Kandidaten Verkiezingen

Dit zijn de eerste 12 Water Natuurlijk kandidaten voor de verkiezingen op 20 maart 2019 bij waterschap De Dommel

Zij stellen zich hieronder aan u voor; allereerst onze deskundige, gedreven en actieve lijsttrekker Mado Ruys.

De complete kandidatenlijst vindt u onder Nieuws ‘Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019’.

Mado woont in Waalre met man en twee kinderen, is IVN-lid en houdt zich in haar huidige werk bij Rijkswaterstaat bezig met innoveren voor verduurzaming.

Mado combineert het nuttige graag met het aangename, zoals een werkbezoek te paard. (Klik op de linkerfoto voor een filmpje.)

1. Mado Ruys
Waalre

"Heel trots ben ik om als lijsttrekker Water Natuurlijk te vertegenwoordigen bij de verkiezingen voor het bestuur van Waterschap De Dommel. Op 20 maart kan iedereen stemmen en de koers bepalen hoe met waterbeheer in de eigen omgeving om te gaan. Het waterbeheer dat zo bepalend is voor bos, natuur, het landschap en de landbouw. Water Natuurlijk is ‘de groenste’ van alle partijen. "

"Alles heeft met elkaar te maken en waterbeheer is best ingewikkeld. Het mag niet te nat en niet te droog zijn en het water moet van goede kwaliteit zijn. De impact van klimaatverandering maakt slim uitvoeren van waterbeheer nog eens extra noodzakelijk. Om die reden staan op de kieslijst van Water Natuurlijk De Dommel mensen die vanuit hun beroep of passie verstand van water en natuur hebben."

"Als kind was ik vaak buiten met pony’s in de bossen en mooie landgoederen rondom Ulvenhout. Nog steeds rij ik graag paard en geniet van lange bosritten in uitgestrekte natuurgebieden.
In Utrecht heb ik Medische Biologie gestudeerd. Met extra vakken over ecotoxicologie (verontreinigingen in het ecosysteem) heb ik me verbreed. Dat bleek een goede keuze want na mijn studie kon ik aan de slag bij Rijkswaterstaat. Ik was projectleider van de Integrale Sanering van de Hollandsche IJssel, in die tijd de meest vervuilde rivier in Nederland. Die hebben we een stukje schoner gemaakt.
Ook heb ik de eerste praktijkproeven met de Haringvlietsluizen in 1994 voor een trekvis-vriendelijker beheer geleid. Dat het vervolgens 24 jaar duurde voor een visvriendelijke beheer van de Haringvlietsluizen werd ingesteld, had ik niet gedacht. Sommige zaken hebben veel tijd nodig, maar het herstel van het estuarium had natuurlijk wel eerder gemogen."

"Bij Rijkswaterstaat leerde ik over integraal waterbeheer en dat Nederland daarin een koploper is. Bijzonder van integraal waterbeheer is dat partijen bereid zijn samen te werken voor een gezamenlijk doel. Deze bereidheid is een belangrijke waarde. Processen waarbij partijen ‘over de eigen schutting/sloot’ kijken en de eigen plannen daaraan aanpassen zijn niet eenvoudig en vragen tijd. Toch is het dé manier om complexe opgaven duurzaam op te lossen. In mijn huidige werk bij Rijkswaterstaat hou ik me bezig met innoveren voor verduurzaming."

"Sinds 1997 woon ik in Waalre met mijn man en twee kinderen. Ik ben lid van het IVN. Met veel plezier was ik van 1998-2004 namens de Brabantse Milieufederatie lid van een stroomgebiedscommissie van Waterschap De Dommel."

"Sinds 2015 zit ik voor Water Natuurlijk in het algemeen bestuur als duo-fractievoorzitter. Ik kom op voor de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie. Maar ook heb ik oog voor andere belangen zoals de landbouw. We willen immers een gezonde landbouwsector die goed samengaat met natuur, zoals kringloop landbouw en natuur-inclusieve landbouw. De toekomst van onze mooie Brabantse leefomgeving moet voorop staan."

"De achteruitgang van de biodiversiteit gaat me aan het hart. Een kritische grens lijkt bereikt. Toekomstbestendig waterbeheer is nodig. We kunnen onze omgeving klimaat robuuster inrichten en tegelijkertijd de biodiversiteit en het landschap versterken. Meer werken mét het water en de natuur in plaats van er tegenin, daar ben ik van overtuigd. Dat houdt het waterbeheer ook betaalbaar op langere termijn. Voor de samenwerking aan toekomstbestendige waterbeheer zet ik me komende jaren graag in."

2. Maarten Dewachter
Oisterwijk

Maarten Dewachter woont in Oisterwijk, is opgeleid als Wagenings waterhuishoudkundig ingenieur/hydroloog en was na zijn studie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de op duurzaamheid gerichte ‘watersysteembenadering’.

“Bij de provincie Noord-Brabant was ik projectleider van het waterhuishoudingsplan en sinds die tijd ben ik naast aan het waterbeheer ook verknocht aan het Brabantse land. Ik ben thans werkzaam in het veiligheidsdomein binnen het Ministerie van VenJ als Hoofd van het Landelijk Operationeel (crisis-)Coördinatie; maar de interesse voor water is daarmee geenszins afgenomen.”

“Naast inhoudelijke kennis van de waterhuishouding brengik bestuurservaring mee als voormalig bestuurslid van Waterschap de Dommel (1998-2004, 2015-2019), districtscommissie Vereniging Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie. Van 2010-2014 was ik gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Oisterwijk.”

“Ik ben een fervent tuinier en uiteraard ontbreekt daar een vijver niet, om naast de plantengroei van al dat leven in, maar zeker ook rond het water te kunnen genieten. Wandelen en struinen door het buitengebied, of soms in een kano op het water vormen daarbij nog een aanvulling.”

“Als bestuurslid bij het waterschap zet ik mijn kennis van en ervaring in waterbeheer graag in om een steentje bij te dragen aan goed rentmeesterschap en een prettige woon- en leefomgeving. Ik ga daarbij uit van de zogenaamde telosbenadering, waarbij een optimum gezocht wordt voor een duurzaam evenwicht tussen drie onderdelen:mens/welzijn-natuur/ecologie-economie/kosten.”

“Er komen grote vraagstukken in het waterbeheer op ons af, denk maar aan de klimaatverandering en gevolgen voor overvloedige neerslag gevolgd door langdurige periode van droogte. We zullen anders met het water om moeten gaan, want deze levensvoorwaarde voor bijv. agrarisch grondgebruik of natuurterreinen gaat – of we het nu willen of niet – een schaars goed worden. De invloed van menselijk handelen op de waterkwaliteit stellen ons eveneens steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Zijn het geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen dan vormen medicijn- of hormoonresten, nieuwe chemische stoffen (GenX) of restproducten van XTC een bedreiging voor goed en schoon oppervlakte- en grondwater.”

“Zonder water is er geen leven; de gewenste blijvende beschikbaarheid over voldoende water van een goede betrouwbare kwaliteit vraagt om een gericht beheer. De 5 G’s van Water Natuurlijk: Gezamenlijk, Generatiebestendig, Gezond, Groen en Genieten verwoorden prima welke kant het op zou moeten. Dat betekent evenwel ook keuzes durven maken. Keuzes in de wetenschap dat het nu eenmaal onmogelijk is om bij verdeling van schaarse goeden (schoon en voldoende water) of het vormgeven van goed rentmeesterschap (onze voetafdruk die we overdragen), het niet altijd iedereen naar de zin te maken is. Samenwerking, kostenbewust en kosteneffectiviteit spelen daarbij ook een rol, waarbij bij duurzaam investeren de kosten soms voor de latere baten uitgaan.”

Water is een Zegen maar tegelijkertijd ook een Zorgenkind. Ik zet me vanuit Water Natuurlijk ook de komende periode graag weer in voor een goed waterbeheer in De Dommel.”

3. Veerle Slegers
Tilburg

Veerle Slegers woont in Tilburg en werkt als adviseur voor onder meer landbouw en voedseltransitie.

“Ik denk mee met overheden, onderwijs, ondernemers en organisaties over ecologisch en economisch verstandige en sociale voedselproductie. Daarnaast ben ik bestuurslid van Natuurmuseum Brabant en voorzitter van kringloopwarenhuis Portagora in Tilburg. Met Portagora leveren we een bijdrage aan recycling en het afvalloos maken van de stad. Ook bieden we een veilige warme werkplek aan veel vrijwilligers die om allerlei redenen moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. Een deel van de opbrengst van de winkel gaat naar sociale projecten in binnen- en buitenland. Eerder was ik fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg en lid van Provinciale Staten van Brabant. Ik zit ook in het landelijk bestuur van Water Natuurlijk. In mijn vrije tijd lees en kook ik graag en wandel ik met mijn hond door bos en duin. Als mens en als samenleving zijn we onverbrekelijk verbonden met water, natuur, leefomgeving, voedsel. En samen moeten we er goed voor zorgen. Daarom zet ik me in voor Water Natuurlijk.”

“Klimaatopwarming, droogte, overstromingen, hittestress, verzakking, bedreigde flora en fauna, minder waterzekerheid en waterveiligheid: Het waterschap moet het klimaatschap worden en de toon aangeven in klimaatmaatregelen. Waar ik me ook voor wil inzetten: het verbinden van groen en sociaal. Van wateroverlast, droogte en water van slechte kwaliteit heeft iedereen last. En iedereen profiteert van goed waterbeheer. Elk mens zal daaraan een bijdrage willen leveren, als maar duidelijk is hoe die bijdrage haalbaar is. Het waterschap moet zoveel mogelijk samenwerken met inwoners en de zeggenschap over water met hen delen. Tegelijk zijn waterschap en overheid er voor het organiseren van die voorzieningen die de individuele mens niet zelf kan regelen. Daar betaalt iedereen ook belasting voor. Je moet erop kunnen vertrouwen dat die lasten eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld. Dus dat wie meer verdient, ook iets meer betaalt. Het betekent ook dat de grote vervuilers die veel maatschappelijke kosten veroorzaken de rekening daarvoor betalen.”

4. Jac Hendriks
Boxtel

Jac Hendriks studeerde aquatische ecologie en vegetatiekunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij Staatsbosbeheer werkte Jac als provinciaal relatiemanager Noord-Brabant en als programmaleider van natuurprojecten rondom ’s-Hertogenbosch (Groene Delta).

"De rijkdom van wilde planten en dieren in natte natuurgebieden is voor mij de belangrijkste reden om me in te zetten voor water. Ik ben sinds 2009 bestuurslid van Waterschap De Dommel. Mijn focus richt zich op waterconservering, verdrogingsbestrijding, beekherstel en recreatief medegebruik."

"Na de verkiezingen in 2015 werd ik namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur. Ik ben binnen het DB portefeuillehouder voor waterkwaliteit en beekherstel (Kaderrichtlijn Water, KRW), water in stedelijk gebied, monitoring en ruimtelijke ordening en speciaal betrokken bij de gebieden Groene Woud, Kempen en Hart van Brabant."

"Ik ben bestuurslid van de Ecologische kring Midden-Brabant, lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, heb meegewerkt als auteur en redacteur aan een boek over de natuurgebieden in Noord-Brabant, doe boshistorisch onderzoek in Het Groene Woud, in het bijzonder in de Geelders en de Mortelen en enthousiast (natuur-)fotograaf bij Fotokring Sint-Michielsgestel."

5. Corinne Aerdts
Boxtel

Drs. ing. Corinne Aerdts is geboren en getogen in Eindhoven en woont in het mooie, groene Boxtel.

“Ik heb de waterschapswereld leren kennen in 1989 als bedrijfskundige bij het Hoogheemraadschap van Schieland in Rotterdam: een schap met eeuwenoude tradities en waterkennis. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met alle facetten van het waterschapswerk: vooral de verbinding tussen techniek en financiën/bedrijfsvoering. Momenteel werk ik als controller bij de Archipel Zorggroep in Eindhoven. Mijn persoonlijk speerpunt is: droge voeten en mooi water tegen een aanvaardbaar tarief.”

“Ik heb drie kinderen en een belangrijke drijfveer om me in te zetten voor Water Natuurlijk is om voor de komende generaties een mooi en klimaatbestendig Brabants landschap achter te laten met beken en waterlopen waarin je kunt spelen, zwemmen, vissen en varen en waarlangs je kunt wandelen, hardlopen en fietsen: genieten met een grote G.”

