Een sterke èn mooie Lekdijk!

18 december 2020
Deze week besprak het Algemeen bestuur twee voorstellen voor het project van de sterke Lekdijk, waarmee de Lekdijk toekomstbestendig wordt gemaakt. Lees hier  meer informatie over dit project. Het ene voorstel betrof een verhoging van het krediet. Het krediet dat nodig is om het project te realiseren. Bij grote projecten is het gebruikelijk dat er … Lees "Een sterke èn mooie Lekdijk!" verder

Deze week besprak het Algemeen bestuur twee voorstellen voor het project van de sterke Lekdijk, waarmee de Lekdijk toekomstbestendig wordt gemaakt. Lees hier  meer informatie over dit project.

Het ene voorstel betrof een verhoging van het krediet. Het krediet dat nodig is om het project te realiseren. Bij grote projecten is het gebruikelijk dat er tussendoor hercalculatie plaatsvindt. De verhoging die wordt doorgevoerd is wat Water Natuurlijk betreft een logisch gevolg van de hercalculatie. We hebben er alle vertrouwen in dat met het nu beschikbare budget het grote project op een goede manier kan worden uitgevoerd.
Synergievoordelen
Ook sprak het Algemeen bestuur over een voorstel van het college om een synergie budget vast te stellen. Met dit budget kunnen goede voorstellen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd gefinancierd worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de biodiversiteit langs de Lekdijk worden vergroot of kan het waterschap bijdragen aan het in standhouden van een cultuurhistorisch element. Water Natuurlijk is blij dat HDSR met dit budget goede projecten die de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de cultuurhistorie langs de Lekdijk versterken en die niet uit het reguliere budget voor het versterken van de Lekdijk kunnen worden gefinancierd toch mogelijk gemaakt kunnen worden. Het waterschap toont zich hiermee een overheid die actief werk maakt van het versterken van de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit op en rondom de dijk. Voorbeelden van projecten die hiermee mede gefinancierd kunnen worden zijn bijvoorbeeld buitendijkse natuurontwikkeling door middel van dijkputten en het zichtbaar maken van de oude afdamming van de Kromme Rijn. Zie hier voor meer voorbeelden.

Doelen en Ambitie Gezond Water 2022 – 2027

Woensdag 16 december stonden in het AB van HDSR de doelen voor ‘overige’ wateren en Ambitie Gezond Water 2022-2027 op de agenda. In oktober werd al het (concept) maatregelenpakket vastgesteld voor de wateren met een resultaatverplichting (de KRW-wateren). Het gros – 95% – van de wateren valt daarbuiten. Voor deze zijn nu doelen, streefbeelden en … Lees "Doelen en Ambitie Gezond Water 2022 – 2027" verder

Woensdag 16 december stonden in het AB van HDSR de doelen voor ‘overige’ wateren en Ambitie Gezond Water 2022-2027 op de agenda. In oktober werd al het (concept) maatregelenpakket vastgesteld voor de wateren met een resultaatverplichting (de KRW-wateren). Het gros – 95% – van de wateren valt daarbuiten. Voor deze zijn nu doelen, streefbeelden en ambitiepakketten opgesteld.

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord: “In grote lijnen kan Water Natuurlijk zich goed vinden in de onderbouwing en keuze van de doelen voor de ‘overige’ wateren en de gekozen streefbeelden. Ze kunnen zo naar de provincies Utrecht en Zuid-Holland ter vaststelling. De discussie gaat wat ons betreft meer over de stappen ernaar toe en dus over wat de doelen in de praktijk waard blijken. De kern van ons betoog:

