Brakke kwel in de Horstermeer

18 december 2015
In de Commissie-vergadering van november bleek dat AGV uit het begrotingspotje “innovatie” al ruim 2 ton heeft uitgegeven aan onderzoek naar bestrijding van de brakke kwel in de Horstermeer. Door de natuurlijke kwel komen hier veel stoffen in het watersysteem die tot in de wijde omgeving een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De provincie … Lees "Brakke kwel in de Horstermeer" verder

In de Commissie-vergadering van november bleek dat AGV uit het begrotingspotje “innovatie” al ruim 2 ton heeft uitgegeven aan onderzoek naar bestrijding van de brakke kwel in de Horstermeer. Door de natuurlijke kwel komen hier veel stoffen in het watersysteem die tot in de wijde omgeving een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De provincie heeft plannen om meer natte natuur in de polder te maken om zo de kwel en dus de vervuiling van de polder en zijn omgeving te verminderen. In de polder is hier nogal wat weerstand tegen vanuit de bewoners die bang zijn dat een verhoogd waterpeil hun woningen zal aantasten. Waternet is door middel van een pilot nu aan het onderzoeken of drinkwaterwinning in de Horstermeer mogelijk is. Hierdoor kan het peil van het brakke kwelwater worden verlaagd en komt het niet meer terecht in het watersysteem. Je moet dan wel “eeuwig“ met de waterwinning doorgaan, anders verval je in het oude systeem.

Hoewel dit op het eerste gezicht een sympathiek idee lijkt, is onze fractie is hier niet gelukkig mee. De Horstermeer is een diepe polder waarbij de negatieve gevolgen voor onder andere de waterkwaliteit vooral ook buiten de polder liggen, in het hele gebied ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door dergelijk onderzoek wordt bij de bewoners van de polder de indruk gewekt dat daarin (definitieve) oplossingen zouden liggen en dat is niet het geval. Wij vinden drinkwaterwinning kostbaar en bovendien zeer risicovol. Je prikt nog meer in een zeer lekke bodem.

Een duurzame oplossing is op termijn alleen te bereiken door te kijken naar de functies van het gebied en de ruimtelijke ordening. Dat is een taak van de provincie. Ook de provincie moet niet de verkeerde indruk krijgen dat de problemen wel op een andere manier opgelost kunnen worden. De provincie heeft nu nog 10 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van natte natuur. Die zal ze niet gaan investeren als AGV besluit drinkwater te gaan winnen.

Onze fractie zal hier vragen over stellen. Voor commentaar en aanvullingen houden we ons aanbevolen!

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

De afgelopen maanden zijn er in het AB kredieten gevraagd voor verschillende rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Het betrof Amstelveen, een rioolgemaal bij Weesp/Muiden, Horstermeer en Amsterdam-West. Soms betrof het ook kredieten achteraf, omdat er wegens storingen al met spoed geïnvesteerd moest worden. Onze fractie heeft om een Masterplan RWZI’s gevraagd. Ten eerste om niet telkens met dergelijke … Lees "Rioolwaterzuiveringsinstallaties" verder

De afgelopen maanden zijn er in het AB kredieten gevraagd voor verschillende rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Het betrof Amstelveen, een rioolgemaal bij Weesp/Muiden, Horstermeer en Amsterdam-West. Soms betrof het ook kredieten achteraf, omdat er wegens storingen al met spoed geïnvesteerd moest worden. Onze fractie heeft om een Masterplan RWZI’s gevraagd. Ten eerste om niet telkens met dergelijke ad-hoc kredieten geconfronteerd te worden, maar vooral ook om een duurzaam beleid met de RWZI’s te kunnen plannen. Denk daarbij aan het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen (methaan) bij de RWZI’s, het energiezuinig zijn van de RWZI’s en het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het rioolslib. Dit Masterplan is toegezegd.

Voor de RWZI West werd goedkeuring gevraagd voor de voorbereiding van een groengasinstallatie. Dit lijkt een goed idee, want groengas zou duurzamer kunnen zijn dan het rioolgas wat nu voor warmte en elektriciteit (WKK) gebruikt wordt. Maar er zijn ook wel vragen bij: waar gaat het waterschap dan zijn elektriciteit voor deze RWZI inkopen? Als het groengas aan de transportsector verkocht wordt, kan en mag je het niet ook als een duurzame prestatie voor het waterschap meetellen. En is groengas voor de transportsector wel een duurzame en/of financieel verstandige investering? De WKK wordt nu ook al na 8-10 jaar afgeschreven. En als het voor het waterschap niet de beste keuze is, is het misschien maatschappelijk wel een goede oplossing? Wij hebben gevraagd om een tweede anker: ook een plan om de WKK uit te breiden en te verbeteren. Zodat er een keuze mogelijk is als de voor- en nadelen op tafel liggen.

Bovendien hebben we gevraagd om een plan Energieneutraal 20-20, zodat individuele investeringen kunnen passen binnen een algemeen beleid van het waterschap wat betreft de energievoorziening. Dit is voor begin 2016 toegezegd.

Commentaar en meedenken over de RWZI’s is erg welkom! Contactpersoon is Marjolein Quené (m@quene.nl)

Algemene Beschouwingen

27 november 2015
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 26 november zijn de Algemene Beschouwingen gehouden. Lees hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter Sander Mager. Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s, Over de begroting kan mijn fractie eigenlijk heel kort zijn. Het is een prima begroting waar ambitie uit spreekt. Wij vinden het een prestatie van … Lees "Algemene Beschouwingen" verder

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 26 november zijn de Algemene Beschouwingen gehouden. Lees hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter Sander Mager.

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Over de begroting kan mijn fractie eigenlijk heel kort zijn. Het is een prima begroting waar ambitie uit spreekt. Wij vinden het een prestatie van formaat dat het DB in dialoog met de directie van Waternet erin is geslaagd om en alle ambities uit het coalitieprogramma te verwerken en alle ambities uit het WBP en dat alles met een lagere tariefstijging. Hulde!
Natuurlijk hadden wij in de commissie ook een flink aantal vragen en opmerkingen, maar op al die voor ons belangrijke punten is het DB ons tegemoet gekomen:

1. er komt een Masterplan voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het afvalwaterbeleid.
2. er komt volgend jaar een voorstel over hoe we omgaan met innovatie. Wat verstaan we er onder, hoe willen we het aanwenden, wat is de agenda en hoe wordt er op gestuurd.
3. er komen beleidsregels over de eventuele verlenging van de termijnen waarop we peilbesluit herzien en hoe we daar dan mee omgaan.

We vinden het belangrijk dat het DB toegezegd heeft dat er een uitvoeringsagenda van alle onderwerpen uit het bestuursakkoord komt – inclusief die onderwerpen niet direct een financiële doorvertaling hebben. Die is nu toegezegd voor het eerste kwartaal van 2016. Onze fractie is blij dat die uitvoeringsagenda er komt, maar tegelijkertijd vinden we het eigenlijk te bizar voor woorden dat er bijna een jaar van deze bestuursperiode voorbij is voor die agenda vastgesteld is. Dat moet toch echt anders. In veel gemeentes is binnen twee maanden na het aantreden van een nieuwe coalitie de uitvoeringsagenda beschikbaar, inclusief financiële doorvertaling naar de programmabegroting en de meerjarenbegroting. Wij snappen niet dat dit bij ons waterschap niet ook zo zou kunnen.

Onze fractie wil het komende jaar dan ook flink inzetten op een professionaliseringsslag van ons waterschapsbestuur. Dat begint met de vraag wat voor bestuur we willen zijn. Wat ons betreft stoppen we vandaag met het functioneren als stempelmachine. Dit waterschap verdient een zelfbewust, betrokken en herkenbaar democratisch bestuur. Zelfbewust omdat we als AB onze rol kennen en vervullen als democratisch bestuur, door kaders te stellen en te sturen op maatschappelijke resultaten. Betrokken, omdat we vanuit onze passie voor water verbinding leggen met alle anderen die hier vanuit hun passie en rol aan bij kunnen dragen. En herkenbaar omdat we door die verbindingen het waterschap schmoel geven – in wat we doen en hoe we dat doen.

Dat betekent in onze ogen ook dat we als AB veel minder op de stoel van het DB en al helemaal niet op de stoel van de experts van Waternet moeten gaan zitten. Laten we stoppen om in de commissie eindeloze monologen te houden met ladingen uitvoeringsvragen. Laten we in plaats daarvan in 2016 als AB met drie strategische thema’s aan de slag te gaan. Wat Water Natuurlijk betreft zouden dat de thema’s ‘Stedelijk Waterbeheer’, ‘de de toekomst van diepe polders’ en ‘Klimaatneutraal Waterschap’ kunnen zijn, maar we bepalen graag samen met onze collega’s van andere fracties welke thema’s het komend jaar worden.

Als AB gaan we ons op die thema’s vervolgens door anderen laten inspireren, gaan we intern en extern de dialoog aan – misschien wel het debat – over wat het waterschap daaraan kan en zou moeten bijdragen en enthousiasmeren en activeren we zo al die andere partijen die we hierbij nodig hebben. Zo voeden we het DB in plaats van ongeduldig te blijven wachten wanneer we nou eens een voorstel krijgen.

We moeten niet in de verleiding komen om onze oude handelswijze door te zetten. Een professioneel waterschapsbestuur vraagt daarom ook dat de bestuursvoorstellen die we krijgen veel zakelijker zijn. Met een duidelijke beschrijving van de context van het vraagstuk, de geldende kaders, de voorgestelde wijzigingen en de eventuele alternatieven. En het AB moet zich dan willen en weten te beperken tot die kern en het agendapunt niet benutten als vrijbrief voor eigen interesses en stokpaardjes. Het vraagt ook om een termijnagenda, waardoor we als AB weten wat er het komende jaar op onze agenda afkomt, zodat we ons daar per fractie en als AB op voor kunnen bereiden. En het vraagt om ambtelijke ondersteuning van het AB die ons proces organiseert, kansen signaleert, en alert is op wat er elders gebeurt.

Voorzitter, ik hoop van harte dat niemand zich persoonlijk aangesproken voelt dat hij niet professioneel zou zijn. Maar ik hoop dat we ons allemaal aangesproken voelen om ons samen verder te ontwikkelen tot een zelfbewust, betrokken en herkenbaar democratisch bestuur. Juist omdat de coalitie staat als een huis, we prima DB-ers hebben en de sfeer binnen het AB prima is hebben we daar alle kans toe. Laten we die kans samen grijpen.

Ipensloter- en Diemerdammersluis

23 november 2015
De Ipensloter- en Diemerdammersluis voldoen niet meer aan de veiligheidseisen van de Wet op de Waterkeringen. Tijd om beide sluizen, gelegen in de Diemerzeedijk in Diemen en Amsterdam, te renoveren. Daar blijken dan toch weer haken en ogen aan te zitten. Zo moet worden voorzien in een vispassage. Gekozen werd om die aan te brengen … Lees "Ipensloter- en Diemerdammersluis" verder

De Ipensloter- en Diemerdammersluis voldoen niet meer aan de veiligheidseisen van de Wet op de Waterkeringen. Tijd om beide sluizen, gelegen in de Diemerzeedijk in Diemen en Amsterdam, te renoveren. Daar blijken dan toch weer haken en ogen aan te zitten. Zo moet worden voorzien in een vispassage. Gekozen werd om die aan te brengen in de geheel te vervangen Ipenslotersluis. Toen dat allemaal in kannen en kruiken was, meldde de provincie dat er in ieder geval een vispassage moest komen in de definitief af te sluiten Diemerdammersluis. Eind van het liedje was dat zowel in de Ipensloter- als in de Diemerdammersluis een vispassage komt. Voor de vis een prima uitkomst, vonden wij, al is die uitkomst het gevolg van twee overheden die niet echt lekker met elkaar communiceren.

De communicatie met de gemeente ging ook niet van een leien dakje. Toen de plannen klaar waren en de inspraak geweest, liet de gemeente weten toch niet gelukkig te zijn met het feit dat de afsluiting van de Diemerdammersluis zo effectief zou zijn, dat de aan de binnenzijde van de sluis aangebrachte historische stenen met inscriptie volledig onzichtbaar zouden worden. Peter Prins, AB-lid namens 50Plus, maar ook Diemer gemeenteraadslid en voorvechter van cultureel erfgoed, kaartte het aan. Wij vonden dat sympathiek, maar niet zo sympathiek dat wij zijn voorstellen steunden om de damwand die moet worden geslagen, verder van de sluis te zetten en een trappetje aan te brengen zodat je de stenen beter dan ooit zou kunnen zien. Met hem en anderen bepleitten we wel maatregelen om de aanwezigheid van de stenen onder de aandacht van passanten te brengen. Haal ze uit de muur en stel ze tentoon! Maak er foto’s van en laat die zien! Enfin, daar gaat het DB ons nu een voorstel voor doen.

Waterplanten terug in schonere Vecht

2 oktober 2015
Een dikke laag slib met zware metalen en andere chemicaliën is de afgelopen jaren uit de Vecht gebaggerd om te zorgen dat de natuur zich weer kan herstellen. Maar liefst 2,5 miljoen kuub slib is afgevoerd. Het water is nu weer helder en schoon. Om de natuur een extra zetje te geven zijn er eind … Lees "Waterplanten terug in schonere Vecht" verder

waterplantenvroege_vogelsEen dikke laag slib met zware metalen en andere chemicaliën is de afgelopen jaren uit de Vecht gebaggerd om te zorgen dat de natuur zich weer kan herstellen. Maar liefst 2,5 miljoen kuub slib is afgevoerd. Het water is nu weer helder en schoon. Om de natuur een extra zetje te geven zijn er eind september waterplanten teruggeplaatst. Vroege Vogels filmde Water Natuurlijk bestuurder Wiegert Dulfer en sprak met hem over de waterkwaliteit.

Het programma Vroege Vogels filmde eerder dit jaar de laatste baggeractiviteiten, en filmde in september het terugplaatsen van waterplanten die bij het baggeren waren verdwenen. Soorten als smalle waterpest, grof hoornblad en fonteinkruid worden weer aangeplant, omdat die weinig kritisch zijn ten opzichte van hun milieu. Vanuit een plek als het Ballastgat – tussen Weesp en Nigtevecht – zullen de zaden en stekjes uit deze ‘kraamkolonie’ vanzelf de Vecht op stromen om elders langs de oevers te gaan groeien.

Sportvissers merken de laatste tijd dat er weer meer vis zit in de Vecht. Door het heldere water komt er meer voedsel beschikbaar. Daarnaast is er in de Zeesluis bij Muiden een visluik gemaakt dat de trek van vissen vanaf de Noordzee en het IJsselmeer de Vecht op mogelijk maakt.

~ Bekijk de uitzending van Vroege Vogels

Zin en onzin van praktijkpeilen

2 september 2015
Op voorstel van ons AB-lid Jan Hoek gaat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht afwijkende peilen inventariseren. Daar is aanleiding toe, nu blijkt dat in de praktijk wateren soms een ander peil hebben dan door het waterschap is vastgesteld. En dat is (vaak) niet de bedoeling. Peilen worden niet voor niets vastgesteld. Daar zijn een hoop, … Lees "Zin en onzin van praktijkpeilen" verder

peilstok

Op voorstel van ons AB-lid Jan Hoek gaat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht afwijkende peilen inventariseren. Daar is aanleiding toe, nu blijkt dat in de praktijk wateren soms een ander peil hebben dan door het waterschap is vastgesteld. En dat is (vaak) niet de bedoeling.

Peilen worden niet voor niets vastgesteld. Daar zijn een hoop, vaak tegenstrijdige belangen bij betrokken. Natuur wil graag een wat hoger peil, de recreatie ziet het peil graag wat lager, bijvoorbeeld omdat je dan lekker onder de brug door kunt varen. In de modder is boeren best lastig, dus het agrariasch belang ziet graag een lager peil dan nodig is als je bodemdaling wilt tegen gaan. De keuze voor een bepaald peil is dus een keuze voor of tegen minstens één van de betrokken belangen.

Een peil wordt dan ook niet lichtzinnig vastgesteld. Daar gaat onderzoek aan vooraf. In het veld, in de boeken en in de enorme databank van AGV. En een zorgvuldig proces van overleg met alle betrokkenen, inspraakprocedures en uiteindelijk een expliciete belangenafweging in het bestuur van het waterschap.

En toch. Nog maar nauwelijks geïnstalleerd, heeft het AB van AGV inmiddels vier documenten behandeld die gingen over waterpeilen, zogenoemde watergebiedsplannen. En of het nou een startnotitie was, of een concep, steeds bleek dat er in het gebied dat aan de orde was, sprake was van praktijkpeilen.

Praktijkpeilen zijn nou precies wat je niet wilt. Doe je al die moeite om zorgvuldig een peil vast te stellen, blijkt het in de praktijk heel anders te worden. Dat kan tal van oorzaken hebben, maar de bedoeling is het natuurlijk niet.

Daarom diende Water Natuurlijk – samen met de VVD, 50Plus en Natuurterreinen – in de laatste AB vergadering voor de zomervakantie een motie in, met de opdracht aan het DB om de praktijkpeilen in het beheersgebied van AGV te inventariseren. Om uit te zoeken of de afwijkingen het noodzakelijk maken om het betreffende watergebiedsplan versneld te herzien. En ook om er voortaan snel melding van te maken, wanneer de praktijk een ander peil te zien geeft, dan vastgesteld.

Unaniem was het AB niet. Want het DB wist te melden dat zo’n onderzoek nog best eens kostbaar zou kunnen zijn, en de motie ontraadde. En ook bij dat standpunt bleef, toen Water Natuurlijk namens de indieners meldde dat als het echt te gek zou worden, het DB maar in overleg moest treden met het AB. Enfin, uiteindelijk werd de motie met een nipte meerderheid aangenomen.

Water Natuurlijk bestuurt weer mee!

10 juni 2015
Bij de waterschapsverkiezingen kreeg Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 4 zetels. De fractie in het Algemeen Bestuur, bestaande uit Sander Mager (fractievoorzitter), Wiegert Dulfer, Marion Di Bucchianico Bakker en Jan Hoek, is op 23 maart geïnstalleerd. Op 23 april is het coalitieakkoord, opgesteld door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd … Lees "Water Natuurlijk bestuurt weer mee!" verder

Stem vandaagBij de waterschapsverkiezingen kreeg Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 4 zetels. De fractie in het Algemeen Bestuur, bestaande uit Sander Mager (fractievoorzitter), Wiegert Dulfer, Marion Di Bucchianico Bakker en Jan Hoek, is op 23 maart geïnstalleerd. Op 23 april is het coalitieakkoord, opgesteld door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd besproken en is het Dagelijks Bestuur benoemd. Namens Water Natuurlijk neemt Wiegert Dulfer weer met een mooie groene portefeuille zitting in het Dagelijks Bestuur. Lees hieronder de tekst van fractievoorzitter Sander Mager bij de bespreking van het coalitieakkoord.

“De fractie van Water Natuurlijk zal met veel genoegen instemmen met dit akkoord. Er staat een mooie brede coalitie en een DB dat er zin in heeft. Dat geeft ons vertrouwen voor de komende bestuursperiode. Het bestuursakkoord is duidelijk anders van opzet dan het vorige. Niet meer alleen een lijst maatregelen waar partijen zich aan committeren, maar ook een duidelijke visie. Een visie die bindt , die richting geeft en die inspireert.

Natuurlijk blijven er verschillen tussen de partijen en dat is goed ook. Want wat ons betreft blijft dialoog over die verschillen ons scherp houden en gaan we daar dus niet voor weg lopen. Zo gelooft onze fractie niet in plat rendementsdenken, waarbij vaak een erg smalle invulling geven wordt aan het ‘rendementsbegrip’, namelijk een eenzijdige focus op kostenbesparing en –efficiëntie, met zeer weinig aandacht voor andere publieke belangen zoals toegankelijkheid, rechtvaardigheid en kwaliteit. Het doet onze fractie daarom veel deugd dat in dit bestuursakkoord niet slechts de financiële waarde centraal staat, maar een palet aan waarden. En dat het bestuur voortvarend aan de slag wil met die meervoudige waardencreatie. Met zo’n visie wordt zelfs een dogma als ‘sober en doelmatig’ voor ons best acceptabel.

Dit coalitieakkoord is ook nadrukkelijk een groen akkoord. Duurzaamheid, biodiversiteit en ecologie zijn leidende principes en u zal begrijpen dat Water Natuurlijk daar zich zeer in herkent. Gelukkig geldt dat ook voor andere partijen in dit AB. En wat ons betreft slaan we ook over de grens van coalitie-oppositie de handen in een om dit ook bij de uitvoering van het akkoord steeds weer en steeds beter te verankeren.

Had het groener gekund? Vast. Wellicht dat een volgende keer ook de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid wil nemen om tenminste input te leveren voor een akkoord en wellicht zelfs mee te onderhandelen voor groene resultaten. Wij gaan die samenwerking graag aan en ik hoop van harte dat u niet alleen achteraf commentaar blijft leveren maar mede-verantwoordelijkheid wil gaan nemen. Want volgens ons is dát het grootste verschil tussen onze partijen, niet het feit dat ook sportvissers achter ons beleid staan.

Wat Water Natuurlijk betreft gebruik we dit bestuursakkoord niet alleen intern, maar laten we dit ook ons verhaal zijn in de dialoog met onze vele maatschappelijke en bestuurlijke partners. Laten we daarbij vooral de waarden van water centraal stellen, en niet primair onszelf en onze waterschapsorganisatie. En laten we het nadrukkelijk een dialoog zijn met – en geen communicatie naar – onze stakeholders. Zij zijn, zoals het bestuursakkoord terecht zegt, onze partners en niet primair onze klant.

Voorzitter, er is de afgelopen weken hard gewerkt aan dit akkoord en het resultaat mag er zijn. Ik sluit dan ook graag af met een compliment aan de onderhandelaars en in het bijzonder aan de VVD fractie en de formateur. Wij wensen het DB, het AB en de ambtelijke organisatie veel succes bij de uitvoering van dit akkoord!”

Nieuwe kansen creëren voor otters

16 maart 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wil de otter terug hebben in onze provincie. Water Natuurlijk, dat wordt gesteund door GroenLinks en D66, lanceerde deze week het plan voor een Otternetwerk Noord-Holland dat kansrijke leefgebieden met elkaar moet verbinden. In 2010 werd voor het laatst een otter in Noord-Holland … Lees "Nieuwe kansen creëren voor otters" verder

nieuwe kansen ottersWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wil de otter terug hebben in onze provincie. Water Natuurlijk, dat wordt gesteund door GroenLinks en D66, lanceerde deze week het plan voor een Otternetwerk Noord-Holland dat kansrijke leefgebieden met elkaar moet verbinden.

In 2010 werd voor het laatst een otter in Noord-Holland gezien. Het dier werd gezien door een cameraval bij Kortenhoef, maar werd kort daarna doodgereden aangetroffen. Ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen hangt inmiddels de provincie vol met otterposters. De waterschapspartij Water Natuurlijk heeft de otter als mascotte gekozen omdat het dier hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving en dus een indicator is voor effectief waterbeheer en natuurbeleid. Terugkeer van de otter zou volgens de partij hét bewijs zijn dat het natuurbeleid en waterbeleid effectief is.