“Door de klimaatverandering, denk aan de hoosbuien in 2016 en de extreme droogte in 2018 heeft water een steeds grotere impact en moeten we NU in actie komen om onze leefomstandigheden geschikt te houden en verder te verbeteren. Onze krachten bundelen en gezamenlijk met andere partijen ons inzetten voor klimaatadaptatie en verbetering van de bodem- en grondwaterkwaliteit. Hierbij vind ik het terugdringen van medicijnresten in water erg belangrijk.”

“Sinds 2016 ben ik herenboer op de herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel. Lokaal geproduceerde groenten, fruit en vlees van eigen boerderij. Een hele mooie ontwikkeling in natuur inclusieve landbouw.”

“Ik ben enorm trots op de verbeteringen die er mede door de inbreng van onze fractie Water Natuurlijk bij de Dommel hebben plaatsgevonden; prachtige natuurlijke waterlopen waar het bruist van het leven, aandacht voor afkoppelen en vergroening van schoolpleinen tot woonwijken.”

“De 5 G’s: Gezamenlijk, Generatiebestendig, Gezond, Groen en Genieten zijn WaterNatuurlijk speerpunten die me op het lijf geschreven zijn.”

6. Julis de Quartel
Waalre

Julis de Quartel (1951) woont in Waalre. Hij is sportvisser en lid van de Philips Hengelsportvereniging. Julis is ook vrijwilliger op de dierenambulance.

“Het welzijn van dieren is afhankelijk van een gezonde natuur en gezond water is daar DE randvoorwaarde voor. Je mag ook van natuur genieten. Respect voor de natuur hoort daarbij. Voor echte sportvissers geldt dan ook: voorzichtig en respectvol omgaan met de vissen en onbeschadigd terugzetten in de natuur. Netjes omgaan met de soms kwetsbare oevers, geen troep achterlaten en zeker de waterbodems niet vervuilen met voor mens en dier giftig lood. Dus vis loodvrij, de alternatieven zijn er inmiddels voor. Dat Sportvisserij Nederland aan de wieg van Water Natuurlijk stond is dan ook niet vreemd.”

“Ik ben vissend, varend en zwemmend opgegroeid aan, op en in de Linge. Toen ik met mijn echtgenote, zoon en dochter in 1982 verhuisden naar Waalre, hadden wij het gevoel de rivieren kwijt te zijn. Ik heb sinds dat moment ook altijd flinke vijvers in mijn tuin gehad . Ik heb het water van de Dommel en Tongelreep gelukkig teruggevonden.”

“Grote delen van de beken zijn nu een lust voor het oog. Dat was lang niet altijd zo in de Kempen: kale rechte watergangen en een armzalige visstand. Stuwen die het vrij rondzwemmen van vissen blokkeerden. Onder aanjagen van Water Natuurlijk is er inmiddels in het bestuur van waterschap De Dommel veel verbeterd. Beken meanderen weer. Vistrappen maken het trekken van vissen weer mogelijk. Zeldzame, verdwenen vissoorten zoals de beekprik zijn weer terug. Een gezonde veerkrachtige natuur in de beken betekent ook een gezonde populatie vissen. En een gezonde populatie vissen is belangrijk voor de totale voedselketen. IJsvogeltjes en reigers kunnen dat bijzonder waarderen.”

“Zorgen dat dit helemaal voor elkaar komt is mijn drijfveer. Sportvissers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zien wat er speelt rond en in het water en Sportvisserij Zuid-West Nederland en het waterschap bespreken regelmatig de visstand. De kwaliteit van het water moet echt nog verbeteren. Het terugbrengen van beken in een natuurlijke toestand is nog lang niet afgerond. Voor dat alles wil ik me als lid van het bestuur van Waterschap De Dommel de komende jaren vol voor inzetten.”

“Ik ben met pensioen en heb daar inmiddels de tijd voor. Bij Rijkswaterstaat heb ik mij jarenlang op bestuurlijk vlak bezig gehouden met de grootschalige ontwikkeling van hoogwaterbescherming in combinatie met natuurontwikkeling langs de Maas.

Het Waterschap De Dommel beheert vele "mini Maasjes". Bestuurslid van De Dommel worden namens Water Natuurlijk zal dan ook een beetje voelen als thuiskomen.

