Marcel Vissers: nieuwe hoogheemraad in Delfland

22 juli 2022

Marcel Vissers is benoemd tot opvolger van Marcel Belt in het dagelijks bestuur van Delfland. Hij is een uitstekend bestuurder en op de inhoud ter zake kundig. Als voormalig VV-lid vanuit de fractie WaterNatuurlijk is hij de gedroomde opvolger van Marcel Belt. Hij is niet alleen goed op de hoogte van zijn eigen takenpakket, maar ook ingevoerd in de overige uitdagingen waar Delfland voor staat. Anneke Wijbenga neemt de plaats van Marcel in de VV in.

We zijn blij met deze benoemingen en de continuïteit van beleid waar WaterNatuurlijk voor staat!

Marcel Belt neemt afscheid als Hoogheemraad van Delfland


Marcel Belt heeft op 16 juni zijn taken als hoogheemraad vanuit WaterNatuurlijk neergelegd. Hij had de portefeuilles voor  waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe betrekkingen. Hij heeft met verve en charme die taken vervuld en schroomde niet ook moeilijke boodschappen naar buiten te brengen. Met name de verontrustend slechte waterkwaliteit in het Westland: al jaren veel te hoge gehaltes aan bestrijdingsmiddelen, stelde hij aan de kaak. Maar zette nieuwe maatregelen in om nu daadwerkelijk de vervuiling een halt toe te roepen.

Ook gaf hij een ferme slinger aan het nieuw op te zetten beleid rondom biodiversiteit.

Fractie en leden gaan hem missen!

Oproep kandidaatstelling WN Delfland

31 mei 2022
In maart heeft onze regionale ledenvergadering besloten dat we gaan deelnemen aan de Waterschapsverkiezingen van maart 2023. We maken weer sterk en aansprekend verkiezingsprogramma en  gaan daarmee een sprankelende en hopelijk succesvolle campagne voeren. We zoeken daarom enthousiaste, actieve en aansprekende kandidaten, onder aanvoering van een lijsttrekker/ster met een wervende uitstraling, die achter ons programma … Lees "Oproep kandidaatstelling WN Delfland" verder

In maart heeft onze regionale ledenvergadering besloten dat we gaan deelnemen aan de Waterschapsverkiezingen van maart 2023.

We maken weer sterk en aansprekend verkiezingsprogramma en  gaan daarmee een sprankelende en hopelijk succesvolle campagne voeren.

We zoeken daarom enthousiaste, actieve en aansprekende kandidaten, onder aanvoering van een lijsttrekker/ster met een wervende uitstraling, die achter ons programma staan en de nodige ervaring hebben.

Vandaar deze oproep: meld je als kandidaat!

Dat kan door je te melden bij de secretaris van het bestuur: Dirk Jan van Arkel  via dirkjanvanarkel@gmail.com

Je krijgt dan alle stukken toegestuurd om je officieel te kunnen aanmelden.

De aangemelde kandidaten worden door de secretaris doorgeleid naar de kandidatencommissie, die de kandidaten selecteert en een advies uitbrengt over de lijst aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenprocedure is vertrouwelijk tot het moment van bekendmaking van het advies aan de RLV.

Je kunt je aanmelden van 15 juni t/m 31 augustus 2022.

 

 

nieuwsbrief oktober 2021

1 oktober 2021
In augustus heeft het IPCC weer een nieuw klimaatrapport uitgebracht met als conclusie dat klimaatverandering ernstiger is dan verwacht en sneller leidt tot extreem weer, intensere en frequentere hittegolven, meer en vaker zware regen, vaker droogte, minder ijs op de noordpool, zeespiegelstijging enz. De gevolgen zijn direct merkbaar in het werk van het waterschap. Op … Lees "nieuwsbrief oktober 2021" verder

