Baggeren in Delfland

Een van de minst sexy onderwerpen van een waterschap is baggeren. Bagger zit onder in de sloot, is vies en het stinkt. Baggeren is echter noodzakelijk om de watergangen niet te laten dichtslibben en de doorstroming mogelijk te maken. Baggeren kan ook worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. In de waterbodems in Delfland zitten veel voedingsstoffen die zijn afgespoeld van weilanden, stedelijk gebied en kassen en er eigenlijk niet in thuishoren. Door opwoelen lossen ze in het water op en belemmeren een goede kwaliteit van het water. Ook kunnen er giftige stoffen in zitten die niet goed zijn voor het leven in de sloot.

Soms wordt er onnadenkend gebaggerd en gaan er vissen dood die niet snel genoeg weg kunnen komen. Als er op verkeerde momenten in het jaar wordt gebaggerd kunnen ook salamanders en kikkers (amfibieën) en kwetsbare waterplanten te veel schade ondervinden.

Met bagger moet ook zorgvuldig worden omgegaan. Bagger met te veel giftige stoffen mag niet op de kant worden gelegd maar moet verantwoord worden afgevoerd naar een stortplaats.

Water Natuurlijk Delfland heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Delfland en stelt onder meer voor een baggernota te maken waarin dit allemaal voor de burgers duidelijk wordt uitgelegd.

 

Schriftelijke vragen baggerbeleid in Delfland def

Nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting

De discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschapsbelasting is weer opgestart. Ook in Delfland is het overleg erover weer opgestart.

Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel, vanuit de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en degene die profijt heeft, betaalt”.

Water Natuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport en de opdracht die de minister op basis daarvan aan de waterschappen heeft gegeven. Door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid in het belastingstelsel in te bouwen, acht Water Natuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

WaterNatuurlijk brief

Nieuwsbrief 3 december 2019 over het nieuwe belastingstelsel

Op 3 december 2019 is in de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie het voorstel van de Unie van Waterschappen besproken over de aanpassing van het belastingstelsel voor de waterschappen . De Unie heeft een voorstel gemaakt voor een proces en tevens een aantal inhoudelijke punten toegevoegd. Die combinatie levert in de commissie veel discussie op. Alle partijen hebben inhoudelijke thema’s ingebracht. Water Natuurlijk heeft haar inbreng gebaseerd op bijgaande position paper van de landelijke werkgroep belastingaanpassing van Water Natuurlijk. Zij pleit o.a. voor betaling door de vervuiler, de kostenveroorzaker en de profijt hebbende en dat het tarief voor Natuur op nul wordt gezet. Specifiek voor Delfland  vindt Water Natuurlijk het enigszins voorbarig om de tariefdifferentiatie voor de glasopstanden af te schaffen. 

 De dijkgraaf en de betreffende hoogheemraad stelden aan de Commissie voor om zich vooral  op het proces te concentreren, de drie inhoudelijke knelpunten op te lossen en de overige inhoudelijke punten in een tweede fase te bespreken. Hier kon iedereen mee instemmen.

Water Natuurlijk heeft voorgesteld om een klankbordgroep vanuit de gekozen partijen in stellen om vinger aan de pols te houden en het belang van de bewoners goed te waarborgen. Tevens om de Verenigde Vergadering tijdig te betrekken bij inhoudelijke onderwerpen. Beide zaken zijn toegezegd in de Commissie.

 

Marcel Belt over de Watervisie van Delfland

Delfland heeft haar visie op hoe we met water kunnen omgaan in de toekomst vastgelegd in een Watervisie. Dat is een kaart die lijkt op een fleurig gezelschapsspel voor de donkere decembermaand met gecijferde blokjes in diverse kleuren. Ze verbeelden de uitdagingen van de toekomst. De scenario-aanpak reikt mogelijkheden voor de beslissers aan. Bijvoorbeeld: Delft wil in de komende jaren 15.000 woningen bouwen.  “Hoe komen die aan energie? Hoe zorg je ervoor dat het waterbeheer goed is geregeld, zowel bij extreme regen als in perioden van droogte?”

Nog een voorbeeld : Ook voor het glas van Westland is er veel werk aan de winkel. Belt: ,,In het Westland belanden nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in het water. Dat heeft onder meer een negatief effect op natuur en het zwemwater. We werken in samenwerking met de tuinders aan gesloten kassen, een systeem waarin geen vervuiling meer naar buiten komt”, aldus Marcel Belt.

Lees het hele artikel:

ambities om overstromingen te voorkomen

Nieuwsbrief 21 november 2019: Water Natuurlijk stemt in met begroting Delfland

Donderdag 21 november heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland vergaderd. Het belangrijkste onderwerp was de begroting 2020.

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting van 2020. In dit plan staan mooie doelen voor de leefbaarheid van het gebied en blijft het belastingtarief voor de bewoners gelijk.

Belangrijke thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie worden verbonden met alle werkterreinen van het waterschap. Dit betekent dat bijvoorbeeld wordt bekeken hoe de biodiversiteit kan toenemen bij het onderhoud van dijken. Hetzelfde geldt voor activiteiten om schoon, gezond, levend en voldoende water te realiseren.

We ondersteunden een motie om meer te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld door op elk gebouw van het waterschap zonnepanelen te installeren. Immers, vanwege het klimaatakkoord en de energietransitie, staan we voor enorme opgaven. Delfland is een uitgelezen partner om hier een behoorlijke steen aan bij te dragen. Ook is de ambitie om duurzaam in te kopen verhoogd met het doel om dit in 2023 volledig voor elkaar te hebben.

Wat te doen met blauwalg?

Blauwalg veroorzaakt kopzorgen bij waterschappen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar blauwalg, maar de oplossing is nog niet gevonden. Voldoende stroming in het water helpt en de quagga- of driehoeksmossel ook. Maar het blijft dweilen met de kraan open, als we niets doen aan de nutriënten (fosfaat, nitraat) en andere onwenselijke stoffen in het oppervlaktewater.

Meer weten over blauwalg? Lees verder in het artikel van Jan Smith, lid van het projectteam opppervlaktewaterkwaliteit van NMP en Rotta:

190824 Blauwalg _ (002)

Nieuwsbrief 4 juli 2019 – aandacht door Water Natuurlijk voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking

Op 4 juli 2019 vergaderde het algemeen bestuur van Delfland. In deze Verenigde Vergadering heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking.

Nieuwe landelijke Jeugddijkgraaf komt uit Delfland

Aan het begin van de bijeenkomst werd een nieuwe landelijke jeugddijkgraaf geïnstalleerd. Water Natuurlijk feliciteert de Delflandse Jiska Taal uit Hoek van Holland met haar benoeming tot jeugddijkgraaf van Nederland. We wensen haar veel succes met haar missie om het waterbewustzijn onder jongeren aan te wakkeren.

Verbreding Boomawatering natuurvriendelijker

Op initiatief van AWP en Water Natuurlijk is gesproken over het natuurvriendelijker aanpakken van de verbreding van de Boomawatering te Monster. De verbreding van deze smalle watergang is nodig om het water bij forse regenbuien beter af te kunnen voeren. We zijn verheugd met de toezegging van hoogheemraad Koop om de overgang van water naar land te verzachten en bij deze en vergelijkbare werken de kansen voor natuur te benutten. Onze motie hierover werd door het college overgenomen. We rekenen er op dat ook bij toekomstige plannen op deze wijze “werk met werk” gemaakt kan worden.

Gemalen moeten visvriendelijk zijn

Water Natuurlijk bepleit een dergelijke bredere blik ook bij de aanpassing van gemalen. Nu moest bij de technische aanpassing van het gemaal “Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder”, die nodig is om een groter hoogteverschil te kunnen overbruggen, in de voorafgaande commissievergadering gevraagd worden naar de visvriendelijkheid van de voorgestelde oplossing. Wij willen dat er bij alle toekomstige voorstellen voor gemalen op voorhand aandacht is voor de visvriendelijkheid.

Pleidooi voor duurzame slibverwerking

Tenslotte zijn we blij met de toevoeging in de brief aan de organisatie voor de Gemeenschappelijke Slibverwerking om het belang van het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en het terugwinnen van grondstoffen uit slib kracht bij te zetten.

Nieuwsbrief 20 mei 2019 – Raadsbreed Bestuursakkoord en nieuw college met Water Natuurlijk lid Marcel Belt

Nieuwsbrief Water Natuurlijk – 20 mei 2019

Bestuursakkoord 2019-2023 unaniem vastgesteld

Na de verkiezingen hebben alle fracties gewerkt aan een gezamenlijk bestuursakkoord. Water Natuurlijk is blij met het akkoord. Veel onderdelen die voor de toekomst van belang zijn en in ons verkiezingsprogramma stonden komen terug in dit akkoord, o.a.:

  • verbetering waterkwaliteit
  • klimaatadaptatie
  • energietransitie
  • biodiversiteit
  • betaalbare lasten

Water Natuurlijk ziet dit akkoord als goede basis voor Delfland om de komende jaren samen met partners aan de slag te gaan!

Kijk op www.hhdelfland.nl voor meer informatie over het bestuursakkoord.

Dagelijks bestuur benoemd met Water Natuurlijk-er Marcel Belt

In de bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (VV) werden ook 4 nieuwe leden voor het dagelijks bestuur benoemd. Fractievoorzitter van Water Natuurlijk Delfland Marcel Belt werd samen met Peter Ouwendijk, Ruud Egas en Manita Koop na ruime instemming van de VV geïnstalleerd. Samen met de Dijkgraaf zullen zij zich inzetten voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Marcel zal zich in het bijzonder richten op waterkwaliteit, biodiversiteit, zoet water beschikbaarheid, zwemwater en andere recreatie, de Watervisie en Internationale samenwerking. Wij wensen hem en de andere bestuurders veel succes!

Meer informatie over het nieuwe college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (dagelijks bestuur) op www.hhdelfland.nl.

Annemiek Jenniskens is 20 mei 2019 fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Marcel Vissers is secretaris.

Bodemdaling: kansen voor natuur-inclusieve landbouw

 

 

Bodemdaling is een belangrijk thema ook voor Water Natuurlijk. We hebben in de afgelopen bestuursperiode het bestuur concrete voorstellen voor gedaan.

Bodemdaling wordt in veenweidegebieden veroorzaakt doordat de veenweidegrond verbrandt, als die blootgesteld wordt aan de lucht. Je kunt dat voorkomen door de grond te vernatten. Maar dan wordt het voor boeren moeilijker om koeien te houden en zware machines op het land te laten werken. Waterschappen ondersteunen de boeren door het waterpeil te verlagen, maar dat betekent dat het veen weer verder verbrandt en de bodem weer verder daalt. Door gebouwen en wegen zakt de bodem nog verder in, meteen snelheid van 1 cm per jaar. Bovendien komt door de verbranding CO2 vrij: elke hectare landbouwgrond stoot evenveel uit als een auto die 150.000 tot 200.000 kilometer rijdt – en dat elk jaar!

Bodemdaling is een probleem waar we van wegkijken, omdat oplossingen verschrikkelijk duur zijn. Ordegrootte 22 miljard. Een duivels dilemma dus.

Maar wegkijken lost het probleem niet op. De waterschappen kunnen het peil niet blijven verlagen voor de boeren. Er zijn al veel initiatieven van boeren die het heft in eigen hand hebben genomen door zelf hun grond te ontwateren. De echte oplossing is natuurlijk dat we terug gaan naar een natuur-inclusieve landbouw ofte wel biologisch boeren of natte teelten. Biologisch boeren is sowieso beter voor de weidevogels en de bodem. We laten de boeren niet stikken: groenblauwe diensten van boeren moeten worden betaald!

Een vlag in een moddergracht?

 

In de Delftse Hout wil je graag zwemmen, in de Delftse grachten zal je dat niet zo gauw doen. In bepaalde tijden van het jaar moet je dan ook nog eens door een dikke laag kroos heen ploegen. Het is minstens 20 jaar geleden dat de Delftse grachten gebaggerd zijn. In de baggerlaag hopen vuil en voedingsstoffen zich op. Waarom worden deze grachten niet gebaggerd? Als de afvoer van water is gewaarborgd, kijkt het hoogheemraadschap van Delfland niet of het ook voor de waterkwaliteit goed is. De waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat ook waterkwaliteit een criterium moet zijn om te baggeren: vóór de vis, en tegen kroos.

Joke Verplanke: “Deze bagger levert voedingsstoffen aan het water waardoor kroos harder groeit; teveel kroos zorgt ervoor dat het water zuurstofloos wordt, waardoor vissen dood gaan. En je dus een stinkende, vieze gracht overhoudt. Het helpt dan niet om bakjes met planten op de walkant te plaatsen: een vlag op een moddergracht!”.

Overigens is het baggeren ook in andere watergangen een probleem. Meestal wordt slechts een deel van het water gebaggerd, zodat de doorstroming gewaarborgd is. Maar de vervuiling blijft en de vissen krijgen geen lucht. Zoals bijvoorbeeld in de Tanthof.

Afgelopen jaar heeft Delfland wel een plastic rioolbuis in een aantal grachten gelegd om kroos tegen te houden dat uit de Schie en de Vliet zou komen. Echter het kroos kwam vorig jaar niet uit de Schie en de Vliet, maar groeide in de grachten zelf.

Joke Verplanke: “Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het baggeren gebeurt met het ene oog op de doorstroming, en met het andere oog gericht op een goede waterkwaliteit. Voldoende diepte is daarvoor van belang. Regelmatig baggeren is eveneens van belang voor de ecologische toestand van het water. Een schone waterbodem draagt bij aan schoon oppervlaktewater. Dit zou moeten worden vastgelegd in het baggerbeleid en burgers moeten hier ook bij betrokken worden.”

20 maart zijn de waterschapsverkiezingen; een van de speerpunten van Water Natuurlijk is de waterkwaliteit in de stad te verbeteren, samen met alle betrokkenen”.