Water Natuurlijk is DE beweging voor natuur, milieu en recreatie. Dat lijkt mij een goede reden om, als je voor de Provinciale Staten gaat stemmen op een "gewone" politieke partij, bij de Waterschapsverkiezingen wat anders te kiezen: Water Natuurlijk!”

7. Hendrik Dejonckheere
Goirle

Hendrik Dejonckheere is een Vlaming die sinds 1986 samen met Maaike Soenens in Goirle woont. Na een verhuizing vanuit Helmond naar Lekkerkerk in 1980 werd hij geconfronteerd met het eerste gifschandaal in Nederland en de effecten voor de leefomgeving. De interesse in het milieu is daarna een constante gebleven.

“Ik ben in mijn advieswerk vaak geconfronteerd met het nadelige lange termijneffect van korte termijn denken. Als adviseur van bedrijven met 30 jaar ervaring in tal van sectoren krijg je ook inzicht in het resultaat van wispelturig overheidsbeleid. Of het nu gaat om CO2-reductie, reductie van stikstof, bestrijdingsmiddelen of mestbeleid, steeds is de consistentie een punt van zorg en soms ver te zoeken.”

“Het waterschap is een functionele overheid die, vanuit een lange traditie teruggaand tot het jaar 1200 en beter dan welke andere overheid dan ook, oog heeft voor de lange termijn. Water Natuurlijk vervult in het bestuur van waterschap De Dommel een belangrijke rol als tegenwicht voor korte termijn belangen. Zij komt op voor de belangen van natuur en voor een duurzame, prettige leefomgeving in stedelijke en bebouwde omgeving. Dat is voor mij de belangrijkste motivatie om me met ‘Water Natuurlijk’ in te zetten voor een gezonde leefomgeving waarin we met z’n allen plezierig kunnen wonen.”

Hendrik wil zich met name hard maken voor het herstel van een natuurlijke omgeving waarbij keuzes van investeringen vooral beoordeeld worden op hun lange termijn bijdrage aan ons milieu. Werken aan een afgewogen balans tussen maatregelen om verdroging tegen te gaan, extra waterberging te regelen. Een betere waterzuivering en aanpak bij de bron van medicijnresten en kankerverwekkende stoffen ziet hij als een interessante uitdaging.

“Ik vind het heerlijk om door het Brabantse land te fietsen. Helaas zie en hoor ik op mijn tochten steeds minder vogels. De zoemende insecten waardoor je vroeger onmiddellijk werd bestookt zijn zo goed als verdwenen. Dat zijn voor mij de directe signalen dat we nu echt aan de slag moeten om de natuur te herstellen met water natuurlijk.”

8. Mirjam Bemelmans
Boxtel

Mirjam Bemelmans is Klimaatcoach en moeder van 3 kinderen. 

“Omdat ik bezorgd ben voor klimaat-verstoring kom ik in actie voor een klimaatrobuuste  woon-, werk- en leefomgeving; voor onszelf, voor onze (klein)kinderen, voor al het waterleven en voor een vruchtbare bodem."

"Ik was nauw betrokken bij het voorkomen van schaliegasboringen waarvoor veel schoon drinkwater nodig zou zijn en weet nu hoe belangrijk het is om iedereen bij het ‘klimaatverhaal’ te betrekken. Water en natuur spelen daarin een belangrijke rol. Hoosbuien en de droogte zijn helaas inmiddels ‘het nieuwe normaal’.  "

"Daarnaast zijn er vele hoopvolle innovaties en acties voor een verbetering van onze leefomgeving. Van regenwater afkoppelen tot vergroening van de wijk. Ik zie een nieuw perspectief met polycultuur voor onze landbouw zoals voedselbossen en agriforestry. Met minder water en CO2!"

"Over de overweldigende negatieve effecten zoals de teruggang van de veerkracht van onze natuur kun je wakker liggen. Als Klimaatcoach begeleid ik mensen om gevoelens van bijvoorbeeld machteloosheid om te zetten in kleine of grote stappen om minder CO2 te veroorzaken of minder water te verbruiken. In Nederland gebruiken we zelf gemiddeld 119 liter per dag. Maar dit valt in het niet bij de hoeveelheid ‘onzichtbaar’ water die we indirect gebruiken voor de productie van onze voeding en kleding. Dat is zo’n 5.000 liter per dag. Het meeste hiervan is nodig voor de productie van vlees. En voor één kopje koffie is ook flink wat water nodig: 140 liter."