  1. Het basispakket is geen vrije keuze, maar onderdeel van de KRW-verplichting om in overige wateren achteruitgang te voorkomen: Het budget dat nodig is voor wettelijke verplichtingen hoort los te staan van de discussie over meer of minder vergaande ambities. Het geconstateerde tekort van €350.000 hoort dus géén onderdeel te zijn van een integrale afweging in de Voorjaarsnota (VJN). Het geld dat nodig is om de basismaatregelen uitgevoerd te krijgen, moet er gewoon komen. Dat gezegd hebbende: We zijn vóór “ecologisch sloot schonen, tenzij” en niet voor “alleen ecologisch werken als daar geld tegenover staat”.
  2. Om de eveneens vereiste stap voorwaarts te zetten zullen we in elk geval óók ambitie I tot het basispakket moeten rekenen. Alleen de huidige kwaliteit vasthouden is niet voldoende. De doelen voor overig water die we aan de provincie voorleggen moeten we tenslotte óók waar kunnen maken. En in 2027 moet in alle wateren de ecologie op orde zijn, dus óók in de overige wateren. En zoals de bestuursstukken aangeven: daarvoor is nog een flinke stap extra bovenop het basispakket nodig. De discussie over dit pakket moet daarom gaan over het optimaliseren van de maatregelen en onze inzet om anderen mee te krijgen de komende 6 jaar. De keuze is niet OF maar HOE, WAAR EN WANNEER; met slimme inzet van middelen.
  3. De discussie over de integrale afweging bij de VJN begint voor WN bij Ambitiepakket II.
  4. En verder moeten we vooral creatief zoeken naar win-win, synergie, meekoppelkansen, co-financiering enz om de middelen en het draagvlak te genereren voor maatregelen die de ecologie in/rond onze wateren verbeteren.”

Veel zal afhangen van de discussie over de Voorjaarsnota 2021 en de meerjarenbegroting. In het AB lijkt brede steun te vinden om een eind voorbij het 1e ambitiepakket te willen komen. Dat stemt hoopvol. Zeker omdat de maatregelen van Gezond Water gunstig zijn voor veel andere doelen in de 10 strategische thema’s van het waterschap. Maar het moet blijken als het over de verdeling van de HDSR-budgetten gaat bij de Voorjaarsnota. En hoe creatief we extra middelen weten te vinden. Hoogheemaaad Bert de Groot – de portefeuillehouder – gaat alvast op zoek.

Ondertussen doen wij ons best om het principe “ecologisch beheer, tenzij” in de Keur te krijgen, zodat maatregelen die bewezen effectief zijn en horen bij het voorzorgprincipe als standaard worden ingevoerd. Dan kunnen we het stimuleringsgeld voor groen-blauwe diensten bewaren voor verdergaande pakketten en nog niet op praktijkschaal uit-ontwikkelde maatregelen.

Vervolgtraject:

In januari stelt de provincie de conceptdoelen vast. Vervolgens starten allerlei inspraaktrajecten en worden de ambities vastgelegd en budgetten gereserveerd. Veel hangt af van de mogelijkheid om met anderen samen te werken en slimme oplossingen te bedenken. Eind 2021 volgt de definitieve vaststelling van de meerjarenprogramma’s van waterschap, provincie en rijk. Meer informatie daarover in een volgende nieuwsbrief. Overigens stopt het bedenken en ontwikkelen van maatregelen niet na 2021. Het HOE, WAAR en WANNEER blijft maatwerk. Waar kansen liggen worden ook middelen gezocht.

 

Uitnodiging voor de thema-avond “Biodiversiteit Versterken” op maandag 25 januari 2021

Op deze avond geeft stadsecoloog Floris Brekelmans een inkijkje vanuit zijn werk in Utrecht; hoogheemraad Els Otterman en HDSR projectleider Jannet Kamminga vertellen hoe HDSR werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit. Doel van de interactieve avond is informeren en inventariseren wat de komende paar jaar in het HDSR gebied te verbeteren is, hoe we … Lees "Uitnodiging voor de thema-avond “Biodiversiteit Versterken” op maandag 25 januari 2021" verder

Op deze avond geeft stadsecoloog Floris Brekelmans een inkijkje vanuit zijn werk in Utrecht; hoogheemraad Els Otterman en HDSR projectleider Jannet Kamminga vertellen hoe HDSR werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Doel van de interactieve avond is informeren en inventariseren wat de komende paar jaar in het HDSR gebied te verbeteren is, hoe we dat kunnen doen en wie ons daarbij willen helpen. We horen daarom graag welke problemen in de praktijk worden gesignaleerd. Ideeën over en ervaringen met biodiversiteit brengen we in bij HDSR. Hiermee willen we bereiken dat HDSR deze meeneemt in werkzaamheden en projecten.

Wil je meedoen op deze digitale avond die begint om 20.00 uur? Meld je a.u.b. aan vóór 4 januari, via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com onder vermelding van je naam, woonplaats en – indien van toepassing – de organisatie waar je bij betrokken bent. Stuur deze uitnodiging in de nieuwsbrief ook gerust door naar andere belangstellenden.

We informeren je dan in januari verder.