In augustus heeft het IPCC weer een nieuw klimaatrapport uitgebracht met als conclusie dat klimaatverandering ernstiger is dan verwacht en sneller leidt tot extreem weer, intensere en frequentere hittegolven, meer en vaker zware regen, vaker droogte, minder ijs op de noordpool, zeespiegelstijging enz. De gevolgen zijn direct merkbaar in het werk van het waterschap. Op initiatief van de PvdA is er een motie ingediend om Delfland te stimuleren extra stappen te zetten om bij al haar taken en verantwoordelijkheden rekening te houden met extremere klimaatontwikkelingen op lange termijn. Deze motie is mede ingediend door Water Natuurlijk en uiteindelijk door alle partijen omarmd. Een mooie basis voor Delfland om extra inspanningen te gaan leveren en zo bij te dragen aan een beter bestendig leefklimaat voor mens, plant en dier; nu en in de toekomst.

(Ver)nieuw(d)e waterzuivering De Groote Lucht

15 juli 2021

De Verenigde Vergadering heeft gekozen voor nieuwbouw van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen als voorlopig voorkeursalternatief. Water Natuurlijk vindt dit een onverstandig besluit en heeft voorgesteld om juist renovatie verder uit te werken. Renovatie lijkt aanzienlijk goedkoper te zijn en is zeker op de korte termijn duurzamer. Bovendien heeft de gemeente Vlaardingen uitgesproken niet te willen meewerken aan de grondverkoop en bestemmingswijziging die noodzakelijk is om nieuwbouw mogelijk te maken. We vrezen dat de keuze voor nieuwbouw leidt tot lange juridische en planologische procedures met als gevolg dat de afvalwaterzuivering in 2028 niet klaar is.

Daarentegen is Water Natuurlijk blij met de gedane toezeggingen van het Dagelijks Bestuur om het principe ‘de vervuiler betaalt’ uit te werken in 2022 ter verbetering van de waterkwaliteit  en de mogelijkheden te onderzoeken om goed gedrag te belonen bij de waterzuivering

Water Natuurlijk wil snel gezond zwemwater

30 mei 2021

In de afgelopen VV hebben diverse partijen het proces voor gezond zwemwater in Delfland vertraagd. WN zet zich in om ervoor te zorgen dat er toch snel concrete stappen worden gezet om  het zwemmen in ons gebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken

Lintje voor Jeannine Engels

2 mei 2021

Jeannine,  lid van WaterNatuurlijk, groene waterschapper, was vele jaren werkzaam in het waterschap van Delfland. Als lid van het algemeen bestuur en altijd met open oog en oor actief in haar regio. Vele jaren trouw lid van de fractie, onder andere als secretaris.

 

Zienswijzen KRW indienen

21 april 2021

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de periode vanaf nu tot en met 2 mei mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Dit in het kader van de inspraakprocedure die in zijn geheel loop tot september 2021.

Het ontwerp voor het KRW voor de volgende planperiode van 2022-2027 van Delfland is het resultaat van een gebiedsproces met voor Delfland belangrijke partijen. Het ontwerpprogramma beschrijft de toestand van het oppervlaktewater en de maatregelen die het Hoogheemraadschap van Delfland in deze periode inzet voor het bereiken van schoon, gezond en levend water in de betreffende wateren.

klik op de link voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-3363.html

 

 

Bestuursleden gezocht voor bestuur van WN Delfland

19 maart 2021

Vòòr 1 januari 2021 was er een regionaal bestuur van Water Natuurlijk met vertegenwoordigers van 5 waterschappen. Per 1 januari is er een regio Delfland opgericht met een tijdelijke bestuur, dat verder vorm gaat geven aan het regionaal besturen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ad-interim ingevuld. We zijn op zoek naar 2  bestuursleden om het bestuur compleet te maken.

Aanmelden of meer informatie inwinnen kan bij Dirk Jan van Arkel, secretaris (a.i.).

20210316 Stille wateren hebben diepe gronden websitebericht01

 

Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

  • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
  • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
  • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
  • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc

123456789