"Veel mensen worstelen met dilemma’s rondom klimaatvriendelijker leven. Maak af en toe bewuste keuzes en zorg dat dit jouw nieuwe manier van leven wordt. Zo’n bewust keuzemoment kan zijn om voortaan veelal lokaal geproduceerd voedsel te eten of zoals ik in actie te komen tegen de vervuiling van drinkwater door fracking. Of ga bewust stemmen en kies voor meer ruimte voor ons water. "

"Ik ga graag in gesprek over water en klimaat en wil onze zorgen in handelingsperspectief omzetten. De klimaatthermometer geeft koorts aan en klimaatverandering is niet ‘links’ of ‘rechts’.”

Water is de verbinding tussen ons allemaal, dus Water Natuurlijk!

 

9. Gudule Martens
Eindhoven

Gudule Martens woont in Eindhoven (Strijp) met partner, kinderen en hond.

“We zijn in Nederland best verwend. Uit de kraan komt al heel ons leven lekker, schoon en betaalbaar drinkwater. Ik zie dat niet als vanzelfsprekend. Een aantal jaren geleden zei de CEO van Nestlé in een interview dat het idee van drinkwater als een mensenrecht extreem is. Voor mij gingen er toen allerlei alarmbellen af. Door de klimaatverandering heeft water een steeds grotere impact en we zullen hier ook als gewone burger meer aandacht aan moeten besteden. Dat kan in Nederland via het waterschap.”

“Eindhoven wordt wel de slimste stad van de wereld genoemd maar we zijn nog lang niet klimaatbestendig. Van beroep ben ik architect en de laatste jaren steeds meer bezig geweest met steden. Hoe richt je een klimaatbestendige, leefbare stad in? Wat is de rol van de stadsbewoner bij het maken van beslissingen over deze stad?"

"Ik zou graag zien dat er meer waterbewustzijn ontstaat bij stadsbewoners. Boeren hoef je dit niet uit te leggen, maar de gemiddelde stadsbewoner is zich hiervan alleen bewust als de fietstunnels zijn ondergelopen na een hevige regenbui."

"Dit zijn onder andere de vraagstukken waarom ik me aan heb gesloten bij Water Natuurlijk. In onze regio geeft Water Natuurlijk goede antwoorden op mijn vragen. Ook ben ik heel trots op de verbeteringen die er – mede door de inbreng van Water Natuurlijk – bij de Dommel en de Keersop hebben plaatsgevonden; stinkende beken zijn veranderd in prachtige natuurlijke waterlopen waar het bruist van het leven. Wie wil er nu niet meer van dat?”

10. Huub Glas
Vught

Huub Glas woont samen met echtgenote Marleen van Tilburg sinds één jaar in Vught. Daarvoor woonde hij vrijwel heel zijn leven in buurgemeente Helvoirt.

“Ik zet me in voor de beweging die Water Natuurlijk creëert om vanuit de waterwereld klimaatadaptatie te realiseren. We moeten NU in actie komen om onze leefomstandigheden, zowel fysiek als sociaal, geschikt te houden en verder te verbeteren voor de nabije en verre toekomst. Dus ook voor onze kinderen, kleinkinderen en ongeboren kinderen.

Juist de Nederlandse waterschappen, en zeker ook de Dommel, hebben zoveel ervaring en uitvoeringskracht en kunnen putten uit een eeuwenoude traditie van samenwerken, waar we terecht trots op kunnen zijn. Die unieke kracht kunnen we benutten voor klimaatadaptatie en verbetering van de bodem- en grondwaterkwaliteit. En dus niet alleen om water te beheersen of te zuiveren, maar ook om het water te benutten en ervan te (kunnen blijven) genieten.”

Drie weken voor de waterschapsverkiezingen hoopt Huub 58 jaar te worden. Al ruim 10 jaar werkt hij als zelfstandig ondernemer met specialisaties in water, energie, milieu, bouwen, voeding en openbare ruimte. “Mijn speciale interesse gaat uit hoe mensen in deze domeinen samenwerken en hoe we mensen kunnen bewegen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving.”

