Een eerste speurtocht naar democratie in het waterschap

19 januari 2015

Onze Thirza Bronner beantwoord vragen van The Post Online over de Waterschapsverkiezingen 2015. Bekijk hier het artikel.

Waterschap-611x328Thirza is natuurlijk verkiesbaar en staat bij Water Natuurlijk Amstel, Gooi en Vecht op plaats 8.

Verkiezingsprogramma 2015 – Water? Natuurlijk!

11 januari 2015

verkiezingsprogramma WN2STEM NATUURLIJK OP 18 MAART – STEM WATER NATUURLIJK!

Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht. Stem dus 18 maart Water Natuurlijk

In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes – ook in het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.

In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben. Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld op nieuwe duurzame principes. Wij zetten ons in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater winning, landbouw en natuur.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

Download hier het Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015 (in PDF) (web)

Bekijk ook hier de kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk Amstel, Gooi en Vecht is op zoek naar een campagnemedewerker (10-15 uur per week)

28 december 2014
Deze vacature is inmiddels vervuld.

Deze vacature is inmiddels vervuld.

Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen

9 december 2014
De kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor de verkiezing van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (Waterschapsverkiezingen) op 18 maart 2015 is vastgesteld en telt 22 kandidaten. Zij zetten zich de komende tijd in voor de verkiezingscampagne. Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk! Bekijk hier de kandidatenlijst van Water … Lees "Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen" verder

De kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor de verkiezing van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (Waterschapsverkiezingen) op 18 maart 2015 is vastgesteld en telt 22 kandidaten. Zij zetten zich de komende tijd in voor de verkiezingscampagne.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

Bekijk hier de kandidatenlijst van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015
Bekijk hier het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015
zonderwaterschap

Algemene beschouwingen Water Natuurlijk AGV, 27 novbember

1 december 2014
Mijnheer de voorzitter! Aan het eind van deze verlengde zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ( helaas officieel nog Hoogheemraadschap, maar ja, sommige veranderingen hebben hun tijd nodig) staan we aan een nieuw begin. Een nieuwe dijkgraaf, van de oude hebben we onlangs met veel dankbetuigingen afscheid genomen, wij … Lees "Algemene beschouwingen Water Natuurlijk AGV, 27 novbember" verder

Mijnheer de voorzitter!
Aan het eind van deze verlengde zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ( helaas officieel nog Hoogheemraadschap, maar ja, sommige veranderingen hebben hun tijd nodig) staan we aan een nieuw begin. Een nieuwe dijkgraaf, van de oude hebben we onlangs met veel dankbetuigingen afscheid genomen, wij wensen hem veel wijsheid toe in deze inwerkperiode. Een nieuw nationaal beleid neergelegd in een nieuw Deltaplan dat in ieder geval doorloopt tot omstreeks 2050.En binnenkort dus ook een nieuw Algemeen Bestuur dat als één van zijn eerste besluiten een nieuw Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) gaat vaststellen en wellicht ook een andere coalitie. Eerst maar de verkiezingsuitslag afwachten.

In deze algemene beschouwingen wil ik namens Water Natuurlijk allereerst nader ingaan op de korte en lange termijn en hoe deze met elkaar kunnen conflicteren.

Voorts wil ik nader ingaan op de verhouding met Waternet onze uitvoerende dienst aan de hand van de Amsterdamse waterbierfiets.

KORTE EN LANGE TERMIJN.

De kracht van het Deltaprogramma is de lange termijnvisie die in samenspraak met alle betrokkenen tot stand is gekomen.
Samenspraak met betrokkenen is ook iets wat bij ons in waterschap hoog in het vaandel staat, ter voorbereiding van het nieuwe WBP bijvoorbeeld hebben we drie bestuurlijke conferenties gehouden.

