Fractievoorzitter Joke Leenders houdt inleiding coalitieakkoord

3 juni 2015
Bij de start van de nieuwe coalitie-periode hield fractie-voorzitter Joke Leenders tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur een inleiding over het coalitieakkoord.

fractie Water Natuurlijk HDSR vlnr. Carlo Rutjes (zittend), Jos Jansen, Els Otterman, Harmke van Dam(zittend), Joke Leenders, Guus Beugelinkfractie Water Natuurlijk HDSR
vlnr. Carlo Rutjes (zittend), Jos Jansen, Els Otterman, Harmke van Dam(zittend), Joke Leenders, Guus Beugelink

Bij de start van de nieuwe coalitie-periode hield fractie-voorzitter Joke Leenders tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur een inleiding over het coalitieakkoord:

“De goede dingen blijven doen, zo eindigde Guus Beugelink zijn toelichting op het coalitie-akkoord en zijn terugblik op de vorige periode. Een akkoord waar wij als Water Natuurlijk ons voor de volle 100 % voor in zullen zetten in de komende periode, net als in de afgelopen periode is gebeurd.  Wij willen niet alleen  de goede dingen doen, maar de dingen ook goed doen. In samenwerking met de coalitie maar ook met u allen in het AB en met de organisatie. In dialoog met mede overheden en alle  ingelanden van ons gebied.

De goede afspraken in coalitieakkoord Er zijn een aantal goede dingen afgesproken in de coalitie: over veiligheid, over gezond en schoon water, over stimulansgeld voor water in de stad, over herstel van de natuur en respect voor het landschap en cultuurhistorie en over het scheppen van recreatiemogelijkheden op en langs het water. Over een degelijk financieel beleid en over het toewerken naar een eerlijke kostentoedeling. U kunt dat allemaal nalezen. Maar er is meer mogelijk. We willen niet alleen de goede dingen doen, maar we willen ze ook goed doen; namelijk duurzaam.

Duurzaamheid begrip Water Natuurlijk¬†Duurzaamheid, een groot begrip dat ik hier toch wat verder inhoud wil geven voor het waterschap.¬† Want als waterschap zijn we een organisatie die een groot publiek belang dient: kern van onze opdracht is het op lange termijn mogelijk maken dat we in dit deltagebied kunnen blijven wonen, werken en recre√ęren en het gebied leefbaar blijft; en dat op zo‚Äôn manier dat we met ons handelen geen roofbouw plegen op bronnen van bestaan maar die voor anderen nu en in de toekomst beschikbaar houden. We willen negatieve gevolgen van ons handelen niet afwentelen op anderen of toekomstige generaties.

Johan Blom zegt daar iets over in H2O: ‚Äėduurzaam waterbeheer is het zo lang mogelijk veilig bewoonbaar en leefbaar houden van Nederland‚Äô)¬† Die kwaliteit van leven staat op de lange termijn onder druk door zeespiegelstijging, klimaatverandering waardoor verdroging of¬† wateroverlast ontstaat, bodemdaling, verzilting, vervuiling van het oppervlaktewater

Allemaal onderwerpen waar wij direct mee te maken hebben. Daar komt nog bij dat HDSR een onderdeel van de overheid is die mee aan de lat staat voor afspraken op het gebied van het energiebeleid,  het uitvoeren van sociale afspraken en het behoud en herstel van de natuur. Duurzaamheid is daarmee geen modewoord, geen kers op de taart, maar de taartbodem, een principe dat bij al ons handelen leidend moet zijn; de basis dus.

Water Natuurlijk ziet kansen Waar te beginnen? Water Natuurlijk ziet kansen. Kansen voor het verduurzamen van de afvalwaterzuivering. Als daar de energierekening, die nu zo’n 80 % is van het totaal, naar beneden kan heeft dat een goede invloed op de kosten en de heffingen.

De Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek vinden wij goede concepten om verder mee te werken.  Dat vraagt om een nieuwe manier van denken over investeringen en een rekenmethodiek voor duurzame investeringen. Dat vraagt om innovatie.

Maar dat vraagt vooral om wilsvorming vanuit het bestuur om er met elkaar voor te gaan. Voor een energieneutraal waterschap, voor een waterzuivering die energie levert i.p.v., verbruikt, voor het gebruik van afvalstoffen als grondstof, voor energiebesparing en de toepassing van hernieuwbare energie in onze eigen gebouwen en voor maatschappelijk verantwoord handelen van de organisatie. Daarbij zijn gerichte keuzes nodig en focus zodat het meetbaar en zichtbaar is. Stel een aantal concrete doelen die uitdagen en die motiveren. Stel vast wat onze volgende stap zou kunnen zijn. Benut daarbij de goede initiatieven en idee√ęn uit de organisatie. Graag roepen we die organisatie op om de uitdaging aan te gaan en out of the box te durven denken zodat¬† er een klimaat ontstaat waarin die goede initiatieven en idee√ęn ook gedijen.

Wij zien als Water Natuurlijk kansen om dit te laten slagen met de inzet van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de organisatie. We zien dan ook de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Guus Beugelink (WN) aanvaardt functie hoogheemraad in HDSR

Tijdens de eerste vergadering op 27 mei van het nieuwe algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)heeft Guus Beugelink (WN) zijn functie als hoogheemraad aanvaard. Guus is herbenoemd tot lid van het nieuwe dagelijks bestuur. Volgens Guus Beugelink van Water Natuurlijk is het een goed coalitieakkoord ‚Äúwaar voldoende ruimte inzit om onze speerpunten extra … Lees "Guus Beugelink (WN) aanvaardt functie hoogheemraad in HDSR" verder

Tijdens de eerste vergadering op 27 mei van het nieuwe algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)heeft Guus Beugelink (WN) zijn functie als hoogheemraad aanvaard. Guus is herbenoemd tot lid van het nieuwe dagelijks bestuur.

Guus Beugelink (WN) ontvangt felicitatie van Joke Leenders (fractievoorzitter WN)
Guus Beugelink (WN) ontvangt felicitatie van Joke Leenders (fractievoorzitter WN)

Volgens Guus Beugelink van Water Natuurlijk is het een goed coalitieakkoord ‚Äúwaar voldoende ruimte inzit om onze speerpunten extra aandacht te geven. Het nieuwe coalitie-akkoord heeft als motto ‚Äúbewust leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving‚ÄĚ.

We blijven de goede dingen doen met open communicatie met de bewoners, organisatie en belanghebbende in de Stichtse Rijnlanden‚ÄĚ

In het coalitieakkoord vragen en krijgen drie type gebieden het maatwerk wat nodig is.

 • Het oostelijk gebied; zoals de verdrogingsbestrijding, dat water op de juiste plaats beschikbaar is.
 • Het stedelijk gebied; vanwege de zichtbaar matige waterkwaliteit, het kostbare beheer en instandhouding, de uitwerkingen van de neerslag, de hittestress en/of frequentere droogte.
 • Het westelijk veenweidegebied; het peilbeheer bij bodemdaling, de wateroverlast, potenti√ęle droogte en de oplopende beheer- en instandhoudingskosten van het watersysteem.

Verder staan er vier grote projecten met grote uitdagingen op het programma. Zie ook www.waternatuurlijk.nl/coalitieakkoord-hdsr-is-gereed/

Guus Beugelink heeft onder andere het Oostelijke gebied van HDSR onder zijn hoede. In het gebied spelen de verdrogingsbestrijding en zorgen dat water op de juiste plaats beschikbaar is een belangrijke rol.
Het Oostelijk gebied betreft; De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Houten.

Verder bestaat de portefeuille uit:
– Klimaatadaptatie, duurzaamheid, en MVO
– Waterkwaliteit
– watersysteem en wateropgave
Рagenda’s Vitaal Platteland
– gemeentelijke waterplannen
– watergebiedsplannen
– waterketen (afkoppelen, gemeentelijk rioolstelsel, overstorten, optimalisatiestudies)
– grondwaterbeheer
– klimaatadaptatie, duurzaamheid, en mvo
– Waterkwaliteit
– watersysteem en wateropgave
Рagenda’s Vitaal Platteland
– gemeentelijke waterplannen
– watergebiedsplannen
– waterketen (afkoppelen, gemeentelijk rioolstelsel, overstorten, optimalisatiestudies)
– grondwaterbeheer

Els van der Vorm (WN) houdt afscheidspeech HDSR

Els van der Vorm van Water Natuurlijk nam op 26 mei 2015 ¬†tijdens de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur afscheid van het waterschapsbestuur, waar zij sinds 2003 actief in was. De laatste 2,5 ¬†jaar als lid van het dagelijks bestuur. Els gaf in haar afscheidsspeech een terugblik en vooruitblik op een aantal markante … Lees "Els van der Vorm (WN) houdt afscheidspeech HDSR" verder
Els van der Vorm ontving voor haar afscheid een oorkonde met o.a. alle voormalige heemraden
Els van der Vorm ontving voor haar afscheid een oorkonde met o.a. alle voormalige heemraden

Els van der Vorm van Water Natuurlijk nam op 26 mei 2015  tijdens de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur afscheid van het waterschapsbestuur, waar zij sinds 2003 actief in was. De laatste 2,5  jaar als lid van het dagelijks bestuur. Els gaf in haar afscheidsspeech een terugblik en vooruitblik op een aantal markante zaken uit haar portefeuille zoals de geplande nieuwbouw van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Utrecht en de kansen  om ook met andere gemeenten meer te gaan samenwerken in de uitvoering op het gebied van maaibeheer en rioolbeheer.

De afscheidsspeech van Els van der Vorm Vandaag komt er een eind aan mijn bestuursperiode bij de Stichtse Rijnlanden. In 2003 ben ik begonnen als lid van het algemeen bestuur(AB) en eind februari 2013 kreeg ik het vertrouwen van het AB om lid van het dagelijks bestuur(DB)  te mogen zijn. Het bestuurswerk heb ik altijd met veel plezier gedaan. Vooral de laatste jaren als lid van het college waren voor mij boeiende jaren.

Graag wil ik nog even stilstaan bij een zes markante zaken uit mijn portefeuille. Daarbij zal ik terugblikken, maar ook vooruitkijken naar wat u nog kunt verwachten.

 1. Mijn grootste klus, de nieuwbouw van de zuivering Utrecht, is, wat betreft besluitvorming in het AB, vorig jaar afgerond. Dat is een intensieve samenwerking geweest tussen de projectdirectie, het college en het algemeen bestuur. Het AB heeft daarbij in het hele traject duidelijke financi√ęle en inhoudelijke kaders meegegeven aan het college. Dit jaar volgt de aanbesteding door het college en, als alles volgens planning verloopt, staat er in 2019 een nieuwe zuivering, nog net binnen uw bestuursperiode!
 2. Een ander dossier van de afgelopen jaren is de nieuwe Keur. Het AB heeft besloten dat wij, in navolging van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de grondslag van de Keur veranderen: Van ‚Äėnee er mag niets tenzij wij zeggen dat het mag‚Äô naar ‚Äėja alles mag mits u zorgvuldig met dijken en watersysteem omgaat‚Äô. Hierdoor wordt overbodige vergunningverlening voorkomen en wordt geanticipeerd op het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet.
 3. De samenwerking met gemeenten in de waterketen gebeurt vanuit Winnet, het Water Innovatie Netwerk. Een gezamenlijke organisatie van gemeenten en waterschap. In dit verband hebben we vorig jaar een gezamenlijke financi√ęle besparingsambitie afgesproken. HDSR heeft daarbij aangegeven dat de kosten van het zuiveringsbeheer tussen 2010 en 2020 ruim 6 miljoen structureel per jaar minder zullen stijgen dan oorspronkelijk verwacht. Dat is een forse besparingsambitie.¬†Mede om hier invulling aan te geven is het zuiveringsbeheer vanaf dit jaar een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid binnen de organisatie geworden . Hiermee kan het zuiveringsbeheer zakelijker en professioneler worden opgepakt, met een integrale benadering van het werk. Om dit te ondersteunen is het afgelopen jaar ook besloten om het reguliere groot onderhoud, dus de vervangingen aan het einde van de levensduur, in een zogenaamd Groot Onderhouds Plan, een GOP, onder te brengen, voor 5 jaar. Om een impuls te geven aan de efficiency heeft het AB voor de uitvoering van dit GOP 10% minder krediet verleend dan op grond van de vervanging na afloop van de afschrijvingstermijnen is berekend.
 4. Vanuit Winnet ontstaan ook andere mooie initiatieven. Zo werken we met Nieuwegein vanaf dit jaar met een gezamenlijk maaibestek. E√©n keer langs bij de inwoners en √©√©n loket waar men terecht kan met vragen. Dat is logisch naar de burger toe en naar verwachting ook effici√ęnter. U begrijpt, hier liggen kansen om ook met andere gemeenten meer te gaan samenwerken in de uitvoering! Overigens, met Utrecht lopen die gesprekken al!
 5. Een andere nieuwe ontwikkeling die ik hier zeker ook wil noemen, is, dat we zijn ingegaan op de wens van de gemeente Lopik om het rioolbeheer over te nemen. Recent hebben we hierover een bestuurlijke afspraak gemaakt. Wat dit nu precies betekent in de praktijk en hoe we dat gaan doen, daar wordt samen over nagedacht.
 6. Als laatste in dit rijtje noem ik Aquon, het laboratorium waar we met negen waterschappen gezamenlijk eigenaar van zijn. Dit is een complex dossier doordat de uitgangspositie van de waterschappen verschillend is. Een aantal waterschappen heeft gebouwen en personeel ingebracht, anderen, zoals HDSR hebben dat niet. Inmiddels is gebleken dat vooral de waterschappen die personeel hebben ingebracht veel minder werk naar Aquon brengen dan zij in de business case hebben aangegeven. Het gevolg is een overcapaciteit van 30%, waardoor reorganiseren noodzakelijk is geworden. Dit leidt natuurlijk tot stevige discussies wie nu wat moet gaan betalen.

