Speerpunten De Dommel

Water Natuurlijk De Dommel vormt een netwerk van mensen en beken en haalt haar inspiratie uit de alledaagse schoonheid van onze omgeving. Zoals ‚ÄėTrio Mari de Bijl‚Äô verwoordt in het¬†Dommellied.

Onze belangrijkste uitdagingen
  • Het hele jaar sturen op voldoende water voor landbouw √©n natuur;
  • Waterbewustzijn vergroten door burgers te helpen met het afkoppelen van regenwater en tuinvoorbeelden aan te reiken met weinig verharding (en onderhoud);
  • Middels samenwerking en slimme oplossingen problemen door klimaatverandering in steden en dorpen verminderen; groen benutten om water vast te houden en zo hittestress tegengaan.
  • Waterkwaliteit verbeteren door vooruitdenken, innoveren en bronaanpak;
  • De verduurzaming van de werkwijze van het waterschap doorzetten;
  • Door bestuurlijke vernieuwingen werken naar een zichtbaar en eigentijds waterschap.

    Onze Waterdoelen

We staan voor gezond water voor mens, plant en dier. Bron voor prima voedsel en een aantrekkelijke leefomgeving. Water doet leven!

We willen u laten genieten van kronkelende beken met een gezonde visstand en natuurvriendelijke oevers voor planten en dieren. Water is cool!

We sturen aan op effici√ęnt en effectief waterbeheer. Investeren bewust in de toekomst en doen dat tegen de laagst mogelijke kosten. Natuurlijk waterbeheer is op den duur het goedkoopste, omdat de natuur het werk doet en er minder dure voorzieningen nodig zijn zoals stuwen en dijken.¬†Duurzaam waterbeheer loont!

We staan voor een betrokken bestuur en heldere communicatie. Betrekken, luisteren en praten brengt het werk van het waterschap dichter bij de bewoners. Wij benutten de kennis van mensen uit de omgeving. Water Natuurlijk is transparant!

We willen een waterschap dat wateroverlast én verdroging voorkomt. Water ruimte geven waar dat kan, zo lang mogelijk vasthouden en voorkomen dat laaggelegen woongebieden overstromen. Vertragen, vasthouden, bergen en dan pas afvoeren!

Waar maakt Water Natuurlijk het verschil? 

Water Natuurlijk De Dommel zorgt dat onverkort wordt gewerkt aan een goede water- en natuurkwaliteit van beken (Kaderrichtlijn Water), de zichtbaarheid van water in dorpen en steden en de voortgang van beekherstelprojecten.

Om de klimaatveranderingen op te vangen kan het waterschap onder andere in natuurgebieden meer water opvangen mits het water van voldoende kwaliteit is. WN zet dit iedere keer in al zijn breedheid op de bestuursagenda.

DommelValkenswaard hoogwatermrt2017

Onze fractie heeft zich er hard voor gemaakt dat Waterschap De Dommel in 2018 voortvarend de regie neemt voor het bereiken van de juiste waterstanden.

Dit moet resulteren in een integraal, stapsgewijs vormgegeven Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR).

Vergrassing en verdroging in Heeze

Met deze GGOR kunnen alle grondgebruikers zien wat men van het waterschap mag verwachten, zowel in natte als in droge omstandigheden.

Uit bovenstaande aandachtspunten volgt voor Water Natuurlijk vanzelfsprekend een voortvarende uitvoering van de verdrogingbestrijding zodat specifieke en bijzondere natuur in Brabant robuuster wordt.

Water Natuurlijk vertaalt duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarmee kostenbewustzijn in het waterschapswerk. Wij bevorderen energie bewust handelen van waterschap (elektrisch wagenpark), winning van energie op zuiveringen (Energiefabriek), winning van grondstoffen (fosfaat) uit zuiveringsslib, medewerking aan initiatieven van derden rond duurzaamheid (waterkrachtcentrale St. Michielsgestel) en burgerinitiatieven zoals¬†SPPILL¬†te Liempde en deWaterdag,¬†een inspirerende actie van de gezamenlijke fractie in Waalre. Op beide locaties zijn inwoners ge√ęnthousiasmeerd om¬†slimmer met regenwater om te gaan.