Echter de resultaten van keukentafelgesprekken kunnen in concrete besluiten wel eens afbreuk doen aan de lange termijn doelstellingen . Neem nou het in het deze AB vergadering vast te stellen peilbesluit voor de Horstermeerpolder. De KRW ( Kader Richtlijn Water ) en NBW ( Nationaal Bestuursakkoord Water ) doelstellingen worden niet verder gebracht, terwijl we dat wel willen. Een peilbesluit heeft over het algemeen een tijdsduur van 10 jaar. Wil men echter lange termijn doelstellingen, zoals in het Deltaplan en WBP worden nagestreefd, halen dan moet het sneller. De (zoute) kwel, zoals in de Horstermeerpolder, zal op korte en lange termijn niet vanzelf stoppen. Wij zouden graag zien dat het DB zich inspant om bij het schema van te realiseren peilbesluiten dit aspect meeneemt. Dat betekent hard werken om onze lange termijn doelstellingen niet vast te laten lopen en wellicht eerder peilbesluiten en gebiedsvisies sneller dan de wettelijke termijnen aan te pakken. Peilbesluiten mogen wettelijk gezien tussentijds worden gewijzigd. Dus niet in de Horstermeerpolder 10 jaar achterover leunen, maar hard aan het werk aan de keukentafels! Zet de koffie maar vast klaar.

WATERNET
Bij de voorbereiding van ons nieuwe Water Natuurlijk verkiezingsprogramma hebben wij ons oor te luister gelegd bij ons ondersteunende groepen en andere relevante maatschappelijke gremia. Nou ben ik lid van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (V.V.A.B.). Nee, ik wil niet inhoudelijk ingaan op de waterbierfiets maar de V.V.A.B. beklaagde zich er wel over dat de vertrouwde personen niet meer aanspreekbaar waren. Natuurlijk, efficiencymaatregelen vereisen de nodige reorganisaties. Waternet is zeer loyaal levert dan ook de overeengekomen efficiencywinst. (zelfs meer dan afgesproken). Echter als naast de V.V.A.B. wij dezelfde klachten krijgen van de heer Westmeijer namens de bewoners van Broekdijk Oost en in het Parool van vrijdag 24 oktober in het artikel (zie bijlage) “IJsbaanpad zit weken zonder riolering” lezen “Bewoners klagen over overlast, vervuiling en slechte communicatie”. En ook in onze gesprekken met bijvoorbeeld “De Gezonde Stad “ en het werkcomité van de Vechtplassencommissie worden soortgelijke klachten geuit dan is onze conclusie dat het accountmanagement van Waternet voor verbetering vatbaar is. Overigens is een en ander ook doorgedrongen bij de directie van Waternet en gaat onze directeur Roelof Kruize er nu zelf bij de V.V.A.B. achteraan heb ik begrepen. Hulde , maar waarom wijd ik daar nu zo over uit bij deze Algemene Beschouwingen. Ik doe dat om te kunnen uitleggen aan onze nieuwe dijkgraaf dat hij als lid van het Stichtingsbestuur Waternet voor deze institutionele zaken –zoals Klantcontacten- volledig medeverantwoordelijk is ( zie schema in bijlage). Verder hebben wij als AB nogmaals vastgesteld dat de dijkgraaf over zijn rol als bestuurslid van de Stichting Waternet volledig verantwoording schuldig is aan het AB. Nogmaals de waterbierfiets –het beleid- ligt bij de gemeente Amsterdam, de uitvoering ligt (gemandateerd) bij Waternet, maar hoe Waternet omgaat met zijn accountmanagement (Klant contacten)is een verantwoordelijkheid van de Stichting Waternet als geheel, dus ook van onze dijkgraaf. In 2013 is een en ander nogmaals neergelegd in een schema waarbij Klantcontacten expliciet als een verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur is vastgelegd met een volledige verantwoordingsplicht aan het AB.

