Els Otterman uit Bunnik
Lijsttrekker

Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten.

Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed.  Ik werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in Genève en voor Bureau Stroming, een adviesbureau voor natuur en landschapsontwikkeling. Deze werkzaamheden heb ik neergelegd voordat ik de benoemd werd tot Hoogheemraad.

‘Een mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen’; met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds.

Ik ben kandidaat voor Water Natuurlijk omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken. Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‘waterwijze’ manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.

Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook kunt u bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen. Voor meer info, zie ook mijn website 

Els Otterman@ElsOtterman
Martin Jansen uit Odijk
kandidaat 2

Martin Jansen;

"Wonend in Odijk wil ik me graag inzetten voor een groene leefomgeving. De basis is samen werken aan gezond water en een gezonde bodem zodat biodiversiteit toeneemt en natuur robuust is.

Ik ben iemand die wil inspelen op actuele ontwikkelingen, met oog voor de lange termijn. Op dit moment bijvoorbeeld door ons voor tebereiden op de klimaatverandering en de energietransitie.

Rode draad in mijn werk en vrije tijd is mijn verbondenheid met de groene ruimte, onze leefomgeving in de deltametropool Nederland. Op meerdere plekken op nationaal- en regionaal niveau heb ik kennis en ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling en de diverse aspecten: landschap, natuur, recreatie, wonen, werken/landbouw, ontwikkeling buitenruimte (verbinding stad en land), kwaliteit leefomgeving.

De ontwikkeling van de bijbehorende kennisinfrastructuur, waaronder het (groene) beroepsonderwijs, blijkt steeds een van de drijvende krachten voor innovatie. Zaken op een slimme manier oplossen.

Door mijn werkzaamheden in diverse politiek/bestuurlijke omgevingen ken ik het belang van ontwikkelen en behouden van draagvlak bij belanghebbenden.

Ruim 25 jaar wonen we met ons gezin in Odijk: op de flank van de Randstad genietend van het open landelijk karakter van de Kromme Rijnstreek en de drogere meer beboste Utrechtse Heuvelrug". 

Martin Jansen@mlejansen
Jaap van der Heijden uit Utrecht
kandidaat 3

Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen

In juni 2018 heb ik Joke Leenders opgevolgd die verhuisd is uit onze regio.  Naast het lidmaatschap van het AB ben ik werkzaam als beleidsmedewerker binnenlandse zaken, wonen en ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer bij de GroenLinks-fractie. Ik zit natuurlijk nog maar relatief kort in het AB, maar tot nu toe bevalt het mij goed.
 
Vlak na mijn installatie in het AB begon de lange warme en droge zomer (ik ga overigens niet uit van een causaal verband). Hierdoor hebben we opnieuw gezien hoe de klimaatverandering steeds concreter wordt en dichterbij komt en hoe belangrijk het is om op alle fronten te verduurzamen, de co2-uitstoot terug te dringen en goede klimaatadaptatie maatregelen te treffen.
 
Samen met fractiegenoten zet ik me er voor in om de standpunten van Water Natuurlijk zo goed mogelijk om te zetten in het beleid van ons waterschap. 
Jaap van der Heijden@jaapih
Gerda Oskam uit Vleuten
kandidaat 4

Gerda Oskam; 

“Verbinden”, het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor  bouwplannen.

Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk wil ik inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Al mijn voorouders sinds 1600 waren boeren in dit gebied. Het landschap, de monumentale boerderijen, de koeien in het weiland: het zit in mijn genen. Mijn passie hiervoor en voor historisch erfgoed wil ik verbinden met experimenten, initiatieven en jarenlange ervaring van betrokkenen voor  toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied" 

Gerda Oskam@gerdaoskam
Diederik van der Molen uit Bilthoven
kandidaat 5

Diederik van der Molen;

“Na mijn studie Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen werk ik aan water. Inmiddels is dat beleid over waterkwaliteit vormgeven op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik zit nu sinds april 2018 ook in het Algemeen Bestuur van het waterschap HDSR en als het even kan probeer ik buiten op het water te genieten!”

