Stop bodemdaling

13 september 2020
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur publiceerde onlangs een advies aan het kabinet over de bodemdaling in het veenweidegebied. Ze nemen in het advies het Groene Hart als voorbeeld. Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft veenweidegebied waarvan de bodem daalt. Het is een interessant advies dat handvatten geeft voor ons werk als fractie … Lees "Stop bodemdaling" verder

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur publiceerde onlangs een advies aan het kabinet over de bodemdaling in het veenweidegebied. Ze nemen in het advies het Groene Hart als voorbeeld. Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft veenweidegebied waarvan de bodem daalt. Het is een interessant advies dat handvatten geeft voor ons werk als fractie van Water Natuurlijk. Ook gezien de doelstelling in ons coalitieakkoord.  U kunt het hele advies van de Raad voor de Leefomgeving hier lezen. We horen graag als fractie wat u er van vindt. U kunt ons mailen met uw mening via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com 

Rijksadviseurs: new deal tussen boer en maatschappij nodig

Het College van Rijksadviseurs pleit voor een nieuwe deal tussen boer en de maatschappij. We moeten toe naar een landschapsinclusieve landbouw, waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap en waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn. Dit … Lees "Rijksadviseurs: new deal tussen boer en maatschappij nodig" verder

Het College van Rijksadviseurs pleit voor een nieuwe deal tussen boer en de maatschappij. We moeten toe naar een landschapsinclusieve landbouw, waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap en waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn. Dit staat in een advies dat Rijksadviseur Berno Strootman heeft aangeboden aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als Water Natuurlijk zijn we blij met dit advies van de rijksadviseurs. Wel is het opvallend dat het alleen aan Minister Schouten is aangeboden en niet (ook) aan Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Waterschappen spelen door waterbeheer, ervaring, kennis en contacten een essentiële rol in deze mogelijke new deal. Op basis van pilots in onder meer de Krimpenerwaard is dit advies van de rijksadviseurs tot stand gekomen. In deze pilot speelde het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een essentiële rol. In het kader van de voorbereiding op de Voorjaarsnota van 2021 gaan we kijken hoe (delen van) dit advies door HDSR kan worden omarmd en geïmplenteerd.

HDSR presenteert de eerste Water Erfgoed Kaart

Over 2 jaar, in 2022, viert het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 900 jaar geĂŻnstitutionaliseerd, georganiseerd, waterbeheer. De afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 was niet alleen aanleiding voor het schenken van stadsrechten aan de stad Utrecht, maar deze grote water-  en ruimtelijke infrastructurele ingreep betekende ook dat het waterbeheer daarna … Lees "HDSR presenteert de eerste Water Erfgoed Kaart" verder

Over 2 jaar, in 2022, viert het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 900 jaar geĂŻnstitutionaliseerd, georganiseerd, waterbeheer. De afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 was niet alleen aanleiding voor het schenken van stadsrechten aan de stad Utrecht, maar deze grote water-  en ruimtelijke infrastructurele ingreep betekende ook dat het waterbeheer daarna door meerderen moest worden georganiseer in een soort college onder leiding van hoogstwaarschijnlijk een heer van ’t Goy. Uiteindelijk leidde dit tot het oprichten van het waterschappen vanaf de 13e eeuw.

Water Natuurlijk wil deze viering in 2022 aangrijpen om het waterbewustzijn te verhogen door tegelijkertijd meer te kunnen genieten van alles dat het water ons heeft gebracht in 900 jaar. Daarom zijn we blij dat HDSR nu een digitale Watererfgoedkaart heeft gepresenteerd.

Brief aan Jan Terlouw over de HDSR Waterpraatkaart

Jan Terlouw is al jaren ambassadeur van Water Natuurlijk. We zijn erg blij met zijn betrokkenheid. Antoinet van Helvoirt, dagelijks bestuurder bij het waterschap Rijn en IJssel zat onlangs in een jury voor een innovatieprijs die zijn naam droeg en zou hem bij de uitreiking van de prijs ontmoeten. Zij had haar collega DB’ ers … Lees "Brief aan Jan Terlouw over de HDSR Waterpraatkaart" verder

Jan Terlouw is al jaren ambassadeur van Water Natuurlijk. We zijn erg blij met zijn betrokkenheid. Antoinet van Helvoirt, dagelijks bestuurder bij het waterschap Rijn en IJssel zat onlangs in een jury voor een innovatieprijs die zijn naam droeg en zou hem bij de uitreiking van de prijs ontmoeten. Zij had haar collega DB’ ers gevraagd een handgeschreven kaart of brief te schrijven om aan hem te overhandigen en hem op die manier te ‘eren met aandacht’.

