Fractie WN De Dommel

Het bestuur van een waterschap kent een Dagelijks en Algemeen Bestuur, zoals een gemeentebestuur bestaat uit  respectievelijk een College van B&W en Gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur (DB) maakt het beleid en zorgt voor de uitvoering ervan.  Zij rapporteert hierover aan het Algemeen Bestuur (AB) zodat deze aan de voorkant van beleid richtinggevend kan zijn. Het DB is ook verantwoordelijk voor correcte uitvoering en handhaving van regelgeving.

DB De Dommel

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel wordt gevormd door watergraaf Erik de Ridder en 4 leden uit de fracties Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd (via ZLTO) en Natuurterreinen (via Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren). Hier is te lezen hoe de inhoudelijke portefeuilles zijn verdeeld. 

Fractie WN De Dommel

Mado Ruijs zit namens Water Natuurlijk in het DB van Waterschap De Dommel. In het AB is Water Natuurlijk met 8 personen vertegenwoordigd.

Meer info over het Dagelijks en Algemeen Bestuur is te vinden op www.dommel.nl . Onder het tabblad Activiteiten is de bestuurlijke jaarplanning nader toegelicht.

Water Natuurlijk De Dommel maakt onderdeel uit van Regio Brabant. Wat het regiobestuur doet en wie zij zijn vind je hier.

Onderstaande personen vertegenwoordigen Water Natuurlijk in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel:

Mado Ruijs
Dagelijks bestuurslid

Als ‘groene’ Brabander in hart en nieren zet ik me graag in voor mooie beken en een gezonde leefomgeving voor plant en dier.

Als lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap zoek ik de samenwerking met andere partijen en onze achterban. Toekomstbestendig waterbeheer is hard nodig. We kunnen onze omgeving klimaatrobuuster inrichten én tegelijkertijd de biodiversiteit en het landschap versterken. Meer werken mét het water en de natuur in plaats van er tegenin houdt het waterbeheer ook betaalbaar op langere termijn. Voor de samenwerking aan toekomstbestendige waterbeheer, verbetering van de biodiversiteit én het behalen van de Kader Richtlijn Water zet ik me de komende jaren in.

Graag ga ik het gesprek aan over kansen en toekomstgerichte oplossingen en vind het leuk om te vertellen waarom het werk van het waterschap zo belangrijk is voor onze mooie Brabantse leefomgeving. 

Mijn fascinatie voor water is breed. Beken en rivieren geven ons veel, maar misschien is ‘hoop’ wel het beste dat ze ons geven: ongeacht hoe slecht het gesteld is met een sloot of beek, het water neemt voedsel mee voor vissen, voedt bomen, bepaalt de grondwaterstand voor omliggende gewassen, spoelt vervuiling weg of zorgt dat het wordt omgezet in nuttige bouwstoffen. Beken zijn de eeuwenoude levensaders door het landschap. Bij beekherstel projecten zien we niet alleen de kracht van het water, maar ook dat planten en dieren er vaak meteen van profiteren. Voor die veerkracht zet ik me graag in.

Kernwoorden: zorgvuldig, samenbindend, scherp op de inhoud en zacht op de relatie, duurzaam en innovatief.

Portefeuille in Dagelijks Bestuur: Loco-watergraaf, Gebied Beneden-Dommel plus Eindhoven-stad, Thema's Droge Voeten en Natuurlijk Water (biodiversiteit), Energietransitie, Omgevingswet en programma Publieke Dienstverlening. 

Mado Ruijs (1965) is medisch bioloog, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Zij woont in Waalre.

mruijs@dommel.nl

Maarten Dewachter
Duo-fractievoorzitter

Waterhuishoudkundige/hydroloog Maarten Dewachter (1963) is werkzaam als hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij  woont samen met Miranda in Oisterwijk.

Als Wageningse hydroloog was Maarten betrokken bij de ontwikkeling van de op duurzaamheid gerichte “watersysteembenadering”. Bij de provincie Noord-Brabant was hij projectleider van het waterhuishoudingsplan en nauw betrokken bij de toedeling van grondwater.

