende categorieën ieder één zetel kunnen behouden, om zodoende het specifieke belang dat ze vertegenwoordigen onder de aandacht te brengen. Maar omdat ze daarmee nog meer een anachronisme worden, zouden ze beter helemaal kunnen verdwijnen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Waterschappen storten een deel van hun belastingopbrengsten in een fonds van waaruit de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt bekostigd. Geen verkeerde afspraak of gang van zaken, wel iets dat beperkt zou moeten worden. Het zou goed zijn om te komen tot een uitspraak waar de grens ligt; waar begint belastingheffing door waterschappen om een pot te vullen te wringen? Bij AGV gaat nu bijna 20% van de begroting naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma; veel gekker moet het niet worden.

En dan nu maar zien wat er uiteindelijk uit gaat komen.

Start nieuw watergebiedsplan Naardermeer

20 januari 2016
In de commissievergadering van 13 januari is gesproken over de startnotitie die is opgesteld ter voorbereiding van het nieuwe watergebiedsplan en peilbesluit over het Naardermeer en omliggende polders. Dit gebied is natuurlijk een van onze mooiste gebieden met daarin centraal het Naardermeer, de hoge gronden van het Gooi in het Oosten en diepe veenpolders eromheen. … Lees "Start nieuw watergebiedsplan Naardermeer" verder

In de commissievergadering van 13 januari is gesproken over de startnotitie die is opgesteld ter voorbereiding van het nieuwe watergebiedsplan en peilbesluit over het Naardermeer en omliggende polders. Dit gebied is natuurlijk een van onze mooiste gebieden met daarin centraal het Naardermeer, de hoge gronden van het Gooi in het Oosten en diepe veenpolders eromheen. Hier is de natuurlijke grondwaterstroming met schone kwel nog deels intact. Het Naardermeer is ook ons enige water met de kwalificatie “natuurlijk water”, met bijbehorend hoge eisen aan natuur en waterkwaliteit. Aan de andere kant gebeurt er in het gebied heel veel door onder andere de grootschalige verbreding van de A1. Alle reden om zorgvuldig met het waterbeheer in dit gebied om te gaan!

Het gaat om een gebied van 3700 hectare met daarbinnen de Zuidpolder Beoosten Muiden, de Keverdijkse Overscheense Polder, het Naardermeer, de Nieuwe Keverdijkse Polder, de Hilversumse Bovenmeent, de Hilversumse Ondermeent, de Hilversumse Meent en de ‘s-Gravelandse Polder.

Tijdens het opstellen van het watergebiedsplan wordt het huidige watersysteem beschreven, evenals de kansen en knelpunten en de benodigde maatregelen. Van groot belang daarbij zal onder andere zijn:

  • dat we het gewenste peilregime vanuit het Beheerplan Natura2000 aanpassen in het peilbesluit;
  • dat we de peilgebieden aanpassen aan de reconstructie van de A1;
  • dat we, indien de provincie tijdens de planperiode boeren weet uit te plaatsen uit aangewezen NNN (Natuur Netwerk Nederland) percelen (Hilversumse Ondermeent, Keverdijk-Oost en Keverdijkse Overscheense Polder), het natuurlijk peilregime daarop kunnen aanpassen;
  • dat we nagaan welke maatregelen we aanvullend op de Kaderrichtlijn Water (KRW) extra kunnen nemen ter verbetering van de waterkwaliteit en die we kunnen laten uitvoeren door de nieuw opgerichte agrarische collectieven.

Voor een gebied als het Naardermeer en de omgeving daarvan wordt verreweg het grootste deel van de natuurwaarde bepaald door goed en zorgvuldig waterbeheer, dat voorkomt dat het gebied verdroogt of vervuilt. Met een juist peilbesluit en een goed watergebiedsplan kan het waterschap daar voor zeker tien jaar weer aan bijdragen.

In Memoriam Harrie Penders

2 januari 2016
Op 22 december overleed Harrie Penders, duo-lid uit onze fractie. Onderstaande tekst werd namens de fractie door Wiegert Dulfer uitgesproken op de herdenkingsdienst. Harrie was een mens met een heel brede maatschappelijk belangstelling en ik ken hem als fractiegenoot en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit waterschap beheert … Lees "In Memoriam Harrie Penders" verder

Op 22 december overleed Harrie Penders, duo-lid uit onze fractie. Onderstaande tekst werd namens de fractie door Wiegert Dulfer uitgesproken op de herdenkingsdienst.

Harrie was een mens met een heel brede maatschappelijk belangstelling en ik ken hem als fractiegenoot en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit waterschap beheert het water tussen ruwweg Utrecht en Amsterdam, zoals de naam al aangeeft het gebied van de rivieren Amstel en Vecht, zo tot aan Hilversum en het Gooi. Harrie, ik heb dan ook aan collega-bestuurders, je huidige en voormalige fractiegenoten, gevraagd hoe zij je hebben gekend en wat ik nog aan je moet meegeven.

