De succesfactoren van het Utrechtse fruitteeltconvenant

19 januari 2016
Hoogheemraaad Guus Beugelink (Water Natuurlijk) nam in 2011 een initiatief. Hij ging in gesprek met de Utrechtse fruitsector over het ‘gezamenlijke probleem’ van de normoverschrijdingen in het grond- en oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt. In 2012 is daarop het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ getekend door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse … Lees "De succesfactoren van het Utrechtse fruitteeltconvenant" verder
Hoogheemraad Guus Beugelink reikt aan fruitteler Gert van Os de prijs uit.
Hoogheemraad Guus Beugelink reikt aan fruitteler Gert van Os de prijs uit.

Hoogheemraaad Guus Beugelink (Water Natuurlijk) nam in 2011 een initiatief. Hij ging in gesprek met de Utrechtse fruitsector over het ‘gezamenlijke probleem’ van de normoverschrijdingen in het grond- en oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt. In 2012 is daarop het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ getekend door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelersorganisatie.

Ondertussen is het convenant een aantal jaren in werking en de eerste resultaten zijn goed: Het aantal normoverschrijdingen is teruggedrongen van gemiddeld 32 in de referentiejaren 2007 t/m 2010 naar twee in 2013 en twee in 2014. Recent reikte Guus aan fruitteler Gert van Os uit Benschop de prijs uit voor de meeste vooruitgang bij het verbeteren van de waterkwaliteit binnen het praktijknetwerk.

Hiermee zijn de doelstellingen van het convenant ruimschoots gehaald. Dit artikel op H2O online beschrijft (veertien) succesfactoren van de aanpak die als voorbeeld kan dienen om elders in het land succesvolle projecten uit te rollen.

bron: H2Oonline

Dank voor het vertrouwen en goede samenwerking in 2015

24 december 2015
Kerst en nieuwjaarswens 2015/2016 Aan het eind van een jaar is het een goede gewoonte eens terug te kijken wat er dat jaar allemaal is gebeurd. 2015 was voor Water Natuurlijk  HDSR een bijzonder jaar. Het is het jaar met de verkiezingen geweest, samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De verkiezingen zijn succesvol verlopen, … Lees "Dank voor het vertrouwen en goede samenwerking in 2015" verder

kerst en nieuwjaarskaart Water Natuurlijk strakke vormgeving

Kerst en nieuwjaarswens 2015/2016

Aan het eind van een jaar is het een goede gewoonte eens terug te kijken wat er dat jaar allemaal is gebeurd.

2015 was voor Water Natuurlijk  HDSR een bijzonder jaar. Het is het jaar met de verkiezingen geweest, samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De verkiezingen zijn succesvol verlopen, niet alleen door een goede opkomst maar ook door het resultaat voor Water Natuurlijk.

We konden weer met hetzelfde aantal zetels aan de slag in het
Algemeen Bestuur, 6 dus. Daarmee bleven we ook de grootste partij. Dat gaf ons ook weer het initiatief bij het maken van een coalitieakkoord en invullen van het Dagelijks Bestuur. We hebben daarbij goed gebruik gemaakt van onze lering uit de eerste formatie zes jaar geleden. Deze lessen leidde tot een soepel en ook constructief proces waarbij de oude coalitie is doorgezet. Nieuw fenomeen hierbij is dat de drie geborgden groeperingen zich in een fractie hebben gebundeld.

We zijn nu een klein jaar verder en kunnen constateren dat de soepele en constructieve start is doorgezet. Er is een goed inwerkprogramma op gang gekomen, tenslotte is twee derde van het Algemeen Bestuur nieuw; Voorjaarsnota 2016 en begroting 2016 zijn met algemene stemmen in het AB aangenomen; Waterkoers, het nieuwe Waterbeheerplan is in de inspraak gebracht. Ook als nieuwe fractie Water Natuurlijk, met maar liefst 4 nieuwe leden in het AB, groeien we naar een goed samenwerkend team. Samenvattend kunnen we aan het einde van 2015 stellen dat het waterschap goed op koers ligt. En daar hebben we als Water Natuurlijk een goede bijdrage aan geleverd.

Wij wensen iedereen sfeervolle kerstdagen en natuurlijk een bijzonder goed en gezond 2016.

Jos Jansen, vice-voorzitter fractie Water Natuurlijk HDSR

Hengelsport klaar voor Waterkoers 2016-2021

21 december 2015
Het nieuwe waterbeheerplan van De Stichtse Rijnlanden ‘Waterkoers 2016-2021’ ligt ter inspraak tot 13 januari.  In tegenstelling tot het vorige waterbeheerplan is het op hoofdlijnen. lees verder in “Waterkoers” Die hoofdlijnen worden elk jaar opnieuw ingevuld tot concrete plannen. Het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks aan de voorkant betrokken bij de invulling. Het nieuwe motto “van zorgen … Lees "Hengelsport klaar voor Waterkoers 2016-2021" verder

Knipsel menu waterkoers 2016-2021Het nieuwe waterbeheerplan van De Stichtse Rijnlanden ‘Waterkoers 2016-2021’ ligt ter inspraak tot 13 januari.  In tegenstelling tot het vorige waterbeheerplan is het op hoofdlijnen. lees verder in “Waterkoers”

Die hoofdlijnen worden elk jaar opnieuw ingevuld tot concrete plannen. Het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks aan de voorkant betrokken bij de invulling. Het nieuwe motto “van zorgen voor naar samen doen” is niet voor niets gekozen. De nieuwe aanpak geeft de kans om de achterban actief te betrekken bij de invulling van de Waterkoers.

De achterban betrekken betekent een zowel een luisterend oor voor goede ideeën, maar ook elkaar opzoeken voor de uitvoering. Is het idee nieuw? Nee, er gebeurt al veel, maar er zijn ook nog veel kansen die beter benut kunnen worden.

Veel kansen liggen bij  het betrekken van bijv. de georganiseerde hengelsport zoals Sportvisserij Nederland en de Algemene Utrechtse Hengelsportvereniging (AUHV), met 10.000 leden zo’n beetje de grootste regionale vereniging in het beheersgebied van het waterschap. Bij tal van activiteiten van de hengelsportorganisaties kan er worden samengewerkt met het Hoogheemraadschap, zie de link naar nota paragraaf genieten van water.  Een paar voorbeelden van kansen

Carlo, vissenbosVissenbossen
Onlangs zijn met subsidie van Sportvisserij Nederland op meerdere plekken in Nederland vissenbossen aangelegd, zoals in Houten op 14 december 2015. Het aanleggen van houtstructuren onder water is een van de meest effectieve maatregelen om de ecologie op orde te krijgen.

  • Carlo, kroosSamenwerkingskansen
    In veel water zijn exotische waterplanten een groeiend probleem. Vroeg bestrijden scheelt enorm veel kosten. Hengelsporters besteden vele uren aan de waterkant en zijn zo de ogen en oren in het veld.
  • In onze vorige nieuwsbrief nr.10 vertelde wij over het woekeren van exotische waterplanten waardoor sloten en kanalen en beken verstopt raken. Via een app iWaterplant kunnen waarnemingen worden doorgegeven

BOA’s
De AUHV neemt per 1 januari 2016 vier eigen BOA’s in dienst die controles langs de waterkant uitvoeren samen met de 14 eigen verenigingscontroleurs. Het waterschap heeft daar op veel plekken geen budget voor BOA’s.

Educatie over onderwaterleven
Er worden lessen gegeven op scholen over vissen en onderwaterleven, een stukje bewustwording over onze natuurlijke leefomgeving.

Onderzoek naar visstand
Onlangs is er een onderzoek naar de visstand bij Fort Blauwkapel gedaan.  Link naar videoverslag. De AUHV laat op eigen kosten in de belangrijkste wateren eens per vijf jaar de visstand onderzoeken. Het waterschap monitort de visstand ook in het kader van het ecologisch beheer dat bij het waterschap ligt.

Carlo; Hengelsporter Carlo, hengelsporter pakt vis uit rivierDit is zomaar een greep uit activiteiten waar participatie van de achterban en uitvoering van de waterkoers samen kunnen gaan. Ideeën en activiteiten zijn er genoeg.

Water Natuurlijk is al jaren van het ‘samen doen’ en zet dat de komende jaren, binnen  en buiten het waterschap, zeker voort. Wij nodigen de buitensportorganisaties dan ook uit om het nieuwe waterbeheerplan door te lezen op kansen voor uw buitensportorganisatie.  Twijfel niet om te reageren maar stuur een mail naar Carlo Rutjes  stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl

Waterkoers 2016-2021–van ‘zorgen voor’ naar ‘samen doen’

Sinds 2 december ligt het nieuwe waterbeheerplan van De Stichtse Rijnlanden ‘Waterkoers 2016-2021’ in de inspraak, tot 13 januari 2016. Geen vastomlijnd plan maar een koersbepaling, in een geheel nieuw jasje. Wat ook nieuw is: een nadrukkelijke uitnodiging om met iedereen in gesprek te komen en zoveel mogelijk samen op te trekken. Een flexibel plan … Lees "Waterkoers 2016-2021–van ‘zorgen voor’ naar ‘samen doen’" verder

Knipsel voorbeeld van schoonwater in de stad

Sinds 2 december ligt het nieuwe waterbeheerplan van De Stichtse Rijnlanden ‘Waterkoers 2016-2021’ in de inspraak, tot 13 januari 2016. Geen vastomlijnd plan maar een koersbepaling, in een geheel nieuw jasje. Wat ook nieuw is: een nadrukkelijke uitnodiging om met iedereen in gesprek te komen en zoveel mogelijk samen op te trekken. Een flexibel plan dus, met ruimte voor initiatieven uit de samenleving. De oude mantra “zorg voor veilige dijken, droge voeten en schoon water” heeft afgedaan. Water Natuurlijk is blij met het nieuwe motto “van zorgen voor naar samen doen”, met het waterschap als facilitator. Ook na vaststelling van de Waterkoers blijft deze uitnodiging staan. Je inbreng stopt niet na de inspraak.

inleiding waterkoers 1122x649Een van onze speerpunten is meer aandacht genereren voor water in en om de stad, daar dit raakt aan de kwaliteit van leefomgeving, gezondheid en klimaat inde stad, waar het  merendeel van alle inwoners van het waterschap wonen.  Dus: slimme oplossingen tegen wateroverlast, belang van schoon water, meer groen voor stadsnatuur en tegen hittestress,de recreatieve kanten van het water en de algemene beleving. En niet te vergeten: zichtbaar maken wat het waterschap hierin betekent. Misschien nog wel belangrijker dan het WAT is het HOE. Niet alleen zeggen wat er kan maar ook concreet maken hoe we dat het best kunnen realiseren. Voor het waterschap is het relatief nieuw om een actieve rol te spelen in de stad. Wij als WN-fractie zouden graag zien dat het niet alleen blijft bij goede intenties, maar dat er ook echt zichtbaar meer gebeurt.

loesje sloganDus: Goed idee? Kom er maar mee! Nu of later. En voor extra aandacht: deel je wensen, opmerkingen en ideeën vooral ook met de WN-fractie. Wij helpen graag mee om voor duurzame, natuurvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde ideeën de handen op elkaar te krijgen. Andersom ook: wij nemen ook zelf het initiatief als we verwachten dat we elkaar kunnen versterken door gelijkgerichte doelen te combineren en onze inzet te bundelen.

Wil je met ons meedenken over de strategie en over aansprekende activiteiten rond water en waterbewustzijn in de stad? Twijfel niet om het te melden aan Harmke van Dam, stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl

Vergeet ondertussen niet vóór 13 januari de opmerkingen en wensen die je nu al hebt over de Waterkoers 2016-2021 ook via de formele inspraakroute kenbaar te maken. Dat kan digitaal, per mail, per post of mondeling.

Herziening belastingstelsel waterschappen nodig!

16 november 2015
In het waterbeheervakblad Water Governance 04/2015 staat een artikel van Guus Beugelink. Daarin bepleit hij voor een grondige herziening van het belastingstelsel van de waterschappen. De noodzaak voor een eerlijk systeem Spraakwater is een rubriek in het waterbeheervakblad. Duidelijk is wel dat in ons waterschapsgebied stadsbewoners relatief veel meer betalen dan agrariĂ«rs. De wijze waarop waterschappen … Lees "Herziening belastingstelsel waterschappen nodig!" verder

In het waterbeheervakblad Water Governance 04/2015 staat een artikel van Guus Beugelink. Daarin bepleit hij voor een grondige herziening van het belastingstelsel van de waterschappen. De noodzaak voor een eerlijk systeem

Spraakwater is een rubriek in het waterbeheervakblad. Duidelijk is wel dat in ons Guus Beugelink Water Natuulijk HDSRwaterschapsgebied stadsbewoners relatief veel meer betalen dan agrariërs. De wijze waarop waterschappen hun tarieven moeten bepalen voor verschillende groepen denk aan inwoners, boeren, bedrijven en natuurterreinbeheerders, maakt het lastig om dit eerlijk te doen. Daarvoor is een herziening van het belastingstelsel broodnodig volgens Guus Beugelink.

Lees verder artikel: Water Governance 04 2015, Guus Beugelink, Herziening belastingstelsel waterschappen broodnodig

Daarom in dit artikel een pleidooi voor een grondige herziening van het belastingstelsel. Daarbij dienen het beginsel ‘de vervuiler/gebruiker betaalt’ en de trits ‘belang-betaling-zeggenschap’ op  evenwichtige ùn rechtvaardige wijze toegepast te worden.

Water Natuurlijk-HDSR nodigt u uit om te reageren op het (gehele) artikel.

Het Tijdschrift Water Governance is een vakblad over institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer. Het tijdschrift wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Het tijdschrift is bedoeld voor én wordt gevuld door professionals op het gebied van watergovernance. De redactie is een afspiegeling van dit netwerk en wordt vijf keer per jaar uitgegeven.

Is ons water schoon na zes jaren KRW ?

18 oktober 2015
De eerste fase van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zit er bijna op. Zes jaren waarin uiteenlopende maatregelen genomen zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. In december 2015 moeten Nederland aan Brussel rapporteren of we onze wateren op orde hebben. En zo niet, wat de waterbeheerders de komende 6 jaar daaraan gaan doen.   Een … Lees "Is ons water schoon na zes jaren KRW ?" verder

KRW - 340x261 foto natuurvriendelijke oever Kromme RijnDe eerste fase van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zit er bijna op. Zes jaren waarin uiteenlopende maatregelen genomen zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. In december 2015 moeten Nederland aan Brussel rapporteren of we onze wateren op orde hebben. En zo niet, wat de waterbeheerders de komende 6 jaar daaraan gaan doen.  

Een belangrijke stap is 30 september gezet: het AB van HDSR heeft unaniem het ontwerp-maatregelenpakket en de bijbehorende kredieten voor 2016-2019 vastgesteld.

Voor Water Natuurlijk is dit een belangrijk thema. Hieronder een weergave van de resultaten en de inzet van het Hoogheemraadschap (waterschap) De Stichtse Rijnlanden voor de komende jaren. Want voorlopig zijn we nog niet klaar. Ook het Algemeen Bestuur van HDSR is daarvan doordrongen.

Wat heeft het waterschap gedaan?
90% van de maatregelen uit het Waterbeheerplan 2009-2015 zijn uitgevoerd tegen minder kosten. Onder andere omdat diverse maatregelen konden meeliften met andere projecten. Iedereen heeft er hard aan getrokken om alle ambities waar te maken. Zo is een Kansenkrediet in het leven geroepen, waardoor extra maatregelen ingepast konden worden die werk met werk maken. Ook de Bijdrageregeling Impuls Kwaliteitswater in de stad  is een stimulans voor gemeenten  om waterkwaliteitsmaatregelen in stedelijk gebied te verder uit te werken. Voor veel gemeenten is dat een prikkel om watermaatregelen te nemen. De resterende 10% zit in de planning of is vanwege voortschrijdende inzichten in een ander jasje gestoken.

KRW 340x261 info-bord natuuroever GalecopperweteringInrichtingsmaatregelen
Er zijn vooral veel inrichtingsmaatregelen gerealiseerd: zoals een groot aantal vispassages, kilometers natuurvriendelijke oever en een nevengeul in de Kromme Rijn.

Daarnaast geeft HDSR het goede voorbeeld als het gaat om samenwerkingsprojecten met agrariĂ«rs over het terugdringen van nutriĂ«nten en bestrijdings middelen. Deze stoffen zorgen bijv. voor kroos in de sloot. Veel kroos creĂ«ert tekort aan zuurstof in de sloot. Dat is slecht voor de vissen en waterplanten. Met de fruittelers in het Kromme Rijngebied is een convenant afgesloten om het bestrijdingsmiddelengebruik te beperken en er is veel energie gestoken in samenwerking met agrarische collectieven. Want dat is in elk geval duidelijk: met alleen inrichtingsmaatregelen komen we er niet en voor de meest effectieve maatregelen moet je in de kleine wateren zijn. Terwijl alleen over de grote wateren – de waterlichamen – aan Brussel wordt gerapporteerd en verantwoording afgelegd.

kroossloot volkstuin ATV StadionResultaat inrichtingsmaatregelen
Het uitvoeren van maatregelen is nog iets anders dan het behalen van de doelen waar Brussel op toetst en hoe we onze wateren willen hebben. Uiteindelijk telt het resultaat: schoon, ecologisch goed functionerend grond- en oppervlaktewater. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Vooral nutriënten blijven een groot probleem. Ook duurt het heel lang voor sommige probleemstoffen zoals PAKs[1] uit het watermilieu verdwenen zijn. Stoffen die soms al jaren niet meer gebruikt worden bevinden zich nog in het water. Bovendien zijn ecologische effecten doorgaans niet direct zichtbaar en ook nog van veel andere zaken afhankelijk. Al met al komen de meeste wateren nog steeds niet goed uit de testen.

One out all out: Vanuit de gedachte dat de ecologische kwaliteit pas goed is als aan alle randvoorwaarden is voldaan, hanteert Brussel het principe “one out all out”. De slechtst scorende factor is bepalend voor het eindoordeel. Omdat in de meeste wateren minstens Ă©Ă©n factor nog niet voldoet, scoren op dit moment slechts 14 van de 30 waterlichamen in het HDSR-gebied aan de Goede Chemische Toestand en geen enkele aan de Goede Ecologische Toestand. Gelukkig is de praktijk minder dramatisch en zien we om ons heen zeker ook al verbeteringen, met name bij vissen, macrofauna[2] en macrofyten[3].

_____________________________________________________________________________________
[1]
PAKs: groep kankerverwekkende stoffen die bv vrijkomen bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, voedingsmiddelen en hout

[2] macrofauna: kleine (ongewervelde) waterbeestjes die je met het blote oog kunt zien (groter dan 0,5 mm): soorten als slakken, kevers, wormen, kreeftachtigen, libellenlarven enz.

[3] macrofyten: verzamelnaam voor de wat grotere planten (geen algen of wieren) die je ziet in het water en op de oever.
_______________________________________________________________________________________

Wat valt er nog te verbeteren?
We moeten zeker doorgaan met de stimulering van slimme koppelingen en de bijdrageregeling voor stedelijke projecten. We zijn blij dat het besef is ingedaald dat je voor de meest effectieve maatregelen in de kleine wateren moet zijn (95% van ons oppervlaktewater).

We moeten de probleemstoffen bij de bron aanpakken. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat het waterschap voortvarend aan de slag gaat. Door met agrarische collectieven de nutriëntenbelasting terug te dringen en via groen-blauwe diensten verschillende doelen te combineren.
Natuurvriendelijke oevers, ecologisch onderhoud en beheer zijn niet alleen goed voor de natuur. Ze dragen ook bij aan landschappelijke doelen en een klimaatrobuust systeem voor natte en droge perioden. De kunst is niet te blijven hangen in goede bedoelingen en tot uitstel neigende vrijblijvendheid.

Lang niet alles kan regionaal worden opgelost. Als landelijke partij zal Water Natuurlijk de lobby voortzetten om de probleemstoffen via regelgeving en financiële prikkels effectief aan te pakken. Het is de hoogste tijd dat de ministeries EZ en I&M via het nitraatprogramma de nutriëntenbelasting uit de landbouw aanpakken. Daarnaast vinden wij het wenselijk dat er voor hormoonstoffen, medicijnen en microplastics normen komen.

Communicatie
Voor Water Natuurlijk is de KRW een belangrijk programma.  Er komt extra nadruk op samenwerking en waterbewustzijn en dus op betere communicatie met alle belanghebbenden.  De kansen die zich voordoen, laten zien wat er allemaal gebeurt en wat dit oplevert in de dagelijks herkenbare praktijk. De kansen benutten zorgt voor het verbrede van inzicht en draagvlak voor de (extra) inzet die nodig is.

Wat helpt is dat onze Hoogheemraad Guus Beugelink hiervoor portefeuillehouder is. Dat schept natuurlijk ook verwachtingen, die we hopelijk waar kunnen maken. Regelmatig gaan we via de website en de nieuwsbrief over de voortgang rapporteren. Aanmelden voor de nieuwsbrief klik hier.

Redacteur: Harmke van Dam

Waterliniemuseum; water, natuur en cultuurhistorie komen samen in fort Vechten

13 oktober 2015
Donderdag 8 oktober is het waterliniemuseum officieel geopend door de gedeputeerden van de provincies Utrecht, Gelderland, Zuid Holland en Noord Holland. Het museum ligt op het terrein van fort Vechten in Bunnik. Het is een mooie cultuur-historische aanwinst voor het Kromme Rijngebied. In het museum komen water, natuur en cultuurhistorie samen. Water Natuurlijk draagt dat … Lees "Waterliniemuseum; water, natuur en cultuurhistorie komen samen in fort Vechten" verder

de Grebbelinie in beeldDonderdag 8 oktober is het waterliniemuseum officieel geopend door de gedeputeerden van de provincies Utrecht, Gelderland, Zuid Holland en Noord Holland. Het museum ligt op het terrein van fort Vechten in Bunnik. Het is een mooie cultuur-historische aanwinst voor het Kromme Rijngebied. In het museum komen water, natuur en cultuurhistorie samen.

Water Natuurlijk draagt dat een warm hart toe, het is een aanwinst voor de regio. In het museum kan je ontdekken hoe water werd ingezet om ons te verdedigen tegen de vijand (die geacht werd uit het oosten te komen). Ook wordt aandacht besteed aan de Grebbelinie en de IJssellinie. Het is een echt familiemuseum.

Het museumontwerp is geĂŻnspireerd op de landschappelijke vormen en is geheel uitgevoerd in maquette bij avondlicht 340x261bruin beton. Hoogtepunt van het collectie is de 50 meter lange maquette van de waterlinie waarbij polders onder water gezet kunnen worden.

Rondleiding “Lummelen in de Linie”
Tijdens een interactieve ontdekkingstocht kom je van alles te weten over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo is er een innovatieve en educatieve rondleiding “Lummelen in de Linie” in het reduit. Een reduit is een zelfstandig verdedigbaar fort binnen het fortterrein, en dient om de verdediging na de val van de hoofdwal te kunnen voortzetten. Tijdens de rondleiding wordt verteld over het leven van de soldaten gedurende de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. Soldaat Geert Been was een van de soldaten die daar was gelegerd. Via briefkaarten en brieven hield hij zijn familie op de hoogte. Tijdens de rondleiding wordt op educatieve en innovatieve wijze zijn leven in beeld gebracht. Water Natuurlijk nodigt je uit om op ontdekkingstocht te gaan naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie zowel in het museum als tijdens een heerlijke wandeling langs de Kromme Rijn en de andere forten. Voor verdere info over openingstijden en nieuws zie de link naar  waterliniemuseum

projectie Soldaat Beens in de Reduit 340x261 tekening waterlinie museum Fedor van Rossem 340x261 bovenaanzicht maquette waterlinie De ijssellinie in beeld

 

Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn feestelijk geopend

29 september 2015
  Tevreden over het resultaat en met een glimlach opende Guus Beugelink op woensdag 23 september de natuurvriendelijke oevers van de Kromme Rijn.  Hij deed dat  samen met wethouder Rob Zakee van de gemeente Bunnik en de kinderen van groep 5 en 6 van basisschool  ‘t Buurthonk  in Odijk. Er werd een spannende badeendjesrace gehouden. … Lees "Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn feestelijk geopend" verder
Iedereen in afwachting van onthulling
groep 5 & 6,  Rekkik, Rob Zakee en Guus Beugelink in afwachting van onthulling

 

kinderen staan klaar op brug voor badeendjesrace
Klaar voor de badeentjes race, Reinseweg 14

Tevreden over het resultaat en met een glimlach opende Guus Beugelink op woensdag 23 september de natuurvriendelijke oevers van de Kromme Rijn.  Hij deed dat  samen met wethouder Rob Zakee van de gemeente Bunnik en de kinderen van groep 5 en 6 van basisschool  ‘t Buurthonk  in Odijk.

Er werd een spannende badeendjesrace gehouden. Uiteindelijk bereikten  drie badeendjes het eerste een aangegeven punt in de Kromme Rijn en werden daar uit het water gevist door Rekkik de Kikker.

De drie winnaars van de race onthulde samen met Guus Beugelink en Rob Zakee een speciale  picknickbank. De bank staat ter hoogte van de Rijnseweg 14 in Odijk naast het fiets- en wandelpad(het Jaagpad).

Op drie locaties langs de Kromme Rijn zijn de oevers natuurvriendelijk ingericht: bij de Stenenbrug, nabij de Watertorenweg en bij de Rhijnestein in Cothen. In totaal is Ă©Ă©n kilometer oever aangepakt om de waterkwaliteit in de Kromme Rijn te verbeteren, zodat de rivier een meer natuurlijk karakter krijgt. Aannemer Jos Scholman heeft een mooie film gemaakt over het hele project. Die is te bekijken via hun website.

De rivier de Kromme Rijn is plaatselijk verbreed, zoals achter het gemeentehuis, om de relatief hoge stroomsnelheid te verminderen. Daardoor krijgen allerlei organismen een betere kans om zich ergens te vestigen. Door tegelijkertijd de oevers te verflauwen ontstaat een betere overgang van nat naar droog waar zich waterplanten kunnen vestigen en vissen kunnen paaien. Kortom, met deze inrichtingsmaatregelen komen we tegemoet aan de eisen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Water Natuurlijk-HDSR is een warm pleitbezorger van dit type maatregelen omdat het bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het water en de natuur en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

De Kromme Rijn
De Kromme Rijn

Recreatie op en rond de Kromme Rijn
Het wandelpad (Het Jaagpad) langs de Kromme Rijn is verplaatst en verbeterd. Er zijn een vissteiger en een kanosteiger aangelegd. Om kennis te maken met de rijke natuur langs de Kromme Rijn, organiseert Utrechts Landschap vaarexcursies met de Pont van Het Landschap.De Krommerijnboot ligt klaar
De excursies beginnen in Excursiecentrum Niënhof. Meer informatie over varen met de pont van het landschap

Door de aanpassingen van het Jaagpad is er een bijzondere  mooie wandelroute  van Odijk via fort Rhijnauwen naar fort Vechten in Bunnik ontstaan.  Fort Vechten is  een prima start- en eindpunt voor een wandeling.  Het Toeristisch Overstap Punt (TOP) Fort Vechten, in juli geopend door de wielrenster Marianne Vos,  bevat een  ruime parkeer en een horecavoorziening. Het fort is vrij toegankelijk van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis fortrondleiding is er op zondag om 14.00 en 15.30 uur. Wilt u genieten van een drankje in een prachtige omgeving? De brasserie is open van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur.Toeristisch Overstap Punt fort Vechten bank onthultopening informatiezuil TOP fort Vechten

Quizwinnaar(s) hebben meeloopmiddag hoogheemraad

28 augustus 2015
Vrijdag 21 augustus was het zover. Floor Tuinstra en haar twee zonen Willem en Wouter gaan een middagje meelopen met hoogheemraad Guus Beugelink. Want zij zijn de quizwinnaaars van “Gluren bij het waterschapsbestuur”. De quiz werd gehouden tijdens een markt in de Griftsteede in Utrecht gedurende de waterweek. De waterweek werd georganiseerd door Utrecht Natuurlijk … Lees "Quizwinnaar(s) hebben meeloopmiddag hoogheemraad" verder
Quizwinnaars lnr. Wouter, Willem, Floor, in Houten
Quizwinnaars vlnr. Wouter, Willem, Floor, in Houten

Vrijdag 21 augustus was het zover. Floor Tuinstra en haar twee zonen Willem en Wouter gaan een middagje meelopen met hoogheemraad Guus Beugelink. Want zij zijn de quizwinnaaars van “Gluren bij het waterschapsbestuur”.

De quiz werd gehouden tijdens een markt in de Griftsteede in Utrecht gedurende de waterweek. De waterweek werd georganiseerd door Utrecht Natuurlijk www.utrechtnatuurlijk.nl. Deze organisatie  brengt de natuur dichtbij voor alle Utrechters en maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer.  Zij beheren negen Steedes (ruimten rondom een kinderboerderij) en speeltuinen en de stadstuinen in Utrecht.

Guus Beugelink (hoogheemraad) en Anja van Berckel (Public relations WN-HDSR) verwelkomden de winnaars op het kantoor van HDSR in Houten. Het middagprogramma is in overleg met de winnaars samengesteld. De winnaars hadden zich goed voorbereid door het filmpje “Werken aan water”  van De Stichtse Rijnlanden te bekijken.

