Utrechtse singel wordt groene slinger

5 oktober 2016
Is het je al opgevallen? Sinds kort liggen er in de Utrechtse singel op diverse locaties drijvende eilanden met moerasplanten. Ze maken deel uit van een serie samenhangende maatregelen om de singel te vergroenen. Een bewonersinitiatief, dat met steun van gemeente en waterschap gerealiseerd is. WN-bestuurder Harmke van Dam is een van de initiatiefnemers en … Lees "Utrechtse singel wordt groene slinger" verder

a-tolsteegbrug-wp_20160902_012-eilanden-plaatsen_598x338pxIs het je al opgevallen? Sinds kort liggen er in de Utrechtse singel op diverse locaties drijvende eilanden met moerasplanten. Ze maken deel uit van een serie samenhangende maatregelen om de singel te vergroenen. Een bewonersinitiatief, dat met steun van gemeente en waterschap gerealiseerd is. WN-bestuurder Harmke van Dam is een van de initiatiefnemers en werkt hard mee om het project tot een succes te maken. Nu eerst wachten op groeizaam weer.

c-maliesingel-wp_20160825_008-plaatsing-vooroever_169x225pxAanleiding
Directe aanleiding vormde de in 2012 aangelegde betonnen rand langs de historische singel (Stadsbuitengracht genoemd). Die vormt een harde barrière voor oeverplanten en veel dieren en een vreemd element in een beschermd rijksnatuurmonument. Terwijl juist die overgangszone voor de natuur zo belangrijk is. Het restaureren van de oorspronkelijke rand (opgemetselde klinkers) – voorkeur Monumentenzorg – was echter veel te duur en een natuurvriendelijke oever – voorkeur waterschap – was voor Monumentenzorg onbespreekbaar. Want de strakke, doorgaande vloeiende oeverlijn van het Zocherpark, een 19e eeuws landschapspark Engelse stijl, mocht niet worden aangetast. Maar wat dan wèl? Het werd een stalen wand, afgewerkt met een prefab betonnen rand met klinkerprofiel.

Bewonersinitiatief
Gelukkig was er eind 2013 de mogelijkheid om voor het Wijkwaterplan Binnenstad ideeën in te dienen. Voor een aantal bewoners aanleiding om zich te verenigen in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. De initiatiefgroep – waar WN-bestuurder Harmke van Dam ook deel van uitmaakt – heeft vervolgens bewonersideeën verzameld en uitgewerkt tot een samenhangend voorstel. In goed overleg met de gemeente en het waterschap. Want dat bleek gelukkig al gauw: de vergroeningsvoorstellen konden ook daar rekenen op veel sympathie. Blijkbaar was niemand echt gelukkig met de nieuwe betonnen constructie.

wp_20160526_002-drijfblad-bollen_598x338pxSamenhangende toepassingen
De vegetatie-eilanden maken deel uit van een serie samenhangende toepassingen om de singel (Stadsbuitengracht) te vergroenen. Behalve de eilanden wordt er ook een natuurvriendelijke oever aangelegd bij de Maliesingel. Hier ontbreekt de betonnen rand omdat er een rioolbuis in de weg ligt. Op luwe plekken bij enkele bruggen liggen buiten de vaarlijn onder water wilgentenen bollen met drijfbladwaterplanten. De wortels groeien naar beneden, de bladeren naar boven. Ook op de kant zijn enkele maatregelen in uitvoering. Zo krijgt de Stadsschouwburg een extra bloemrijke kant.

Al deze maatregelen zijn goed voor de natuur onder en boven water, ze zuiveren het water en dragen bij aan een aantrekkelijk stadsbeeld en gezond klimaat. En niet te vergeten: belangrijk als ecologische verbinding tussen Kromme Rijn, Vaartse Rijn, de Utrechtse parken en groenstroken, Vecht en Leidsche Rijn. De singel als groen-blauwe slinger door de stad. Een project dus dat prima aansluit bij de ideeën van Water Natuurlijk.

Strikte voorwaarden en vele functies
Het project kende een lange aanloop vanwege de vele randvoorwaarden en gebruiksfuncties. Behalve de strenge eisen van Erfgoed en de havenmeester, stelt ook het waterschap allerlei voorwaarden vanwege het waterbeheer en de vaarwegfunctie. De singel is een druk vaarwater en veel Utrechters genieten dagelijks van dit stukje stad en het monumentale Zocherpark. Er komen daarom alleen eilanden en drijfbladbollen waar voldoende ruimte is, op de luwe plekken en buiten de vaarlijn.

Pilot
Met alle benodigde vergunningen op zak, zijn in mei de uitvoeringswerkzaamheden gestart. In augustus gevolgd door het zichtbare deel: de aanleg van de eilanden en vooroever. Nu maar hopen dat de planten zich goed gaan ontwikkelen. Voorlopig gaat het om een pilot van drie jaar. Als de proef slaagt wordt het project uitgebreid naar de rest van de singel. Een motie daarover is al aangenomen.

Parallel aan dit project loopt een proef met mosselkratten van ecologisch adviesbureau Waardenburg. Ook die liggen in de luwte bij enkele bruggen op de bodem, waar zich mosselen kunnen vasthechten en waterplantjes ontwikkelen. Bij de Tolsteegbrug, naast het Louis Hartlooper Complex, kun je ze vaag zien liggen. Ook deze pilot is bedoeld om de waterkwaliteit en de ecologie in het water te verbeteren. Reden voor de gemeente en het waterschap om beide projecten te realiseren en financieren.

sam_1966-vlak-voor-wittevrouwenbrug-matje-en-grespijp_169x225pxEen aantal maatregelen zijn nog in ontwikkeling. Zo zijn we nog in overleg met de gemeente over extra voorzieningen voor dieren die moeite hebben uit het water te komen. Verder wordt gewerkt aan een ecologisch kunstproject bij het Centraal Museum. En rond het Wolvenplein hebben we goede ideeën voor een natuurvriendelijke oever met educatief vlonderpad. Ondertussen houden we in de gaten waar zich nieuwe vergroeningskansen voordoen. Tips zijn altijd welkom!

Beheer door vrijwilligers
Aan de vergunning is de verplichting gekoppeld dat vrijwilligers zorgen voor het kleine onderhoud en beheer, zoals het regelmatig verwijderen van zwerfvuil. De Initiatiefgroep Vergroening Singel blijft het centrale aanspreekpunt en begeleidt het vrijwilligerswerk. Binnenkort organiseren we een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden die af en toe willen meehelpen. Iedereen is welkom. Trouwens ook als passant kun je helpen van de pilot een succes te maken door af en toe plastic en blikjes te verwijderen.

Contact
Meer weten? Op de hoogte blijven? Meehelpen? Suggesties? Graag. Stuur een mailtje naar Harmke van Dam (Initiatiefgroep Vergroening Singel; harmke.van.dam@xs4all.nl).

Plan Ooievaar 2.0?

6 september 2016
Sinds het uitkomen van plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 ha uiterwaard tot natuur omgevormd. Er zijn nieuwe nevengeulen aangelegd, ooibossen opgeschoten, rivierverruimingsprojecten uitgevoerd (Ruimte voor de Rivier) en nieuwe landschappen ontstaan. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de Blauwe Kamer bij Rhenen en de Ewijkse Plaat, Meinerswijk en de Millingerwaard langs de Rijntakken … Lees "Plan Ooievaar 2.0?" verder

Sinds het uitkomen van plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 ha uiterwaard tot natuur omgevormd.

foto aanzicht rivier met shofel rechts in beeldEr zijn nieuwe nevengeulen aangelegd, ooibossen opgeschoten, rivierverruimingsprojecten uitgevoerd (Ruimte voor de Rivier) en nieuwe landschappen ontstaan. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de Blauwe Kamer bij Rhenen en de Ewijkse Plaat, Meinerswijk en de Millingerwaard langs de Rijntakken (achter Nijmegen). Rond 2020 begint Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Tijd voor plan Ooievaar 2.0? Water Natuurlijk neemt ism de fractie LNE het initiatief om eens met een andere bril naar het probleem te kijken.

schets rivierbeddingHoewel de Lekdijk zijn werk goed doet en dat gewoon blijft doen (hoog water tegen houden), heeft onderzoek uitgewezen dat de dijk niet overal voldoet aan de nieuwste inzichten omtrent stabiliteit. M.n. piping blijkt een bezwijkingsmechanisme te zijn wat fors aandacht verdient.

Piping
foto
Piping is het verschijnsel dat water wat bij hoge rivierstanden onder de dijk doorstroomt, zand mee gaat voeren en op die manier de dijk als het ware van binnen uit opvreet totdat de dijk bezwijkt. Piping wordt ook wel onderloopsheid genoemd. Er zijn verschillende oplossingen om piping te voorkomen, bijv. het vertikaal aanbrengen van geotextiel (soort worteldoek) in de dijk, waardoor wel het water, maar niet het zand wordt doorgelaten. Of het aanbrengen van een forse (ruimtevragende) berm aan de binnenkant van de dijk, waardoor de transportweg van het water (en het zand) langer wordt gemaakt. Welke maatregelen waar nodig zijn, wordt nu in kaart gebracht. De eerste grofstoffelijke ramingen van de kosten komen in de buurt van de 400 miljoen euro.

Plan Ooievaar; andere manier van rivierbeheer
Tot nu toe is er vooral civieltechnisch naar het probleem gekeken. Waar moet de dijk dikker, sterker of hoger? Maar misschien kan het ook anders. Misschien goedkoper, misschien ook niet, maar wel met meekoppeling van andere belangen (synergie) en met inschakeling van andere (ecologische, rivierdynamische) principes.

rivierbeddingIn plan Ooievaar uit 1985 is voor het eerst op een andere manier naar het rivierbeheer gekeken. Niet alleen het hydraulische belang van een vlotte afvoer van het rivierwater (hoogwaterbestrijding en veiligheid) in combinatie met het scheepvaartbelang, maar ook delfstoffenwinning (zand, grind, klei), landbouw, recreatie en natuurontwikkeling werden meegenomen.

In ecologisch opzicht vele malen rijker
foto paarden in rivierbedding
Die beoogde synergie was aanvankelijk verre van onomstreden, maar heeft er intussen wel toe geleid dat het rivierengebied in ecologisch opzicht vele malen rijker is dan in 1980. 70% van de stroomdalplanten (planten die echt aan het rivierengebied zijn gebonden) is sinds 1990 teruggekeerd of er op vooruit gegaan. Het herstel van libellen is ronduit spectaculair te noemen. Ook de visarend is terug in rivierengebied. Het kan dus ook anders! Samen met de “natuurjongens” in de fractie LNE (geborgde zetels Landbouw, Natuur en Bedrijven) heeft Water Natuurlijk het initiatief genomen om ook eens door een andere dan de civieltechnische bril naar het project dijkversterking te kijken door een aantal deskundigen bij elkaar te brengen om te brainstormen over de vraag of er in het traject Amerongen – Schoonhoven ook andere oplossingen mogelijk zijn. Wat daar uit gaat komen, is nog niet bekend, maar we houden je op de hoogte.

In het blad De Levende natuur jaargang 15 nummer 3 staat een artikel “Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers 

Op de site www.www.rijninbeeld.nl staan wat onderzoeksgebieden beschreven en zijn ze in kaart gebracht. 

Algemene beschouwingen “Met vertrouwen de toekomst tegemoet”

20 juli 2016
Algemene Beschouwingen 2016 “Met vertrouwen de toekomst tegemoet” Op 6 juli sloot het Algemeen Bestuur het bestuurlijke jaar af met een lange vergadering. Daarin werd verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en werden de lijnen voor 2017 uitgezet. Onze fractievoorzitter, Joke Leenders begon dit jaar de algemene beschouwingen als volgt: Voorzitter, de gevolgen van de … Lees "Algemene beschouwingen “Met vertrouwen de toekomst tegemoet”" verder

algemene beschouwingen 2016Algemene Beschouwingen 2016 “Met vertrouwen de toekomst tegemoet”

Op 6 juli sloot het Algemeen Bestuur het bestuurlijke jaar af met een lange vergadering. Daarin werd verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en werden de lijnen voor 2017 uitgezet. Onze fractievoorzitter, Joke Leenders begon dit jaar de algemene beschouwingen als volgt:

Voorzitter, de gevolgen van de klimaatverandering worden zichtbaarder. Net als in de politiek lijken de extremen sterker te worden. Na vele hoosbuien, hagelstenen xxl een grondverschuiving en ondergelopen kelders weet men ineens de weg naar het waterschap te vinden. Waterbewustzijn neemt snel toe als je land onder water staat of je kelder. Inbreng Water Natuurlijk Algemene beschouwingen 2016

Na een jaar besturen kunnen we tevreden zijn met wat gepresteerd is op het gebied van schoon water, de RWZI Utrecht, samenwerking rond de bodemdaling groene hart en een fruitteelt convenant in de kromme Rijnstreek. De financiën zijn op orde. Toch hebben we nog veel ambities voor duurzaamheid, ecologie, natuur en een eerlijke lastenverdeling. Onze motie over TTIP werd aangenomen, met dank aan de PvdD. Verder steunden we de moties over ecologisch beheer van waterkeringen en tekenden voor zo mogelijk behoud van de Doorslagsluis in Nieuwegein.

Dood hout in de Kromme Rijn

5 juli 2016
Deze week werd mijn oog getroffen door een persbericht van Rijkswaterstaat, wat luidde: ‘Na minstens 150 jaar is een bijzondere kokerjuffer teruggekeerd in de Nederlandse Rijn. Daarmee lijkt Rijkswaterstaat succes te hebben met het plaatsen van dood hout in de rivier.’Bij de Stichtse Rijnlanden zijn we in 2014  – op aandringen van Water Natuurlijk – … Lees "Dood hout in de Kromme Rijn" verder

dood hout breedbeeldDeze week werd mijn oog getroffen door een persbericht van Rijkswaterstaat, wat luidde: ‘Na minstens 150 jaar is een bijzondere kokerjuffer teruggekeerd in de Nederlandse Rijn. Daarmee lijkt Rijkswaterstaat succes te hebben met het plaatsen van dood hout in de rivier.’Bij de Stichtse Rijnlanden zijn we in 2014  – op aandringen van Water Natuurlijk – begonnen met het verkennen van de mogelijkheden van het inbrengen van dood hout in de Kromme Rijn.

We hebben daarvoor literatuur bekeken en verdere informatie ingewonnen (o.a. bij Piet Verdonschot, Wageningen). Dit heeft er toe geleid dat we op 2 plekken in de Kromme Rijn dood hout hebben ingebracht. In de nevengeul bij Odijk (takken en stammetjes) en in de Kromme Rijn zelf aan de noordkant van Odijk (vlechtschermen). Eind 2014 is een nulmeting (macrofauna) uitgevoerd op/nabij beide locaties.

doodhout bovenaanzicht

In 2015 is de nevengeul gegraven en is het dode hout ingebracht. Ook zijn de vlechtschermen geplaatst (die in 2016 nog worden aangepast omdat ze niet geheel voldoen aan de vooraf gestelde eisen). In het najaar van 2015 zijn beide locaties bemonsterd (macro-fauna, in de nevengeul ook vis).

Dit jaar (2016) gaan we weer macro-fauna (en in de nevengeul ook vis) bemonsteren (voorjaar à nevengeul; najaar à nevengeul en vlechtschermen) en laten we Aquon een beknopte analyse doen van de monitoringsresultaten tot dan toe. Aan de hand van de resultaten kunnen we kijken of er positieve effecten te zien zijn. En of we de proef een vervolg geven en/of opschalen.

Guus Beugelink, Hoogheemraad Water Natuurlijk

Zie ook: artikel over doodhout website ARK Natuurontwikkeling op website ARK Natuurontwikkeling

Lees meer bij artikel over dode bomen in rivier voor betere score KRW op website Buro Waardenburg.

Zie ook: artikel Kokerjuffer terug in rivier op website Rijkswaterstaat

Nieuwsbrief nr. 12 van Water Natuurlijk-HDSR is uit.

3 mei 2016
De nieuwsbrief 12 is uit. Deze eerste nieuwsbrief in 2016 heeft een metamorfose ondergaan met een nieuwe layout en opmaak. De nieuwsbrief kunt u in in zijn geheel lezen bij via de link Lees verder . Op de pagina nieuwsbrieven staan alle eerder uitgebrachte nieuwsbrieven bij elkaar

Knipsel nieuwsbrief 12De nieuwsbrief 12 is uit. Deze eerste nieuwsbrief in 2016 heeft een metamorfose ondergaan met een nieuwe layout en opmaak. De nieuwsbrief kunt u in in zijn geheel lezen bij via de link Lees verder . Op de pagina nieuwsbrieven staan alle eerder uitgebrachte nieuwsbrieven bij elkaar

Graskarper als biologische bestrijders

30 maart 2016
Karpers uitzetten, de hengelsport doet het graag. Hoewel karpers net zo Hollands zijn als tulpen, maken ze waterbeheerders zenuwachtig. Maar dan is daar de Graskarper, wie kent hem nog? Deze Aziatische riviervis woelt niet in de bodem en lust alleen maar planten. Momenteel lopen er samen met hengelsporters pilots om met graskarpers woekerende exotische waterplanten … Lees "Graskarper als biologische bestrijders" verder

Karpers uitzetten, de hengelsport doet het graag. Hoewel karpers net zo Hollands zijn als tulpen, maken ze waterbeheerders zenuwachtig. Maar dan is daar de Graskarper, wie kent hem nog? Deze Aziatische riviervis woelt niet in de bodem en lust alleen maar planten.

Momenteel lopen er samen met hengelsporters pilots om met graskarpers woekerende exotische waterplanten te bestrijden.

20160304_163750
wethouder Frits Beckerman, heemraad Dirk Siert Schoonman (ws Vallei en Veluwe), Sander Kantelberg (voorzitter HSV De Rietvoorn) en Jan van de Bovenkamp (vice voorzitter Sportvisserij Midwest Nederland) staan klaar om de graskarper uit te zetten

Woekerende waterplanten
Explosies van woekerende waterplanten komen steeds meer voor. Het verwijderen kost vele tonnen maar met graskarpers een fractie. De kunst is genoeg uit te zetten om het water open te houden, maar te weinig om de vegetatie te decimeren. Laten we hopen dat de graskarpers ze lusten.

Proef
Momenteel loopt er een proef op een initiatief van Hengelsportvereniging De Rietvoorn uit Veenendaal. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Veenendaal werken mee aan de proef. Over drie jaar wordt de proef geëvalueerd. De komende drie jaar zal daarom regelmatig worden gemeten hoeveel waterplanten er groeien en hoe het met de waterkwaliteit is gesteld.

Mogelijk alternatief voor maaien
De graskarpers kunnen, als zij hun werk goed doen, een milieu- en natuurvriendelijk alternatief vormen voor de traditionele maaimethoden. De vijvers worden nu eenmaal per jaar met de maaiboot gemaaid, wat een grote impact heeft op het onderwaterleven. Daarnaast leveren de graskarpers wellicht ook een financiële besparing op.

Carlo Rutjes,
rutjes.c@hdsr.nl

Bron: Graskarpers in vijvers Veenendaal

Het nieuwe waterbeheerplan Waterkoers

24 maart 2016
In tegenstelling tot het vorige waterbeheerplan, wat zeer minutieus en financieel onderbouwd was opgeschreven, is het nieuwe waterbeheerplan, Waterkoers geheten, zeer globaal, in voetbaltermen ‘hoog over’. Het is veel meer een beginselverklaring dan een plan. Het vorige plan was na 2 jaar achterhaald. We hopen met dit plan flexibeler te zijn en daardoor beter te … Lees "Het nieuwe waterbeheerplan Waterkoers" verder

In tegenstelling tot het vorige waterbeheerplan, wat zeer minutieus en financieel onderbouwd was opgeschreven, is het nieuwe waterbeheerplan, Waterkoers geheten, zeer globaal, in voetbaltermen ‘hoog over’. Het is veel meer een beginselverklaring dan een plan. Het vorige plan was na 2 jaar achterhaald. We hopen met dit plan flexibeler te zijn en daardoor beter te kunnen inspelen op onze veranderende omgeving schrijft Guus Beugelink. 

Piramide Waterkoers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Piramide Waterkoers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Piramide van Stichtse Rijnlanden
De vraag verschuift van “wat moet?” naar “wat is nodig?” om ons werk goed te doen. We hebben al een keur aan beleid en plannen. Nog een ‘beheerplan’ voegt niets toe. De taken van het waterschap zijn gedefinieerd in grondwet en waterwet. Wij werken aan waterbeheer vanuit een maatschappelijke behoefte, een duidelijk publieke taak. Deze relatie is weergegeven in de piramide van de Stichtse Rijnlanden. De basis van ons werk is het borgen van de veiligheid tegen overstromingen en het bijdragen aan de volksgezondheid door afvalwater te zuiveren etc. Zeg maar ‘de verplichte nummers’, die ook de basis van de piramide vormen. In de top vinden we zaken als beleving en recreatie. In de uitvoering van die taken is het waterschap veel vrijer.

Samen doen bij jaarlijkse voorjaarsnota
Het nieuwe motto: “Samen werken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving” omvat vanzelfsprekend ook “veilige dijken, droge voeten, schoon en gezond water”. Het waterschap gaat van “zorgen voor” naar “samen doen”. De inbreng van andere partijen is daarbij zeker zo belangrijk als die van onszelf. De waterkoers is meer een middel om in gesprek te gaan dan een plan waarin staat wat we gaan doen. Het voordeel van deze invulling van het wettelijke waterbeheerplan is dat het bestuur zich niet in 1x voor 6 jaar hoeft vast te leggen, maar dat er 6 jaar lang bij elke behandeling van de Voorjaarsnota en begroting prioriteiten kunnen worden gesteld en de doelen en bijbehorende middelen concreet kunnen worden gemaakt. De Waterkoers geeft wel richting en focus op de opgaven die op ons afkomen en de koers die ons waterschap daarbij wil varen.

Waterkoers; waterschap in verandering
Met de waterkoers laat het waterschap zien wie wij zijn, waar wij voor staan en vooral hoe wij in dit gebied, dat prachtig en ook complex is, goed waterbeheer willen blijven leveren!

De Waterkoers is wat mij betreft ook een metafoor voor een waterschap in verandering. Van een wat gesloten clubje techneuten die roestvrijstalen oplossingen bedenkt voor complexe waterproblemen (u begrijpt, ik chargeer) naar een club, die de luiken opengooit, die er op uit trekt en die met een zekere mate van eigenwijsheid, dwarsheid en innovatief denken de problemen van morgen te lijf gaat en daarbij actief de verbinding zoekt met onze maatschappelijke partners. Dat vraagt om focus, betrokkenheid en een lange termijn oriëntatie tegelijkertijd.

Waterbeheer is immers van de lange termijn!
Water Natuurlijk-HDSR  wil die ruimte graag gebruiken om samen met gemeenten, de provincie, Rijkswaterstaat, de natuur- en milieubeweging, de LTO en natuurlijk ook de gewone burger er voor te zorgen dat innovaties bijdragen aan de grote doelstellingen zoals het klimaatverdrag van Parijs, maar ook gewoon door slim werk met werk te maken.

Grote klussen vragen om..
Er komen grote klussen op ons af, de versterking van de Lekdijk, de Hollandsche IJssel, de bodemdaling, de rioolwaterzuivering in Utrecht om er maar een paar te noemen. Daar passen geen blauwdrukken bij, het vraagt om variëteit, om adaptief vermogen. Niet redeneren van “zo doen wij dat nu eenmaal” maar veel meer vanuit “wat is er nodig”. Het gaat ook niet allemaal in 1 keer goed, maar laten we elkaar de ruimte gunnen om af en toe een foutje te maken. Van je fouten leer je immers meer dan van je successen! Daar zit de kracht en het is mijn overtuiging dat de Waterkoers en de daarachter wegkomende werkwijze het nieuwe bestuurlijke normaal is! Ik hoop van harte dat u die overtuiging met mij deelt!

Guus Beugelink
21 maart 2016

Belastingherziening waterschappen in voorbereiding

Naar aanleiding van diverse onderzoeken en rapporten is door de Minister van I&M aangegeven om bij de wetwijzigingen ook te willen kijken naar de wijze waarop de waterschapheffingen worden vormgegeven. Met name bij de Waterwet en de Waterschapwet. Door de Unie van Waterschappen is een commissie ingesteld om de Minister van een advies te voorzien. … Lees "Belastingherziening waterschappen in voorbereiding" verder

Naar aanleiding van diverse onderzoeken en rapporten is door de Minister van I&M aangegeven om bij de wetwijzigingen ook te willen kijken naar de wijze waarop de waterschapheffingen worden vormgegeven. Met name bij de Waterwet en de Waterschapwet. Door de Unie van Waterschappen is een commissie ingesteld om de Minister van een advies te voorzien.

Waterschapsbelastingen
Waterschapsbelastingen

Speciale commissie
De commissie, onder leiding van de dijkgraaf van Zuiderzeeland mevr. Klavers, heeft met alle waterschappen gesprekken gevoerd om zich goed te kunnen voeden. Ook met HDSR heeft een gesprek plaatsgevonden en Water Natuurlijk-HDSR heeft daar haar punten in kunnen brengen. Vooraf werd door de commissie aangegeven behoefte hebben aan inbreng met alle uitersten in het spectrum, die mogelijk zijn, m.a.w. houd je niet in. Het tijdspad is strak om nog inbreng en invloed bij wetswijziging en volgende ronde verordeningen te kunnen hebben. Voor de zomer 2016 moet er een stuk liggen.

Voor Water Natuurlijk staat centraal in dit traject dat de vervuiler betaalt voor zijn acties en gebruiker betaalt naar rato van zijn/haar nut.
De onderdelen die aan de orde kwamen:

– Zuiveringsheffing
Water Naturlijk-HDSR  heeft aandacht gevraagd voor een aanslag naar waterverbruik, het omgaan met medicijnresten (b.v. opslag op aankoop medicijnen voor zuivering; 80% komt nl. uit huishoudens), hanteren verontreinigingsheffing, differentiëren vervuilingseenheden waarbij vergelijk met boerenbedrijf is gemaakt. Hierbij is ook stilgestaan bij het issue erfafspoeling (regeling in provincie Friesland en overleg HDSR met LTO) en tot slot introductie bonus/malus systeem. De commissie staat duidelijk open voor zoeken naar andere invulling van deze heffing.

– Veiligheid en keringen
Water Natuurlijk-HDSR heeft een pleidooi gehouden om dit apart te gaan opleggen, daarmee wordt meer zichtbaarheid bij de burger dat hij bijdraagt aan veiligheid (solidariteitsprincipe).Deze insteek is breed gedragen.

– Watersysteem
Met als onderdelen onder meer infra en natuur.Pleidooi van Water Natuurlijk deze lasten collectief op te vangen en onder te brengen bij ingezetenen (voor natuur gaat het om 0,1%, betekent verhoging van ingezetenen van 39 naar 39,1%).
De sfeer was uiterst plezierig, constructief en open. Het beeld is dat de commissie aanvoelt dat er iets moet gebeuren.

Jos Jansen
24 maart 2016

Zie ook het eerder verschenen artikel van Guus Beugelink; “Herziening belastingstelsel waterschappen nodig!” 

Rioolwater zuivings installatie Nieuwegein
Rioolwater zuivings installatie Nieuwegein

 

Op Beverexpeditie

 Op Beverexpeditie De bever rukt op, niet alleen in Nederland maar ook in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op 13 januari ben ik samen met de dijkgraaf en de mannen van de afdeling Muskusrattenbeheer op beverexpeditie geweest in de Elster Buitenwaard bij terrein van de voormalige steenfabriek. Sinds enige tijd zetten bevers daar … Lees "Op Beverexpeditie" verder

optie 1 Op Beverexpeditie

De bever rukt op, niet alleen in Nederland maar ook in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op 13 januari ben ik samen met de dijkgraaf en de mannen van de afdeling Muskusrattenbeheer op beverexpeditie geweest in de Elster Buitenwaard bij terrein van de voormalige steenfabriek. Sinds enige tijd zetten bevers daar de waterhuishouding volledig naar hun hand schrijft Guus Beugelink.

optie 6
De beverburcht bij Elster Buitenwaard

Vrijwillige medewerkers
Dat het goed gaat met de bever in Nederland is een teken dat het steeds beter gaat met de waterkwaliteit en natuurlijk ook met de beschikbaarheid van geschikte leefgebieden. Deze vrijwillige medewerkers van het waterschap en het Utrechts Landschap zijn onvermoeibaar waar het gaat om het aanpassen van de waterhuishouding van hun leefomgeving. In no time wordt een fors gebied onder water gezet door het bouwen van een dam in een strategisch gekozen ontwateringssloot.

Zolang dat gebeurt in natuurgebieden (grienden, uiterwaarden), zit hij niemand in het vaarwater en mag hij wat mij betreft zijn gang gaan. Maar we moeten oppassen dat zijn succes ook niet zijn ondergang wordt. Ook in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden zijn al bevers doodgereden, een teken dat ze op zoek zijn naar andere leefgebieden. Dat is ook de reden waarom ik bezig ben met een zg. beverprotocol, waarin we ingaan op vragen als: wanneer is sprake van overlast en wat mag je als waterbeheerder dan wel of juist niet doen?

Expeditie
Het werkbezoek was dan ook bedoeld om eens met eigen ogen te zien wat zo’n beest vermag. En dat is indrukwekkend! Met lieslaarzen door kniediep water en zuigende klei, hoppend van min of meer vast punt naar een hopelijk nog vaster punt, onderwijl je vasthoudend aan rietstengels (dat helpt, zeker met mijn postuur), betraden wij het domein van de bever. We hebben hem of haar niet gezien, maar wel de resultaten van zijn/haar werk. En die mogen er zijn! Zie de foto’s voor een impressie.

