Fractie Water Natuurlijk Delfland

De onderstaande bestuursleden van Delfland vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Ingrid ter Woorst
Bestuurslid Hoogheemraad

Met hart en ziel zet ik me in voor goed waterbeheer: niet alleen droge voeten, maar ook schoon water. En met resultaat!

Water is voor mij meer dan m3 en meters, het draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Veiligheid staat voorop, maar water moet ook schoon en gezond zijn, zodat planten en dieren er kunnen leven, en wij met onze kinderen veilig kunnen zwemmenā€¦ daar zet ik me met hart en ziel voor in!

Dat gaat niet vanzelf, maar water biedt ook kansen, juist in stedelijk gebied. De afgelopen jaren als dagelijks bestuurder van Delfland al veel bereikt: het water wordt schoner, de glastuinbouw is aangesloten op het riool, waternatuur aangelegd, en daarbij de kosten in de hand gehouden. Kortom: duurzaam waterbeheer, ook in financiƫle zin.

Wat daarbij helpt is mijn brede blik op het waterbeheer, als stadsbewoner en boerendochter, in combinatie met een inhoudelijke achtergrond en bestuurlijke ervaring.

Lars Nanninga
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Water Natuurlijk maakt de komende tijd weer deel uit van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland en werkt samen in een brede coalitie. De komende tijd zullen wij weer hard werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit van onze sloten en vaarten. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het Delflandse gebied behoort tot de meeste vervuilde van Nederland met name door lozingen van de intensieve glastuinbouw. De natuur en de bewoners van de steden en dorpen zijn het kind van de rekening en dat moet veranderen. De vervuiler betaalt! Voor het eerst sinds lange tijd zullen de belasting die kosten het hoogheemraadschap gaat heffen, niet meer sterk stijgen. Voor de komende tijd is de kostenstijging geraamd op 1,5% per jaar.

De komende jaren wordt het aantal werklocaties van de Delflandse ambtenaren teruggebracht van 5 naar 2 locaties. Het monumentale pand in de Delftse binnenstad zal worden gerenoveerd om te voldoen aan de huidige inzichten met betrekking tot energiebesparing en werkplekken.

Tenslotte willen wij bereiken dat de Delflandse bewoners optimaal gebruik kunnen maken van de recreatieve mogelijkheden die het gebied Delfland biedt. Wij denken dan aan meer wandel-, vis- en
watersportmogelijkheden. Ook blijven wij oog houden voor de cultuurhistorische gebouwen die wij bezitten en zullen de dijken verder worden verstevigd op die plekken waar dat nodig is.

Water Natuurlijk is er voor u. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Marcel Belt
Algemeen Bestuurslid, secretaris en lijsttrekker verkiezingen 2019

Een veilige en schone leefomgeving is van essentieel belang om fijn en onbezorgd te kunnen wonen, werken en recreƫren. Ik zet mij daar graag via Water Natuurlijk voor 200% voor in!

Ik vind het belangrijk dat wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Door innovatie en samenwerking bij de afvalwaterzuivering kunnen kosten in de hand worden gehouden.

Stad en platteland moeten bestendig zijn voor de hevigere regenbuien en langere droge periodes die de klimaatverandering met zich mee zal brengen. Daar moeten we onze leefomgeving goed op inrichten. Dat kan prima samengaan met het aanleggen van meer wandel- en fietspaden, mooie natte natuur en zwem- en visplekken. En het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Zelf geniet ik graag van de mooie natuur in onze omgeving. Om die natuur zowel in de polder als de stad meer kansen te geven is schoon water van levensbelang. Alleen dan voelen de paling, snoek en lepelaar zich thuis in onze wateren. Door betere afspraken met de glastuinbouw, boeren en gemeenten ben ik ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons water omhoog kan. Daar horen ook afspraken bij voor een eerlijkere kostenverdeling. Stadsbewoners betalen nu naar verhouding te veel.

Marcel Belt (38) is bioloog en bestuurskundige, werkt voor de gemeente Leiden en woont met zijn gezin in Voorburg.

Joke Verplanke
Commissielid

Bioloog van huis uit, zet ik me in voor de natuur- en milieuaspecten bij het waterschap. Gelukkig is daar al een aantal jaren veel meer aandacht voor bij de waterschappen, maar het kan altijd meer. Vooral de chemische waterkwaliteit is niet op orde (denk aan bestrijdingsmiddelen). Water Natuurlijk heeft in de afgelopen al veel bereikt!

Ik wil me inzetten voor klimaataspecten die steeds belangrijker gaan worden (extreme regenval). Innovatie is ook een belangrijk thema net als duurzaamheid. Denk aan het produceren van energie door rioolwaterzuiveringsinstallaties. En aan bijvoorbeeld grondstoffen herwinnen uit afvalwater (fosfaat) en zorgen dat bepaalde zaken het water niet bereiken (medicijnresten, hormonen, bacteriƫn).

Aan lozen op het oppervlaktewater moeten strengere eisen worden gesteld en meer en meer zullen bedrijven zelf hun afvalwater moeten reinigen voordat ze dat op het oppervlaktewater lozen.

Ik hou van wandelen en speciaal op de grens van water en land!

Pieter Stienstra
Commissielid

Water is altijd een essentiĆ«le levensbehoefte geweest voor mensen, dieren en planten en zal dat ook altijd blijven. Daarom is het van levensbelang om zorgvuldig om te gaan met water als essentieel element in natuur, milieu, landschap, wonen, werken en recreĆ«ren. En dus om zorgvuldig en integraal waterbeheer te koesteren. Zeker in een sterk geĆÆndustrialiseerd en verstedelijkt land als Nederland.

Zorgvuldigheid komt voort uit voldoende technische kennis van de uitdagingen en de oplossingen. Maar ook uit inzicht in en greep op organisatie van die oplossingen door private en publieke organisaties. Met in Delfland als belangrijkste actoren het Hoogheemraadschap, de gemeenten, de provincie maar ook lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties Ć©n nationale organisaties zoals Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Water Natuurlijk is juist de waterschapspartij die sterk inzet op het verbinden van alle relevante actoren ten behoeve van optimaal waterbeheer. Daarom is Water Natuurlijk mijn partij.

Mijn bijdrage aan Delfland via Water Natuurlijk Delfland komt voort uit mijn professionele achtergrond. Enerzijds ben ik vakdeskundige op het gebied van bodem, (grond)water en milieu. Anderzijds heb ik ruime kennis en hands-on-ervaring met organisatie en bestuurlijke processen, meest recent vanuit mijn Delftse raadslidmaatschap voor D66. Vanuit die professionele achtergrond zal ik mij vooral bezig houden met ā€œWater in en om stad en dorpā€ in heel Delfland.

Pieter heeft de portefeuille Water in en om stad en dorp.