Een oplossing voor de nieuwe brug over de Heycop in Kockengen?

17 februari 2020
In het AD/UN van 12 en 13 februari 2020 en ook al in de VAR (de regionale krant van de Vecht- Amstel- en Rijnstreek) van 6 februari 2020 stond een artikel over het ongemak dat bewoners van Kockengen ondervinden van de nieuwe brug over de Heycop die ter plekke overigens Bijleveld genaamd is, maar loopt … Lees "Een oplossing voor de nieuwe brug over de Heycop in Kockengen?" verder

In het AD/UN van 12 en 13 februari 2020 en ook al in de VAR (de regionale krant van de Vecht- Amstel- en Rijnstreek) van 6 februari 2020 stond een artikel over het ongemak dat bewoners van Kockengen ondervinden van de nieuwe brug over de Heycop die ter plekke overigens Bijleveld genaamd is, maar loopt tussen de weg Heicop en de Korte Kerkweg/Drie Stammenweg. De brug is drie maanden geleden geplaatst en eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. Namens de fractie van Water Natuurlijk is Gerda Oskam op woensdag 12 februari gaan kijken naar de brug en heeft met omwonenden gesproken. Gerda Oskam: “om over de brug te kunnen gaan vanuit de Drie Stammenweg leidt een stevige helling naar de brug, De brug zelf heeft een scherpe knik naar het hoogste punt van de brug. Voor mindervaliden en ouderen die minder goed ter been zijn, is zowel naar het hoogste punt van de brug komen als er van af gaan, inderdaad een uitdaging.” Daarom heeft de fractie van Water Natuurlijk  de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het Hoogheemraadschap:

  1. Volgens de gemeente Stichtse Vecht is de brug aangelegd op basis van specificaties van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De specificatie zou onder meer zijn geweest dat de maaiboot onder de brug door zou moeten kunnen gaan, dat zou neerkomen op 65 centimeter boven het hoogste waterpeil.Klopt deze informatie? Zo ja, waarom wordt deze specificatie gehanteerd? Is dit een standaard specificatie of is deze afhankelijk van de situatie ter plekke?
  2. Volgens omwonenden vaart de maaiboot slechts 2 of 3 x per jaar en nooit op het hoogste waterpeil. Op 12 februari was sprake van vrijwel het hoogste waterpeil. Er kan in dit jaargetijde niet gemaaid worden. Waarom wordt de specificatie van het hoogste waterpeil gehanteerd? Hoe vaak, wanneer en waarom vaart een maaiboot door de Heycop/Bijleveld?
  3. De oevers van het dorp Kockengen zijn beschoeid, op een klein stuk richting de Geer na dat in particulier bezit is en door hen onderhouden wordt. De rest van de Heycop/Bijleveld zou volgens de omwonenden vanaf de Geer kunnen worden onderhouden. Klopt deze informatie? Zo ja, bent u bereid dit te kunnen doen? Zo nee, waarom niet?
  4. De brug voldoet volgens omwonenden op dit moment niet aan de BAT-norm, de norm volgens het Bouw Advies Toegankelijkheid. Volgens de gemeente Stichtse Vecht zou de HDSR-specificatie een hogere rechtsgeldigheid hebben dan de BAT-norm en zou daarom de brug niet aan de BAT-norm hoeven te voldoen. Klopt deze informatie?

Oskam: “de fractie van Water Natuurlijk hecht sterk aan inclusiviteit en aan het betrekken van bewoners. Wij vragen het waterschap derhalve vriendelijk om in gesprek te gaan met de gemeente Stichtse Vecht en omwonenden om mogelijke oplossingen te onderzoeken.”

Kansen voor erfgoed bij de Lekdijk en Hollandse IJssel

20 januari 2020
Jaap van der Heijden en Gerda Oskam stelden namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen over de Erfgoed Deal die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gesloten met onder meer provincies en gemeenten. In deze deal wordt maar maar liefst 40 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het behoud van historisch erfgoed bij grote projecten, … Lees "Kansen voor erfgoed bij de Lekdijk en Hollandse IJssel" verder

Jaap van der Heijden en Gerda Oskam stelden namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen over de Erfgoed Deal die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gesloten met onder meer provincies en gemeenten. In deze deal wordt maar maar liefst 40 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het behoud van historisch erfgoed bij grote projecten, zoals dijkversterkingen. Helaas blijkt uit de antwoorden dat de Unie van Waterschappen niet heeft getekend aan de Erfgoed Deal door onder meer tijdgebrek. Water Natuurlijk vindt dat heel erg jammer, want historisch erfgoed is van grote betekenis voor het feit dat mensen kunnen genieten rondom het water. Individuele waterschappen, zoals het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), kunnen wel projecten voordragen voor financiering uit deze Erfgoed Deal.

Op dit moment worden er plannen gemaakt om zowel de Lekdijk als de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) te versterken en te verbeteren. De Lekdijk is de oudste dijk van Nederland, met veel erfgoed. De GHIJ loopt door historische steden als IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Beide dijken kennen ook een geschiedenis vol verhalen door hun prominente rol in de geschiedenis van Nederland, zoals ten tijde van de inundaties voor de Oude Hollandse Waterlinie in 1672. Voor Water Natuurlijk is het een speerpunt om het waterbewustzijn van mensen te vergroten. Via historisch erfgoed kan het soms wat op afstand staande waterschapswerk onder de aandacht gebracht worden van bewoners. Erfgoed en water verbindt ons met onze leefomgeving en zo draagt erfgoed ook bij aan de zichtbaarheid van het waterschap.

Water Natuurlijk zal zich binnenkort buigen over ideeën voor het indienen van projecten in het kader van deze Erfgoeddeal. Heeft u voorstellen hierover, laat het ons weten via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com

Water Natuurlijk, HDSR en mollenbestrijding

Op 6 december 2019 heeft Agaath Dekker-Groen namens de fractie Water Natuurlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bestrijding van mollen op de dijken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Aanleiding voor de vragen over mollenbestrijding in het gebied van het waterschap was het onderzoek van Deltares  dat uitwees dat het graven van … Lees "Water Natuurlijk, HDSR en mollenbestrijding" verder

Op 6 december 2019 heeft Agaath Dekker-Groen namens de fractie Water Natuurlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bestrijding van mollen op de dijken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Aanleiding voor de vragen over mollenbestrijding in het gebied van het waterschap was het onderzoek van Deltares  dat uitwees dat het
graven van mollen in de dijken lang niet zo schadelijk is dan eerder gedacht. Dieren doden zonder noodzaak vindt Water Natuurlijk niet acceptabel. Daar komt bij dat de bestrijding 275,- euro per kilometer dijk kost. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat het college bekend is met het betreffende onderzoek van Deltares. Dit onderzoek is naast de Digigids een onderdeel van het huidige wettelijke beoordelingsinstrumentarium dat door HDSR wordt gebruikt. HDSR vangt mollen weg op percelen die in eigendom zijn van het waterschap en die liggen op of aan de primaire waterkering, als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de waterkering. Met bestrijding wordt gestart als er na inspectie blijkt dat er te veel mollen aanwezig zijn en de erosiebestendigheid van de grasmat in gevaar komt, dan wel dat er een kans op uitspoelen van zand bestaat.

In 2019 zijn alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inspectie van de dijk (waaronder de gebiedsbeheerders) opgeleid en gediplomeerd als dijkinspecteur conform de landelijke leidraad. HDSR voert drie keer per jaar een dijkschouw uit op percelen die het waterschap in gebruik heeft
uitgegeven (en op percelen die in eigendommen zijn van derden). Bij deze schouw wordt de Digigids gevolgd. Als het conform de Digigids en dus de leidraad noodzakelijk is om de aanwezige mollen te bestrijden dan wordt de gebruiker of eigenaar daartoe verzocht en uiteindelijk gesommeerd.