Met vriendelijke groet,

Agaath Dekker-Groen en Harmke van Dam, Water Natuurlijk regio HDSR

.

Peilbesluitwijziging Hoogwatervoorziening Oud-Kamerik

17 december 2020
In het Algemeen Bestuur (AB) kwam de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020 aan de orde en het bijbehorende inspraakrapport. Het gaat om peilgebied OKA_005: Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg (in de afbeelding paars-grijs gearceerd). Sinds 2012 is er een peil ingesteld dat niet tot klachten leidde. De hoogwatervoorziening is in 2020 gesloten en een zienswijze leidde … Lees "Peilbesluitwijziging Hoogwatervoorziening Oud-Kamerik" verder

In het Algemeen Bestuur (AB) kwam de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020 aan de orde en het bijbehorende inspraakrapport. Het gaat om peilgebied OKA_005: Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg (in de afbeelding paars-grijs gearceerd). Sinds 2012 is er een peil ingesteld dat niet tot klachten leidde. De hoogwatervoorziening is in 2020 gesloten en een zienswijze leidde niet tot wijzigingen.

De antwoorden van de ambtenaar op aanvullende vragen over het peilbesluit en de toelichting tijdens de commissievergadering van hoogheemraad De Jong waren helder. De Jong gaf aan dat het komen tot de hoogwatervoorziening een zeer langdurig en moeizaam proces  was. Zijn argumenten dat het peil geen overlast geeft, het belang van rust in het peil op deze plek en dat het peil over 30 jaar gelijk wordt gehouden, maakten dat Water Natuurlijk in het AB akkoord ging met het voorliggende peilbesluit. Hierbij speelt ook mee dat het een hoogwatervoorziening betreft.  Doordat de meerderheid van het AB voor de wijziging van het peilbesluit en het inspraakrapport stemde, is het peil is nu formeel vastgesteld.

Tijdens de behandeling in het AB van de peilbesluitwijziging gaf woordvoerder Agaath Dekker-Groen aan dat de toelichting in de stukken over het peilbesluit op bepaalde aspecten summier was. Het AB heeft voor het goed uitoefenen van de verschillende rollen meer informatie nodig, ook over de context. Het gaat ook over hoe die informatie wordt aangeleverd. Hoogheemraad De Groot neemt zodra het kan het AB graag mee naar een polder om van alles te laten zien rondom peilbeheer en peilbesluiten. Dit werkt volgens hem veel beter om inzicht te krijgen dan hoe dit kan worden beschreven in documenten.

HDSR heeft met peilbesluiten veel invloed heeft op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit én hierop veel ambities. Het peilbesluit Oud-Kamerik zou over een zeer beperkt gebied gaan. Het gaat om 60 ha grond, wat vergelijkbaar is met 120 voetbalvelden.  Om die reden is niet beschreven wat de invloed is van mogelijk te hanteren peilen op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit van het peilgebied. Agaath benadrukte dat ook als een gebied klein is en wellicht de invloed beperkt het toch de moeite waard kan zijn, want alle beetjes helpen én het is heel belangrijk. Water Natuurlijk wil erop kunnen rekenen dat bij toekomstige peilbesluiten inzicht wordt gegeven in de afwegingen en de resultaten van de effecten van varianten op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en weidevogels.

Water Natuurlijk beseft dat het een omslag is om vanuit vooral technisch denken en handelen bij peilbesluiten te komen tot integrale afwegingen die passen bij het streven van HDSR om te komen naar een duurzaam en robuust watersysteem. Op haar vraag wanneer en hoe het AB wordt geïnformeerd dat er stappen worden gemaakt in dit streven van HDSR kreeg Agaath de toezegging dat dit in 2021 in een AB vergadering wordt gedaan.

Afval bestaat niet!

Met steun van Water Natuurlijk zet het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland in op duurzaamheid en het terugwinnen van grondstoffen. HDSR doet waar ze goed in is en wint grondstoffen uit afvalwater terug. Denk aan cellulose en nieuwe producten zoals Kaumera, een biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen. Waar HDSR niet goed in is, is het … Lees "Afval bestaat niet!" verder

Met steun van Water Natuurlijk zet het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland in op duurzaamheid en het terugwinnen van grondstoffen. HDSR doet waar ze goed in is en wint grondstoffen uit afvalwater terug. Denk aan cellulose en nieuwe producten zoals Kaumera, een biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen. Waar HDSR niet goed in is, is het ‘vermarkten’ van deze producten. Daarom gaat HDSR samen met enkele andere progressieve waterschappen een samenwerking aan met Aquaminerals (voorheen Reststoffenunie). Dat is een onderneming die de grondstoffenmarkt (zowel vraag als aanbod) kent en hierin voor het waterschap een tussenschakel is. Dit is een mooie stap in onze ambitie om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Afval bestaat niet!

