ANBI voorwaarden

Vereniging Water Natuurlijk en Stichting Water Natuurlijk zijn beiden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Organisaties die zijn aangemerkt als ANBI hoeven geen schenkings- of successierecht te betalen. Voor leden / donateurs geldt dat hun giften aan goede doelen alleen nog in aanmerking komen voor giftenaftrek in de belastingaangifte als het goede doel is aangemerkt als ANBI. Meer informatie: anbi.nl

Het beleidsplan 2020-2025 is te vinden in dit pdf-document (beschikbaar vanaf eerste kwartaal 2020).

De statuten, reglementen en financiële stukken zijn te vinden onder het kopje Statuten, reglementen en jaarrekening.

Aan leden van het bestuur worden geen bezoldigingen toegekend, noch presentiegelden verstrekt, noch zijn aan leden van het bestuur leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De hoofd- en nevenfuncties van het bestuur staan vermeld onder het kopje landelijk bestuur.

Vereniging Water Natuurlijk
RSIN: 850334883
KvK-nummer 52187535

Stichting Water Natuurlijk
RSIN: 819355252
KvK-nummer 08174852