@DiederikvdMolen
Agaath Dekker-Groen uit Houten
kandidaat 6

Agaath Dekker-Groen:

"gaat voor duurzaam waterbeleid. Een gezamenlijke aanpak door overheden, bedrijven en burgers maakt oplossingen voor natuur en leefomgeving effectiever en efficiënter".

Agaath Dekker-Groen uit Houten@AgaathDekker
Harmke van Dam uit Utrecht
kandidaat 7

Harmke van Dam;

“Ik ben bioloog, teamwerker, roeier, waterambassadeur, actieve bewoner. Sinds 2015 ook waterschapsbestuurder. Ik zet mij in om water, natuur, milieu, klimaat (= onze leefomgeving) schoner, duurzamer en aantrekkelijker te maken. Met extra aandacht voor de stad, voor groen-blauwe initiatieven, voor een waterschap waar iedereen graag mee samenwerkt.”

Harmke van Dam@HarmkevDam
Rens de Boer uit Utrecht
kandidaat 8

"Tijdens mijn dagelijkse werk als stadsecoloog maak ik me elke dag sterk voor vergroening van steden, en daarbij kom ik steeds vaker de waterschappen tegen. De impact van het waterschap is niet alleen gericht op ons watersysteem, maar gaat over onze hele leefomgeving. Ook in de steden en dorpen!

Ik wil mij samen met Water Natuurlijk inzetten voor een actieve rol van het waterschap in het klimaatadaptief maken van steden en dorpen, maar ook voor een evenwichtige landbouw in het buitengebied. Als jonge kandidaat heb ik geen verleden in het openbaar bestuur, maar kan ik keuzes maken zonder beperkt te worden door vastgeroeste gewoonten om het waterschap de rol te laten vervullen die past bij het klimaat en de maatschappij van nu".

Rens de Boer@Rens_de_boer
Anja van Berckel uit Nieuwegein
kandidaat 9

"Ik streef naar samen werken aan een echte oplossing om bodemdaling in het veenweidegebied te stoppen. Zet zich in voor nieuwe recreatie mogelijkheden in, op en langs het water met waardevolle cultuurhistorische waterwerken zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sluizen en watermolens". 

anjavanberckel@anjavanberckel
Ewout ten Heuw uit Utrecht
kandidaat 10

“Ik ben werkzaam als jurist bij een naburig waterschap, vrijwilliger bij Natuurmonumenten en de afgelopen vier jaar heb ik als commissielid meegedraaid bij HDSR. Dat een goed waterbeheer in laaggelegen polders en verstedelijkte gebieden noodzakelijk is, staat voor mij vast. De wijze waarop dat waterbeheer wordt vormgegeven, is meestal zo goed geregeld dat je niet altijd ziet wat HDSR allemaal wel niet doet. Het vergroten van ons ‘waterbewustzijn’ is daarom, ook vanwege de klimaatverandering, belangrijk en iets waar Water Natuurlijk terecht aandacht voor vraagt.

HDSR financiert het waterbeheer met belastinggeld; het is goed dat een door u gekozen bestuur kritisch meekijkt met de wijze waarop uw belastinggeld wordt uitgegeven. Dat degene die veel profijt heeft van het waterschapswerk daarvoor meer zou moeten betalen dan degene die dat minder heeft, is voor mij een belangrijk issue.

Water Natuurlijk is geen politieke partij. Een goed waterbeheer overstijgt wat mij betreft partijpolitieke belangen of beginselen en vraagt om samenwerking, deskundigheid en een langetermijnvisie. Dat laatste zie je terug bij Water Natuurlijk als het bijvoorbeeld gaat over de aanpassing aan klimaatverandering, het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie en de ontwikkeling van natuurwaarden. Voor toekomstbestendig waterbeheer moet je bij Water Natuurlijk zijn!