Eindelijk een nieuw belastingstelsel, maar volgende stap snel nodig

12 december 2020
Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook … Lees "Eindelijk een nieuw belastingstelsel, maar volgende stap snel nodig" verder

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. Diederik van der Molen, die zich namens Water Natuurlijk bij De Stichtse Rijnlanden zich enorm heeft ingezet voor het nieuwe stelsel ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een  lezenswaardig artikel  over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

Het huidige belastingvoorstel leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

Rekenmodel Rijkswaterstaat voor grondwater tracébesluit A27 “niet adequaat”

11 december 2020
“Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om de risico’s voor het waterbeheer in te schatten. Het gehanteerde model dat inzichtelijk moet maken welke effecten de verbreding van de A27 bij Amelisweerd heeft op de grondwaterstand in het gebied rond de bak is niet adequaat. Dit heeft een contra-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van … Lees "Rekenmodel Rijkswaterstaat voor grondwater tracébesluit A27 “niet adequaat”" verder

“Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om de risico’s voor het waterbeheer in te schatten. Het gehanteerde model dat inzichtelijk moet maken welke effecten de verbreding van de A27 bij Amelisweerd heeft op de grondwaterstand in het gebied rond de bak is niet adequaat. Dit heeft een contra-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ons waterschap en de gemeente Utrecht, uitgewezen.”

Dat antwoordt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op vragen van Water Natuurlijk tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 18 november. Water Natuurlijk is de grootste politieke partij in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Woordvoerder Gerda Oskam namens Water Natuurlijk is van mening dat het tracébesluit van de verbreding van de A27 door Amelisweerd “een onzalig plan is”. “De effecten op de natuur en de bebouwing op korte en lange termijn is door het inadequate model van Rijkwaterstaat volstrekt ongewis. De mate van grondwaterstandverhogingen of – verlagingen en de rijkwijdte van de effecten die dat kan veroorzaken is simpelweg niet duidelijk. Dat kan natuurlijk niet. Niet voor de natuur en ook niet voor de bewoners van bijvoorbeeld Lunetten.”

Het waterschap schrijft verder dat men in gesprek is met Rijkswaterstaat en diverse gemeenten over hoe om te gaan met de vragen over de effecten op het grondwaterpeil van de vele verlagingen en verhogingen die noodzakelijk zijn voor verbreding van de foliebak bij Amelisweerd. Zodra die vragen afdoende en tevredenstellend beantwoord zijn, en passen in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid dat is vastgelegd is in de Keur, kan het waterschap niet anders dan de vergunning afgeven. Gerda Oskam: “Water Natuurlijk is dan ook van mening dat de minister veel te voorbarig was bij het ondertekenen van het tracébesluit, omdat één van de meest essentiële vergunningen nog niet is afgegeven. Sterker nog, dat er voorafgaande aan het verlenen van die vergunning nog een lange weg zal moeten worden gegaan om een vergunningaanvraag überhaupt te kunnen beoordelen.”

Water Natuurlijk heeft het antwoord van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden inmiddels gestuurd aan de Kerngroep Ring Utrecht die zich al jarenlang inzet tegen verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Ook is de beantwoording van HDSR ter beschikking gesteld van de diverse milieu- en natuurorganisaties, D66 en GroenLinks die gelieerd zijn aan Water Natuurlijk.

Dit persbericht werd overgenomen door RTV Utrecht en het AD.

Begroting 2021 als stap op weg naar de Voorjaarsnota 2021

20 november 2020
Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in de vergadering van 18 november 2021 de Begroting 2021 vastgesteld. Tegelijkertijd, en dat was voor het eerst, werden de belastingtarieven voor 2021 vastgesteld. Het tarief voor gezinnen gaat gemiddeld met 2,3% omhoog.  Klik hier voor het persbericht over de tarieven van HDSR. Water Natuurlijk ziet … Lees "Begroting 2021 als stap op weg naar de Voorjaarsnota 2021" verder

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in de vergadering van 18 november 2021 de Begroting 2021 vastgesteld. Tegelijkertijd, en dat was voor het eerst, werden de belastingtarieven voor 2021 vastgesteld. Het tarief voor gezinnen gaat gemiddeld met 2,3% omhoog.  Klik hier voor het persbericht over de tarieven van HDSR.

Water Natuurlijk ziet de begroting 2021 met de titel ‘Voortvarend verder’ als een begroting, waarin aanzetten tot goede plannen zijn verwerkt. Goede plannen, die wachten op een voortvarende uitvoering. Tegelijkertijd zijn we in afwachting van de besluitvorming over de 10 benoemde strategische lijnen. Die worden de komende tijd uitgewerkt in de wetenschap dat er nog flinke stappen te zetten zijn op een aantal strategische terreinen.

Het college heeft in de gecombineerde commissie op de nadrukkelijke vraag van Water Natuurlijk bevestigd dat er bij goedkeuring van deze begroting 2021 er voldoende ambtelijke capaciteit is om die lijnen goed uit te werken tot concrete programma’s met benodigde budgetten. ‘daar mag je ons als Dagelijks Bestuur op aanspreken’, was de reactie van de dijkgraaf.

Naast voldoende ambtelijk capaciteit om programma’s uit te werken vergt het voorbereiden van ons waterschap op de opgaven van de verder gelegen toekomst nog aanzienlijke nieuwe investeringen. Die worden zichtbaar bij de besluitvorming over de strategische agenda en genoemde 10 strategische lijnen. Het college deelt met ons dat de opgaven die voor ons liggen nog aanzienlijk investeringen zullen vergen. Ditmaal koersen we op een stijging van de belastingopbrengst van 2,4%. Dat is onder de maximale bandbreedte van 4% die in het coalitieakkoord is afgesproken. De hoogheemraad financiën heeft echter toegezegd dat, indien nodig, die belastingopbrengst het komende jaar boven die maximale brandbreedte kan uitstijgen. Dat zou het geval kunnen zijn indien  bij de Voorjaarsnota 2021 blijkt dat de grote opgaven meer financiële ruimte zullen vergen.

Concluderend: Water Natuurlijk ziet de begroting 2021 als een acceptabele begroting, waarin aanzetten tot goede plannen zijn verwerkt. Deels worden die plannen nog uitgewerkt in programma’s. De financiële consequenties daarvan worden pas bij Voorjaarsnota 2021, dus in het volgende jaar, zichtbaar. Bij de afgelopen Voorjaarsnota maakte Water Natuurlijk een vergelijking met het lopen van een marathon: temporiseren op het eerste gedeelte, helpt bij een snellere tweede gedeelte en een eindsprint waarmee we winnend de finish kunnen halen. Wat ons betreft mag de Voorjaarsnota 2021 dan ook met recht de titel ‘Met grote stappen verder’ krijgen.

Eerst duidelijkheid effecten grondwater voor tracé-besluit A27

19 november 2020
Op 17 november heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer laten weten dat de stikstofproblematiek geen belemmering meer is om het tracébesluit over de A27/A12 te nemen. Ze wil dit doen op 2 december a.s.  Door Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid namens GroenLinks, is het initiatief genomen om de minister te … Lees "Eerst duidelijkheid effecten grondwater voor tracé-besluit A27" verder

Op 17 november heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer laten weten dat de stikstofproblematiek geen belemmering meer is om het tracébesluit over de A27/A12 te nemen. Ze wil dit doen op 2 december a.s.  Door Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid namens GroenLinks, is het initiatief genomen om de minister te vragen voor onderbouwing van dit besluit. Water Natuurlijk maakt zich grote zorgen over dit besluit van de Minister m.b.t. de grondwaterstand in dit gebied. Wij wensen eerst meer onderzoek naar de korte- en lange termijn effecten op de grondwaterstand. Daarom stelden wij de volgende vragen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 november 2020:

“Voorzitter, onlangs heeft de minister het wat Water Natuurlijk betreft onzalige tracé besluit getekend waarbij in de foliebak van de A27 bij Lunetten de weg moet worden verbreed naar 14 stroken. Ook moeten er in de foliebak drie viaducten worden verlengd en verbouwd. Het plan van Rijkswaterstaat is om een 70  meter diepe diepwand aan beide kanten van het tracé in te drijven, om daarbinnen tijdens de aanleg de weg in een 6,5 meter diepe polder te verbreden. Dat betekent dat er minstens anderhalf jaar diepwanden moeten worden ingedreven, met alle veranderingen van dien voor de grondwaterstand tijdens de jarenlange werkzaamheden. Ook moet er grondwater weggepompt worden, omdat de diepwanden en de kleibodem niet waterdicht zijn. En daardoor kunnen het bos van Amelisweerd en gebouwen in Lunetten beschadigd worden. Water Natuurlijk heeft hierover 4 vragen:

  1. Kent het College de berichten?
  2. Waar raakt deze verbreding aan ons watersysteem? Wat betekent dat?
  3. Hoe is HDSR hier bij betrokken, ambtelijk, bestuurlijk?
  4. Wordt er samen met Provincie en betrokken gemeenten opgetrokken? Zo ja, hoe?”

Namens HDSR gaf Hoogheemraad Bert de Groot een eerste reactie. Hij vertelde dat het college de berichten kent en dat HDSR is betrokken bij het tracébesluit in het kader van vergunningverlening. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de korte- en lange termijn effecten op het grondwater. Dat is op dit moment nog lang niet duidelijk. Verdere beantwoording vanuit het college volgt schriftelijk. Maar voor Water Natuurlijk is het duidelijk: eerst meer duidelijkheid over de effecten op het grondwatersysteem!

Op weg naar aanpassing van het belastingstelsel van waterschappen

Na meer dan 5 jaar voorbereiding lijkt dan nu toch echt de weg ingeslagen naar aanpassing van het belastingstelsel van waterschappen. Alle waterschappen buigen zich over het laatste voorstel om het belastingstelsel te herzien. Water Natuurlijk heeft een jaar geleden tegen de opdracht gestemd. Die was te smal voor al onze wensen. Met de opdracht … Lees "Op weg naar aanpassing van het belastingstelsel van waterschappen" verder

Na meer dan 5 jaar voorbereiding lijkt dan nu toch echt de weg ingeslagen naar aanpassing van het belastingstelsel van waterschappen. Alle waterschappen buigen zich over het laatste voorstel om het belastingstelsel te herzien. Water Natuurlijk heeft een jaar geleden tegen de opdracht gestemd. Die was te smal voor al onze wensen. Met de opdracht was geen toekomstbestendig, eerlijk en uitlegbaar stelsel te maken. Zo ontbreekt een prikkel om vervuilers te laten betalen en blijven burgers voor 1 (bij één-persoonshuishouden) of 3 (meer-persoonshuishouden) eenheden betalen voor de zuivering van afvalwater. Waarom niet de gezinsgrootte gebruiken als maat voor de hoeveelheid afvalwater, de schoongemaakt moet worden?

Desondanks zijn er binnen de opdracht wel echte verbeteringen doorgevoerd. Bovendien is halverwege de rit een belangrijk punt voor ons toegevoegd. Nu dragen burgers en bedrijven bij aan de watersysteemheffing op grond van de WOZ-waarde. Echter, de WOZ-waarde van woningen stijgt veel harder dan die van bedrijven. Bovendien zegt de WOZ-waarde van een loods niks over de waarde die daarin staat. In het voorstel wordt het mogelijk gemaakt voor waterschappen om een factor op de WOZ-waarde van bedrijven te zetten. Net zoals nu al gebeurt bij de gemeentelijke OZB-belasting, waar die factor gemiddeld meer dan 3 is.

Tot slot zijn veel onderwerpen, die wij belangrijk vinden, in een zogenaamde ‘onderhoudspoor’ opgenomen, een soort leidraad voor de discussie voor de verdere uitwerking van het belastingvoorstel. Water Natuurlijk heeft hierbij een motie ingediend waarin het bestuur van de Unie van Waterschappen wordt opgeroepen om bij de wetswijziging de regels zo aan te passen, dat andere aanpassingen in de toekomst gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. De motie is met 18 tegen 12 stemmen aangenomen in de Algemeen Bestuursvergadering van 18 november 2020.

De wijze waarop de opdracht is in- en aangevuld stemt Water Natuurlijk tevreden. Daarom hebben we gestemd voor het voorstel. Met dit signaal gaat onze dijkgraaf naar in december de Ledenvergadering met alle waterschappen. Als zij het eens worden, dan gaat er een advies naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de belastingregelgeving van waterschappen aan te passen.

12345678910111213141516171819