Onze thema's

Waterbeheer


Omgaan met klimaatverandering

Wat tijdens de wateroverlast van juni 2016 en de extreem droge zomers van 2018 en 2019 duidelijk werd, is dat het gebied van waterschap De Dommel  onvoldoende klimaatproof is. In situaties van te veel en te weinig water zijn er nu alleen maar verliezers. Zowel de natuur, de landbouw en het bebouwde gebied ondervinden bij extreem weer veel schade. Dat is een situatie die ongewenst is. Ook al kunnen we schade nooit helemaal voorkomen, we willen schade wel zoveel mogelijk beperken.

Juist voor Midden-Brabant met de karakteristieke verwevenheid tussen bebouwing, landbouw en natuur ligt er een kans om slimmer met water om te gaan. Dit vereist een brede gebiedsgerichte aanpak. Samen met de mensen in het gebied wordt gewerkt aan een robuust, veerkrachtig en slim stuurbaar watersysteem dat tegen een stootje kan in droge en natte periodes.

Begin juli 2019 is het Actieplan Leven-De-Dommel (2019-2022) vastgesteld om beter voorbereid te zijn op wateroverlast en langdurige droogte.

Het Actieplan bestaat uit zeven ‘sporen’:

  1. Water vasthouden en slim sturen in het landelijke gebied zowel in de haarvaten als het bekensysteem;
  2. De sponswerking van de bodem in dorpen en steden wordt vergroot; gemeenten houden het eigen schone water (langer) vast en dragen bij aan aanvulling van grondwater; samen met gebiedspartners werken we aan klimaatbuffers om overtollig water op te vangen;
  3. Samen met gebiedspartners werken aan het juiste functie/ gebruik op de juiste plaats; gemeenten voeren stresstesten uit en samen lossen we knelpunten op;
  4. Risicogestuurd en adaptief maaibeheer om zowel water beter vast te kunnen houden;
  5. Voor onttrekkingen grond- en oppervlaktewater (o.a. beregenen) met provincie en gebiedspartners moeten we actief werken aan een toekomstbestendige grondwatervoorraad; aanvulling van grondwaterpakket door extra conserveren en bufferen in perioden van wateroverschot; aanleggen voorzieningen voor watervoorraden;
  6. Onderzoeken extra bronnen voor andere waterverdeling: bv. benutten effluent van eigen zuivering, extra aanvoer Vlaanderen, etc.;
  7. Bodemverbetering met organisch materiaal voor een beter watervasthoudend vermogen van de zandgronden.

Ad 5) Toekomstbestendige grondwaterbeheer De structureel gedaalde grondwaterstand baart grote zorgen. De effecten als droogvallende beken en vennen en verdere verdroging van de natuur is een direct risico voor de biodiversiteit, die al door andere factoren zwaar onder druk staat.  Daar waar de landbouw volgens huidig beleid kan beregenen, is dat niet mogelijk voor natuurgebieden en zijn er wel directe nadelige effecten van onttrekkingen. Water Natuurlijk gaat de discussie aan over wat nodig is om de grondwatervoorraad toekomstbestendig te maken.

Het is duidelijk dat het waterschap het niet alleen kan. Samenwerking met de partners is in volle gang.  Maar ook inwoners hebben een belangrijke rol en kunnen meehelpen. Daarmee houden we de kosten zo laag mogelijk.

Hoe? zie link:

https://www.dommel.nl/waterschijf-van-vijf-helpt-bij-bewuster-omgaan-met-water/

 

 

Biodiversiteit


Met de onderzoeken naar de sterke afname van aantallen insecten is duidelijk dat biodiversiteit van groot belang is. Waterschap De Dommel heeft sinds het Actieplan Biodiversiteit uit 2009 aandacht voor biodiversiteit o.a. bij inrichtingsprojecten.

