Fractie De Dommel

De onderstaande bestuursleden vertegenwoordigen Water Natuurlijk bij Waterschap De Dommel:

Jac Hendriks
Dagelijks Bestuurslid

De rijkdom van wilde planten en dieren in stromend water is voor mij de belangrijkste reden om me in te zetten voor water.

Ik ben sinds 2009 bestuurslid van Waterschap De Dommel. Mijn focus ligt vooral op waterconservering, verdrogingsbestrijding, beekherstel en recreatief medegebruik. Na de verkiezingen in 2015 werd ik namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur. Ik ben binnen het DB portefeuillehouder voor waterkwaliteit en beekherstel (Kaderrichtlijn Water, KRW), water in stedelijk gebied, monitoring en ruimtelijke ordening en speciaal betrokken bij de gebieden Groene Woud, Kempen en Hart van Brabant.

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik afgestudeerd in de aquatische ecologie en vegetatiekunde. Bij Staatsbosbeheer heb ik gewerkt als provinciaal relatiemanager Noord-Brabant en als programmaleider van natuurprojecten rondom ’s-Hertogenbosch (Groene Delta).

Ik ben bestuurslid van de Ecologische kring Midden-Brabant, lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, heb meegewerkt als auteur en redacteur aan een nieuw boek over de natuurgebieden in Noord-Brabant, doe boshistorisch onderzoek in Het Groene Woud, in het bijzonder in de Geelders (op de grens van Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel) en enthousiast (natuur-)fotograaf bij Fotokring Sint-Michielsgestel, waar ik ook de functie van voorzitter vervul.

Jac Hendriks (1951) heeft 40 jaar bij Staatsbosbeheer gewerkt, is momenteel DB-lid en op vele fronten actief voor de Brabantse natuur. Jac woont in Boxtel, is getrouwd en heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen.

jhendriks@dommel.nl
Mado Ruys
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Als ‘groene’ Brabander in hart en nieren zet ik me graag in voor mooie beken en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

Mijn fascinatie voor water is breed. Beken en rivieren geven ons veel, maar misschien is het beste dat ze ons geven hoop. Ongeacht hoe slecht het gesteld is met een sloot of beek, het water neemt voedsel mee voor vissen, voedt bomen, bepaalt de grondwaterstand voor omliggende gewassen, spoelt vervuiling weg of zorgt dat dat deels oplost. Beken zijn de eeuwenoude levensaders door het landschap. Als een herstelproject van een beek een succes is zien we niet alleen de kracht van het water, maar ook dat de mens het verschil kan maken voor de natuur. Planten en dieren profiteren er vaak meteen van en voor die veerkracht zet ik me graag in.

Wetende dat afwegingen tussen wonen, werken, recreatie en natuur steeds nodig zijn, geloof ik dat we moeten kiezen voor wat op lange termijn belangrijk is. Daarbij kijk ik over schuttingen (slootjes) heen en heb oog voor neveneffecten van besluiten. En soms moeten duidelijke grenzen gesteld worden voor het behoud of herstel van gezonde beeksystemen en natuurgebieden.

Als duo-fractievoorzitter zoek ik de samenwerking met andere partijen in onze achterban en het waterschapsbestuur. Ik ga graag het gesprek aan over kansen en toekomstgerichte oplossingen. Ik vind het leuk om mensen te vertellen waarom het werk van het waterschap zo belangrijk is voor onze mooie Brabantse leefomgeving.

Ik maak me sterk voor klimaatrobuuster waterbeheer en stimuleer inwoners om daar zelf ook wat voor te doen zoals afkoppelen van schoon regenwater. Ik heb de WaalreWaterdag in april 2017 samen met anderen georganiseerd en de handleiding “Afkoppelen, zo doe je dat” helpen opstellen. Dit alles natuurlijk tegen aanvaardbare kosten.

Kernwoorden: zorgvuldig, samenbindend, scherp op de inhoud en zacht op de relatie, duurzaam en innovatief.

Mado Ruys (1965) is medisch bioloog, getrouwd en heeft 2 kinderen, woont in Waalre en werkt bij Rijkswaterstaat.

mruys@dommel.nl

Maarten Dewachter
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Waterhuishoudkundige/hydroloog Maarten Dewachter (1963) is werkzaam als hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij  woont samen met Miranda in Oisterwijk.

Als Wageningse hydroloog was Maarten betrokken bij de ontwikkeling van de op duurzaamheid gerichte “watersysteembenadering”. Bij de provincie Noord-Brabant was hij projectleider van het waterhuishoudingsplan en nauw betrokken bij de toedeling van grondwater.