Overigens zijn wij zeer tevreden over de activiteiten van Waternet maar het accountmanagement verdient dus de nodige aandacht en onze nieuwe dijkgraaf ( gesteund door de klankbordgroep uit het AB). Ook Water Natuurlijk zal in de komende verkiezingscampagne hierop letten en zo nodig in het nieuwe coalitieakkoord aandacht vragen.

SLOT
Kortom Water Natuurlijk als groene waterschapspartij met hart voor blauw ziet tevreden om, er is veel bereikt, maar er is ook de uitdaging om nog veel te doen.

Rick ten Have fractievoorzitter

Waterpeil grotendeels weer normaal

31 juli 2014
In een week als deze wordt het belang van de waterschappen erg duidelijk: door hevige regenval stonden overal in AGV straten blank en liepen sloten bijna over. Vandaag en gisteren werd er in het hele werkgebied nog volop bemalen om het hoge waterpeil dat ontstaan is door de hevige regenval weer op normaal niveau te … Lees "Waterpeil grotendeels weer normaal" verder

In een week als deze wordt het belang van de waterschappen erg duidelijk: door hevige regenval stonden overal in AGV straten blank en liepen sloten bijna over.

Vandaag en gisteren werd er in het hele werkgebied nog volop bemalen om het hoge waterpeil dat ontstaan is door de hevige regenval weer op normaal niveau te krijgen. Het waterpeil daalt op dit moment. Een groot aantal gebieden zullen dit weekend weer op normaal peil staan.

Aangezien er weinig neerslag meer wordt verwacht zal het waterpeil naar verwachting binnen enkele dagen in het hele gebied weer normaal zijn. Waterschap AGV blijft het waterpeil uiteraard in de gaten houden.

18 maart verkiezingen! Doe mee in AGV.

Woont u in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)? Kom dan de fractie van Water Natuurlijk AGV versterken met uw deskundigheid en/of inzet. Water Natuurlijk is een niet-politieke partij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Daarbij kunnen we alle … Lees "18 maart verkiezingen! Doe mee in AGV." verder

Woont u in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)? Kom dan de fractie van Water Natuurlijk AGV versterken met uw deskundigheid en/of inzet. Water Natuurlijk is een niet-politieke partij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Iets doen? Dan zijn er drie opties:

1. Word lid van Water Natuurlijk

Bij uw waterschap is er van alles te doen, zoals meedoen met acties, bijeenkomsten organiseren of de fractie ondersteunen bij specifieke onderwerpen. Ook de regionale afdeling kan altijd versterking gebruiken. Dit kan allemaal als lid. Geen tijd? Word dan donateur. Kijk hier voor meer informatie.

2. Stel uzelf kandidaat voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart

Op dit moment start de werving van kandidaten die voor Water Natuurlijk aan de verkiezingen willen meedoen. Geïnteresseerd? Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een ‘groen hart’, goede bestuurlijke capaciteiten en een brede kijk. Met of zonder welke politieke achtergrond dan ook. Je kunt je – tot uiterlijk 31 augustus – rechtstreeks aanmelden via het aanmeldingsformulier.

3. Blijf op de hoogte van het werk van de fractie

Uitgenodigd worden voor fractievergaderingen en de verslagen van de fractievergaderingen lezen? Meld u aan bij Pieter Rietman om op de fractieverzendlijst te komen: pieterrietman[at]gmail.com.

Opening wandelroute Waterliniepad van Joostendam naar Dooijersluis

16 mei 2014
Woensdag 14 mei jl. is de wandelroute van het Waterliniepad tussen de voormalige Joostendam en de oude sluiskolk Dooijersluis op een feestelijke manier geopend. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft samen met Stichting Groene Hart twee informatieborden langs deze wandelroute geplaatst. Op deze zogenaamde kantelborden staat aan de ene kant de historie van de Oude … Lees "Opening wandelroute Waterliniepad van Joostendam naar Dooijersluis" verder

Woensdag 14 mei jl. is de wandelroute van het Waterliniepad tussen de voormalige Joostendam en de oude sluiskolk Dooijersluis op een feestelijke manier geopend.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft samen met Stichting Groene Hart twee informatieborden langs deze wandelroute geplaatst. Op deze zogenaamde kantelborden staat aan de ene kant de historie van de Oude Hollandse Waterlinie en op de andere kant wordt het waterbeheer van vroeger en nu verteld.

