HDSR ten tijde van Corona, een indruk van hoogheemraad Els Otterman

27 maart 2020
“Ook op het werk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus natuurlijk effect. Een korte indruk. Zoals bij de meeste organisaties volgen we de richtlijnen van het RIVM en werkt iedereen zoveel mogelijk thuis. Gelukkig waren de voorzieningen om vanuit huis te werken al prima geregeld. En dat blijkt … Lees "HDSR ten tijde van Corona, een indruk van hoogheemraad Els Otterman" verder

“Ook op het werk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus natuurlijk effect. Een korte indruk.

Zoals bij de meeste organisaties volgen we de richtlijnen van het RIVM en werkt iedereen zoveel mogelijk thuis. Gelukkig waren de voorzieningen om vanuit huis te werken al prima geregeld. En dat blijkt ook nu goed te werken, zelfs met zoveel mensen tegelijk. De zaken waar de medewerkers van HDSR tegenaan lopen, zullen niet anders zijn dan bij andere organisaties: werken met kleine kinderen thuis is een uitdaging, het gemis van het dagelijkse contact met collega‚Äôs, de meestal toch iets minder ARBO-verantwoorde werkplekken thuis etc. Maar ook ontdekken we met zijn allen razendsnel handige tools om in contact te blijven. Op het intranet ‚Äėbinnenwater‚Äô worden tips en trucs en foto‚Äôs van thuiswerkplekken gedeeld, om in contact te blijven.

Onze calamiteitenorganisatie is operationeel omdat we deze situatie als een calamiteit behandelen. Zij houdt in de gaten of we ons werk ‚Äďook als het langer duurt- kunnen blijven doen en is ondertussen aan het nadenken wat we kunnen doen als er bijvoorbeeld ook nog een flinke hoosbui valt.

Onze buitendienstmedewerkers en onze zuiveringsbeheerders kunnen gelukkig gewoon op locatie hun werk blijven doen, zij het onder wat andere omstandigheden. Naast de gewone veiligheidsvoorschriften van HDSR, dienen ze zich net als iedereen ook te houden aan de maatregelen van het kabinet:  niet samen koffie drinken voor vertrek, afstand houden van elkaar en van anderen, enz.

Momenteel is er ook nog nachtvorst dus onze rayonmedewerkers zijn ook ’s nachts in touw om ervoor te zorgen dat de wateraanvoer voor de fruittelers goed loopt. Om de knoppen van de fruitbomen te beschermen worden de bomen namelijk ’s nachts beregend, zodat er zich een beschermend ijslaagje om de knop vormt.

Het Dagelijks Bestuur werkt ook vanuit huis en de collegevergaderingen vinden virtueel plaats. Dat is natuurlijk best wennen. Maar we kunnen met zijn allen ook wel weer lachen om ons geklungel met nieuwe tools en programma’s. Zelf word word ik wel een beetje simpel van al dat gebel, maar ja, we zullen het er voorlopig mee moeten doen. Gelukkig is het mooi weer waardoor ik extra geniet van mijn dagelijkse rondje langs de Kromme Rijn. En omdat ik ’s avonds nu ook altijd thuis ben, lees ik weer uitgebreid voor aan mijn kinderen: De grijze jager, heel spannend!. Dat is dan wel weer leuk.

Ook als fractie hebben we onze eerste digitale fractievergadering er op zitten en ook dat werkt best goed. Een goede les om niet door elkaar te praten en de inbreng kort te houden:-. De commissievergaderingen die de eerste week van april stonden gepland zijn uitgesteld en omdat het er naar uitziet dat de maatregelen langer in stand blijven, wordt verkend hoe we het democratische besluitvormingsproces zo goed mogelijk door kunnen laten lopen. Dit zal ook weer een hele nieuwe ervaring zijn.”

Rioolwaterzuiveringen in De Bilt en Driebergen: warmtebronnen voor woningen

12 maart 2020
De gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug willen de restwarmte uit de rioolwaterzuivering benutten om een deel van de woningen in hun gemeente te gaan verwarmen. Ze gaan daarvoor een een bijdrage vragen uit de regeling ‚Äúaardgasvrije wijken‚ÄĚ van het Rijk. Die regeling is er omdat er in 2050 heel Nederland van het aardgas af … Lees "Rioolwaterzuiveringen in De Bilt en Driebergen: warmtebronnen voor woningen" verder

De gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug willen de restwarmte uit de rioolwaterzuivering benutten om een deel van de woningen in hun gemeente te gaan verwarmen. Ze gaan daarvoor een een bijdrage vragen uit de regeling ‚Äúaardgasvrije wijken‚ÄĚ van het Rijk. Die regeling is er omdat er in 2050 heel Nederland van het aardgas af zal zijn. Dat betekent dat we op een andere manier onze huizen moeten gaan verwarmen.
Beide gemeenten werken daarvoor samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) als eigenaar van de zuivering en de plaatselijke woningcorporatie als belangrijke afnemer van de warmte. In De Bilt kunnen ongeveer 1100 woningen verwarmd worden met de restwarmte uit de zuivering. De zuivering in Driebergen biedt genoeg warmte voor 800 woningen. Afgelopen maand organiseerden de beide gemeenten daarover informatiebijeenkomsten voor bewoners. HDSR ondersteunt deze initiatieven graag omdat het jammer is dat deze warmte nu onbenut wordt. Ook voelt HDSR zich verantwoordelijk om -waar het kan- bij te dragen aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie. Op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt u de bijgaande infographic in het groot, waarin mooi wordt uitgelegd hoe het werkt.

Voorkeursalternatief dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen gepresenteerd

10 maart 2020
Op 9 maart presenteerde het Hoogheemraadschap het Voorkeursalternatief (VKA) voor de Lekdijkversterking voor het traject Wijk bij Duurstede – Amerongen. Dit voorkeursalternatief is na consultatie van bewoners, agrari√ęrs, verenigingen, Rijkswaterstaat, gemeentes en provincie tot stand gekomen. Een paar punten uit het VKA: de dijk wordt aan de buitenkant versterkt waar natuurontwikkeling mogelijk is, het buitentalud … Lees "Voorkeursalternatief dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen gepresenteerd" verder

Op 9 maart presenteerde het Hoogheemraadschap het Voorkeursalternatief (VKA) voor de Lekdijkversterking voor het traject Wijk bij Duurstede – Amerongen. Dit voorkeursalternatief is na consultatie van bewoners, agrari√ęrs, verenigingen, Rijkswaterstaat, gemeentes en provincie tot stand gekomen. Een paar punten uit het VKA: de dijk wordt aan de buitenkant versterkt waar natuurontwikkeling mogelijk is, het buitentalud wordt zoveel mogelijk bloemrijk ingericht, de weg wordt een fietsstraat zodat fietsers veilig kunnen genieten van het prachtige uitzicht en de Lunenburgerwaard wordt in de ontwikkeling meegenomen. Voor Lunenburgerwaard is een indicatief toekomstbeeld uitgewerkt. Daarbij is aangenomen dat de uiterwaard grotendeels kan worden ingericht voor natuurontwikkeling. Vele partijen werken hierin samen, waaronder het Utrechts Landschap. Hoogheemraad Els Otterman gaat over het project Sterke Lekdijk en gaf namens HDSR aan vele bewoners uitleg.

Namens Water Natuurlijk was fractievoorzitter Martin Jansen aanwezig bij de goed bezochte bewonersavond in Wijk bij Duurstede hierover. Jansen: “Een veilige fietsverbinding tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen vinden veel bewoners belangrijk. Water Natuurlijk was een groot voorstander van een vrijliggend fietspad op de kruin van de dijk, maar helaas was dit door andere financi√ęle prioriteiten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet meer haalbaar en is het een brede dijkfietsstraat geworden in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. Wel wordt nog de financi√ęle haalbaarheid van een vrijliggend fietspad aan de voet van de dijk voor dit traject onderzocht in samenwerking met de gemeenten en de provincie. Tijdens de bewonersavond bleek duidelijk dat bewoners een groot voorstander zijn. Water Natuurlijk zal dit dringende signaal van bewoners doorgeven in onze gesprekken met gemeenteraadsleden en provinciale statenleden. Het VKA zal rondom de zomer in het Algemeen Bestuur worden vastgesteld

REP, RES, POVI, Rijnenburg en het waterschap

9 maart 2020
Een waterschap is een uitvoerende overheid met wettelijke taken. Als zodanig zat het niet bij elke andere overheid op het netvlies dat bij onder andere ruimtelijke plannen, een waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium zou moeten worden betrokken. Met de nieuwe Omgevingswet die in verschillende fases naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gaat worden ingevoerd, is … Lees "REP, RES, POVI, Rijnenburg en het waterschap" verder

Een waterschap is een uitvoerende overheid met wettelijke taken. Als zodanig zat het niet bij elke andere overheid op het netvlies dat bij onder andere ruimtelijke plannen, een waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium zou moeten worden betrokken. Met de nieuwe Omgevingswet die in verschillende fases naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gaat worden ingevoerd, is het echter nog belangrijker dan voorheen dat er door alle overheden wordt samengewerkt. Diverse grote maatschappelijke opgaven zullen moeten worden geregeld via de Omgevingswet, zoals de woningbouwopgave en de energietransitie. De woningbouwopgave is onderdeel van het Regionaal Economisch Programma (REP) en de energietransitie is het hoofdbestanddeel van de Regionale Energie Strategie (RES). Al dit jaar bepaalt de provincie de eerste uitkomsten van o.a. die REP en RES in haar Provinciale Omgevings Visie (POVI). Diverse gemeentes hebben voor de bespreking van de REP gezamenlijke overlegtafels ingesteld, zoals de U10. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken is de regio voor de RES niet gelijk aan de REP en dus is daarvoor de U10 uitgebreid tot een U16. Maar ook de gemeentes in de Lopikerwaard hebben zich verzameld via een Radenconferentie om een eigen regionale omgevingsvisie te maken. Vorig najaar was Gerda Oskam daar bij aanwezig. Dit voorjaar was een bijeenkomst helaas gepland op de dag van onze Algemeen Bestuursvergadering en konden we niet aanwezig zijn. Op 11 maart vindt een eerste informatiesessie plaats van de U10 voor en op verzoek van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), over de RES en REP. Namens Water Natuurlijk zullen Martin Jansen, Agaath Dekker en Harmke van Dam daar bij aanwezig zijn. . Om het Dagelijks Bestuur te ondersteunen om aan het overleg over een veelbesproken polder in de gemeente Utrecht, Rijnenburg, deel te nemen, diende Jaap van der Heijden een motie in, mede namens de Christen Unie, de Algemene Waterschapspartij, Partij voor de Dieren, het CDA en de PvdA.  In het dictum van de motie verzoekt Water Natuurlijk het Dagelijks Bestuur, om, voordat het rijk, provincie en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige bestemming van polder Rijnenburg hen expliciet mee te geven aan welke kaders vanuit het perspectief van goede waterhuishouding plannen voor de bestemmingen van Rijnenburg moet voldoen. Voorts verzoekt Water Natuurlijk het college van dijkgraaf en hoogheemraden om waar mogelijk en wenselijk als waterschap betrokken te zijn bij de gesprekken over de planologische ontwikkelingen en het Algemeen Bestuur te informeren over de wijze waarop dit
gebeurd is. De motie werd unaniem aangenomen!

Sportvissers gaan loodvrij

Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Er is veel te doen over lood dat via leidingen in het drinkwater terecht komt. Lood wordt ook door sportvissers gebruikt om de dobber recht te hangen en als werpgewicht. Een visser verspeelt wel eens een lijntje in gevecht met een grote vis of omdat … Lees "Sportvissers gaan loodvrij" verder

Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Er is veel te doen over lood dat via leidingen in het drinkwater terecht komt. Lood wordt ook door sportvissers gebruikt om de dobber recht te hangen en als werpgewicht. Een visser verspeelt wel eens een lijntje in gevecht met een grote vis of omdat het haakje ergens vast zit. Dan is ook het lood weg en belandt in de natuur. Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en de brancheorganisatie Dibevo hebben samen in 2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. Doel is om in 2027 een volledig loodvrije hengelsport te hebben. Door geen loodje te gebruiken maar steen, ijzer of iets anders.

Diederik van der Molen, van de partij Water Natuurlijk, heeft het college van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verzocht om concrete stappen te zetten. Het Hoogheemraadschap is middels een motie gevraagd om met de sportvissersorganisatie af te spreken om evenementen en wedstrijden loodvrij te organiseren. In ruil daarvoor ontvangt de sportvissersorganisatie een bijdrage om loodvervangers te verstrekken aan de deelnemers. De hoop is dat dit er toe leidt dat sportvissers ook buiten de evenementen omschakelen naar loodvrije alternatieven. De motie is aangenomen met steun van alle partijen, behalve de Partij voor de Dieren. Hiermee loopt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voorop, maar de verwachting is dat deze ontwikkeling ook snel bij andere waterschappen op gang zal komen.

Een oplossing voor de nieuwe brug over de Heycop in Kockengen

17 februari 2020
In het AD/UN van 12 en 13 februari 2020 en ook al in de VAR (de regionale krant van de Vecht- Amstel- en Rijnstreek) van 6 februari 2020 stond een artikel over het ongemak dat bewoners van Kockengen ondervinden van de nieuwe brug over de Heycop die ter plekke overigens Bijleveld genaamd is, maar loopt … Lees "Een oplossing voor de nieuwe brug over de Heycop in Kockengen" verder

In het AD/UN van 12 en 13 februari 2020 en ook al in de VAR (de regionale krant van de Vecht- Amstel- en Rijnstreek) van 6 februari 2020 stond een artikel over het ongemak dat bewoners van Kockengen ondervinden van de nieuwe brug over de Heycop die ter plekke overigens Bijleveld genaamd is, maar loopt tussen de weg Heicop en de Korte Kerkweg/Drie Stammenweg. De brug is drie maanden geleden geplaatst en eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. Namens de fractie van Water Natuurlijk is Gerda Oskam op woensdag 12 februari gaan kijken naar de brug en heeft met omwonenden gesproken. Gerda Oskam: “om over de brug te kunnen gaan vanuit de Drie Stammenweg leidt een stevige helling naar de brug, De brug zelf heeft een scherpe knik naar het hoogste punt van de brug. Voor mindervaliden en ouderen die minder goed ter been zijn, is zowel naar het hoogste punt van de brug komen als er van af gaan, inderdaad een uitdaging.” Daarom had de fractie van Water Natuurlijk¬† schriftelijke vragen ingediend bij het Hoogheemraadschap die inmiddels beantwoord zijn. Uit de antwoorden blijkt dat de standaardvoorwaarde voor een brug een doorvaarthoogte van minimaal 0,8 m is. “Op de vraag van de gemeente Stichtse Vecht¬† wat in dit concrete geval minimaal vereist is, heeft het waterschap 0,65 m aangegeven. Bij een kleinere hoogte lukt het niet meer om er met een onderhoudsboot onderdoor te varen. De gemeente heeft deze hoogte in een aanvraag voor een watervergunning aangegeven en het waterschap heeft conform aanvraag vergund. Er is geen verzoek van de gemeente geweest voor een lagere brug, noch is het waterschap de vraag gesteld of het onderhoud anders geregeld kan worden.”

Na een proef met een begrafenisauto die niet over de brug kon, bleek het voor de gemeente toch noodzakelijk om de brug aan te passen. De brug zal worden afgevlakt zodat het voor minder validen de brug ook veilig is. Zo wordt de hellingsgraad teruggebracht van 17,5% naar 8% en wordt de bestrating aangepast. De werkzaamheden zullen in de tweede helft van mei plaatsvinden.

Gerda Oskam: “Water Natuurlijk hecht sterk aan een inclusieve samenleving en we zijn blij dat de brug gaat worden aangepast. Betere communicatie had wellicht wel onduidelijkheid, vervelende incidenten en misinformatie bij bewoners kunnen voorkomen.”

Kansen voor erfgoed bij de Lekdijk en Hollandse IJssel

20 januari 2020
Jaap van der Heijden en Gerda Oskam stelden namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen over de Erfgoed Deal die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gesloten met onder meer provincies en gemeenten. In deze deal wordt maar maar liefst 40 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het behoud van historisch erfgoed bij grote projecten, … Lees "Kansen voor erfgoed bij de Lekdijk en Hollandse IJssel" verder

Jaap van der Heijden en Gerda Oskam stelden namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen over de Erfgoed Deal die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gesloten met onder meer provincies en gemeenten. In deze deal wordt maar maar liefst 40 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het behoud van historisch erfgoed bij grote projecten, zoals dijkversterkingen. Helaas blijkt uit de antwoorden dat de Unie van Waterschappen niet heeft getekend aan de Erfgoed Deal door onder meer tijdgebrek. Water Natuurlijk vindt dat heel erg jammer, want historisch erfgoed is van grote betekenis voor het feit dat mensen kunnen genieten rondom het water. Individuele waterschappen, zoals het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), kunnen wel projecten voordragen voor financiering uit deze Erfgoed Deal.

Op dit moment worden er plannen gemaakt om zowel de Lekdijk als de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) te versterken en te verbeteren. De Lekdijk is de oudste dijk van Nederland, met veel erfgoed. De GHIJ loopt door historische steden als IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Beide dijken kennen ook een geschiedenis vol verhalen door hun prominente rol in de geschiedenis van Nederland, zoals ten tijde van de inundaties voor de Oude Hollandse Waterlinie in 1672. Voor Water Natuurlijk is het een speerpunt om het waterbewustzijn van mensen te vergroten. Via historisch erfgoed kan het soms wat op afstand staande waterschapswerk onder de aandacht gebracht worden van bewoners. Erfgoed en water verbindt ons met onze leefomgeving en zo draagt erfgoed ook bij aan de zichtbaarheid van het waterschap.

Water Natuurlijk zal zich binnenkort buigen over idee√ęn voor het indienen van projecten in het kader van deze Erfgoeddeal. Heeft u voorstellen hierover, laat het ons weten via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com

Water Natuurlijk, HDSR en mollenbestrijding

Op 6 december 2019 heeft Agaath Dekker-Groen namens de fractie Water Natuurlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bestrijding van mollen op de dijken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Aanleiding voor de vragen over mollenbestrijding in het gebied van het waterschap was het onderzoek van Deltares¬† dat uitwees dat het graven van … Lees "Water Natuurlijk, HDSR en mollenbestrijding" verder

Op 6 december 2019 heeft Agaath Dekker-Groen namens de fractie Water Natuurlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bestrijding van mollen op de dijken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Aanleiding voor de vragen over mollenbestrijding in het gebied van het waterschap was het onderzoek van Deltares  dat uitwees dat het
graven van mollen in de dijken lang niet zo schadelijk is dan eerder gedacht. Dieren doden zonder noodzaak vindt Water Natuurlijk niet acceptabel. Daar komt bij dat de bestrijding 275,- euro per kilometer dijk kost. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat het college bekend is met het betreffende onderzoek van Deltares. Dit onderzoek is naast de Digigids een onderdeel van het huidige wettelijke beoordelingsinstrumentarium dat door HDSR wordt gebruikt. HDSR vangt mollen weg op percelen die in eigendom zijn van het waterschap en die liggen op of aan de primaire waterkering, als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de waterkering. Met bestrijding wordt gestart als er na inspectie blijkt dat er te veel mollen aanwezig zijn en de erosiebestendigheid van de grasmat in gevaar komt, dan wel dat er een kans op uitspoelen van zand bestaat.

In 2019 zijn alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inspectie van de dijk (waaronder de gebiedsbeheerders) opgeleid en gediplomeerd als dijkinspecteur conform de landelijke leidraad. HDSR voert drie keer per jaar een dijkschouw uit op percelen die het waterschap in gebruik heeft
uitgegeven (en op percelen die in eigendommen zijn van derden). Bij deze schouw wordt de Digigids gevolgd. Als het conform de Digigids en dus de leidraad noodzakelijk is om de aanwezige mollen te bestrijden dan wordt de gebruiker of eigenaar daartoe verzocht en uiteindelijk gesommeerd.

Nota Peilbeheer gewijzigd door inbreng Water Natuurlijk

20 december 2019
Het peilbeheer is √©√©n van de meest belangrijke beleidsinstrumenten van een waterschap om te zorgen dat we kunnen wonen en werken in een gebied dat grotendeels onder zeeniveau ligt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december is de Beleidsnota¬†Peilbeheer 2019 vastgesteld. We zijn blij dat de motie van Water Natuurlijk van juni … Lees "Nota Peilbeheer gewijzigd door inbreng Water Natuurlijk" verder

Het peilbeheer is √©√©n van de meest belangrijke beleidsinstrumenten van een waterschap om te zorgen dat we kunnen wonen en werken in een gebied dat grotendeels onder zeeniveau ligt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december is de Beleidsnota¬†Peilbeheer 2019 vastgesteld. We zijn blij dat de motie van Water Natuurlijk van juni 2018 om bij de herziening van het peilbeheer standaard de effecten van varianten op bodemdaling en broeikasgassen in beeld te brengen, is verwerkt. Water Natuurlijk vindt deze nieuwe zeer uitgebreide en gedetailleerde beleidsnota een belangrijk document om binnen de geschetste kaders toe te werken naar een robuust en duurzaam watersysteem. Onze vragen en voorstellen voor toevoegingen hebben geleid tot aanvullingen in de beleidsnota. De meest essenti√ęle wijzigingen en aanvullingen zijn de volgende:

  1. Expliciete aandacht voor klimaatverandering, biodiversiteit en voldoende water vindt Water Natuurlijk hard nodig. Door onze vragen daarover is aan de beleidsnota toegevoegd dat het peilbeheer ook van invloed is op de biodiversiteit en ook ‚Äúdroogte en watertekort‚ÄĚ opgenomen. In het bestuursvoorstel staat dat biodiversiteit vanaf nu ook wordt meegenomen in de afweging.
  2. Bij het opstellen van een peilbesluit worden zo mogelijk varianten uitgewerkt waarbij het type peilbeheer wordt afgewogen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk om bijvoorbeeld bedrijven met een grote watervraag en/of een grote milieubelasting te kunnen weren uit kwetsbaar bodemdalingsgebied. De hoogheemraad vertelde dat gemotiveerd kan worden afgeweken als dat noodzakelijk is. Elk gebied is immers anders en de functies kunnen met maatwerk optimaal bediend worden. Hij zegde ook toe dat het waterschap de indeling in functies bij de provincie gaat aankaarten via de Waterpraatkaart en de Omgevingsagenda.
  3. Wat communicatie betreft waardeert Water Natuurlijk het dat in de beleidsnota is toegevoegd hoe het waterschap de zorgvuldige afweging wil maken bij het instellen van een peilbesluit. Zo worden de belanghebbenden actief betrokken én er wordt duidelijk gecommuniceerd welke inbreng en invloed betrokkenen hebben op de afweging. Daarnaast wordt besproken wat partijen van elkaar mogen en kunnen verwachten.

Met de nieuwe nota Peilbeheer is nu naar mening van Water Natuurlijk een afgewogen beleid afgesproken, dat robuust is en perspectief biedt.

Nieuwe ontwikkelingen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel

Al het water in ons gebied is belangrijk, maar bepaald water is belangrijker dan ander water. De twee grootste rivieren in ons gebied zijn de Lek en de Hollandse IJssel, waarvan de laatste gekanaliseerd is. Zowel de Lek als de gekanaliseerde Hollandse IJssel waren jarenlang onderdeel van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) als primaire … Lees "Nieuwe ontwikkelingen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel" verder

Al het water in ons gebied is belangrijk, maar bepaald water is belangrijker dan ander water. De twee grootste rivieren in ons gebied zijn de Lek en de Hollandse IJssel, waarvan de laatste gekanaliseerd is. Zowel de Lek als de gekanaliseerde Hollandse IJssel waren jarenlang onderdeel van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) als primaire keringen. De Gekanaliseerde Hollandse Ijssel, die in het gebied van de Stichtse Rijnlanden loopt tussen Nieuwegein en Hekendorp bij Oudewater, is echter afgewaardeerd naar een regionale kering waar de provincie de normen voor stelt. De provincie heeft bepaald dat niet het gehele gedeelte van de kering voldoet aan de veiligheidseisen die  die de provincie stelt. Om dat te regelen moet er nu een verkenning komen, waarbij 90% van de financiering uit het HWBP komt. Al een tijd is het hoogheemraadschap bezig met het opknappen van de oevers van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Water Natuurlijk wil dat, net als bij de verbetering van de oevers, ook in het optimaliseren van de kering, nadrukkelijk aspecten als biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatie worden meegenomen. Het lastige is dat de financiering hiervoor vooralsnog niet uit het HWBP kan komen. Het geld uit het HWBP is primair voor veiligheid bedoeld, alhoewel onlangs bij het Deltacongres in Goes is gesteld dat het ook voor andere doelen zou kunnen worden gebruikt..Op dit moment dit dan ook nog dat dit soort voor mens en natuur ook levensbelangrijke elementen, op een andere manier moeten worden gefinancierd. Op aandringen van Water Natuurlijk gaat het college  nu actief op zoek naar externe financiering bij o.a. de provincie en gemeenten

123456789101112131415