Schriftelijke vragen kwaliteit drainagewater bij kunstgrasvelden

7 november 2018
  Kunstgras, niet meer weg te denken bij het voetbal en hockey. Je hoeft het niet te maaien, wordt niet drassig en nooit meer last van kuilen en hobbels. Ideaal zou je zeggen. Effecten van rubbergranulaat op drainagewater Maar kunstgrasvelden staan ook bekend om het gebruik van rubbergranulaat als vulmateriaal. Dat wordt gemaakt van oude … Lees "Schriftelijke vragen kwaliteit drainagewater bij kunstgrasvelden" verder

 

Kunstgras, niet meer weg te denken bij het voetbal en hockey. Je hoeft het niet te maaien, wordt niet drassig en nooit meer last van kuilen en hobbels. Ideaal zou je zeggen.

Bron: RIVM drainage bij sportvelden

Effecten van rubbergranulaat op drainagewater
Maar kunstgrasvelden staan ook bekend om het gebruik van rubbergranulaat als vulmateriaal. Dat wordt gemaakt van oude autobanden. Recentelijk is van het RIVM een rapport verschenen over de effecten van het rubbergranulaat.

Er is namelijk onrust ontstaan over mogelijke uitloging van allerlei giftige stoffen en of de omgeving van kunstgrasvelden vervuild raakt. Water Natuurlijk maakt zich sterk voor schoon water en een gezonde leefomgeving. Daarom heeft de Fractie van Water Natuurlijk richting het Dagelijks Bestuur schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit van drainagewater bij sportvelden.

Uit het RIVM rapport  blijkt inderdaad dat het drainagewater uit de sportvelden vaak giftig is en stoffen bevat die in autobanden zitten, zoals zink, kobalt en minerale olie. Zo veel zelfs dat er in een aantal van de tien monsters giftige effecten op het waterleven te verwachten zijn. Ook de bodem rondom de velden is soms ernstig vervuild.

Wijzen op risico’s
In de beantwoording aan WN heeft het hoogheemraadschap laten weten een actieve rol te willen spelen door alle betrokkenen te wijzen op de risico’s en adviseert dan om maatwerkvoorschriften op te laten nemen.

Kunstgrasvelden in kaart brengen
Samen met gemeenten worden alle kunstgrasvelden in beeld gebracht zodat duidelijk is wat de omvang is van de mogelijke problematiek. HDSR dringt er tevens op aan bij de Unie van Waterschappen en STOWA om gezamenlijk richtlijnen op te stellen waar nodig.

Water Natuurlijk is blij met de actieve houding van het Hoogheemraad schap. Wij zullen de ontwikkelingen op dit dossier nauwgezet volgen en je via de site en waternieuwsflits  op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen.

Carlo Rutjes

Aanpassing belastingstelsel bij waterschappen op komst

6 november 2018
‚ÄúNaar een eerlijk, duidelijk en duurzaam belastingstelsel‚ÄĚ was het mooie devies van de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). Een devies, dat we als Water Natuurlijk van harte onderschrijven. Helaas gaat het in de verdere uitwerking niet goed. De commissie stelde voor om de waterschapsbelasting voor bewoners en eigenaren van natuurgebieden sterk te verhogen, ten gunste van … Lees "Aanpassing belastingstelsel bij waterschappen op komst" verder

‚ÄúNaar een eerlijk, duidelijk en duurzaam belastingstelsel‚ÄĚ was het mooie devies van de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). Een devies, dat we als Water Natuurlijk van harte onderschrijven.

Helaas gaat het in de verdere uitwerking niet goed. De commissie stelde voor om de waterschapsbelasting voor bewoners en eigenaren van natuurgebieden sterk te verhogen, ten gunste van bedrijven en landbouw. Inmiddels heeft de Unie van Waterschappen het advies van de commissie grotendeels overgenomen.

Lastenverzwaring voor natuur
In het voorstel van de Unie valt de lastenverzwaring voor natuur zelfs nog wat forser uit. Niet alleen Water Natuurlijk is kritisch over dit onevenwichtige voorstel van de Unie van Waterschappen voor aanpassing van het belastingstelsel. De natuurbeheerders en de drinkwaterbedrijven hebben zich inmiddels ook voor een eerlijker stelsel uitgesproken. Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft de grote zorgen over de gevolgen van de voorgestelde wijziging van het waterschapsbelastingstelsel voor natuurterreinen verder uitgewerkt. Lees meer 

De discussie over een nieuw belastingstelsel is in nieuwe fase gekomen. De voorstellen van de Unie van Waterschappen zijn in alle waterschappen besproken. Water Natuurlijk-HDSR staat afwijzend tegenover deze Unie voorstellen. Op geen van de uitgangspunten is goed ingegaan. Het blijft ingewikkeld en niet uitlegbaar, het profijtbeginsel is niet goed toegepast, stimulering van gewenst gedrag is niet in beeld, geen goede balans tussen vervuiling en betaling, enzovoort. Wij staan als Water Natuurlijk niet alleen in deze kritiek maar het wordt spannend hoe het verder opgepakt gaat worden. Water Natuurlijk blijft het proces op de voet volgen.

Een externe commissie van wijzen wordt om advies gevraagd, die rapporteert al in juni 2019 aan de Unie en daarna aan de waterschappen. De definitieve besluitvorming Aanpassing belastingstelsel is nu uitgesteld tot december 2019. Verdere informatie: Jos Jansen jansen.gjp@hdsr.nl.

 

Een droge hete zomer in het gebied van De Stichtse Rijnlanden

Deze zomer was erg warm en droog. Dat zal niemand zijn ontgaan. Daardoor zijn grote watertekorten opgetreden. Wat betekende dat voor het werkgebied van Stichtse Rijnlanden? Els Otterman vertelt welke dilemma’s zich zoal aandienden.¬† Lage rivierstanden en de Klimaatbestendige Water Aanvoer (de KWA) Normaal gesproken wordt bij Wijk bij Duurstede onder vrij verval water ingelaten … Lees "Een droge hete zomer in het gebied van De Stichtse Rijnlanden" verder

Deze zomer was erg warm en droog. Dat zal niemand zijn ontgaan. Daardoor zijn grote watertekorten opgetreden. Wat betekende dat voor het werkgebied van Stichtse Rijnlanden? Els Otterman vertelt welke dilemma’s zich zoal aandienden.¬†

Lage rivierstanden en de Klimaatbestendige Water Aanvoer (de KWA)
Normaal gesproken wordt bij Wijk bij Duurstede onder vrij verval water ingelaten vanuit de Neder-Rijn in de Kromme Rijn om het achterliggende gebied en de Utrechtse grachten  van water te voorzien. Maar daarvoor was de rivierwaterstand te laag deze zomer. Gemaal Caspargouw kan in zo’n geval water oppompen uit de Amsterdam Rijnkanaal bij Cothen om zo via een omweg de Kromme Rijn alsnog van water te voorzien. De fruittelers konden nog wel hun fruit beregenen, maar werd gevraagd hun watergebruik op elkaar af te stemmen zodat er geen tekorten zouden ontstaan.

Zo stroomt de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA)

Hoe kwam de KWA tot stand?
In juli kwam ook de vraag vanuit buurwaterschap Rijnland om extra water. Normaal gesproken laat Rijnland water in via Gouda. Maar als de rivierstanden laag zijn komt het zeewater verder de rivier op en wordt het water bij Gouda te zout.  Voor die (nood)situatie bestaat de KWA, de Klimaatbestendige Water Aanvoer. Gemaal De Aanvoerder bij Leidse Rijn kan in zo’n geval water oppompen uit het Amsterdam Rijnkanaal om het via de Leidse Rijn en Oude Rijn naar Rijnland te laten stromen.  Dat gaat gepaard met een veel grotere stroomsnelheid dan normaal en daarom mocht er niet gevaren of gezwommen worden.

Later in de zomer moesten  ook een aantal andere gemalen, die normaal gesproken water richting de stad Utrecht sturen, ingezet worden voor de KWA.  In zo’n geval moet de Kromme Rijn weer helpen om Utrecht van voldoende water te blijven voorzien.

Veel media aandacht bij openzetten Klimaatbestendige Water Aanvoer

En dat kon het gemaal Caspargouw niet aan, waardoor er daar noodpompen werden ingezet.  En toen viel op 5 september rondom Woerden ineens een hoosbui van 80 mm in een paar uur.  Er  was ineens veel wateroverlast en in allerijl moest het water via allerlei routes worden afgevoerd. De KWA stond nog aan, maar moest halsoverkop uitgezet worden.

De balans opmaken
Al met al een dynamische zomer, want de bovengenoemde maatregelen waren niet de enige. Zo’n calamiteit vergt niet alleen veel werk in het veld maar ook veel overleg tussen collega’s en met buurwaterschappen, met Rijkswaterstaat en met de veiligheidsregio. En het is nog niet helemaal voorbij, want sommige maatregelen gaan nog steeds door, want de rivierstanden zijn nog steeds laag. Maar de klus is uitstekend geklaard en de inwoners hebben weinig overlast gehad.

gemaal Kaspergauw wordt vanwege het watertekort opengezet.

En inmiddels wordt ook de balans opgemaakt. Heeft het waterschap het goed gedaan? Gaat dit vaker gebeuren? Wat moet de volgende keer anders? Water Natuurlijk stelt daarbij vragen als: Moeten we zorgen dat we ons water in natte tijden beter vasthouden of bergen? Bijvoorbeeld in natte natuurgebieden? Die noodgemalen op diesel (2000 liter per dag), kan dat een volgende keer ook anders?  En naast dat deze zomer ons bewust maakt van het feit dat we allemaal goed voor elkaar hebben,  moeten we onszelf misschien ook de vraag stellen of dit ingewikkelde systeem wel toekomstbestendig is.

Meer weten?  Op de site van HDSR is een nog veel uitgebreider overzicht is te vinden van alle maatregelen die genomen zijn tijdens deze droge zomer.

 

Water Natuurlijk-HDSR zoekt waterschapbestuurders

24 augustus 2018
Heb jij passie voor water? Dan zoeken¬†wij jou! Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland en de groenste ! Water Natuurlijk Regio West zoekt voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je¬†v√≥√≥r 1 september 2018¬†kandidaat stellen.¬†Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, … Lees "Water Natuurlijk-HDSR zoekt waterschapbestuurders" verder

Heb jij passie voor water? Dan zoeken wij jou!

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland en de groenste !

Water Natuurlijk Regio West zoekt voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, nl het Water Natuurlijk profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder, Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en kandidaatstellingsformulier.

Water Natuurlijk Regio West bestaat uit de waterschappen Delfland, de Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe kan je je kandidatuur kenbaar maken?

 1. Vul het kandidaatsstellingsformulier in
 2. Schrijf een motivatie
 3. Wordt lid van Water Natuurlijk
 4. Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die
 5. Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Regio West, t.a.v. Tjark Reininga: teceer@ziggo.nl.

Een kandidatencommissie bepaalt op basis van deze documentatie welke kandidaten zij voor een gesprek over een mogelijke kandidatuur uitnodigt. Op basis van deze gesprekken stelt de commissie een advies op aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenlijsten voor de betrokken waterschappen worden vastgesteld in de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West in november 2018.

Voor aanvullende vragen over de kandidaatstellingsprocedure kunt je terecht bij de regionale contactpersoon: Tjark Reininga, teceer@ziggo.nl

Wat bindt Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een landelijke vereniging voor en van inwoners van de waterschappen. In 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, de 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Wij zijn een bijzondere waterschapspartij, want wij hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water.
Een waterschap zorgt voor droge voeten, schoon oppervlaktewater en veilige dijken en wat Water Natuurlijk betreft nog veel meer zoals recreatie, cultuurhistorie, natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Water Natuurlijk-HDSR zit met zes personen in het Algemeen Bestuur* van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en met een lid (hoogheemraad) in het Dagelijks Bestuur *. WN maakt al 10 jaar deel uit van de coalitie en heeft als winnaar van de afgelopen 2 verkiezingen ook 2x de basis gelegd voor de coalitievorming.

Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal natuurlijk uitbreiden! Water Natuurlijk is daarom op zoek naar kandidaten.

Werk- en beheergebied HDSR

Het waterschapskantoor is gevestigd in Houten. Het beheergebied van HDSR loopt van de Utrechtse Heuvelrug tot bijna bij Gouda en van iets ten noorden van Utrecht tot de Lek. Het gebied heeft een gevarieerd landschap met bijbehorende complexe eisen voor het waterbeheer. Het werk- en beheergebied bestrijkt 20 gemeenten.

Woon je in een van de gemeenten in HDSR-gebied: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort/Oudewater, Nieuwegein, Nieuwkoop (ZH), Oudewater, Rhenen, deel van Stichtse Vecht, Utrecht (incl Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern), deel van Alphen a/d Rijn (ZH), deel van Bodegraven (ZH), Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist of deel van Schoonhoven?

Dan zoekt Water Natuurlijk-HDSR jou.

Verkiezingsprogramma
Ben je benieuwd waar Water Natuurlijk-HDSR zich tijdens de vorige verkiezingen voor heeft ingezet? Klik hier voor downloaden van de kleine verkiezingsflyer. Of u kunt het uitgebreide verkiezingsprogramma uit 2015 downloaden. Momenteel zijn we nog bezig met het programma voor 2019. Het landelijke hoofdlijnenprogramma wordt in september vastgesteld tijdens de ALV. In november stelt de regionale ledenvergadering het verkiezingsprogramma voor HDSR vast.

Is dit iets voor jou? meld je dan aan.

Lidmaatschap Water Natuurlijk
Nog geen lid van Water Natuurlijk? Kijk op de ledensite van Water NatuurlijkMeld je hier aan bij de grootste en groenste waterschapspartij van Nederland!

