Voorjaarsnota en jaarstukken goedgekeurd

6 juli 2020
Voordat de Voorjaarsnota werd goedgekeurd: de doorkijk naar de plannen en financiering daarvoor, werden ook de jaarstukken door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Hoewel het door veel mensen misschien als saai wordt gezien is de verantwoording over het afgelopen jaar een belangrijk bestuurlijk moment. Voor de volksvertegenwoordiging is dit een belangrijk moment omdat het dagelijks bestuur verantwoording … Lees "Voorjaarsnota en jaarstukken goedgekeurd" verder

Voordat de Voorjaarsnota werd goedgekeurd: de doorkijk naar de plannen en financiering daarvoor, werden ook de jaarstukken door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

Hoewel het door veel mensen misschien als saai wordt gezien is de verantwoording over het afgelopen jaar een belangrijk bestuurlijk moment. Voor de volksvertegenwoordiging is dit een belangrijk moment omdat het dagelijks bestuur verantwoording aflegt aan het algemeen bestuur over het gevoerde beleid van afgelopen jaar en over hoe de financiële middelen zijn ingezet. De algemene conclusie van het hele algemeen bestuur was dat het gevoerde beleid over 2019 deugdelijk was. Water Natuurlijk heeft tijdens de commissievergadering in juni en tijdens de afgelopen vergadering van het Algemeen Bestuur aandacht gevraagd voor het verbeteren van de transparantie van de middelen die ingezet worden bij samenwerkingen met andere partijen. Verder is aandacht gevraagd voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dat kan duurzamer.

Over Water, Sprinten en de Marathon: de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota

3 juli 2020
Tijdens de vergadering op 1 juli van het Algemeen Bestuur, de eerste in maanden die ‘live’ was, sprak fractievoorzitter Martin Jansen (in hardloopshirt, zie foto) de volgende tekst uit in het kader van de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota.  “Geachte dijkgraaf, collega’s, ambtelijke organisatie en kijkers, we houden deze vergadering ten tijde van een coronacrisis … Lees "Over Water, Sprinten en de Marathon: de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota" verder

Tijdens de vergadering op 1 juli van het Algemeen Bestuur, de eerste in maanden die ‘live’ was, sprak fractievoorzitter Martin Jansen (in hardloopshirt, zie foto) de volgende tekst uit in het kader van de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota. 

“Geachte dijkgraaf, collega’s, ambtelijke organisatie en kijkers, we houden deze vergadering ten tijde van een coronacrisis waarvan we de gevolgen nog onvoldoende kennen. Dat is de actualiteit.

Aanpassen van het watersysteem vergt soms juist tientallen jaren. En voor waterkwaliteit is dat niet anders. Een aantal maatschappelijke opgaven waar het waterschap een essentiële rol bij kan spelen kent ook een lange horizon: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, energietransitie.

De korte termijn verdringt in de praktijk vlug de lange termijn. Dus, de vraag is dan: hoe organiseren we tegendruk zodat dat niet gebeurt? Een strategische agenda met een integrale afweging over 10 strategische lijnen is het voorstel van het college. Water Natuurlijk steunt deze aanpak van het college. Het is zaak om dit goed, in samenhang en met het AB uit te werken.

Zo bereiden we samen het waterbeheer en het waterschap voor op de toekomst en kijken ook verder dan de komende paar jaar. Als toekomstbestendig waterbeheer onze opdracht is, dan vergt dat dus een lange adem.

En daar ligt de analogie met hardlopen: De marathon lopen zelf is lang, geloof me, maar de kneep zit hem in de voorbereiding een langdurig proces met juist veel intervaltraining, korte stevige versnellingen. Dat samen doen met middellange afstandlopers en sprinters werkt en geeft veel plezier.

Om in samenhang te besluiten over plannen en benodigde middelen voor 2021 en verder is tegelijkertijd een goed uitgangspunt en een uitdaging. Hoe zorgen we daarbij voor voldoende (investerings)ruimte om straks als de voorstellen er zijn die ook te kunnen honoreren. In lopers termen: wat lucht en energie overhouden zodat je verderop tempo kunt maken of zelfs kunt versnellen.

Waterschappen zijn trouwens bij uitstek organisaties die het nu met de verre toekomst kunnen verbinden.

Prof. dr. Marion Koopmans, bekend van de coronacrisis, zei in een interview enigszins jaloers ‘we moeten de kunst afkijken bij de mensen die in Nederland over de dijkversterkingen gaan. Het overstromingsrisico is één op de zoveel honderden jaren en toch gaat daar nu veel geld naar toe. Dat vinden we allemaal prima, sterker nog: het is onze nationale trots’.

De waterschappen zijn bij uitstek de overheid om met die spanning korte-lange termijn om te gaan.

Over lange termijn gesproken. Directielid Olaf Sleijpen van De Nederlandse Bank waarschuwde recent: ‘er zit een nog veel grotere schok aan te komen dan corona, de klimaatproblematiek. Als we daar onvoldoende aan doen gaat dat invloed hebben op de economie, op de financiële stabiliteit’. Die woorden gaan ook op voor ons waterschap. De grote inhoudelijke opgaven waar we voor staan gaan gepaard met inzet van veel middelen. Die kun je zien als investeringen voor de lange termijn.

Het is dus ook bedrijfseconomisch, zakelijk gewoon goed om nu in de toekomstige opgaven te investeren. Op tijd investeren om oplopende kosten in de toekomst te vermijden.

Nog een woord over Corona. Water Natuurlijk is akkoord met de lijn van het college om niet onnodig voor te sorteren op Corona. Eerst meer duidelijkheid over gevolgen Corona en de rol die HDSR kan/wil/moet spelen.

Dan wil ik ingaan op wat specifiekere punten.

Omgevingswet en RO

Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer gaat niet alleen om geld, het gaat ook om de juiste randvoorwaarden creëren. Als eerste een goed toegeruste eigen organisatie. En dan samen met andere overheden en stakeholders werken aan complexe maatschappelijke opgaven, liefst als één overheid. Water Natuurlijk is dan ook blij met de lijn die is ingezet met ‘stroomopwaarts’, in een vroeg stadium bij beslissingen van anderen het waterbelang naar voren brengen, vooral in de ruimtelijke ordening. Met bewaking van de eigen rol als zelfverzekerd waterschap positie markeren, we hebben wat te bieden. Wij kunnen voor de regio een verbindende schakel zijn en hebben uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling.

Duurzaamheid

Als waterschap zetten we in op robuust en duurzaam waterbeheer. De recent vastgestelde visie op duurzaamheid geeft onze kijk en ideeën weer op wat we via duurzaamheidsinspanningen voor elkaar willen krijgen. De Stip op de horizon in 2050 is gegeven ten aanzien van: minder broeikasgassen uitstoten, energieneutraal worden, benutten energie en grondstoffen uit onze afvalwaterstromen. Daarbij is duurzaam opdrachtgeverschap de standaard en streven we naar volledig circulair zijn in 2050. Ondertussen houden we biodiversiteit in stand en versterken we deze waar dit kan.

Gezond water

Water Natuurlijk staat voor een HDSR dat samen met het AB, bewoners en gebruikers werkt aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Dit vraagt oppervlaktewater dat veilig en gezond is. Dit is een essentiële levensvoorwaarde voor mens, plant en dier. Water is gezond als er een grote diversiteit aan planten en dieren in kan leven, als het veilig gebruikt kan worden voor recreatie of als grondstof voor drinkwater. Met het programma Gezond Water wordt gewerkt aan een ecologisch gezond en robuust watersysteem waar wij nu, en onze kinderen in de toekomst, van kunnen genieten.

De sterke Lekdijk

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zorg voor veilige dijken. Tegelijkertijd is de dijk een landschappelijk element waar veel mensen van genieten en dat veel kansen biedt voor biodiversiteit. WN zet in op veilige dijken met aandacht voor landschap, cultuurhistorie, recreatie en natuur. Bloemrijke dijken de nieuwe standaard. Het dijkversterkingstraject Lekdijk vergt vele jaren en legt daarmee fysiek de zaken voor decennia vast: voldoen aan de veiligheidsnormen, vanzelfsprekend. Daarbij wordt ook de uitstraling, de beleving voor heel veel mensen weer voor tientallen jaren bepaald. Water Natuurlijk vindt het daarom zo belangrijk om de zogenoemde synergiekansen nu maximaal te ontwikkelen. Dat mag ook geld kosten, in verhouding tot de totale investering zal dat een bescheiden bedrag zijn. Daarmee kun je samen met anderen veel kwaliteit en genot toevoegen. Bijvoorbeeld kleinschalige moeraszones buitendijks aan de voet. Wellicht is hier een tussensprintje op zijn plaats om onze mede overheden en anderen te verleiden om de kansen die er liggen te verzilveren, zodat we over jaren bij de finish kunnen spreken van de mooiste dijk van Nederland. De marathonloper en de sprinters kunnen hier prima samen oplopen.

Tot slot nog enkele woorden over Toekomstbestendig waterbeheer

Door klimaatverandering wordt ons huidige watersysteem kwetsbaar voor wateroverlast én watertekort. Dit vraagt om aanpassing om deze regio in de toekomst goed leefbaar te houden. We moeten slimmer met ons water- en bodemsysteem omgaan. Ik las van de week ergens: ’Als water je geld is, is de bodem je kluis’. Hoe gaan we dat in werkgebied HDSR voor elkaar krijgen? De samenhang tussen oppervlaktewater, grondwater, bodem, en onttrekkingen daaraan. Het gaat niet alleen om technische oplossingen maar ook om de governance rondom grondwater: wie is voor wat verantwoordelijk en ook weer hoe werken overheden samen. En, het is belangrijk dat we bewoners en gebruikers, zeker grootgebruikers, meenemen goed meenemen bijvoorbeeld bij de droogte problematiek. Actieve voorlichting, verhoging van waterbewustzijn zodat zij zich ook inzetten om droogte tegen te gaan. Als WN vragen we dus meer aandacht voor de omslag van water afvoeren naar water vasthouden en de rol van het grondwater daarbij. Hoe komen we tot concrete projecten die de watervoorraad vergroten? Iedere polder zijn eigen water vasthouden, aan de voet van de heuvelrug de sponswerking vergroten? Wil het college toezeggen dat ze met concrete maatregelen naar het AB komt?

Toekomstbestendig waterbeheer lijkt dus wel een beetje op marathon lopen: voldoende stappen blijven zetten in de goede richting en onderweg zorgen voor voldoende water op het juiste moment.

En voorzitter, daarbij motiveert het alle hardlopers, maar ook alle andere HDSR ingezetenen, om onder het lopen te kunnen genieten van alles dat water ons historisch heeft gegeven en nog altijd geeft: erfgoed, fraaie beekjes, mooie polders. WN roept u op om in de begroting 2021 te komen tot een concreet programma voor 2022. Zodat we de eindsprint in kunnen zetten en onze bewoners en ingezetenen kunnen juichen als we over de finish komen. Klaar voor de volgende verkiezingen in 2023.”

Water Natuurlijk wenst meer ambitie in de communicatie van HDSR

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord over de communicatievisie van HDSR. “Water Natuurlijk is blij met de Communicatievisie. Wij hopen dat deze intern en extern tot inspiratie dient en dat niet alleen wijzelf maar ook anderen ons zien als open, toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk waterschap waar je goed mee kunt samenwerken. Natuurlijk … Lees "Water Natuurlijk wenst meer ambitie in de communicatie van HDSR" verder

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord over de communicatievisie van HDSR. “Water Natuurlijk is blij met de Communicatievisie. Wij hopen dat deze intern en extern tot inspiratie dient en dat niet alleen wijzelf maar ook anderen ons zien als open, toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk waterschap waar je goed mee kunt samenwerken.

Natuurlijk draait het niet om zo’n papieren visie. Ook beoordeelt men het waterschap niet alleen op de communicatie over de uitvoering van onze waterschapstaken en projecten. Als overheid hebben we een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is daarom goed dat medewerkers en bestuursleden gefaciliteerd worden in hun rol als waterambassadeur. Dat zal bijdragen aan de zichtbaarheid van ‘t waterschap, werkt drempel verlagend, verbreedt de kring contacten en helpt zeker ook ’t waterbewustzijn te verhogen.

Fijn dat na onze inbreng in de commissie er communicatiedoelen zijn toegevoegd en mooi dat vinden van informatie makkelijker wordt. Ook belang van samenwerken, goed luisteren en contacten met belanghebbenden komt duidelijker naar voren. Toch blijft visie eerlijk gezegd wat voorzichtig en onnodig terughoudend. Misschien is dat niet bedoeling, maar zo komt het over.

Zo mist WN twee belangrijke doelen, die wat ons betreft in visie thuishoren:

  1. Toenemend waterbewustzijn en brede bekendheid waterschap
  2. HDSR positioneren als maatschappelijk relevante, laagdrempelige, toegankelijke overheid en aantrekkelijke samenwerkingspartner (dus aanvullend op positionering als werkgever)

In lijn hiermee heeft WN nog enkele opmerkingen en verbeterpunten:

  • Wij kunnen ons in elk geval NIET vinden in de slogan ‘veilige dijken, schoon water en droge voeten’, die bij element 6 wordt opgevoerd om waterbewustzijn in onze laaggelegen delta te vergroten. Deze verkeerd gekozen ouderwetse slogan gaat totaal voorbij aan onze kerntaak ‘voldoende water’. En dát terwijl extreme droogte, verdroging, bodemdaling en zoetwatervoorziening juist steeds nijpender worden.
  • In de commissie drong WN er al op aan vooral ook aan te haken bij actuele maatschappelijke nieuwsthema’s en vragen, waar water belangrijke rol speelt of zou moeten spelen: zoals extreme droogte, energietransitie, woningbouw.
  • WN zou willen dat we onze rol als publieke waterorganisatie nadrukkelijker laten zien. Door initiatieven van anderen die in het verlengde liggen van onze taken en waterdoelen te steunen of daarbij aan te haken. Zoals Week van Ons Water, Utrechtse Waterweek en vorig jaar de Plastic Walvis. Ook met weinig tijd en middelen voor communicatie-acties kun je als waterschap een waardevolle stimulerende rol spelen. En het levert veel op.

Om het in watertermen te zeggen: Onze communicatie dient niet alleen om ’t roer in het water te houden, maar zeker óók om het tij te benutten en in het kielzog van anderen vóór de wind mee te varen. Vervolgens moeten we ’t verhoogde waterbewustzijn en bekendheid met het waterschap niet laten verwateren, maar vasthouden in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen 2023 en daarna.

Wij verzoeken de communicatievisie op deze punten aan te vullen, zonder ons bij voorbaat vast te leggen op het hoe en wat. Dan is de visie nog steeds kort en bondig en op hoofdlijnen, maar wint hij aan kracht. Wij krijgen graag van de dijkgraaf de bevestiging dat deze aanvullingen in de visie een plek krijgen.”

 

Voorkeursalternatief versterking Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede goedgekeurd

Agaath Dekker sprak namens Water Natuurlijk instemming uit over het Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen: “Water Natuurlijk vindt de conceptnota Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen een goed voorstel en is blij met de zorgvuldige uitwerking. De beantwoording van onze vragen door de hoogheemraad tijdens de commissievergadering was informatief en helder. Dit geldt ook voor de … Lees "Voorkeursalternatief versterking Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede goedgekeurd" verder

Agaath Dekker sprak namens Water Natuurlijk instemming uit over het Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen: “Water Natuurlijk vindt de conceptnota Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede – Amerongen een goed voorstel en is blij met de zorgvuldige uitwerking. De beantwoording van onze vragen door de hoogheemraad tijdens de commissievergadering was informatief en helder. Dit geldt ook voor de schriftelijke beantwoording door de ambtenaar. Allebei hiervoor dank!

De dijkversterking is er uiteraard primair voor de veiligheid. Die wordt met dit voorkeursalternatief geborgd. Tegelijkertijd zijn er ook andere wensen die door deze dijkversterking juist nu gerealiseerd kunnen worden.

Zo ziet Water Natuurlijk graag dat de duurzaamheidsambities zoveel mogelijk worden gerealiseerd in de planuitwerkingsfase en dat de biodiversiteit wordt vergroot, bijvoorbeeld door in combinatie met de dijkversterking de kleinschalige moeraszones te verbeteren en te vergroten.

Daarnaast kan de beheerstrook die noodzakelijk is ook benut worden voor andere doeleinden op de dagen dat er geen beheer nodig. Water Natuurlijk ziet daarom graag dat de beheerstrook aan de buitenzijde ook geschikt wordt voor recreatief gebruik door fietsers en wandelaars. Een halfverhard fiets- en wandelpad op die plek komt zowel de veiligheid als de beleving van de dijkomgeving ten goede.

Tot slot wat de locaties betreft voor rustplekken, bankjes en andere recreatieve voorzieningen kan gedacht worden aan plaatsen waar de geschiedenis van de dijk zichtbaar is of beter zichtbaar gemaakt kan worden.

Wat de laatste punten betreft: Nee, HDSR legt zelf geen fiets- en wandelpaden aan en zet geen bankjes neer. Toch zijn deze voorzieningen ook nodig vanuit het kader van waterbewustzijn en het genieten van water. Gezien de inspraakreacties zijn deze bovendien zeer gewenst door bewoners. Naar hen is het niet goed uit te leggen dat er nu groot onderhoud wordt gepleegd en dat de fietspaden en bankjes later komen. Natuurlijk mogen er geen problemen ontstaan voor werkzaamheden die HDSR op enig moment nodig vindt.

Water Natuurlijk vraagt de hoogheemraad daarom voor deze voorzieningen te pleiten bij de betrokken gemeenten en de provincie om dit te regelen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

 

Beantwoording vragen over droogte geeft veel inzicht

17 juni 2020
Het neerslagtekort in Nederland was aanleiding voor Gerda Oskam van de fractie van Water Natuurlijk om schriftelijke vragen te stellen hierover. Na de recorddroge zomer van 2018 werd een Beleidstafel Droogte ingesteld om te onderzoeken wat er gedaan moest worden om de gevolgen van extreme droogte te minimaliseren. Het rapport van de Beleidstafel werd op … Lees "Beantwoording vragen over droogte geeft veel inzicht" verder

Het neerslagtekort in Nederland was aanleiding voor Gerda Oskam van de fractie van Water Natuurlijk om schriftelijke vragen te stellen hierover. Na de recorddroge zomer van 2018 werd een Beleidstafel Droogte ingesteld om te onderzoeken wat er gedaan moest worden om de gevolgen van extreme droogte te minimaliseren. Het rapport van de Beleidstafel werd op 18 december 2019 aangeboden door de minister aan de Tweede Kamer. Omdat in het voorjaar van 2020 het neerslagtekort zelfs nog groter was dan in het voorjaar van 2018, was de vraag gerechtvaardigd wat er gedaan werd met alle adviezen en aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte.

Uit de uitgebreide beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat zeer veel organisaties en overheden bezig zijn met allerlei aspecten van het waterbeheer, zowel op landelijk als regionaal als lokaal niveau. De hoeveelheid organisaties en overheden die in de beantwoording genoemd zijn, is indrukwekkend. Dat geldt eveneens voor de initiatieven die zijn genomen of worden onderzocht om de hoeveelheid zoetwater te laten toenemen, slimmer te gebruiken, enz.

Tegelijkertijd roept de beantwoording van de schriftelijke vragen ook weer nieuwe vragen op. Zo is het beleid om maatregelen te nemen nog regelmatig reactief. Ook is het de vraag hoe lang het mogelijk/wenselijk is zoet water naar het westen van het land te blijven pompen om verzilting te gaan. Oskam: “Dat zijn vragen die echter op provinciaal- en rijksniveau moeten worden gesteld en beantwoord.”

Hoe droog is het?

15 juni 2020
Vanaf het voorjaar wordt door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) elke twee weken een monitor opgesteld over de hoeveelheid water die de rivieren afvoeren, over de hoeveelheid neerslag, de (water)temperaturen en de verzilting van het grondwater. Een erg informatieve monitor met een inzichtelijke graphic over de verwachtingen van het neerslagtekort voor de komende zomer. Daarnaast … Lees "Hoe droog is het?" verder

Vanaf het voorjaar wordt door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) elke twee weken een monitor opgesteld over de hoeveelheid water die de rivieren afvoeren, over de hoeveelheid neerslag, de (water)temperaturen en de verzilting van het grondwater. Een erg informatieve monitor met een inzichtelijke graphic over de verwachtingen van het neerslagtekort voor de komende zomer.

Daarnaast heeft het bedrijf HydroLogic ism waterschappen, de European Space Agency (ESA), Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) het informatiesysteem OWASIS  ontwikkeld om inzicht te krijgen over de hoeveelheid water, het grondwater en de mate van verdamping. Het geeft een actueel beeld van het verloop van de beschikbare waterberging. Het mooie is tevens dat deze online tool ontwikkeld is door een ambtenaar van HDSR: Joost Heijkers. Hulde! U kunt de meest actuele gegevens bekijken via deze link.

Commissie: “schaf de geborgde zetels af”

Op 5 juni heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies naar de Tweede Kamer gestuurd over de geborgde zetels. Geborgde zetels zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar behoren tot specifieke belangencategorieën. Het gaat om landbouw, industrie en natuur. Bij HDSR gaat het om 3 geborgden landbouw, 2 … Lees "Commissie: “schaf de geborgde zetels af”" verder

Op 5 juni heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies naar de Tweede Kamer gestuurd over de geborgde zetels. Geborgde zetels zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar behoren tot specifieke belangencategorieën. Het gaat om landbouw, industrie en natuur. Bij HDSR gaat het om 3 geborgden landbouw, 2 natuur en 2 industrie, dus 7 op een totaal van 30 zetels. Het aantal is wettelijk geregeld met een zekere bandbreedte en daarnaast verplicht de wet om minimaal 1 geborgde n het Dagelijks Bestuur op te nemen. De Commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen. De Commissie stelt dat de gekozen vertegenwoordigers van de (politieke) partijen uitstekend in staat zijn om in de bestuurlijke discussies alle specifieke belangen in hun afwegingen een plaats te geven. Bovendien vormt de verbreding van de taken van het waterschap aanleiding om de huidige belangenbehartiging te herzien.

Van oudsher is een leidend principe bij de waterschappen de trits “belang- betaling-zeggenschap”. Wie een groter belang heeft, betaalt een groter deel van de kosten. Tegelijkertijd geldt dat wie een groter belang heeft meer zeggenschap krijgt. Echter, een toenemend deel van de binnenkomende
gelden via de watersysteemheffing wordt door inwoners opgebracht. Water Natuurlijk kan zich goed vinden in dit advies. Wat ons betreft moeten waterschappen democratischer en mogen de kosten meer terecht komen bij vervuilers en profijthebbers. Het wordt nog wel spannend wat er met het advies gaat gebeuren. Het advies wordt wel besproken in het overleg over water in de Tweede Kamer van 22 juni. U kunt dit overleg volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Diederik van der Molen
(diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl).

Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

26 mei 2020
De subsidieregeling voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn is opnieuw verlengd. Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen bij het waterschap een subsidie van maximaal vijfduizend euro aanvragen. Met de subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. Water Natuurlijk is blij met de verlenging … Lees "Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!" verder

De subsidieregeling voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn is opnieuw verlengd. Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen bij het waterschap een subsidie van maximaal vijfduizend euro aanvragen. Met de subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken.

Water Natuurlijk is blij met de verlenging waar onze hoogheemraad Els Otterman zich hard voor heeft gemaakt: “Prachtig om te zien hoe bewoners in hun eigen omgeving anderen stimuleren om bewust met water om te gaan. We hebben nog ruimte om meer projecten te ondersteunen. Daarom roep ik iedereen op om met aanvragen te komen, ook bewoners, schoolbesturen, ondernemers, enz. uit Woerden, Oudewater, Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Nieuwkoop”

In 2019 ontvingen 21 initiatieven uit Lopik, IJsselstein, Utrecht, Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug subsidie voor uiteenlopende projecten: onder meer voor een opruimactie voor zwerfafval, de aanleg van groene daken, diverse workshops op scholen over plastic soep, de realisatie van een waterspeelplaats en het watervriendelijk inrichten van twee schoolpleinen.

Op deze webpagina van HDSR vindt u meer informatie en een aanvraagformulier voor de subsidie.

Schriftelijke vragen over ontbrekende informatie over bezwaarschriftencommissie HDSR

15 mei 2020
Jaap van der Heijden van de fractie van Water Natuurlijk stelde samen met de AWP en de ChristenUnie schriftelijke vragen over het ontbreken van informatie op de website van HDSR over een bezwaarschriftencommissie. 1: Klopt het dat HDSR nergens op het openbare deel van de website complete informatie heeft staan over de bezwaarschriftencommissie? Zo nee, … Lees "Schriftelijke vragen over ontbrekende informatie over bezwaarschriftencommissie HDSR" verder

Jaap van der Heijden van de fractie van Water Natuurlijk stelde samen met de AWP en de ChristenUnie schriftelijke vragen over het ontbreken van informatie op de website van HDSR over een bezwaarschriftencommissie.