Water Natuurlijk wil daarom nieuwe kansen creëren voor de otter in Noord Holland. Volgens Sander Mager, kandidaat waterschapsbestuurder, vraagt dat om slimme maatregelen en goede samenwerking tussen organisaties. Water Natuurlijk stelt voor dat o.a. het waterschap, de provincie en terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten de handen ineen slaan om het Otternetwerk Noord-Holland te realiseren. Mager wil dat dit Otternetwerk zowel een samenhangend pakket van maatregelen wordt, als ook kennisnetwerk en een ruimtelijk netwerk van ottergebieden. ‘Het waterschap kan zorgen voor betere waterkwaliteit en meer natuurlijke oevers, de provincie kan zorgen voor meer faunapassages en voor ottervriendelijke verkeersinfrastructuur, en organisaties als Natuurmonumenten kunnen hun natuurbeheer verder afstemmen op de otter. Maar vooral moeten de organisaties kennis uitwisselen en maatregelen goed op elkaar afstemmen. Ik weet zeker dat we dan binnenkort de eerste otters weer kunnen verwelkomen in de Vechtplassen en het Naardermeer.’

Suzanne Klaassen, kandidaat statenlid voor D66 steunt het idee van Water Natuurlijk: ‘De otter hoort natuurlijk gewoon in Noord-Holland. Maar de natuur in Nederland is nu vaak te klein en te versnipperd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden en zo te vergroten zorgen we dat dieren als de otter zich kunnen verspreiden. Dan ontstaat er een netwerk dat functioneert als één groot natuurgebied: het Nationaal Natuur Netwerk; ooit gestart en beter bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. D66 wil dit het Nationaal Natuur Netwerk in Noord-Holland volledig realiseren. Daarmee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan het Otternetwerk Noord-Holland van Water Natuurlijk en kunnen we de otter zijn natuurlijke plek in het Noord-Hollandse landschap weer teruggeven.’

Tuinbouwgif in water Amstel

12 maart 2015
Uit onderzoek van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat in de Amstel te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen worden gemeten. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschapsbestuur, dringt aan op maatregelen … Lees "Tuinbouwgif in water Amstel" verder

bestrijdingsmiddelenUit onderzoek van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat in de Amstel te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen worden gemeten. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschapsbestuur, dringt aan op maatregelen om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Het waterschap schrijft In een recente notitie dat in de Amstel verhoogde concentraties aan microverontreinigingen zijn aangetroffen. Het onderzoek is uitgevoerd op plekken waar ecologische risico’s door microverontreinigingen naar verwachting het hoogst zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat sprake is van verontreiniging met bestrijdingsmiddelen als gevolg van de glastuinbouw in de Noorder- en Zuiderlegmeer.

De verontreiniging van het water met bestrijdingsmiddelen is daarom voor de waterschapspartij Water Natuurlijk aanleiding om te pleiten voor stevige maatregelen. Sander Mager, kandidaat van Water Natuurlijk: ‘Gewasbeschermingsmiddelen vormen een van de grootste problemen voor de waterkwaliteit. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, gezond water voor mens, dier en natuur. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de verontreiniging van onze sloten, rivieren en plassen met gewasbeschermingsmiddelen het gevolg is van het agrarisch gebruik van deze stoffen. Het andere grote probleem is de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals RoundUp. In Amstelveen spelen nu beide problemen. De gemeente gebruikt helaas nog steeds RoundUp, en in de kassen blijken nu soms ook veel te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden.’

Recent bleek bovendien uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat tuinders ook nog vaak middelen gebruiken die bij wet verboden zijn. Dit kan grote risico’s met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Mager: ‘In de kassen moeten de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veel beter nageleefd worden. Daar moet ook meer op gecontroleerd worden. Water Natuurlijk wil dat tuinders maatregelen gaan nemen om water in de kassen zelf te zuiveren, zodat lozing van bestrijdingsmiddelen in de sloten niet meer voorkomt. Om te zorgen voor schoon water kunnen we vervuiling beter bij de bron aanpakken, dan via vaak dure zuiveringstechnieken waar inwoners via de waterschapsbelasting voor moeten betalen.’ Water Natuurlijk is daarom tegen het plan om de glastuinbouw uitstel te geven voor verplichte waterzuivering op het bedrijf zelf. Dit zou eerst in 2016 verplicht worden, maar PvdA staatssecretaris Mansveld overweegt nu onder druk van met name VVD en CDA om dit uit te stellen.

