Vragen aan Water Natuurlijk?

Heb je vragen voor Water Natuurlijk over onze ambitie en over het werk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden? Dan kun je onderstaande personen benaderen. Met een paar trefwoorden hebben we aangegeven wie waar vandaan komt en wat doet.

Els Otterman (Bunnik) – hoogheemraad, duurzaamheid en energietransitie
Martin Jansen (Odijk) – fractievoorzitter, bestuurszaken, natuur en landschap
Harmke van Dam (Utrecht) – secretaris, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, waterbewustzijn
Agaath Dekker-Groen (Houten) – veilige dijken, peilbeheer, duurzaamheid, energie, Lekdijk oostelijk HDSR-gebied
Diederik van der Molen (Bilthoven) – financiën en belasting
Gerda Oskam (Vleuten) – communicatie, cultuurhistorie, bodemdaling, Lekdijk westelijk HDSR-gebied
Jaap van der Heijden (Utrecht) – omgevingsbeleid (Keur), grondbeleid en waterzuivering

Fractie De Stichtse Rijnlanden

De onderstaande bestuursleden van De Stichtse Rijnlanden vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Els Otterman uit Bunnik
Dagelijks Bestuurslid Hoogheemraad

Ambitie: Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten.

Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed.  Ik werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in Genève en voor Bureau Stroming, een adviesbureau voor natuur en landschapsontwikkeling. Deze werkzaamheden heb ik neergelegd voordat ik de benoemd werd tot Hoogheemraad.

‘Een mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen’; met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds. Ik ben kandidaat voor Water Natuurlijk omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken. Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‘waterwijze’ manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.

Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook kunt u bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen. Voor meer info, zie ook mijn website 

Els Otterman@elsottermanEls Otterman
Martin Jansen uit Odijk
Algemeen Bestuurslid

Ambitie;  Inzetten voor een groene leefomgeving. De basis is samen werken aan gezond water en een gezonde bodem zodat biodiversiteit toeneemt en natuur robuust is.

Ik ben iemand die wil inspelen op actuele ontwikkelingen, met oog voor de lange termijn. Op dit moment bijvoorbeeld door ons voor te bereiden op de klimaatverandering en de energietransitie.

Rode draad in mijn werk en vrije tijd is mijn verbondenheid met de groene ruimte, onze leefomgeving in de deltametropool Nederland. Op meerdere plekken op nationaal- en regionaal niveau heb ik kennis en ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling en de diverse aspecten: landschap, natuur, recreatie, wonen, werken/landbouw, ontwikkeling buitenruimte (verbinding stad en land), kwaliteit leefomgeving.

De ontwikkeling van de bijbehorende kennisinfrastructuur, waaronder het (groene) beroepsonderwijs, blijkt steeds een van de drijvende krachten voor innovatie. Zaken op een slimme manier oplossen.

Door mijn werkzaamheden in diverse politiek/bestuurlijke omgevingen ken ik het belang van ontwikkelen en behouden van draagvlak bij belanghebbenden.

Ruim 25 jaar wonen we met ons gezin in Odijk: op de flank van de Randstad genietend van het open landelijk karakter van de Kromme Rijnstreek en de drogere meer beboste Utrechtse Heuvelrug". 

Martin Jansen@mlejansenMartin Jansen
Harmke van Dam uit Utrecht
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: bewoners betrekken bij slimme watermaatregelen die onze leefomgeving groener, schoner en aantrekkelijker maken. Mensen het waterschap laten vinden.

Ik ben ‘Wagenings’ bioloog en woon al 30 jaar in Utrecht. Al die jaren werkte ik voor en met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, waterschap, provincie en gemeente. Om ons water schoner en duurzamer te maken en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. In Utrecht en daarbuiten. Maar vooral ook om iedereen te betrekken die daar een rol in kan spelen: van bewoners tot bedrijven.

Water is belangrijk voor alles en iedereen. En je kunt er zoveel mee! Als je er oog voor hebt en zorgvuldig mee omgaat. Niet alleen iets voor het waterschap.