Maarten brengt bestuurservaring mee als voormalig bestuurslid van Waterschap de Dommel (1998-2004), districtscommissie Vereniging Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie. Van 2010-2014 was hij fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Oisterwijk. Maarten zoekt naar samenwerking voor duurzame ontwikkeling,  wil meer aandacht voor waterrecreatie en water in en om de stad, en hanteert graag de telosbenadering (mens/welzijn-natuur/ecologie-economie/kosten). Water is immers een levensvoorwaarde en een zegen, maar gelijktijdig een zorgenkind.

mdewachter@dommel.nl

Corinne Aerdts
Duo-fractievoorzitter

Sinds eind 2012 ben ik lid van de fractie Water Natuurlijk bij waterschap de Dommel. Een mooie fractie met enthousiaste mensen die oog hebben voor natuur en recreatie en vooral de verbinding zoeken met andere partijen om gezamenlijk doelen te bereiken want daar gaat het tenslotte over.

Ik heb Technische Bedrijfskunde in Eindhoven gestudeerd en later Beleidswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 1989 ben ik als bedrijfskundige gaan werken bij het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam. Hier heb ik in 15 jaar tijd de vele aspecten van het waterschap leren kennen en mijn hart aan deze sector verloren. Waterschappen staan ergens voor, blijven innoveren en willen echt van elkaar leren en elkaar helpen hun doelen te bereiken. Het doel om als sector bewuster met energie om te gaan is hiervan een mooi voorbeeld. Als waterschap de Dommel hebben we zelfs een heuse energiefabriek gebouwd: een mooie innovatie.

Mijn jarenlange waterschaps- en bestuurservaring wil ik graag inzetten om waterschapstaken, goede financiën en gezonde bedrijfsvoering te verbinden. Met drie opgroeiende kinderen vind ik het ook heel belangrijk om iedereen te blijven betrekken bij het waterschapswerk in ons mooie Dommelgebied.

Droge voeten en mooi schoon water tegen een aanvaardbaar tarief dat is mijn motto.

Corinne Aerdts (1966) is geboren en getogen in Eindhoven en woont nu in Boxtel. Corinne werkt in Eindhoven bij Archipel Zorggroep als controller en is moeder van 3 dochters.

caerdts@dommel.nl, Twitter @AerdtsCorinne

Jac Hendriks
Duo-fractiesecretaris en penningmeester

De rijkdom van wilde planten en dieren in stromend water is voor mij de belangrijkste reden om me in te zetten voor water.

Ik ben sinds 2009 bestuurslid van Waterschap De Dommel. Mijn focus ligt vooral op waterconservering, verdrogingsbestrijding, beekherstel en recreatief medegebruik. Van 2015-2019 was ik namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur met als portefeuille waterkwaliteit en beekherstel (Kaderrichtlijn Water, KRW), water in stedelijk gebied, monitoring en ruimtelijke ordening en speciaal betrokken bij de gebieden Groene Woud, Kempen en Hart van Brabant. Na de verkiezingen van 2019 heb ik zitting genomen in het Algemeen bestuur en richt ik me vooral het onderwerp Watersysteem. 

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik afgestudeerd in de aquatische ecologie en vegetatiekunde. Bij Staatsbosbeheer heb ik gewerkt als provinciaal relatiemanager Noord-Brabant en als programmaleider van natuurprojecten rondom ’s-Hertogenbosch (Groene Delta).

Ik ben bestuurslid van de Ecologische kring Midden-Brabant, lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, heb meegewerkt als auteur en redacteur aan een nieuw boek over de natuurgebieden in Noord-Brabant, doe boshistorisch onderzoek in Het Groene Woud, in het bijzonder in de Geelders (op de grens van Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel) en enthousiast (natuur-)fotograaf bij Fotokring Sint-Michielsgestel, waar ik ook de functie van voorzitter vervul.

Jac Hendriks (1951) heeft 40 jaar bij Staatsbosbeheer gewerkt, is momenteel DB-lid en op vele fronten actief voor de Brabantse natuur. Jac woont in Boxtel, is getrouwd en heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen.

jhendriks@dommel.nl
Veerle Slegers
Algemeen bestuurslid

Veerle Slegers woont in Tilburg en werkt als adviseur voor onder meer landbouw en voedseltransitie.

“Ik denk mee met overheden, onderwijs, ondernemers en organisaties over ecologisch en economisch verstandige en sociale voedselproductie. Daarnaast ben ik bestuurslid van Natuurmuseum Brabant en voorzitter van kringloopwarenhuis Portagora in Tilburg. Met Portagora leveren we een bijdrage aan recycling en het afvalloos maken van de stad. Ook bieden we een veilige warme werkplek aan veel vrijwilligers die om allerlei redenen moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. Een deel van de opbrengst van de winkel gaat naar sociale projecten in binnen- en buitenland. Eerder was ik fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg en lid van Provinciale Staten van Brabant. Ik zit ook in het landelijk bestuur van Water Natuurlijk. In mijn vrije tijd lees en kook ik graag en wandel ik met mijn hond door bos en duin. Als mens en als samenleving zijn we onverbrekelijk verbonden met water, natuur, leefomgeving, voedsel. En samen moeten we er goed voor zorgen. Daarom zet ik me in voor Water Natuurlijk.”