Bronnen:

Notitie waterschap AGV ‘Stand van zaken microverontreingingen https://agv.waterschapsinformatie.nl/document/1813426/1

Nieuwsbericht NVWA ‘Gebruik gewasbeschermingsmiddelen akkerbouwers en siertelers moet beter’ https://www.vwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/gewasbescherming/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/2060001/gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-akkerbouwers-en-siertelers-moet-beter

Helpdesk Water – Gewasbescherming https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/landbouw-veeteelt/item_1050/

Vote for clean, safe and beautiful water!

The Netherlands is a water-rich country. Rivers, lakes and canals all define the appearance of the country. We need the water, but we also need to protect ourselves from it. Dykes must be kept safe and the water clean and healthy. Nor may the water rise too high or fall too low. For 850 years … Lees "Vote for clean, safe and beautiful water!" verder

WN_EngelsThe Netherlands is a water-rich country. Rivers, lakes and canals all define the appearance of the country. We need the water, but we also need to protect ourselves from it. Dykes must be kept safe and the water clean and healthy. Nor may the water rise too high or fall too low. For 850 years now, the Water Authorities (waterschappen) have seen to this. The water authorities regulate how public money – i.e. your taxes – is spent to keep feet dry and water clean. On March 18 you are allowed to vote again. Yes, you too: non-Dutch citizens may vote in the water authorities elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit!

Vote for Water Natuurlijk

Every political party in the Water Authorities will guarantee safe dykes and clean water. But there is a big difference in how parties want to organize this. Water Natuurlijk (Natural Water) is a independent party (not directly affiliated with any Dutch political party – so we are not represented in Parliament) founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. Water shaped our country, your vote can help conserve it and open up new opportunities for nature and recreation! So please vote on Wednesday March 18. Vote list 1. Vote Water Natuurlijk!

Who can vote?

  • you must be 18 years or older on 18 March 2015
  • you must be registered with the civil registry (Basisregistratie Personen, BRP) as a resident of one of the Dutch provinces. The reference date for this is 2 February – the day the candidates are announced
  • your electoral rights must not have been withdrawn
  • non-Dutch citizens may vote in the water authorities elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit

Please note that you must present your voting pass (stempas) and a valid proof of identity at the polling station in order to be able to vote. (more info about voting: https://www.iamsterdam.com/en/local/about-amsterdam/latest-news/voting-18-march-2015)

Our area: Amstel, Gooi & Vecht

The Regional Public Water Authority Amstel, Gooi en Vecht manages an area of 700 square kilometers extending over the provinces of Noord-Holland, Zuid- Holland and Utrecht. A large majority of this area lies below sea level. If we do not contain the water these regions will flood. This is why dykes, pumping stations, locks and polders are of vital importance, especially in this part of the Netherlands.

Responsibilities

 • Safe dykes: Safe dykes for the protection of humans and animals have our highest priority. We are responsible for a total of 1093 kilometers of dykes. Each dyke must meet certain requirements as to strength and height. By monitoring these dykes continuously we ensure that we can take timely measures if required. This is necessary to guarantee their safety.
 • Sufficient water: The Water Authority ensures there is sufficient water in the right place. Not too much, not too little. This depends, among others, on the land-use type: agricultural areas require different groundwater and surface water levels than cities. Too much water is obviously a problem, but the same applies to too little water: shipping can be disrupted and agricultural land can dry up. The Water Authority weighs the various interests and determines the right water level for each area.
 • Clean water: One of our primary responsibilities is ensuring clean water in canals, drainage channels and other waterways; an extremely complex task. Our waste water treatment facilities clean 125 million cubic meters of waste water per year. That is 343 million liters per day, or a quarter of a million liters per minute.
 • Other interests: The core responsibilities of the Water Authority are safe dykes and the provision of sufficient clean water. We are also responsible for open and safe waterways, improving nature reserves and recreational areas and maintaining the cultural landscape, so that people can continue to enjoy this beautiful part of the Netherlands.

Water Authority management

Water Authorities are run by a democratically elected management, led by a Chair. The General Board determines the strategy and is responsible for general management. The Executive Committee is responsible for day-to-day operations and implementing the General Board’s decisions.

Download our flyer in english (2,4 MB) (pdf)

12345678