De fractie kent je vanaf 2008 toen onze partij Water Natuurlijk onder andere door de Vereniging Natuurmonumenten werd opgericht, om bij de dat jaar uitgeschreven verkiezingen te zorgen voor toegewijde kandidaten met verstand van zaken die tegenwicht konden bieden aan de politieke spelletjes die via de algemene politieke partijen in het waterschapsbestuur dreigden te ontstaan. Waarschijnlijk vanuit je achtergrond bij Natuurmonumenten stelde je je kandidaat en na de verkiezingen bezette je een plek op de reservelijst van de fractie. En daar viel je mij direct op, want in tegenstelling tot meeste kandidaten op een reserveplek, kwam jij wel bij onze bijeenkomsten. Een wat oudere man, altijd vriendelijk, niet dominant, maar duidelijk zeer op zijn gemak. Hierbij komt een eigenschap van je naar voren Harrie, die iedereen in je roemt: je zorgvuldigheid. Wat je belooft, kom je na. Wat je begint, maak je af. Die zorgvuldigheid was ook je wijze van omgaan met je omgeving, het water, de natuur. Zorgvuldig bewaren voor volgende generaties. Niet verpesten, niet vervuilen, niet kapot maken. Maar je was ook zorgvuldig waar het ging om de omgang met het gemeenschapsgeld. Je was zorgvuldig in je omgang met andere mensen. En je was zorgvuldig in je eigen werk en gedrag. Je zette de puntjes op de i door zo nodig nog iets na te zoeken, iemand nog iets mee te geven.

Ik had toen nog helemaal niet door dat je al zo’n staat van dienst had als het om besturen ging. Daar liet je je dan ook helemaal niet op voorstaan. Toen een aantal jaren later twee oudgedienden zich uit het AB terugtrokken en jij vanaf de reservebank de arena van het AB instapte, was dat waar je je mee profileerde. Met je kennis, ervaring en passie voor een goed bestuurlijk debat en een zorgvuldige besluitvorming. In een mum van een tijd verwierf je een groot gezag onder de collega’s, op het gebied van financiën natuurlijk, maar ook op het gebied van kwaliteit van bestuur. Eindeloos debatteerden over hoe we de kwaliteit konden verbeteren, hoofd- en bijzaken scheiden, sturen op hoofdlijnen, een vrijer debat. Je deed dat met je kenmerkende, door iedereen genoemde geduld en humor. Nooit schoot je uit je slof of toonde je ongeduld. Wel kon je iemand streng en duidelijk aanspreken als die er een potje van maakte.

Toen je bij de laatste verkiezingen aangaf dat je ziekte ongeneeslijk en terminaal was en je misschien geen jaar meer te leven had, hebben wij dan ook niet getwijfeld je te vragen toch bij het waterschap te blijven. Natuurlijk om de nieuwe leden van de fractie in te werken in financiën, begroting etc., maar ook omdat we je gave zo waarderen om op een rustige, warme, en beschouwende wijze in lastige discussies snel focus aan te brengen en een pragmatische uitweg te vinden. Je hebt er geen geheim van gemaakt de laatste maanden vooral te doen wat je zelf leuk vond. Dat je daarbij gekozen hebt om het waterschap vast te houden en dat je ondanks de grote fysieke inspanning die je je moest getroosten, toch tot het allerlaatste moment bij de zittingen aanwezig bent geweest, vervult ons van trots.

Geertekerk Utrecht, 30 december 2015

Namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de fractie Water Natuurlijk,
Wiegert Dulfer

Begroting 2016

21 december 2015
Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook dat het weer begrotingstijd is. In de begroting voor 2016, die is vastgesteld op 26 november, is rekening gehouden met de afspraken uit het bestuursakkoord. Eén van de afspraken was dat het tarief niet mocht stijgen. Dat is gelukt. Water Natuurlijk heeft nog een aantal … Lees "Begroting 2016" verder

Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook dat het weer begrotingstijd is. In de begroting voor 2016, die is vastgesteld op 26 november, is rekening gehouden met de afspraken uit het bestuursakkoord. Eén van de afspraken was dat het tarief niet mocht stijgen. Dat is gelukt.

Water Natuurlijk heeft nog een aantal toezeggingen gekregen die van belang zijn. Er komt een uitvoeringsagenda van alle onderwerpen uit het bestuursakkoord, ook degene die niet direct een financiële doorvertaling hebben. In de afgelopen periode waren er nogal een aantal hap snap kredietvoorstellen met betrekking tot onze waterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Op aandringen van Water Natuurlijk komt een Masterplan voor deze RWZI’s en het afvalwaterbeleid. Daarbij gaat het om de vraag: doen we de goede investeringen als we kijken naar onze taak, de objecten die we hebben en de uitdagingen en trends van de toekomst? De Dijkgraaf zegde toe te zorgen voor een betere dialoog tussen de leden van het bestuur en met de organisatie. Daarnaast willen we ook werken aan een betere aansluiting op ontwikkelingen binnen de Unie van Waterschappen waar we lid van zijn. Het AB zal eerder worden betrokken bij ontwikkelingen. Het doel is voor de zomer te werken in een nieuwe stijl.