Ewout ten Heuw
Rogier van der Wal uit Houten
kandidaat 11

Rogier van der Wal;

“ Ik werk als docent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden in Den Haag en bij University Campus Fryslân in Leeuwarden. Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. Aan hen wil ik graag een leefbare en klimaatbestendige wereld nalaten; water vervult daarbij een belangrijke rol.
Daarom wil ik me graag inspannen om via Water Natuurlijk een bijdrage te leveren aan duurzaam waterbeheer. De urgentie daarvan behoeft na de ultradroge zomer van 2018 nauwelijks toelichting meer: de natuur stelt ons voor steeds nieuwe uitdagingen, die we mede zelf veroorzaakt hebben. Daarom is voldoende schoon en goed gezuiverd water van groot belang, ook om verantwoord en prettig te kunnen recreëren. Vandaar mijn steun voor Water Natuurlijk.

Doet je ook mee? Je stem is meer dan welkom, alvast veel dank!”

Rogier van der Wal
Mike Kortekaas uit Utrecht
kandidaat 12

‘Water’, Het is de verbindende, dragende en dynamische levensader en al helemaal in het land van Stichtse Rijnlanden. Zorgvuldig daarmee omgaan is goed voor onszelf en komende generaties. Als ‘waterbioloog’ en liefhebber van de natuur en het leven, zet ik daar met passie mijn schouders onder" 

Mike Kortekaas
Hans Boerkamp uit Utrecht
kandidaat 13

“Ik ben sinds mei vorig jaar wethouder voor de gemeente Rhenen namens D66. Dat is het meest oostelijke puntje van het waterschap Stichtse Rijnlanden. Het staat hier onder meer bekend om het heuvelachtige landschap waar menig wielrenner uit de regio graag een rondje maakt. Het is dus niet een plek waar je snel natte voeten zult krijgen. Toch is dát wat we hier bij hevige regenbuien ervaren, dat het water in volle stroom de berg af stroomt. Daarom zijn we hier het afgelopen jaar begonnen met klimaatateliers. Er is onderzoek verricht en samen met inwoners kijken we naar hun ervaring met natte voeten.

Hiervoor ben ik 7 jaar lid geweest van provinciale staten van Utrecht en heb ik me ingezet voor verduurzaming van de landbouw, of dat nu door het sluiten van kringlopen is of opwekken van duurzame energie op staldaken. Maar ook natuur, water, erfgoed en duurzame ruimtelijke ontwikkeling stonden op mijn lijstje. Daarnaast heb ik hiervoor 8 jaar gewerkt als belangenbehartiger. Allemaal kennis en ervaring die ik van harte in willen zetten ten behoeve van het waterschap namens Water Natuurlijk en D66 voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.”

Hans Boerkamp@hansboerkamp
Arja Nobel uit de Meern
kandidaat 14

"Ik wil werken aan duurzaam waterbeheer met oog voor natuur, landschap en mensen"

Arja Nobel@ArjaNobel
Joost Kingma uit Driebergen Rijssenburg
kandidaat 15

Joost Kingma;

Mijn motivatie om daar ja tegen te zeggen, is dat ik als D66er in de doelstellingen en het programma van Water Natuurlijk het meest van mijn ideeën over verstandig en verantwoord waterbeheer terugvind.

Waar mogelijk in combinatie met goed natuurbeheer, aantrekkelijk landschap, duurzaamheid, innovatie en recreatie.

Joost Kingma
Carli Aulich uit Amerongen
kandidaat 16

Carli Aulich; 

"Ik ben in mijn dagelijkse werk altijd bezig met waterkwaliteit. Duurzaam waterbeheer en een goede toestand van de aquatische ecologie gaan mij aan het hart. Daarom is Water Natuurlijk voor mij de natuurlijke keuze!

