Fractie De Stichtse Rijnlanden

De onderstaande bestuursleden van De Stichtse Rijnlanden vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Els Otterman
Dagelijks Bestuurslid Hoogheemraad

Ambitie: Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten.

Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed.  Ik werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in Genève en voor Bureau Stroming, een adviesbureau voor natuur en landschapsontwikkeling. Deze werkzaamheden heb ik neergelegd voordat ik de benoemd werd tot Hoogheemraad.

‘Een mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen’; met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds. Ik ben kandidaat voor Water Natuurlijk omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken. Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‘waterwijze’ manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.

Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook kunt u bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen. Voor meer info, zie ook mijn website 

Els Otterman
Jos Janssen
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Ambitie: het waterschap maken tot een onmisbare partner bij het invullen van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Water is kleurloos, doorzichtig en lijkt daarmee bij uitstek apolitiek. Niets is minder waar: alle politieke organen in dit land hebben ontzettend veel belang bij en invloed op water; dat geldt voor Rijk, Provincie, Gemeente en bij uitstek voor het Waterschap.

Ik woon sinds 1981 in Houten, heb de groei van deze kleine plaats tot een flinke gemeente meegemaakt met nu ruim 50 000 inwoners. Houten ligt op de scheiding van Heuvelrug en het Veenweidegebied. Een gemeente met een heel groot buitengebied.

Ik ben al ruim 37 jaar actief in alles wat met beheer en inrichting van het buitengebied te maken heeft, startend bij Staatsbosbeheer, daarna bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en ten slotte bij het Bosschap, een belangenorganisatie voor de groene terreinbeheerders. De afgelopen zes jaar zat ik voor WN in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden.

Stemmen bij de waterschapverkiezingen betekent invloed uitoefenen op samenstelling bestuur en daarmee op koers en richting die een waterschap ingaat. Daarmee oefen je als kiezer direct invloed uit op wat er gebeurt met veiligheid en tegengaan wateroverlast, met inrichting van ons buitengebied, met kwaliteit van water, ook in de stad, en met de wijze waarop dit betaald moet worden.

Jos Jansen
Harmke van Dam
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: bewoners betrekken bij slimme watermaatregelen die onze leefomgeving groener, schoner en aantrekkelijker maken. Mensen het waterschap laten vinden.

Ik ben ‘Wagenings’ bioloog en woon al 30 jaar in Utrecht. Al die jaren werkte ik voor en met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, waterschap, provincie en gemeente. Om ons water schoner en duurzamer te maken en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. In Utrecht en daarbuiten. Maar vooral ook om iedereen te betrekken die daar een rol in kan spelen: van bewoners tot bedrijven.

Water is belangrijk voor alles en iedereen. En je kunt er zoveel mee! Als je er oog voor hebt en zorgvuldig mee omgaat. Niet alleen iets voor het waterschap.

Als echte waterambassadeur breng ik ideeën, wensen en mensen bijeen. Dan kunnen we meer doelen bereiken voor hetzelfde geld. Goed waterbeheer is meer dan met technische maatregelen problemen oplossen. Beter is ze te voorkomen. Gecombineerd met natuurvriendelijke oevers, schoon visrijk water, recreatievoorzieningen, beter leefklimaat in steden, grondstoffen en energie uit afvalwater. Water Natuurlijk laat zien dat dat kan. Er valt heel wat te kiezen.

Harmke van Dam
Carlo Rutjes
Algemeen Bestuurslid

Missie: Ons water naast veilig en schoon ook mooi, visrijk en leefbaar te maken!

Ik was als kind altijd aan de waterkant te vinden waar ik viste op witvis en in de winter op snoek. Het idee dat er in ieder kanaal, stadspark en wetering vissen van een meter langs kunnen zwemmen heb ik altijd magisch gevonden. Om echte wilde natuur te beleven hoef je niet ver weg in onze omgeving. Je hoeft maar een fiets te pakken om oog in oog te staan met een prachtige ijsvogel of met je kinderen te kunnen zwemmen in natuurwater.