Guus Beugelink
optie 3optie 4  optie 2 nieuwsbrief

Flowerpower dijk: hoe waterveiligheid en ecologie hand in hand gaan

22 februari 2016
Flowerpower dijk: hoe waterveiligheid en ecologie hand in hand gaan Peter Glas heeft op 9 december afscheid genomen als voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tijdens zijn afscheid heeft hij een jaarlijks initiatief gelanceerd, de zgn. “Flowerpower Dijk”. Een initiatief waarbij organisaties kunnen laten zien dat waterveiligheid en ecologie prima samen gaan. De onderscheiding heeft … Lees "Flowerpower dijk: hoe waterveiligheid en ecologie hand in hand gaan" verder

dijk_gaat_op_in_landschap

Flowerpower dijk: hoe waterveiligheid en ecologie hand in hand gaan

Peter Glas heeft op 9 december afscheid genomen als voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tijdens zijn afscheid heeft hij een jaarlijks initiatief gelanceerd, de zgn. “Flowerpower Dijk”. Een initiatief waarbij organisaties kunnen laten zien dat waterveiligheid en ecologie prima samen gaan. De onderscheiding heeft als doelstelling de bevordering van bloemrijke dijken in Nederland. Het initiatief is ingegeven door Waterschap de Dommel.  Zij dragen jaarlijks bij aan het hoog water beschermingsprogramma (solidariteitsdeel), maar beheren zelf geen primaire waterkeringen.

Het initiatief van Peter Glas heeft de titel  gekregen “Pro Flora et Securitate”  (voor bloemen en veiligheid).

Veiligheid en ecologie
Een bloemrijke dijk heeft een vegetatie die bestaat uit een rijk mengsel van (bloemdragende) kruiden en grassen.  De crux is dat door de grote variatie in plantensoorten ook een goed ontwikkeld wortelstelsel ontstaat, wat veel beter bestand is tegen erosie dan een monotone grasmat. De bestendigheid van een dijk tegen uitschuring (erosie) door het langsstromende water is van groot belang voor de waterveiligheid. En het ziet er natuurlijk ook veel leuker uit! Een voorbeeld hoe veiligheid en ecologie goed samen gaan.Bloemrijke dijk

Bepalingen voor de nominaties
De onderscheiding is mede ingegeven door de overtuiging dat bloemrijke dijken een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van flora en fauna. En zo’n bloemrijke dijk zorgt voor een bijzondere landschapsbeleving, draagt bij aan het algemeen waterbewustzijn en het is gewoon veel mooier dan zo’n saaie groene dijk.

Om voor de nominatie in aanmerking te komen, gelden er enkele bepalingen:

  • Jaarlijks kunnen waterschappen en Rijkswaterstaat voor 23 februari personen of organisaties nomineren voor de onderscheiding;
  • Genomineerde personen of organisaties moeten kunnen laten zien dat zij het realiseren van de doelstellingen van de onderscheiding “bevordering van Bloemrijke Dijken” tot doel te hebben. Dat kan zowel het hoofddoel zijn, dan wel als expliciet nevendoel bij het beheren van de dijken.
  • Bij het aanmelden voor de nominatie hoort een beschrijving van het project en/of de bijdrage van betrokken organisatie.
  • Elk jaar zal op besluit van de watergraaf van waterschap De Dommel een aantal malen de onderscheiding worden verleend.
  • De uitreiking van de onderscheiding “Pro Flora et Securitate”  vindt altijd plaats op de locatie midden in de uitbundige bloemenpracht, bij zon, regen of wind.
  • Het waterschap c.q. Rijkswaterstaat waarbinnen het prijswinnende object is gelegen, zorgt voor gepaste ambiance, versnaperingen, bevordering waterbewustzijn, pers en publiciteit.

Grote en kleine initatieven
Alle leuke, grote of kleine bloemrijke initiatieven komen voor deze onderscheiding in aanmerking. De aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar Peter Glas (pglas@dommel.nl).
Hebt je nog vragen, twijfel niet en mail ze aan onze hoogheemraad Guus Beugelink (beugelink.g@hdsr.nl).

123456789101112131415