Zoals u ziet speelt er het nodige waar u ook de komende tijd mee in aanraking zult komen en gevraagd zult worden besluiten te nemen of richting te geven.

Tot slot wil ik memoreren dat het voor mij als hoogheemraad belangrijk was om te werken vanuit het beleid en het gedachtegoed dat het algemeen bestuur aan het college meegeeft. Samen ben je het bestuur van het waterschap en samen geef je invulling aan het werk van het waterschap. Ik waardeer het daarom enorm dat ik in de afgelopen jaren heb mogen voelen dat het vertrouwen in mij als hoogheemraad is gebleven. Dat heb ik ervaren als een ondersteuning bij het werk wat ik deed. En daarvoor wil ik het algemeen bestuur hartelijk bedanken. Wat dat betreft wens ik u toe dat u ook in de komende bestuursperiode zult werken in goede samenwerking en harmonie en vanuit het vertrouwen in elkaar. Dan wordt het ongetwijfeld een periode met mooie resultaten waar u trots op kunt zijn. Ik wens u allen daarbij veel inspiratie en succes”

Els van der Vorm

Anja van Berckel – Communicatie en PR

1 mei 2015
Anja van Berckel¬† (nr. 17 WSV 2015 behaalde 999 voorkeurstemmen)¬†(WN waterschap HDSR) Ambitie: Samenwerken aan duurzaamheid, kostenbesparing en natuurvriendelijke watermaatregelen. De onderhoudspaden van het waterschap toegankelijk maken voor recreanten zodat er meer recreatiemogelijkheden komen dichtbij huis. Water houdt zich niet aan gemeente- en provinciegrenzen daarom is samenwerking van belang. Momenteel werk ik samen met de … Lees "Anja van Berckel – Communicatie en PR" verder

Anja van BerckelAnja van Berckel  (nr. 17 WSV 2015 behaalde 999 voorkeurstemmen) (WN waterschap HDSR)
Ambitie: Samenwerken aan duurzaamheid, kostenbesparing en natuurvriendelijke watermaatregelen. De onderhoudspaden van het waterschap toegankelijk maken voor recreanten zodat er meer recreatiemogelijkheden komen dichtbij huis. Water houdt zich niet aan gemeente- en provinciegrenzen daarom is samenwerking van belang. Momenteel werk ik samen met de fractie aan de Public Relations van Water Natuurlijk. Het doel is dat we de de doelgroepen beter leren kennen of dat ze begrijpen waarom ze bij Water Natuurlijk moeten zijn.

Ik ben opgegroeid in Culemborg en woonde direct aan de Lek en ben later verhuisd naar Utrecht en daarna naar Montfoort aan de Hollandse IJssel. Nu woon ik ruim twintig jaar in Nieuwegein en ben een wielrenfietsvrouw en unieraadlid bij de Nederlandse wielersportbond  NTFU.

Ik ben een communicatievrouw en regelde gedurende de verkiezingscampagne de externe communicatie. Na de verkiezingen ben ik gevraagd om als fractievolger de komende vier jaar samen met de fractie vorm te gaan geven aan de Public Relations en de permanente campagne van Water Natuurlijk HDSR.

Inhoudelijke kennis over water en natuur heb ik opgedaan door te werken aan diverse (communicatie) projecten bij Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en Recreatie Midden-Nederland. In deze projecten had de bewoner of belanghebbende altijd mijn bijzondere aandacht. Politiek bestuurlijke ervaring deed ik op door een aantal jaren te werken als  raadsadvies commissielid van de gemeenteraad van Nieuwegein. Verder was ik een aantal jaren lid van het wijknetwerk Batau Noord in Nieuwegein en zette mij in voor het realiseren van vier speelvoorzieningen in de wijk.

Bij Water Natuurlijk denk ik aan werken aan ruimte aan de rivieren waar het kan en dijkverhoging waar het moet. Rioolwater zuiveren is een kerntaak van het waterschap. Chemische resten uit het afvalwater halen zorgt voor veel extra (kostbare) processen tijdens de waterzuivering. Door bewoners te betrekken bij de bewustwording om geen chemische resten door het riool te spoelen werken we samen aan schoon water.

Met Water Natuurlijk kies ik voor natuurvriendelijke waterpeil maatregelen omdat water mooi én nuttig is: het water tempert extreme hitte in de stad en vangt tijdelijk extra water op bij stortbuien.

Guus Beugelink Water Natuurlijk beoogd kandidaat dagelijks bestuur HDSR

30 april 2015
Woensdag 29 april 2015 presenteerde de vier partijen (Water Natuurlijk, PvdA, CDA, en LNE) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het coalitieakkoord aan de overige fracties. Aan het einde van de bespreking zijn ook de beoogde kandidaten voor het dagelijks bestuur bekend gemaakt. Guus Beugelink van Water Natuurlijk is voorgedragen als lid van het dagelijks … Lees "Guus Beugelink Water Natuurlijk beoogd kandidaat dagelijks bestuur HDSR" verder

Woensdag 29 april 2015 presenteerde de vier partijen (Water Natuurlijk, PvdA, CDA, en LNE) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het coalitieakkoord aan de overige fracties. Aan het einde van de bespreking zijn ook de beoogde kandidaten voor het dagelijks bestuur bekend gemaakt.

Guus Beugelink van Water Natuurlijk is voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur. De andere beoogde leden zijn Bert de Groot (Landbouw, Natuur en Economie), Constantijn Jansen op de Haar (PvdA) en Bernard de Jong (CDA).

De voordracht en benoeming van de beoogde leden voor het dagelijks bestuur vindt plaats tijdens een vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 27 mei. De leden van het algemeen bestuur stemmen daar schriftelijk over. Op 27 mei wordt ook het coalitieakkoord vastgesteld.

Guus Beugelink beoogd kandidaat dagelijks bestuur HDSR
Guus Beugelink beoogd kandidaat dagelijks bestuur HDSR

Coalitieakkoord HDSR met WN is gereed

24 april 2015
Op 22 april hebben in Zegveld de partijen Water Natuurlijk, CDA, Partij van de Arbeid en de geborgde zetels (LNE) het coalitieakkoord ondertekend. De nieuwe coalitie in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een voortzetting van de samenwerking uit de voorgaande bestuursperiode. Nieuw is dat de zeven geborgde zetels als √©√©n fractie gaan optreden onder … Lees "Coalitieakkoord HDSR met WN is gereed" verder
Coalitie bestaande uit WN, PvdA, CDA en LNE (geborgde zetels)
handtekeningen WN, PvdA, CDA en
LNE (geborgde zetels)

Op 22 april hebben in Zegveld de partijen Water Natuurlijk, CDA, Partij van de Arbeid en de geborgde zetels (LNE) het coalitieakkoord ondertekend. De nieuwe coalitie in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een voortzetting van de samenwerking uit de voorgaande bestuursperiode.

Nieuw is dat de zeven geborgde zetels als één fractie gaan optreden onder de naam: LNE (Landbouw, Natuur en Economie). Zij hebben dit tijdens de installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur op 26 maart bekend gemaakt.

Het motto van het nieuwe coalitieakkoord: Toekomstbestendig en Duurzaam.

Het akkoord geeft op hoofdlijnen invulling aan de ambities en doelen van de coalitiepartijen voor de bestuursperiode 2015-2019. In de komende voorjaarsnota’s en begrotingen worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt in strategie√ęn en maatregelen.

De coalitiepartners willen het waterbewustzijn op een hoger plan krijgen door:

 • te benadrukken dat ze met elkaar werken aan goed waterbeheer voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving en elkaar daarbij nodig hebben;
 • een ieder daarbij te wijzen op zijn rechten en plichten, waar vanzelfsprekend ook lusten en lasten bij horen;
 • elkaar en elkaars belangen goed te kennen door naar buiten te gaan en een continue dialoog met de gebiedspartners te voeren;
 • waterbeheer zichtbaar te maken door te communiceren aan de hand van projecten (zoals via tentoonstellingen of een nieuwe fietskaart) en via educatie op scholen over ‘leven met water’, waarbij ook de jeugddijkgraaf een rol kan spelen;
 • inwoners actief te informeren over de waterveiligheid in het gebied;
 • kennis en ervaringen te delen met inwoners om tot betere oplossingen te komen en betrokkenheid te bevorderen.

Drie type gebieden vragen en krijgen maatwerk in het coalitieakkoord:

 • Het oostelijk gebied; vanwege de verdrogingsbestrijding.
 • Het stedelijk gebied; vanwege de zichtbaar matige waterkwaliteit, het kostbare beheer en instandhouding, de hoge gevoeligheid voor excessieve neerslag, de hittestress in combinatie met de frequentere droogte.
 • Het westelijk veenweidegebied; vanwege het peilbeheer bij bodemdaling, de wateroverlast, potenti√ęle droogte en de steeds hoger wordende beheer- en instandhoudingskosten van het watersysteem.

Verder staan er vier grote projecten met grote uitdagingen in het akkoord:

 • Heel Holland veiliger tegen overstromingen
 • Zoet water voor West-Nederland
 • Gekanaliseerde Hollandse IJssel
 • Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht

Op woensdag 29 april (19.30 uur in de AB zaal van het waterschapskantoor te Houten) wordt er een openbare plenaire bijeenkomst gehouden waarin de resultaten van het coalitieproces van de vier coalitiefracties worden besproken met de fractievoorzitters/lijsttrekkers van de andere fracties uit het Algemeen Bestuur.

link naar volledig coalitieakkoord: HDSR definitief concept coalitieakkoord 2015-2019

WN weer de grootste partij in De Stichtse Rijnlanden

24 maart 2015
Water Natuurlijk heeft 6 zetels behaald bij de waterschapsverkiezingen voor De Stichtse Rijnlanden en neemt als grootste fractie in het nieuwe Algemeen Bestuur het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Dat proces is gestart op zaterdag 21 maart met een plenaire bijeenkomst van alle lijsttrekkers. Tijdens die bijeenkomst is ook ¬†Maria Wiebosch voorgesteld, die als informateur komende … Lees "WN weer de grootste partij in De Stichtse Rijnlanden" verder

Water Natuurlijk heeft 6 zetels behaald bij de waterschapsverkiezingen voor De Stichtse Rijnlanden en neemt als grootste fractie in het nieuwe Algemeen Bestuur het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Dat proces is gestart op zaterdag 21 maart met een plenaire bijeenkomst van alle lijsttrekkers. Tijdens die bijeenkomst is ook  Maria Wiebosch voorgesteld, die als informateur komende weken gesprekken gaat voeren met de fracties. Joke Leenders wordt de fractievoorzitter.

Kandidaten die zijn gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap:

1) Guus Beugelink, Wijk bij Duurstede (demissionair Hoogheemraad)

2) Joke Leenders, Zeist (fractievoorzitter)

3) Jos Jansen, Houten (penningmeester)

4) Harmke van Dam, Utrecht (secretaris)

5) Els Otterman, Bunnik

6) Carlo Rutjes, Utrecht

Guus Beugelink: ‚ÄúHeel veel dank gaat uit naar alle kiezers, die er in meerderheid welbewust voor hebben gekozen om niet op een traditionele politieke partij te stemmen, maar op zoek zijn gegaan naar vernieuwing. Dus ipv horizontaal te stemmen¬† – voor Provinciale Staten VVD of PvdA, dus voor waterschap ook VVD of PvdA – is men bewust op zoek gegaan naar een alternatief. En dat heeft men gevonden in Water Natuurlijk‚ÄĚ.

De gesprekken met de informateur en de fracties zijn erop gericht om op 22 april in de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur een nieuw college te kunnen presenteren en te installeren. Of dat gaat lukken is afhankelijk van de stroomversnellingen en de weerstanden die er onderweg blijken te zijn.

Stemfie Lijsttrekker Guus Beugelink 18 maart 2015
Stemfie Lijsttrekker Guus Beugelink 18 maart 2015

Gerard van Vliet – ‘Samen sta je sterk’

15 maart 2015
  Gerard van Vliet¬† (nr. 12 WN waterschap HDSR)   Ambitie: mijn gedrevenheid en ervaring zou ik graag inzetten binnen het waterschap om¬† te werken aan behoud en versterking van een aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving en schoon en helder water. Niet alleen nu voor onszelf, maar ook voor de kinderen van onze kinderen. Geboren … Lees "Gerard van Vliet – ‘Samen sta je sterk’" verder

Gerard van Vliet

 

Gerard van Vliet  (nr. 12 WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: mijn gedrevenheid en ervaring zou ik graag inzetten binnen het waterschap om  te werken aan behoud en versterking van een aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving en schoon en helder water. Niet alleen nu voor onszelf, maar ook voor de kinderen van onze kinderen.

Geboren en getogen in de polder aan een door het waterschap beheerde kanaaldijk. Dicht bij de natuur, het kroos, de gele plomp, het kikkerdril, de padden, vlinders en libellen, de snoeken en baarsen, de roodborstjes en merels, grutto’s, kievieten en zwanen.
Woonachtig in Zeist (sinds 1980 in Provincie Utrecht).

Jarenlange ervaring op gebied van het aanjagen van multinationals en andere bedrijven, overheden en organisaties tot duurzaamheid en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Momenteel werkzaam voor Rijkswaterstaat, actief bij een onderdeel dat zich inzet voor de transitie naar een circulaire economie en hergebruik van afval als grondstof (‘Cradle to Cradle’).

Buiten het werk hield ik me binnen de Waddenvereniging (Ledenraad) bezig met het Waddengebied (UNESCO werelderfgoed). Daar spelen, net als binnen een waterschap, veelsoortige en deels tegenstrijdige belangen. Het is dan, net als in een waterschap, van belang om  zo veel mogelijk krachten te bundelen om de aantastingen van dit unieke gebied en de bedreigingen van de kwaliteit en leefbaarheid te pareren: samen sta je sterk.

Uw stem op 18 maart is belangrijk voor de koers van het Waterschap en de kwaliteit van uw eigen dagelijkse leefomgeving.., stem graag Water Natuurlijk!

Wim Boesten – behoud van de Lopikerwaard

12 maart 2015
Wim Boesten, (nr. 17 WN waterschap HDSR) Wim Boesten:¬†De Lopikerwaard en het gebied rondom IJsselstein en het water is een bijzonder en uniek gebied en zorgt voor samenwerking met Water Natuurlijk en het Waterschap De Stichtse Rijnlanden. Ik woon sinds 1979 in IJsselstein en ben daar als huisarts begonnen; Toen was het nog een stadje … Lees "Wim Boesten – behoud van de Lopikerwaard" verder

nr. 18 Wim Boesten, IJsselstein

Wim Boesten, (nr. 17 WN waterschap HDSR)

Wim Boesten: De Lopikerwaard en het gebied rondom IJsselstein en het water is een bijzonder en uniek gebied en zorgt voor samenwerking met Water Natuurlijk en het Waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Ik woon sinds 1979 in IJsselstein en ben daar als huisarts begonnen; Toen was het nog een stadje met een substantieel landelijk karakter. Na mijn medische loopbaan ben ik voorzitter geworden van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL), en kreeg vandaaruit meerdere bestuursfuncties, zoals in de werkgroep Recreatie Landschap en Cultuurhistorie van de Gebiedscommissie Utrecht West. De Utrechtse waarden is een prachtig gebied met zijn fraaie boerderijen weidevogels etc. De fraaie cultuurhistorische waarde van de Lopikerwaard vergt de nodige aandacht.

Sinds een jaar ben ook lid van de adviesraad NMU. Ik doe dit met veel plezier en hieruit ontstaan leuke contacten.

Zeer interessant is de geschiedenis van de Lopikerwaard, die ontstaan is na de afdamming van de Hollandse IJssel bij het Klaphek in Nieuwegein, daarvoor was de Hollandse IJssel een woeste rivier, ruiger als de Lek. De bisschoppen lieten, met hun politiek macht, het moerasland ontgraven tot de zeer markante open structuur, waar we zorgzaam voor moeten blijven om dit te behouden.

De fraaie cultuurhistorische waarde van de Lopikerwaard vergt de nodige aandacht en heeft gelukkig de ruilverkaveling goed doorstaan. Het hoogtepunt is de aanleg van de plas Willeskop als magneet voor de vogels. Neem daarbij ook nog eens de Hollandse IJssel en de fraaie stadjes  IJsselstein Oudewater en Montfoort met zijn zeer vroege bewoning getuige de Romeinse grafheuvels en met hun rijke historie. Dat maakt de Lopikerwaard en het gebied rondom IJsselstein en het water tot een bijzonder en uniek gebied en zorgt voor samenwerking met  Water Natuurlijk en het Waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Naast de hier beschreven aandacht voor cultuurhistorische waarden zet ik me ook graag in voor duurzaamheid.

Jaap van der Heijden – Verjonging van het waterschap

25 februari 2015
  Jaap van der Heijden¬† (nr. 8¬† WN waterschap HDSR)   Ambitie: Studenten en ander jonge bewoners in de stad bewust maken van wat ze zelf kunnen bijdragen aan goed waterbeheer. Ik woon met veel plezier ruim 10 jaar in de stad Utrecht. Voor werk en studie kom ik veel buiten Utrecht, maar het blijft … Lees "Jaap van der Heijden – Verjonging van het waterschap" verder

Jaap van der Heijden

 

Jaap van der Heijden  (nr. 8  WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: Studenten en ander jonge bewoners in de stad bewust maken van wat ze zelf kunnen bijdragen aan goed waterbeheer.

Ik woon met veel plezier ruim 10 jaar in de stad Utrecht. Voor werk en studie kom ik veel buiten Utrecht, maar het blijft elke keer weer fijn om Utrecht binnen te komen.

Onze stad heeft veel moois te bieden. Maar de stad heeft, hoewel voor veel stadsbewoners wellicht onzichtbaar, heel veel belang bij goed waterbeheer. De grachten zijn zichtbaar en kennen we allemaal. Maar we hebben ook belang bij schoon drinkwater en goede waterberging.

De afgelopen jaren is er in De Stichtse Rijnlanden al veel goeds gebeurd. Ik wil me er graag voor inzetten om de inwoners van de stad meer te betrekken bij duurzaam en veilig waterbeheer in en om de stad. Waterschappen zijn meer dan alleen de jaarlijkse envelop van de waterschapsbelasting.

Alle inwoners, ook die van de stad, leven met water. Daarom zou het goed zijn als we het waterbeheer niet alleen overlaten aan de agrariers. We kunnen als waterschap nog meer winst behalen op het gebied van duurzaamheid. Ik denk dan onder andere aan het opwekken van energie uit afvalwater.

Nu er voor het eerst waterschapsverkiezingen zijn gelijktijdig met andere verkiezingen hoop ik dat veel mensen naar de stembus komen om hun invloed uit te oefenen om het waterschap te verduurzamen en te verjongen!

123456789101112131415