Succesverhalen Amstel, Gooi en Vecht

Successen uit de huidige periode:

In de huidige periode (2015-2019) maakte Water Natuurlijk deel uit van de coalitie met VVD, PvdA, CDA en Ongebouwd (agrariërs die geborgde zetels hebben). Water Natuurlijk heeft een belangrijke, meestal agenderende of doorslaggevende, bijdrage geleverd aan een aantal veranderingen:

 1. Waterkwaliteit is een leidend principe geworden: niet alleen zuiveren volgens de wettelijke norm, maar inzet op meer zuiveringstrappen, niet alleen de grote wateren, maar ook de kleine polderslootjes. Niet alleen zuiveren, maar ook afspraken maken met boeren en tuinders. Niet alleen naar het water kijken, maar naar het hele natuurlijke systeem.

Resultaten: een strategie microverontreinigingen voor de aanpak van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen, een masterplan voor de twaalf zuiveringskringen van AGV, het aanpassen van de rioolzuivering  Amstelveen voor een schone Amstel, extra stimulering agrarisch waterbeheer, nieuwe, moderne en duurzame rioolzuivering in Weesp, defosfatering van water bestemd voor natuurgebieden zoals het Naardermeer, natuurvriendelijke oevers en baggeren in de Loosdrechtse plassen, de deelname van het waterschap aan de statiegeld-alliantie.

 1. Watermanagement heeft een andere betekenis Het gaat niet meer alleen over de sterkte van de dijken, maar ook over het inrichten van bergingsgebieden: niet alleen kijken naar de kansen op risico’s, maar ook naar de gevolgen en deze zo veel mogelijk in de hand houden. Ook in de stad bij wateroverlast, en ook bij droogte. Water moet niet alleen weggehouden, maar ook vastgehouden.

Resultaten: in tal van kleinere besluiten (peilbesluiten, watergebiedsplannen, ruimtelijke beslissingen in de stad) is er met bovenstaande principes rekening gehouden. Ook in de Ronde Hoep, het door de provincie aangewezen overloopgebied. Het project voor groene daken (Rainproof) is uitgebreid van Amsterdam naar andere gemeenten.

 1. De ontkoppeling van waterpeil en bodemdaling. Op 7 maart 2019 ligt in het AB het besluit voor een einde te maken aan het staande beleid dat het waterpeil de bodemdaling automatisch volgt. AGV zal het eerste waterschap zijn waar deze trendbreuk plaats zal vinden. Door het peil niet of minder te verlagen kan verdere bodemdaling afgeremd worden, wordt de uitstoot van broeikasgassen vermeden en het kan ook nog goed zijn voor de biodiversiteit. Deze afspraak is in goed overleg met de agrariërs gemaakt. Maar bodemdaling is niet alleen voor hen een probleem, het is ook een probleem voor de stad.
 2. Een energieneutraal waterschap blijft een streven. Water Natuurlijk heeft ingezet op 1. energiebesparing, duurzaam opwekken,  3. reduceren van fossiel gebruik van energie zoals door het gebruik van restwarmte. Op het gebied van de energie- en grondstoffenfabriek zijn er nog uitdagingen voor het nuttig gebruik van biogas en uitgewerkt rioolslib.

Resultaten: er zijn zonnepanelen geïnstalleerd op de terreinen van een aantal zuiveringsinstallaties. In totaal gaat het de komende jaren om 24.000 panelen, goed voor 10% van het energiegebruik van het waterschap. Er zijn pilotprojecten om energie terug te winnen uit riool/afvalwater. Water Natuurlijk heeft ervoor gezorgd dat duurzame energie niet dubbel geteld wordt, maar dat investeringen daadwerkelijk iets bijdragen aan de reductie van broeikasgassen.  Bovendien is een begin gemaakt met een duurzame (op de circulaire economie gerichte)  boekhouding van het waterschap. Deelname van het waterschap aan het Klimaatverbond.

 1. Duurzame en democratische regels. Bij de herziening van de Keur (de belangrijkste regelgeving van het waterschap) heeft Water Natuurlijk gezorgd dat het voorzorgprincipe in de Keur kwam én dat inspraak geregeld is. Bij de herziening van het belastingstelsel kijkt Water Natuurlijk niet alleen naar de financiële opbrengsten, maar ook of de belastingen uitlegbaar en transparant zijn. 
 1. De otter is terug! In november 2016 werd de otter weer voor het eerst in het gebied van AGV gesignaleerd, bij de natuurbrug in Ankeveen. Een teken dat samenwerking met andere partijen voor het herstellen en behouden van de natuurlijke, waterrijke leefomgeving zin heeft.

Enkele van onze successen uit de afgelopen periode

 • Uitbreiding natuurgebieden met ruim 40%: 2600 ha die nu de functie natuur hebben.
 • Bij vervanging of renovatie worden visvriendelijke gemalen gebouwd. Sinds 2010 zijn er 8 gemalen visvriendelijk aangelegd of vernieuwd.
 • Sanering en baggeren van de Vecht is in 2015 gereed. Door de grote schoonmaak gaat de kwaliteit van het water vooruit, neemt de diversiteit aan planten en dieren toe en verbetert de doorvaart.
 • Zwemwater Gaasperplas: verbetering waterkwaliteit door de aanleg van de Gaaspersingel
 • De waterkerende functie van dijken wordt steeds vaker gecombineerd met een ecologische verbindingszone (achterkant IJburg, Groene as langs Ringvaartdijk-Oost)
 • Realisatie project Sponge Job, innovatieve wateropvang op de Zuid-As
 • Start Project Rainproof om wateroverlast in stedelijk gebied te minimaliseren
 • De oude Hollandse watermolens hebben weer hun functie in het reguliere waterbeheer van AGV. Positief voor de molens zelf, vismigratie en CO2-reductie.
 • In het Naardermeer, Loosdrecht, Bloemendalerpolder wordt geëxperimenteerd met flexibel peil. Natuurlijke fluctuaties in waterpeilen, die door neerslag en verdamping worden gestuurd hebben een goed effect op de ecologie.
 • Aanleg van vis, kijk, rust, info-punten, wandelroutes, kano-overdraagplaatsen. Sinds 2010 zijn er 18 recreatieve voorzieningen en 15 cultuurhistorische voorzieningen met financiële steun van het waterschap gerealiseerd.
 • Waterkeringpad en Natuurboulevard gerealiseerd, wandel- en fietsroute langs randmeren van Amsterdam naar Huizen
 • Verbetering zichtbaarheid en bereikbaarheid Hollandse Waterlinie door Waterliniepad.