Verkiezingsprogramma De Dommel

Water Natuurlijk is de grootste fractie in het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Doelen uit ons verkiezingsprogramma 2015-2019 zijn terug te vinden in het Bestuursakkoord ‘samen aan het werk. Ook via moties, bestuurlijke vragen en andere acties, werken wij aan de realisatie van onze doelen. Een overzicht van onze behaalde resultaten in de afgelopen 4 jaar vindt u onder Successen.
Het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk voor 2019-2023 vindt u hier:   WaterNatuurlijk_programma_2019-2023.pdf  De Regio Brabant heeft de 11 landelijke punten geclusterd in vijf thema’s.
Waar maakt Water Natuurlijk het verschil? 

Water Natuurlijk De Dommel zorgt dat onverkort wordt gewerkt aan een goede water- en natuurkwaliteit van beken (Kaderrichtlijn Water), de zichtbaarheid van water in dorpen en steden en de voortgang van beekherstelprojecten.

Om de klimaatveranderingen op te vangen kan het waterschap onder andere in natuurgebieden meer water opvangen mits het water van voldoende kwaliteit is. WN zet dit iedere keer in al zijn breedheid op de bestuursagenda.

DommelValkenswaard hoogwatermrt2017

Onze fractie heeft zich er hard voor gemaakt dat Waterschap De Dommel in 2018 voortvarend de regie neemt voor het bereiken van de juiste waterstanden.

Dit moet resulteren in een integraal, stapsgewijs vormgegeven Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR).

Vergrassing en verdroging in Heeze

Met deze GGOR kunnen alle grondgebruikers zien wat men van het waterschap mag verwachten, zowel in natte als in droge omstandigheden.

Uit bovenstaande aandachtspunten volgt voor Water Natuurlijk vanzelfsprekend een voortvarende uitvoering van de verdrogingbestrijding zodat specifieke en bijzondere natuur in Brabant robuuster wordt.

Water Natuurlijk vertaalt duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarmee kostenbewustzijn in het waterschapswerk. Wij bevorderen energie bewust handelen van waterschap (elektrisch wagenpark), winning van energie op zuiveringen (Energiefabriek), winning van grondstoffen (fosfaat) uit zuiveringsslib, medewerking aan initiatieven van derden rond duurzaamheid (waterkrachtcentrale St. Michielsgestel) en burgerinitiatieven zoals SPPILL te Liempde en deWaterdag, een inspirerende actie van de gezamenlijke fractie in Waalre. Op beide locaties zijn inwoners geënthousiasmeerd om slimmer met regenwater om te gaan.