Het lidmaatschap is 25,00 p/j.
Je ontvangt dan maandelijks via de mail de HDSR Waternieuwsflits. Verder ben je welkom bij de regiobijeenkomst op 9 juni te Delft. Er is een ochtend en een middagprogramma.

Aanmelden kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019
Onderstaande documenten zijn in pdf, met uitzondering van het aanmeldformulier; om het invullen te vergemakkelijken is dit een Word-document.

Zijn er problemen met downloaden of openen? Stuur een e-mail naar de webmaster stichtstichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl

Informatie kandidaatstelling

Het profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk (pdf)

bereidheidsverklaring verkiezingskandidaat Water Natuurlijk (Pdf)

Aanmeldformulier kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019 (Word)

Voorjaarsnota 2018-2019; Verder gaan met de ingezette lijn, oogsten en vooruit kijken

2 juli 2018
Fractie Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Verder gaan op ingezette lijn, oogsten en vooruit kijken Korte samenvatting Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 27 juni 2018 De fractie wil graag verder gaan op de lijn die we hebben ingezet, oogsten wat we al hebben bereikt en vooruit kijken hoe verder te gaan. Er gebeurt veel op … Lees "Voorjaarsnota 2018-2019; Verder gaan met de ingezette lijn, oogsten en vooruit kijken" verder

Fractie Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

vlnr: Carlo Rutjes, Joke Leenders (voormalig AB-Lid), Els Otterman, Jos Jansen, Harmke van Dam, Jaap van de Heijden (nieuw AB-lid), Diederik van de Molen

Verder gaan op ingezette lijn, oogsten en vooruit kijken

Korte samenvatting Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 27 juni 2018

De fractie wil graag verder gaan op de lijn die we hebben ingezet, oogsten wat we al hebben bereikt en vooruit kijken hoe verder te gaan. Er gebeurt veel op onderwerpen waar het waterschap een rol in heeft.

Traditionele taken krijgen nieuwe dimensie
Proactief handelen, aandacht voor innovatie, initiatief nemen waar dat kan, zijn ons inziens hier belangrijk bij. De traditionele taken rondom veilig, voldoende en schoon m.b.t. water krijgen een nieuwe dimensie als die ook worden gekoppeld aan onderwerpen zoals klimaat, duurzaamheid, onze leefomgeving, energievraagstukken, ontwikkelingen in het grondgebruik en aandacht voor de bodem. Maar ook de rol van het waterschap in de samenleving, het belang van betere zichtbaarheid en het inzicht dat je als overheid niet alles alleen moet doen en willen.

Wisselende rol waterschap 
Heel belangrijk daarbij is de rol die je als waterschap daarbij voor ogen hebt. Die rollen kunnen, afhankelijk van het thema, wisselen.

In de beeldspraak van een toneelstuk kun je regisseur, hoofdrolspeler, gewoon acteur, soms zelfs figurant of decor zijn. En zelfs achter de schermen kun je nog een rol vervullen. Heel zelden ben je alleen maar toeschouwer als het om waterthema’s gaat.                                                           

Aandacht voor
Er is aandacht voor en inzet op actuele ontwikkelingen zoals omgaan met exoten in het water en we zijn proactief aan de slag gegaan met het tegengaan van bodemdaling door kleur te bekennen in onze peilbesluiten en door ruimte te geven voor het experiment met onder-water-drainage.

Via aandacht voor de uitstoot van CO2  leveren we een kleine bijdrage aan het tegengaan van mondiale klimaatverandering, maar ook een grote bijdrage aan het behoud van ons eigen veeweidegebied. Om die reden willen we de Motie peilbesluiten en CO2 indienen.

Ambitieuzer en scherper in waterkwaliteit en water in de stad
Wij vinden in de Voorjaarsnota dus aanzetten terug voor die rol in de toekomst, en wat ons betreft  doen we dat nog een slag ambitieuzer en scherper.

 • Ten eerste bij de verbetering van de waterkwaliteit. We maken goede stappen bij de aanpak om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in ons water komen. Maar dat is nog niet af ‚Äď we moeten daarmee doorgaan. Het is bewezen dat natuurvriendelijk schonen van watergangen een bijdrage levert aan een mooie sloot. Dat moet standaard praktijk worden waar mogelijk. We moeten oog houden voor nieuwe bedreigingen. Ik verwijs naar de opkomende stoffen in het water zoals resten van geneesmiddelen, microplastics en exotische stoffen als GenX. Wat kunnen wij daaraan doen?
 • Ten tweede moeten we nagaan of onze lozingsvergunningen nog op orde zijn om zeker te weten dat we daar geen gedoe mee krijgen.
 • Ten derde hebben we een verantwoordelijkheid om bij de zogenaamde hot-spots ongewenste chemicali√ęn uit ons afvalwater te halen. Niet neuzelen of dit wel nodig is van Europa, maar gewoon doen omdat we zelf schoon water willen.
 • Ten vierde. Dit jaar gaat de nieuwe RWZI-Utrecht in bedrijf. Is het daarmee ook niet tijd na te gaan denken over na schakelen van extra zuiveringstrappen?