Ik ben trots op wat er de afgelopen periode bereikt is met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Nu is het ook van belang dat er gekeken wordt naar het (combinatie-)effect van (in feite lage) concentraties van milieuvreemde stoffen zoals medicijnresten, microplastics en stoffen van industriële afkomst" 

Carli Aulich@cauli61
Simone Veldboer uit Rhenen
kandidaat 17
Simone Veldboer@simoneveldboer
Wieke Bijker uit Utrecht
kandidaat 18

Wieke Bijker:

"Duurzaamheid heeft mij altijd al geïnteresseerd. Ik vind het net zoals Water Natuurlijk belangrijk dat er nagedacht wordt over duurzame oplossingen voor waterbeheer.

Als jongste kandidaat op de lijst hoop ik jongeren te motiveren te stemmen voor de waterschapsverkiezingen en voor Water Natuurlijk. 

Alie Tigchelhoff uit IJsselstein
kandidaat 19

Alie Tigchelhoff:

Ik ben raadslid in IJsselstein. Water, te veel of te weinig. Hoe gaan we daar mee om? Dat is belangrijk voor de mensen maar ook voor de natuur!

Alie Tigchelhoff@Alie_ttm
Jos Kloppenborg uit Utrecht
kandidaat 20

Jos Kloppenborg:

“ Als actieve stadsbewoner uit Utrecht zet ik mij al jaren in voor de natuur in en rond de stad. Dat wordt in een tijd van klimaatverandering alleen maar belangrijker. Schoon water is van groot belang voor die natuur. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon water en natuurvriendelijke oevers en ondersteunt initiatieven van bewoners. In een tijd van klimaatverandering wordt dat alleen maar belangrijker”.

Jos Kloppenborg@JosKloppenborg
Pauline Goedvolk uit Linschoten
kandidaat 21
Pauline Goedvolk
Petra Ket uit Utrecht
kandidaat 22

Petra Ket;

"Ik steun Water Natuurlijk als kandidaat op de lijst omdat Water Natuurlijk een belangrijke rol speelt als groene waterschapspartij in het versterken van de natuur in onze omgeving.

In natuurgebieden maar ook daarbuiten door de natuur mee te nemen in alle besluiten zoals over het tegengaan van wateroverlast en veiligheid. Natuur doet ons leven"

Petra Ket uit Utrecht@Petraket
Marc Gnodde uit Wijk bij Duurstede
kandidaat 23

Marc Gnodde:

"Als bioloog wil ik mij inzetten om de afname van biodiversiteit tegen te gaan. De wereld bestaat voor 2/3 uit water. Water is de oorsprong van het leven, daarom is regionaal Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de ideale organisatie om actief aan toename van biodiversiteit te werken (naast het zorgen voor de basistaak veiligheid natuurlijk)".

Marc GnoddeMarc Gnodde
Henk Zandvliet uit Bilthoven
kandidaat 24

Henk Zandvliet:

"Voor klimaatverandering geldt: beter voorkomen is beter dan genezen. Maar ook: voorbereid zijn op wat ons en onze kinderen te wachten staat. Daarom sta ik voor 100% achter de inzet van Water Natuurlijk voor een gezonde en veilige leefomgeving"

Henk Zandvliet@henk_zandvliet
Désiré Karelse uit IJsselstein
kandiaat 25

 Désiré Karelse;

"Water wordt steeds belangrijker in ons leven om goed te kunnen wonen en werken. Als voormalig waterschapsbestuurder, ben ik trots op wat Water Natuurlijk heeft gedaan en voor staat. Toekomstgericht, gedurfd, besluitvaardig. Dit alles met een duidelijke, evenwichtige belangenbehartiging tegen betaalbare kosten zonder veel regels ". 

Désiré Karelse@DesireKarelse
Tjeerd Schuhmacher uit Maarssen
kandidaat 26

Tjeerd Schuhmacher: 

"Verantwoord omgaan met je gezondheid en je leefomgeving hoort bij mij; dat is mijn natuur. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen mij gevraagd werd op de lijst van Water Natuurlijk te gaan staan!" 

@TjeerdSchuh
Frank Dirkse uit Zeist
kandidaat 27

Frank Dirkse:

"Gedurende 12 jaar als raadslid voor GroenLinks in Zeist heb ik ervaren hoe belangrijk keuzes in het waterschap zijn voor leefomgeving, ecologie en veiligheid. Daarom sluit ik me van harte aan bij Water Natuurlijk, omdat deze partij de beste keuzes maakt m.b.t. deze onderwerpen" 

Frank Dirkse@frankdirkse
Heerd Jan Hoogeveen uit Woerden
kandidaat 28
Heerd Jan Hoogeveen@heerdjan_SUU
Jan-Willem Langenbach uit Rhenen
kandidaat 29

Even voorstellen Jan Willem Langenbach kandidaat 29

“Als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rhenen heb ik het enorm naar mijn zin. Ik vind het leuk om mij in onderwerpen te verdiepen, vast te bijten en vervolgens inhoudelijk daarover te debatteren. Vanuit deze functie weet ik dat de waterschappen ongelofelijk belangrijk zijn, maar vaak op de achtergrond lijken te draaien. Daarom is mijn doel ook deze verkiezingen: Opkomst vergroten en het belang van de waterschappen duidelijk maken!”

Jan-Willem Langenbach
Jaap Boot uit Zeist
kandidaat 30

Jaap Boot;

"In mijn periode in het bestuur van HDSR van 2008 tot 2015 heb ik de rol van Water Natuurlijk voor het waterschap helpen vormgeven. Veiligheid, kosten-baten voor de maatschappij, oog voor de natuur en voor de landbouw. Ik heb dit ervaren als effectief en evenwichtig. Kies daarom Water Natuurlijk" 

Els van der Vorm-Gouman uit Vleuten
kandidaat 31

Els van der Vorm-Gouman: 

Een stevige stem voor natuur in het waterschapsbestuur, dat vind ik belangrijk en daarom sta ik als lijstduwer op de lijst.

Jos Jansen uit Houten
kandidaat 32

Jos Jansen kandidaat 32

Water is kleurloos, doorzichtig en lijkt daarmee bij uitstek apolitiek. Niets is minder waar: alle politieke organen in dit land hebben ontzettend veel belang bij en invloed op water; dat geldt voor Rijk, Provincie, Gemeente en bij uitstek voor het Waterschap.

Ik woon sinds 1981 in Houten, heb de groei van deze kleine plaats tot een flinke gemeente meegemaakt met nu ruim 50 000 inwoners. Houten ligt op de scheiding van Heuvelrug en het Veenweidegebied. Een gemeente met een heel groot buitengebied.

Ik ben al ruim 37 jaar actief in alles wat met beheer en inrichting van het buitengebied te maken heeft, startend bij Staatsbosbeheer, daarna bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en ten slotte bij het Bosschap, een belangenorganisatie voor de groene terreinbeheerders. De afgelopen tien jaar zat ik voor Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden.

Stemmen bij de waterschapsverkiezingen betekent invloed uitoefenen op samenstelling bestuur en daarmee op koers en richting die een waterschap ingaat. Daarmee oefen je als kiezer direct invloed uit op wat er gebeurt met veiligheid en tegengaan wateroverlast, met inrichting van ons buitengebied, met kwaliteit van water, ook in de stad, en met de wijze waarop dit betaald moet worden. Vanaf nu doe ik het wat rustiger aan en sta ik als kandidaat 32 op de lijst.

Jos Jansen@JosJansen2
George Becht uit Woerden
kandidaat 33

George Becht kandidaat 33

Schoon en voldoende water is van groot belang voor ons leven. Mens, plant en dier zijn er voor 100% van afhankelijk. Daar moeten we goed voor zorgen. Water Natuurlijk staat voor die brede zorg voor water en komt op voor het belang van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Werken aan verandering begint in onze eigen leefomgeving!

George Becht
Rijk van Oostenbrugge uit
kandidaat 34

Rijk van Oostenbrugge kandidaat 34: "Mijn leven lang, dus ruim 64 jaar, woon ik tegen de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Tot vorig jaar in De Bilt en nu in Driebergen. Ik ben verknocht aan dit gebied met zijn rijke natuur, die voor een groot deel te danken is aan kwelwater vanuit de Heuvelrug.

Het verder verbeteren van de waterkwaliteit in het landelijk gebied vind ik dan ook een heel belangrijk agendapunt voor Water Natuurlijk. Dat geldt niet alleen in natuurgebieden, maar ook in het landbouwgebied.

Verschillende jaren ben ik actief geweest in het Noorderpark, eerst via de landinrichting die daar speelde en later in de Agrarische Natuurvereniging. Er zijn diverse boeren die graag de kwaliteit van sloten en oevers willen verbeteren. Het waterschap kan daarin een belangrijke rol spelen.

Op dit moment lopen er experimenten om daarmee ervaring op te doen. Ook samenwerking tussen boeren en natuurbeheerorganisaties is daarbij essentieel, want water houdt zich niet aan eigendomsgrenzen. Dat geldt ook voor de relatie tussen stad en landelijk gebied. Hier kan een betere samenwerking eveneens veel opleveren. En dan speelt natuurlijk ook verduurzaming van het energieverbruik." 

Rijk van Oostenbrugge
Paul de Jonge uit Linschoten
kandidaat 35
Paul de Jonge uit Linschoten
Joep Naber uit Utrecht
kandidaat 36

Joep Naber kandidaat 36

Ik kies voor Water Natuurlijk omdat:
Water Natuurlijk kiest voor goede waterkwaliteit en een robuust watersysteem, waarbij recreatieve ontsluiting voor bv de wandelaars bijdraagt aan het versterken van het besef dat goede waterkwaliteit voor iedereen een voorwaarde is voor een gezonde leefomgeving.

Joep Naber@JoepNaber
Bob Duindam uit Woerden
kandidaat 37

Bob Duindam kandidaat 37

Evenals 4 jaar geleden zet ik me ook nu weer in voor Water Natuurlijk.
Ik ben blij dat Water Natuurlijk een evenwicht nastreeft tussen stad en agrarisch landschap want water is voor beiden even belangrijk en even belastend. We hebben dringend behoefte aan meer ruimte voor natuur, ook om klimaatadaptatie mogelijk te maken. En met een beetje geluk neemt daardoor de recreatieve waarde van ons landschap ook toe.

Bob Duindam@Yardarian1
Frits Lintmeijer uit
kandidaat 38

Frits Lintmeijer kandiaat 38

Tien jaar geleden zat ik in het bestuur van Water Natuurlijk. Omdat ik geloof in een groene waterpartij die óók staat voor natuur en schone recreatie. Na een tijd in lokaal bestuur en landelijke politiek ondersteun ik nu met nog steeds dezelfde overtuiging onze prachtige lijst.

Frits LintmeijerFrits Lintmeijer
Yolan Koster-Dreese uit Harmelen
kandidaat 39

Yolan Koster-Dreese:

Ik woon in Harmelen en werk in Bergen (NH); water is een constante factor in mijn leven. Thuis omdat het me af en toe over de schoenen klotst: mijn omgeving zakt jaarlijks en regelmatig staat mijn omgeving blank.

Goed management van het water is noodzakelijk om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden volgens de huidige maatstaven. Hoe ga je om met waterberging, welke puntbelasting kan mijn omgeving aan qua bebouwde omgeving, worden de waterwegen voldoende onderhouden om al dat water te bewerken, kunnen we onze waterwegen meer gebruiken als infrastructuur voor mobiliteit? Al dat soort vragen spelen bij mij ‘om de hoek’.

En werkzaam als wethouder in Noord Holland, direct aan de kust, zie ik de zeespiegel stijgen, hoor ik boeren brommen over de verzilting van hun bouwgrond, zie ik de worsteling om schoon drinkwater te behouden.

Kortom, mij is er veel aan gelegen dat we het slim en verantwoord doen qua watermanagement. Water Natuurlijk is dan de goede partner om dit te realiseren.