11. Tobias Renner
Den Dungen

Tobias Renner is geboren en getogen in het Oosten van Duitsland.

"Sinds een jaar of 20 woon en werk ik in Brabant, eerst in het mooie Den Bosch en nu in het prachtige Den Dungen. Wij hebben drie kinderen en mijn belangrijkste drijfveer is om voor de komende generaties een mooi en klimaatbestendig Brabants landschap achter te laten met beken en waterlopen waarvan we kunnen genieten!

De tijd waarin we leven vraagt om actie en om meedoen. De komende jaren zullen we ook in onze regio veel veranderingen zien, die óns als burgers en waterschappen raken. Klimaatverandering met drogere zomers en extremere neerslag, de discussie over de toekomst van duurzame landbouw en veehouderij en ook de energietransitie in onze dorpen en steden zijn voorbeelden van veranderingen die op ons afkomen komen. Generatie- en klimaatbestendigheid is dan ook een speerpunt van onze partij, Water Natuurlijk.

Vanuit mijn baan bij het adviesbureau RoyalHaskoning DHV werk ik veel samen met buitenlandse waterbeheerders, die ‘jaloers’ kijken naar de slagkracht en ambities van onze Nederlandse waterschappen. Dat moeten we koesteren en ik wil helpen het waardevolle werk van waterschap De Dommel, naar buiten toe, naar ons als bewoners, uit te dragen.

Belangrijk vind ik daarbij steeds de vraag: Wat verandert of blijft juist bewaard omdat Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur zit? Hierop moet steeds weer het duidelijke antwoord aan onze kiezers zijn dat we als Water Natuurlijk zorgdragen voor zoveel mogelijk herstel van gezonde beken en een betere waterkwaliteit tegen uiteraard aanvaardbare kosten!"

12. Marc Kapteijns
Eindhoven
 

Marc Kapteijns (1971) woont in Eindhoven en werkt daar als kaasmaker en -verkoper. Hij is lid van Brabants Landschap en GroenLinks en gaat graag wadlopen.

"Vanwege het gezamenlijk belang van water voor mens en natuur zet ik mij graag in voor de groenste waterschapspartij! Ik ben opgegroeid in Sint-Oedenrode, vlak bij een afgesloten arm van de Dommel waar niet veel leven meer in zat. Toen ik een jaar of 6 was ving ik daarom samen met een vriendje kikkerdril dat we in een badkuip in de tuin van mijn ouders deden. Als de kikkertjes groot genoeg waren lieten we die los in die aftakking en tot op de dag van vandaag mag ik graag denken dat dat bijgedragen heeft aan het herstel van de natuur in dat stukje Dommel.

Nu fiets ik elke dag over de Dommel op weg naar mijn werk op de Genneper Hoeve, midden in het groene hart van Eindhoven, de Genneper Parken. We boeren hier biologisch, d.w.z. zonder gebruik te maken van kunstmest en pesticiden. Dit zorgt ervoor dat Brabant Water schoon water uit dit gebied kan halen. Op een boerderij midden in een natuurgebied zie je heel direct wat de gevolgen van klimaatverandering zijn, zowel bij erg droog als erg nat weer."

Twee dingen waar Marc zich concreet voor wil inzetten zijn:

  • Stimuleren en financieel belonen van goed gedrag, bv. boeren belonen voor hun bijdrage aan een goed en duurzaam water- en landschapsbeheer, (denk aan waterberging, gewas afstemmen op wateraanbod en eigenschappen van de bodem); en bij de pachtprijzen voor land dat eigendom is van het waterschap rekening houden met boeren die minder mest en/of bestrijdingsmiddelen gebruiken zodat het water en de bodem niet vervuilen.
  • Ook wil Marc graag een nieuwe discussie inzetten over de kwijtscheldingsnorm van de waterschapsbelasting voor mensen met een laag inkomen. Deze norm ligt nu onder het niveau van een bijstandsuitkering en zou daar gelijk aan moeten zijn. Dit kost natuurlijk geld maar er kan ook veel bespaard worden door koppeling aan informatie van de gemeentes.