Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke vastgesteld

2 juli 2019
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni kwam het Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke aan de orde. Voor Water Natuurlijk een belangrijk project in het kader van een Sterke Lekdijk. Wij willen niet alleen een sterke en toekomstbestendige dijk, maar ook een mooi landschap, meer biodiversiteit en schone recreatiemogelijkheden. De dijkversterking Salmsteke (zo’n 2 … Continue reading "Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke vastgesteld"

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni kwam het Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke aan de orde. Voor Water Natuurlijk een belangrijk project in het kader van een Sterke Lekdijk. Wij willen niet alleen een sterke en toekomstbestendige dijk, maar ook een mooi landschap, meer biodiversiteit en schone recreatiemogelijkheden. De dijkversterking Salmsteke (zo’n 2 kilometer ten westen van Jaarsveld) is met prioriteit opgestart om parallel te lopen aan de planontwikkeling van de uiterwaard. Bij het uiterwaardproject Salmsteke Ontkiemt werkt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden nauw samen met de provincie Utrecht, de gemeente Lopik, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het recreatieschap de Stichtse Groenlanden. Water Natuurlijk is blij met deze brede samenwerking waarin het waterschap primair verantwoordelijk is voor de dijkversterking en de andere overheden en samenwerkingspartners verantwoordelijk zijn voor de natuur- en recreatieontwikkeling in de uiterwaarden.

Hoewel het dus de bedoeling is om de plantuitwerking van de dijk en uiterwaard integraal op te pakken, is dat nog niet zeker. Daarom is Water Natuurlijk van mening dat de te behalen combinatievoordelen, zoals de voorgenomen natuurlijk inrichting en herstel dijkputten in de dijkzone en verbeteringen voor fietsers en wandelaar,  beter geborgd moeten worden. Uit de zienswijzen die waren ingediend kwam naar voren dat omwonenden en gebruikers zich zorgen maken over uitbreiding horeca en toenemende overlast. Ook al gaat het waterschap daar niet over, het is wel van belang om hier in de verdere planuitwerking rekening mee te houden. Vandaar dat Harmke van Dam namens Water Natuurlijk vroeg om:

 1. In het besluit expliciet op te nemen, dat de inrichtingsmaatregelen in de dijkzone die bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde voor natuur, recreatie, landschap en verkeersoplossingen integraal uit te werken binnen de planuitwerkingsfase van het voorkeursalternatief.
 2. Bij de andere overheden en samenwerkingspartners aan te dringen dat hun deel van de uitwerkingen en besluiten aan blijft sluiten bij die van het waterschap.
 3. Het uitgewerkte projectplan voor versterking van dit Lekdijk-traject plus het uitwerkingsplan voor de uiterwaarden vervolgens integraal ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen en daarna ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten.
 4. In lijn met het advies van het Team Omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk, in samenwerking met de provincie en andere samenwerkingspartners, te komen tot een bestuursvoorstel natuurkwaliteit met betrekking tot de hele Sterke Lekdijk.

De hoogheemraad deed die toezegging en beloofde er in een speciale bijeenkomst over de Sterke Lekdijk op 4 september nader op in te gaan. Harmke: “wij hebben er vertrouwen in dat de ambitie van Water Natuurlijk dat dit project een inspirerend kan zijn voor de hele Lekdijkvesterking . Water Natuurlijk staat voor een Lekdijk die veilig, aantrekkelijk, klimaatbestendig, duuzaam is en zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde heeft.”

Heeft u zelf ideeën, wensen, suggesties of vragen over de Lekdijk? Water Natuurlijk hoort ze graag! Stuur een mail naar de fractie via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com

 

Tot 11 juli inspraak mogelijk op de kostentoedelingsverordening

Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u twee heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van afvalwater. De watersysteemheffing voor de meeste andere kosten (bijvoorbeeld dijken, gemalen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen). Het gaat steeds om aanleg, beheer en onderhoud en kosten van de organisatie, maar er wordt geen winst … Continue reading "Tot 11 juli inspraak mogelijk op de kostentoedelingsverordening"

Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u twee heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van afvalwater. De watersysteemheffing voor de meeste andere kosten (bijvoorbeeld dijken, gemalen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen). Het gaat steeds om aanleg, beheer en onderhoud en kosten van de organisatie, maar er wordt geen winst gemaakt.

Met de ‘kostentoedelingsverordening’ bepaalt het waterschap wie wat bijdraagt aan de watersysteemheffing. Belangrijke categorieĂ«n zijn de inwoners, de waarde van huizen (via WOZ), agrarische gronden en natuurterreinen. In het nieuwe voorstel gaan inwoners een groter deel van de heffing betalen en gaat de bijdrage van agrarische gronden omlaag. Nadere toelichting kunt u vinden via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

U kunt hier uw mening over geven. Die wordt dan meegenomen in het uiteindelijke besluit. Als u een zienswijze wilt geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit, dan kunt u die uiterlijk op 11 juli 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten, of per email naar post@hdsr.nl.

Water Natuurlijk heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat “vervuilers en de gebruikers van het water moeten daar meer voor gaan betalen dan nu het geval is”. Dit is mede gebaseerd op een rapport van de OESO. Daarin staat dat landbouw een belangrijke rol speelt in de watervraag en de waterkwaliteit en in dat opzicht relatief weinig bijdraagt aan de kosten van het waterbeheer. Als u meer informatie wenst dan kunt u terecht bij Diederik van der Molen (diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl) of Jaap van der Heijden (Jaap.van.der.Heijden.ab@hdsr.nl).

Voorjaarsnota aangenomen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni werd de Voorjaarsnota aangenomen door het Algemeen Bestuur. De Voorjaarsnota is een meerjarenraming die moet worden uitgewerkt in de begroting. De Voorjaarsnota was dit jaar, zoals dat heet, “beleidsarm”. Omdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw Coalitieakkoord is gesloten, kan er in de Voorjaarsnota … Continue reading "Voorjaarsnota aangenomen"

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni werd de Voorjaarsnota aangenomen door het Algemeen Bestuur. De Voorjaarsnota is een meerjarenraming die moet worden uitgewerkt in de begroting. De Voorjaarsnota was dit jaar, zoals dat heet, “beleidsarm”. Omdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw Coalitieakkoord is gesloten, kan er in de Voorjaarsnota niet vooruit gelopen worden op het beleid van de komende jaren. Zoals door Water Natuurlijk, bij monde van Diederik van der Molen, in de commissie al gevraagd stond in het bestuursvoorstel dat zowel de Voorjaarsnota als het Coalitieakkoord bouwstenen zijn voor de begroting van 2020 en verder. De Voorjaarsnota werd daarna door het Algemeen Bestuur aangenomen. Diederik: “Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat de ambities van het coalitieakkoord zijn te realiseren binnen de daarin opgenomen financiĂ«le kaders. Dat betekent dat we zorgen voor droge voeten, voldoende water en schoon water. En dat we de basis van de organisatie op orde gaan brengen en invulling gaan geven aan onze ambities voor duurzaamheid, klimaatadaptatie, cultuurhistorie, remmen van de bodemdaling, monitoring en digitalisering.”

Wie doet wat in de nieuwe fractie?

12 juni 2019
Na de verkiezingen van 20 maart heeft de nieuwe fractie een zogenaamde heiweekend gehouden om elkaar beter te leren kennen, te bespreken hoe we met elkaar willen samenwerken en de taken te verdelen. Het waren twee inspirerende dagen, die voortreffelijk waren georganiseerd door Agaath Dekker. Els Otterman – els.otterman@hdsr.nl Els is onze hoogheemraad. Haar portefeuille … Continue reading "Wie doet wat in de nieuwe fractie?"

Na de verkiezingen van 20 maart heeft de nieuwe fractie een zogenaamde heiweekend gehouden om elkaar beter te leren kennen, te bespreken hoe we met elkaar willen samenwerken en de taken te verdelen. Het waren twee inspirerende dagen, die voortreffelijk waren georganiseerd door Agaath Dekker.

Els Otterman – els.otterman@hdsr.nl

Els is onze hoogheemraad. Haar portefeuille is na de verkiezingen nog groter geworden en behelst o.a. waterveiligheid, het project “Sterke Lekdijk”, grondwaterbeleid, duurzaamheid, energietransitie, waterbeheerplan, strategie & innovatie, omgevingswet en verder gaat zij gaat zij bestuurlijk over het oostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Martin Jansen – martin.jansen.ab@hdsr.nl

Martin is de fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Hij gaat over de fractie, zit de fractieoverleggen voor, het coalitieoverleg, over alle bestuurlijke zaken en is ‘achtervang’ voor alle inhoudelijke onderwerpen.

Diederik van der Molen – diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl

Als vice-fractievoorzitter is Diederik ook de penningmeester van de fractie. Inhoudelijk gaat hij als eerste woordvoerder over muskusrattenbeheer, waterzuivering, de keur en legger, financiën en belastingen en de belastingsamenwerking. Hij is binnen de fractie het eerste aanspreekpunt voor gebiedsplannen en -projecten in het noordoostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Harmke van Dam – harmke.van.dam.ab@hdsr.nl

Net als in de vorige periode is Harmke de secretaris van onze fractie. Zij stelt de fractieagenda’s en notulen op en is de link met fractievolgers en het bestuur van Water Natuurlijk. Inhoudelijk is Harmke de eerste woordvoerder voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit, waterketen in de stad Utrecht, strategie en innovatie, duurzaamheid en samenwerkingen. Voor gebiedsplannen en -projecten in de stad Utrecht is Harmke, samen met Jaap, het eerste aanspreekpunt.

Gerda Oskam – gerda.oskam.ab@hdsr.nl

Gerda neemt de meeste communicatietaken over die Anja van Berckel in de vorige fractieperiode deed, namens de fractie. Inhoudelijk is Gerda eerste woordvoerder grondbeleid, bestuurlijke zaken, organisatie, ICT, streekarchief, cultuurhistorie en calamiteiten. Voor gebiedsplannen en -projecten, omgevingsvisies in het vanaf de A2 gezien, westelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden is Gerda het eerste aanspreekpunt.

Agaath Dekker – agaath.dekker.ab@hdsr.nl

Als eerste woordvoerder is Agaath verantwoordelijk voor de onderwerpen watersystemen, peilbeheer (oostelijk gebied), klimaatadaptatie, strategie en innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, communicatie en samenwerking. Agaath is het eerste aanspreekpunt voor het zuidoostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden m.b.t. gebiedsplannen en -projecten. Tot slot beheert ze onze LinkedIn-account.

Jaap van der Heijden – jaap.van.der.heijden.ab@hdsr.nl

Jaap gaat als eerste woordvoerder over waterzuiveringen, keur en legger, vergunning en handhaving, juridische zaken, financiën, belastingen en belastingsamenwerking. Mbt gebiedsplannen -en projecten in de stad Utrecht is Jaap, samen met Harmke, het eerste aanspreekpunt.

Rens de Boer

Rens gaat als commissielid over bodemdaling, waterkwaliteit, ecologie, natuur en landschap, beheer en onderhoud. Als het gaat over gebiedsplannen en -projecten die in de commissie besproken worden en gaan over het westelijk gebied is Rens eveneens de woordvoerder.

 

Afscheid Anja van Berckel als campagne kernteam en communicatieadviseur

11 juni 2019
Anja van Berckel geeft aan; Nu de verkiezings campagne 2019 achter de rug is ben ik er trots op dat ik daar een belangrijke bijdrage in heb gehad. Nu is het moment daar om mijn communicatie taken weer bij de fractie neer te leggen. Na twee succesvolle verkiezings campagnes in 2015 en 2019, met beiden … Continue reading "Afscheid Anja van Berckel als campagne kernteam en communicatieadviseur"
Anja van Berckel

Anja van Berckel geeft aan; Nu de verkiezings campagne 2019 achter de rug is ben ik er trots op dat ik daar een belangrijke bijdrage in heb gehad. Nu is het moment daar om mijn communicatie taken weer bij de fractie neer te leggen. Na twee succesvolle verkiezings campagnes in 2015 en 2019, met beiden een mooi resultaat nl  zes zetels en zeven zetels weet ik op welke pijlers het beste de focus moet worden gelegd bij een campagne.

Na ruim vier jaar vormgeven aan de zichtbaarheid van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden, werken aan de kernwaarden van Water Natuurlijk en het initiëren van diverse projectcommunicatietrajecten voor specifieke doelgroepen is het tijd om afscheid te nemen.

Ik ga de komende tijd mij verder verdiepen in (neuro)communicatie- marketingopdrachten en gedragsbeïnvloeding. Wat  gebeurt er in het hoofd van een mens wanneer hij of zij een keuze maakt? en welke manier van communicatie past daarbij. Het is een vorm van communicatie en marketing waarbij ik gebruik maak van kennis die is opgedaan uit hersenonderzoek en psychologie.

Met name het publieke domein met participatietrajecten, de omgevingswet en de energietransitie heeft mijn belangstelling.

Aan anderen de eer en ook het plezier om de taken over te nemen. Ik heb er vertrouwen in dat de fractie met acht personen dit prima zelf kan oppakken. Waar nodig begeleid ik graag maar dan op de achtergrond.

Els Otterman is voor het tweede termijn benoemd als Hoogheemraad

4 juni 2019
Els Otterman is voor haar tweede termijn benoemd als Hoogheemraad. Ook wij zijn trots op onze ‘nieuwe’ hoogheemraad Els Otterman. Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden kijkt uit naar een mooie samenwerking met van vlnr: Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), de geborgde Landbouw Bert de Groot, Dijkgraaf Patrick Poelman en directeur HDSR Joke Goedhart, Bernard de … Continue reading "Els Otterman is voor het tweede termijn benoemd als Hoogheemraad"

Els Otterman is voor haar tweede termijn benoemd als Hoogheemraad. Ook wij zijn trots op onze ‘nieuwe’ hoogheemraad Els Otterman.

Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden kijkt uit naar een mooie samenwerking met van vlnr: Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), de geborgde Landbouw Bert de Groot, Dijkgraaf Patrick Poelman en directeur HDSR Joke Goedhart, Bernard de Jong (CDA) en Els Otterman (Water Natuurlijk). Zij gaan aan de slag met het coalitieakkoord ‘Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer’.

Dank aan Frits Lintmeijer voor begeleiding van de coalitie onderhandelingen!

Ondertekening coalitieakkoord Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Geborgden Landbouw

30 mei 2019
Goed nieuws. Er is een nieuw coalitie akkoord. Woensdagavond 29 mei ondertekende Martin Jansen en Els Otterman namens Water Natuurlijk het coalitieakkoord. Het bevat de kernpunten: Waterkwaliteit: samen meten en meer oog voor medicijnresten en microplastics. Klimaatverandering vraagt om samenwerking. Waterbewustzijn vergroten. Versterken inzet op vertragen bodemdaling. Energie neutraal in 2030. Kostendekkende tarieven. De kerntaken … Continue reading "Ondertekening coalitieakkoord Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Geborgden Landbouw"

Goed nieuws.

Martin Jansen en Els Otterman ondertekenen coalitieakkoord namens Water Natuurlijk

Er is een nieuw coalitie akkoord. Woensdagavond 29 mei ondertekende Martin Jansen en Els Otterman namens Water Natuurlijk het coalitieakkoord. Het bevat de kernpunten:

 • Waterkwaliteit: samen meten en meer oog voor medicijnresten en microplastics.
 • Klimaatverandering vraagt om samenwerking.
 • Waterbewustzijn vergroten.
 • Versterken inzet op vertragen bodemdaling.
 • Energie neutraal in 2030.
 • Kostendekkende tarieven.
 • De kerntaken van het waterschap blijven het uitgangspunt.

Lees verder in de korte inhoud van het coalitieakkoord.
Om het volledige coalitieakkoord te downloaden klik hier

Afscheid van Jos Jansen als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk

Een kort woord van afscheid van Jos Jansen We hebben met Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden een fantastische campagne achter de rug met een uitmuntend resultaat: 1 zetel er bij. Water Natuurlijk  blijft daarmee veruit de grootste gekozen partij in het bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ik vind het knap en ben er trots … Continue reading "Afscheid van Jos Jansen als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk"
Jos Jansen

Een kort woord van afscheid van Jos Jansen

We hebben met Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden een fantastische campagne achter de rug met een uitmuntend resultaat: 1 zetel er bij.

Water Natuurlijk  blijft daarmee veruit de grootste gekozen partij in het bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ik vind het knap en ben er trots op dat we nu al 10 jaar verantwoordelijkheid nemen in het Dagelijks Bestuur van het waterschap en daar ook voor worden beloond.

Dat is in de politiek lang niet altijd een gegeven. En daar komen vast nu weer 4 jaren bij!  Ik heb deze 10 jaar daar ook mijn bijdrage aan kunnen leveren. Daar komt nu een einde aan. Aan anderen de eer en ook het plezier dit over te nemen.

Ooit werd gezegd van het Nederlands elftal, dat Europees kampioen werd in 1988: “dat is een goed stel, daar kunnen we nog veel plezier van hebben”. Dat gevoel heb ik nu ook bij het nieuwe team van Water Natuurlijk in het bestuur van de Stichtse Rijnlanden. Ik stop er nu mee maar heb het volste vertrouwen in deze ploeg.

En waar nodig help en steun ik graag, maar nu echt wel op de achtergrond.