De Kromme Rijn
Na de lunch ging de rit naar de natuurvriendelijke oever langs de Kromme Rijn in Bunnik/Odijk. Guus vertelde dat sinds 2009 op al het water in Nederland (en de rest van Europa) de Kader Richtlijn Water (KRW) van toepassing is. Behalve de chemische kwaliteit moet ook de ecologische kwaliteit van het water worden verbeterd. Dan hebben we het vooral over vissen, waterplanten, algen en kleine waterbeestjes. Daarvoor zijn aanpassingen aan sloten, kanalen en rivieren nodig.

In het geval van de Kromme Rijn is de rivier plaatselijk verbreed om de relatief hoge stroomsnelheid te verminderen. Daardoor krijgen allerlei organismen een betere kans om zich ergens te vestigen. Door tegelijkertijd de oevers te verflauwen ontstaat een betere overgang van nat naar droog waar zich waterplanten kunnen vestigen en vissen kunnen paaien. Kortom, met deze inrichtingsmaatregelen kom je tegemoet aan de eisen van de KRW. Water Natuurlijk-HDSR is een warm pleitbezorger van dit type maatregelen omdat het bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het water en de natuur en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Verder is het wandelpad langs de Kromme Rijn  verplaatst en verbeterd.

Vispassage bij Caspargouw
Daarna ging de rit naar de het gemaal en de vispassages bij Caspargouw (Wijk bij Duurstede) Daar vertelde Guus over de drie soorten vispassages die achter elkaar liggen en dat ze drie verschillende waterpeilen overbruggen. De passages zorgen voor de verbinding tussen het leefgebied van vissen in het Amsterdam-Rijnkanaal en het achterliggende Kromme Rijngebied.

Rioolwater zuiveringsinstallatie
Daarna ging en we richting Rioolwater Zuiveringsinstallatie in Nieuwegein. In de instructieruimte werd getoond hoe rioolwater en schoon water er in de verschillende fases uitziet. Daarna werd tijdens een rondleiding op het terrein uitgelegd hoe het proces verloopt. Na afloop van de rondleiding ontvingen de quizwinnaars een bouwplaat van de rioolzuiveringsinstallatie.

Voor Floor, Willem en Wouter is het helemaal duidelijk wat een hoogheemraad zoal doet. Water Natuurlijk-HDSR wil de quiz “Gluren bij het waterschapsbestuur” continueren tijdens watergerelateerde evenementen. Mocht een organisatie belangstelling hebben laat  ze dan contact met ons opnemen via de mail: stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl.

Gezellige aanloop tijdens “gluren bij het waterschapsbestuur”

14 juli 2015
Woensdagmiddag 8 juli was er een gezellige aanloop bij de kraam van Water Natuurlijk HDSR tijdens de eerste Utrechtse waterweek. De kraam stond in het gebouw waar ook het informatiecentrum Griftsteede is gevestigd. In de kraam konden de bezoekers raden waar de verschillende soorten watertjes vandaan kwamen door de locaties te benoemen. Het water uit … Lees "Gezellige aanloop tijdens “gluren bij het waterschapsbestuur”" verder

20150708_140253

Woensdagmiddag 8 juli was er een gezellige aanloop bij de kraam van Water Natuurlijk HDSR tijdens de eerste Utrechtse waterweek. De kraam stond in het gebouw waar ook het informatiecentrum Griftsteede is gevestigd.

In de kraam konden de bezoekers raden waar de verschillende soorten watertjes vandaan kwamen door de locaties te benoemen. Het water uit de Oudegracht ziet er anders uit dan water uit de Maarsseveense plassen of uit de Grift. Bezoekers konden het met elkaar vergelijken. Er stonden 20150708_134243negen verschillende soorten watertjes in de kraam.

Je kon quizvragen beantwoorden over het waterschapsbestuur. In de kraam stond een brievenbus, de bezoekers konden  even gluren door de brievenbusgleuf en het ingevulde formulier erin doen.

In de kraam hingen ook posters met zoet- en zoutwatervissen. Sportvisserij Nederland heeft de posters beschikbaar gesteld aan Water Natuurlijk. Op de posters was te zien welke vissen zoal leven in de Utrechtse wateren.

Tijdens de zomervakantie is contact opgenomen met quizwinnaars.
De eerste quizwinnaar is Annemieke Drost, zij gaat eind september een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen.
De andere quizwinnaar is Floortje Tuinsma, zij gaat vrijdag 20 augustus met haar twee zonen een middagje meelopen met de Hoogheemraad Guus Beugelink.

123456789101112131415