Oogst IBP Vitaal Platteland in Emagazine

3 mei 2021
Bijna onderzochten allerlei overheden, stakeholders en kennisinstituten via het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland alle aspecten van de landbouwtransitie die nodig is. Het resultaat ervan is nu uitgegeven in een Emagazine. Er staan veel interessante conclusies, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen in. U kunt het Emagazine zelf doorlezen en bekijken via deze link. 

Bijna onderzochten allerlei overheden, stakeholders en kennisinstituten via het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland alle aspecten van de landbouwtransitie die nodig is. Het resultaat ervan is nu uitgegeven in een Emagazine. Er staan veel interessante conclusies, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen in. U kunt het Emagazine zelf doorlezen en bekijken via deze link. 

Instemming met het Groot Onderhoudsplan Zuiver

5 maart 2021
Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het realiseren van schoon water. Eén van de manieren waarop dat gebeurt is door het zuiveren van water in de verschillende zuiveringsinstallaties. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft er door het gebied een aantal staan. Afvalwater wordt daar gezuiverd. Deze installaties moeten uiteraard ook goed onderhouden worden. Daarvoor is … Lees "Instemming met het Groot Onderhoudsplan Zuiver" verder

Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het realiseren van schoon water. Eén van de manieren waarop dat gebeurt is door het zuiveren van water in de verschillende zuiveringsinstallaties. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft er door het gebied een aantal staan. Afvalwater wordt daar gezuiverd. Deze installaties moeten uiteraard ook goed onderhouden worden. Daarvoor is een onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoud wordt op een planmatige wijze uitgevoerd. Tot nu was het onderhoudsplan steeds 5 jaar. Omdat goed onderhoud uitgaat van een langere periode dan 5 jaar is nu een zogenaamd voortrollend onderhoudsplan opgesteld.

Water Natuurlijk vindt het verstandig om verder vooruit te kijken bij het groot onderhoud van de voor ons waterschap belangrijke zuiveringsinstallaties. De fractie is ook blij met het feit dat er in het groot onderhoudsplan veel aandacht is voor duurzaamheid en ecologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel aandacht is voor het ecologisch beheer van de terreinen van de zuiveringsinstallaties. Dit vergroot de biodiversiteit. Verder wordt er de komende periode nog meer werk gemaakt van het terugdringen van het energieverbruik van de zuiveringsinstallaties. Op deze manier draagt het nieuwe groot onderhoudsplan bij aan het verder verduurzamen van de eigen organisatie van het waterschap en aan de ambitie uit het coalitieakkoord om als waterschap energieneutraal te worden.

Adaptatiestrategie voor Toekomstbestendig Watersysteem

Op 3 maart stemde het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in met de in de ‘Visie Toekomstbestendig Watersysteem’ voorgestelde adaptatiestrategie, als basis voor de verdere uitwerking in beleid en plannen van HDSR op dit gebied en voor de samenwerking hierbij met andere overheden en partners. De visie kijkt op basis van … Lees "Adaptatiestrategie voor Toekomstbestendig Watersysteem" verder

Op 3 maart stemde het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in met de in de ‘Visie Toekomstbestendig Watersysteem’ voorgestelde adaptatiestrategie, als basis voor de verdere uitwerking in beleid en plannen van HDSR op dit gebied en voor de samenwerking hierbij met andere overheden en partners.

De visie kijkt op basis van een trendanalyse 50 jaar vooruit en blikt vanuit 2070 terug om te concluderen dat we vanaf nu structureel anders om moeten gaan met ons watersysteem en de ruimtelijke inrichting. Het huidige watersysteem heeft zijn grenzen bereikt. Om klimaatverandering en de toekomstige wateropgaven als gevolg van extreme regen en langdurige droogte – in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen – aan te pakken, moeten ook buiten het water maatregelen genomen worden. De adaptatiestrategie richt zich op het vinden van een optimale mix oplossingen op zowel korte, middellange als lange termijn, volgens drie pijlers: ‘Beheerstrategie’ ‘Draagvlakstrategie’ en Ruimtelijke transitiestrategie’. Zie ook deze samenvattende presentatie.

Harmke van Dam voerde in het AB namens Water Natuurlijk het woord: “Water Natuurlijk is het van harte eens met deze analyse en vindt de voorgestelde adaptatiestrategie een prima basis voor verdere uitwerking in plannen en beleid; voor de samenwerking met partners en belanghebbenden; voor een inspirerende mix van urgente en kansrijke maatregelen. En voor slimme oplossingen met maatschappelijke meerwaarde, passend bij de verschillende deelgebieden. Daar moeten we met zijn allen flink de schouders onder zetten.”

Wel is de voorliggende visie nog erg globaal en niet alle relevante onderdelen voor een toekomstbestendig watersysteem zitten er al in. Ook de voorbeelden en geschetste oplossingen zijn verre van compleet. Dat kan ook nog niet, al suggereert de titel wellicht meer.

Om meer grip te krijgen op het verdere proces en onze rol als AB zijn in de voorafgaande commissievergadering al veel vragen en zorgen geuit. In het AB van 3 maart hebben we van de portefeuillehouder – Bernard de Jong (BdJ) – de volgende concrete toezeggingen gevraagd en gekregen:

  1. Dat we bij de stukken voor de Voorjaarsnota een eerste voorstel kunnen verwachten hoe het college de adaptatiestrategie vorm wil geven, mèt bijbehorende middelen. En inclusief de samenhang met de andere 10 strategische lijnen. Zeker ook Gezond Water is een belangrijk aspect van klimaatadaptatie. BdJ: jazeker. Toekomstbestendig Watersysteem vormt het hart van het werk van het waterschap. Veel waterschapsthema’s hebben daar raakvlakken mee. Beleidsmatig krijgt de strategie een plek in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.
  2. Dat het college nog met een voorstel komt m.b.t. de rollen van het waterschap bij de 3 strategieën – bv inzake grondwater – en dat we ons inzetten dat vrijwilligheid niet resulteert in vrijblijvendheid. Lukt dit niet met het bestaande instrumentarium, dan zal het waterschap zo nodig suggesties doen voor aanvullende instrumenten waarmee waterschap, provincie, rijk en/of gemeenten de gewenste maatregelen en ontwikkelingen kunnen sturen. BdJ: de rollen komen in elk geval ook in het Waterbeheerprogramma aan de orde, vanuit een integrale benadering.
  3. Dat het AB periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van de adaptatiestrategie en dat de uitgewerkte adaptieve ontwerpen en kredietvoorstellen ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. Met daaraan gekoppeld de vraag wat ‘periodiek’ inhoudt en wat wij mogelijk al in 2021 tegemoet kunnen zien. Komt wellicht de lijst met no-regret en liefst-te-vermijden maatregelen beschikbaar? En kunnen we afspreken dat toekomstbestendig waterbeheer een vast onderdeel wordt in de Planning & Control-cyclus? Kortom,  kunt u schetsen hoe de visie en de strategie steeds concreter zal worden en wanneer en op welke momenten het AB betrokken wordt? BdJ: Periodiek zal zijn via de jaarlijkse Bestuursrapportages en zeker als de regionale uitwerkingen gereed zijn. Daarvoor is 2021 nog te vroeg. Extra financiële middelen zijn pas in begroting 2022 aan de orde.

 Daarnaast hebben wij in onze inbreng nog aandacht gevraagd voor:

  • De beeldvorming: Het noemen van voorbeelden en dus ook het weglaten van andere kan een eigen leven gaan leiden. Vooral als steeds dezelfde bekende voorbeelden worden genoemd. Daarom is het in de risico-dialogen in stedelijk gebied bv. onverstandig om alleen wateroverlast en waterveiligheid te noemen. Juist het waterschap moet die onbalans tegengaan en ook droogte, waterkwaliteit, biodiversiteit en hittestress als belangrijke aspecten van klimaatverandering op ieders netvlies brengen. Dit kun je niet afdoen met ‘het is maar een voorbeeld of detail’. Die details bepalen wèl de beeldvorming en vaak ook het blikveld om naar oplossingen te zoeken. Dat wilde ik nog meegeven.
  • En tot slot m.b.t het bestuursvoorstel: natuurlijk zijn er wel MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-aspecten: toekomstbestendig waterbeheer werkt door in organisatie en projecten/samenwerkingsverbanden. En wordt versterkt met inzet van waterambassadeurs en adviezen jongerenraad. In de uitwerking van de visie kan die maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid niet ontbreken. Zeker als we processen en aanpak kunnen verbeteren. En bij alles: duurzaamheid is randvoorwaarde.

BdJ is het eens met onze conclusies over MVO en stelt voor dat Bert de Groot – collega hoogheemraad – met een model komt voor MVO-paragrafen in bestuursvoorstellen.

Water Natuurlijk wenst het college en iedereen die zich met het Toekomstbestendig Watersysteem bezig houdt veel succes en inspiratie om met deze visie aan de slag te gaan.

Wat we zeker ook zeer gewaardeerd hebben, is dat het jeugdbestuur van HDSR actief is betrokken om de visie van jongeren in beeld te krijgen. Tenslotte is voor hen de periode tot 2070 en ook daarna zeer relevant. De jeugddijkgraaf en -hoogheemraad van HDSR hebben een enquête uitgezet en daar in de commissie SKK (Systeem Kwaliteit Keringen) een leuke presentatie over gegeven.