Als echte waterambassadeur breng ik ideeën, wensen en mensen bijeen. Dan kunnen we meer doelen bereiken voor hetzelfde geld. Goed waterbeheer is meer dan met technische maatregelen problemen oplossen. Beter is ze te voorkomen. Gecombineerd met natuurvriendelijke oevers, schoon visrijk water, recreatievoorzieningen, beter leefklimaat in steden, grondstoffen en energie uit afvalwater. Water Natuurlijk laat zien dat dat kan. Er valt heel wat te kiezen.

Harmke van Dam@HarmkevDamHarmke van Dam
Gerda Oskam uit Vleuten
Algemeen Bestuurslid

Ambitie;“Verbinden”, het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor bouwplannen.

Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk wil ik inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Al mijn voorouders sinds 1600 waren boeren in dit gebied. Het landschap, de monumentale boerderijen, de koeien in het weiland: het zit in mijn genen. Mijn passie hiervoor en voor historisch erfgoed wil ik verbinden met experimenten, initiatieven en jarenlange ervaring van betrokkenen voor  toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied"

Gerdaoskam@gerdaoskamGerda Oskam
Diederik van der Molen uit Bilthoven
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: Samen voor droge voeten en voldoende schoon water zorgen!

In mijn jeugd was ik vaak op het water. Meren waren toen net erwtensoep. Als je je arm er tot je pols in stak, dan kon je de vingers niet meer zien! Dat was mijn motivatie om Milieuhygiëne en Waterzuivering te gaan studeren, onderzoek te doen naar fosfaten en bij Rijkswaterstaat te gaan werken. Inmiddels mag ik in Den Haag en Brussel het waterbeleid mee vorm geven.

Ik zie het als een uitdaging om met die kennis dichter bij de praktijk aan de slag te gaan. Om de ervaring van boeren, vissers, recreanten en ieder die direct met water te maken heeft aan te wenden om droge voeten, voldoende en schoon water te realiseren. Omdat we er van kunnen genieten en het duurzaam kunnen gebruiken.

Ik woon in Bilthoven, en geniet van het prachtige landschap op de overgang van zand naar veen. Ik ben sportvisser en zit ook in de Raad van Toezicht van de World Fish Migration Foundation. Mijn ambitie is om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers te bepalen waar we heen willen. Samen daarmee aan de slag!

Diederik van der Molen
Jaap van der Heijden uit Utrecht
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen

Ik ben woonachtig in Utrecht, 32 jaar en afgestudeerd als jurist. Sinds juni 2018 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur. Ik ben sindsdien verreweg het jongste AB-lid. Het zou goed zijn als ook de komende periode de verjonging van het waterschapsbestuur zou doorzetten. Juist de jonge generatie krijgt straks het meest te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is tijd dat het geluid van mensen uit het stedelijk gebied gelijkwaardig doorklinkt in het bestuur. Daar wil ik me graag verder voor inzetten.

In de afgelopen periode heb ik mij vooral ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke ordeningsregelgeving van het waterschap en voor het verduurzamen van de organisatie van het waterschap zelf.

Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur ben ik werkzaam als beleidsmedewerker binnenlandse zaken, wonen en ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer bij de GroenLinks-fractie.

Relevant voor mijn werk in het waterschap is mijn kennis en ervaring met de (invoering van de) Omgevingswet. Met de komst van dit nieuwe juridische kader voor het ruimtelijke ordeningsbeleid verandert er ook voor de waterschappen veel. Het is met de komst van dit nieuwe stelsel naar mijn overtuiging nog belangrijker dat in het bestuur mensen komen die de uitvoering goed in de gaten kunnen houden en die ook weten wat er in er stedelijk gebied leeft. Want de rol van inwoners wordt de komende jaren steeds belangrijker. En dan moeten ook de mensen in de stad goed betrokken zijn bij het werk van het waterschap.

Om als waterschap klaar te zijn voor de toekomst is het belangrijk om op alle fronten te verduurzamen.

 
 

 

Jaap van der Heijden@jaapihJaap van der Heijden
Agaath Dekker - Groen uit Houten
Algemeen Bestuurslid

Ambitie: Inzetten voor duurzaam waterbeleid.

Een gezamenlijke aanpak door overheden, bedrijven en burgers maakt oplossingen voor natuur en leefomgeving effectiever en efficiënter".

Agaath Dekker - Groen@AgaathDekkerAgaath Dekker - Groen