Aftrap Campagneteam WN De Dommel

2 november 2018
De achterban van Water Natuurlijk de Dommel kwam zaterdag 27 oktober jl.  bijeen in café Het Groene Woud te Liempde. De groep bestond met name uit kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019. Lijstduwers alsook kandidaten voor de eerste tien van de kieslijst kregen allereerst een introductie. De drijfveren en de landelijke en provinciale organisatie van Water Natuurlijk kwamen hierbij … Continue reading "Aftrap Campagneteam WN De Dommel"

De achterban van Water Natuurlijk de Dommel kwam zaterdag 27 oktober jl.  bijeen in café Het Groene Woud te Liempde. De groep bestond met name uit kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019.

Lijstduwers alsook kandidaten voor de eerste tien van de kieslijst kregen allereerst een introductie. De drijfveren en de landelijke en provinciale organisatie van Water Natuurlijk kwamen hierbij aan bod. Evenals het grove tijdspad rond de verkiezingen. In de discussie kwam naar voren dat WN eigenlijk meer een “beweging” dan een waterschappartij is. Een gevoel dat algemeen werd gedeeld.

Daarna stond men stil bij het – door het provinciale campagneteam opgestelde –  grove kader voor het verkiezingsprogramma. Specifieke zaken voor het Dommelgebied en aspecten als helderheid van formulering, aansprekendheid, volledigheid en prioriteren kwamen expliciet aan de orde. Dat leverde meer dan genoeg suggesties op, om een volgende stap te zetten. Tijdens een wandeling werd de zelfredzaamheid van het team ook op de pont over de Dommel getest (zie foto’s). Afgesproken is dat werkgroepen zullen zich inzetten op verschillende activiteiten of documenten. Kleine comités zetten vrijdag 16 november een volgende stap om dit uit te werken.

Zomer 2018: Robuust watersysteem noodzakelijk

13 september 2018
De warme, droge zomer van 2018 maakt – na de extreme wateroverlast in de zomer van 2016 –  het belang van een klimaat robuust watersysteem nogmaals duidelijk. Water Natuurlijk De Dommel ziet volop mogelijkheden voor een toekomstbestendiger watersysteem en wil dit de komende tijd samen met alle betrokken partijen tot uitvoering brengen. In onderstaand PDF-document wordt dit … Continue reading "Zomer 2018: Robuust watersysteem noodzakelijk"

De warme, droge zomer van 2018 maakt – na de extreme wateroverlast in de zomer van 2016 –  het belang van een klimaat robuust watersysteem nogmaals duidelijk.

Water Natuurlijk De Dommel ziet volop mogelijkheden voor een toekomstbestendiger watersysteem en wil dit de komende tijd samen met alle betrokken partijen tot uitvoering brengen.

In onderstaand PDF-document wordt dit verder uitgelegd. In het Brabants Dagblad d.d. 14 september heeft hierover een opinieartikel gestaan van duofractievoorzitters Mado Ruys en Maarten Dewachter. Meer informatie over het afkoppelen van regenwater vindt u hier.

Waarom Water Natuurlijk?

24 juni 2018
Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen. Alle partijen willen veiligheid, schoon water en dat soort zaken. Waar het onderscheid in zit, is HOE je vindt dat het waterschap moet werken. Wij leggen de nadruk op duurzaamheid, recreatie, biodiversiteit en energieneutraliteit. Als onafhankelijke en groenste partij maakt Water Natuurlijk zich in de … Continue reading "Waarom Water Natuurlijk?"
Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen. Alle partijen willen veiligheid, schoon water en dat soort zaken. Waar het onderscheid in zit, is HOE je vindt dat het waterschap moet werken.


Wij leggen de nadruk op duurzaamheid, recreatie, biodiversiteit en energieneutraliteit. Als onafhankelijke en groenste partij maakt Water Natuurlijk zich in de waterschappen hard voor die groene en duurzame idealen.

Al vanaf de start van Water Natuurlijk, nu tien jaar geleden, is Jan Terlouw ambassadeur van Water Natuurlijk. In een kort filmpje dat werd opgenomen voor de verkiezingen van 2015, legt hij uit wat het belang van de waterschappen, en vooral van Water Natuurlijk daarin is.

