Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

 • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
 • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
 • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
 • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

11 december 2020

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‚Äėde vervuiler betaalt‚Äô en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‚Äėnatuur‚Äô vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor ieder√©√©n van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo‚Äôn voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert 8 innovatieve projecten

9 september 2020

Koninginnenpage
Koninginnenpage

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financi√ęle bijdrage gekregen uit het ‚ÄėSamen voor Biodiversiteit‚Äô Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

De toegekende aanvragen zijn door het bestuur van de St.Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. ‚ÄúGeweldig dat we met het ‚ÄėSamen voor Biodiversiteit‚Äô Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren‚Äô‚Äô, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. ‚ÄúDe 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen √©n de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.‚Äô‚Äô

Water Natuurlijk voorzitter Hollandse Delta Joost Kievit is trots op de erkenning die deze projecten krijgen. En met name natuurlijk voor het project in de Hoekse Waard.

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De toegekende aanvragen zijn:

 • Duizend bloemen, Overijssel: is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
 • Salland biodivers, Overijssel: gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
 • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen:¬† wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties √©n kennisverspreiding.
 • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
 • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
 • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: waaraan wordt meegewerkt door Water Natuurlijk Hollandse Delta¬† wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
 • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan be√Įnvloeden: d√© sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
 • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland:¬† wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

> Lees meer over de acht toegekende projecten

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

VRIEND WORDEN!

 

50e Earth Day op 22 april

22 april 2020
Wat doet het Waterschap hieraan in coronatijd? Op de Dag van de Aarde, Earth Day, staan we stil bij de kwetsbaarheid √©n schoonheid van onze aarde. Over de hele wereld doen miljoenen mensen hieraan mee. Al 50 jaar. ‚ÄúIn deze vreemde corona-tijd is dat extra belangrijk‚ÄĚ, vindt Wieke Bonthuis. Zij is fractievoorzitter van de waterschapspartij … Lees "50e Earth Day op 22 april" verder

Wat doet het Waterschap hieraan in coronatijd?

Op de Dag van de Aarde, Earth Day, staan we stil bij de kwetsbaarheid √©n schoonheid van onze aarde. Over de hele wereld doen miljoenen mensen hieraan mee. Al 50 jaar. ‚ÄúIn deze vreemde corona-tijd is dat extra belangrijk‚ÄĚ, vindt Wieke Bonthuis. Zij is fractievoorzitter van de waterschapspartij Water Natuurlijk bij waterschap Brabantse Delta.

‚ÄúAls we goed voor de aarde zorgen, zorgen we ook goed voor mens en natuur. Denk aan het klimaat. Het is alweer veel te droog voor natuur en landbouw. En dat na een best natte winter. Laten we stevig inzetten op klimaatbestendige maatregelen. Water vasthouden in winter √©n zomer door klimaatrobuuste inrichting van beekjes, het buitengebied, maar gebruik ook parken en pleinen in onze steden hiervoor. En haal vooral die tegels uit de tuin en stop er groen in.‚Ä̬†

Water Natuurlijk komt op voor een gezonde, schone en duurzame leefomgeving. Bonthuis: ‚Äúer is een duidelijk verband aangetoond tussen luchtvervuiling en het coronavirus door wetenschappers van o.a. Harvard University. Sinds de coronacrisis weten we weer veel beter wat schone lucht is. Hebben jullie dat ook gemerkt? Heerlijk, die frisse lucht, vooral in de steden is dat goed merkbaar. Er is immers veel minder verkeer op straat en in de lucht, dus veel minder uitstoot. Heel waardevol. Laat de coronacrisis in die zin een aansporing zijn om het voor ons allen gezonder te maken.‚Ä̬†

Leuk om te vertellen is dat het waterschap Brabantse Delta op deze dag met haar hele bestuur een (digitale) themabijeenkomst heeft belegd over Duurzaamheid en Klimaat. ‚ÄúWe gaan o.a. bespreken hoe we meer grondstoffen kunnen terugwinnen uit het afvalwater dat door het waterschap gezuiverd wordt. Daar zitten veel waardevolle stoffen in, denk aan fosfaat en stikstof, stoffen die worden gebruikt om o.a. kunstmest van te maken. In 2030 wil het waterschap voor 50% circulair zijn. We hebben het ook over klimaatverandering. Over droogte, wateroverlast, hitte en hoe we samen met inwoners, natuurbeheerders, gemeenten e.a. hier oplossingen voor kunnen bedenken. En natuurlijk hebben we het over het zelf opwekken van duurzame energie, zodat we minder CO‚āā uitstoten. We hebben afgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat is snel en er moet nog veel gebeuren. Earth Day is weer een mooie aanleiding om hier extra aandacht aan te besteden.¬†

Motie Agroforestry van Water Natuurlijk aangenomen

22 februari 2020
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 december diende de fractie van Water Natuurlijk samen met de fracties van Natuurterreinen en het CDA een motie in. Deze motie is aangenomen, Waterschap Brabantse Delta sluit hierdoor aan bij de pilot Agroforestry en gaat hierbij de samenwerking met de waterschappen Aa en Maas en de … Lees "Motie Agroforestry van Water Natuurlijk aangenomen" verder

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 december diende de fractie van Water Natuurlijk samen met de fracties van Natuurterreinen en het CDA een motie in. Deze motie is aangenomen, Waterschap Brabantse Delta sluit hierdoor aan bij de pilot Agroforestry en gaat hierbij de samenwerking met de waterschappen Aa en Maas en de Dommel aan. De uitvoering is inmiddels gestart.