Contactpersoon fractie: Harmke van Dam

OverVloed, 900 jaar georganiseerd waterbeheer in 2022

4 maart 2021
In 2022 vieren en herdenken we het prille begin van het georganiseerd waterschapsbeheer in het huidige Nederland, 900 jaar geleden. In 1122 werd de toenmalige hoofdstroom van de Rijn (de huidige Kromme Rijn, Leidsche Rijn en Oude Rijn) bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Daarna werd de Lek de hoofdstroom van de Rijn. Deze enorme waterstaatkundige, … Lees "OverVloed, 900 jaar georganiseerd waterbeheer in 2022" verder

In 2022 vieren en herdenken we het prille begin van het georganiseerd waterschapsbeheer in het huidige Nederland, 900 jaar geleden. In 1122 werd de toenmalige hoofdstroom van de Rijn (de huidige Kromme Rijn, Leidsche Rijn en Oude Rijn) bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Daarna werd de Lek de hoofdstroom van de Rijn. Deze enorme waterstaatkundige, landschappelijke en infrastructurele verandering die de verdere geschiedenis van het westen van Nederland ingrijpend veranderde, was onderdeel van een politiek en economisch schaakspel tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland, lokale adel, koop- en ambachtslieden in de stad Utrecht en de Rooms Keizer. Als gevolg van de afdamming bij Wijk bij Duurstede trad er grote peilverlaging op waardoor het Kromme Rijngebied droger werd en ontgonnen kon worden. De stad Utrecht, dat als onderdeel van dat schaakspel, stadsrechten gekregen had van de Rooms Keizer op 2 juni 1122, kon zich ontwikkelen als economisch en bestuurlijk centrum door de peilverlaging. De ontginning die al was gestart in het huidige Leidsche en Oude Rijn gebied kon een vlucht nemen. Dat alles maakte waterbeheer dat over een groter gebied ging dan het eigen perceel, noodzakelijk en zo ontstond er de allereerste vorm van wat later uitmondde in waterschappen waarvan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de rechtsopvolger is.

HDSR heeft in afgelopen jaren geld gespaard om de afdamming bij Wijk bij Duurstede in 1122 aan te grijpen om de kennis over waterbeheer te promoten zodat we allemaal waterbewuster gaan leven. Wat kunnen we leren van het verleden, welke eisen kent het waterbeheer nu, welke uitdagingen zullen we tegemoet moeten treden in de (nabije) toekomst?  Hiervoor is een programma ontwikkeld genaamd OverVloed. Tijdens diverse bijeenkomsten drong Water Natuurlijk bij monde van Gerda Oskam aan om zoveel mogelijk mensen en organisaties ‘mede eigenaar’ te laten worden van de diverse projecten die zullen worden uitgevoerd in het kader van OverVloed. Op die manier kunnen middel en doel samen komen.

Vanuit het Algemeen Bestuur is er een werkgroep samengesteld die meedenkt met de programmalijnen. Nadat in vergadering van 3 maart het krediet door het Algemeen Bestuur is vrij gegeven, zal een communicatieplan worden ontwikkeld.  Daarin komt onder meer hoe mensen, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties kunnen benaderd worden voor het uitvoeren en delen van de programmalijnen. Maar ook andersom, hoe kunnen mensen, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties HDSR benaderen om initiatieven uitgevoerd te krijgen. We merken als Water Natuurlijk dat er vele organisaties staan te popelen om bij te dragen. Dat enthousiasme willen we behouden en juist daarom is het zaak om zo snel als mogelijk nu het communicatieplan te ontwikkelen. Hoogheemraad Bernard de Jong gaat hier met zijn projectteam voortvarend aan de slag.

Hoog water in de Lek

15 februari 2021
Begin februari 2021 werd bekend gemaakt dat het water in de Nederrijn flink zou stijgen. De hoofdstroom van de Nederrijn wordt vanaf Wijk bij Duurstede de Lek genoemd en de oude stroom Kromme Rijn. Op zaterdag 6 februari stond het water in de Lek tussen de gemeente Houten en de Steenwaard bij Culemborg aan de … Lees "Hoog water in de Lek" verder

Begin februari 2021 werd bekend gemaakt dat het water in de Nederrijn flink zou stijgen. De hoofdstroom van de Nederrijn wordt vanaf Wijk bij Duurstede de Lek genoemd en de oude stroom Kromme Rijn.

Op zaterdag 6 februari stond het water in de Lek tussen de gemeente Houten en de Steenwaard bij Culemborg aan de voet van de dijk. Bijgaande foto’s die Agaath Dekker-Groen op dinsdag 9 februari maakte, geven een beeld van de ondergelopen uiterwaarden bij recreatieterrein de Heulsewaard. In de verte is de spoorbrug bij Culemborg te zien.

Negen dagen later, 15 februari, was Agaath Dekker-Groen wederom bij de Heulsewaard. Het water was toen al weer grotendeels weg.

Voor achtergrondinformatie en actuele verwachtingen, als de waterstanden in de Nederlandse rivieren gaan stijgen en er zich een hoogwater ontwikkelt, zie https://www.waterpeilen.nl/.