Maarten brengt bestuurservaring mee als voormalig bestuurslid van Waterschap de Dommel (1998-2004), districtscommissie Vereniging Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie. Van 2010-2014 was hij fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Oisterwijk. Maarten zoekt naar samenwerking voor duurzame ontwikkeling,  wil meer aandacht voor waterrecreatie en water in en om de stad, en hanteert graag de telosbenadering (mens/welzijn-natuur/ecologie-economie/kosten). Water is immers een levensvoorwaarde en een zegen, maar gelijktijdig een zorgenkind.

mdewachter@dommel.nl

Dianne Schellekens
Algemeen Bestuurslid

Als geboren en getogen Brabantse voel ik me geworteld in het gebied van Waterschap De Dommel. Ik ervaar het als een groot voorrecht om hier te mogen wonen en zet me in voor een gezonde toekomst.

Om voldoende water te waarborgen heb ik de kwaliteit van de bodem met succes op de agenda gezet. Hoe meer humus de bodem bevat hoe makkelijker deze water vasthoudt. Dat gaat verdroging tegen en zorgt dat water langer beschikbaar blijft voor landbouw en natuur. Als we water in de stad vasthouden door af te koppelen, gaat de bodem als natuurlijke airco werken bij hitteperiodes. Door de bodem op natuurlijke wijze in te zetten creëren we kansen om de overlast van klimaatproblemen te beteugelen.

Schoon water vraagt ook steeds meer aandacht. Wat mij betreft wordt er hoog ingezet op het voorkomen dat giftige stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Enerzijds werken aan het tegengaan van lozingen en het verbieden van bestrijdingsmiddelen, anderzijds de reinigingstechnieken op waterzuiveringen verbeteren en innoveren. De energiefabriek waarbij energie en grondstoffen worden gewonnen uit afvalwater is daar een mooi voorbeeld van.

Ik wil mensen betrekken bij het creëren van een toekomstbestendige en natuurlijke waterhuishouding. Het gaat om het waarborgen van schoon drinkwater, veilig wonen en ondernemen, gezond leven, diversiteit in natuur, duurzame landbouw en verantwoorde recreatie. 

Dianne Schellekens (1962) werkt als zelfstandig adviseur duurzaam ondernemen en is gemeenteraadslid voor D66. Dianne is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Vught.

d.schellekens@dommel.nl, Twitter @DianneSch 

Jaap van der Schroeff
Algemeen Bestuurslid

Tijdens zijn technisch – chemische opleiding aan de Universiteit ontstond bij Jaap grote belangstelling voor omgevingsvraagstukken. Zijn kennis over waterkwaliteit, waterkwantiteit, zuivering en beheer heeft hij mede opgebouwd door zijn werk bij Provincie Noord-Brabant, Brabantse Milieufederatie, Grontmij en Shell. Belangen voor water, natuur, milieu en landschap behartigt hij door zowel proactief samen te werken als reactief te ageren. Tevens heeft hij met grote belangstelling verschillende bestuursbanen opgepakt, zo is hij lid geweest van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Jaap hanteert de sleutelwoorden : Duurzaam en Omgevingsbewust, Resultaatgericht en Alert op kosten, Samenwerken en Netwerken, Communicatie en Kennismanagement.

Jaap van der Schroeff (1948) is opgeleid als polymerenchemicus. Hij is gehuwd met Rieke en heeft 5 kinderen.

jvdschroeff@dommel.nl

Corinne Aerdts
Algemeen Bestuurslid

Sinds eind 2012 ben ik lid van de fractie Water Natuurlijk bij waterschap de Dommel. Een mooie fractie met enthousiaste mensen die oog hebben voor natuur en recreatie en vooral de verbinding zoeken met andere partijen om gezamenlijk doelen te bereiken want daar gaat het tenslotte over.

Ik heb Technische Bedrijfskunde in Eindhoven gestudeerd en later Beleidswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 1989 ben ik als bedrijfskundige gaan werken bij het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam. Hier heb ik in 15 jaar tijd de vele aspecten van het waterschap leren kennen en mijn hart aan deze sector verloren. Waterschappen staan ergens voor, blijven innoveren en willen echt van elkaar leren en elkaar helpen hun doelen te bereiken. Het doel om als sector bewuster met energie om te gaan is hiervan een mooi voorbeeld. Als waterschap de Dommel hebben we zelfs een heuse energiefabriek gebouwd: een mooie innovatie.

Mijn jarenlange waterschaps- en bestuurservaring wil ik graag inzetten om waterschapstaken, goede financiën en gezonde bedrijfsvoering te verbinden. Met drie opgroeiende kinderen vind ik het ook heel belangrijk om iedereen te blijven betrekken bij het waterschapswerk in ons mooie Dommelgebied.

Droge voeten en mooi schoon water tegen een aanvaardbaar tarief dat is mijn motto.

Corinne Aerdts (1966) is geboren en getogen in Eindhoven en woont nu in Boxtel. Corinne werkt in Eindhoven bij Archipel Zorggroep als controller en is moeder van 3 dochters.

caerdts@dommel.nl, Twitter @AerdtsCorinne