Motie Agroforestry Water Natuurlijk 4 dec’19

 

Motie Water Natuurlijk tegen beverjacht

Het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta heeft zich voorgenomen om een aanvraag bij de Provincie in te dienen tot afschotvergunning bij overlast van bevers. Reden genoeg voor de fractie van Water Natuurlijk om een motie hier tegen op te stellen. Bevers worden op dit moment in Nederland gezien als een indicatiesoort, behorend bij een bio-divers … Lees "Motie Water Natuurlijk tegen beverjacht" verder

Het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta heeft zich voorgenomen om een aanvraag bij de Provincie in te dienen tot afschotvergunning bij overlast van bevers. Reden genoeg voor de fractie van Water Natuurlijk om een motie hier tegen op te stellen. Bevers worden op dit moment in Nederland gezien als een indicatiesoort, behorend bij een bio-divers landschap van voldoende natuurkwaliteit. Bovendien is de bever een beschermde soort. Na een lange periode van afwezigheid in Nederland zijn de bevers nu weer voorzichtig terug. Een welkome soort dus.

Motie Geen vergunning Beverafschot 29 jan. 2020 (3)

Water Natuurlijk loopt mee met Kring-Loop

Onze fractievoorzitter Wieke Bonthuis liep op 14 januari¬†namens Water Natuurlijk¬†mee¬†met de landelijke Kring-Loop-wandeling. Wel 50 landelijke organisaties, (natuur, boeren, e.a.) liepen hierin mee en hebben aan Minister¬†Schouten een 10-puntenplan overhandigd om te komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dankzij onze inzet van¬†Water Natuurlijk¬†in Brabant heeft ook het Landelijk¬†Bestuur van Water Natuurlijk¬†dit stappenplan mee ondertekend. 10-stappenplan Realistische Natuurinclusieve … Lees "Water Natuurlijk loopt mee met Kring-Loop" verder

Onze fractievoorzitter Wieke Bonthuis liep op 14 januari namens Water Natuurlijk mee met de landelijke Kring-Loop-wandeling. Wel 50 landelijke organisaties, (natuur, boeren, e.a.) liepen hierin mee en hebben aan Minister Schouten een 10-puntenplan overhandigd om te komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dankzij onze inzet van Water Natuurlijk in Brabant heeft ook het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk dit stappenplan mee ondertekend.

10-stappenplan Realistische Natuurinclusieve Kringlooplandbouw stikstofaanpak natuur en landbouw gaan beter samen – DeWegVooruit

2 november: Landelijke natuurwerkdag

21 oktober 2019
Op zaterdag 2 november is het weer zover. Water Natuurlijk doet traditioneel mee met de landelijke natuurwerkdag. Deze keer gaan we naar de Madese Natuurvrienden. Zij beheren natuurpark de Liniehof in Made. Wij verzamelen om 9.00 uur aan de Kievitstraat 3, Made. Er wordt doorgewerkt tot ongeveer 15.00 uur, maar moet je eerder weg, dan … Lees "2 november: Landelijke natuurwerkdag" verder

Op zaterdag 2 november is het weer zover. Water Natuurlijk doet traditioneel mee met de landelijke natuurwerkdag. Deze keer gaan we naar de Madese Natuurvrienden.

Zij beheren natuurpark de Liniehof in Made.

Wij verzamelen om 9.00 uur aan de Kievitstraat 3, Made. Er wordt doorgewerkt tot ongeveer 15.00 uur, maar moet je eerder weg, dan nog zijn wij blij met alle hulp.

Kom je ook? Stuur dan een mail naar w.bonthuis@kpnplanet.nl

 

Blauwalg intensiever aanpakken

30 juli 2019
Door de¬† zomerse temperaturen is zoet water, vaak stilstaand, een plek waar blauwalg zich kan ontwikkelen. Blauwalg is een giftige bacterie en gevaarlijk. Blauwalg kan huidirritatie, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten en longontsteking veroorzaken, voor honden zelfs dodelijk zijn. Reden voor Water Natuurlijk om het te agenderen bij het AB van Brabantse Delta. In ons … Lees "Blauwalg intensiever aanpakken" verder

Door de  zomerse temperaturen is zoet water, vaak stilstaand, een plek waar blauwalg zich kan ontwikkelen. Blauwalg is een giftige bacterie en gevaarlijk. Blauwalg kan huidirritatie, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten en longontsteking veroorzaken, voor honden zelfs dodelijk zijn. Reden voor Water Natuurlijk om het te agenderen bij het AB van Brabantse Delta.

