Kandidatenlijst Verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 waren de landelijke waterschapsverkiezingen. Zo ook voor  het hoogheemraadschap van Delfland. Water Natuurlijk deed mee met een  goedgevulde lijst van 35  personen uit het hele gebied van Delfland. Zij gebruiken hun kennis, ervaring en passie om de ambitie van Water Natuurlijk te verwezenlijken: samen werken aan duurzaam waterbeheer!

Veel mensen hebben op 20 maart  2019 hun stem uitgebracht op Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is de 3e gekozen partij en heeft 3 zetels in de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur). Die worden vervuld door Marcel Belt, Annemiek Jenniskens en Marcel Vissers (nummers 1 t/m 3 van de lijst). Anneke Wybenga, Bart van der Veer en Cees van der Burg zijn de officieel benoemde steunleden (nummers 4 t/m 6 van de lijst). Vele andere kandidaten zijn nog steeds actief verbonden met de partij en fractie.

Ook interesse om actief te zijn voor Water Natuurlijk Delfland? Neem contact met ons op via delfland@waternatuurlijk.nl

1. Marcel Belt
Voorburg

Mijn speerpunten zijn klimaat, natuur en goede recreatieplekken in en om de stad. Het klimaat verandert. Dat merken we aan heftige regenbuien en flinke droogte. Als we te weinig doen gaan wij en onze kinderen daar nog veel meer last van hebben. Ik zet mij daarom in om klimaatverandering te voorkomen én om ons aan te passen. Slim samenwerken tussen overheden, bedrijven en inwoners rond energie(besparing) en het aanleggen van wateropvang- en recreatieplekken vind ik belangrijk. Daardoor kunnen we ons mooie gebied leefbaar en betaalbaar houden!

2. Annemiek Jenniskens
Monster

Water is een rode draad in mijn leven. In mijn werk in het buitenland ben ik dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van waterschaarste op mens, plant en dier. Als directeur van ‘Women for Water Partnership’ maak ik me nu wereldwijd sterk voor meer vrouwen in waterbesturen, gelijke toegang tot en kwaliteit van water, hergebruik van water en afvalwater, klimaatverandering enzovoorts.

De natuur is voor mij een grote inspiratiebron en een belangrijke waarde bij het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld extremen als hittestress en wateroverlast. En ik hou van bestuurlijke processen waarbij we samen mooie resultaten behalen: op weg naar een veilig, schoon, groen en duurzaam waterbeheer. 

3. Marcel Vissers
Delft

Aan het eind van de koude winter van 1963 ben ik geboren in Rotterdam en sinds 1981 woon ik in Delft. Ik ben lid van GroenLinks en heb bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder van Noordwijkerhout en gedeputeerde van Zuid-Holland. Ook was ik jarenlang actief in de belangenbehartiging als voorzitter van het Samenwerkingsverband Sociale Zekerheid Delft. Momenteel werk ik in de Duin- en Bollenstreek als Procesmanager intergemeentelijk ruimtelijk beleid. 

Water is veel te belangrijk om "rechts te laten liggen". Zuiver water is een natuurverschijnsel, maar door ons omgaan met de natuur niet vanzelfsprekend. Waterschappen hebben een belangrijke taak en kunnen een grote rol spelen om dat evenwicht te herstellen. We moeten daarom de groene krachten voor water en natuur bundelen en ons inzetten voor schoon water en een klimaatbewust waterschap.

 

 

4. Anneke Wybenga
Den Haag

Graag zet ik mijn kennis en expertise op het gebied van toxicologie, milieu, water, veiligheid en strategische bestuurlijke vraagstukken in voor de publieke zaak.

Grote vraagstukken zoals klimaatverandering, bodemdaling, wateroverlast, (drink)watertekorten, vervuild water, behoud biodiversiteit, transitie landbouw, vragen nu om denkkracht en daadkracht.

Daar wil ik graag bij helpen.

5. Bart van der Veer
Rijswijk

Mijn passie voor waterbeheer zit mij in het bloed. Na mijn opleiding watermanagement heb ik gewerkt bij overheidsorganisaties, waaronder waterschappen.

Naast waterbeheer is mijn passie het verbinden van mensen en belangen voor het samen bereiken van resultaat. Enthousiast, inspirerend en transparant zijn woorden die bij mij passen.

Waterbeheer is van ons allemaal. Ik hoop te bereiken dat de inwoners van Delfland bewust zijn dat en wat iedereen concreet bij kan dragen aan duurzaam waterbeheer.

6. Cees van der Burg
Berkel en Rodenrijs

Ik ben zeer betrokken bij de landschappelijke omgeving. Ik zet mijn kennis en deskundigheid op het gebied van milieu en water in als aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland-Krimpenerwaard in de regio Oostland. Vanuit deze activiteiten werk ik met als kompas het Deltaplan Biodiversiteit aan een duurzaam en schoon oppervlaktewatersysteem zoals is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Ik zet me al jaren in voor natuur inclusieve land- en tuinbouw om te komen tot economisch verantwoord produceren waarbij de natuur wordt gespaard en met zorg beheerd.

7. Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Delft

Ik ben toezichthouder bij ACM en ben opgegroeid tussen de polders van Schipluiden.

We moeten alle partijen betrekken voor de energietransitie en klimaatadaptie, van grachtenpandbewoners die ’s zondags fietsend van de polders genieten tot boerderijen en tuinderijen die afhankelijk zijn van water toe- en afvoer. Naast voor schoon, gezond en veilig water sta ik voor betaalbaar water vanuit het principe de vervuiler betaalt en de duurzame ondernemer beloont. Ik zet me in voor goede (financiële) kaders voor beleid, controle op de uitvoering, transparantie en doelmatigheid.

8. Marjolijn Hazebroek
Den Haag

De Klimaatverandering heeft ook grote effecten op ons waterbeheer. Hevige regenval of langdurige droogte vraagt om duurzaam waterbeheer, zowel wat betreft veiligheid  - hoeveelheid door wateroverlast of watertekort - als kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater en besparing op watergebruik. Ook kan het waterschap bijdragen aan energieopwekking en warmte leveren door aquathermie.

9. Dirk Jan van Arkel
Schiedam

Ik mag zo graag van het water genieten: zeilen, fietsen, wandelen en zeker ook gewoon zo tussendoor, water is zo dichtbij! Goede zaak wanneer de waterkwaliteit op orde is. Dat we ‘veilig zijn achter de dijken’ is nog zo’n belangrijke taak van het waterschap.  Door mij in te zetten bij Water Natuurlijk wil ik mijn steentje bijdragen aan een veilige leefomgeving voor mens en dier die prettig is om in te zijn. Niet alleen nu, maar zeker richting de toekomst. Niet alleen maar samen.

10. Mathijs Geerling
Den Haag

Veiligheid en duurzaamheid vind ik belangrijk, om prettig te kunnen leven, wonen en recreëren, maar zeker ook vanuit het oogpunt de wereld net wat beter achter te laten voor toekomstige generaties. Ik zou dan ook graag namens Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur willen plaatsnemen. In het waterschap komen natuur en techniek samen, beide hebben mijn bijzondere interesse. Met kritische blik zou ik me willen inzetten voor een goede afweging van ecologische, technische en financiële onderbouwing van de plannen van het waterschap, om op deze manier een concrete bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid van het waterbeheer in Delfland.

11. Reinier Frölke
Delft

Ik ben student Watermanagement aan de TU Delft. Nu ik in de afrondende fase van mijn master zit, heb ik een uitgebreid beeld gekregen over water; zowel problemen die water opleveren als de kansen die water bieden. De duurzame manier waarop Water Natuurlijk deze problemen wil aanpakken en ook de kansen grijpen, spreekt mij aan. Ik denk dat ik met een frisse blik kan bijdragen aan deze opgave.

12. Joke Jansen Verplanke
Den Haag

Bioloog van huis uit, zet ik me in  voor de natuur- en milieuaspecten bij het waterschap. Ik heb me de afgelopen jaren vooral ingezet voor de verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. In ons oppervlaktewater zitten nog steeds veel te veel stoffen die daar niet in thuis horen: bestrijdingsmiddelen, microplastics, medicijnresten en hormoonverstorende stoffen. Het waterschap moet strenger zijn voor onverbeterlijke lozers. Winning van die stoffen uit het water draagt weer bij aan Delfland Circulair.  

Ook de ecologische waterkwaliteit is niet op orde. In sommige wateren zit helemaal geen leven meer. Ecologische systemen zijn complex, maar er is tegenwoordig veel kennis aanwezig, oa bij het STOWA. Vis is een goed indicator voor de kwaliteit van het water en de visstand is niet op orde. Sportvissers kennen het gebied als geen ander en zijn daarom en belangrijke partner van het waterschap. Als kandidaat-vooorzitter van de VBC (VisstandsbeheerCommissie) Delfland wil ik me inzetten om de relatie tussen sportvissers en  Delfland te verbeteren! Vissers moeten aan de voorkant van grote projecten, zoals de Delftse Hout en de Krabbeplas betrokken worden en niet op het allerlaatst.

Het maaiprotocol voor kleine watergangen is op mijn vragen aan het bestuur aangepast. Het resultaat moet zijn dat er minder dode vissen drijven in stadse wateren. Ik houd het in de gaten!

Door de land-en tuinbouw is de natuur en de diversiteit in Nederland in grote mate verstoord. We moeten, ook in het kader van de klimaatdoelen, overschakelen naar een biologische en circulaire landbouw.

Verder hou ik van wandelen op de grens van water en land!

15. Leo Boekestijn

Waarom kiezen voor Water Natuurlijk? Afgelopen periode is gebleken dat we in Delfland, maar zeker ook in Westland op de goede weg zijn met het droge voeten gebeuren. Dat er na een hoosbui tijdelijk wat water op straat staat, tsja, daar valt niet direct aan te ontkomen. Daar is geen riolering tegen opgewassen, zeker niet in de lager gelegen delen van Westland. Het waterbewustzijn zit inmiddels goed tussen de oren hier in het Westland. Hoogste tijd om het waterkwaliteitsbewustzijn ook eens een boost te geven! Vandaar dat ik kies voor Water Natuurlijk.

17. Hiltrud Potz

Al sinds mijn afstuderen, meer dan 30 jaar geleden aan de TU Delft, is duurzaam bouwen met respect voor de natuur uitgangspunt in mijn werk. Nu, binnen mijn bedrijf zet ik me dagelijks in voor een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving en een prominentere en meer zichtbare rol van water in de stad. Respect voor ieders belang maar ook respect voor het draagvermogen van de natuur staan daarbij voorop. Want alleen samen, met alle partijen, bewoners, agrariërs, bedrijven en overheden kunnen we duurzame en breed-gedragen oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan, vinden.

18. Kevin van Etten

Recreëren is één van mijn grootste hobby's. Wat is er nou fijner, dan dicht bij huis te kunnen genieten van de natuur en te recreëren op of aan het water? In de Delflanden vinden we al veel stedelijke bebouwing, dus we moeten de groene èn blauwe oases in ons hoogheemraadschap koesteren. 

 

Dat is precies de reden dat ik op de kieslijst van Water Natuurlijk sta. Het hele jaar door schoon zwemwater, het toegankelijk maken van water gerelateerd erfgoed en voldoende voorzieningen voor de recreatievaart zijn binnen onze partij van groot belang. Daar zet ik mij graag voor in! 

26. Joop van Bodegraven

Natuur en water zijn de basis-kapitalen onder ons welzijn en toekomst. Alle reden om daar goed voor te zorgen. Als Wagenings ingenieur begon ik mijn job bij de Directie Natuur van LNV 19 jaar geleden al met werken aan een beleidsprogramma “Water Natuurlijk” (what else?). Sindsdien ben ik professioneel bezig geweest met verbinden van waterbeheer en natuurbeheer - waterberging in natuurgebieden, tegengaan van verdroging, veiligheid met natuur, Deltaplan Zoet Water – en met het verbinden van landbouw met natuur. Dus duurzaam werken met natuur en water in plaats van ten koste daarvan. Zodat onze mooie planeet en ons land welzijn en biodiversiteit kunnen blijven voeden voor mens, plant en dier. Prive heb ik me afgelopen 16 jaar ingezet voor natuur- en milieueducatie in het bestuur van de Delftse Kindertuinen: tijd om me weer eens sterk te maken voor andere dingen.

31. Guido Antunes

Wat maakt de waterschappen belangrijk.

Niet alleen omdat het waterschap het oudste bestuursorgaan in Nederland is, maar ook om wat ze doen. Ons laten genieten van en beschermen tegen het water. Pootje baaien wanneer we dat willen en het niet laten verzakken omdat we droge voeten nodig hebben.

Ik sta voor Water Natuurlijk omdat zij zorgen voor schoon water voor mens en natuur.  Om nat en droog te genieten.

32. Catherine Bij de Vaate

Als gepassioneerde duiker heb ik zeker iets met water! En wat erin zit, groeit of zwemt. Als Frans-Nederlander vind ik het unieke systeem van waterschappen fascinerend. Water uit de kraan kunnen drinken, op de grachten kunnen schaatsen of varen. Dat moét mogelijk blijven, ook voor toekomstige generaties. En vooral droge voeten houden. Van mijn Zeeuwse schoonfamilie heb ik van eerste hand indrukwekkende verhalen gehoord over de ramp in 1953.  

Als beleidsadviseur heb ik me ingezet voor meer vrouwen in waterbesturen. Ik ben raadslid voor GroenLinks in Delft. Een keuze voor schoon, veilig en duurzaam water, kortom Water Natuurlijk is vanzelfsprekend.

33. Berend Potjer

Nederland leeft met water.

 

Het is bijzonder hoe normaal wij dat vinden. Ongemerkt verrichten de waterschappen heel veel werk om te zorgen dat Nederland kan leven met water. Met de klimaatverandering wordt dat echter steeds moeilijker. De afgelopen zomer was zo droog dat zelfs in Nederland oogsten deels mislukten en rivieren bijna onbevaarbaar werden. Om te voorkomen dat dat nog veel erger wordt moeten wij de klimaatverandering zo veel mogelijk beperken en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Tegelijkertijd moeten wij er ook aan werken om het watersysteem klimaatbestendig te maken.

 

Ongemerkt heeft Nederland ook te maken met veel watervervuiling. Met industriële giflozingen als die van Chemours en met landbouwgiffen. In Delfland worden de (europese) normen voor waterkwaliteit niet gehaald en gaan steeds meer bloemetjes en bijtjes dood. Daarmee komt onze voedselvoorziening en onze natuur in gevaar, want die is afhankelijk van die bloemetjes en bijtjes.

 

Met GroenLinks in Zuid-Holland en Water Natuurlijk in Delfland wil ik werken aan een veilige en gezonde waterhuishouding met genoeg en schoon water.

34. Lars Nanninga

De kandidaten van Water Natuurlijk staan weer klaar om zich in te zetten voor gezond water voor mens en het leven onder water. Inmiddels ben ik alweer bijna 8 jaarvoorzitter van de VisstandBeheerCommissie Delfland (VBC) De verhoudingen tussen het waterschapen de hengelsportverenigingen zijn veranderd. In het begin stonden partijen lijnrecht tegen over elkaar. De besturen van o.a. Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD), Hengelsportvereniging GHV-Groene Hart, Groot Rotterdam en HSV Schiedam hebben stappen gemaakt om de relatie met het Hoogheemraadschap van Delfland te verbeteren. Dat blijkt steeds nodig!!

Bij belangrijke projecten zoals de Delftse Hout en de Krabbeplas bleken de Hengelsportverenigingen ‘’vergeten’’. Waakzaamheid is geboden! Een vispaaiplaats bij een wedstrijdbaan?? Een rietkraag voor een visstek?? Waarom geen graskarpers in een afgesloten plas?? Stop vissterfte bij het maaien van waterplanten??  Wat moeten wij doen met de explosie aan rivierkreeften?? Water Natuurlijk Delfland houdt een vinger aan de pols en wil goed en toegankelijk viswater voor alle leden en maakt zich hard voor de belangen van GHV-het Groene Hart, SVBD, Groot Rotterdam en HSV Schiedam.

35. Ingrid Ter Woorst

Waterbeheer met een brede blik, daarmee heb ik als bestuurder voor Delfland veel bereikt: meer waternatuur, minder vervuiling, zwemwateren succesvol aangepakt, Delfland Circulair. En als bestuurder van de Unie van Waterschappen: Delta-aanpak waterkwaliteit (o.a. medicijnresten en micro-plastics) en circulaire economie: afvalwater als bron voor zoet water, grondstoffen en energie!


13 Smit S.J. (Stein) (m)  ‘s-Gravenhage
14 Bebelaar K. (Karen) (v)  Rotterdam
15 Boekestijn L.G. (Leo) (m)  De Lier
16 de Nooy J. (Jan) (m)  De Lier
17 Pötz H. (Hiltrud) (v)  Delft
18 van Etten K. (Kevin) (m)  ‘s-Gravenhage
19 Engels J. (Jeannine) (v)  Monster
20 Özkaya S. (Sinan) (m) Delft
21 van der Gronde C.L.A.M. (Marie-Christine)(v) Voorburg
22 van der Velde B.E. (Ben) (m)  Vlaardingen
23 Vavier M.C.E. (Mariëlle) (v)’s-Gravenhage
24 Schievink J.E. (Jacques) (m)  Delft
25 Clement C. (Kees) (m)  Vlaardingen
26 van Bodegraven J. (Joop) (m)  Delft
27 Siljee M. (Menno) (m) Schiedam
28 Hofemann C. (Claudia) (v) Delft
29 Blok F. (Floris-Jan) (m)  Leiden
30 van Poelgeest G. (Geert) (m) Delft
31 Antunes S.G. (Guido) (m)  Schiedam
32 Bij de Vaate C.M. (Catherine) (v)  Delft
33 Potjer B.K. (Berend) (m) ‘s-Gravenhage
34 Nanninga L.W. (Lars) (m) ‘s-Gravenhage
35 ter Woorst I.J.A. (Ingrid) (v)  Delft