Geslaagde bijeenkomst ‘Biodiversiteit versterken’

Op 25 januari 2021 organiseerden Agaath Dekker-Groen en Harmke van Dam van de fractie Water Natuurlijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de digitale thema-avond ‘Biodiversiteit versterken’. Voor Water Natuurlijk is biodiversiteit een belangrijk thema. Dit is niet alleen vanuit de waterschapstaak om te zorgen voor schoon water, maar óók vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten doen wat we kunnen om de negatieve trend te keren en waterschappen moeten daarin het goede … Lees "Geslaagde bijeenkomst ‘Biodiversiteit versterken’" verder

Op 25 januari 2021 organiseerden Agaath Dekker-Groen en Harmke van Dam van de fractie Water Natuurlijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de digitale thema-avond ‘Biodiversiteit versterken’. Voor Water Natuurlijk is biodiversiteit een belangrijk thema. Dit is niet alleen vanuit de waterschapstaak om te zorgen voor schoon water, maar óók vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten doen wat we kunnen om de negatieve trend te keren en waterschappen moeten daarin het goede voorbeeld geven.

Dat velen dit onderwerp belangrijk vinden, bleek wel. Aan deze avond namen vijftig personen deel. Tien personen waren helaas verhinderd. Meer dan dertig personen blijven met elkaar in contact via de mail of de app-groep Biodiversiteit WN-HDSR.

Fractievoorzitter Martin Jansen, avondvoorzitter, heette iedereen welkom en vertelde dat het waterschap zich  – mede onder invloed van Water Natuurlijk – steeds nadrukkelijker inzet voor het versterken van biodiversiteit en ecologisch beheer. Steeds vaker wordt ook samenwerking gezocht met gebiedspartijen zoals agrariërs en grotere natuurterreinorganisaties.  Jansen: “Water Natuurlijk is ervan overtuigd dat er veel te winnen valt als het waterschap ook samenwerking zoekt met lokale natuur- en  milieuorganisaties, natuurliefhebbers en bewoners met groene vingers. Van hun praktijkkennis, ervaring en enthousiasme kan meer gebruik gemaakt worden. Zeker ook in de stad.”

Water Natuurlijk organiseerde daarom de thema-avond met als doelen: informeren en inventariseren wat rond biodiversiteit de komende jaren in HDSR-gebied verbeterd kan worden, hoe we dat kunnen doen en wie kan helpen.

Zo kunnen we de onderlinge banden aanhalen en elkaar inspireren: elkaars ogen en oren zijn en door de samenwerking een stap maken naar een aantrekkelijke en diverse leefomgeving voor mens, dier en plant.

Daarna hield Floris Brekelmans,  stadsecoloog gemeente Utrecht de presentatie “Kromme Rijn levensader voor de stad”. Aan de hand van foto’s vertelde hij wat aan biodiversiteit te zien is in het Kromme Rijn gebied, wat nog verbeterd kan worden en wat de gemeenten en anderen daarvoor doen. Onze eigen hoogheemraad Els Otterman en Jannet Kamminga bespraken wat HDSR doet in hun presentatie ”Biodiversiteit in het water, op de oevers, dijken en terreinen”. Zie deze link voor de presentaties.

De otter, een icoonsoort van het waterschap, kreeg in beide presentaties aandacht. De otter is een mooie soort om samen voor te gaan in de Kromme Rijn. Immers, het vraagt iets van de waterbeheerder én ook op het land. Om de otter te beschermen worden faunapassages gerealiseerd in en rond de stad. Ook is er de continue inspanning om de waterkwaliteit te verbeteren en om natuurvriendelijke oevers in te richten en te ontwikkelen. Met gebiedspartners zet HDSR zich in voor schoon en gezond water, dat rijk is aan vis. Het gaat om zowel levendige boerensloten als waterrijke ecosystemen in de stad. Zo ontstaat een netwerk van groene verbindingen langs lijnvormige elementen (watergangen en dijken). Door onze natuurvriendelijke oevers en bloemrijke dijken kan de otter zich fijn door het gebied bewegen. Ook wordt gezorgd voor een goed leefgebied voor vissen. Binnenkort wordt een visdeurbel aangelegd bij de Weerdsluis. Burgers kunnen met een camera meekijken of er vissen voor de Weerdsluis wachten om erdoor te gaan. Ze kunnen dan online op de visdeurbel drukken, waarna de sluiswachter de sluis visvriendelijk zal spuien en de vissen de Weerdsluis kunnen passeren.

HDSR werkt actief samen met agrariërs, gemeenten en natuurorganisaties. Ze proberen elkaar te versterken waar dit kan op het gebied van biodiversiteit. De bedoeling is om deze samenwerking te verbreden. Els benadrukte dat het waterschap altijd openstaat voor suggesties! “Dus deel gerust je goede ideeën en graag ook mooie foto’s met ons, zodat we van elkaar kunnen leren!” Via de Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven worden lokale initiatieven die bijdragen aan waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer ook financieel gesteund.

Na de twee presentaties werden de deelnemers ad random verdeeld over drie deelsessies. In elke deelsessie stonden vier vragen centraal. Enkele hoofdpunten uit de gesprekken zijn hierna per vraag weergegeven.

Vraag 1. Wat is jouw motivatie om met natuur, groen en biodiversiteit bezig te zijn?

Argumenten zijn onder andere: We zijn afhankelijk van natuur en daarom is het zo belangrijk. Bloemrijke akkerranden verder uitrollen; zo kun je ook met minder bestrijdingsmiddelen toe. Jongeren willen inspireren. Er is te veel raaigras en er zijn steeds minder grutto’s. Helpen de planeet te redden. Mensen te motiveren hun tuinen te vergroenen. Mensen met elkaar in verbinding te brengen en het groene en blauwe netwerk versterken. De uitdaging om het veenweidegebied in stand te houden. Geïnspireerd door Vergroening Singel 030. De natuur is een belangrijke bron van inspiratie en zingeving.

Vraag 2. Wat heeft volgens jou aandacht of inspanning nodig?

Enkele genoemde aandachtspunten: De technische uitvoering van reguliere taken. Kaden zijn nu een harde scheiding zonder geleidelijke overgang land-water. Pleidooi voor rommelhoekjes. We moeten ons vooral richten op voorkomen van exoten en een natuurlijke habitat aanleggen. Mensen meenemen, communicatie! Dat gaat de laatste tijd al beter, maar ga daar mee door. Belangrijk is kwel herstellen en grondwatergangen dempen in natuurgebieden want deze zijn onnodig. De verbindingen tussen groene en blauwe gebieden kunnen verbeterd worden. Daartussen is vaak weinig te beleven.

Van beheer gericht op afvoer naar ecologie, hetgeen al meer aandacht krijgt, bijvoorbeeld doordat de veldecoloog met een rayonmedewerker meegaat en er met aannemers 1 op 1 wordt geëvalueerd en successen worden gevierd. Minder maaien van bermen is goedkoper en beter voor de biodiversiteit. De kennis is er bij de gemeente niet altijd, de intentie doorgaans wel. Ook een punt is de Keur. Gemeenten kunnen niet altijd omgaan met de Keur, te ingewikkeld.

In Utrecht-Oost is de waterkwaliteit een opgave. Vooral in de zomer stinkt het en zit het vol met blauwalgen. Floris reageert dat ze rond het Wilhelminapark volop bezig zijn om te kijken hoe de waterkwaliteit verbeterd kan worden. De basiskwaliteit wordt bepaald door de Kromme Rijn en de bomen boven het stilstaande ondiepe voedselrijke water maken het extra lastig. Valt er wellicht wat te leren van Nieuwegein, waar bijna geen blauwalg is aangetroffen? Verder zijn er nog zorgen om de kwelwaterzones langs de Heuvelrug, waar het aanvoerwater gevoed wordt door de Kromme Rijn en waar eveneens de bomen en het onderhoud een spanningspunt zijn. Floris deelt de zorgen, maar het schone kwelwater ziet hij ook als kans.

Vraag 3. Wat zou je zelf willen doen?

Veel deelnemers zijn al actief, maar nieuwe ideeën zijn er ook. Bezig met vergroening, zoals Operatie Steenbreek in eigen tuin en in de gemeente. Water wordt opgeslagen in regentonnen. Groene daken. We moeten af van hardhout, staal en worteldoek om te komen tot een meer natuurlijke overgang tussen land en water. Bewustwording, zoals afval meenemen. Je inspireert anderen als je zelf bezig bent, juist nu er veel gewandeld wordt. Een amfibieënparadijs in eigen tuin. Aandacht voor spontane natuur in de Utrechtse binnenstad. Het versterken van het groen-blauwe netwerk in Utrecht-Oost. Bezig zijn met erfgoedbeheer en groen erfgoed. Op een stukje terrein van HDSR bij de Haanwijkersluis wordt het zaad van inheemse kruiden geoogst, zoals margrieten. Een soort leerwerkplaats ontwikkelen; in overleg en samen met de buurt kennis delen en meer aandacht geven aan onderhoud. Er wordt ingezet op de biodiversiteit en de kwelwaterzones in Zeist en in de gemeente Houten is de klankbordgroep Biodiversiteit actief.

Vraag 4. Heb je wensen of suggesties?

Deelnemers inspireerden elkaar. Dit leidde bijvoorbeeld tot de suggestie: meer aandacht voor groene kansen in opleidingen voor stedelijke ontwikkeling. Studenten kun je laten meewerken als er geschikte projecten zijn. Betrek de aanwezige deskundigen bij de planvorming van waterschappen. Op het onderhoud van boerensloten kan worden bezuinigd door minder te gaan doen. Sloten die niet noodzakelijk zijn uit de Keur halen. Een “leesbare” versie van de Keur, zodat duidelijk is dat als je niet alles weghaalt, je geen boete krijgt. Het belang van voorlichting of communicatie door HDSR. Iedereen zou veganistisch moeten worden. Pleidooi dat de stadsrand aan de oostkant van Utrecht meer aandacht krijgt: “Het gebied achter de geluidswal heeft een impuls nodig; in samenwerking met bewoners, waterschap en gemeente. De Ridderschapsvaart bij de Waterlinieweg is bijvoorbeeld een smalle watergang met nu alleen een technische oever, maar met aan weerszijden mooie groengebieden: De Zilveren Schaats en Bloeyendael”. Het zou geweldig zijn als deze gebieden met elkaar verbonden worden en er een aaneengesloten groen-blauw netwerk ontstaat dat elkaar versterkt. Tenslotte nog de wens dat het plan voor de Haanwijkersluis steun krijgt. Dat zou bovendien prachtig passen in de viering van 900 jaar waterbeheer.

Afsluitend is de conclusie in zowel de deelsessies als plenair dat het zinvol is als bewoners, groene organisaties, gemeenten en waterschap elkaar vaker opzoeken en weten te vinden. Ieder is op een eigen manier betrokken bij biodiversiteit en wil daaraan bijdragen; soms heel concreet en soms wat meer beleidsmatig. Er zijn wat zorgen over de bestendigheid van biodiversiteit en de balans tussen groen in en buiten de stad. Meer visie vanuit het waterschap en de gemeenten is ook genoemd. Water Natuurlijk neemt de wensen en adviezen mee richting het waterschap.

Vanuit Water Natuurlijk, HDSR en verschillende deelnemers kwam het voorstel om met de aanwezigen in contact te blijven. “Er is zoveel enthousiasme en zoveel kennis.” Besloten is om e-mailadressen te delen voor wie dat wil en een groepsapp Biodiversiteit WN-HDSR te maken.

Martin deed nog de oproep: “Geef aan waar je behoefte aan hebt en meld inspirerende voorbeelden en knelpunten via de chat of mail fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com”. Hij meldde dat Water Natuurlijk deelnemers en belangstellenden op de hoogte houdt via de nieuwsbrief.

Daarna bedankte Martin de deelnemers, sprekers, gespreksleiders, organisatoren en de technische leider en besloot met “Lang leve de biodiversiteit”!

Een sterke èn mooie Lekdijk!

18 december 2020
Deze week besprak het Algemeen bestuur twee voorstellen voor het project van de sterke Lekdijk, waarmee de Lekdijk toekomstbestendig wordt gemaakt. Lees hier  meer informatie over dit project. Het ene voorstel betrof een verhoging van het krediet. Het krediet dat nodig is om het project te realiseren. Bij grote projecten is het gebruikelijk dat er … Lees "Een sterke èn mooie Lekdijk!" verder

Deze week besprak het Algemeen bestuur twee voorstellen voor het project van de sterke Lekdijk, waarmee de Lekdijk toekomstbestendig wordt gemaakt. Lees hier  meer informatie over dit project.

Het ene voorstel betrof een verhoging van het krediet. Het krediet dat nodig is om het project te realiseren. Bij grote projecten is het gebruikelijk dat er tussendoor hercalculatie plaatsvindt. De verhoging die wordt doorgevoerd is wat Water Natuurlijk betreft een logisch gevolg van de hercalculatie. We hebben er alle vertrouwen in dat met het nu beschikbare budget het grote project op een goede manier kan worden uitgevoerd.
Synergievoordelen
Ook sprak het Algemeen bestuur over een voorstel van het college om een synergie budget vast te stellen. Met dit budget kunnen goede voorstellen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd gefinancierd worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de biodiversiteit langs de Lekdijk worden vergroot of kan het waterschap bijdragen aan het in standhouden van een cultuurhistorisch element. Water Natuurlijk is blij dat HDSR met dit budget goede projecten die de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de cultuurhistorie langs de Lekdijk versterken en die niet uit het reguliere budget voor het versterken van de Lekdijk kunnen worden gefinancierd toch mogelijk gemaakt kunnen worden. Het waterschap toont zich hiermee een overheid die actief werk maakt van het versterken van de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit op en rondom de dijk. Voorbeelden van projecten die hiermee mede gefinancierd kunnen worden zijn bijvoorbeeld buitendijkse natuurontwikkeling door middel van dijkputten en het zichtbaar maken van de oude afdamming van de Kromme Rijn. Zie hier voor meer voorbeelden.

