Succesverhalen Brabantse Delta

Een aantal voorbeelden van behaalde successen van Brabantse Delta:

(foto: Aeroview b.v.)

(foto: Aeroview b.v.)

 • Ruimte voor de rivier bij de Overdiepse Polder.
  Wanneer het water van de Bergsche Maas extreem hoog staat, liepen dorpen en steden langs de rivier gevaar. Dankzij het terpenplan in de Overdiepse Polder houden ruim vier miljoen bewoners van het bovenstrooms stedelijk gebied droge voeten én kunnen boeren blijven wonen en werken in de Overdiepse Polder. Het terpenplan is samen met de provincie Noord-Brabant uitgewerkt en opgenomen in het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier.
 • Bestrijding van wateroverlast door de aanleg van waterbergingsgebieden.
  Zo heeft Waterschap Brabantse Delta in samenspraak met de gemeente Rucphen twee waterbergingen aangelegd in Sint Willebrord: Luienhoek en Jasperheide. De waterbergingen verkleinen de kans op wateroverlast in Sint Willebrord en Sprundel bij veel neerslag.
 • Uitvoer beekherstel en ecologische verbindingszone (EVZ) van het Rissebeekcomplex ten zuiden van Roosendaal.
  Het Rissebeekcomplex bestaat uit een aantal beken die door het buitengebied van Roosendaal stromen. De oevers van de beken Rissebeek, Bieskensloop en De Zeepe die door het landbouwgebied stromen, zijn verbreed. Hierdoor blijft water van goede kwaliteit langer in het gebied. Dit is gunstig voor zowel het herstellen van het landschap en de ontwikkeling van natuur, als voor het beperken van wateroverlast voor aangrenzende landbouwgronden.
 • Creëren goede waterhuishouding De Matjens in Achtmaal (gemeente Zundert).de_matjens
  Het gebied was een verdroogd natuurgebied. Waterschap Brabantse Delta creëerde, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een goede waterhuishouding in dit gebied. De uitgevoerde maatregelen hadden als doel  verdroging te bestrijden en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee worden de leefomstandigheden voor planten en dieren geschikter gemaakt. Bovendien zijn er verschillende wandelpaden en bruggen aangelegd, die het gebied toegankelijker maken voor recreanten.