Daarnaast was er een toezegging dat er in 2016 een voorstel komt over hoe we omgaan met innovatie en duurzaamheid. Wat verstaan we er onder, hoe willen we het aanwenden, wat is de agenda en hoe wordt er op gestuurd? Wij zijn benieuwd. Tot slot een toezegging van onze eigen dagelijks bestuurder Wiegert Dulfer, dat er beleid komt over hoe we willen omgaan met een eventuele wijziging van de termijnen waarop peilbesluiten worden herzien. Dit ligt nu op 10 jaar maar wordt wellicht verlengd naar 15 jaar. Al met al ligt er een ambitieus programma om in het komende jaar mee verder te gaan. Deze is terug te vinden op de website van AGV.

Eindelijk natuurpeil in N2000 gebied Noorderpark

19 december 2015
Eindelijk is het gelukt om een nieuw en op de natuur gericht peilbesluit te nemen voor de Natura-2000 gebieden in het Noorderpark, vlak tegen de stad Utrecht. Daardoor is het mogelijk na een jarenlange achteruitgang in de natuurwaarden van het gebied, weer aan herstel van de beroemde trilvenen, veenmosrietlanden, etc. rond Tienhoven te gaan denken. … Lees "Eindelijk natuurpeil in N2000 gebied Noorderpark" verder

Eindelijk is het gelukt om een nieuw en op de natuur gericht peilbesluit te nemen voor de Natura-2000 gebieden in het Noorderpark, vlak tegen de stad Utrecht. Daardoor is het mogelijk na een jarenlange achteruitgang in de natuurwaarden van het gebied, weer aan herstel van de beroemde trilvenen, veenmosrietlanden, etc. rond Tienhoven te gaan denken. Met het nieuwe peilbesluit heeft AGV als waterbeheerder een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van het Oostelijke Vechtplassengebied te behouden en te versterken.

Het Planbureau voor de leefomgeving heeft een paar jaar geleden geconcludeerd dat in de lage gebieden van Nederland het waterbeheer de sleutelfactor vormt voor een goed natuurbeheer. In weinig gebieden kun je dat zo goed zien als in de oostelijke Vechtplassen van Utrecht en Noord-Holland. Deze gebieden herbergen een unieke natuur voor Nederland als gevolg van de schone kwel die uit de Gooise Heuvelrug komt en de lage en natte veengebieden vol met petgaten en plassen. In de petgaten en de plassen vind je nog kranswieren, fonteinkruiden, krabbenscheer en andere zeldzame waterplanten, evenals zeldzame libellen en vogels zoals roerdomp, purperreiger en snor. Het gebied kent nog restanten blauwgrasland, galigaanmoeras en trilveen.

Alhoewel de polders rond Tienhoven en Westbroek al vele jaren geleden door de Provincie als N2000 gebied zijn aangemerkt, loopt de kwaliteit van de natuur gestaag terug. Dat komt omdat er nog altijd wordt vervuild met mest uit de landbouw, maar vooral omdat het waterbeheer niet is afgestemd op de natuur. Omdat er nog steeds een aantal agrariërs in het gebied boeren, kon AGV als waterbeheerder geen natuurpeil instellen en werd in de winter en het schone kwelwater zo snel mogelijk weggepompt, waarna ’s zomers voedselrijk boezemwater uit de Vecht moest worden ingelaten tegen verdroging. Daar kunnen de gevoelige planten die in het gebied thuishoren slecht tegen en langzaam maar zeker is er dan ook heel wat verdwenen.

Na lang onderhandelen lijkt het erop dat het de Provincie Utrecht gelukt is met de laatste agrariërs tot overeenstemming te komen om hun bedrijf uit de natuurgebieden te verplaatsen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van AGV op 17 december het nieuwe watergebiedsplan met bijbehorend peilbesluit vastgesteld. In de natuurgebieden komt een meer flexibel peil, met als doel door het vasthouden van gebiedseigen kwel de waterkwaliteit te verbeteren en zo te voorkomen dat Vechtwater met mindere kwaliteit in het gebied moet worden ingelaten. Daarmee wordt aan de randvoorwaarde voldaan voor de natuur om zich weer optimaal te ontwikkelen.

Het gebied van het Noorderpark ligt vlak tegen de stad Utrecht. De natuur is prachtig en juist daarom wonen er ook veel mensen. Daarnaast zijn er veel vakantiehuisjes. Veel mensen hebben toch wel bezorgd aangekeken tegen de plannen die het waterschap heeft met het peil. Zal iedereen wel droge voeten houden en zullen de tuinen niet onder water lopen? Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan en waar dat nodig is wordt de bebouwing geïsoleerd van de polder, zodat de huizen veilig blijven. In het buitengebied kan het voorkomen dat ’s winters het water hoger komt dan nu het geval is en lage percelen minder goed bereikbaar worden. Maar ’s zomers zal het water waarschijnlijk juist wat lager staan zodat er meer buffer is om grote hoosbuien op te vangen. In sommige gevallen zullen tuinen worden opgehoogd, altijd in overleg met de bewoners.

Wiegert Dulfer, verantwoordelijk portefeuillehouder Water Natuurlijk

12345678