In ons gebied zijn er twintig structurele plaatsen bekend. Voorbeelden zijn de Binnenschelde/Markiezaat in Bergen op Zoom, de Westpolderplas in Etten-Leur, De Linievijver in Breda, De Kuil in Prinsenbeek en De Veste in Geertruidenberg. Op dit moment zijn er giftige concentraties in twee vijvers in Bergen op Zoom en de vijvers in de Oudenbossche wijk Albano.

Onze fractievoorzitter Wieke Bonthuis heeft op 12 juni meegelopen met een informatieve wijkwandeling over de blauwalgprobleemgebied De Kleine Melanen in Bergen op Zoom. Na een flink aantal jaren werk, lijkt het daar nu onder controle.

Samen met andere fracties heeft Water Natuurlijk een Initiatiefvoorstel gemaakt en ingebracht op de AB-vergadering van 10 juli j.l. Gezien de gezondheidsrisico’s en het belang van een goede waterkwaliteit hebben wij samen met anderen vervolgens een motie ingediend om structureel en intensiever werk te maken van de aanpak van blauwalg. Zowel de bestrijding van de alg, als de communicatie hierover verdient meer aandacht.

Lees hier de motie

Uiteindelijk is gevraagd om de motie aan te houden en te behandelen bij de kadernota waar toekomstig beleid in word uitgestippeld én geld kan worden vrijgemaakt.

BN De Stem heeft ook over de blauwalgproblemen geschreven.

Peilbeheer, Droogte en Natuur

Meten is weten. In dat kader is Karin van den Berg in juli een middag op pad geweest met een peilbeheerder van het waterschap en dagelijks bestuurslid Kees de Jong. Zeker nu het zo droog is en er veel wordt beregend door agrari√ęrs, ¬†vindt Water Natuurlijk het van belang om zelf te kijken hoe ¬†het … Lees "Peilbeheer, Droogte en Natuur" verder

Meten is weten. In dat kader is Karin van den Berg in juli een middag op pad geweest met een peilbeheerder van het waterschap en dagelijks bestuurslid Kees de Jong. Zeker nu het zo droog is en er veel wordt beregend door agrari√ęrs, ¬†vindt Water Natuurlijk het van belang om zelf te kijken hoe ¬†het waterpeil in ons werkgebied gemeten wordt en op hoogte wordt gehouden.

Brabantse Delta maakt gebruik van een inventief meetsysteem bij de gemalen en inlaatpunten. In de polders werkt dat weer anders dan op de zandgronden. Brabantse Delta zorgt voor de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten. Kort geleden kregen wij als algemeen bestuursleden een herziening van een peilbesluit voorgelegd. Extra reden om in het veld te gaan kijken hoe dat nu werkt.

Grote schade door droogte

Wat valt dan op? Het beregenen zorgt ervoor dat de peilbeheerders constant het waterpeil in de gaten moeten houden. Het verandert van moment tot moment, afhankelijk van hoeveel water er wordt onttrokken. In West-Brabant (kleigrond) beregenen de agrari√ęrs vooral met oppervlaktewater. Bij droogte is het van belang om het peil op hoogte te houden. Het beregenen mag niet ten koste gaan van de natuur.Het peilbeheer is nu vooral afgestemd op agrarisch gebruik; reden om snel veel meer naar de natuuraspecten te kijken. Vorig jaar sloegen natuurorganisaties al alarm over de schade vanwege de droogte in veel natuurgebieden. Dit jaar is de droogte zo mogelijk nog erger en dus is de situatie voor de natuur dramatisch! Op de hogere zandgronden vielen honderden kilometers beek droog, waardoor vissen massaal stierven. Vennen en poelen en natte gebieden als moerassen en weidevogelgebieden droogden op. Leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten lopen hierdoor gevaar.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: teveel ontwatering zorgt voor verdroging. Dat is wat er nu gebeurt. Om de natuur te beschermen, maar ook om de landbouw te kunnen blijven voorzien van water, moet er voldoende water zijn. Dat kan alleen maar als we in de nattere periodes veel meer water gaan vasthouden. In de grond (die kan heel veel water vasthouden, als het waterpeil hoog genoeg is), of in bergboezems, of door de waterlopen van beken, riviertjes, hier en daar te verbreden. Drastische wijziging in aanpak is nodig. Klimaatverandering is reden genoeg om de peilafspraken opnieuw te bezien. Het waterbeheer moet veranderen van afvoeren van water naar veel langer vasthouden van water en grondwater. Water Natuurlijk blijft hier aandacht voor vragen in het waterschapsbestuur.

1234