Jos Jansen

Afscheid van Carlo Rutjes als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk

Een Algemeen Bestuur heeft een nestor. Dat is de man of vrouw van het eerste uur die er al net zo lang in zit als de anderen bij elkaar. Met het afscheid van onze nestor Jos Jansen is ook het afscheid van de benjamin. Terwijl ik als jongste fractielid bezig was met de komst van … Continue reading "Afscheid van Carlo Rutjes als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk"
De Dijkgraaf spreekt Carlo Rutjes toe vanwege zijn afscheid

Een Algemeen Bestuur heeft een nestor. Dat is de man of vrouw van het eerste uur die er al net zo lang in zit als de anderen bij elkaar. Met het afscheid van onze nestor Jos Jansen is ook het afscheid van de benjamin. Terwijl ik als jongste fractielid bezig was met de komst van een nieuw kindje in ons gezin, waren meerdere collega’s hun pensioen aan het organiseren. De meest gestelde vraag aan mij is, of het wel te combineren valt, werken in een Algemeen Bestuur naast een drukke baan en een jong gezin.

Mijn antwoord is dat je dat echt moet willen, anders moet je het niet doen. Nou kan ik me niet herinneren dat ik ooit voor de makkelijke weg heb gekozen, en dat ben ik ook nu niet van plan. Voor mij ging de twijfel tussen wel of niet herkiesbaar zijn vooral over de goesting in nog een bestuursperiode en andere plannen. Die andere plannen eerst dus. Terugkijkend heb ik de afgelopen periode als een enorme verrijking ervaren en ben ik er trots op dat ik deel heb uitgemaakt van het bestuur van 2015-2019. Ik wens de nieuwe ploeg ontzettend veel succes en bovenal plezier met alle dingen die er in dit prachtige waterschap op jullie pad komen. De goesting in nog een bestuursperiode blijft dus we gaan elkaar zien.

Reactie van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden op winnen waterschapsverkiezingen 2019

26 maart 2019
Op 25 maart 2019 heeft de dijkgraaf, Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden officieel de uitslag van de Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat op 20 maart ruim 94.000 mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden op Water Natuurlijk hebben gestemd. Dat zijn bijna 25.000 mensen meer dan 4 jaar geleden! Daardoor is … Continue reading "Reactie van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden op winnen waterschapsverkiezingen 2019"
Nieuwe fractie en Campagneleider Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden v.l.n.r.: Gerda Oskam (Vleuten), Els Otterman (Bunnik), Agaath Dekker-Groen ( Houten), Diederik van der Molen (Bilthoven), Anja van Berckel; campagneleider (Nieuwegein), Martin Jansen (Odijk), Harmke van Dam (Utrecht) Op de foto ontbreekt Jaap van der Heijden (Utrecht).

Op 25 maart 2019 heeft de dijkgraaf, Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden officieel de uitslag van de Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat op 20 maart ruim 94.000 mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden op Water Natuurlijk hebben gestemd. Dat zijn bijna 25.000 mensen meer dan 4 jaar geleden! Daardoor is Water Natuurlijk van 6 naar 7 zetels gegaan en met afstand de grootste democratisch gekozen partij in het Algemeen Bestuur.

Namens de fractie van Water Natuurlijk nemen de volgende leden plaats in het Algemeen Bestuur:
1) Els Otterman uit Bunnik
2) Gerda Oskam uit Vleuten
3) Harmke van Dam uit Utrecht
4) Martin Jansen uit Odijk
5) Jaap van der Heijden uit Utrecht
6) Diederik van der Molen uit Bilthoven
7) Agaath Dekker-Groen uit Houten.

Els Otterman, Lijsttrekker van Water Natuurlijk zegt daarover: “Met het motto ‘natuur als bondgenoot’ gaan we met de steun van ruim 94.000 kiezers keihard aan het werk om het water gezonder te maken, het watersysteem robuuster, de steden klimaatbestendiger, de dijken en oevers bloemrijker en de bedrijfsvoering van het waterschap  duurzamer. Wat een mooie opdracht! Dank voor uw vertrouwen!

Dit enorme succes hebben we te danken aan een enorme inzet van vrijwilligers, onze bevriende natuur- en milieuorganisaties en de steun van Groen Links en D66”.

Water Natuurlijk heeft Frits Lintmeijer voorgedragen als informateur. Alle partijen hebben daarmee ingestemd. Hij gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een stabiel college en een consistent collegeprogramma dat kan rekenen op een breed draagvlak in het algemeen bestuur.

Op naar een groene toekomst!

12345678910111213