Waterplanten terug in schonere Vecht

2 oktober 2015
Een dikke laag slib met zware metalen en andere chemicaliën is de afgelopen jaren uit de Vecht gebaggerd om te zorgen dat de natuur zich weer kan herstellen. Maar liefst 2,5 miljoen kuub slib is afgevoerd. Het water is nu weer helder en schoon. Om de natuur een extra zetje te geven zijn er eind … Lees "Waterplanten terug in schonere Vecht" verder

waterplantenvroege_vogelsEen dikke laag slib met zware metalen en andere chemicaliën is de afgelopen jaren uit de Vecht gebaggerd om te zorgen dat de natuur zich weer kan herstellen. Maar liefst 2,5 miljoen kuub slib is afgevoerd. Het water is nu weer helder en schoon. Om de natuur een extra zetje te geven zijn er eind september waterplanten teruggeplaatst. Vroege Vogels filmde Water Natuurlijk bestuurder Wiegert Dulfer en sprak met hem over de waterkwaliteit.

Het programma Vroege Vogels filmde eerder dit jaar de laatste baggeractiviteiten, en filmde in september het terugplaatsen van waterplanten die bij het baggeren waren verdwenen. Soorten als smalle waterpest, grof hoornblad en fonteinkruid worden weer aangeplant, omdat die weinig kritisch zijn ten opzichte van hun milieu. Vanuit een plek als het Ballastgat – tussen Weesp en Nigtevecht – zullen de zaden en stekjes uit deze ‘kraamkolonie’ vanzelf de Vecht op stromen om elders langs de oevers te gaan groeien.

Sportvissers merken de laatste tijd dat er weer meer vis zit in de Vecht. Door het heldere water komt er meer voedsel beschikbaar. Daarnaast is er in de Zeesluis bij Muiden een visluik gemaakt dat de trek van vissen vanaf de Noordzee en het IJsselmeer de Vecht op mogelijk maakt.

~ Bekijk de uitzending van Vroege Vogels

Zin en onzin van praktijkpeilen

2 september 2015
Op voorstel van ons AB-lid Jan Hoek gaat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht afwijkende peilen inventariseren. Daar is aanleiding toe, nu blijkt dat in de praktijk wateren soms een ander peil hebben dan door het waterschap is vastgesteld. En dat is (vaak) niet de bedoeling. Peilen worden niet voor niets vastgesteld. Daar zijn een hoop, … Lees "Zin en onzin van praktijkpeilen" verder

peilstok

Op voorstel van ons AB-lid Jan Hoek gaat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht afwijkende peilen inventariseren. Daar is aanleiding toe, nu blijkt dat in de praktijk wateren soms een ander peil hebben dan door het waterschap is vastgesteld. En dat is (vaak) niet de bedoeling.

Peilen worden niet voor niets vastgesteld. Daar zijn een hoop, vaak tegenstrijdige belangen bij betrokken. Natuur wil graag een wat hoger peil, de recreatie ziet het peil graag wat lager, bijvoorbeeld omdat je dan lekker onder de brug door kunt varen. In de modder is boeren best lastig, dus het agrariasch belang ziet graag een lager peil dan nodig is als je bodemdaling wilt tegen gaan. De keuze voor een bepaald peil is dus een keuze voor of tegen minstens één van de betrokken belangen.

Een peil wordt dan ook niet lichtzinnig vastgesteld. Daar gaat onderzoek aan vooraf. In het veld, in de boeken en in de enorme databank van AGV. En een zorgvuldig proces van overleg met alle betrokkenen, inspraakprocedures en uiteindelijk een expliciete belangenafweging in het bestuur van het waterschap.

En toch. Nog maar nauwelijks geïnstalleerd, heeft het AB van AGV inmiddels vier documenten behandeld die gingen over waterpeilen, zogenoemde watergebiedsplannen. En of het nou een startnotitie was, of een concep, steeds bleek dat er in het gebied dat aan de orde was, sprake was van praktijkpeilen.

Praktijkpeilen zijn nou precies wat je niet wilt. Doe je al die moeite om zorgvuldig een peil vast te stellen, blijkt het in de praktijk heel anders te worden. Dat kan tal van oorzaken hebben, maar de bedoeling is het natuurlijk niet.

Daarom diende Water Natuurlijk – samen met de VVD, 50Plus en Natuurterreinen – in de laatste AB vergadering voor de zomervakantie een motie in, met de opdracht aan het DB om de praktijkpeilen in het beheersgebied van AGV te inventariseren. Om uit te zoeken of de afwijkingen het noodzakelijk maken om het betreffende watergebiedsplan versneld te herzien. En ook om er voortaan snel melding van te maken, wanneer de praktijk een ander peil te zien geeft, dan vastgesteld.

Unaniem was het AB niet. Want het DB wist te melden dat zo’n onderzoek nog best eens kostbaar zou kunnen zijn, en de motie ontraadde. En ook bij dat standpunt bleef, toen Water Natuurlijk namens de indieners meldde dat als het echt te gek zou worden, het DB maar in overleg moest treden met het AB. Enfin, uiteindelijk werd de motie met een nipte meerderheid aangenomen.

Water Natuurlijk bestuurt weer mee!

10 juni 2015
Bij de waterschapsverkiezingen kreeg Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 4 zetels. De fractie in het Algemeen Bestuur, bestaande uit Sander Mager (fractievoorzitter), Wiegert Dulfer, Marion Di Bucchianico Bakker en Jan Hoek, is op 23 maart geïnstalleerd. Op 23 april is het coalitieakkoord, opgesteld door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd … Lees "Water Natuurlijk bestuurt weer mee!" verder

Stem vandaagBij de waterschapsverkiezingen kreeg Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 4 zetels. De fractie in het Algemeen Bestuur, bestaande uit Sander Mager (fractievoorzitter), Wiegert Dulfer, Marion Di Bucchianico Bakker en Jan Hoek, is op 23 maart geïnstalleerd. Op 23 april is het coalitieakkoord, opgesteld door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd besproken en is het Dagelijks Bestuur benoemd. Namens Water Natuurlijk neemt Wiegert Dulfer weer met een mooie groene portefeuille zitting in het Dagelijks Bestuur. Lees hieronder de tekst van fractievoorzitter Sander Mager bij de bespreking van het coalitieakkoord.

“De fractie van Water Natuurlijk zal met veel genoegen instemmen met dit akkoord. Er staat een mooie brede coalitie en een DB dat er zin in heeft. Dat geeft ons vertrouwen voor de komende bestuursperiode. Het bestuursakkoord is duidelijk anders van opzet dan het vorige. Niet meer alleen een lijst maatregelen waar partijen zich aan committeren, maar ook een duidelijke visie. Een visie die bindt , die richting geeft en die inspireert.

Natuurlijk blijven er verschillen tussen de partijen en dat is goed ook. Want wat ons betreft blijft dialoog over die verschillen ons scherp houden en gaan we daar dus niet voor weg lopen. Zo gelooft onze fractie niet in plat rendementsdenken, waarbij vaak een erg smalle invulling geven wordt aan het ‘rendementsbegrip’, namelijk een eenzijdige focus op kostenbesparing en –efficiëntie, met zeer weinig aandacht voor andere publieke belangen zoals toegankelijkheid, rechtvaardigheid en kwaliteit. Het doet onze fractie daarom veel deugd dat in dit bestuursakkoord niet slechts de financiële waarde centraal staat, maar een palet aan waarden. En dat het bestuur voortvarend aan de slag wil met die meervoudige waardencreatie. Met zo’n visie wordt zelfs een dogma als ‘sober en doelmatig’ voor ons best acceptabel.

Dit coalitieakkoord is ook nadrukkelijk een groen akkoord. Duurzaamheid, biodiversiteit en ecologie zijn leidende principes en u zal begrijpen dat Water Natuurlijk daar zich zeer in herkent. Gelukkig geldt dat ook voor andere partijen in dit AB. En wat ons betreft slaan we ook over de grens van coalitie-oppositie de handen in een om dit ook bij de uitvoering van het akkoord steeds weer en steeds beter te verankeren.

Had het groener gekund? Vast. Wellicht dat een volgende keer ook de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid wil nemen om tenminste input te leveren voor een akkoord en wellicht zelfs mee te onderhandelen voor groene resultaten. Wij gaan die samenwerking graag aan en ik hoop van harte dat u niet alleen achteraf commentaar blijft leveren maar mede-verantwoordelijkheid wil gaan nemen. Want volgens ons is dát het grootste verschil tussen onze partijen, niet het feit dat ook sportvissers achter ons beleid staan.

Wat Water Natuurlijk betreft gebruik we dit bestuursakkoord niet alleen intern, maar laten we dit ook ons verhaal zijn in de dialoog met onze vele maatschappelijke en bestuurlijke partners. Laten we daarbij vooral de waarden van water centraal stellen, en niet primair onszelf en onze waterschapsorganisatie. En laten we het nadrukkelijk een dialoog zijn met – en geen communicatie naar – onze stakeholders. Zij zijn, zoals het bestuursakkoord terecht zegt, onze partners en niet primair onze klant.

Voorzitter, er is de afgelopen weken hard gewerkt aan dit akkoord en het resultaat mag er zijn. Ik sluit dan ook graag af met een compliment aan de onderhandelaars en in het bijzonder aan de VVD fractie en de formateur. Wij wensen het DB, het AB en de ambtelijke organisatie veel succes bij de uitvoering van dit akkoord!”

Nieuwe kansen creëren voor otters

16 maart 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wil de otter terug hebben in onze provincie. Water Natuurlijk, dat wordt gesteund door GroenLinks en D66, lanceerde deze week het plan voor een Otternetwerk Noord-Holland dat kansrijke leefgebieden met elkaar moet verbinden. In 2010 werd voor het laatst een otter in Noord-Holland … Lees "Nieuwe kansen creëren voor otters" verder

nieuwe kansen ottersWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wil de otter terug hebben in onze provincie. Water Natuurlijk, dat wordt gesteund door GroenLinks en D66, lanceerde deze week het plan voor een Otternetwerk Noord-Holland dat kansrijke leefgebieden met elkaar moet verbinden.

In 2010 werd voor het laatst een otter in Noord-Holland gezien. Het dier werd gezien door een cameraval bij Kortenhoef, maar werd kort daarna doodgereden aangetroffen. Ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen hangt inmiddels de provincie vol met otterposters. De waterschapspartij Water Natuurlijk heeft de otter als mascotte gekozen omdat het dier hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving en dus een indicator is voor effectief waterbeheer en natuurbeleid. Terugkeer van de otter zou volgens de partij hét bewijs zijn dat het natuurbeleid en waterbeleid effectief is.

Water Natuurlijk wil daarom nieuwe kansen creëren voor de otter in Noord Holland. Volgens Sander Mager, kandidaat waterschapsbestuurder, vraagt dat om slimme maatregelen en goede samenwerking tussen organisaties. Water Natuurlijk stelt voor dat o.a. het waterschap, de provincie en terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten de handen ineen slaan om het Otternetwerk Noord-Holland te realiseren. Mager wil dat dit Otternetwerk zowel een samenhangend pakket van maatregelen wordt, als ook kennisnetwerk en een ruimtelijk netwerk van ottergebieden. ‘Het waterschap kan zorgen voor betere waterkwaliteit en meer natuurlijke oevers, de provincie kan zorgen voor meer faunapassages en voor ottervriendelijke verkeersinfrastructuur, en organisaties als Natuurmonumenten kunnen hun natuurbeheer verder afstemmen op de otter. Maar vooral moeten de organisaties kennis uitwisselen en maatregelen goed op elkaar afstemmen. Ik weet zeker dat we dan binnenkort de eerste otters weer kunnen verwelkomen in de Vechtplassen en het Naardermeer.’

Suzanne Klaassen, kandidaat statenlid voor D66 steunt het idee van Water Natuurlijk: ‘De otter hoort natuurlijk gewoon in Noord-Holland. Maar de natuur in Nederland is nu vaak te klein en te versnipperd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden en zo te vergroten zorgen we dat dieren als de otter zich kunnen verspreiden. Dan ontstaat er een netwerk dat functioneert als één groot natuurgebied: het Nationaal Natuur Netwerk; ooit gestart en beter bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. D66 wil dit het Nationaal Natuur Netwerk in Noord-Holland volledig realiseren. Daarmee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan het Otternetwerk Noord-Holland van Water Natuurlijk en kunnen we de otter zijn natuurlijke plek in het Noord-Hollandse landschap weer teruggeven.’

Tuinbouwgif in water Amstel

12 maart 2015
Uit onderzoek van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat in de Amstel te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen worden gemeten. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschapsbestuur, dringt aan op maatregelen … Lees "Tuinbouwgif in water Amstel" verder

bestrijdingsmiddelenUit onderzoek van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat in de Amstel te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen worden gemeten. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschapsbestuur, dringt aan op maatregelen om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Het waterschap schrijft In een recente notitie dat in de Amstel verhoogde concentraties aan microverontreinigingen zijn aangetroffen. Het onderzoek is uitgevoerd op plekken waar ecologische risico’s door microverontreinigingen naar verwachting het hoogst zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat sprake is van verontreiniging met bestrijdingsmiddelen als gevolg van de glastuinbouw in de Noorder- en Zuiderlegmeer.

De verontreiniging van het water met bestrijdingsmiddelen is daarom voor de waterschapspartij Water Natuurlijk aanleiding om te pleiten voor stevige maatregelen. Sander Mager, kandidaat van Water Natuurlijk: ‘Gewasbeschermingsmiddelen vormen een van de grootste problemen voor de waterkwaliteit. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, gezond water voor mens, dier en natuur. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de verontreiniging van onze sloten, rivieren en plassen met gewasbeschermingsmiddelen het gevolg is van het agrarisch gebruik van deze stoffen. Het andere grote probleem is de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals RoundUp. In Amstelveen spelen nu beide problemen. De gemeente gebruikt helaas nog steeds RoundUp, en in de kassen blijken nu soms ook veel te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden.’

Recent bleek bovendien uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat tuinders ook nog vaak middelen gebruiken die bij wet verboden zijn. Dit kan grote risico’s met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Mager: ‘In de kassen moeten de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veel beter nageleefd worden. Daar moet ook meer op gecontroleerd worden. Water Natuurlijk wil dat tuinders maatregelen gaan nemen om water in de kassen zelf te zuiveren, zodat lozing van bestrijdingsmiddelen in de sloten niet meer voorkomt. Om te zorgen voor schoon water kunnen we vervuiling beter bij de bron aanpakken, dan via vaak dure zuiveringstechnieken waar inwoners via de waterschapsbelasting voor moeten betalen.’ Water Natuurlijk is daarom tegen het plan om de glastuinbouw uitstel te geven voor verplichte waterzuivering op het bedrijf zelf. Dit zou eerst in 2016 verplicht worden, maar PvdA staatssecretaris Mansveld overweegt nu onder druk van met name VVD en CDA om dit uit te stellen.

Bronnen:

Notitie waterschap AGV ‘Stand van zaken microverontreingingen https://agv.waterschapsinformatie.nl/document/1813426/1

Nieuwsbericht NVWA ‘Gebruik gewasbeschermingsmiddelen akkerbouwers en siertelers moet beter’ https://www.vwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/gewasbescherming/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/2060001/gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-akkerbouwers-en-siertelers-moet-beter

Helpdesk Water – Gewasbescherming https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/landbouw-veeteelt/item_1050/

Vote for clean, safe and beautiful water!

The Netherlands is a water-rich country. Rivers, lakes and canals all define the appearance of the country. We need the water, but we also need to protect ourselves from it. Dykes must be kept safe and the water clean and healthy. Nor may the water rise too high or fall too low. For 850 years … Lees "Vote for clean, safe and beautiful water!" verder

WN_EngelsThe Netherlands is a water-rich country. Rivers, lakes and canals all define the appearance of the country. We need the water, but we also need to protect ourselves from it. Dykes must be kept safe and the water clean and healthy. Nor may the water rise too high or fall too low. For 850 years now, the Water Authorities (waterschappen) have seen to this. The water authorities regulate how public money – i.e. your taxes – is spent to keep feet dry and water clean. On March 18 you are allowed to vote again. Yes, you too: non-Dutch citizens may vote in the water authorities elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit!

Vote for Water Natuurlijk

Every political party in the Water Authorities will guarantee safe dykes and clean water. But there is a big difference in how parties want to organize this. Water Natuurlijk (Natural Water) is a independent party (not directly affiliated with any Dutch political party – so we are not represented in Parliament) founded by nature conservation and recreation organization to safeguard four important values: ecology, landscape, cultural heritage and recreation. Water shaped our country, your vote can help conserve it and open up new opportunities for nature and recreation! So please vote on Wednesday March 18. Vote list 1. Vote Water Natuurlijk!

Who can vote?

  • you must be 18 years or older on 18 March 2015
  • you must be registered with the civil registry (Basisregistratie Personen, BRP) as a resident of one of the Dutch provinces. The reference date for this is 2 February – the day the candidates are announced
  • your electoral rights must not have been withdrawn
  • non-Dutch citizens may vote in the water authorities elections if they are either EU nationals or have a valid Dutch residence permit

Please note that you must present your voting pass (stempas) and a valid proof of identity at the polling station in order to be able to vote. (more info about voting: https://www.iamsterdam.com/en/local/about-amsterdam/latest-news/voting-18-march-2015)

Our area: Amstel, Gooi & Vecht

The Regional Public Water Authority Amstel, Gooi en Vecht manages an area of 700 square kilometers extending over the provinces of Noord-Holland, Zuid- Holland and Utrecht. A large majority of this area lies below sea level. If we do not contain the water these regions will flood. This is why dykes, pumping stations, locks and polders are of vital importance, especially in this part of the Netherlands.

Responsibilities

 • Safe dykes: Safe dykes for the protection of humans and animals have our highest priority. We are responsible for a total of 1093 kilometers of dykes. Each dyke must meet certain requirements as to strength and height. By monitoring these dykes continuously we ensure that we can take timely measures if required. This is necessary to guarantee their safety.
 • Sufficient water: The Water Authority ensures there is sufficient water in the right place. Not too much, not too little. This depends, among others, on the land-use type: agricultural areas require different groundwater and surface water levels than cities. Too much water is obviously a problem, but the same applies to too little water: shipping can be disrupted and agricultural land can dry up. The Water Authority weighs the various interests and determines the right water level for each area.
 • Clean water: One of our primary responsibilities is ensuring clean water in canals, drainage channels and other waterways; an extremely complex task. Our waste water treatment facilities clean 125 million cubic meters of waste water per year. That is 343 million liters per day, or a quarter of a million liters per minute.
 • Other interests: The core responsibilities of the Water Authority are safe dykes and the provision of sufficient clean water. We are also responsible for open and safe waterways, improving nature reserves and recreational areas and maintaining the cultural landscape, so that people can continue to enjoy this beautiful part of the Netherlands.

Water Authority management

Water Authorities are run by a democratically elected management, led by a Chair. The General Board determines the strategy and is responsible for general management. The Executive Committee is responsible for day-to-day operations and implementing the General Board’s decisions.

Download our flyer in english (2,4 MB) (pdf)

Er valt echt iets te kiezen voor de waterschappen!

9 maart 2015
Waarom zijn er in vredesnaam verkiezingen voor die waterschappen? Ze doen nuttig werk, daar niet van, maar zou het niet veel handiger zijn om dat door gemeenten of provincies te laten doen? Scheelt weer zo’n kostbare verkiezing en de kosten van zo’n apart overheid. Mensen vragen het me vaak, nu ik lijsttrekker ben van Water … Lees "Er valt echt iets te kiezen voor de waterschappen!" verder

joop.nl_Waarom zijn er in vredesnaam verkiezingen voor die waterschappen? Ze doen nuttig werk, daar niet van, maar zou het niet veel handiger zijn om dat door gemeenten of provincies te laten doen? Scheelt weer zo’n kostbare verkiezing en de kosten van zo’n apart overheid.

Mensen vragen het me vaak, nu ik lijsttrekker ben van Water Natuurlijk in het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Dat alleen al moet ik regelmatig uitleggen, dat een hoogheemraadschap een waterschap is. En dat er naast de bekende politieke partijen ook andere partijen aan de waterschapsverkiezingen mee doen. Zoals Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.

Maar waarom dan toch? Omdat burgers en bedrijven belasting aan het waterschap betalen, dat met dat belastinggeld zorgt voor droge voeten en schoon water. En waar belastinggeld wordt uitgegeven, horen de belastingbetalers via hun vertegenwoordigers te besluiten op welke manier dat gebeurt. Zo gaat het ook in de algemene democratie, waar burgers via hun vertegenwoordigers in Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad besluiten wat er met hun belastinggeld gebeurt.

Valt er dan wat te kiezen, in het waterschap? Droge voeten zijn toch gewoon droge voeten, en schoon water is toch gewoon schoon water? Het tegendeel is waar. Er worden elke dag keuzes gemaakt door het waterschap. Een gemaal, om na overvloedige regenval het water weg te pompen, kun je op verschillende manieren maken. Je kunt een goedkope maken, maar dan wordt de pomp een enorme gehaktmolen voor vissen. Of je kiest voor het welzijn van de vissen, en zorgt er voor dat zij zo’n pomp kunnen passeren. En het overleven. Kost wat, maar voor vissen is het echt een stuk beter.

Waterschappen zuiveren afvalwater. Dat kun je rechttoe rechtaan doen. Maar je kunt ook kiezen voor innovatie. Dat kost in het begin wat, maar je haalt het er dubbel en dwars uit. Dus haalt Amstel Gooi en Vecht fosfaat uit pure urine, waarvoor bij de zuiveringsinstallatie een speciaal afgiftepunt is gemaakt. Die urine wordt ingezameld met de waterloze urinoirs, die worden gebruikt bij grote evenementen en poppodia. Door de urine apart te zuiveren, wordt geld bespaard, maar het levert vooral fosfaat op; geen afvalstof, maar een kostbare grondstof.

Water stroomt door sloten, en sloten hebben oevers. Die kun je recht trekken, want dat is makkelijk in het onderhoud. Maar je kunt ze ook natuurvriendelijk maken. Met veel riet, en een vloeiende overgang van land naar water. Zo ontstaat er ruimte voor vissen en vogels. Dat zijn geen kosten, maar een investering in de natuur. Maar daar moet je dan wel voor kiezen.

Dat zijn zo maar wat keuzes die waterschappen kunnen maken. Voor of tegen vissen, voor of tegen duurzaam gebruik van grondstoffen, voor of tegen een mooi landschap. Die keuze kunnen kiezers straks ook maken, bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Wiegert Dulfer, lijsttrekker Water Natuurlijk AGV (links) met de ambassadeur van Water Natuurlijk, dhr Jan Terlouw (rechts)
Wiegert Dulfer, lijsttrekker Water Natuurlijk AGV (links) met de ambassadeur van Water Natuurlijk, dhr Jan Terlouw (rechts)

Lees dit artikel ook op Joop.nl – gepubliceerd op 9 maart 2015. 

Water Natuurlijk: ‘Grachten kunnen 3 x schoner’

Het water in de Amsterdamse grachten wordt steeds schoner.  Het water is zo schoon, dat de olifanten in Artis het water nu zomaar, zonder zuivering, mogen drinken. Toch is Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht nog niet tevreden. Deze week presenteerde de partij drie voorstellen om de waterkwaliteit in de … Lees "Water Natuurlijk: ‘Grachten kunnen 3 x schoner’" verder

3xschonerHet water in de Amsterdamse grachten wordt steeds schoner.  Het water is zo schoon, dat de olifanten in Artis het water nu zomaar, zonder zuivering, mogen drinken. Toch is Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht nog niet tevreden. Deze week presenteerde de partij drie voorstellen om de waterkwaliteit in de Amsterdamse grachten verder te verbeteren.

Terwijl er vroeger in de zomer met regelmaat van de klok dode vissen ronddreven komt het leven terug. Vorige zomer is er zelfs een zeehond in de Amstel gezien en wie weet, hebben we over tien jaar welk weer otters in de gracht. Waar de gracht vroeger vooral een open riool was waar alle wc’s direct op loosden, zijn alle huizen en bijna alle woonboten nu op het riool aangesloten. Wiegert Dulfer, lijsttrekker voor Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Dat de olifanten in Artis het grachtenwater nu kunnen drinken is een hele grote stap vooruit. Mensen worden er waarschijnlijk nog wel ziek van. Grachtenwater moet je dus niet zomaar drinken. Dat doet waarschijnlijk ook niemand, maar er wordt gelukkig wel steeds meer in gezwommen. Door wedstrijdzwemmers tijdens de Amstelswim, maar ook door steeds meer bewoners die in de zomer voor het werk even een baantje zwemmen in de Amstel of de haven. En die mensen krijgen onwillekeurig toch water binnen. Dat kan niet veel kwaad, maar is ook niet erg gezond.’

Volgens Water Natuurlijk komt er nog altijd teveel vuil in de gracht. Ten zuiden van Amstelveen staan veel kassen waar nog met gif gespoten wordt. Dat komt ook in het water terecht. In de Amstel zijn volgens het waterschap recent verhoogde hoeveelheden tuinbouwgif gemeten en dat stroomt ook naar de Amsterdamse grachten. Sommige gemeenten zoals Amstelveen gebruiken nog steeds het gif RoundUp om het onkruid op de stoep dood te spuiten. Dat spoelt natuurlijk ook in de Amstel.

In de polders rond Amsterdam wordt volgens Water Natuurlijk door de boeren ook nog steeds onzorgvuldig omgegaan met mest. Die mest komt via de sloten en gemalen in de Amstel en zo in Amsterdam. Mest in het water is niet lekker en het veroorzaakt blauwalg. Als er teveel blauwalg is wordt zwemmen afgeraden en komen er borden, zoals in de Sloterplas.

Dulfer vervolgt: ‘In de zomer, net als het zo lekker zwemmen is, wordt er ook heel veel gevaren in de gracht. Dat is ook leuk, maar veel boten hebben nog verschrikkelijk oude vieze dieselmotoren. Die walmen zo’n verstikkende rook uit dat je de adem wordt ontnomen. Niet veel mensen weten dat de uitlaten van die motoren onderwater uitkomen met de bedoeling om minder vieze rook in de lucht te laten komen. Waar blijft die vuile troep dan? Precies! Dat blijft achter in het water van de gracht. Lekker zwemmen!’

Water Natuurlijk wil dat de grachten echt schoner worden. Zodat olifanten en andere dieren gerust uit de gracht kunnen drinken. En dat mensen veilig kunnen zwemmen. Daarom wil Water Natuurlijk dat:

 1. Al het afvalwater van de 374 kassen in het gebied van AGV gezuiverd wordt
 2. Boeren allemaal mee gaan doen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en er geen mest meer in de sloot komt.
 3. Er in Amsterdam een ban komt op boten met oude dieselmotoren.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=opM7fbZENRo&list=PLbvdDvEOdcZTMtnEnnfZXU8h_4QPQAjL3″][/su_youtube]

Sander Mager op RTV Amstelveen over waterschapsverkiezingen

6 maart 2015
Sander Mager, kandidaat op plaats 3 voor Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, legt voor de camera van RTV Amstelveen uit waarom mensen moeten gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Ook wordt hij geïnterviewd over waar Water Natuurlijk voor staat en wat de verschillen zijn tussen partijen in het waterschap. [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ow1A4-wsKr4&feature=youtu.be&t=4m38s” width=”580″ … Lees "Sander Mager op RTV Amstelveen over waterschapsverkiezingen" verder
Sander Mager
3. Sander Mager

Sander Mager, kandidaat op plaats 3 voor Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, legt voor de camera van RTV Amstelveen uit waarom mensen moeten gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Ook wordt hij geïnterviewd over waar Water Natuurlijk voor staat en wat de verschillen zijn tussen partijen in het waterschap.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ow1A4-wsKr4&feature=youtu.be&t=4m38s” width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Dijkverbetering met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie

5 maart 2015
Vorige week organiseerde Water Natuurlijk een excursie langs Het Gein om te laten zien dat dijkversterking wel degelijk ook uitgevoerd kan worden met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Dat dit thema zeer actueel is bewijst wel deze protestactie van Katja Schuurman, Jort Kelder, Michiel Huisman en André Kuipers tegen de dijkversterking van de Zuiderzeedijk. … Lees "Dijkverbetering met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie" verder

Vorige week organiseerde Water Natuurlijk een excursie langs Het Gein om te laten zien dat dijkversterking wel degelijk ook uitgevoerd kan worden met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Dat dit thema zeer actueel is bewijst wel deze protestactie van Katja Schuurman, Jort Kelder, Michiel Huisman en André Kuipers tegen de dijkversterking van de Zuiderzeedijk.

media_xll_2815861

Tijdens de excursie van Water Natuurlijk verteld Tjebbe de Boer, voorzitter van ‘Spaar het Gein‘ hoe de bewoners langs het Gein in eerste instantie geconfronteerd werden met onzalige plannen voor dijkversterking. De techneuten van het waterschap wisten precies hoe het allemaal moest: de dijk moest 70 centimeter hoger en alle bomen, waaronder veel karakteristieke knotwilgen, moesten gekapt. Een ramp voor de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied. Dankzij verzet van de bewoners, en dankzij veranderingen in de samenstelling van het bestuur van het waterschap, kantelde het denken en bleek dat het best anders kan.

Wiegert Dulfer, lijsttrekker van Water Natuurlijk: ‘De dijk wordt nu maximaal 35 centimeter hoger en 95% van de bomen kan blijven staan. In goed overleg met bewoners werkt het waterschap nu aan dijkverbetering met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Zo hoort het wat Water Natuurlijk betreft ook!’

thema-header-1267x430-het-gein

12345678