Doelen en Ambitie Gezond Water 2022 – 2027

Woensdag 16 december stonden in het AB van HDSR de doelen voor ‘overige’ wateren en Ambitie Gezond Water 2022-2027 op de agenda. In oktober werd al het (concept) maatregelenpakket vastgesteld voor de wateren met een resultaatverplichting (de KRW-wateren). Het gros – 95% – van de wateren valt daarbuiten. Voor deze zijn nu doelen, streefbeelden en … Lees "Doelen en Ambitie Gezond Water 2022 – 2027" verder

Woensdag 16 december stonden in het AB van HDSR de doelen voor ‘overige’ wateren en Ambitie Gezond Water 2022-2027 op de agenda. In oktober werd al het (concept) maatregelenpakket vastgesteld voor de wateren met een resultaatverplichting (de KRW-wateren). Het gros – 95% – van de wateren valt daarbuiten. Voor deze zijn nu doelen, streefbeelden en ambitiepakketten opgesteld.

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord: “In grote lijnen kan Water Natuurlijk zich goed vinden in de onderbouwing en keuze van de doelen voor de ‘overige’ wateren en de gekozen streefbeelden. Ze kunnen zo naar de provincies Utrecht en Zuid-Holland ter vaststelling. De discussie gaat wat ons betreft meer over de stappen ernaar toe en dus over wat de doelen in de praktijk waard blijken. De kern van ons betoog:

  1. Het basispakket is geen vrije keuze, maar onderdeel van de KRW-verplichting om in overige wateren achteruitgang te voorkomen: Het budget dat nodig is voor wettelijke verplichtingen hoort los te staan van de discussie over meer of minder vergaande ambities. Het geconstateerde tekort van €350.000 hoort dus géén onderdeel te zijn van een integrale afweging in de Voorjaarsnota (VJN). Het geld dat nodig is om de basismaatregelen uitgevoerd te krijgen, moet er gewoon komen. Dat gezegd hebbende: We zijn vóór “ecologisch sloot schonen, tenzij” en niet voor “alleen ecologisch werken als daar geld tegenover staat”.
  2. Om de eveneens vereiste stap voorwaarts te zetten zullen we in elk geval óók ambitie I tot het basispakket moeten rekenen. Alleen de huidige kwaliteit vasthouden is niet voldoende. De doelen voor overig water die we aan de provincie voorleggen moeten we tenslotte óók waar kunnen maken. En in 2027 moet in alle wateren de ecologie op orde zijn, dus óók in de overige wateren. En zoals de bestuursstukken aangeven: daarvoor is nog een flinke stap extra bovenop het basispakket nodig. De discussie over dit pakket moet daarom gaan over het optimaliseren van de maatregelen en onze inzet om anderen mee te krijgen de komende 6 jaar. De keuze is niet OF maar HOE, WAAR EN WANNEER; met slimme inzet van middelen.
  3. De discussie over de integrale afweging bij de VJN begint voor WN bij Ambitiepakket II.
  4. En verder moeten we vooral creatief zoeken naar win-win, synergie, meekoppelkansen, co-financiering enz om de middelen en het draagvlak te genereren voor maatregelen die de ecologie in/rond onze wateren verbeteren.”

Veel zal afhangen van de discussie over de Voorjaarsnota 2021 en de meerjarenbegroting. In het AB lijkt brede steun te vinden om een eind voorbij het 1e ambitiepakket te willen komen. Dat stemt hoopvol. Zeker omdat de maatregelen van Gezond Water gunstig zijn voor veel andere doelen in de 10 strategische thema’s van het waterschap. Maar het moet blijken als het over de verdeling van de HDSR-budgetten gaat bij de Voorjaarsnota. En hoe creatief we extra middelen weten te vinden. Hoogheemaaad Bert de Groot – de portefeuillehouder – gaat alvast op zoek.

Ondertussen doen wij ons best om het principe “ecologisch beheer, tenzij” in de Keur te krijgen, zodat maatregelen die bewezen effectief zijn en horen bij het voorzorgprincipe als standaard worden ingevoerd. Dan kunnen we het stimuleringsgeld voor groen-blauwe diensten bewaren voor verdergaande pakketten en nog niet op praktijkschaal uit-ontwikkelde maatregelen.

Vervolgtraject:

In januari stelt de provincie de conceptdoelen vast. Vervolgens starten allerlei inspraaktrajecten en worden de ambities vastgelegd en budgetten gereserveerd. Veel hangt af van de mogelijkheid om met anderen samen te werken en slimme oplossingen te bedenken. Eind 2021 volgt de definitieve vaststelling van de meerjarenprogramma’s van waterschap, provincie en rijk. Meer informatie daarover in een volgende nieuwsbrief. Overigens stopt het bedenken en ontwikkelen van maatregelen niet na 2021. Het HOE, WAAR en WANNEER blijft maatwerk. Waar kansen liggen worden ook middelen gezocht.

