Water Natuurlijk zoekt ideeën voor de versterking van de Lekdijk

24 februari 2017
Water Natuurlijk zoekt ideeën voor de versterking van de Lekdijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. In maart organiseert het waterschap drie informatiebijeenkomsten in Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Lopik over het dijkversterkingsproject ‘Sterke Lekdijk’. Deze bijeenkomsten vormen … Lees "Water Natuurlijk zoekt ideeën voor de versterking van de Lekdijk" verder

versterking LekdijkWater Natuurlijk zoekt ideeën voor de versterking van de Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. In maart organiseert het waterschap drie informatiebijeenkomsten in Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Lopik over het dijkversterkingsproject ‘Sterke Lekdijk’. Deze bijeenkomsten vormen de opmaat voor een langdurige samenwerking met bewoners en betrokkenen voor vijftig km dijkversterking. Geraamd wordt dat het project tussen de 12 en 22 jaar gaat duren. Want we willen niet alleen een veilige dijk, maar ook een ‘knappe’ dijk, die past in de omgeving. Water Natuurlijk is op zoek naar ideeën om de dijk nog leuker te maken.

Versterking van de Lekdijk tussen Amerongen tot Schoonhoven
De versterking van de Lekdijk maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin waterschappen en Rijkswaterstaat ruim 1100 kilometer Nederlandse dijken versterken. De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen vanuit de rivier de Lek en Neder-Rijn. In dit economische hart van Nederland wonen en werken meer dan één miljoen mensen. Bij een overstroming van de noordelijke Lekdijk kan het water zelfs tot aan Amsterdam komen. De afgelopen jaren is de Lekdijk beoordeeld volgens de nieuwe veiligheidsnormen en met behulp van de nieuwste kennis over dijken. Die kennis betreft o.m. het verschijnsel ‘piping’ of in goed Nederlands ‘onderloopsheid’. Dat houdt in dat er bij hoge waterstanden op de Lek water onder de dijk door gaat stromen. Op zich is dat een bekend verschijnsel, de zg dijkskwel. Aan de binnenzijde van de dijk vormen zich dan plassen en op sommige plekken zg wellen, waar het water uit omhoog komt.

Het wordt gevaarlijk als dat water zand uit de ondergrond gaat meevoeren; dan wordt de dijk als het ware van binnenuit opgegeten. Op plaatsten waar dat gebeurt, kan de dijk bezwijken met alle gevolgen van dien. Uit het grondonderzoek komt naar voren dat ‘piping’ de belangrijkste kwaal van de dijk is. Daarvoor moet de dijk over een grote lengte worden versterkt. Dat kan bijvoorbeeld door aan de binnenzijde van de dijk een steunberm aan te leggen, die voorkomt dat het kwelwater (en het zand) kan wegstromen. Een andere oplossing is het verticaal aanbrengen van een soort worteldoek (geotextiel) in de dijk. Dat weefsel laat wel het water, maar niet het zand door. Welke oplossing waar toegepast gaat worden, wordt de komende tijd verder uitgezocht. Op enkele plaatsen moet er ook worden verhoogd.

Aanpak in 6 of 7 deeltrajecten
De Lekdijk in het gebied van De Stichtse Rijnlanden moet over een lengte van ruim vijftig kilometer worden versterkt. Te veel om in één keer aan te pakken. Daarom wordt de dijk in zes of zeven deeltrajecten aangepakt. Dijkgraaf Patrick Poelmann: “Per deeltraject maken we plannen, samen met bewoners en betrokkenen. Want we willen niet alleen een veilige dijk, maar ook een ‘knappe’ dijk, die past in de omgeving. Ook bekijken we of we maatregelen voor waterveiligheid slim kunnen combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen”.

Op 22 februari heeft het algemeen bestuur van het waterschap geld (47 miljoen) beschikbaar te gesteld voor de voorbereiding van dit project. Het totale project wordt geraamd op ca 400 miljoen. Poelmann: “Welke maatregelen precies op welke plaats nodig zijn, weten we nu nog niet. Dat wordt duidelijk als we de plannen per dijktraject nader gaan uitwerken. Dit willen we zorgvuldig voorbereiden in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Het duurt daarom nog wel even voor er buiten werkzaamheden van start gaan, op zijn vroegst in 2020”.

HoogWaterBeschermingsProgramma: samen werken aan een veiliger Nederland
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

Meer informatie over het project ‘Sterke Lekdijk’ is te vinden op de website van het Waterschap: www.hdsr.nl

Water Natuurlijk zoekt ideeën voor de dijkversterking
Net als de dijkgraaf vinden wij dat het een ‘knappe’ dijk moet worden. Dus niet alleen oog voor het tegenhouden van het water (het zg. veiligheidsbelang), maar ook zaken als inpassing in het landschap, recreatie, verkeersveiligheid, biodiversiteit, cultuurhistorisch erfgoed etc. vragen om aandacht. Het gaat tenslotte om een niet alledaagse investering van ordegrootte 400 miljoen. Dat levert ongetwijfeld allerlei mooie meekoppelkansen op. Het waterschap heeft toegezegd daar actief naar op zoek te zullen gaan. Zo is er bijvoorbeeld al een advies gevraagd aan de Rijks landschapsarchitect Erik Luiten van het college van Rijksadviseurs.

En er zullen informatieavonden worden gehouden, waar u uw zegje kunt doen. Toch willen we graag een platform bieden om uw ideeën ook op de bestuurstafel te krijgen. Dus als u een goed idee of een echte brainwave heeft mail naar ons: Anja van Berckel of Harmke van Dam mailadres stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl

Een paar voorbeelden. De dijk is een ca 55 km lang groen lint met een vrij strikt beheerregiem. Zo is het hebben van een gesloten grasmat cruciaal tegen erosie door golfoploop. Met aangepast maaibeheer wordt geprobeerd die eensoortige grasmat om te vormen tot een gevarieerde kruidenlaag. Omdat sommige planten diep wortelen en andere weer een sterk ondiep vertakt wortelstelsel hebben, is de wortelzone van zo’n kruidenlaag beter bestand tegen erosie. En zo’n bloemrijke dijk is natuurlijk een lust voor het oog en goed voor het insectenleven! Vorig jaar heeft het waterschap de prijs ‘Pro flora et securitate’ ontvangen als waardering voor haar inzet om de groene dijk om te vormen in een bloemrijke dijk. zie zoden aan de dijk

Maar misschien kan of moet dat heel anders! Of weet u van het bestaan van vergeten kansen!

U ergert zich aan het verkeer op de dijk? U wordt als fietser of wandelaar op een mooie zomerdag van de sokken gereden door motorrijders, die in de vele bochten die de dijk rijk is ‘zo lekker plat kunnen’? U heeft bedacht dat de verkeersveiligheid er enorm mee gediend zou zijn ‘als er schapen op de dijk lopen (als een soort wollige verkeersdrempels) en er veeroosters in de weg worden aangebracht’?

Of u heeft als bewoner of gebruiker van de dijk een slim idee hoe het beter, goedkoper en sneller kan, zodat de onvermijdelijke overlast zo beperkt mogelijk blijft? Laat het ons weten!

Aanpak dijkversterking door HDSR

1 februari 2017
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden staat de komende jaren voor een zware opgave in het kader van het Deltaprogramma. Dat programma is bedoeld om Nederland veilig te maken en te houden tegen hoog water. HDSR staat voor de opgave de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven op orde te brengen. Over een afstand van bijna 60 km moet … Lees "Aanpak dijkversterking door HDSR" verder

overstromingsgebied hoogwater beschermingsprogramma

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden staat de komende jaren voor een zware opgave in het kader van het Deltaprogramma. Dat programma is bedoeld om Nederland veilig te maken en te houden tegen hoog water. HDSR staat voor de opgave de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven op orde te brengen. Over een afstand van bijna 60 km moet deze dijk aangepakt worden. Onlangs was er een themabijeenkomst voor alle bestuursleden.

Vragen van Water Natuurlijk
Daarbij kwamen voor Water Natuurlijk vele vragen aan de orde: hoe hoog moet de dijk worden, hoe gaan we dat vervolgens uitvoeren, wat doen we met bewoning langs de dijk, wat doen we met het huidige gebruik van de dijk, kunnen we diverse functies zoals wonen, recreatie, landbouwkundig gebruik en natuur en landschap koppelen; samengevat: kunnen we meer doen met een verstevigde dijk.

De aanpak wordt verder uitgewerkt in diverse tracés waarbij ook veel aandacht wordt gegeven aan inspraak en inbreng van alle betrokkenen. Wanneer u behoefte voelt hier uw inbreng over te geven, dan heeft Water Natuurlijk daar graag een luisterend oor voor!
Voor het thema aanpak dijkversterking zijn Joke Leenders en Jos Jansen het aanspreekpunt in de fractie.

Het Water Natuurlijk zestal

Ik stel mezelf graag aan jullie voor als de nieuwe fractievoorzitter van Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Na bijna 2 jaar kan ik zeggen dat ik veel lol heb in de waterschapspolitiek.  Het is een boeiend spel.  Toen ik kandidaat werd voor de verkiezingen schreef ik dat ik me bij Water Natuurlijk had … Lees "Het Water Natuurlijk zestal" verder

shutterstock_23287996

Ik stel mezelf graag aan jullie voor als de nieuwe fractievoorzitter van Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Na bijna 2 jaar kan ik zeggen dat ik veel lol heb in de waterschapspolitiek.  Het is een boeiend spel.  Toen ik kandidaat werd voor de verkiezingen schreef ik dat ik me bij Water Natuurlijk had aangesloten omdat: “ de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken. Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap.

Water bewust
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‘waterwijze’ manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast. Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook kunt u bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen. “

Portret van Els Otterman Photography: Remke Spijkers - www.remkespijkers. com
Portret van Els Otterman
Photography:
Remke Spijkers – www.remkespijkers.
com

Idealen
Zoals je zult begrijpen zijn 2 jaar later bovenstaande idealen nog steeds actueel. We hebben nog niet alle benodigde ‘scores’ binnen.  Zo hard draait de wereld niet. Er worden nog steeds huizen gebouwd op plekken waar je dat, vanuit het waterbeheer  gezien, liever niet zou willen. En nog steeds leggen mensen hun tuinen vol met tegels. Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Er wordt hard gewerkt aan het medicijnresten-probleem. Dat staat hoog op de agenda. De waterschappen zijn druk bezig met verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Ook aan de vergroening van die tuinen wordt hard gewerkt.  En er is een gemeente die het lef heeft om in haar veenweidegebied alleen nog maar drijvende nieuwbouw toe te staan. Het gaat dus de goede kant op. De doelpunten zijn nog niet binnen, maar het opbouwen van de aanval is begonnen.

Ik ben er trots op dat ik nu aanvoerder mag zijn van het Water Natuurlijk- zestal.  Ik kijk uit naar een mooie wedstrijd!

Els Otterman

Gebied in met positionpaper bodemdaling veenweide

31 januari 2017
Bodemdaling in het veenweidegebied: Hoe kunnen we die afremmen? En stimuleren dat iedereen meewerkt? Dat is al jaren een bron van discussie, onderzoek en vooruitgeschoven keuzes. Terwijl er echt iets moet gebeuren. Vandaar nu het positionpaper Hoogheemraadschap De Stichtserijnlanden of eigenlijk praatstuk. Ambitie Een uitnodiging aan iedereen om mee te praten en – nog belangrijker – … Lees "Gebied in met positionpaper bodemdaling veenweide" verder

WP_20160509_005 VIConderwaterdrainage 598x336pxBodemdaling in het veenweidegebied: Hoe kunnen we die afremmen? En stimuleren dat iedereen meewerkt? Dat is al jaren een bron van discussie, onderzoek en vooruitgeschoven keuzes. Terwijl er echt iets moet gebeuren. Vandaar nu het positionpaper Hoogheemraadschap De Stichtserijnlanden of eigenlijk praatstuk.