~ Bekijk het informatiebord bij de Joostendam (pdf) (246 kB)

~ Bekijk het informatiebord bij de Dooijersluis (pdf) (285 kB)

Manfred van der Heijde, verantwoordelijk bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘ Het Waterliniepad is een mooi voorbeeld van behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Dit is ook een belangrijke taak van het waterschap. Ons land kent een waterrijke historie; veel oude bouwwerken, gemalen, sluizen en bruggen herinneren hier nog aan. Deze borden bieden de wandelaar op markante punten zoals bij de voormalige Joostendam en de oude sluiskolk Dooijersluis interessante informatie over het waterbeheer van vroeger en nu.’

Waterliniepad

Het Waterliniepad is een wandelroute die 11 vestingsteden en diverse forten en schansen van de Oude Hollandse Waterlinie met elkaar verbindt, waarbij in de vestingsteden zogenaamde ‘ waterlinieommetjes’ van drie tot vier km worden aangelegd. Het is de bedoeling dat het hele Waterliniepad in 2014 is gerealiseerd.

Stichting Groene Hart is initiatiefnemer van dit project. Het waterschap zorgt voor een financiële bijdrage en samen met de stichting ook voor de realisatie van in totaal vijf informatieborden langs het Noordelijke Waterliniepad dat Woerden met Muiden verbindt. Naast de informatieborden bij Joostendam en Dooijersluis, vindt u ook borden bij de voormalige Hinderdam in Nigtevecht, in Waverveen en in Wilnis.

Visvriendelijk!

11 april 2014
45.000 vissen in een week Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barrières voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar … Lees "Visvriendelijk!" verder
Glasramen worden gewogen
Glasalen worden gewogen

45.000 vissen in een week

Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barrières voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar vissen vrijwel geen last van hebben. Om te weten hoeveel vis er passeert, wordt er enkele weken bepaald hoeveel vis de passage passeert. De passage blijkt erg succesvol: in slechts één week tijd migreerden hier al ruim 45.000 trekvissen, zoals glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering naar de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Onderzoek naar de visintrek

De vispassages zorgen ervoor dat trekvissen langs boezem- en poldergemalen kunnen zwemmen. Om te bepalen hoe veel vis er passeert én of het gemaal en de sluizen een barrière voor de vissen vormen, onderzoekt Rijnland dit voorjaar opnieuw de visintrek. Onderzoek is nodig om te bepalen of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden om de vissentrek te vergemakkelijken. Het onderzoek is een samenwerking tussen Sportvisserij MidWest Nederland, enkele waterschappen waaronder Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de Visstandbeheercommissies, gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam.

Noodzaak?

Hans Schouffoer van Water Natuurlijk verwoordt de nut en noodzaak kort en bondig: “Vissen zijn onderdeel van het ecosysteem en zorgen er -samen met andere dieren en planten- voor dat het water schoon en gezond blijft. Gezonde ecosystemen zijn beter bestand tegen verstoring of vervuiling. Daarom is het zo goed dat zoveel mensen samen met Rijnland aan een goede visstand werken!”

Meer weten en of zien?

Iedereen die meer wil weten over boezemgemaal Halfweg, de vispassage, vismigratie en vismonitoring, is a.s. zaterdag 24 mei tussen 12.00-16.00 uur welkom op de open dag die Rijnland bij boezemgemaal Halfweg (Amsterdam). Meer informatie en de juiste routebeschrijving: www.rijnland.net/24mei2014.

12345678