Yolan Koster-Dreese@yokodre
Guus Beugelink uit Wijk bij Duurstede
kandidaat 40

Guus Beugelink:

Ik ben 9 jaar hoogheemraad namens Water Natuurlijk geweest. Vanuit die ervaring weet ik dat Water Natuurlijk het verschil maakt. Onze leefomgeving staat centraal in onze afwegingen. Goed voor mens en natuur! Stem daarom ook @waterNatuurlijk!

Huib van Essen uit Utrecht
kandidaat 41

Huib van Essen: Als lijsttrekker van GroenLinks in de provincie Utrecht steun ik Water Natuurlijk. Samen maken we ons in waterschap en provincie sterk voor natuur, landschap en een gezond klimaat! 

Huib van EssenHuib van Essen
Peter Snoeren uit Nieuwegein
kandidaat 42

Peter Snoeren:

Was tot voor kort wethouder in Nieuwegein. Zijn belangrijke onderwerpen zijn aandacht voor klimaat, natuur, waterkwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit.

Peter Snoeren@peter_snoeren

Kandidatenlijst waterschapsverkiezingen 2019 Water Natuurlijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Verkiezingskandidaten (Top 12) achterste rij vlnr. Rens de Boer, Agaath Dekker-Groen, Els Otterman (midden), Martin Jansen, Ewout ten Heuw, voorsterij vlnr. Jaap van der Heijden, Harmke ten Dam, Els Otterman (middenin), Gerda Oskam, Anja van Berckel, Mike Kortekaas. Op de foto ontbreken Diederik van der Molen en Rogier van der Wal.

Kandidatenlijst Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor de waterschapsverkiezingen 2019. 

 1. Els Otterman (Bunnik)
 2. Martin Jansen (Odijk)
 3. Jaap van der Heijden (Utrecht)
 4. Gerda Oskam (Vleuten/Utrecht)
 5. Diederik van de Molen (Bilthoven)
 6. Agaath Dekker -Groen (Houten)
 7. Harmke van Dam (Utrecht)
 8. Rens de Boer (Utrecht)
 9. Anja van Berckel (Nieuwegein)
 10. Ewout ten Heuw (Utrecht)
 11. Rogier van der Wal (Houten)
 12. Mike Kortekaas (Utrecht)
 13. Hans Boerkamp (Utrecht)
 14. Arja Nobel (De Meern)
 15. Joost Kingma (Driebergen-Rijssenburg)
 16. Carli Aulich (Amerongen)
 17. Simone Veldboer (Rhenen)
 18. Wieke Bijker (Utrecht)
 19. Alie Tigchelhoff (IJsselstein)
 20. Jos Kloppenburg (Utrecht)
 21. Pauline Goedvolk (Linschoten)
 22. Petra Ket (Utrecht
 23. Marc Gnodde (Wijk bij Duurstede)
 24. Henk Zandvliet (Bilthoven)
 25. Désiré Karelse (IJsselstein)
 26. Tjeerd Schuhmacher (Maarssen)
 27. Frank Dirkse (Zeist)
 28. Heerd Jan Hoogeveen (Woerden)
 29. Jan Willem Langenbach (Rhenen)
 30. Jaap Boot (Zeist)
 31. Els van der Vorm (Vleuten)
 32. Jos Jansen (Houten)
 33. George Becht (Woerden)
 34. Rijk van Oostenbrugge (Driebergen-Rijsenburg)
 35. Paul de Jonge (Linschoten)
 36. Joep Naber (Utrecht)
 37. Bob Duindam (Woerden)
 38. Frits Lintmeijer (Vleuten)
 39. Yolan Koster (Harmelen)
 40. Guus Beugelink (Wijk bij Duurstede)
 41. Huib van Essen (Utrecht)
 42. Peter Snoeren (Nieuwegein)

De Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.

Water Natuurlijk kiest voor: gezond water, groen, klimaatbestendig, eerlijke kostenverdeling, gezamenlijk en genieten.

Water Natuurlijk-HDSR; de groene stem in het waterschapsbestuur.