Ik heb deze brief namens de Water Natuurlijk fractie van Stichtse Rijnlanden geschreven en koos ervoor een product te delen waar we trots op zijn. Een stukje uit de brief deel ik graag met jullie:

“Ik woon en werk in de regio Utrecht. In de laaggelegen Delta die Nederland is, is het cruciaal de ruimte ‘waterwijs’ te gebruiken. Dus niet bouwen in de diepste putje van de polder, genoeg groen in de wijk om een hoosbui op te kunnen vangen en water vasthouden waar het valt. Het lukt ons steeds beter om als waterschap daarover in gesprek te komen met gemeenten en provincie. Maar dat gaat niet vanzelf. We moeten ons soms aardig ‘invechten’. De waterpraatkaart is een middel om in gesprek te komen en te laten zien wat wij belangrijk vinden en te bieden hebben. Het staat wat mij betreft symbool voor deze belangrijke ontwikkeling van het waterschap tot een moderne, zelfbewuste overheid die zich inzet voor een mooi Nederland waar het prettig wonen en werken is. Voor mijn fractie en mijzelf is dat een belangrijk speerpunt en we zijn er trots op dat we daar aan bij mogen dragen.”

Met vriendelijke groet, Els Otterman, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.”

Klik op deze link voor de waterpraatkaart zelf.

Geborgde zetels en inzet Water Natuurlijk HDSR

29 augustus 2020
Geborgde zetels zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar gekozen binnen specifieke belangencategorieĂ«n. Het gaat  om landbouw, bedrijven en natuur. Het aantal is wettelijk geregeld met een zekere bandbreedte en daarnaast verplicht de wet om minimaal 1 geborgde in het Dagelijks Bestuur op te nemen. Bij HDSR gaat het om … Lees "Geborgde zetels en inzet Water Natuurlijk HDSR" verder

Geborgde zetels zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar gekozen binnen specifieke belangencategorieën. Het gaat  om landbouw, bedrijven en natuur. Het aantal is wettelijk geregeld met een zekere bandbreedte en daarnaast verplicht de wet om minimaal 1 geborgde in het Dagelijks Bestuur op te nemen. Bij HDSR gaat het om 3 geborgden Landbouw, 2 Natuur en 2 bedrijven (Economie), dus 7 op een totaal van 30 zetels. Zij vormen samen de fractie LNE.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen ingesteld om een advies uit te brengen over een afgewogen en breed gedragen wijze van totstandkoming en samenstelling van waterschapsbesturen, toegespitst op het stelsel van de geborgde zetels. Het advies verscheen in mei en is 5 juni naar de Tweede Kamer gestuurd (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10253&did=2020D22229).

Het advies is de derde in een rij; dat geeft wel aan dat het onderwerp de gemoederen bezig houdt. De Commissie van Advies inzake Waterstaatswetgeving vond in 2009 dat reservering van zetels voor specifieke belangencategorieĂ«n in het waterschapsbestuur past bij het functionele karakter en de taak van het waterschap. De Adviescommissie Water vond in  2015 ‘belang-betaling-zeggenschap’ een valide ordenend principe voor de samenstelling van het waterschapsbestuur en het functionele karakter van de waterschappen. Er was voorkeur voor een gelijke verhouding van de specifieke belangencategorieĂ«n van elk 2 zetels, zodat provincies daar geen rol meer in hebben. Verder werd het niet nodig gevonden dat in het dagelijks bestuur minimaal Ă©Ă©n zetel wordt ingenomen door Ă©Ă©n van de specifieke belangencategorieĂ«n.

De Commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen. De Commissie stelt dat de gekozen vertegenwoordigers van de (politieke) partijen uitstekend in staat zijn om in de bestuurlijke discussies alle specifieke belangen in hun afwegingen een plaats te geven. De noodzaak om de huidige belangenbehartiging te herzien baseert zij mede op 2 nieuwe ontwikkelingen. Ten eerste klimaatveranderingen en de daarmee samenhangende verbreding van de taken en ruimtelijke keuzes. Ten tweede de schaalvergroting en de professionalisering, die nodig waren om beter de dialoog met de samenleving aan te kunnen gaan. De Commissie constateert dat het debat in het waterschapsbestuur verschuift van specifieke belangen naar het borgen van het algemeen maatschappelijk belang.

Van oudsher is de trits ‘belang-betaling-zeggenschap’ een leidend principe bij de waterschappen. Wie een groter belang heeft, betaalt een groter deel van de kosten en krijgt meer zeggenschap. De betaling van ingezetenen via de solidariteitsdeel van de watersysteemheffing nam toe van 26% in 1995 tot 41% in 2018 . Daarnaast betalen zij ook als huiseigenaar nog een aanzienlijk deel van de rest. De betaling van de categorie Ongebouwd nam in diezelfde periode af: van 34% in 1995 naar 11% in 2018. 14% van de gekozen bestuurders is al actief in de landbouwsector; met de geborgden Ongebouwd wordt dat 22%. De relatie betaling – zeggenschap is scheef en de betaling wordt vooral door inwoners gecompenseerd. De Commissie constateert dat de kostentoedeling steeds minder een afspiegeling is van de grootte van de belangen bij het waterschap en dat van de driehoeksrelatie nog slechts Ă©Ă©n zijde min of meer nog intact is, namelijk de relatie belang – zeggenschap.

De Commissie kan bij de huidige vier belangencategorieën in het bestuur voor slechts twee categorieën (Ongebouwd en Natuurterreinen) een goed beargumenteerde onderbouwing geven. Als gekozen wordt voor handhaving (wat dus niet het advies is) onderschrijft de commissie de keuze van de AcW om beide categorieën dan maar in ieder waterschap elk twee zetels in het bestuur toe te kennen en de wettelijk toegewezen zetel in het dagelijks bestuur te schrappen.

De hoge opkomst bij de verkiezingen van 2015 en 2019, samenvallend met de Provinciale Statenverkiezingen, geven waterschappen een sterker democratisch mandaat.

In het Algemeen Overleg Water van afgelopen juni heeft GroenLinks, na gezamenlijke nota’s hierover met D66, een initiatiefwet aangekondigd met als strekking het advies over te nemen. Daarvoor lijkt geen Kamer-meerderheid (D66, GL, PvdA, PvdD, SP en 50+ gaan voor afschaffen; CDA, SGP en PVV niet afschaffen;  CU, Denk en FvD waren afwezig). Voorafgaand aan het AO heeft WN een brief gestuurd naar de fracties. De Minister heeft aangegeven nu eerst de opvatting van de waterschappen te horen, voordat zij conclusies trekt. Vermoedelijk wordt het onderwerp daarmee over de verkiezingen heen getild en onderwerp gemaakt van een nieuw coalitieakkoord.

Onze positie

Water Natuurlijk HDSR kan zich goed vinden in het advies. Wat ons betreft kan en moet de democratische legitimatie van waterschappen versterkt worden; dit is mede noodzakelijk om het voortbestaan van waterschappen in de toekomst verder veilig te stellen. (Dat is ook waarom de kosten meer terecht moeten komen bij vervuilers en profijthebbers.)

 • De algemene politieke partijen – en zeker WN – nemen de specifieke belangen mee in hun programma en bij de samenstelling van de lijsten.
 • De algemene politieke partijen houden goed rekening met nationale belangen zoals in de ontwerp Nationale Omgevingsvisie zijn vermeld, in aanvulling op de taken uit de Waterschapswet.
 • Belangen kunnen prima door organisaties worden ingebracht via klankbordgroepen.
 • Door de decentralisaties (met name Omgevingswet) vervaagt het verschil tussen de algemene en functionele democratie.
 • Bedrijven dienen te betalen naar vervuilingsgraad en daar zijn verder geen geborgden voor nodig. Het is onterecht dat zij een stem hebben bij onderwerpen onder de watersysteemheffing.
 • Net zoals het niet is uit te leggen dat de categorie Ongebouwd een stem heeft bij onderwerpen onder de zuiveringsheffing.
 • In het algemeen geldt dat specifieke belangen van geborgde zetels ook worden behartigd door gekozen bestuurders namens de ingezetenen en zo is er sprake van een oververtegenwoordiging.
 • Bij HDSR vormen de geborgde samen een coalitie, waardoor de categorie Ongeborgd meestemt met Bedrijven bij zuivering en Bedrijven met Ongebouwd bij de watersysteemhefing. Dit maakt de ongewenste belangenbehartiging nog sterker dan de bedoeling was.

Bij HDSR is bij de coalitievorming nog stevig gesproken over de loco-dijkgraaf, terwijl het democratisch gekozen WN even veel zetels had als de som van de geborgde zetels.

Ruim baan voor de vissen

14 juli 2020
Sportvissers zijn de ‘ogen en oren’ in het veld en helpen ons om effectief te zijn binnen het waterschap. In een serie van drie artikelen geeft Sportvisserij Nederland aan wat er volgens haar nodig is onder de Kaderrichtlijn Water om een goede toestand te bereiken voor de vissen. In het eerste artikel ligt de nadruk … Lees "Ruim baan voor de vissen" verder

Sportvissers zijn de ‘ogen en oren’ in het veld en helpen ons om effectief te zijn binnen het waterschap. In een serie van drie artikelen geeft Sportvisserij Nederland aan wat er volgens haar nodig is onder de Kaderrichtlijn Water om een goede toestand te bereiken voor de vissen. In het eerste artikel ligt de nadruk op het onderhoud van de wateren. Er worden goede suggesties gedaan voor de methoden van maaibeheer en baggeren, zodat een gevarieerde vegetatie en gezonde visstand worden bevorderd. Ook wijzen zij er op dat allerlei chemische stoffen nog steeds een probleem vormen voor gezonde vis: niet alleen de bekende PCB’s maar ook nieuwe stoffen en microplastics. Verder wordt gepleit voor een natuurlijker peilbeheer. Natuurvriendelijke oevers die droogvallen vanwege het verlagen van het waterpeil in maart en april om landbouwgronden begaanbaar te maken voor landbouwmachines, verliezen hun ecologische functie. Extra wrang is dat daarbij in de zomer “gebiedsvreemd” water nodig is om te zorgen dat de gebieden niet verdrogen. Tot slot wordt gewezen op de migratiemogelijkheden van vissen.

Op dat punt is er goed nieuws. Het rijk heeft bekend gemaakt dat er generiek visserij-vrije-zones (VVZ) komen van minimaal 250m op alle locaties bij stuwen, sluizen en gemalen waar een vismigratievoorziening van toepassing is. Zo wordt voorkomen dat trekvissen meteen in een net belanden als ze een vistrap gepasseerd zijn. Op de locaties Haringvliet en de beide sluiscomplexen in de Afsluitdijk (Den Oever, Kornwerderzand) zal aan de zeezijde een VVZ van respectievelijk 1500m (Haringvliet) en 1000m (Afsluitdijk) komen te gelden. Hiervoor is aanpassing van de regelgeving nodig en verwacht wordt dat dit medio volgens jaar van kracht wordt. De maatregel is positief ontvangen door natuurorganisaties. Zie dit artikel in Nature Today .

Vragen over dit artikel? Mailt u dan met Diederik van der Molen: diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl

 

Voorjaarsnota en jaarstukken goedgekeurd

6 juli 2020
Voordat de Voorjaarsnota werd goedgekeurd: de doorkijk naar de plannen en financiering daarvoor, werden ook de jaarstukken door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Hoewel het door veel mensen misschien als saai wordt gezien is de verantwoording over het afgelopen jaar een belangrijk bestuurlijk moment. Voor de volksvertegenwoordiging is dit een belangrijk moment omdat het dagelijks bestuur verantwoording … Lees "Voorjaarsnota en jaarstukken goedgekeurd" verder

Voordat de Voorjaarsnota werd goedgekeurd: de doorkijk naar de plannen en financiering daarvoor, werden ook de jaarstukken door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

Hoewel het door veel mensen misschien als saai wordt gezien is de verantwoording over het afgelopen jaar een belangrijk bestuurlijk moment. Voor de volksvertegenwoordiging is dit een belangrijk moment omdat het dagelijks bestuur verantwoording aflegt aan het algemeen bestuur over het gevoerde beleid van afgelopen jaar en over hoe de financiële middelen zijn ingezet. De algemene conclusie van het hele algemeen bestuur was dat het gevoerde beleid over 2019 deugdelijk was. Water Natuurlijk heeft tijdens de commissievergadering in juni en tijdens de afgelopen vergadering van het Algemeen Bestuur aandacht gevraagd voor het verbeteren van de transparantie van de middelen die ingezet worden bij samenwerkingen met andere partijen. Verder is aandacht gevraagd voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dat kan duurzamer.

Over Water, Sprinten en de Marathon: de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota

3 juli 2020
Tijdens de vergadering op 1 juli van het Algemeen Bestuur, de eerste in maanden die ‘live’ was, sprak fractievoorzitter Martin Jansen (in hardloopshirt, zie foto) de volgende tekst uit in het kader van de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota.  “Geachte dijkgraaf, collega’s, ambtelijke organisatie en kijkers, we houden deze vergadering ten tijde van een coronacrisis … Lees "Over Water, Sprinten en de Marathon: de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota" verder

Tijdens de vergadering op 1 juli van het Algemeen Bestuur, de eerste in maanden die ‘live’ was, sprak fractievoorzitter Martin Jansen (in hardloopshirt, zie foto) de volgende tekst uit in het kader van de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota. 

“Geachte dijkgraaf, collega’s, ambtelijke organisatie en kijkers, we houden deze vergadering ten tijde van een coronacrisis waarvan we de gevolgen nog onvoldoende kennen. Dat is de actualiteit.

Aanpassen van het watersysteem vergt soms juist tientallen jaren. En voor waterkwaliteit is dat niet anders. Een aantal maatschappelijke opgaven waar het waterschap een essentiële rol bij kan spelen kent ook een lange horizon: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, energietransitie.

De korte termijn verdringt in de praktijk vlug de lange termijn. Dus, de vraag is dan: hoe organiseren we tegendruk zodat dat niet gebeurt? Een strategische agenda met een integrale afweging over 10 strategische lijnen is het voorstel van het college. Water Natuurlijk steunt deze aanpak van het college. Het is zaak om dit goed, in samenhang en met het AB uit te werken.

Zo bereiden we samen het waterbeheer en het waterschap voor op de toekomst en kijken ook verder dan de komende paar jaar. Als toekomstbestendig waterbeheer onze opdracht is, dan vergt dat dus een lange adem.

En daar ligt de analogie met hardlopen: De marathon lopen zelf is lang, geloof me, maar de kneep zit hem in de voorbereiding een langdurig proces met juist veel intervaltraining, korte stevige versnellingen. Dat samen doen met middellange afstandlopers en sprinters werkt en geeft veel plezier.

Om in samenhang te besluiten over plannen en benodigde middelen voor 2021 en verder is tegelijkertijd een goed uitgangspunt en een uitdaging. Hoe zorgen we daarbij voor voldoende (investerings)ruimte om straks als de voorstellen er zijn die ook te kunnen honoreren. In lopers termen: wat lucht en energie overhouden zodat je verderop tempo kunt maken of zelfs kunt versnellen.

Waterschappen zijn trouwens bij uitstek organisaties die het nu met de verre toekomst kunnen verbinden.

Prof. dr. Marion Koopmans, bekend van de coronacrisis, zei in een interview enigszins jaloers ‘we moeten de kunst afkijken bij de mensen die in Nederland over de dijkversterkingen gaan. Het overstromingsrisico is Ă©Ă©n op de zoveel honderden jaren en toch gaat daar nu veel geld naar toe. Dat vinden we allemaal prima, sterker nog: het is onze nationale trots’.

De waterschappen zijn bij uitstek de overheid om met die spanning korte-lange termijn om te gaan.

Over lange termijn gesproken. Directielid Olaf Sleijpen van De Nederlandse Bank waarschuwde recent: ‘er zit een nog veel grotere schok aan te komen dan corona, de klimaatproblematiek. Als we daar onvoldoende aan doen gaat dat invloed hebben op de economie, op de financiĂ«le stabiliteit’. Die woorden gaan ook op voor ons waterschap. De grote inhoudelijke opgaven waar we voor staan gaan gepaard met inzet van veel middelen. Die kun je zien als investeringen voor de lange termijn.

Het is dus ook bedrijfseconomisch, zakelijk gewoon goed om nu in de toekomstige opgaven te investeren. Op tijd investeren om oplopende kosten in de toekomst te vermijden.

Nog een woord over Corona. Water Natuurlijk is akkoord met de lijn van het college om niet onnodig voor te sorteren op Corona. Eerst meer duidelijkheid over gevolgen Corona en de rol die HDSR kan/wil/moet spelen.

Dan wil ik ingaan op wat specifiekere punten.

Omgevingswet en RO

Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer gaat niet alleen om geld, het gaat ook om de juiste randvoorwaarden creĂ«ren. Als eerste een goed toegeruste eigen organisatie. En dan samen met andere overheden en stakeholders werken aan complexe maatschappelijke opgaven, liefst als Ă©Ă©n overheid. Water Natuurlijk is dan ook blij met de lijn die is ingezet met ‘stroomopwaarts’, in een vroeg stadium bij beslissingen van anderen het waterbelang naar voren brengen, vooral in de ruimtelijke ordening. Met bewaking van de eigen rol als zelfverzekerd waterschap positie markeren, we hebben wat te bieden. Wij kunnen voor de regio een verbindende schakel zijn en hebben uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling.

Duurzaamheid

Als waterschap zetten we in op robuust en duurzaam waterbeheer. De recent vastgestelde visie op duurzaamheid geeft onze kijk en ideeën weer op wat we via duurzaamheidsinspanningen voor elkaar willen krijgen. De Stip op de horizon in 2050 is gegeven ten aanzien van: minder broeikasgassen uitstoten, energieneutraal worden, benutten energie en grondstoffen uit onze afvalwaterstromen. Daarbij is duurzaam opdrachtgeverschap de standaard en streven we naar volledig circulair zijn in 2050. Ondertussen houden we biodiversiteit in stand en versterken we deze waar dit kan.

Gezond water

Water Natuurlijk staat voor een HDSR dat samen met het AB, bewoners en gebruikers werkt aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Dit vraagt oppervlaktewater dat veilig en gezond is. Dit is een essentiële levensvoorwaarde voor mens, plant en dier. Water is gezond als er een grote diversiteit aan planten en dieren in kan leven, als het veilig gebruikt kan worden voor recreatie of als grondstof voor drinkwater. Met het programma Gezond Water wordt gewerkt aan een ecologisch gezond en robuust watersysteem waar wij nu, en onze kinderen in de toekomst, van kunnen genieten.

De sterke Lekdijk

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zorg voor veilige dijken. Tegelijkertijd is de dijk een landschappelijk element waar veel mensen van genieten en dat veel kansen biedt voor biodiversiteit. WN zet in op veilige dijken met aandacht voor landschap, cultuurhistorie, recreatie en natuur. Bloemrijke dijken de nieuwe standaard. Het dijkversterkingstraject Lekdijk vergt vele jaren en legt daarmee fysiek de zaken voor decennia vast: voldoen aan de veiligheidsnormen, vanzelfsprekend. Daarbij wordt ook de uitstraling, de beleving voor heel veel mensen weer voor tientallen jaren bepaald. Water Natuurlijk vindt het daarom zo belangrijk om de zogenoemde synergiekansen nu maximaal te ontwikkelen. Dat mag ook geld kosten, in verhouding tot de totale investering zal dat een bescheiden bedrag zijn. Daarmee kun je samen met anderen veel kwaliteit en genot toevoegen. Bijvoorbeeld kleinschalige moeraszones buitendijks aan de voet. Wellicht is hier een tussensprintje op zijn plaats om onze mede overheden en anderen te verleiden om de kansen die er liggen te verzilveren, zodat we over jaren bij de finish kunnen spreken van de mooiste dijk van Nederland. De marathonloper en de sprinters kunnen hier prima samen oplopen.

Tot slot nog enkele woorden over Toekomstbestendig waterbeheer

Door klimaatverandering wordt ons huidige watersysteem kwetsbaar voor wateroverlast Ă©n watertekort. Dit vraagt om aanpassing om deze regio in de toekomst goed leefbaar te houden. We moeten slimmer met ons water- en bodemsysteem omgaan. Ik las van de week ergens: ’Als water je geld is, is de bodem je kluis’. Hoe gaan we dat in werkgebied HDSR voor elkaar krijgen? De samenhang tussen oppervlaktewater, grondwater, bodem, en onttrekkingen daaraan. Het gaat niet alleen om technische oplossingen maar ook om de governance rondom grondwater: wie is voor wat verantwoordelijk en ook weer hoe werken overheden samen. En, het is belangrijk dat we bewoners en gebruikers, zeker grootgebruikers, meenemen goed meenemen bijvoorbeeld bij de droogte problematiek. Actieve voorlichting, verhoging van waterbewustzijn zodat zij zich ook inzetten om droogte tegen te gaan. Als WN vragen we dus meer aandacht voor de omslag van water afvoeren naar water vasthouden en de rol van het grondwater daarbij. Hoe komen we tot concrete projecten die de watervoorraad vergroten? Iedere polder zijn eigen water vasthouden, aan de voet van de heuvelrug de sponswerking vergroten? Wil het college toezeggen dat ze met concrete maatregelen naar het AB komt?

Toekomstbestendig waterbeheer lijkt dus wel een beetje op marathon lopen: voldoende stappen blijven zetten in de goede richting en onderweg zorgen voor voldoende water op het juiste moment.

En voorzitter, daarbij motiveert het alle hardlopers, maar ook alle andere HDSR ingezetenen, om onder het lopen te kunnen genieten van alles dat water ons historisch heeft gegeven en nog altijd geeft: erfgoed, fraaie beekjes, mooie polders. WN roept u op om in de begroting 2021 te komen tot een concreet programma voor 2022. Zodat we de eindsprint in kunnen zetten en onze bewoners en ingezetenen kunnen juichen als we over de finish komen. Klaar voor de volgende verkiezingen in 2023.”

Water Natuurlijk wenst meer ambitie in de communicatie van HDSR

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord over de communicatievisie van HDSR. “Water Natuurlijk is blij met de Communicatievisie. Wij hopen dat deze intern en extern tot inspiratie dient en dat niet alleen wijzelf maar ook anderen ons zien als open, toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk waterschap waar je goed mee kunt samenwerken. Natuurlijk … Lees "Water Natuurlijk wenst meer ambitie in de communicatie van HDSR" verder

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord over de communicatievisie van HDSR. “Water Natuurlijk is blij met de Communicatievisie. Wij hopen dat deze intern en extern tot inspiratie dient en dat niet alleen wijzelf maar ook anderen ons zien als open, toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk waterschap waar je goed mee kunt samenwerken.

Natuurlijk draait het niet om zo’n papieren visie. Ook beoordeelt men het waterschap niet alleen op de communicatie over de uitvoering van onze waterschapstaken en projecten. Als overheid hebben we een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is daarom goed dat medewerkers en bestuursleden gefaciliteerd worden in hun rol als waterambassadeur. Dat zal bijdragen aan de zichtbaarheid van ‘t waterschap, werkt drempel verlagend, verbreedt de kring contacten en helpt zeker ook ’t waterbewustzijn te verhogen.

Fijn dat na onze inbreng in de commissie er communicatiedoelen zijn toegevoegd en mooi dat vinden van informatie makkelijker wordt. Ook belang van samenwerken, goed luisteren en contacten met belanghebbenden komt duidelijker naar voren. Toch blijft visie eerlijk gezegd wat voorzichtig en onnodig terughoudend. Misschien is dat niet bedoeling, maar zo komt het over.

Zo mist WN twee belangrijke doelen, die wat ons betreft in visie thuishoren:

 1. Toenemend waterbewustzijn en brede bekendheid waterschap
 2. HDSR positioneren als maatschappelijk relevante, laagdrempelige, toegankelijke overheid en aantrekkelijke samenwerkingspartner (dus aanvullend op positionering als werkgever)

In lijn hiermee heeft WN nog enkele opmerkingen en verbeterpunten:

 • Wij kunnen ons in elk geval NIET vinden in de slogan ‘veilige dijken, schoon water en droge voeten’, die bij element 6 wordt opgevoerd om waterbewustzijn in onze laaggelegen delta te vergroten. Deze verkeerd gekozen ouderwetse slogan gaat totaal voorbij aan onze kerntaak ‘voldoende water’. En dĂĄt terwijl extreme droogte, verdroging, bodemdaling en zoetwatervoorziening juist steeds nijpender worden.
 • In de commissie drong WN er al op aan vooral ook aan te haken bij actuele maatschappelijke nieuwsthema’s en vragen, waar water belangrijke rol speelt of zou moeten spelen: zoals extreme droogte, energietransitie, woningbouw.
 • WN zou willen dat we onze rol als publieke waterorganisatie nadrukkelijker laten zien. Door initiatieven van anderen die in het verlengde liggen van onze taken en waterdoelen te steunen of daarbij aan te haken. Zoals Week van Ons Water, Utrechtse Waterweek en vorig jaar de Plastic Walvis. Ook met weinig tijd en middelen voor communicatie-acties kun je als waterschap een waardevolle stimulerende rol spelen. En het levert veel op.

Om het in watertermen te zeggen: Onze communicatie dient niet alleen om ’t roer in het water te houden, maar zeker óók om het tij te benutten en in het kielzog van anderen vóór de wind mee te varen. Vervolgens moeten we ’t verhoogde waterbewustzijn en bekendheid met het waterschap niet laten verwateren, maar vasthouden in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen 2023 en daarna.

Wij verzoeken de communicatievisie op deze punten aan te vullen, zonder ons bij voorbaat vast te leggen op het hoe en wat. Dan is de visie nog steeds kort en bondig en op hoofdlijnen, maar wint hij aan kracht. Wij krijgen graag van de dijkgraaf de bevestiging dat deze aanvullingen in de visie een plek krijgen.”

 

Voorkeursalternatief versterking Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede goedgekeurd

Agaath Dekker sprak namens Water Natuurlijk instemming uit over het Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen: “Water Natuurlijk vindt de conceptnota Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen een goed voorstel en is blij met de zorgvuldige uitwerking. De beantwoording van onze vragen door de hoogheemraad tijdens de commissievergadering was informatief en helder. Dit geldt ook voor de … Lees "Voorkeursalternatief versterking Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede goedgekeurd" verder

Agaath Dekker sprak namens Water Natuurlijk instemming uit over het Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen: “Water Natuurlijk vindt de conceptnota Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen een goed voorstel en is blij met de zorgvuldige uitwerking. De beantwoording van onze vragen door de hoogheemraad tijdens de commissievergadering was informatief en helder. Dit geldt ook voor de schriftelijke beantwoording door de ambtenaar. Allebei hiervoor dank!

De dijkversterking is er uiteraard primair voor de veiligheid. Die wordt met dit voorkeursalternatief geborgd. Tegelijkertijd zijn er ook andere wensen die door deze dijkversterking juist nu gerealiseerd kunnen worden.

Zo ziet Water Natuurlijk graag dat de duurzaamheidsambities zoveel mogelijk worden gerealiseerd in de planuitwerkingsfase en dat de biodiversiteit wordt vergroot, bijvoorbeeld door in combinatie met de dijkversterking de kleinschalige moeraszones te verbeteren en te vergroten.

Daarnaast kan de beheerstrook die noodzakelijk is ook benut worden voor andere doeleinden op de dagen dat er geen beheer nodig. Water Natuurlijk ziet daarom graag dat de beheerstrook aan de buitenzijde ook geschikt wordt voor recreatief gebruik door fietsers en wandelaars. Een halfverhard fiets- en wandelpad op die plek komt zowel de veiligheid als de beleving van de dijkomgeving ten goede.

Tot slot wat de locaties betreft voor rustplekken, bankjes en andere recreatieve voorzieningen kan gedacht worden aan plaatsen waar de geschiedenis van de dijk zichtbaar is of beter zichtbaar gemaakt kan worden.

Wat de laatste punten betreft: Nee, HDSR legt zelf geen fiets- en wandelpaden aan en zet geen bankjes neer. Toch zijn deze voorzieningen ook nodig vanuit het kader van waterbewustzijn en het genieten van water. Gezien de inspraakreacties zijn deze bovendien zeer gewenst door bewoners. Naar hen is het niet goed uit te leggen dat er nu groot onderhoud wordt gepleegd en dat de fietspaden en bankjes later komen. Natuurlijk mogen er geen problemen ontstaan voor werkzaamheden die HDSR op enig moment nodig vindt.

Water Natuurlijk vraagt de hoogheemraad daarom voor deze voorzieningen te pleiten bij de betrokken gemeenten en de provincie om dit te regelen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

 

1234567891011121314151617