Door de vele mooie dagen die ik als kind langs het water meemaakte is mijn interesse voor een studie biologie ontstaan. Het heeft mijn carrière bepaald. Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en heb de afgelopen negen jaar bij een groot ingenieursbureau in de Bilt gewerkt als consultant. Mijn rol: adviseren van waterschappen en Rijkswaterstaat over de visstand, het verbeteren van de waterkwaliteit en een robuuste inrichting van het watersysteem. In dit waterschap wil ik daarover gaan meebeslissen.

In de laatste tien jaar is de waterkwaliteit steeds belangrijker geworden in het waterschapsbeleid. Naast de primaire taak van veilige dijken en droge voeten zorgt het waterschap ook voor het belangrijkste stuk natuur dat ons land uniek maakt, het water! Dat het waterschap concrete doelen stelt aan natuurwaarden in en om het water is geweldig, maar het pakt lang niet altijd goed uit voor de visstand of visser. Daar is nog veel te doen!

In het bestuur wil ik mijn kennis van watersystemen inzetten om ons water op een betaalbare manier toekomstbestendig te maken. Mijn overtuiging is dat het niet veel hoeft te kosten om ons water naast veilig en schoon ook mooi, visrijk en leefbaar te maken.

Diederik van der Molen
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: Samen voor droge voeten en voldoende schoon water zorgen!

In mijn jeugd was ik vaak op het water. Meren waren toen net erwtensoep. Als je je arm er tot je pols in stak, dan kon je de vingers niet meer zien! Dat was mijn motivatie om Milieuhygiëne en Waterzuivering te gaan studeren, onderzoek te doen naar fosfaten en bij Rijkswaterstaat te gaan werken. Inmiddels mag ik in Den Haag en Brussel het waterbeleid mee vorm geven.

Ik zie het als een uitdaging om met die kennis dichter bij de praktijk aan de slag te gaan. Om de ervaring van boeren, vissers, recreanten en ieder die direct met water te maken heeft aan te wenden om droge voeten, voldoende en schoon water te realiseren. Omdat we er van kunnen genieten en het duurzaam kunnen gebruiken.

Ik woon in Bilthoven, en geniet van het prachtige landschap op de overgang van zand naar veen. Ik ben sportvisser en zit ook in de Raad van Toezicht van de World Fish Migration Foundation. Mijn ambitie is om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers te bepalen waar we heen willen. Samen daarmee aan de slag!

Jaap van der Heijden
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: Het is belangrijk om  op alle fronten te verduurzamen

In juni 2018 heb ik Joke Leenders opgevolgd die verhuisd is uit onze regio.  Naast het lidmaatschap van het AB ben ik werkzaam als beleidsmedewerker binnenlandse zaken, wonen en ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer bij de GroenLinks-fractie. Ik zit natuurlijk nog maar relatief kort in het AB, maar tot nu toe bevalt het mij goed.
 
Vlak na mijn installatie in het AB begon de lange warme en droge zomer (ik ga overigens niet uit van een causaal verband). Hierdoor hebben we opnieuw gezien hoe de klimaatverandering steeds concreter wordt en dichterbij komt en hoe belangrijk het is om op alle fronten te verduurzamen, de co2-uitstoot terug te dringen en goede klimaatadaptatie maatregelen te treffen.
 
Samen met fractiegenoten zet ik me er voor in om de standpunten van Water Natuurlijk zo goed mogelijk om te zetten in het beleid van ons waterschap. 

 

Jaap van der Heijden
Anja van Berckel
Fractievolger

Ambitie:  Dat Water Natuurlijk de basistaken van het waterschap prima kan combineren zijn met de Water Natuurlijk kernwaarden zoals gezond water, duurzaamheid en oog voor natuurvriendelijke watermaatregelen, ecologie cultuurhistorie en recreatie en eerlijke kostenverdeling. Water houdt zich niet aan gemeente- en provinciegrenzen daarom is het van belang om in de regio elkaar constructief op te zoeken .

Ik ben opgegroeid in Culemborg en woonde, met zicht op de haven en de pont, direct aan de Lek. Later ben ik verhuisd naar Utrecht en daarna naar Montfoort aan de Hollandse IJssel. Nu woon ik ruim twintig jaar in Nieuwegein. In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur. 

Sinds 2015 ben ik fractievolger en werk ik samen met de fractie aan de Public Relations van Water Natuurlijk. Zodat inwoners, organisaties en boeren meer te weten komen over de  kernwaarden van Water Natuurlijk.

 

Anja van Berckel