Nog steeds is herstel van de biodiversiteit hard nodig. Voor nu én onze toekomst, voor de natuur en voor onze voedselvoorziening. Het kan wél; de veerkracht van ecosystemen is groot. We kunnen het aantal insecten echt laten opveren als we de goede dingen doen. Herstel van de bodem-biodiversiteit is daarbij een belangrijke basis en water een essentiële randvoorwaarde.

Lees hier hoe Water Natuurlijk De Dommel de problematiek rondom stikstof en biodiversiteit in samenhang aanpakt.

De stad als onverwachte bron van biodiversiteit doet ertoe! Gemeenten en inwoners zijn belangrijk nu om de trend te keren. Mooi dat heel veel kleine maatregelen kunnen bijdragen aan (deels) oplossen van dit grote vraagstuk.

Wat werkt voor meer biodiversiteit; groen blauwe dooradering van landschappen, afwisseling landschapselementen, bloemrijke zones, keverbanken & braakstroken, gedifferentieerd maaien. Samenwerking met de boeren en gezamenlijk onderzoek doen.

Landbouw -natuur-voedselvoorziening zijn waardevol verbonden, kunnen niet zonder elkaar. Het is ook een boerenprobleem, maar eigenlijk is het een probleem van ons allemaal. Het gaat over kennis en onze toekomst; en wat is het ons waard? We moeten meer denken in ‘groen rendement’.

Meer biodiversiteit betekent ook dat we beter gesteld staan voor de effecten van klimaatverandering. Het is niet ‘dweilen met de kraan open’ met het effect van klimaatverandering op de natuur, want een grotere biodiversiteit levert ook een klimaatrobuustere natuur op die beter tegen een stootje kan.  Meer biodiversiteit beperkt de ecologische schade van extreem weer (langdurige droogte naast hoosbuien). Daarnaast zijn maatregelen die de verdroging tegengaan (o.a. meer vasthouden en aanvullen grondwaterstand) en gezondere bodems (o.a. verbeteren organisch stofgehalte) ook heel belangrijk voor de biodiversiteit.

De vraag is of de aanpak klimaatrobuuster watersysteem met onze partners snel genoeg gaat? ‘Wat kunnen we extra/sneller/anders doen?’ Waar willen we staan in 2030 en wat is daar dan voor nodig? Een gezamenlijke aanpak met de partners in het gebied is essentieel om stappen voor biodiversiteit te maken.

Waterschap De Dommel werkt aan een beleidskader (met keuzes/scenario’s) waarover het Algemeen Bestuur in 2020 een besluit zal nemen. Vanaf juli 2020 is Waterschap De Dommel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zie ook Waterbeheer & Biodiversiteit, Waardevol verbonden.

 

Water en burger


Water Natuurlijk vindt klimaatbestendige dorpen en steden belangrijk. Meer water in de grond te laten zakken gaat de droogte in tuinen en plantsoenen tegen en helpt mee om de grondwaterstand te verhogen. En dat is hard nodig want we hebben nog steeds te maken met droogte en te lage grondwaterstand.

Het waterschap heeft in juli 2019 een stimuleringsregeling de ‘Afkoppel-Verdubbelaar’ ingesteld: het waterschap verdubbelt het budget van gemeenten aan inwoners die een regenwater-vriendelijke tuin aanleggen door bv regenwater van het riool af te koppelen, groen dak aanleggen of te ontstenen. De stimuleringsbijdrage sluit aan bij de gemeentelijke regelingen. Hiermee beogen we meer particulieren mee te laten doen en dat meer gemeenten gemotiveerd worden een regeling ervoor op te stellen. In 2019 doen 7 gemeenten mee. We hopen en verwachten dat dit meer worden in 2020.

De ‘Afkoppel Verdubbelaar’ is ingesteld naar aanleiding van besluitvorming in het Algemeen Bestuur over een amendement van Water Natuurlijk (nov 2018). Dit past bij de doelen voor een klimaatbestendige dorpen en steden en herstel van de sponswerking van de bodem. Zie ook dit bericht of filmpje van ons DB-lid Mado Ruys op Facebook.

Wat speelt waar?


Beveiligd: voor leden


De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om deze te kunnen bekijken: