Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan is Water Natuurlijk iets voor jou!

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We hopen dat ook te blijven bij de waterschapsverkiezingen in maart 2023. 

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water.

De doelen en uitdagingen waar Water Natuurlijk zich sterk voor maakt zijn verwoord in het verkiezingsprogramma o.a.:

  • realisatie van de Kader Richtlijn Water door beekherstel en meandering,
  • de watertransitie om slimmer, beter en duurzamer met water om te gaan, voor hogere grondwaterstand om verdroging tegen te gaan,
  • gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak om de natuur te versterken en stikstofreductie,
  • klimaatrobuuste beekdalen en het verbeteren van de waterkwaliteit
  • gezond water voor mens, plant en dier.

Daarnaast zet Water Natuurlijk in op versnelling van de klimaatmitigatie (reductie uitstoot broeikasgassen) en klimaatadaptatie in bebouwd en buitengebied, voor participatie van bewoners en bedrijven in planvorming en voor een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de kosten. En in zijn algemeenheid voor meer waterbewustzijn en voorlichting.

Water Natuurlijk zit nu met 8 personen in het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal in de komende verkiezing natuurlijk handhaven en liefst nog uitbreiden! 

 

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je via deze link aan bij de grootste waterschappartij van Nederland!

Met vriendelijke groet, Regiobestuur Water Natuurlijk Brabant

 

De aanhoudende droogte van 2022 heeft in augustus geleid tot het – op rijksniveau – inzetten van de verdringingsreeks voor oppervlaktewater. De  regelgeving rond het gebruik van grondwater is complex  en ongeacht de lage grondwaterstanden zijn per augustus juist enkele beperkingen komen te vervallen.  Rond het watergebruik in De Dommel lijken beleid, beheer en praktijk nog niet in elkaars verlengde te liggen en hiermee ontstaat een tegenstrijdige beeld. Water Natuurlijk  heeft het Dagelijks bestuur schriftelijke vragen gesteld naar de sturingsmogelijkheden op grondwater bij extreme droogte.

Tevens heeft de WN-fractie vragen gesteld over de stand van zaken en aanpak van de lozing van afvalwater bij Rendac in Son op de Sonse Heideloop. Deze lozing heeft naast stankoverlast namelijk ook een grote invloed op de watersamenstelling en -kwaliteit.

Op 24 november 2021 heeft Waterschap de Dommel het vijfde Waterbeheerplan (WBP5) voor de periode 2022-2027 vastgesteld.  Met de bereikte trendbreuk in het denken over en werken aan watersystemen is de fractie Water Natuurlijk zeer gelukkig. Zie het item onder Nieuws of lees meer over de ambities en aanpak van Waterschap De Dommel in het speciale magazine ‘Water als basis voor een toekomstbestendige leefomgeving’.

Om alle plannen waar te maken is ook geld nodig. Meer lezen over de belastingstijging  bij waterschap De Dommel en onze mening daarover? Klik dan hier.

 

Zaterdag 23 oktober 2021 was onze DB-bestuurder Mado Ruijs tijdens de Dutch Design Week aanwezig bij de Persconferentie van Water. Lees hierover meer onder Nieuws.

De fractie Water Natuurlijk De Dommel heeft een Inspiratiedocument opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Kijk voor meer informatie onder Nieuws.

We kunnen allemaal slimmer omgaan met water. Voorbeelden hoe je dat in eigen huis en tuin kunt doen vind je op de pagina Afkoppelen.

Onder Nieuws vindt u naast informatie over het Waterbeheerplan 5 , onze standpunten over de aanpak van de droogte, biodiversiteit en de stikstofproblematiek op onze Brabantse zandgronden. Ook is er meer te lezen over de klimaatrobuustheid van onze beekdalen en is er een verwijzing naar een subsidieregeling voor klimaatbuffers. Wat er ons inziens nodig is voor een robuust, divers watersysteem dat op de toekomst is voorbereid leest onder  Watertransitie.

Bij de verkiezingen op 20 maart 2019 hebben velen op Water Natuurlijk gestemd. Water Natuurlijk is met 8 zetels de grootste partij in het waterschapsbestuur van De Dommel. Dit stelt ons in staat om nog beter onze doelen van 5G te verwezenlijken.

Here some information in English or Arabic.

Werkgebied Waterschap De Dommel

Hieronder zie je het werkgebied van De Dommel. Voor meer informatie over het waterschap De Dommel zie

www.dommel.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen