Speerpunten Brabantse Delta

Water Natuurlijk Brabantse Delta zet zich in voor onder andere de volgende punten:

Inzet dier- en natuurvriendelijk

Water Natuurlijk zet in op natuurvriendelijke oevers bij vervanging van harde beschoeiingen. En door zorgvuldig beheer van dijken krijgen deze dijklichamen een goede en gevarieerde begroeiing wat de waterkwaliteit ten goede komt en waar vogels, vlinders en andere insecten van profiteren.

schapen_en_landgeiten_vierde_bergboezem
Milieuvriendelijk maaien

In de Vierde Bergboezem bij Breda worden schapen en geiten ingezet. Het waterschap wil hiermee onderzoeken of deze milieuvriendelijke manier van onderhoud bijdraagt aan het in de hand houden van de groei van met name distels en ridderzuring. Distels en ridderzuring hebben als nadeel dat de grote bladeren van deze planten de groei van gras beperken. Gras is belangrijk om de bekleding van dijken en kaden op z’n plaats te houden en bevordert op die manier de erosiebestendigheid van dijken en kaden.

Muskusrat
Muskusrat

Muskusratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Muskusratten graven namelijk holen in oevers en dijken waardoor die verzwakken of instorten. In onder andere de Brabantse Delta is in 2013 met een drie jaar durend grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, waarin onder andere onderzocht wordt hoe de bestrijding van muskusratten goedkoper, effectiever en met nog minder dierenleed kan.

Aanpak bestrijdingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen gaan niet selectief te werk en tasten ook goede begroeiing en wortels aan. Als schadelijke stoffen in sloten en beken terechtkomen dan heeft dit ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de flora en fauna en grondwater. Ook kan bijvoorbeeld onkruid resistent raken voor een middel, waardoor meer gif moet worden gebruikt.

Water Natuurlijk zet in op een permanent verbod bestrijdingsmiddelen, die zeer schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend (water)systeem, zoals neo-nicotinoïden. Bij het handhaven van bestaande en het toestaan van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen zet Water Natuurlijk in op gesloten systemen (zoals kassen kunnen zijn) of op bewezen onschadelijkheid voor mens en natuur, om negatieve effecten op het (water)systeem te voorkomen.

Bestrijding blauwalgen

blauwalg mosselen linievijver Breda
Blauwalg Linievijver Breda

Blauwalgen kunnen ontstaan bij warm weer, voornamelijk in stilstaand zoet water.  Blauwalgen kunnen stoffen produceren die schadelijk zijn voor mens en dier.

Een uitgelicht geval van terugkerende blauwalgen is de vijver aan het Liniepark in Breda. Waterschap Brabantse Delta heeft nu als proef een milieuvriendelijke methode ingezet om de blauwalgen te bestrijden: de zoetwatermossel. De mosselen eten blauwalgen en zuiveren het water. Het waterschap gebruikt hiervoor Quaggamosselen. Ze worden speciaal gekweekt op plastic kratjes die op twee meter diepte in de vijver zijn uitgezet en blijven meerdere jaren in de vijver.

Belangenbehartiging veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie, cultuurhistorie, landbouw, wonen, werken… en water

Water Natuurlijk staat voor duurzaam integraal waterbeheer, zowel van het zichtbare oppervlaktewater als van het grondwater. Water moet voldoende voorhanden zijn zonder tot onacceptabele overlast te leiden, het moet schoon zijn en natuurlijke functies vervullen in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Weerijs-Zuid
Weerijs-Zuid

Voorbeeldproject: Weerijs-Zuid. Het project is verdeeld in vijf deelgebieden en beslaat in totaal 3200 hectare in verschillende gemeenten, te weten Zundert, Breda en een heel klein gedeelte in Etten-Leur.

De toekomstige inrichting zorgt ervoor dat het gebied geschikt moet gaan worden voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen en werken. De gronden die hiervoor gebruikt worden zijn beschikbaar gekomen via een wettelijke herverkaveling. Deze herverkaveling heeft als doel om de landbouwkundige structuur te verbeteren en om gronden beschikbaar te krijgen. Deze gronden dienen voor natuurontwikkeling, om meer ruimte te krijgen voor water en voor het aanleggen van recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden.