Kamermeerderheid voor hervorming waterschappen

9 juli 2021
Een Kamermeerderheid wil dat de besturen van waterschappen anders worden gekozen. Het moet democratischer, vindt de Tweede Kamer. Voortaan moeten alle zetels in het waterschapsbestuur via verkiezingen worden verdeeld. De Raad van State heeft een positief advies uitgebracht over de initiatiefwet van GroenLinks en D66 tot wijziging van de Waterschapswet. Volgens de NOS kan het … Lees "Kamermeerderheid voor hervorming waterschappen" verder

Een Kamermeerderheid wil dat de besturen van waterschappen anders worden gekozen. Het moet democratischer, vindt de Tweede Kamer. Voortaan moeten alle zetels in het waterschapsbestuur via verkiezingen worden verdeeld. De Raad van State heeft een positief advies uitgebracht over de initiatiefwet van GroenLinks en D66 tot wijziging van de Waterschapswet. Volgens de NOS kan het wetsvoorstel op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen.

Vorig jaar verscheen al een rapport waarin werd gesteld dat het systeem met deze manier van zetels verdelen kan verdwijnen. Mensen uit de belangengroepen kunnen privé immers ook stemmen op politieke partijen die opkomen voor boeren of bedrijven en zo hun stem laten horen in het waterschap.

Water Natuurlijk werkt bij HDSR in de coalitie goed samen met de geborgden, maar is altijd al voorstander geweest van meer democratische legitimatie van waterschapsbesturen.

Het nieuwe waterbeheerprogramma (2022-2027) is stroomopwaarts toekomstbestendig

7 juli 2021
Woordvoerder Diederik van der Molen was lovend over het nieuwe concept-waterbeheerprogramma (lees hier de tekstversie) 2022 – 2027.  Het zal nu vrij gegeven worden voor inspraak gedurende 6 weken. Het nieuwe waterbeheerprogramma voor de periode 2022 tot en met 2027 begint met een citaat uit een gedicht van Paolo Cognetti, de acht bergen: “Ik begon … Lees "Het nieuwe waterbeheerprogramma (2022-2027) is stroomopwaarts toekomstbestendig" verder

Woordvoerder Diederik van der Molen was lovend over het nieuwe concept-waterbeheerprogramma (lees hier de tekstversie) 2022 – 2027.  Het zal nu vrij gegeven worden voor inspraak gedurende 6 weken.

Het nieuwe waterbeheerprogramma voor de periode 2022 tot en met 2027 begint met een citaat uit een gedicht van Paolo Cognetti, de acht bergen: “Ik begon iets te snappen, namelijk dat voor een riviervis alles met de stroom mee komt: insecten, takken, bladeren, wat dan ook. Daarom kijkt hij stroomopwaarts, in afwachting van hetgeen eraan komt. Als het punt waarin je je in een rivier onderdompelt het heden is, dacht ik, dan is het verleden het water dat langs je is gespoeld, dat verder stroomafwaarts gaat, waar er niets meer voor je is, terwijl de toekomst het water is dat van boven komt en gevaren en verrassingen met zich meebrengt.

Er ligt een heel mooi ontwerp Waterbeheerprogramma. Water Natuurlijk is eigenlijk best wel trots dat dit er nu na 2 jaar coalitie ligt en terecht dat er ook complimenten zijn vanuit de oppositie. De titel is mooi gekozen, “Stroomopwaarts”. We hebben echt het gevoel dat HDSR bij de relevante tafels aanwezig is om aan de voorkant invloed uit te oefenen op vraagstukken als ruimtelijke ordening en de energietransitie.

Het thema is ‘stroomopwaarts’, een werkwijze om aan de voorkant mee te doen en ieder voeg te betrekken. Daarnaast staat het Waterbeheerprogramma boordevol ambities.

Waterschap, provincie en diverse andere partijen werken samen op en langs de Utrechtse Heuvelrug in de Blauwe Agenda. Doel is water vasthouden en ons grondwater beschermen. Wij vonden bij de commissiebehandeling dat er een tandje bij deze ambitie kan, van participeren naar meer realiseren. Er liggen kansen om dat samen met het Utrechts Landschap op te pakken. U heeft dit nu goed verwerkt, waarvoor dank.

Het College heeft eind 2020 een motie van het Algemeen Bestuur overgenomen waarin wordt gesteld dat het beheer ecologisch moet zijn, tenzij dat echt niet kan. De strekking van die motie zien we nu terug.

Het is een mooi en belangrijk document, dat de koers uit zet voor de komende jaren. Water Natuurlijk stemt er mee in dat het ontwerp ter inzage wordt gelegd. We zijn benieuwd naar de inspraakreacties! Daarna krijgen we het Waterbeheerprogramma ter vaststelling langs.

Verantwoording over het jaar 2020 goedgekeurd

Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken over het jaar 2020 goedgekeurd. De jaarstukken zijn de verantwoording over de financiĂ«le huishouding van het afgelopen jaar. Hoe is het beleid uitgevoerd tegen de kredieten die we als algemeen bestuur daarvoor hebben vrij gemaakt. Natuurlijk was 2020 een vreemd jaar. U weet allen waarom. De financiĂ«le positie van … Lees "Verantwoording over het jaar 2020 goedgekeurd" verder

Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken over het jaar 2020 goedgekeurd. De jaarstukken zijn de verantwoording over de financiële huishouding van het afgelopen jaar. Hoe is het beleid uitgevoerd tegen de kredieten die we als algemeen bestuur daarvoor hebben vrij gemaakt.

Natuurlijk was 2020 een vreemd jaar. U weet allen waarom. De financiële positie van het waterschap is goed. We zijn een financieel gezond waterschap en we kunnen, zonder dat de belastingen al te veel omhoog gaan, onze ambities en doelstellingen een stap dichterbij brengen. Ook de accountant heeft een positieve goedkeurende verklaring afgegeven.

Ondanks corona is in het jaar 2020 veel werk verzet. Water Natuurlijk heeft de organisatie daarvoor gecomplimenteerd. In de bespreking over de jaarstukken heeft Jaap van der Heijden namens Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor een betere betrokkenheid van het algemeen bestuur bij de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en andere organen waarbij HDSR betrokken is). Deze verbonden partijen voeren mede namens ons waterschap (en met een financiële bijdrage van HDSR) taken uit, daarom is het belangrijk dat het algemeen bestuur goed zicht heeft op hoe deze organen hun taken uitvoeren. Toegezegd is dat het algemeen bestuur hier in de toekomst actiever bij betrokken wordt.

“Als alles samenkomt”: de algemene beschouwing van Water Natuurlijk

De Algemene Beschouwingen worden elk jaar gehouden in het kader van de Voorjaarsnota, met daarin de kaders voor alle voorgenomen investeringen van de komende jaren. Fractievoorzitter Martin Jansen begon de inbreng van Water Natuurlijk tijdens de Algemene Beschouwingen met een gedicht van Merel Morre. Hier klinkt toekomst groen Als alles samen komt iets nieuws op drift het … Lees "“Als alles samenkomt”: de algemene beschouwing van Water Natuurlijk" verder

De Algemene Beschouwingen worden elk jaar gehouden in het kader van de Voorjaarsnota, met daarin de kaders voor alle voorgenomen investeringen van de komende jaren. Fractievoorzitter Martin Jansen begon de inbreng van Water Natuurlijk tijdens de Algemene Beschouwingen met een gedicht van Merel Morre.

Hier klinkt toekomst groen

Als alles samen komt iets nieuws op drift

het water meandert, verdeelt en verbindt

gras en pad

hier en daar

toen en nu

 

als alles samen komt natuur naderbij

het groen herbergt, geeft thuis, en lucht

aan hoofd en hart

mens en dier

fuut en fiets

 

als alles samen komt verbinding tot bloei

hard werken verrijkt, verbouwt, en behoudt

het boerenverstand

de rijke grond

levend land

 

als alles samen komt toekomst in beeld

het brein ontwart zich, staat op, loopt vooruit

op de zaken

van morgen

de vraag na vandaag

 

als alles samen komt ieder tot rust

het lichaam ontsnapt, spant in, ontspant

de spieren

van spinsels

naar dromen

 

als alles samen komt

glans op het water

nieuw op het pad

nu weerspiegelt in toen

denken dommelt naar doen

hier klinkt toekomst groen.

Dit gedicht vind ik symbolisch voor het tot stand komen van deze voorjaarsnota waarin de 10 strategische lijnen samenkomen en waar we samen – de organisatie, het college, het algemeen bestuur- en met onze omgeving- aan hebben gewerkt. Merel Morre schreef het voor de opening van natuurgebied Dommeldal de Hogt: een gebied waar door het waterschap daar meekoppelkansen benut zijn.

Met de VJN2021 ‘Stroomopwaarts aan de slag’ en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 staan twee grote pijlers onder het werk en de ambities de komende jaren. Aangegeven is waar we de komende tijd de prioriteit leggen om aan te werken. Water Natuurlijk is trots op wat we bereikt hebben. Vorig jaar stelde ik dat de korte termijn in de praktijk vlug de lange termijn verdringt

Nu kan ik stellen dat het ons gelukt is de lange termijn in het vizier te houden. En dat, terwijl het vele reguliere werk gewoon doorging in zeer ongewone omstandigheden. Iets om trots op te zijn. Zeer veel dank aan de werkorganisatie en het college.

Zo bereiden we samen het waterbeheer en het waterschap voor op de toekomst en kijken ook verder dan de komende paar jaren. Aanpassen van het watersysteem vergt immers tientallen jaren. En voor waterkwaliteit is dat niet anders.

Een aantal maatschappelijke opgaven waar het waterschap een essentiële rol bij kan spelen kent ook een lange tijdshorizon: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, energietransitie, woningbouw. Dat komt samen in een gebied, ons beheersgebied.

Ik gebruikte vorig jaar ook de metafoor van een hardloper die na vele voorbereidingen  de marathon loopt en daarin af en toe een sprintje trekt.

De voorjaarsnota geeft een heel mooi overzicht wat de strategische lijnen qua kostenontwikkeling betekenen. Ook wordt ingegaan op de verhouding tussen aan de ene kant de risico’s, de omvang van de opgaven en de schuldenpositie, en aan de andere kant de reservepositie, het weerstandsvermogen en de tarieven. Deze blijken met elkaar in balans en daarmee is en blijft de financiĂ«le positie van HDSR gezond. Dat is heel mooi.

Juist daarom vragen we ons af of de investeringen in de strategische lijnen naar achter moeten worden geschoven. Hier zouden we toch graag af en toe een tussensprint zien. Zijn er geen kansen om investeringen naar voren te halen?  Water Natuurlijk hoort graag hoe het college dit ziet.

We realiseren ons daarbij dat er een grens is aan de belastbaarheid van de organisatie.

Enkele inhoudelijke onderwerpen uitgelicht:

Stroomopwaarts samen voor de toekomst. Water Natuurlijk wenst het waterschap, daarbij een (inter)actieve omgeving toe die zich met ons inzet voor veiligheid en schoon en voldoende gezond water op juiste plaats op het juiste moment voor mens, plant en dier. Die omgeving is er niet vanzelf. De kunst is onze partners te betrekken, te stimuleren, uit te nodigen en te prikkelen:

  1. Door te werken aan bewustwording op een manier die handelingsperspectief geeft voor burgers, organisaties en bedrijven
  2. Door het agenderen van de wateropgaven bij provincie en gemeenten in alle fasen van planvorming, vooral in de ruimtelijke ordening, ofwel ‘Stroomopwaarts aan de slag’. Het bodem- en watersysteem zijn wat Water Natuurlijk betreft daarbij leidend.
  3. Door ruimte te creëren voor meekoppelkansen. Onze omgeving is bezig met het maken van plannen voor natuur, recreatie, behoud van erfgoed. Daar liggen kansen voor het toevoegen van maatschappelijke waarde, het mooier maken van onze woon-, werk- en leefomgeving.

Toekomst bestendig waterbeheer (TBW): We willen toewerken naar een goed functionerend en robuust watersysteem: voldoende schoon en gezond water op het juiste moment op de juiste plek. Ook nu het klimaat verandert, toekomstbestendig dus. We werken met prioriteit mee aan bovenregionale en nationale opgaven. Regionaal ligt de komende periode de nadruk op het stedelijk gebied. Met de Regionale Adaptatie Strategie is de ambitie vastgesteld. ᾖn prioriteit ligt bij het westelijk deel van het beheersgebied, ik kom daar zo nog op.

Toekomstbestendig waterbeheer gaat meestal over het oppervlaktewatersysteem maar raakt ook aan het grondwatersysteem. Voor ons eigen beheersgebied is de ambitie om een gesloten waterbalans te hebben voor het grondwater(zie WBP). Water Natuurlijk vindt het wenselijk dat het AB meer zicht krijgt op de samenhang tussen die twee en de rol die HDSR wil en kan spelen t.a.v. beheer grondwater. Daar hoort bij meer kwantitatief en kwalitatief zicht krijgen op de droogteproblematiek en de omvang van de opgave die samenhangt met het herstellen van de waterbalans. Water Natuurlijk is tevreden dat het college in het bestuursvoorstel (bij VJN) hierover een thema-avond aankondigt zoals wij gevraagd hadden bij behandeling in de commissie. Wij denken daar graag over mee.

Toekomst westelijk veengebied: Het remmen van bodemdaling is mede door de link met het klimaatakkoord 2019 een maatschappelijke opgave en verplichting geworden. Het staat op de agenda bij Provincies en het Rijk. Het besef is er dat in dit gebiedsproces samenwerking tussen velen nodig is om het gebied toekomstperspectief te geven. Die verbreding behoedt ook voor een te technologische of instrumentele aanpak. De ook door ons bestuur vast te stellen Regionale Veenweide Strategie moet in dat toekomstperspectief voorzien.

Wat ons betreft betekent het dat we toe moeten naar een landbouwsysteem dat ook bij hoge peilen duurzaam en levensvatbaar is en een aantrekkelijk biodivers landschap oplevert. Het Brusselse Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt de komende periode ingevuld met Nationale Strategische Plannen. Daarbij is er ruimte om boeren te compenseren voor peilverhoging in veenweidegebieden en het creëren van bufferzones rond Natura 2000-gebieden (artikel 66 en 67 EU Verordening Strategische Plannen). Ook bieden wellicht certificaten voor CO2 vastlegging, mogelijkheden, om verdienmodellen sluitend te krijgen.

Met de te verwachten inzet van een nieuw Kabinet op stikstof en CO2 liggen er veel kansen om de noodzakelijk transitie te realiseren.

 

Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterkingstraject Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Het Voorkeursalteratief (VKA) van de dijkversterking voor het traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis is op 7 juli door het Algemeen Bestuur aangenomen. In aansluiting op de punten die Agaath Dekker-Groen namens Water Natuurlijk aan de orde stelde in de commissie,  benadrukte ze dat Water Natuurlijk het noodzakelijk vindt dat voor de planuitwerkingsfase oplossingen worden gekozen waarbij de … Lees "Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterkingstraject Culemborgse Veer-Beatrixsluis" verder
Het Voorkeursalteratief (VKA) van de dijkversterking voor het traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis is op 7 juli door het Algemeen Bestuur aangenomen. In aansluiting op de punten die Agaath Dekker-Groen namens Water Natuurlijk aan de orde stelde in de commissie,  benadrukte ze dat Water Natuurlijk het noodzakelijk vindt dat voor de planuitwerkingsfase oplossingen worden gekozen waarbij de negatieve effecten op natuur gecompenseerd worden én dat daarnaast de herinrichting benut wordt om nieuwe natuur te bewerkstelligen. We realiseren ons dat er buitendijks waarschijnlijk eenvoudiger meerwaarde te bereiken is dan binnendijks.

Binnendijks zal voor delen van het traject een ontwerp op perceelsniveau nodig zijn, ontwikkeld in samenspraak met de eigenaren en bewoners. Participatie en communicatie zijn hierbij sleutelwoorden. Voor de betrokkenen is nog onduidelijk welke gevolgen de dijkversterking voor hen heeft. Dit maakt onzeker en het roept emoties op. Dat de dijk veilig moet zijn en blijven staat buiten kijf. Een goed gesprek en een luisterend oor voor belanghebbenden is daarom essentieel. Een folder over wat kan en mag, zoals is benoemd in de digitale informatiebijeenkomst Salmsteke-Schoonhoven van vorige week, kan hier ook helpend zijn. In de planuitwerkingsfase ziet Water Natuurlijk graag terug hoe voorstellen van indieners al dan niet of onder voorwaarden gehonoreerd zijn. Hoogheemraad Els Otterman van Water Natuurlijk beaamde dat de onzekerheid voor bewoners enorm vervelend is. Tegelijkertijd kan dit echter niet anders vanwege de lange doorlooptijd van de planfase. Juist daarom wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om maatwerk te leveren en de keukentafelgesprekken te blijven voeren.

Water Natuurlijk is blij te weten dat iedereen die HDSR een zienswijze stuurt over de Sterke Lekdijk bedoeld voor het algemeen bestuur (AB) een ontvangst reactie van bestuurszaken krijgt. De zienswijzen zijn in deze fase geen formele zienswijzen in de juridische zin van het woord, maar de inhoud van alle reacties wordt zeer zeker serieus genomen. Alle inzenders worden actief benaderd door de betrokken ambtenaar. De mails en zienswijzes zijn ook onder de aandacht van het AB gebracht. Dit gebeurt zonder retouradres vanwege de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mochten de mailers dit wensen en antwoord wensen, stuur ons als Water Natuurlijk dan rechtstreeks een mail. Diegenen die het AB benaderd hebben met een zienswijze, kunnen er van verzekerd zijn dat Water Natuurlijk onze volksvertegenwoordigende werk serieus neemt.

De meeste mails en zienswijzes over de Sterke Lekdijk gaan over het feit dat men het niet eens is met de grondverwervingsstrategie die door het AB op 13 mei 2020 is aangenomen. Als reactie op de inbreng van onder meer Water Natuurlijk, is door HDSR voor de uitvoering van de grondverwervingsstrategie op 20 november 2020 een memo geplaatst in de digitale werkomgeving van het AB. Wij hebben er vertrouwen in dat deze voor mensen ingrijpende besluiten, zorgvuldig en consciëntieus worden uitgevoerd.

Wat het verzoek van Water Natuurlijk over het voorgestelde besluit in de Commissie SKK betreft: Dank voor het aanpassen van het tweede beslispunt. Water Natuurlijk gaat akkoord met het besluit dat aan het AB wordt voorgesteld, namelijk:

 1. het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis vast te stellen
 2. een bedrag ter grootte van € 1,1 mln. beschikbaar te stellen als synergiekrediet, e.e.a. overeenkomstig het AB-besluit van 16 december 2020.

Water Natuurlijk HDSR stuurt inspiratiedocument voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

1 juli 2021
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vele politieke partijen zijn al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Water Natuurlijk HDSR heeft aan alle politieke partijen, via de griffie, een inspiratiedocument gestuurd als input voor hun verkiezingsprogramma. Alle gemeenten en politieke partijen staan de komende jaren immers voor ingrijpende keuzes waarbij de beschikbaarheid van … Lees "Water Natuurlijk HDSR stuurt inspiratiedocument voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022" verder

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vele politieke partijen zijn al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Water Natuurlijk HDSR heeft aan alle politieke partijen, via de griffie, een inspiratiedocument gestuurd als input voor hun verkiezingsprogramma. Alle gemeenten en politieke partijen staan de komende jaren immers voor ingrijpende keuzes waarbij de beschikbaarheid van voldoende zoet water op de juiste plek, waterkwaliteit en waterveiligheid een belangrijke rol spelen. Daarnaast betaalt iedere kiezer waterschapsbelasting en zuiveringsheffing. De keuzes voor de besteding van die belasting door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kan dan ook voor politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van belang zijn.

U vindt het volledige folder met het inspiratiedocument hier.

U vindt de volledige tekst van het inspiratiedocument hier.

Fractie op bezoek bij Veenweide Innovatiecentrum

23 juni 2021
Na ruim anderhalf jaar konden we als fractie heel fijn weer fysiek op werkbezoek. Dat hebben we enorm gemist! We gingen op bezoek bij het Veenweide Innovatiecentrum dat gevestigd is op het Kennis Transfer Centrum (KTC) in Zegveld, waar 6 waterschappen en 3 provincies een scala aan onderzoeken laten doen die allemaal gericht zijn op … Lees "Fractie op bezoek bij Veenweide Innovatiecentrum" verder

Na ruim anderhalf jaar konden we als fractie heel fijn weer fysiek op werkbezoek. Dat hebben we enorm gemist! We gingen op bezoek bij het Veenweide Innovatiecentrum dat gevestigd is op het Kennis Transfer Centrum (KTC) in Zegveld, waar 6 waterschappen en 3 provincies een scala aan onderzoeken laten doen die allemaal gericht zijn op het oplossen van de veenweideproblematiek: bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. De fractie kreeg een rondleiding bij het onderzoekstraject van de hoogwaterboerderij, waar ook de Universiteit van Wageningen aan meewerkt. Het achterliggende idee is om te onderzoeken welke (circulaire) bedrijfsmodellen rendabel zijn bij het boeren op veenweide waar er een hoger waterpeil is en/of onderwaterdrainage. Wat is daarbij de invloed op het grondwaterpeil, welke effecten zijn er voor de biodiversiteit? Welke en hoeveel koeien kunnen goed op een weiland grazen en toch productie leveren? Na een jaar inregelen en een 0-meting  blijken de eerste resultaten nog zeer diffuus. Zo is het grondwaterpeil op plekken waar er een hoger waterpeil is, soms gezakt en soms niet. Zwaardere Holsteinerkoeien kunnen op sommige plekken met een hoger waterpeil beter te gedijen dan lichtere Jersey-koeien: simpelweg omdat de zwaardere koeien meer stilstaan en de Jersey-koeien veel meer lopen – nieuwsgierig als ze zijn. Weidevogels waren nog niet echt ‘teruggekomen’. Bodemleven had zich nog niet hersteld. Kortom, een zeer interessant werkbezoek aan een proefboerderij waar belangrijk onderzoek wordt gedaan om het veenweidegebied toekomstbestendiger te maken.

Voorkeursalternatief Lekdijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis

12 juni 2021
De Lekdijk dient versterkt te worden zodat de dijk voldoet aan de nieuwe risiconormen. De 66 kilometer oudste dijk is in stukken geknipt voor die versterking. Het bestuursvoorstel over het voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking Culemborgseveer – Beatrixsluis (CUB) kwam op 10 juni 2021 in de gecombineerde commissie. Uiteindelijk zal dit voorstel in de algemeen bestuursvergadering van … Lees "Voorkeursalternatief Lekdijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis" verder

De Lekdijk dient versterkt te worden zodat de dijk voldoet aan de nieuwe risiconormen. De 66 kilometer oudste dijk is in stukken geknipt voor die versterking. Het bestuursvoorstel over het voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking Culemborgseveer – Beatrixsluis (CUB) kwam op 10 juni 2021 in de gecombineerde commissie. Uiteindelijk zal dit voorstel in de algemeen bestuursvergadering van 7 juli.

Agaath Dekker-Groen voerde namens de fractie Water Natuurlijk het woord. Ze gaf aan dat Water Natuurlijk de beschrijving per deelvak waardeert omdat deze informatief en uitgebreid genoeg is. De informatie over de keuze van VKA is wat summier. Hoe zijn de scores voor de verschillende criteria van de kansrijke varianten bijvoorbeeld vergeleken? Hoogheemraad Els Otterman verwees hiervoor naar de startnotitie. Hieronder een ingekorte versie van de spreektekst van Agaath.

Over drie onderwerpen heeft Water Natuurlijk opmerkingen en een vraag.

 1. Water Natuurlijk vindt het een goed plan dat het voorkeursalternatief alle ruimte biedt voor innovatieve oplossingen om in de planuitwerkingsfase te zoeken naar de technische maatregelen die optimaal bijdragen aan het realiseren van de projectdoelstellingen.

Wij vragen ons af of het gebruik van geotextiel wel milieuverantwoord is. We niet willen dat dit op termijn een bron blijkt van loslatende plastics. Goed dat de milieu-impact van geotextiel wordt meegenomen in de beoordeling Ă©n in de uitwerking van het voorkeursalternatief wordt meegenomen, welke wordt voorgelegd aan het AB.

 1. Daar waar grondoplossingen zijn ontworpen, kunnen deze worden gecombineerd met andere functies, zoals natuurinrichting en agrarisch medegebruik. Een voortzetting van huidig gebruik is mogelijk. “Wat we vreemd vinden, is dat integrale uiterwaard-ontwikkeling van alternatief 3 niet leidt tot positieve score op natuur.

Voor ons was het goed om te vernemen dat effecten van de voorlandverbetering in samenspel met de uiterwaardontwikkelingen in beeld worden gebracht Ă©n dat de voorkeur uitgaat naar een voorlandverbetering. Daarmee kunnen ook de negatieve effecten op natuur gecompenseerd worden en dat de herinrichting de mogelijkheid biedt om de negatieve gevolgen van een voorlandverbetering, zoals verstoring van huidige natuurwaarden, te compenseren met de realisatie van nieuwe natuur. Water Natuurlijk ziet graag dat met name de natuurfunctie in de uiterwaarden waar mogelijk wordt versterkt en dat de komende werkzaamheden aan de dijk een minimale impact op energie en materiaalgebruik. We zijn voorstander van het mogelijk maken en inzetten op emissieloze aanleg.

 1. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het Omgevingskwaliteitsteam (OKT) er is en samenwerkt met het projectteam. De adviezen van het Omgevingskwalitietsteam lazen we met veel belangstelling. Fijn dat het werkt om de ruimtelijke kwaliteit en de verschillende belangen vanuit de 3-lagen aanpak en het ontwerpproces goed te bespreken. Water Natuurlijk hoort graag wat er met latere adviezen is gedaan bijvoorbeeld een aandachtskaart over meekoppelkansen als doorkijk naar de planuitwerkingsfase. Hoe gaat HDSR deze inzetten en komt dit nog in het AB?  Het team doet ook uitspraken die van groot belang kunnen zijn in de planuitwerkingsfase en bij de grondverwerving, zoals dat mogelijk kwaliteitswinst te behalen valt, dat in ‘De dijk als ecologisch verbindingslint’ mogelijk een antwoord te vinden is en dat de huidige dijkversterkingsoperatie een voortgaand verhaal is. Water Natuurlijk ziet graag dat wordt gewerkt op deze uitnodigende manier. 

Over de weg op de dijk benadrukt het OKT dat de maatvoering en inrichting van de dijk tot uitdrukking brengt dat de auto te gast is en dat dit ook in het kwaliteitskader stevig moet worden verankerd. In het bestuursvoorstel wordt een verbreding van de weg genoemd. Zoals ik in de consultatie over kansrijke oplossingen al zei, wordt de wegverbreding door bewoners als onwenselijk gezien en raadt Water Natuurlijk het ook af.

Tot slot: Van beslispunt 2 vindt Water Natuurlijk de formulering van de tekst niet helder.

Water Natuurlijk vindt het een goed idee dat het waterschap samen met de partners bekijkt waar we de rijke historie en het verhaal van de dijk zichtbaar en beleefbaar kunnen maken en de ecologie kunnen verbeteren. Het besluit dat het AB in december 2020 nam gaat hierover en  de inhoud is hetzelfde als in het huidige bestuursvoorstel. Water Natuurlijk stelt daarom voor de tekst van beslispunt 2 te vervangen door: een bedrag ter grootte van € 1,1 mln. beschikbaar te stellen als synergiekrediet in de planuitwerking, een en ander in lijn met het AB-besluit van 16 december 2020

Water Natuurlijk over Stroomopwaarts aan de Slag

8 juni 2021
Namens Water Natuurlijk voerde fractievoorzitter Martin Jansen het woord bij de commissiebehandeling over de Voorjaarsnota 2021 genaamd “Stroomopwaarts  aan de slag.” In de Voorjaarsnota kwamen de 10 strategische lijnen samen waarover het Algemeen Bestuur  het afgelopen jaar in de themabijeenkomsten gesproken heeft.  In de Voorjaarsnota, de voorbereiding voor de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 … Lees "Water Natuurlijk over Stroomopwaarts aan de Slag" verder

Namens Water Natuurlijk voerde fractievoorzitter Martin Jansen het woord bij de commissiebehandeling over de Voorjaarsnota 2021 genaamd “Stroomopwaarts  aan de slag.” In de Voorjaarsnota kwamen de 10 strategische lijnen samen waarover het Algemeen Bestuur  het afgelopen jaar in de themabijeenkomsten gesproken heeft.  In de Voorjaarsnota, de voorbereiding voor de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 en verder, moet een integrale afweging gemaakt worden tussen die 10 strategische lijnen. De commissievergadering zelf en de inbreng van Martin Jansen kunt u hier terugzien. Op 7 juli zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over de Voorjaarsnota.

“Complimenten aan het College voor een helder en overzichtelijk bestuursvoorstel. En ook voor de Voorjaarsnota zelf. Het is indrukwekkend te zien wat er allemaal in gang is gezet en wat er allemaal nog aan komt.

En dat in de omstandigheden van Covid: complimenten aan iedereen die onder deze omstandigheden heeft gewerkt aan deze Voorjaarsnota.

We hebben een goede technische bijeenkomst gehad, er zijn veel financiële vragen beantwoord. Daarom wil ik me hier op de inhoud richten met enkele opmerkingen, vragen en soms een zorg.

Zuivering

We zijn goed bezig met duurzaamheid, aandacht voor nieuwe stoffen, en afvalwater als circulaire grondstof. Er komen vele nieuwe uitdagingen aan. Iedereen gebruikt allerlei producten en dat leidt tot afvalstromen, die voor een belangrijk deel bij elkaar komen bij de waterzuivering. Natuurlijk moet het probleem bij bron aangepakt worden, maar er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de zuivering en dus bij ons. Denk aan de geneesmiddelen en PFAS stoffen. Tegelijk zijn er ook veel kansen, zoals energie en terugwinnen van grondstoffen. We zijn erg benieuwd naar de slibstrategie en de overkoepelende zuiveringsvisie. Onbevredigend dat dit steeds in de tijd naar voren wordt geschoven. Wat is daar de reden van? Er staat een mooie, concrete duurzaamheidsambitie. Kunnen we een tussenstand krijgen?

Gezond water

Wij hebben steeds benadrukt dat de KRW geldt voor alle wateren. Tegelijk steunen wij de keuze om bij de rapportage uit te gaan van de gekozen waterlichamen. We steunen ook de keuze dat de ‘de goede ecologische praktijk’ zowel bij het waterschap als bij anderen de standaard wordt en dat we dit verankeren. We hopen dat we hier bij de geplande aanpassing van de Keur ook vervolgstappen in kunnen maken – we doen het ecologisch, tenzij
 In het overig water hangt succes af van samenwerking met andere partijen. Sommige gaan sneller dan andere. Kan enige inkleuring gegeven wie op tempo liggen en wie minder?

Bodemdaling

Heel goed dat we met anderen samenwerken in de provinciale Regionale Veenweide Strategieën (RVS). Vaststelling eind 2021, HDSR wordt gevraagd zich aan de inhoud van de RVS te committeren. Voordat we dat doen graag antwoord op een aantal vragen:

 • Weten we genoeg en met voldoende hardheid om op te gaan schalen? De opschalingsfase maakt de vraag dringender om de eerste resultaten van de pilots van onderwaterdrainage te zien en bespreken.
 • We willen zicht krijgen wie welke bijdrage gaat leveren bij het grootschalig uitrollen van bodemdaling remmende projecten. Hebben we scherp genoeg hoe de verhoudingen liggen tussen waterschap en andere overheden? Het gevaar van met z’n allen samenwerken kan zijn dat er rolvervaging plaatsvindt en straks iedereen en tegelijk niemand verantwoordelijk is.
 • Toekomstbestendigwaterbeheer, gezond water en veenweide/bodemdaling hebben synergievoordelen. Middelen kunnen onderling ingezet worden. Mooi. Tegelijkertijd is het ene programma concreter dan de ander en kennen ze verschillende tempo’s. Hoe worden de keuzes in deze inzichtelijk en controleerbaar gemaakt? Datzelfde geldt voor het koppelen van maatschappelijke opgaven met het verder uitrollen van bodemdaling.

Toekomstbestendig waterbeheer We hebben een hele mooie digitale themabijeenkomst gehad over Zoetwateraanvoer. Dat gaf maar weer eens aan hoe complex en kwetsbaar ons watersysteem is. Goed dat we bereid zijn om onze college-waterschappen te helpen en fijn dat het rijk daarbij helpt. Voor HDSR is het van belang om ook zelf te profiteren door mee te koppelen met onze eigen ambities. De komende jaren ligt de nadruk bij bovenregionale vraagstukken, het stedelijk gebied en het veenweidegebied. We vragen het college nadrukkelijk meer en concreet aandacht te besteden aan water vasthouden.

Sterke Lekdijk

Het werk aan een Sterke Lekdijk ligt volop op stoom. In de aanpak wordt ingezet op innovatie en kennisontwikkeling. Hoe wil het college de opgebouwde kennis vasthouden bij HDSR en niet alleen bij de partners?  We zien wel een dilemma: op papier mooie “meekoppelkansen” met gemeenten, tegelijkertijd de zwakke financiĂ«le situatie van een aantal gemeenten. Hoe kunnen we toch zorgen voor de door ons gewenste versterking van de natuur- en recreatieve beleving van de oudste dijk van Nederland? Tom Poes verzin een list. Samen met de Provincie?

Waterbewust leven

Het project 2022 moet dit najaar concreet vorm krijgen. Goed om de middelen om meer waterbewust te leven en werken structureel te maken! Daarnaast is het fijn dat de Blauwe Bewoners initiatieven worden gecontinueerd. Maar kijk ook naar uitbreiding Blauwe Bewoners Initiatieven bijvoorbeeld richting woningcorporaties en industrieterreinen. Kijk ook naar synergievoordelen met andere huidige initiatieven zoals de Dag van het Kasteel.

Digitale transformatie Bij de digitale transformatie worden nu hele hoge bedragen opgevoerd. De nadere onderbouwing van de claim komt in december. Dit is onbevredigend. We hebben nu te weinig zicht en daarom zorg, en we aarzelen om daar nu al ja op te zeggen.

Kunnen we die onderbouwing niet krijgen bij behandeling begroting 2022?

Water Natuurlijk ziet een koppeling met de invoering van de Omgevingswet. Is die transformatie nu helemaal door het Rijk bekostigd? Of doen we investeringen in de digitale transformatie die we niet zouden doen als er geen Omgevingswet zou komen? Bij gemeenten horen we vaak dat de financiën een belangrijk obstakel zijn bij de invoering van de Omgevingswet. Hoe zit dat bij de waterschappen en waarom zou dat anders zijn dan bij de gemeenten? Het is dezelfde decentralisatie?

Tot slot

Onder Omgevingswet staat ook, een beetje verstopt: “Het waterschap maakt zich sterk voor een integrale sturing en kennisontwikkeling voor de grondwaterproblematiek”. Graag horen we hier meer over. De rolverdeling over grondwaterkwaliteit is een vraagstuk geworden. Doen we op dit moment als waterschap te weinig? Wanneer komen we hier in het AB over te spreken? Is het mogelijk om een verkennende discussie te voeren over grondwaterproblematiek in ons beheergebied en  rol/ambitie van  HDSR in de landelijke context?”

Debat over toekomst Rijnenburg met HDSR

31 mei 2021
Op initiatief van de Provinciale Staten vond op 28 mei jl een conferentie plaats over de toekomst en bestemming van Rijnenburg, de polder tussen de A12 en A2 in de gemeente Utrecht. Waterstaatkundig zou het beter zijn om te zeggen dat Rijnenburg ligt de Leidsche Rijn, de Meerndijk, de voormalige Taatse en Galecopperdijk en de … Lees "Debat over toekomst Rijnenburg met HDSR" verder

Op initiatief van de Provinciale Staten vond op 28 mei jl een conferentie plaats over de toekomst en bestemming van Rijnenburg, de polder tussen de A12 en A2 in de gemeente Utrecht. Waterstaatkundig zou het beter zijn om te zeggen dat Rijnenburg ligt de Leidsche Rijn, de Meerndijk, de voormalige Taatse en Galecopperdijk en de Noord-IJsseldijk. Rijnenburg is ook de polder waar Ă©Ă©n van de oudste afwateringskanaaltjes is gegraven, de Heijcop (ook wel Lange Vliet) genoemd, uit 1385. Het waterschap Heycop is Ă©Ă©n van de voorlopers van HDSR.

Onder meer de verantwoordelijk gedeputeerde (Huib van Essen), de verantwoordelijk wethouder (Klaas Verschuure) als de verantwoordelijk hoogheemraad (Els Otterman) van HDSR waren onder de sprekers. Het werd een interessante middag waarin alle facetten van Rijnenburg werden besproken: de complexe bodemstructuur, de vele claims op de polder (wonen, recreatie, sport en energielandschap) en de ontsluiting via o.a. openbaar vervoer kwam aan bod. Het Algemeen Bestuur van HDSR heeft op initiatief van Water Natuurlijk unaniem een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat voor woningbouw Rijnenburg niet direct geschikt is omdat de noordkant van de polder (tegen de A12 aan) het “putje” van de provincie Utrecht is. De conferentie had in ieder geval als resultaat dat HDSR nu ook uitgenodigd is bij andere, omliggende, gemeenten en ontwikkelaars om het watersysteem te bespreken in de polder. De conferentie kunt u hier terugzien.

123456789101112131415161718192021