Ambitie
Een uitnodiging aan iedereen om mee te praten en – nog belangrijker – in beweging te komen. De ambitie is minstens 25% minder bodemdaling in 2050. Liever meer. Net als Bert de Groot, de verantwoordelijke hoogheemraad, hoopt Water Natuurlijk in 2050 het tempo zelfs met 50% te hebben verminderd. Dat kan alleen door goede samenwerking.

Actief erop uit
In het Algemeen Bestuur lijkt brede instemming om actief de boer op te gaan en samen al doende verder te leren. Trouwens ook naar andere buitenlui, bewoners en bedrijven. En bestuurders niet te vergeten. Voor het waterschap liggen de grootste sturingsmogelijkheden in het buitengebied, maar in stedelijk gebied en bij infrastructuur is de urgentie het grootst. Ook daar kan het waterschap een rol spelen.


foto_position_paper veenweide
Nu is het zoeken naar de effectieve instrumenten, innovatieve maatregelen, stimulerende pilots en ieders wil om betere keuzes te maken. En niet te vergeten de wil om samen te werken aan een veenweidegebied met toekomstperspectief. Om de bodemdaling af te remmen met 25% of zelfs 50% zullen waterschappen, provincies, gemeenten en alle belanghebbenden elkaar zoveel mogelijk moeten versterken.

Daar wil Water Natuurlijk zich graag voor inzetten. Daarom een oproep aan jullie allen om met ons mee te denken en een succesvolle strategie te bepalen. Interesse? Suggesties? Geef dit aan door te mailen naar Harmke van Dam of Els Otterman, aanspreekpunt voor dit thema in de fractie.

Harmke van Dam

Oud- & Nieuwjaar 2017

1 januari 2017

Fractie Water Natuurlijk-HDSR
Fractie Water Natuurlijk-HDSR: Anja van Berckel, Carlo Rutjes, Els Otterman, Guus Beugelink, Harmke van Dam, Joke Leenders, Jos Jansen

Els Otterman nieuwe fractievoorzitter Water Natuurlijk-HDSR

16 december 2016
Joke Leenders wordt per 1 januari 2017 opgevolgd door Els Otterman als voorzitter van de fractie van Water Natuurlijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Joke: “ Vanaf april 2015 heb ik met veel plezier de fractie geleid. Ik waardeer de goede samenwerking met de andere fractievoorzitters. Ik wil nu mijn aandacht meer richten op mijn … Lees "Els Otterman nieuwe fractievoorzitter Water Natuurlijk-HDSR" verder
Portret van Els Otterman Photography: Remke Spijkers - www.remkespijkers. com
Portret van Els Otterman
Photography:
Remke Spijkers – www.remkespijkers.
com

Joke Leenders wordt per 1 januari 2017 opgevolgd door Els Otterman als voorzitter van de fractie van Water Natuurlijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Joke: “ Vanaf april 2015 heb ik met veel plezier de fractie geleid. Ik waardeer de goede samenwerking met de andere fractievoorzitters. Ik wil nu mijn aandacht meer richten op mijn werk, vandaar dat ik het fractievoorzitterschap overdraag aan Els”. Joke blijft lid van de fractie.

Els Otterman geeft aan dat ze blij is met het vertrouwen van haar fractiegenoten en dat ze graag deze nieuwe uitdaging aangaat. Ze kijkt er naar uit de fractie te gaan leiden vanaf januari 2017.

voorzittershamer

Unieke realisatie waterberging; het inundatieveld polder Blokhoven

19 november 2016
Woensdag 9 november 2016 nam het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een besluit over het unieke inundatieveld Blokhoven in Schalkwijk. Het veld ligt ten zuiden van Fort Werk aan de Korte Uitweg. Guus Beugelink van Water Natuurlijk is portefeuillehouder voor dit project. Het project past helemaal in de lijn van Water Natuurlijk. Het bevat … Lees "Unieke realisatie waterberging; het inundatieveld polder Blokhoven" verder

overzichtfoto-polderWoensdag 9 november 2016 nam het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een besluit over het unieke inundatieveld Blokhoven in Schalkwijk. Het veld ligt ten zuiden van Fort Werk aan de Korte Uitweg. Guus Beugelink van Water Natuurlijk is portefeuillehouder voor dit project. Het project past helemaal in de lijn van Water Natuurlijk. Het bevat educatieve, cultuurhistorische, recreatieve en waterbergingselementen. In samenwerking met Linieland/gemeente Houten wordt in opdracht van het waterschap  een uniek inundatieveld aangelegd in de polder Blokhoven. Vanaf voorjaar 2017 wordt zichtbaar hoe een geïnundeerd gebied er toen uit moet hebben gezien.

Wat is Inundatie
Inundatie is het met opzet onder water laten lopen van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen ten tijde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het Inundatieveld polder Blokhoven gaat zorgen voor de opvang van water tijdens wateroverlast in polder Blokhoven. Verder versterkt het ook de ecologische waterkwaliteit.

Flexibel Peilbeheer
capture-overzichtplattegrond
De polder Blokhoven heeft straks een flexibel peil. Het is de bedoeling dat dit waterbergingsgebied in de zomerperiode tweemaal per maand onder water staat. Zo komt het principe van inundatie voor bezoekers tot leven. Ook komen er voorzieningen voor wandelaars en kanovaarders.

De regie van de (educatieve) inundatie  ligt in handen van het waterschap. Het waterschap kan op basis van extreme weersvoorspellingen besluiten de inundatie niet door te laten gaan zodat het gebied voldoende ruimte heeft om regenwater te kunnen bergen.

MVO aspecten
Het project “Inundatieveld polder Blokhoven komt tot stand in door de financiële samenwerking met Linieland/gemeente Houten en het waterschap. Dit is in de lijn van de “Samen met” gedachte zoals verwoord in het coalitieakkoord.

wateroverlast-eiland-van-schalkwijkUitvoering van het project geeft dan ook niet alleen invulling aan het oplossen van de wateropgave, de wateroverlast in de polder Blokhoven, maar versterkt ook de ecologische waterkwaliteit en de cultuurhistorische en recreatieve beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De klei die vrijkomt bij het graven van de plas en het inundatieveld zal binnen de regio worden hergebruikt voor dijkverzwaringsprojecten.

Met de aanleg van het inundatieveld in polder Blokhoven ontstaat een robuust watersysteem waarmee het waterschap in staat is “slimmer te sturen” en inspeelt op toekomstige klimaatverandering.

Om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verbeelden willen de gemeente en het waterschap een kunstwerk plaatsen dat is geïnspireerd op de militaire geschiedenis. Kunstenaars kunnen tot 1 januari 2017 hun voorstel indienen bij de gemeente Houten. Het kunstwerk komt in het water te staan en bij de hogere waterstand in de zomermaanden (inundatie) staat het gedeeltelijk onder water.

Anja van Berckel

Hyacinten en aardappels telen in zout water

31 oktober 2016
Hyacinten en aardappels telen in een omgeving met zout water blijkt goed mogelijk. Dat is de meest indrukwekkende les van ons werkbezoek aan Texel. Begin oktober ging het Algemeen Bestuur van De Stichtse Rijnlanden op werkbezoek bij buurwaterschap Hollands Noorderkwartier o.a. naar Texel. Dat Texelaars ondernemend en vindingrijk zijn werd weer eens bevestigd. Omgaan met … Lees "Hyacinten en aardappels telen in zout water" verder

Hyacinten en aardappels telen in een omgeving met zout water blijkt goed mogelijk. Dat is de meest indrukwekkende les van ons werkbezoek aan Texel. Begin oktober ging het Algemeen Bestuur van De Stichtse Rijnlanden op werkbezoek bij buurwaterschap Hollands Noorderkwartier o.a. naar Texel. Dat Texelaars ondernemend en vindingrijk zijn werd weer eens bevestigd.

zilte-groenten

Omgaan met zoutwater
We werden tijdens het bezoek bijgepraat over technische onderwerpen zoals dijkversterkingen, helofytenfilters en nieuwbouw van gemalen. Maar ook over burgerinitiatieven en hoe de Texelse boeren omgaan met zout water. Langs de Waddendijk blijkt een hyacintenteler in staat om in zeer zoute omstandigheden toch succesvol zijn -totaal niet zoutwatertolerante- producten te laten groeien. In de winter ontstaat door het neerslagoverschot een zoetwaterbel op het zwaardere zoute grondwater. Door slim te spelen met de waterpeilen op en langs zijn perceel kunnen zijn hyacinten daar toch prima groeien.

Zouttolerante gewassen verbouwen
Ook brachten we een bezoek aan Zilt Proefbedrijf Texel  waar ze experimenteren met zouttolerante gewassen van aardappels tot aardbeien en ijskruid. Ze ontwikkelen nieuwe soorten die goed gedijen in omstandigheden die zo zout zijn dat ‘deskundigen’ zeggen dat landbouw onmogelijk is. In de nabije toekomst dreigt veel grond in Nederland en de rest van de wereld namelijk steeds zilter te worden. In veel landen leidt dat tot voedselschaarste. Als waterschappen werken wij juist hard om verzilting in Nederland te bestrijden. Dat doen we met name door in droge tijden extra zoetwater aan te voeren naar kwetsbare landbouwgebieden om het zoute water weg te spoelen.

Zilt Proefbedrijf Texel gaat niet uit van het bestrijden van de verzilting, maar zoekt juist naar kansen om deze verzilting te benutten. Welke gangbare landbouwgewassen én nieuwe planten zijn geschikt?

Die insteek geeft ons veel stof tot nadenken over verzilting en klimaatadaptatie en onze rol als waterschap daarin.

Els Otterman

Meer natuur in de sloot!

6 oktober 2016
Extra Natuurontwikkeling! Eindelijk is het zover; natuurontwikkeling bij de randsloot achter Zeist West! Al jaren wordt er gesproken over een meer natuurlijke inrichting van dit gebied.  Plannen waren er om zo’n 50 meter brede natuurstrook te maken. Dat plan heeft het niet gehaald. Wel is er een smalle strook gekomen van het Utrechts Landschap, ingeklemd … Lees "Meer natuur in de sloot!" verder

img_0066Extra Natuurontwikkeling!
Eindelijk is het zover; natuurontwikkeling bij de randsloot achter Zeist West! Al jaren wordt er gesproken over een meer natuurlijke inrichting van dit gebied.  Plannen waren er om zo’n 50 meter brede natuurstrook te maken. Dat plan heeft het niet gehaald. Wel is er een smalle strook gekomen van het Utrechts Landschap, ingeklemd tussen de maisvelden.

Het idee om achter de sloot het onderhoudspad als wandelpad open te stellen stuitte helaas op weerstand. Maar wat nu wel gaat gebeuren is dat de sloot wordt verbreed en er natuurlijke oevers komen.Van dag tot dag kijken wij als bewoners naar het bagger- en graafwerk.

De overgebleven grond wordt gebruikt voor de dijkversterking van de Lekdijk. Slim hergebruik dus. De grond ziet er nu kaal uit, maar als je goed kijkt zie je het riet er al weer doorheen komen!

Gebied van belang voor de dieren
Het gebied tussen Zeist en Bunnik is van groot belang voor de dieren die zo een veilige groene doorgang hebben van het Vechtplassengebied en het Noorderveld naar het Kromme Rijngebied toe. Er zijn gedeelten waar kwelwater omhoog komt. Het water in de randsloot heeft dan ook een goede kwaliteit. Dit ondanks bedreigingen als mest die geïnjecteerd wordt in het land en bewoners die exoten in het water gooien of hun auto wassen met zeep. Dat waswater loopt zo in de sloot want Zeist-West heeft een gescheiden rioleringssysteem. Belangrijke bewoners van het gebied zijn de ringslang en de das. Dit voorjaar broedde er een paartje ransuilen vlak achter de huizen. Een bijzonder gebied dat nu een goede impuls krijgt. Ik zie uit naar het voorjaar!

Prijsuitreiking onderscheiding bloemrijke dijken in Lopik

Op 12 september werd de oorkonde voor de bloemrijke dijken aan de waterschapsmedewerker Claudia Ackooy uitgereikt. Zij vertegenwoordigde de medewerkers van het waterschap de Stichtse Rijnlanden. De oorkonde is verdient voor het beheer van bloemrijke, veilige dijken. Zij kreeg deze op de dijk bij recreatieterrein Salmsteke in Lopik opgespeld door Peter Glas, oud-voorzitter van de … Lees "Prijsuitreiking onderscheiding bloemrijke dijken in Lopik" verder

20160912_1310571Op 12 september werd de oorkonde voor de bloemrijke dijken aan de waterschapsmedewerker Claudia Ackooy uitgereikt. Zij vertegenwoordigde de medewerkers van het waterschap de Stichtse Rijnlanden. De oorkonde is verdient voor het beheer van bloemrijke, veilige dijken. Zij kreeg deze op de dijk bij recreatieterrein Salmsteke in Lopik opgespeld door Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

De onderscheiding  ‘Pro Flora et Securitate’ is een initiatief van Peter Glas en is ingesteld tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen.

20160912_1321561Aangepast maaibeheer na proef
Tussen 2001 en 2009 heeft De Stichtse Rijnlanden een proef uitgevoerd met een aangepast maaibeheer van de dijk bij het Beusichemse veer. De soortenrijkdom nam spectaculair toe en daarom wordt dit maaibeheer sindsdien toegepast. Tijdens de Algemene Bestuursvergadering  van 6 juli 2016 steunde Water Natuurlijk de aangenomen motie over de ecologische mogelijkheden bij waterkeringen.

Deze motie biedt bijv. mogelijkheden om bijvoorbeeld minder vette klei bij dijkversterkingen toe te passen en het invoeren van een aangepast maaibeleid op de regionale waterkeringen.

Bloemrijke dijk
Een bloemrijke dijk is niet alleen erosiebestendiger door de goede wortelmat, de bloemen trekken ook hun veel nuttige bestuivende insecten aan, zoals hommels en bijen. En zo’n bloemrijke dijk zorgt voor een bijzondere landschapsbeleving, draagt bij aan het algemeen waterbewustzijn en het is gewoon veel mooier dan zo’n saaie groene dijk.

20160912_1333401Plan Ooievaar3.0 en bloemrijke dijken
Guus Beugelink, portefeuillehouder Flora en fauna, ging in op de toekomstplannen. Hij wil bekijken in hoeverre het mogelijk is om ook pachters van dijkpercelen te stimuleren om bloemrijkere dijken te realiseren. Ook wil hij een Plan Ooievaar 2.0 in het leven roepen om zo dijkversterking en natuurontwikkeling te combineren. Wethouder Gerrit Spelt was vereerd dat de bloemrijke dijk in de gemeente Lopik ligt.

20160912_1403141Wie nomineert zich in 2017?
Organisaties die zich bezighouden met maaibeheer en dijken kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een nominaties. Om voor de nominatie in aanmerking te komen, gelden er enkele bepalingen:

20160912_1338102Na afloop van de uitreiking gaf Peter Glas aan alle aanwezige een zakje bloemrijk zaad en spoorde ons aan om tijdens het fietsen of wandelen het bloemrijke zaad te verspreiden op de dijken.

Anja van Berckel

123456789101112131415