Nota Peilbeheer gewijzigd door inbreng Water Natuurlijk

20 december 2019
Het peilbeheer is Ă©Ă©n van de meest belangrijke beleidsinstrumenten van een waterschap om te zorgen dat we kunnen wonen en werken in een gebied dat grotendeels onder zeeniveau ligt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december is de Beleidsnota Peilbeheer 2019 vastgesteld. We zijn blij dat de motie van Water Natuurlijk van juni … Lees "Nota Peilbeheer gewijzigd door inbreng Water Natuurlijk" verder

Het peilbeheer is één van de meest belangrijke beleidsinstrumenten van een waterschap om te zorgen dat we kunnen wonen en werken in een gebied dat grotendeels onder zeeniveau ligt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december is de Beleidsnota Peilbeheer 2019 vastgesteld. We zijn blij dat de motie van Water Natuurlijk van juni 2018 om bij de herziening van het peilbeheer standaard de effecten van varianten op bodemdaling en broeikasgassen in beeld te brengen, is verwerkt. Water Natuurlijk vindt deze nieuwe zeer uitgebreide en gedetailleerde beleidsnota een belangrijk document om binnen de geschetste kaders toe te werken naar een robuust en duurzaam watersysteem. Onze vragen en voorstellen voor toevoegingen hebben geleid tot aanvullingen in de beleidsnota. De meest essentiële wijzigingen en aanvullingen zijn de volgende:

  1. Expliciete aandacht voor klimaatverandering, biodiversiteit en voldoende water vindt Water Natuurlijk hard nodig. Door onze vragen daarover is aan de beleidsnota toegevoegd dat het peilbeheer ook van invloed is op de biodiversiteit en ook “droogte en watertekort” opgenomen. In het bestuursvoorstel staat dat biodiversiteit vanaf nu ook wordt meegenomen in de afweging.
  2. Bij het opstellen van een peilbesluit worden zo mogelijk varianten uitgewerkt waarbij het type peilbeheer wordt afgewogen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk om bijvoorbeeld bedrijven met een grote watervraag en/of een grote milieubelasting te kunnen weren uit kwetsbaar bodemdalingsgebied. De hoogheemraad vertelde dat gemotiveerd kan worden afgeweken als dat noodzakelijk is. Elk gebied is immers anders en de functies kunnen met maatwerk optimaal bediend worden. Hij zegde ook toe dat het waterschap de indeling in functies bij de provincie gaat aankaarten via de Waterpraatkaart en de Omgevingsagenda.
  3. Wat communicatie betreft waardeert Water Natuurlijk het dat in de beleidsnota is toegevoegd hoe het waterschap de zorgvuldige afweging wil maken bij het instellen van een peilbesluit. Zo worden de belanghebbenden actief betrokken Ă©n er wordt duidelijk gecommuniceerd welke inbreng en invloed betrokkenen hebben op de afweging. Daarnaast wordt besproken wat partijen van elkaar mogen en kunnen verwachten.

Met de nieuwe nota Peilbeheer is nu naar mening van Water Natuurlijk een afgewogen beleid afgesproken, dat robuust is en perspectief biedt.

Nieuwe ontwikkelingen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel

Al het water in ons gebied is belangrijk, maar bepaald water is belangrijker dan ander water. De twee grootste rivieren in ons gebied zijn de Lek en de Hollandse IJssel, waarvan de laatste gekanaliseerd is. Zowel de Lek als de gekanaliseerde Hollandse IJssel waren jarenlang onderdeel van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) als primaire … Lees "Nieuwe ontwikkelingen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel" verder

Al het water in ons gebied is belangrijk, maar bepaald water is belangrijker dan ander water. De twee grootste rivieren in ons gebied zijn de Lek en de Hollandse IJssel, waarvan de laatste gekanaliseerd is. Zowel de Lek als de gekanaliseerde Hollandse IJssel waren jarenlang onderdeel van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) als primaire keringen. De Gekanaliseerde Hollandse Ijssel, die in het gebied van de Stichtse Rijnlanden loopt tussen Nieuwegein en Hekendorp bij Oudewater, is echter afgewaardeerd naar een regionale kering waar de provincie de normen voor stelt. De provincie heeft bepaald dat niet het gehele gedeelte van de kering voldoet aan de veiligheidseisen die  die de provincie stelt. Om dat te regelen moet er nu een verkenning komen, waarbij 90% van de financiering uit het HWBP komt. Al een tijd is het hoogheemraadschap bezig met het opknappen van de oevers van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Water Natuurlijk wil dat, net als bij de verbetering van de oevers, ook in het optimaliseren van de kering, nadrukkelijk aspecten als biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatie worden meegenomen. Het lastige is dat de financiering hiervoor vooralsnog niet uit het HWBP kan komen. Het geld uit het HWBP is primair voor veiligheid bedoeld, alhoewel onlangs bij het Deltacongres in Goes is gesteld dat het ook voor andere doelen zou kunnen worden gebruikt..Op dit moment dit dan ook nog dat dit soort voor mens en natuur ook levensbelangrijke elementen, op een andere manier moeten worden gefinancierd. Op aandringen van Water Natuurlijk gaat het college  nu actief op zoek naar externe financiering bij o.a. de provincie en gemeenten

The continuing story: waterschapsbelastingen

Het systeem van waterschapsbelastingen zou op de schop moeten. Volgens een OESO-rapport uit 2014 zou er een nieuw systeem moeten komen waarin er prikkels verwerkt zouden dienen te worden om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Na uitgebreide studie en besluitvorming in alle waterschappen  (zie ook de andere berichten op onze website … Lees "The continuing story: waterschapsbelastingen" verder

Het systeem van waterschapsbelastingen zou op de schop moeten. Volgens een OESO-rapport uit 2014 zou er een nieuw systeem moeten komen waarin er prikkels verwerkt zouden dienen te worden om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Na uitgebreide studie en besluitvorming in alle waterschappen  (zie ook de andere berichten op onze website hierover), werd er in de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december over gesproken. Ook in deze ledenvergadering kwam men niet tot een eensluidend besluit. Vandaar dat er opnieuw een commissie, nu stuurgroep geheten, is ingesteld om wederom te komen tot een nieuw voorstel. Water Natuurlijk heeft hierover gemengde gevoelens. Op verzoek van Water Natuurlijk HDSR komt onze Dijkgraaf volgende maand met een procesvoorstel hoe het Algemeen Bestuur betrokken wordt bij de discussie in deze stuurgroep. Wordt vervolgd dus!

Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen

Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrariĂ«rs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we … Lees "Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen" verder

Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrariĂ«rs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we de tarieven nu dusdanig realistisch verhogen zodat we niet op een later moment opeens een forse verhogen in een keer aan de burgers en bedrijven hoeven voor te leggen. Gemiddeld is de stijging in 2020 3,7 procent. In het coalitieakkoord is een maximale stijging per jaar van 4 procent afgesproken. Tijdens de behandeling van de nieuwe tarieven heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor het feit dat inwoners in het stedelijk gebied relatief veel betalen ten opzichte van ‘ongebouwd’, terwijl de stedelingen het minst profijt hebben van het werk van het waterschap. Binnen het huidige belastingsysteem is het helaas nog onvoldoende mogelijk om de belastingdruk eerlijker te verdelen. In de discussie die komend jaar opnieuw gevoerd zal worden over een nieuw belastingstelsel zal Water Natuurlijk hier nadrukkelijk aandacht voor vragen (zie hierover ook een ander bericht in deze nieuwsbrief).
Tot slot heeft de fractie van Water Natuurlijk ook nog expliciet aandacht gevraagd voor de strenge vermogensnormen die momenteel gelden voor kwijtscheldingen. Voor mensen met een laag inkomen geldt dat ze nu soms amper voldoende spaargeld mogen hebben om bijvoorbeeld te sparen voor een nieuwe wasmachine. Dat vinden we te streng. De fractie heeft het college opgeroepen hier samen met gemeenten hier in komend jaar nog eens goed naar te kijken.

Stikstof, PFAS en de gevolgen voor het Hoogheemraadschap

22 november 2019
In het nieuws horen we veel over stikstof en PFAS. En de maatregelen die genomen moeten worden om de bouw weer vlot te kunnen trekken. Natuurlijk raakt dit ook de waterschappen. Als het gaat om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad tav de uitstoot van stikstof merkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden … Lees "Stikstof, PFAS en de gevolgen voor het Hoogheemraadschap" verder

In het nieuws horen we veel over stikstof en PFAS. En de maatregelen die genomen moeten worden om de bouw weer vlot te kunnen trekken. Natuurlijk raakt dit ook de waterschappen.

Als het gaat om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad tav de uitstoot van stikstof merkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna HDSR) de gevolgen nog niet direct. Mocht u niet weten waarover dit precies gaat, Arjan Lubach legt het hier op zijn eigen unieke wijze uit in “Lubach op zondag”.  In ons beheergebied liggen een aantal Natura 2000 gebieden langs de Lekdijk, zowel binnendijks als in de uiterwaarden. En in het westen ligt natuurgebied de Haeck, onderdeel van de Nieuwkoopse Plassen. De uitstoot van stikstof is bij de uitvoering van onze projecten meestal tijdelijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om de uitstoot van machines die worden ingezet voor de versterking van de dijk. Het zou dus mooi zijn als we emissieloze (bv. elektrische) machines in kunnen zetten. Bovendien is waterveiligheid zeer duidelijk een zwaar wegend maatschappelijk belang. De projecten met dat stempel zullen makkelijker door kunnen gaan dan andere projecten waarvoor dat niet geldt. We hopen natuurlijk wel dat er snel duidelijkheid komt over nieuwe regelgeving zodat uitvoering van de dijkversterking zonder vertraging door kan gaan.

De gevolgen van PFAS-normen voor het waterschap zijn veel directer. De afkorting PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.  Het hoogheemraadschap baggeert met regelmaat onze watergangen om ze op diepte te houden en om de waterkwaliteit op peil te houden. Normaal gesproken mag schone bagger op de kant worden achter gelaten. Vervuilde bagger moet worden afgevoerd naar een depot. Als er gebaggerd wordt in een gebied waar het niet waarschijnlijk is dat er PFAS in de waterbodem zit, dan is er geen probleem en kan het baggeren gewoon door gaan. Voor een groot deel van de kleinere baggerprojecten van HDSR geldt dit.

Als er wel aanleiding is om te denken dat er PFAS in de bagger zit, dan moet dat verder onderzocht worden. Dat onderzoek kost natuurlijk geld. En als vervolgens blijkt dat er inderdaad PFAS in zit, dan kan het baggeren niet doorgaan. De baggerdepots willen de bagger namelijk niet accepteren, zolang onduidelijk is wat de regels zullen worden over PFAS. Voor een aantal baggerprojecten van HDSR geldt dit. Die worden dus uitgesteld totdat ook hierover meer duidelijkheid is. Op dit moment is er nog niet echt een duidelijk beeld voor de gevolgen van PFAS voor mens en dier in ons waterschap. Nader onderzoek is daarom dringend nodig, oa door het RIVM.

De fractie Water Natuurlijk van HDSR vindt het belangrijk dat ook de waterschappen zorgvuldig met natuur en milieu omspringen en is blij met de aandacht die er voor deze schadelijke stoffen is. We blijven daarom nauwgezet meedenken met het waterschap over deze onderwerpen.

Water Natuurlijk stelt schriftelijke vragen over Erfgoeddeal

In het waterbeheergebied van het Hoogheemraadschap is veel erfgoed te vinden. Erfgoed in eigendom van het Hoogheemraadschap zelf, zoals de voormalige dijkgraafwoning in Jaarsveld en de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Maar ook veel ander cultuur- en erfgoed, zoals de historische cope-structuur van het land. Cultuur- en erfgoed is van groot belang voor het genieten en recreĂ«ren … Lees "Water Natuurlijk stelt schriftelijke vragen over Erfgoeddeal" verder

In het waterbeheergebied van het Hoogheemraadschap is veel erfgoed te vinden. Erfgoed in eigendom van het Hoogheemraadschap zelf, zoals de voormalige dijkgraafwoning in Jaarsveld en de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Maar ook veel ander cultuur- en erfgoed, zoals de historische cope-structuur van het land. Cultuur- en erfgoed is van groot belang voor het genieten en recreëren van mensen in het waterbeheergebied. Daar staat Water Natuurlijk dan ook voor. Tegelijkertijd is het copelandschap erg kwetsbaar door de bodemdaling, versterkt door de klimaatverandering.

Het rijk heeft daarom een zogenaamde Erfgoed Deal aangekondigd in de beleidsbrief van het rijk ‘Erfgoed Telt’. In deze brief heeft het kabinet het belang van erfgoed en ontwerp in de leefomgeving benadrukt. De ambitie om dit belang van erfgoed te versterken, is samen met een aantal partners verder uitgewerkt tot de ‘Erfgoed Deal’. Hierover hebben Water Natuurlijk fractieleden Jaap van der Heijden en Gerda Oskam schriftelijke vragen gesteld.

Geen eenduidigheid bij aanpassing belastingstelsel

21 november 2019
Al weer 5 jaar geleden kwam de OESO met een advies om het belastingstelsel van de waterschappen aan te passen. Er zouden meer prikkels moeten komen om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Kortom, de vervuiler en de profijthebber zouden meer moeten betalen. Met dit advies is, naar goed Nederlands gebruik, een … Lees "Geen eenduidigheid bij aanpassing belastingstelsel" verder

Al weer 5 jaar geleden kwam de OESO met een advies om het belastingstelsel van de waterschappen aan te passen. Er zouden meer prikkels moeten komen om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Kortom, de vervuiler en de profijthebber zouden meer moeten betalen. Met dit advies is, naar goed Nederlands gebruik, een Commissie mee aan de slag gegaan. Zij deden voorstellen in deze richting. Nu is het zo dat de mensen uit de stad veel kosten dragen voor de waterhuishouding in het agrarisch gebied en van natuurgebieden. Hoewel iedereen de uitgangspunten van de OESO en de Commissie onderschreef, was er ook weerstand tegen het alternatief. Nu, na vele jaren, ligt er een voorstel vanuit de Unie van Waterschappen om enkele pleisters te plakken op het huidige systeem.

Dat is niet het toekomstbestendige, eerlijke en naar iedereen uitlegbare systeem dat Water Natuurlijk wenst. Water Natuurlijk heeft daarom tegen het voorstel van de Unie van Waterschappen gestemd en een motie ingediend. In die motie stelden we dat een nieuw stelsel moet uitgaan van het profijtprincipe en dat er gedragsprikkels zouden moeten worden ingebouwd. Een meerderheid van de partijen die afgelopen maart is gekozen, stemde in met onze motie. Mede door de inbreng van de 7 ‘geborgde zetels’ (zetels die qualitate qua worden toebedeeld aan de sectoren: landbouw, natuur en economie) was er geen meerderheid in het Algemeen Bestuur. Het College gaf aan dat de verdeelde uitkomst van de stemmingen wordt meegenomen naar de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin!

1234567891011121314