 

Uitnodiging voor de thema-avond “Biodiversiteit Versterken” op maandag 25 januari 2021

Op deze avond geeft stadsecoloog Floris Brekelmans een inkijkje vanuit zijn werk in Utrecht; hoogheemraad Els Otterman en HDSR projectleider Jannet Kamminga vertellen hoe HDSR werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit. Doel van de interactieve avond is informeren en inventariseren wat de komende paar jaar in het HDSR gebied te verbeteren is, hoe we … Lees "Uitnodiging voor de thema-avond “Biodiversiteit Versterken” op maandag 25 januari 2021" verder

Op deze avond geeft stadsecoloog Floris Brekelmans een inkijkje vanuit zijn werk in Utrecht; hoogheemraad Els Otterman en HDSR projectleider Jannet Kamminga vertellen hoe HDSR werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Doel van de interactieve avond is informeren en inventariseren wat de komende paar jaar in het HDSR gebied te verbeteren is, hoe we dat kunnen doen en wie ons daarbij willen helpen. We horen daarom graag welke problemen in de praktijk worden gesignaleerd. Ideeën over en ervaringen met biodiversiteit brengen we in bij HDSR. Hiermee willen we bereiken dat HDSR deze meeneemt in werkzaamheden en projecten.

Wil je meedoen op deze digitale avond die begint om 20.00 uur? Meld je a.u.b. aan vóór 4 januari, via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com onder vermelding van je naam, woonplaats en – indien van toepassing – de organisatie waar je bij betrokken bent. Stuur deze uitnodiging in de nieuwsbrief ook gerust door naar andere belangstellenden.

We informeren je dan in januari verder.

Met vriendelijke groet,

Agaath Dekker-Groen en Harmke van Dam, Water Natuurlijk regio HDSR

.

Peilbesluitwijziging Hoogwatervoorziening Oud-Kamerik

17 december 2020
In het Algemeen Bestuur (AB) kwam de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020 aan de orde en het bijbehorende inspraakrapport. Het gaat om peilgebied OKA_005: Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg (in de afbeelding paars-grijs gearceerd). Sinds 2012 is er een peil ingesteld dat niet tot klachten leidde. De hoogwatervoorziening is in 2020 gesloten en een zienswijze leidde … Lees "Peilbesluitwijziging Hoogwatervoorziening Oud-Kamerik" verder

In het Algemeen Bestuur (AB) kwam de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020 aan de orde en het bijbehorende inspraakrapport. Het gaat om peilgebied OKA_005: Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg (in de afbeelding paars-grijs gearceerd). Sinds 2012 is er een peil ingesteld dat niet tot klachten leidde. De hoogwatervoorziening is in 2020 gesloten en een zienswijze leidde niet tot wijzigingen.

De antwoorden van de ambtenaar op aanvullende vragen over het peilbesluit en de toelichting tijdens de commissievergadering van hoogheemraad De Jong waren helder. De Jong gaf aan dat het komen tot de hoogwatervoorziening een zeer langdurig en moeizaam proces  was. Zijn argumenten dat het peil geen overlast geeft, het belang van rust in het peil op deze plek en dat het peil over 30 jaar gelijk wordt gehouden, maakten dat Water Natuurlijk in het AB akkoord ging met het voorliggende peilbesluit. Hierbij speelt ook mee dat het een hoogwatervoorziening betreft.  Doordat de meerderheid van het AB voor de wijziging van het peilbesluit en het inspraakrapport stemde, is het peil is nu formeel vastgesteld.

Tijdens de behandeling in het AB van de peilbesluitwijziging gaf woordvoerder Agaath Dekker-Groen aan dat de toelichting in de stukken over het peilbesluit op bepaalde aspecten summier was. Het AB heeft voor het goed uitoefenen van de verschillende rollen meer informatie nodig, ook over de context. Het gaat ook over hoe die informatie wordt aangeleverd. Hoogheemraad De Groot neemt zodra het kan het AB graag mee naar een polder om van alles te laten zien rondom peilbeheer en peilbesluiten. Dit werkt volgens hem veel beter om inzicht te krijgen dan hoe dit kan worden beschreven in documenten.

HDSR heeft met peilbesluiten veel invloed heeft op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit én hierop veel ambities. Het peilbesluit Oud-Kamerik zou over een zeer beperkt gebied gaan. Het gaat om 60 ha grond, wat vergelijkbaar is met 120 voetbalvelden.  Om die reden is niet beschreven wat de invloed is van mogelijk te hanteren peilen op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit van het peilgebied. Agaath benadrukte dat ook als een gebied klein is en wellicht de invloed beperkt het toch de moeite waard kan zijn, want alle beetjes helpen én het is heel belangrijk. Water Natuurlijk wil erop kunnen rekenen dat bij toekomstige peilbesluiten inzicht wordt gegeven in de afwegingen en de resultaten van de effecten van varianten op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en weidevogels.

Water Natuurlijk beseft dat het een omslag is om vanuit vooral technisch denken en handelen bij peilbesluiten te komen tot integrale afwegingen die passen bij het streven van HDSR om te komen naar een duurzaam en robuust watersysteem. Op haar vraag wanneer en hoe het AB wordt geïnformeerd dat er stappen worden gemaakt in dit streven van HDSR kreeg Agaath de toezegging dat dit in 2021 in een AB vergadering wordt gedaan.

12345678910111213141516171819