Een item wat onze speciale aandacht heeft is Water in de stad. Hier komen klimaat, Groene Stad en leefomgeving, stresstesten, watertoets, etc. bij elkaar. En bij de realisering¬† kunnen we ook de betrokkenheid van burgers vergroten. ¬†Denk daarbij aan zicht hebben op de bestuursakkoorden van de nieuwe colleges B&W‚Äô, hebben deze nu eindelijk een waterparagraaf als ‚ÄúWater en Klimaatadaptatie‚ÄĚ in hun coalitieakkoorden opgenomen?

Provincie ondersteunen bij Nieuwe natuur 
Een bijdrage geven aan realisering van nieuwe natuurgebieden, bijvoorbeeld via natuurvriendelijke oevers maar ook het ondersteunen van de taakstellingen van de provincie voor nieuwe natuur, willen we graag verder ondersteunen. Denk hierbij aan koppeling van wateropvang en natuur en recreatie.

Evenwichtige kostenontwikkeling
Tot slot de verdere kostenontwikkeling. Het bestuursvoorstel van de Unie van Waterschappen over een nieuwe opzet is recent beschikbaar. WN-HDSR komt er ongetwijfeld op termijn nog op terug. In ieder geval blijven voor ons staan de uitgangspunten uit het coalitieakkoord, met een gelijkmatige en evenwichtige kostenontwikkeling EN de recente afspraken in december 2017 vastgelegd via het amendement van LNE.

De uitspraak van de voormalige Hoogheemraad Beugelink dat een waterschap voor de toekomst alle, door de samenleving gevraagde activiteiten, niet meer voor 1 euro per dag per inwoner kan doen, geeft dat beeldend weer. Dat zal een echte uitdaging gaan worden voor de nieuwe periode die er aan gaat komen voor de waterschappen.

Wonen, werken en recre√ęren
Het betekent in elk geval ook dat wij als waterschap goed moeten laten zien dat het belastinggeld bij ons niet over de brug en in het water gesmeten wordt, maar dat we het gebruiken om een zichtbaar schonere, aantrekkelijke, veilige, gezonde, ecologisch en economisch rijkere omgeving te cre√ęren om te wonen, te werken en te recre√ęren. Dit jaar willen we benutten om te oogsten, maar ook om proactief onze rol te spelen in de vele ontwikkelingen die zich voordoen waarbij we onze blik verder richten dan maart 2019.

Jos Jansen,

Fractievoorzitter voor Water Natuurlijk in
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Voor hele tekst Algemene beschouwingen  klik hier

Motie Water Natuurlijk-HDSR aangenomen; toetsingkader CO2 bij reguliere peilbesluiten

Motie Bodemdaling: Er komt een toetsingkader CO2 bij reguliere peilbesluiten in Veenweidegebieden¬† Bij de Algemene Beschouwingen van 27 juni 2018 heeft Water Natuurlijk aandacht voor de CO2 problematiek: ‚ÄúVia aandacht voor de uitstoot van CO2 leveren we een kleine bijdrage aan het tegengaan van mondiale klimaatverandering en een grote bijdrage aan het behoud van ons … Lees "Motie Water Natuurlijk-HDSR aangenomen; toetsingkader CO2 bij reguliere peilbesluiten" verder

Veenweide landschap in Friesland

Motie Bodemdaling: Er komt een toetsingkader CO2 bij reguliere peilbesluiten in Veenweidegebieden 

Bij de Algemene Beschouwingen van 27 juni 2018 heeft Water Natuurlijk aandacht voor de CO2 problematiek:
‚ÄúVia aandacht voor de uitstoot van CO2 leveren we een kleine bijdrage aan het tegengaan van mondiale klimaatverandering en een grote bijdrage aan het behoud van ons eigen veenweidegebied.‚ÄĚ

Water Natuurlijk complimenteert het College met de experimenten van onderwaterdrainage. Maar we willen meer! Ook bij reguliere peilbesluiten moet er aandacht zijn voor de gevolgen voor CO2 uitstoot. Door het ontwikkelen van een toetsingskader willen we CO2 vriendelijke alternatieven in beeld brengen. Tijdens de AB vergadering van 27 juni heeft Water Natuurlijk een motie ingediend:

 • Bij de voorgestelde varianten op de bodemdaling in het veengebied wordt in het vervolg ook de uitstoot van broeikasgassen en CO2 in beeld gebracht.
 • Verder staat in de motie het verzoek om bij de herziening van de nota peilbeheer een toetsingskader te ontwikkelen. Op basis van het toetsingskader kunnen varianten van peilbesluiten worden beoordeeld en bestuurlijke besluitvorming wordt gefaciliteerd.

De motie van Water Natuurlijk-HDSR is met brede steun aangenomen door PvdA, CDA, PvdD en CU aangenomen.

Water Natuurlijk-HDSR zoekt waterschapbestuurders

8 mei 2018
Heb jij passie voor Water? Dan zoeken wij jou! Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste ! Water Natuurlijk Regio West zoekt voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je¬†v√≥√≥r 1 september 2018¬†kandidaat stellen.¬†Onderaan deze pagina staan de benodigde … Lees "Water Natuurlijk-HDSR zoekt waterschapbestuurders" verder

Heb jij passie voor Water? Dan zoeken wij jou!

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste !

Water Natuurlijk Regio West zoekt voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, nl het Water Natuurlijk profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder, Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en kandidaatstellingsformulier.

Water Natuurlijk Regio West bestaat uit de waterschappen Delfland, de Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe kan je je kandidatuur kenbaar maken?

 1. Vul het kandidaatsstellingsformulier in
 2. Schrijf een motivatie
 3. Wordt lid van Water Natuurlijk
 4. Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die
 5. Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Regio West, t.a.v. Tjark Reininga: teceer@ziggo.nl.

Een kandidatencommissie bepaalt op basis van deze documentatie welke kandidaten zij voor een gesprek over een mogelijke kandidatuur uitnodigt. Op basis van deze gesprekken stelt de commissie een advies op aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenlijsten voor de betrokken waterschappen worden vastgesteld in de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West in november 2018.

Voor aanvullende vragen over de kandidaatstellingsprocedure kunt je terecht bij de regionale contactpersoon: Tjark Reininga, teceer@ziggo.nl

Wat bindt Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een landelijke vereniging voor en van inwoners van de waterschappen. In 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, de 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Wij zijn een bijzondere waterschapspartij, want wij hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water.
Een waterschap zorgt voor droge voeten, schoon oppervlaktewater en veilige dijken en wat Water Natuurlijk betreft nog veel meer zoals recreatie, cultuurhistorie, natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Water Natuurlijk-HDSR zit met zes personen in het Algemeen Bestuur* van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en met een lid (hoogheemraad) in het Dagelijks Bestuur *. WN maakt al 10 jaar deel uit van de coalitie en heeft als winnaar van de afgelopen 2 verkiezingen ook 2x de basis gelegd voor de coalitievorming.

Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal natuurlijk uitbreiden! Water Natuurlijk is daarom op zoek naar kandidaten.

Werk- of beheergebied HDSR

Het waterschapskantoor is gevestigd in Houten. Het beheergebied van HDSR loopt van de Utrechtse Heuvelrug tot bijna bij Gouda en van iets ten noorden van Utrecht tot de Lek. Het gebied heeft een gevarieerd landschap met bijbehorende complexe eisen voor het waterbeheer. Het werk- en beheergebied bestrijkt 20 gemeenten.

Woon je in een van de gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort/ Oudewater, Nieuwegein, Nieuwkoop (ZH), Oudewater, Rhenen, deel van Stichtse Vecht, Utrecht (incl Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern), en deel van Alphen a/d Rijn, deel van Bodegraven(ZH, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist en een deel van Schoonhoven.

Dan zoekt Water Natuurlijk-HDSR jou.

Verkiezingsprogramma
Ben je benieuwd waar Water Natuurlijk-HDSR zich tijdens de vorige verkiezingen voor heeft ingezet. Klik hier voor downloaden van de kleine verkiezingsflyer. Of u kunt het uitgebreide verkiezingsprogramma uit 2015 downloaden. Momenteel zijn we het landelijke verkiezingsprogramma nog aan het vernieuwen. De regionale ledenvergadering stelt ook de verkiezingsprogramma’s in de verschillende waterschappen vast.

Is dit iets voor jou? meld je dan aan.

Lidmaatschap Water Natuurlijk
Nog geen lid van Water Natuurlijk? Kijk op de ledensite van Water Natuurlijk
Meld je hier aan bij de grootste en groenste waterschapspartij van Nederland!
Het lidmaatschap is 25,00 p/j.
Je ontvangt dan maandelijks via de mail de HDSR Waternieuwsflits. Verder ben je welkom bij de regiobijeenkomst op 9 juni te Delft. Er is een ochtend en een middagprogramma.

Aanmelden kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019
Onderstaande documenten zijn in pdf, met uitzondering van het aanmeldformulier; om het invullen te vergemakkelijken is dit een Word-document.

Zijn er problemen met downloaden of openen? Stuur een e-mail naar de webmaster stichtstichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl

Informatie kandidaatstelling

Het profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk (pdf)

bereidheidsverklaring verkiezingskandidaat Water Natuurlijk (Pdf)

Aanmeldformulier kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019 (Word)


* Algemeen Bestuur; Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen

*  Dagelijks Bestuur; Ook wel college van dijkgraaf en hoogheemraden, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten die zijn genomen door het algemeen bestuur, en twee commissies van advies en bijstand.

Afscheid Guus Beugelink als Hoogheemraad, Els Otterman volgt hem op

11 april 2018
Op 7 maart 2018 heeft Guus Beugelink afscheid genomen als Hoogheemraad en loco-dijkgraaf. Hij zat namens Water Natuurlijk 9 jaar in het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hij gaat met pensioen. Zijn opvolger is Els Otterman. Zij was fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR en is op 7 maart ge√Įnstalleerd als hoogheemraad in het … Lees "Afscheid Guus Beugelink als Hoogheemraad, Els Otterman volgt hem op" verder
Guus Beugelink (links) Els Otterman (rechts)

Op 7 maart 2018 heeft Guus Beugelink afscheid genomen als Hoogheemraad en loco-dijkgraaf. Hij zat namens Water Natuurlijk 9 jaar in het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hij gaat met pensioen. Zijn opvolger is Els Otterman. Zij was fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR en is op 7 maart ge√Įnstalleerd als hoogheemraad in het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk is de grootste gekozen partij in het Algemeen Bestuur van HDSR.

Guus kan terug kijken op 18 jaar waterschapsbestuur, eerst als algemeen bestuurslid en sinds 2009 als dagelijks bestuurslid. Een roerige periode. Er is veel veranderd. Tot 2009 stemden inwoners niet op politieke partijen maar op personen en via de post. Politieke partijen deden in 2009 hun intrede bij de waterschappen. En pas sinds 2015 wordt er in het stemhokje gestemd. Volgens Beugelink een verbetering: ‚ÄúDaardoor is het bestuur van het waterschap sterk geprofessionaliseerd.‚ÄĚ

Els Otterman is op 7 maart tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur benoemd als de opvolger van Guus Beugelink. Zij woont in Bunnik en was sinds 2017 de fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR. Zij is afgestudeerd als geograaf en werkte de laatste jaren als zelfstandig adviseur en procesmanager op het gebied van water, klimaatverandering, natuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Als Hoogheemraad in het Dagelijks Bestuur namens Water Natuurlijk-HDSR zal Els Otterman blijven werken vanuit de 5 kernwaarden van Water Natuurlijk: respect voor ecologie, natuur en landschap, duurzaamheid als leidend principe, eerlijke lastenverdeling, financi√ęle degelijkheid en in samenwerking met de omgeving.

Diederik van der Molen
Diederik van der Molen

De vrijkomende¬† zetel van Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van HDSR wordt ingevuld door Diederik van der Molen uit Bilthoven. Ook hij is op 7 maart ge√Įnstalleerd. De functie van fractievoorzitter wordt overgenomen door Jos Jansen. Hij is een zeer ervaren waterschapbestuurder en zit al 9 jaar namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur.

Update: Ervaring twee jaar samenwerken Water Natuurlijk-HDSR met geborgden-fractie

25 februari 2018
De geborgde vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden staken in 2015 de koppen bij elkaar en vormden een fractie van zeven personen: Fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE).¬†Deze gestructureerde samenwerking bestaat -voor zover bekend- binnen de vaderlandse waterschapwereld verder nergens. Artikel vaktijdschrift Het waterschap Hoe verloopt deze ¬†samenwerking nu? De journalist Jaap van Peperstraten beschrijft … Lees "Update: Ervaring twee jaar samenwerken Water Natuurlijk-HDSR met geborgden-fractie" verder

De geborgde vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden staken in 2015 de koppen bij elkaar en vormden een fractie van zeven personen: Fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE). Deze gestructureerde samenwerking bestaat -voor zover bekend- binnen de vaderlandse waterschapwereld verder nergens.

Artikel vaktijdschrift Het waterschap
Hoe verloopt deze ¬†samenwerking nu? De journalist Jaap van Peperstraten beschrijft voor het Vaktijdschrift ‚ÄúHet waterschap‚ÄĚ (januari-februari 2018) de ervaringen van twee jaar samenwerking in opdracht van¬†de fractie LNE zelf. Hij vroeg daarnaast onder andere ook Els Otterman, fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR om haar mening.

Portret van Els Otterman
Photography:
Remke Spijkers ‚Äď www.remkespijkers.
com

Een oneigenlijke machtpositie
Els Otterman geeft namens Water Natuurlijk (zes zetels) aan:¬†‚ÄúDe samenwerking verloopt goed. Maar dat LNE als √©√©n fractie opereert, vinden wij principieel onjuist‚ÄĚ. Ze geeft als onderbouwing aan dat de Waterwet voorschrijft dat er in het¬†dagelijks bestuur altijd √©√©n zetel beschikbaar is voor √©√©n van de geborgde fracties.

‚ÄúBinnen ons Hoogheemraadschap, waar de drie geborgde fracties samen optrekken, ontstaat daardoor een vreemde situatie. De fractie LNE heeft zo een wettelijke gegarandeerde zetel in het dagelijks bestuur. Je kunt je daarom afvragen of het past om als geborgden als √©√©n fractie te opereren. Je cre√ęert voor jezelf een oneigenlijke machtspositie, omdat de politieke partijen bij de coalitieonderhandelingen niet om je heen kunnen‚ÄĚ.¬†Het hele artikel is hier te lezen:¬†Het kussen en de duivel.

Anja van Berckel

Macrofauna: ‚Äėde zwemmende insecten‚Äô maatlat voor ecologische waterkwaliteit

Afname landinsecten in Duitsland In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 het totale aantal insecten met 80 procent afgenomen. Ecologen van de Radboud Universiteit publiceerden er met hun Duitse collega‚Äôs een artikel over in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.¬†¬†Dankzij Water Natuurlijk gaat het ministerie van LNV in Nederland de langjarige trendafname en de … Lees "Macrofauna: ‚Äėde zwemmende insecten‚Äô maatlat voor ecologische waterkwaliteit" verder


Afname landinsecten in Duitsland

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 het totale aantal insecten met 80 procent afgenomen. Ecologen van de Radboud Universiteit publiceerden er met hun Duitse collega’s een artikel over in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.  Dankzij Water Natuurlijk gaat het ministerie van LNV in Nederland de langjarige trendafname en de oorzaken van de macrofauna toe voegen aan een nationaal onderzoek. 

Waarom is deze extra aandacht nodig? Carlo Rutjes licht het toe.
Het is heel aannemelijk dat in Nederland hetzelfde fenomeen plaats heeft gevonden. Het beeld past in het plaatje van almaar doorzettende bijensterfte, teloorgang van allerlei broedvogels en weidevogels etcetera.

Mede door Water Natuurlijk zijn er in de diverse waterschappen dit jaar meerdere moties aangenomen om ervoor te zorgen dat er aandacht komt voor de trendafname. Voor het grootste gedeelte gaat het waterschap er niet over, maar het waterschap is wel een belangrijke grondeigenaar en beheerder van oevers, dijken en ecologische verbindingszones. Daarmee hebben de waterschappen wel degelijk een rol te vervullen.

Macrofauna
Het Duitse onderzoek ging over landinsecten. Er is echter ook een ‚Äėaquatische component‚Äô waar het waterschap via de Kaderrichtlijn Water wel over gaat. Namelijk de macrofauna. Macrofauna is een enorme grote groep aan kleine ongewervelde onderwaterdiertjes bestaande uit slakjes, wormpjes, vlokreeften, insectenlarven, libellen, muggen, eendagsvliegen enzovoorts.¬† Het gaat om ruwweg tweeduizend soorten. Je ziet ze weinig, behalve geplet op je voorruit, maar ze zijn essentieel. Bovendien gaat het om ontelbaar grote aantallen die in het water leven. Ze eten algen en maken dode planten en dieren kleiner en fijner waardoor ze goed verteerd kunnen worden en de kringloop van het leven weer rond is. Daarnaast vormt macrofauna het stapelvoedsel voor vissen en veel vogels. En laat nu de visstand ook al sterk zijn teruggelopen de laatste jaren.

Water Natuurlijk zorgt voor nationaal onderzoek insectenstand
Het Duitse onderzoek laat niet zien of het met de ‚Äėaquatische component‚Äô ook zo slecht gesteld is, maar enkele¬† snelle onderzoekjes van waterschappen stellen niet gerust. Mede door de lobby van verschillende hoogheemraden en bestuursleden van Water Natuurlijk heeft het ministerie van LNV het op zich genomen om in Nederland ook de langjarige trend en de oorzaken van de macrofauna toe te voegen aan een nationaal onderzoek naar de insectenstand en oorzaken van achteruitgang. Zodra er meer bekend over is, delen we de informatie.

Carlo Rutjes

123456789101112131415