Water Natuurlijk-Stichtse Rijnlanden wint waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Water Natuurlijk kwam als grote winnaar uit de bus en groeide van 6 naar 7 zetels. Maak kennis met de nieuwe fractie.

 

Coalitieakkoord 2019 – 2023

Verder bouwen aan een toekomstbestendig waterbeheer. Dit is de titel van het nieuwe coalitieakkoord. Water Natuurlijk is blij met het nieuwe coalitieakkoord en met de herbenoeming van Els Otterman in het Dagelijks Bestuur.

Dinsdag 28 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. De verkiezingen in maart hebben geleid tot een zetelverschuiving, maar met brede instemming wordt de coalitie van Water Natuurlijk (7 zetels), CDA (3), PvdA (2) en de geborgden Landbouw, Natuur & Economie (bij elkaar 7) voortgezet. Ook de 4 hoogheemraden blijven dezelfde.

Dat betekent niet dat alles hetzelfde blijft. De basistaken rond veiligheid, schoon water en voldoende water vragen om een vernieuwende aanpak.

Meer aandacht voor

Daarbij gaan de partijen meer aandacht geven aan duurzaamheid, klimaat- en energiemaatregelen en het bevorderen van de biodiversiteit. Er komt een tandje bij om de bodemdaling terug te dringen. Ook zichtbaarheid, leefbaarheid en samenwerking krijgen extra aandacht. Inclusief wat nodig is om alles in goede banen te leiden.

Jubileum 900 jaar waterbeheer

Het jaar 2022 wordt een bijzonder jaar als jubileum van 900 jaar waterbeheer. Dit is allemaal terug te vinden in het coalitieakkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen met een uitnodiging aan ieder om er samen invulling aan te geven.

Samenwerken met veel motivatie

Water Natuurlijk gaat in elk geval met veel motivatie en inzet hieraan meewerken. Wij zijn blij dat diverse thema’s uit het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk een plek hebben gekregen. Bovendien biedt het akkoord een goede basis om in het bestuur, in de organisatie en met alle betrokkenen samen te werken.

Voortouw nemen

Waar nodig zullen wij het voortouw nemen. Zo kunnen we laten zien dat de basistaken goed zijn te combineren met natuur, aantrekkelijk landschap, cultuurhistorie, duurzaamheid, innovatie en recreatie. Betaalbaar waterbeheer met een eerlijke kostenverdeling.

Inzetten voor jan en alleman/vrouw

Wij zullen ons inzetten voor otters, ossen en andere dieren, voor veilige bloemrijke duurzame dammen en dijken, historische en innovatieve molens, heide en andere natuur, groen in en om de stad, voor boeren in kringlooplandbouw en voor Jan en alleman/vrouw. Voor nu en voor de toekomst.

 

Succesverhalen 2015-2019 De Stichtse Rijnlanden

Projecten die tot stand gekomen dankzij Water Natuurlijk-HDSR: 
– natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn en een wandelpad
langs de Kromme Rijn,
– waterberging en natuurontwikkeling combineren bij De Hooge Boezem,
– nieuw beleid voor de sloten in de landgoederen voor het vasthouden
van regen- en kwelwater,
– aandacht voor vismigratie, vispassage Amsterdam Rijnkanaal
/Caspargouw,
– onderzoek naar interactie muskusrattenbestrijding en vismigratie,
– afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvangen gevaarlijke stoffen,
efficiency verbetering.