Jan Terlouw is oud-minister, wetenschapper en schrijver van onder meer kinderboeken, en is inmiddels 86 jaar. Toch is hij nog zeer actief. Eerder dit jaar schreef hij het essay voor de Boekenweek, waarin hij een lans breekt voor de natuur en een pleidooi houdt voor duurzaamheid. Water Natuurlijk Brabant is heel blij met de steun van deze bijzondere man.

Inspiratiedocument voor gemeenten

1 april 2018
Water Natuurlijk De Dommel heeft een Inspiratiedocument over Water opgesteld voor de Gemeentelijke Coalitieprogramma’s. Wij vragen hiermee aandacht voor de klimaatverandering en de gevolgen voor water en de gezonde leefomgeving. Het document is bedoeld om input mee te geven voor de speerpunten van de gemeente in de komende bestuursperiode. Het Inspiratiedocument is naar alle gemeenten binnen het beheersgebied … Continue reading "Inspiratiedocument voor gemeenten"

Water Natuurlijk De Dommel heeft een Inspiratiedocument over Water opgesteld voor de Gemeentelijke Coalitieprogramma’s. Wij vragen hiermee aandacht voor de klimaatverandering en de gevolgen voor water en de gezonde leefomgeving. Het document is bedoeld om input mee te geven voor de speerpunten van de gemeente in de komende bestuursperiode.

Het Inspiratiedocument is naar alle gemeenten binnen het beheersgebied van Waterschap De Dommel gestuurd, uitgezonderd Meierijstad waar geen verkiezingen hebben plaatsgevonden. Verzocht is om het document onder de aandacht te brengen bij alle nieuwe gemeenteraadsleden en fractievoorzitters en het document door te sturen naar de onderhandelaars van de coalitie.

Het gehele document is hieronder te lezen.

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk Jou!

23 maart 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor … Continue reading "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk Jou!"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschap verkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen en/of die de lijst willen ondersteunen.

Houd onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten voor de activiteiten die we in 2018 organiseren voor Water Natuurlijk-leden en belangstellenden.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Aanmelden als kandidaat kan tot en met 15 juli 2018.

Uitgebreide informatie vind je in onderstaande documenten:

Profiel WN-kandidaat en WN-fractie

Doorkijk op Hoofdlijnen Campagne 2018

Aanmeldingsformulier kandidaten Water Natuurlijk 2019

Voor informatie over het werk van de huidige WN fracties:

Wil je je kandidaat stellen of heb je daar vragen over? Stuur dan een email naar:

Mijlpalen 2017 bij Waterschap De Dommel

2 februari 2018
Watersysteemtoets Klimaatbestendigheid In de Commissie Watersysteem van 25 januari is de toetsing vastgesteld van het watersysteem aan de wateroverlastnormen van de provincie aan de hand van de nieuwe neerslagreeks van het KNMI voor de huidige situatie en voor het nieuwe klimaatscenario in 2050. Dit leverde een nieuwe ruimtelijke begrenzing op van huidige en toekomstige overstromingsgebieden langs onze … Continue reading "Mijlpalen 2017 bij Waterschap De Dommel"

Vennen Valkenhorst te Valkenswaard

Watersysteemtoets Klimaatbestendigheid

In de Commissie Watersysteem van 25 januari is de toetsing vastgesteld van het watersysteem aan de wateroverlastnormen van de provincie aan de hand van de nieuwe neerslagreeks van het KNMI voor de huidige situatie en voor het nieuwe klimaatscenario in 2050. Dit leverde een nieuwe ruimtelijke begrenzing op van huidige en toekomstige overstromingsgebieden langs onze beken. Deze begrenzing is voorgelegd aan de provincie ten behoeve van de herziening van de Verordening Ruimte. De oppervlakte wijkt niet af van de eerdere berekeningen, maar de overstromingsgebieden liggen wel voor een groot deel op andere plekken, namelijk meer benedenstrooms. De provincie heeft de voorgenomen aanpassing van de verordening Ruimte ter visie gelegd. Er zijn zoveel reacties op gekomen dat GS de kwestie heeft doorgeschoven naar provinciale staten. Besluitvorming zal nu plaats vinden in maart 2018 in het kader van de Verordening Water.

Aanpak wateroverlast in Actieplan Leven-de Dommel

Foto Beekdal

In het AB van 19 april is na een intensief traject van consultaties van stakeholders via waterwerkplaatsen het Actieplan Leven-de Dommel vastgesteld om te komen tot robuuste en veerkrachtige watersystemen, waarin minder wateroverlast ervaren zal worden.

Intensiever samenwerken op stroomgebiedsniveau, slim sturen en water de ruimte geven zijn daarbij kernbegrippen.

Daarnaast moet inzichtelijk zijn voor grondgebruikers welke risico’s ze lopen op de verschillende plekken: Water op de kaart. Er is een pakket van 24 maatregelen geformuleerd. Voor de realisatie is tot en met 2021 een bedrag geraamd van 1,9 miljoen euro per jaar.

AB-excursie naar Bladel ‘Water in stedelijk gebied’

Water in stedelijk gebied

In het AB van 12 juli is samen met het Uitvoeringsplan Landbouw het Uitvoeringsplan Bebouwde omgeving vastgesteld. In 2021 willen we als waterschap met gemeenten waterrobuust en klimaatbestendig handelen bij het beheer van de openbare ruimte en (her-) ontwikkelen van de gebouwde omgeving. Er zijn maatregelen geformuleerd voor bewustwording, kennisontwikkeling, klimaatadaptieve maatregelen, energie en circulariteit en leefbaarheid.

De samenwerking krijgt vorm in streeknetwerken, portefeuillehoudersoverleggen RO, bilaterale samenwerking met gemeenten en initiatieven van particulieren. Instrumenten daarbij zijn greendeals (voor  groene daken, Citydeal Klimaatadaptatie), waterevenementen, samenwerkingsprojecten voor afkoppeling en subsidieregelingen voor particulieren en instellingen (Buurtnatuur- en waterfonds, Groene schoolpleinen).

Dommel beluchten

IMPAKT-project RWZI Eindhoven. Beluchting om zuurstofgehalte van effluent en Dommelwater te verhogen bij calamiteiten.

Strategie Schoon water

In het AB van 4 oktober is de voortgang in de verbetering van de waterkwaliteit in KRW-waterenbekeken. De conclusie is dat onze zuiveringen via het gezuiverde effluent nog steeds een groot effect hebben op de waterkwaliteit van de beken. Verbeteringen krijgen vorm door het verminderen van overstorten via intensieve samenwerking met gemeenten (uitrol Kallisto), het Vlaams Nederlandse programma IMPAKT en optimalisering van onze RWZI’s (vierde trap, chemicaliëndosering, waterharmonica’s).

Vooral de grote zuiveringen in Tilburg en Eindhoven vragen om meer maatregelen. Deze zijn gepland en herbevestigd voor de volgende periode van het Waterbeheerplan (vanaf 2021). De voorbereiding wordt nu opgepakt. Naast nutriënten spelen nu ook nieuwe stoffen een rol (medicijnresten, opkomend stoffen).

Oplevering verdrogingsbestrijdingsproject Landschotse Heide, onderdeel PAS-maatregelen Kempenland west

Trekkersrol PAS-projecten

In de Natura2000 gebieden Kempenland-west en Leenderbos zijn de provincie en het waterschap overeengekomen, dat het waterschap de voortrekkersrol neemt bij het ontwikkelen en uitvoeren van PAS-maatregelen. Bij Leenderbos wordt deze aanpak gecombineerd met de gebiedsimpuls N69. De provincie heeft gronden aangewezen die zo nodig in aanmerking komen om onteigend te worden voor inrichtingsmaatregelen.

Waterschap De Dommel streeft na om via maatwerk een effectieve waterinrichting te realiseren waarbij het huidige grondgebruik zoveel mogelijk kan worden ontzien. Via inloopbijeenkomsten worden grondgebruikers en omwonenden zo vroeg mogelijk betrokken bij de planvorming.

Agrarisch gebied en duurzaam waterbeheer

Bloemrijke watergangenVia randenbeheer langs watergangen en via bodemprojecten wordt ingezet op verbetering van de sponswerking van landbouwgronden. Hiermee vermindert de uitspoeling van nutriënten en worden de gronden minder kwetsbaar bij droogte.

Voor agrarisch natuurbeheer van randen zijn speciale beheerpakketten ontwikkeld die via de gebiedscoöperatie Midden-Brabant en hun veldcoördinatoren worden afgesloten met grondgebruikers. Hiermee is 80 ha gemoeid (ongeveer 100 km rand). Verbetering van de bodemstructuur wordt nagestreefd door het beschikbaar stellen van maaisel van slootranden en onderhoudspaden. Ook worden er proeven gedaan met de Bokashi-methoden om maaisel te laten fermenteren voor toepassing als bodemverbeteraar. Er worden projecten voorbereid voor een meer grootschalige introductie (Carbon valley). Grenzend aan landgoed Blijendijk wordt op grond van het waterschap een pilot gedaan met een voedselbos door een groep voormalige studenten van de HAS Den Bosch. Waterschap De Dommel heeft zich aangesloten bij het landelijke Green Deal Voedselbossen.

Energiefabriek Tilburg

Op het terrein van de RWZI Tilburg is dit jaar een energiefabriek in gebruik genomen. Het zuiveringsslib van alle 8 de RWZI’s van Waterschap De Dommel wordt hier per vrachtauto naar toe gebracht om vervolgens onder hoge druk en temperatuur te worden gekraakt en daarna te worden vergist. Dat levert elektriciteit en biogas op. Het biogas wordt door de buurman Attero opgewerkt tot aardgas en op het net gezet. Het afvalwater van de installatie wordt met een Anamox installatie gezuiverd voordat het wordt geloosd met het effluent van de zuivering. De vaste resten van de energiefabriek worden afgevoerd naar de SNB in Moerdijk, waar bij de verbranding CO2 en fosfaat wordt teruggewonnen. De energiefabriek is een stevige stap in de richting van een energieneutraal functionerend waterschap in 2025.

Tekst: Jac Hendriks, DB-lid namens Water Natuurlijk De Dommel

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Brabant 2017-4

19 januari 2018

GenX in oppervlaktewater

18 januari 2018
Zowel bij de RWZI Eindhoven (Dommel) als Aarle Rixtel (Aa en Maas) is medio november 2017 de omstreden stof GenX in het oppervlaktewater aangetroffen. Deze milieuvreemde stof kon hier eigenlijk niet aangetroffen worden. Rioolwaterzuivering Eindhoven Medio januari 2018 is duidelijk dat de GenX op de RWZI Aarle Rixtel afkomstig is van het bedrijf Customs Powders te Helmond. Dit bedrijf droogt GenX-stoffen … Continue reading "GenX in oppervlaktewater"

Zowel bij de RWZI Eindhoven (Dommel) als Aarle Rixtel (Aa en Maas) is medio november 2017 de omstreden stof GenX in het oppervlaktewater aangetroffen. Deze milieuvreemde stof kon hier eigenlijk niet aangetroffen worden.

Foto Rioolwaterzuivering EindhovenRioolwaterzuivering Eindhoven

Medio januari 2018 is duidelijk dat de GenX op de RWZI Aarle Rixtel afkomstig is van het bedrijf Customs Powders te Helmond. Dit bedrijf droogt GenX-stoffen in opdracht van Chemours Dordrecht en stuurt deze in droge vorm ter verdere verwerking terug naar Chemours (de enige Europese registrant van GenX). Onderzocht wordt nog hoe GenX-stoffen in het water terecht kunnen zijn gekomen. Custom Powders moet onmiddellijk stoppen met het verwerken van de GenX-stoffen en deze mag pas worden hervat als er nieuwe technische voorschriften van kracht zijn en er voldoende aanvullende maatregelen zijn genomen om de emissies van GenX-stoffen terug te dringen.

Voor de RWZI Eindhoven is duidelijk dat de GenX komt van Suez Afvalwaterverwerking te Son en Breugel. Dit bedrijf verwerkt in zijn biologische Ecoflow-installatie het afvalwater van meerdere bedrijven. Momenteel wordt nader onderzocht welk bedrijf afvalwater met GenX-stoffen aanlevert. Met Suez Afvalwaterverwerking zijn inmiddels afspraken gemaakt om alle lozingen van mogelijk verdacht afvalwater per direct te beëindigen.

Effectiviteit vergunningen, monitoring en ‘de vervuiler betaalt’?

Alhoewel er momenteel geen gezondheidsrisico’s zijn maakt deze vondst wel duidelijk dat er veel onbekend is over en daarmee weinig grip op ‘nieuwe’ stoffen. Water Natuurlijk wil weten of van meer risicostoffen wordt vermoed dat deze in De Dommel aanwezig zijn, hoe men screent op schadelijke stoffen, of gemeenten hun rioolwater monitoren en hoe er wordt samengewerkt met andere instanties. Ook de werking en effectiviteit van het vergunningstelsel en het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt kritisch onder de loep genomen. Hier vindt u de brief met al onze vragen aan het Dagelijks bestuur inclusief de beantwoording van het DB.

Landelijke maatregelen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer 16 januari 2018 geïnformeerd over de stand van zaken van het meetonderzoek naar GenX in Brabant. Voor de RWZI Aarle Rixtel wordt inmiddels gewerkt aan het terugdringen van de GenX-emissie. In het Dommelgebied moet de exacte herkomst eerst nog achterhaald worden. Een breder meet-en monitoringsprogramma wordt in ieder geval opgezet en het RIVM maakt een overzicht van mogelijke Europese risicobeheersmaatregelen voor GenX. Dit is een stap die ertoe kan leiden dat GenX wordt aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) waarvoor de strengste emissie-eisen gelden.

Meer bloemrijke watergangen voor insecten

8 december 2017
Recent Nederlands-Duits onderzoek toont aan dat in natuurgebieden nog maar een kwart van de insecten aanwezig is ten opzichte van 27 jaar geleden. Insecten vervullen allerlei rollen in de voedselketen. Achteruitgang heeft dan ook veel effect op andere organismen en grote ecologische gevolgen voor natuur en landbouw. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/dramatische-afname-insecten-13560051-a1577732 De schokkende achteruitgang van 76% maakt het noodzakelijk om … Continue reading "Meer bloemrijke watergangen voor insecten"

Recent Nederlands-Duits onderzoek toont aan dat in natuurgebieden nog maar een kwart van de insecten aanwezig is ten opzichte van 27 jaar geleden. Insecten vervullen allerlei rollen in de voedselketen. Achteruitgang heeft dan ook veel effect op andere organismen en grote ecologische gevolgen voor natuur en landbouw. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/dramatische-afname-insecten-13560051-a1577732

De schokkende achteruitgang van 76% maakt het noodzakelijk om meer ruimte te creëren voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. De Brabantse Milieufederatie heeft de provincie, Brabantse gemeenten en waterschappen opgeroepen zich daarvoor in te zetten. https://www.brabantsemilieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2017/11/Brief-maatregelen-herstel-insectenstand.pdf

Bloemrijke watergangen

Water Natuurlijk De Dommel heeft het waterschap gevraagd welke van onderstaande maatregelen zij uitvoert en welke extra kansen zij ziet.

  1. Kleinschalig landschap bevorderen (bloemrijke bermen en graslanden) zoals programma idylle van de Vlinderstichting en Bijenstichting; https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d13091ea-531b-4131-b9b5-c70b8fa3d4d7.pdf
  2. Beperking van gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  3. Inzicht in de concentraties bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater om effectievere maatregelen te bevorderen;
  4. Pachtgronden benutten voor duurzaam bodemgebruik en waar mogelijk afspraken maken over verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen.

In haar uitgebreide antwoord onderschrijft Waterschap De Dommel de noodzaak van het herstel van de insectenstand. In zowel uitvoering- als beheerswerken worden maatregelen genomen ten behoeve van versterking van de biodiversiteit.

  1. Waterschap De Dommel neemt allerlei initiatieven, richt eigen terrein bijenvriendelijk in, stimuleert agrarisch natuurbeheer, past duurzame onkruidbestrijding toe en maait gras en schouwpaden zo laat mogelijk zodat bloemen zijn uitgebloeid en zaden gemaakt.
  2. Op haar eigen gronden past het waterschap duurzame onkruidbestrijding toe en zij is zilver gecertificeerd op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Samen met partners als Velt en Brabant Water werkt het waterschap mee aan campagnes als ‘2020Pesticidevrij’
  3. Via diverse screeningsmethoden heeft het waterschap inzicht in de concentraties gewasbeschermingsmiddelen. De provinciale website BrabantInZicht brengt de toestand van Brabant in beeld. Ook actuele gegevens over de waterkwaliteit zijn daarop te vinden.
  4. Het waterschap kan binnen de wettelijke voorschriften voor pachtgronden afspreken wat zij wil. Zij onderzoekt of extra voorwaarden kunnen worden gesteld aan pachtgronden die in natuurgebieden liggen. Bij pacht voor reguliere landbouw worden geen afspraken gemaakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit om de kansen voor strategische ruil niet te belemmeren.

Het insectenonderzoek past in het beeld dat de biodiversiteit onder druk staat. Diverse organisaties vragen hier momenteel aandacht voor. https://www.trouw.nl/groen/natuurorganisaties-gaan-met-boeren-plan-maken-voor-herstel-biodiversiteit~acc514c2/

Ook in uw eigen tuin kunt u bijdragen aan een grotere biodiversiteit. https://www.biodiversiteit.nl/slag/consumenten-slag-biodiversiteit/rond-huis-tuin

Mestfraude en waterbeheer

Het NRC bracht begin november grootschalige mestfraude in Zuid-Oost-Brabant en Noord-Limburg aan het licht, dus ook in het gebied van de Dommel. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/10/het-mestcomplot-a1580703 Om de aard en omvang van mogelijke mestfraude in beeld te krijgen heeft Water Natuurlijk De Dommel het Dagelijks bestuur gevraagd: – in hoeverre handhaving hierop kan inspelen; – hoe vaak het … Continue reading "Mestfraude en waterbeheer"

Het NRC bracht begin november grootschalige mestfraude in Zuid-Oost-Brabant en Noord-Limburg aan het licht, dus ook in het gebied van de Dommel.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/10/het-mestcomplot-a1580703

Om de aard en omvang van mogelijke mestfraude in beeld te krijgen heeft Water Natuurlijk De Dommel het Dagelijks bestuur gevraagd:
in hoeverre handhaving hierop kan inspelen;
– hoe vaak het waterschap handhavend optreedt;
– wat de ernst van de overtredingen is;
– of intensiever handhaven mogelijk is, eventueel i.s.m. andere regionale handhavende milieudiensten.

Meer zicht en grip op de herkomst van meststoffen krijgen is zowel voor de volksgezondheid als het milieu wenselijk. Vandaar dat Water Natuurlijk De Dommel ook heeft gevraagd:

een uitgebreider monitoringsprogramma op te stellen in gebieden met intensieve veehouderij.

Waterschap De Dommel heeft op onze vragen als volgt geantwoord:

De NVWA is het bevoegd gezag in het geval van de mestwet en -regels. Het waterschap heeft signaaltoezicht. Aangezien het vooral om administratieve fraude gaat is het voor waterschapmedewerkers moeilijk te zien of het uitrijden van mest – in een periode dat dit toegestaan is – onrechtmatig is. Intensiever handhaven is daarmee voor waterschap De Dommel niet aan de orde. Zij is overtuigd van de noodzaak dit aan te pakken en wil haar signaalfunctie versterken als NVWA de capaciteit heeft om hier iets mee te doen.

Het bewaken van de waterkwaliteit is de taak van het waterschap. In hoofdwatergangen vinden reguliere metingen plaats die in laboratoria worden onderzocht om veranderingen in beeld te krijgen. Er wordt ook ervaring opgedaan met incidentele metingen in zijwatergangen. Met draagbare meetapparatuur krijgt men zo in het veld snel inzicht en wordt direct actie ondernomen indien de metingen afwijken van de norm.

Lees hier het volledige antwoord van Waterschap De Dommel.

Nitraat en fosfaat

Als gevolg van de fraude komen er meer meststoffen in ons milieu en watersysteem dan gewenst en afgesproken. Door uitspoeling van meststoffen komen er te veel nitraten en fosfaten in het oppervlakte- en grondwater. Mede hierdoor voldoen onze wateren bij lange na niet aan Europese normen.

N.B. Ook RWZI’s brengen op een aantal locaties stikstof- en fosfaatvrachten in het oppervlaktewater. De komende jaren neemt waterschap De Dommel extra maatregelen om onder andere de vracht van deze stoffen te verminderen.

Bodemstructuur

Een overmatige hoeveelheid mest is ook niet bevorderlijk voor een goede bodemstructuur met als gevolg o.a. een verminderde waterdoorlatendheid en een eenzijdig bodemleven.
https://subsites.wur.nl/nl/beterbodembeheer/Themas.htm

12345