The continuing story: waterschapsbelastingen

20 december 2019
Het systeem van waterschapsbelastingen zou op de schop moeten. Volgens een OESO-rapport uit 2014 zou er een nieuw systeem moeten komen waarin er prikkels verwerkt zouden dienen te worden om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Na uitgebreide studie en besluitvorming in alle waterschappen¬† (zie ook de andere berichten op onze website … Lees "The continuing story: waterschapsbelastingen" verder

Het systeem van waterschapsbelastingen zou op de schop moeten. Volgens een OESO-rapport uit 2014 zou er een nieuw systeem moeten komen waarin er prikkels verwerkt zouden dienen te worden om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Na uitgebreide studie en besluitvorming in alle waterschappen  (zie ook de andere berichten op onze website hierover), werd er in de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december over gesproken. Ook in deze ledenvergadering kwam men niet tot een eensluidend besluit. Vandaar dat er opnieuw een commissie, nu stuurgroep geheten, is ingesteld om wederom te komen tot een nieuw voorstel. Water Natuurlijk heeft hierover gemengde gevoelens. Op verzoek van Water Natuurlijk HDSR komt onze Dijkgraaf volgende maand met een procesvoorstel hoe het Algemeen Bestuur betrokken wordt bij de discussie in deze stuurgroep. Wordt vervolgd dus!

Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen

Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrari√ęrs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we … Lees "Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen" verder

Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrari√ęrs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we de tarieven nu dusdanig realistisch verhogen zodat we niet op een later moment opeens een forse verhogen in een keer aan de burgers en bedrijven hoeven voor te leggen. Gemiddeld is de stijging in 2020 3,7 procent. In het coalitieakkoord is een maximale stijging per jaar van 4 procent afgesproken. Tijdens de behandeling van de nieuwe tarieven heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor het feit dat inwoners in het stedelijk gebied relatief veel betalen ten opzichte van ‚Äėongebouwd‚Äô, terwijl de stedelingen het minst profijt hebben van het werk van het waterschap. Binnen het huidige belastingsysteem is het helaas nog onvoldoende mogelijk om de belastingdruk eerlijker te verdelen. In de discussie die komend jaar opnieuw gevoerd zal worden over een nieuw belastingstelsel zal Water Natuurlijk hier nadrukkelijk aandacht voor vragen (zie hierover ook een ander bericht in deze nieuwsbrief).
Tot slot heeft de fractie van Water Natuurlijk ook nog expliciet aandacht gevraagd voor de strenge vermogensnormen die momenteel gelden voor kwijtscheldingen. Voor mensen met een laag inkomen geldt dat ze nu soms amper voldoende spaargeld mogen hebben om bijvoorbeeld te sparen voor een nieuwe wasmachine. Dat vinden we te streng. De fractie heeft het college opgeroepen hier samen met gemeenten hier in komend jaar nog eens goed naar te kijken.

Stikstof, PFAS en de gevolgen voor het Hoogheemraadschap

22 november 2019
In het nieuws horen we veel over stikstof en PFAS. En de maatregelen die genomen moeten worden om de bouw weer vlot te kunnen trekken. Natuurlijk raakt dit ook de waterschappen. Als het gaat om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad tav de uitstoot van stikstof merkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden … Lees "Stikstof, PFAS en de gevolgen voor het Hoogheemraadschap" verder

In het nieuws horen we veel over stikstof en PFAS. En de maatregelen die genomen moeten worden om de bouw weer vlot te kunnen trekken. Natuurlijk raakt dit ook de waterschappen.

Als het gaat om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad tav de uitstoot van stikstof merkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna HDSR) de gevolgen nog niet direct. Mocht u niet weten waarover dit precies gaat, Arjan Lubach legt het hier op zijn eigen unieke wijze uit in “Lubach op zondag”.¬† In ons beheergebied liggen een aantal Natura 2000 gebieden langs de Lekdijk, zowel binnendijks als in de uiterwaarden. En in het westen ligt natuurgebied de Haeck, onderdeel van de Nieuwkoopse Plassen. De uitstoot van stikstof is bij de uitvoering van onze projecten meestal tijdelijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om de uitstoot van machines die worden ingezet voor de versterking van de dijk. Het zou dus mooi zijn als we emissieloze (bv. elektrische) machines in kunnen zetten. Bovendien is waterveiligheid zeer duidelijk een zwaar wegend maatschappelijk belang. De projecten met dat stempel zullen makkelijker door kunnen gaan dan andere projecten waarvoor dat niet geldt. We hopen natuurlijk wel dat er snel duidelijkheid komt over nieuwe regelgeving zodat uitvoering van de dijkversterking zonder vertraging door kan gaan.

De gevolgen van PFAS-normen voor het waterschap zijn veel directer. De afkorting PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.  Het hoogheemraadschap baggeert met regelmaat onze watergangen om ze op diepte te houden en om de waterkwaliteit op peil te houden. Normaal gesproken mag schone bagger op de kant worden achter gelaten. Vervuilde bagger moet worden afgevoerd naar een depot. Als er gebaggerd wordt in een gebied waar het niet waarschijnlijk is dat er PFAS in de waterbodem zit, dan is er geen probleem en kan het baggeren gewoon door gaan. Voor een groot deel van de kleinere baggerprojecten van HDSR geldt dit.

Als er wel aanleiding is om te denken dat er PFAS in de bagger zit, dan moet dat verder onderzocht worden. Dat onderzoek kost natuurlijk geld. En als vervolgens blijkt dat er inderdaad PFAS in zit, dan kan het baggeren niet doorgaan. De baggerdepots willen de bagger namelijk niet accepteren, zolang onduidelijk is wat de regels zullen worden over PFAS. Voor een aantal baggerprojecten van HDSR geldt dit. Die worden dus uitgesteld totdat ook hierover meer duidelijkheid is. Op dit moment is er nog niet echt een duidelijk beeld voor de gevolgen van PFAS voor mens en dier in ons waterschap. Nader onderzoek is daarom dringend nodig, oa door het RIVM.

De fractie Water Natuurlijk van HDSR vindt het belangrijk dat ook de waterschappen zorgvuldig met natuur en milieu omspringen en is blij met de aandacht die er voor deze schadelijke stoffen is. We blijven daarom nauwgezet meedenken met het waterschap over deze onderwerpen.

Water Natuurlijk stelt schriftelijke vragen over Erfgoeddeal

In het waterbeheergebied van het Hoogheemraadschap is veel erfgoed te vinden. Erfgoed in eigendom van het Hoogheemraadschap zelf, zoals de voormalige dijkgraafwoning in Jaarsveld en de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Maar ook veel ander cultuur- en erfgoed, zoals de historische cope-structuur van het land. Cultuur- en erfgoed is van groot belang voor het genieten en recre√ęren … Lees "Water Natuurlijk stelt schriftelijke vragen over Erfgoeddeal" verder

In het waterbeheergebied van het Hoogheemraadschap is veel erfgoed te vinden. Erfgoed in eigendom van het Hoogheemraadschap zelf, zoals de voormalige dijkgraafwoning in Jaarsveld en de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Maar ook veel ander cultuur- en erfgoed, zoals de historische cope-structuur van het land. Cultuur- en erfgoed is van groot belang voor het genieten en recre√ęren van mensen in het waterbeheergebied. Daar staat Water Natuurlijk dan ook voor. Tegelijkertijd is het copelandschap erg kwetsbaar door de bodemdaling, versterkt door de klimaatverandering.

Het rijk heeft daarom een zogenaamde Erfgoed Deal aangekondigd in de beleidsbrief van het rijk ‚ÄėErfgoed Telt‚Äô. In deze brief heeft het kabinet het belang van erfgoed en ontwerp in de leefomgeving benadrukt. De ambitie om dit belang van erfgoed te versterken, is samen met een aantal partners verder uitgewerkt tot de ‚ÄėErfgoed Deal‚Äô. Hierover hebben Water Natuurlijk fractieleden Jaap van der Heijden en Gerda Oskam schriftelijke vragen gesteld.

Geen eenduidigheid bij aanpassing belastingstelsel

21 november 2019
Al weer 5 jaar geleden kwam de OESO met een advies om het belastingstelsel van de waterschappen aan te passen. Er zouden meer prikkels moeten komen om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Kortom, de vervuiler en de profijthebber zouden meer moeten betalen. Met dit advies is, naar goed Nederlands gebruik, een … Lees "Geen eenduidigheid bij aanpassing belastingstelsel" verder

Al weer 5 jaar geleden kwam de OESO met een advies om het belastingstelsel van de waterschappen aan te passen. Er zouden meer prikkels moeten komen om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Kortom, de vervuiler en de profijthebber zouden meer moeten betalen. Met dit advies is, naar goed Nederlands gebruik, een Commissie mee aan de slag gegaan. Zij deden voorstellen in deze richting. Nu is het zo dat de mensen uit de stad veel kosten dragen voor de waterhuishouding in het agrarisch gebied en van natuurgebieden. Hoewel iedereen de uitgangspunten van de OESO en de Commissie onderschreef, was er ook weerstand tegen het alternatief. Nu, na vele jaren, ligt er een voorstel vanuit de Unie van Waterschappen om enkele pleisters te plakken op het huidige systeem.

Dat is niet het toekomstbestendige, eerlijke en naar iedereen uitlegbare systeem dat Water Natuurlijk wenst. Water Natuurlijk heeft daarom tegen het voorstel van de Unie van Waterschappen gestemd en een motie ingediend. In die motie stelden we dat een nieuw stelsel moet uitgaan van het profijtprincipe en dat er gedragsprikkels zouden moeten worden ingebouwd. Een meerderheid van de partijen die afgelopen maart is gekozen, stemde in met onze motie. Mede door de inbreng van de 7 ‚Äėgeborgde zetels‚Äô (zetels die qualitate qua worden toebedeeld aan de sectoren: landbouw, natuur en economie) was er geen meerderheid in het Algemeen Bestuur. Het College gaf aan dat de verdeelde uitkomst van de stemmingen wordt meegenomen naar de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin!

Begroting 2020: verder op weg naar een toekomstbestendiger waterschap

20 november 2019
Fractievoorzitter Martin Jansen stelde in de bijdrage van Water Natuurlijk bij de behandeling van de Begroting 2020: ‚ÄúMet de Begroting 2020 kunnen we als Water Natuurlijk instemmen. We zien de begroting 2020 als eerste uitwerking van het coalitieakkoord. Het verder remmen van¬†de¬†bodemdaling¬†in¬†ons veenweidegebied vindt Water Natuurlijk √©√©n van de belangrijkste, maar ook √©√©n van de … Lees "Begroting 2020: verder op weg naar een toekomstbestendiger waterschap" verder
Fractievoorzitter Martin Jansen stelde in de bijdrage van Water Natuurlijk bij de behandeling van de Begroting 2020: “Met de Begroting 2020 kunnen we als Water Natuurlijk instemmen. We zien de begroting 2020 als eerste uitwerking van het coalitieakkoord. Het verder remmen van de bodemdaling in ons veenweidegebied vindt Water Natuurlijk één van de belangrijkste, maar ook één van de lastigste opgaven. Een goede lijn is ingezet voortbouwend op de stappen en resultaten van de afgelopen jaren. Het moet daarbij niet te smal en te technisch worden opgepakt. De uitdaging ligt hier om (nieuw) perspectief samen met het gebied te ontwikkelen onder regie van de Provincie. Weten wat de mensen in het gebied voor beelden daarbij hebben, dat zullen verschillende eindbeelden zijn, het gaat om ontwikkelen van visie, van lange termijn perspectief. Van daaruit is het voor de wateropgave vooral belangrijk om kansen te identificeren die andere beleidsagenda’s van rijk en provincie gaan bieden. Vanuit het lange termijn perspectief op de ontwikkeling van het gebied, andere geldstromen koppelen aan de opgave van remming bodemdaling, dat is de kunst. Samen met de Provincie kansen verzilveren ook bij het Rijk.

Water Natuurlijk denkt daarbij aan: beperking CO2 emissie, toenemende behoefte recreatie omwonende stedelingen, het belang om natuur robuuster te maken (voor natuur zelf, maar ook in kader stikstofproblematiek).

In de begroting wordt ingegaan op klimaatverandering. In het coalitieakkoord wordt het vasthouden van water met name in het noordoosten van ons gebied genoemd als kansrijke maatregel. In de wateragenda staat dat het waterschap in samenwerking met provincie, gemeenten, natuurorganisaties en Vitens wil werken aan het versterken van de strategische watervoorraad van de Heuvelrug en daarmee het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit. Wat gaat er in 2020 gebeuren, wat kunnen we daarover terugvinden in de begroting?
Het grote en langdurige project versterking 55 km Lekdijk biedt perfecte mogelijkheden om verder te kijken dan alleen veiligheid en sterkte van de dijk: verfraaiing van de omgeving, kwaliteit toevoegen. Denk aan biodiversiteit, natuurontwikkeling, recreatie, cultuurhistorie, beleving van de dijk en het omliggende landschap. Actief met rijk, provincie en gemeenten spreken over kansen en de financiering daarvan. Hen verleiden en doordringen dat het nu is of anders over 40 jaar pas weer. In het programmamanagement dient daar ruimte voor te zijn. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat er ruimte is in het proces om te schakelen met processen van andere partijen: provincie en gemeenten, en denk ook aan stakeholders als natuurorganisaties, recreatieondernemers, organisaties voor cultuurhistorie, particulieren. Dit vergt, vooral bestuurlijk aandacht en ambtelijk moet er capaciteit zijn om dit te ondersteunen. Bij het daadwerkelijk realiseren is de kostenverdeling altijd een punt van nadere besluitvorming. Water Natuurlijk ziet graag voorstellen daartoe tegemoet.

Water Natuurlijk pleitte in de gecombineerde commissie voor het maken van een landschapsbiografie (dijkbiografie) voor de Lekdijk gekoppeld aan cultuurhistorisch onderzoek. Dit kan inspireren en vergroot het waterbewustzijn bij velen. Ik zou daar graag een reactie van het college op zien.

Goed en gezond water is de basis van alle biodiversiteit. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor mens, plant en dier. De nieuwe Kaderrichtlijn water staat voor de deur. Er moet een passend pakket maatregelen ontwikkeld worden om de waterkwaliteitsdoelen te halen. Onze leefomgeving staat onder druk. Hier kan het waterschap een goede bijdrage leveren. Water Natuurlijk wil het college uitdagen dit eerst inzichtelijker te maken. Welke maatregelen zijn nodig om de afgesproken doelen te halen? 

Samen werken aan wettelijke taken en maatschappelijke opgaven

Voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2020 werden de Algemene Beschouwingen gehouden. Normaal gesproken worden deze beschouwingen gehouden bij de zogenaamde Voorjaarsnota: de meerjarenraming voor de komende jaren. Vanwege de verkiezingen van maart 2019, werden de beschouwingen nu gehouden in het Algemeen Bestuur. De Algemene Beschouwing van Water Natuurlijk, door fractievoorzitter Martin Jansen, vindt … Lees "Samen werken aan wettelijke taken en maatschappelijke opgaven" verder

Voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2020 werden de Algemene Beschouwingen gehouden. Normaal gesproken worden deze beschouwingen gehouden bij de zogenaamde Voorjaarsnota: de meerjarenraming voor de komende jaren. Vanwege de verkiezingen van maart 2019, werden de beschouwingen nu gehouden in het Algemeen Bestuur.

De Algemene Beschouwing van Water Natuurlijk, door fractievoorzitter Martin Jansen, vindt u hieronder. Hier vindt u de beeldregistratie van de beschouwingen.

‚ÄĚDe begroting ziet er goed uit.¬†Een eerste¬†invulling¬†van¬†de¬†ambities¬†zoals¬†die¬†in¬†het¬†coalitieakkoord ‚ÄėVerder¬†bouwen¬†aan¬†toekomstbestendig¬†waterbeheer‚Äô¬†zijn¬†opgenomen.¬†Het ziet er bovendien naar uit dat we de organisatie nu goed toerusten¬†op de vele opgaven die er de komende jaren zijn. De dijkgraaf heeft aangegeven een meerjarig¬†strategisch¬†personeelsplan met de¬†organisatie te willen ontwikkelen.¬†Opgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijke¬†taken √©n opgaven die voortkomen uit maatschappelijk vraagstukken waar Nederland en eigenlijk alle landen voor staan: klimaatadaptatie, energietransitie en transitie van de manier waarop we voedsel produceren en consumeren. En op dit moment actueel de PFAS problematiek en het stikstof dossier. Daar zijn pas 1e stapjes zijn gezet en vermoedelijk volgen nog ingrijpender maatregelen.

Hoe werkt dat door in ons beleid? In de uitvoering van onze wettelijke taken en waar kan of moet het waterschap een bijdrage leveren aan de andere opgaven? De antwoorden moeten nog verder duidelijk worden. Het is in ieder geval samen met. Wel levert het vragen op als hoever als waterschap en vraagstukken van kostenverdeling. Op rijksniveau wordt nagedacht over een nationaal investeringsfonds, ongetwijfeld is ook de Unie van Waterschappen daar mee bezig. Maar zijn de waterschappen en dus ook HDSR, zich voldoende bewust van dit nog te ontwikkelen instrument? Welke opgaven zouden we hierin willen opvoeren? Welke kansen zien wij het realiseren van onze maatschappelijke opgaven?  Wij kunnen zaken vaak concreet maken en voorzien van de onderbouwing algemeen belang, verstandig om in te investeren voor de langere termijn.

Het is heel mooi dat de uitwerking voor 2020 van de ambities uit het coalitieakkoord past binnen de 4% stijging van de belastingopbrengsten.¬†Betekent wel dat belangrijke¬†ambities¬†in¬†het¬†akkoord ook de komende jaren nog verder uitgewerkt zullen moeten worden. In een dynamische wereld en vanuit de gedachte en wens dat een aantal complexe onderwerpen samen met vele anderen opgepakt dienen te worden, past een stapsgewijze uitwerking. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat komend jaar weer een uitwerkingsslag gedaan wordt. Voor een aantal maatschappelijke vraagstukken nadrukkelijk met andere partijen: inwoners, organisaties zoals natuurbeheerders, ondernemers, provincie, gemeenten.¬†Liefst aan de voorkant, ofwel ‚Äėstroomopwaarts‚Äô. Dat was ook de gedachte achter een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het geeft richting en biedt ruimte voor initiatieven en creatieve oplossingen, een uitnodiging om samen met alle partijen te werken binnen en buiten het waterschap aan toekomstbestendig waterbeheer en kansen te benutten. Daarmee kunnen soms ook kosten¬†in de toekomst worden vermeden.

Dan wat specifiekere onderwerpen: allereerst het strategisch omgevingsbeleid: Gemeenten en provincie zijn bezig de omgevingswet in te voeren, m.n. door het opstellen van omgevingsvisies. Daar willen we als waterschap invloed op uit oefenen.

Daarvoor is de waterpraatkaart ontwikkeld als ruimtelijke vertaling van de wateragenda die het waterschap ‚Äėstroomopwaarts‚Äô wil inbrengen. Een mooie metafoor om vroegtijdig bij anderen, overheden voorop, de consequenties van hun beleid en plannen voor de wateropgave duidelijk te maken. Of eigenlijk proactief deze plannen te be√Įnvloeden vanuit watersysteemperspectief en de taken die het waterschap heeft uit te voeren. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat dit zowel op bestuurlijk niveau als ambtelijk niveau gebeurt. We volgen dit graag.

De invoering van de nieuwe omgevingswet is √≥√≥k een forse operatie die doorwerkt in de bedrijfsvoering. Met daarin politiek bestuurlijke keuzen. De geslaagde thema avond die we recent hadden heeft dat nog eens duidelijk gemaakt. Een aspect daar uit: welke visie op toezicht en handhaving heb je. In de planning staat dat maart 2020 het Algemeen Bestuur hierover in beraad gaat. Wat voor waterschap willen we zijn? Gedragsbe√Įnvloeding levert vaak de beste resultaten. Hard op de inhoud, zacht op de relatie wordt vaak gebruikt wanneer je iemand wilt aanspreken op ongewenst gedrag. Water Natuurlijk vraagt toch ook aandacht voor de filosofie van ‚Äėwortel √©n stok‚Äô. Dus zo nodig ook hard op de relatie, voor degene die hun gedrag niet willen veranderen. Daarnaast aandacht voor preventie en de mogelijkheden in ontwerp van verordeningen, regelingen, dijken. Ook daar dus aan de voorkant bezig zijn.¬†Strategisch omgaan met de omgeving kan ook het waterbewustzijn vergroten. 30 algemeen bestuurders, 30 waterambassadeurs, met ieder hun netwerk, kunnen daaraan bijdragen. College, ambtenaren benut ons, uiteraard in onze rol. Gebruik 2020/2021 als opmaat naar 2022 als we 900 jaar ge√Įnstitutionaliseerd waterbeheer vieren. Kom vroeg met voorstellen of nodig enkelen van ons uit om mee te denken.

Over duurzaamheid komt een thema-avond in december. Water Natuurlijk kijkt daar naar uit, bijvoorbeeld naar de routekaart energie die ontwikkeld wordt als concrete invulling om in 2030 energieneutraal te zijn en als inbreng vanuit HDSR in de Regionale Energie Strategie. Hier gaat het niet alleen om aangeven van de gevolgen voor het werk van HDSR. Hier kan het accent liggen op de kansen die HDSR ziet op haar terreinen en gebouwen en met water. Bijvoorbeeld warmte die in water zit. WN ziet die als openbaar bezit, waar het waterschap de bronhouder van is. Het ontsluiten van die voorraad is de kunst. Dat kan het waterschap niet alleen. Hoever HDSR vervolgens participeert bij de ontwikkeling door anderen moet nog uitgewerkt worden en is bij uitstek een politiek/bestuurlijke keuze. Water Natuurlijk wil vooralsnog de insteek kiezen: in potentie ligt hier een enorme voorraad. Het is een taak van algemeen nut om deze te ontsluiten¬†of te laten ontsluiten. Recent is het juridisch kader aquathermie ‚Äėspeelruimte voor de praktijk‚Äô uitgebracht. Die ruimte blijkt groot te zijn. Wel is het van belang dat de¬†beleidskeuzen goed onderbouwd worden. Wordt er genoeg ge√Įnitieerd op dat gebied? Wanneer gaat het college die keuzen aan het Algemeen Bestuur voorleggen?
Later op deze middag zal het Algemeen Bestuur het voorstel van de Unie van Waterschappen bespreken over de aanpassing belastingstelsel. Hier wil ik wel al benadrukken dat Water Natuurlijk het voortbestaan van waterschappen als zelfstandig bestuursorgaan belangrijk vindt. Dat is geen gegeven. Een toekomstbestendig, eerlijk en uitlegbaar belastingstelsel is daarom belangrijk. Een integrale aanpassing van het belastingstelsel is noodzakelijk en de waterschappen moeten dat zelf actief oppakken. Een keuze die zich beperkt tot pleisters plakken is een te smalle opdracht om toekomstbestendig te worden.

Water Natuurlijk staat voor:¬†in samenspraak met alle betrokkenen werken aan veilige dijken, gezond en voldoende water, versterken biodiversiteit, eerlijke lastenverdeling, duurzaamheid, genieten van water. En ook voor toekomstbestendig historisch landschap: het verleden en heden zijn basis voor de toekomst.¬†Daar wil Water Natuurlijk graag aan meewerken de komende jaren.‚ÄĚ

 

Water Natuurlijk bij de calamiteitenoefening dijkdoorbraak

E√©n van de belangrijkste wettelijke taken van het waterschap is de zorg voor ‚Äúdroge voeten en voldoende zoet water‚ÄĚ. Het is daarom goed dat er af en toe geoefend wordt om deze zorg te waarborgen mocht er onverhoopt toch een dijkdoorbraak plaatsvinden. Zeker vanwege de klimaatverandering is deze wettelijke taak van het waterschap in toenemende … Lees "Water Natuurlijk bij de calamiteitenoefening dijkdoorbraak" verder

E√©n van de belangrijkste wettelijke taken van het waterschap is de zorg voor ‚Äúdroge voeten en voldoende zoet water‚ÄĚ. Het is daarom goed dat er af en toe geoefend wordt om deze zorg te waarborgen mocht er onverhoopt toch een dijkdoorbraak plaatsvinden. Zeker vanwege de klimaatverandering is deze wettelijke taak van het waterschap in toenemende mate urgent door verdroging van veendijken, extreem weer, bodemdaling, enz.

Er werd in de 3-daagse calamiteitenoefening gewerkt met een scenario dat een dijk bij de Grecht (tussen Zegveld, Woerdense Verlaat en Kamerik) door zware regenval was doorgebroken. Hoe gaat dan de commandostructuur tussen dijkgraaf, burgemeesters, Commissaris van de Koning, Defensie? Hoe wordt waar snel alle materiaal aangevoerd? Welke andere watergangen waarmee de Grecht in verbinding staat, zouden moeten worden afgesloten met een dam? Bij al deze beslismomenten waren woensdagmorgen 20 november leden van het Algemeen Bestuur en dus ook leden van de fractie van Water Natuurlijk, op bezoek. Het werd een uiterst interessante en leerzame ochtend waarin we goed meegenomen werden in de lastige keuzes die bij dit soort calamiteiten moeten worden gemaakt.

Lees hier het artikel hierover op de website van het Hoogheemraadschap. Kijk hier naar een filmpje op ons twitteraccount @WNStichtseRijnl over de oefening.

 

Het nieuwe belastingstelsel: profijthebber, kostenveroorzaker en vervuiler betalen meer?

4 november 2019
In 2014 is het belastingstelsel voor het waterbeheer onderzocht (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future). Een van de conclusies was dat het goed is dat waterschappen een eigen belasting kunnen heffen. Maar dat het systeem meer toekomstbestendig gemaakt zou kunnen worden en dat prikkels voor goed gedrag ontbreken. Dat was aanleiding voor waterschappen om de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) te … Lees "Het nieuwe belastingstelsel: profijthebber, kostenveroorzaker en vervuiler betalen meer?" verder
In 2014 is het belastingstelsel voor het waterbeheer onderzocht (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future). Een van de conclusies was dat het goed is dat waterschappen een eigen belasting kunnen heffen. Maar dat het systeem meer toekomstbestendig gemaakt zou kunnen worden en dat prikkels voor goed gedrag ontbreken. Dat was aanleiding voor waterschappen om de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) te vragen om met een voorstel te komen om het huidige stelsel te verbeteren. Zij kwamen met een rapport gebaseerd op de ‘profijthebber betaalt, de vervuiler betaalt en de kostenveroorzaker betaalt’ (https://www.uvw.nl/thema/belastingen/aanpassing-belastingstelsel/). Dat rapport is goed ontvangen, al waren bepaalde partijen ongelukkig met de kostenstijging voor de categorie√ęn ‘natuur’ en ‘landbouw’ ten gunste van ‘inwoners’. Dat was reden om hier niet verder mee te gaan. Omdat in het voorjaar van 2019 verkiezingen werden gehouden en nieuwe bestuurders zich moesten inwerken, heeft het vervolg tot nu stil gelegen. Nu ligt er een voorstel om het huidige belastingstelsel op enkele punten aan te passen, waar Water Natuurlijk niet gelukkig mee is.
Water Natuurlijk staat voor een toekomstbestendig, eerlijk en uitlegbaar belastingstelsel. Toekomstbestendig, zodat we kunnen anticiperen op klimaatverandering, verstedelijking √©n leegloop van het platteland. Eerlijk, omdat nu ‘landbouw’ veel meer profiteert van de opbrengst van de belasting dan dat zij er aan bijdraagt. Uitlegbaar, zodat iedereen kan snappen wie waarvoor betaalt. Wat Water Natuurlijk wil is nader toegelicht in bijgevoegd position paper dat op 4 november 2019 is gepubliceerd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Diederik van der Molen.

Letter van Utrecht voor Patrick Poelmann

22 oktober 2019
Op 30 augustus nam Patrick Poelmann na 12 jaar afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Alhoewel een dijkgraaf natuurlijk boven de partijen staat en Patrick ook geen lid was van een waterschapspartij, voelde hij zich als prominent lid van D66 wel geestverwant van Water Natuurlijk. Dat was en is wederzijds. Daarom schonken … Lees "Letter van Utrecht voor Patrick Poelmann" verder

Op 30 augustus nam Patrick Poelmann na 12 jaar afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Alhoewel een dijkgraaf natuurlijk boven de partijen staat en Patrick ook geen lid was van een waterschapspartij, voelde hij zich als prominent lid van D66 wel geestverwant van Water Natuurlijk. Dat was en is wederzijds. Daarom schonken we namens de fracties van Water Natuurlijk waar Patrick als dijkgraaf mee gewerkt had, hem een speciaal cadeau aan. Hij kreeg een steen van ons met de letter P als letter in het kunstproject ‘De Letters van Utrecht‘. Met de letters die maandelijks geschonken worden, groeit het gedicht van Utrecht. Een project ‘voor de eeuwigheid’ over verleden, heden en toekomst in de straten langs de eeuwenoude grachten van Utrecht. Het filmpje waarin Patrick de steen met zijn naam legt in het woord ‘SPIL’ aan de Oudegracht ter hoogte van huisnummer 291 vindt u hier.

Na koffie en taart met hem en zijn vrouw Dickie waarbij we diverse herinneringen ophaalden uit zijn tijd als dijkgraaf, bespraken we natuurlijk ook heden en toekomst van waterbeheer. We zullen contact blijven houden!

123456789101112131415