“Klimaatopwarming, droogte, overstromingen, hittestress, verzakking, bedreigde flora en fauna, minder waterzekerheid en waterveiligheid: Het waterschap moet het klimaatschap worden en de toon aangeven in klimaatmaatregelen. Waar ik me ook voor wil inzetten: het verbinden van groen en sociaal. Van wateroverlast, droogte en water van slechte kwaliteit heeft iedereen last. En iedereen profiteert van goed waterbeheer. Elk mens zal daaraan een bijdrage willen leveren, als maar duidelijk is hoe die bijdrage haalbaar is. Het waterschap moet zoveel mogelijk samenwerken met inwoners en de zeggenschap over water met hen delen. Tegelijk zijn waterschap en overheid er voor het organiseren van die voorzieningen die de individuele mens niet zelf kan regelen. Daar betaalt iedereen ook belasting voor. Je moet erop kunnen vertrouwen dat die lasten eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld. Dus dat wie meer verdient, ook iets meer betaalt. Het betekent ook dat de grote vervuilers die veel maatschappelijke kosten veroorzaken de rekening daarvoor betalen.”

Julis de Quartel
Duo-fractiesecretaris

Julis de Quartel (1951) woont in Waalre. Hij is sportvisser en lid van de Philips Hengelsportvereniging. Julis is ook vrijwilliger op de dierenambulance.

“Het welzijn van dieren is afhankelijk van een gezonde natuur en gezond water is daar DE randvoorwaarde voor. Je mag ook van natuur genieten. Respect voor de natuur hoort daarbij. Voor echte sportvissers geldt dan ook: voorzichtig en respectvol omgaan met de vissen en onbeschadigd terugzetten in de natuur. Netjes omgaan met de soms kwetsbare oevers, geen troep achterlaten en zeker de waterbodems niet vervuilen met voor mens en dier giftig lood. Dus vis loodvrij, de alternatieven zijn er inmiddels voor. Dat Sportvisserij Nederland aan de wieg van Water Natuurlijk stond is dan ook niet vreemd.”

“Ik ben vissend, varend en zwemmend opgegroeid aan, op en in de Linge. Toen ik met mijn echtgenote, zoon en dochter in 1982 verhuisden naar Waalre, hadden wij het gevoel de rivieren kwijt te zijn. Ik heb sinds dat moment ook altijd flinke vijvers in mijn tuin gehad . Ik heb het water van de Dommel en Tongelreep gelukkig teruggevonden.”

“Grote delen van de beken zijn nu een lust voor het oog. Dat was lang niet altijd zo in de Kempen: kale rechte watergangen en een armzalige visstand. Stuwen die het vrij rondzwemmen van vissen blokkeerden. Onder aanjagen van Water Natuurlijk is er inmiddels in het bestuur van waterschap De Dommel veel verbeterd. Beken meanderen weer. Vistrappen maken het trekken van vissen weer mogelijk. Zeldzame, verdwenen vissoorten zoals de beekprik zijn weer terug. Een gezonde veerkrachtige natuur in de beken betekent ook een gezonde populatie vissen. En een gezonde populatie vissen is belangrijk voor de totale voedselketen. IJsvogeltjes en reigers kunnen dat bijzonder waarderen.”

“Zorgen dat dit helemaal voor elkaar komt is mijn drijfveer. Sportvissers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zien wat er speelt rond en in het water en Sportvisserij Zuid-West Nederland en het waterschap bespreken regelmatig de visstand. De kwaliteit van het water moet echt nog verbeteren. Het terugbrengen van beken in een natuurlijke toestand is nog lang niet afgerond. Voor dat alles wil ik me als lid van het bestuur van Waterschap De Dommel de komende jaren vol voor inzetten.”

“Ik ben met pensioen en heb daar inmiddels de tijd voor. Bij Rijkswaterstaat heb ik mij jarenlang op bestuurlijk vlak bezig gehouden met de grootschalige ontwikkeling van hoogwaterbescherming in combinatie met natuurontwikkeling langs de Maas.

Het Waterschap De Dommel beheert vele "mini Maasjes". Bestuurslid van De Dommel worden namens Water Natuurlijk zal dan ook een beetje voelen als thuiskomen.