1: Klopt het dat HDSR nergens op het openbare deel van de website complete informatie heeft staan over de bezwaarschriftencommissie? Zo nee, waar is de complete informatie dan te vinden?
2: Is het college bereid om het werk van de bezwaarschriftencommissie zoveel mogelijk transparant, voor een ieder vindbaar en toegankelijk te laten zijn? Zo nee, waarom niet?
3: Is het college bereid om in overleg te treden met de bezwaarschriftencommissie en ervoor zorg te dragen dat in ieder geval de volgende informatie voor een ieder gemakkelijk vindbaar is op de website van HDSR? Zodat in ieder geval op de volgende punten concrete informatie te vinden is:
-de samenstelling van de bezwaarschriftencommissie (die is dus bekend) en de nevenfuncties van de leden van de bezwaarschriftencommissie.
-zoveel mogelijk – met inachtneming van de termijnen uit de AWB – de jaarplanning met data, tijdstip en locatie waarop de openbare hoorzittingen zijn
-zoveel mogelijk voorafgaand aan een zitting de agenda en (anoniem gemaakt) de bijbehorende stukken.
-de adviezen van de bezwaarschriftencommissie (jaarlijks geanonimiseerd, uiterlijk per 1 mei van elk jaar over het voorafgaande kalenderjaar).
-jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie bijvoorbeeld bij het HDSR-jaarverslag.
Zo nee, waarom niet?
4: Is het college bereid om jaarlijks een overzicht te verstrekken van het aantal malen dat zij het advies van de Bezwarencommissie geheel of gedeeltelijk heeft overgenomen? Is het college voorts bereid jaarlijks te melden in hoeveel gevallen de bestuursrechter het college in het gelijk/ongelijk heeft gesteld naar aanleiding van de in het voorgaande jaar afgesloten zaken bij de bestuursrechter? Zo nee, waarom niet?
5: Is het college bereid jaarlijks een overzicht te geven van het bijstellen van regels c.q. de toepassing daarvan naar aanleiding van bezwaar- en beroepsprocedures? Zo nee, waarom niet

Water Natuurlijk blij met reactie van minister op zorgen over bouw in polder Rijnenburg

Water Natuurlijk is blij met de reactie van minister Van Veldhoven (inmiddels weer vervangen door Ollongren) op de zorgen uit het waterschap over mogelijke bouwplannen in het diepste deel van polder Rijnenburg in de gemeente Utrecht. Over de toekomstige bestemming van de polder is al lange tijd discussie in de Utrechtse en inmiddels ook landelijke … Lees "Water Natuurlijk blij met reactie van minister op zorgen over bouw in polder Rijnenburg" verder

Water Natuurlijk is blij met de reactie van minister Van Veldhoven (inmiddels weer vervangen door Ollongren) op de zorgen uit het waterschap over mogelijke bouwplannen in het diepste deel van polder Rijnenburg in de gemeente Utrecht. Over de toekomstige bestemming van de polder is al lange tijd discussie in de Utrechtse en inmiddels ook landelijke politiek. Naar aanleiding van een door Water Natuurlijk ingediende en aangenomen motie in het algemeen bestuur heeft het waterschap de minister een brief gestuurd over de mogelijk negatieve gevolgen van woningbouw in het diepste deel van de polder. Bij een eventuele dijkdoorbraak is dit deel van de polder een onveilige plek om te wonen. Ook bij veel regenval kunnen er grote problemen voor toekomstige woningen ontstaan. Deze plek is wat het waterschap daarom niet logisch voor nieuwbouw. In een brief van de minister aan de Tweede Kamer schreef de minister onlangs dat zij de zorgen van het waterschap deelt en mede daarom niet verwacht dat deze plek in de polder snel als woningbouwlocatie zal worden aangewezen. Water Natuurlijk is blij met deze reactie. Naast het feit dat het waterschap en de minister op een lijn zitten is het wat Water Natuurlijk betreft ook goed te zien dat het waterschap zich actief mengt in ruimtelijke ontwikkelingen waar water een van de relevante factoren is. Een goede ruimtelijke inrichting is immers een verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden.

1234567891011121314151617