Water Natuurlijk is DE beweging voor natuur, milieu en recreatie. Dat lijkt mij een goede reden om, als je voor de Provinciale Staten gaat stemmen op een "gewone" politieke partij, bij de Waterschapsverkiezingen wat anders te kiezen: Water Natuurlijk!”

Hendrik Dejonckheere
Algemeen bestuurslid

Hendrik Dejonckheere is een Vlaming die sinds 1986 samen met Maaike Soenens in Goirle woont. Na een verhuizing vanuit Helmond naar Lekkerkerk in 1980 werd hij geconfronteerd met het eerste gifschandaal in Nederland en de effecten voor de leefomgeving. De interesse in het milieu is daarna een constante gebleven.

“Ik ben in mijn advieswerk vaak geconfronteerd met het nadelige lange termijneffect van korte termijn denken. Als adviseur van bedrijven met 30 jaar ervaring in tal van sectoren krijg je ook inzicht in het resultaat van wispelturig overheidsbeleid. Of het nu gaat om CO2-reductie, reductie van stikstof, bestrijdingsmiddelen of mestbeleid, steeds is de consistentie een punt van zorg en soms ver te zoeken.”

“Het waterschap is een functionele overheid die, vanuit een lange traditie teruggaand tot het jaar 1200 en beter dan welke andere overheid dan ook, oog heeft voor de lange termijn. Water Natuurlijk vervult in het bestuur van waterschap De Dommel een belangrijke rol als tegenwicht voor korte termijn belangen. Zij komt op voor de belangen van natuur en voor een duurzame, prettige leefomgeving in stedelijke en bebouwde omgeving. Dat is voor mij de belangrijkste motivatie om me met ‘Water Natuurlijk’ in te zetten voor een gezonde leefomgeving waarin we met z’n allen plezierig kunnen wonen.”

Hendrik wil zich met name hard maken voor het herstel van een natuurlijke omgeving waarbij keuzes van investeringen vooral beoordeeld worden op hun lange termijn bijdrage aan ons milieu. Werken aan een afgewogen balans tussen maatregelen om verdroging tegen te gaan, extra waterberging te regelen. Een betere waterzuivering en aanpak bij de bron van medicijnresten en kankerverwekkende stoffen ziet hij als een interessante uitdaging.

“Ik vind het heerlijk om door het Brabantse land te fietsen. Helaas zie en hoor ik op mijn tochten steeds minder vogels. De zoemende insecten waardoor je vroeger onmiddellijk werd bestookt zijn zo goed als verdwenen. Dat zijn voor mij de directe signalen dat we nu echt aan de slag moeten om de natuur te herstellen met water natuurlijk.”

Gudule Martens
Algemeen bestuurslid

Gudule Martens woont in Eindhoven (Strijp) met partner, kinderen en hond.

“We zijn in Nederland best verwend. Uit de kraan komt al heel ons leven lekker, schoon en betaalbaar drinkwater. Ik zie dat niet als vanzelfsprekend. Een aantal jaren geleden zei de CEO van Nestlé in een interview dat het idee van drinkwater als een mensenrecht extreem is. Voor mij gingen er toen allerlei alarmbellen af. Door de klimaatverandering heeft water een steeds grotere impact en we zullen hier ook als gewone burger meer aandacht aan moeten besteden. Dat kan in Nederland via het waterschap.”

“Eindhoven wordt wel de slimste stad van de wereld genoemd maar we zijn nog lang niet klimaatbestendig. Van beroep ben ik architect en de laatste jaren steeds meer bezig geweest met steden. Hoe richt je een klimaatbestendige, leefbare stad in? Wat is de rol van de stadsbewoner bij het maken van beslissingen over deze stad?"

"Ik zou graag zien dat er meer waterbewustzijn ontstaat bij stadsbewoners. Boeren hoef je dit niet uit te leggen, maar de gemiddelde stadsbewoner is zich hiervan alleen bewust als de fietstunnels zijn ondergelopen na een hevige regenbui."

"Dit zijn onder andere de vraagstukken waarom ik me aan heb gesloten bij Water Natuurlijk. In onze regio geeft Water Natuurlijk goede antwoorden op mijn vragen. Ook ben ik heel trots op de verbeteringen die er – mede door de inbreng van Water Natuurlijk – bij de Dommel en de Keersop hebben plaatsgevonden; stinkende beken zijn veranderd in prachtige natuurlijke waterlopen waar het bruist van het leven. Wie wil er nu niet meer van dat?”