Bloemrijke dijken

5 mei 2020

Bloemrijke dijken en kades

Bloemrijke dijken zijn niet alleen mooi om te zien en fijn om op of naast te wandelen en fietsen, maar zorgen ook voor de stevigheid van dijken door hun wortelstelsel. WaterNatuurlijk heeft er mede voor gezorgd dat dit hoog op de agenda kwam bij Delfland. De VV besloot in april dat bij groot onderhoud en verbeteringen van waterkeringen, deze waar mogelijk bloem- en kruidrijk ingericht worden.

Baggeren in Delfland

4 december 2019

Een van de minst sexy onderwerpen van een waterschap is baggeren. Bagger zit onder in de sloot, is vies en het stinkt. Baggeren is echter noodzakelijk om de watergangen niet te laten dichtslibben en de doorstroming mogelijk te maken. Baggeren kan ook worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. In de waterbodems in Delfland zitten veel voedingsstoffen die zijn afgespoeld van weilanden, stedelijk gebied en kassen en er eigenlijk niet in thuishoren. Door opwoelen lossen ze in het water op en belemmeren een goede kwaliteit van het water. Ook kunnen er giftige stoffen in zitten die niet goed zijn voor het leven in de sloot.

Soms wordt er onnadenkend gebaggerd en gaan er vissen dood die niet snel genoeg weg kunnen komen. Als er op verkeerde momenten in het jaar wordt gebaggerd kunnen ook salamanders en kikkers (amfibieën) en kwetsbare waterplanten te veel schade ondervinden.

Met bagger moet ook zorgvuldig worden omgegaan. Bagger met te veel giftige stoffen mag niet op de kant worden gelegd maar moet verantwoord worden afgevoerd naar een stortplaats.

Water Natuurlijk Delfland heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Delfland en stelt onder meer voor een baggernota te maken waarin dit allemaal voor de burgers duidelijk wordt uitgelegd.

 

Schriftelijke vragen baggerbeleid in Delfland def

Nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting

De discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschapsbelasting is weer opgestart, nadat er in de vorige bestuursperiode geen overeenstemming is bereikt. Ook in Delfland is het overleg erover weer opgestart. De OESO heeft in 2014 geadviseerd om een duidelijke relatie te leggen tussen profijt en betaling. Ofwel: de vervuiler betaalt.  Waterschappen hebben nu geen … Lees "Nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting" verder

De discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschapsbelasting is weer opgestart, nadat er in de vorige bestuursperiode geen overeenstemming is bereikt. Ook in Delfland is het overleg erover weer opgestart.

De OESO heeft in 2014 geadviseerd om een duidelijke relatie te leggen tussen profijt en betaling. Ofwel: de vervuiler betaalt.  Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen. Waternatuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport.  ‘One size fits all’ lijkt niet haalbaar, maar door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid voor de waterschappen in te bouwen, acht WaterNatuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

WaterNatuurlijk brief

Marcel Belt over de Watervisie van Delfland

3 december 2019
Delfland heeft haar visie op hoe we met water kunnen omgaan in de toekomst vastgelegd in een Watervisie. Dat is een kaart die lijkt op een fleurig gezelschapsspel voor de donkere decembermaand met gecijferde blokjes in diverse kleuren. Ze verbeelden de uitdagingen van de toekomst. De scenario-aanpak reikt mogelijkheden voor de beslissers aan. Bijvoorbeeld: Delft … Lees "Marcel Belt over de Watervisie van Delfland" verder

Delfland heeft haar visie op hoe we met water kunnen omgaan in de toekomst vastgelegd in een Watervisie. Dat is een kaart die lijkt op een fleurig gezelschapsspel voor de donkere decembermaand met gecijferde blokjes in diverse kleuren. Ze verbeelden de uitdagingen van de toekomst. De scenario-aanpak reikt mogelijkheden voor de beslissers aan. Bijvoorbeeld: Delft wil in de komende jaren 15.000 woningen bouwen.  “Hoe komen die aan energie? Hoe zorg je ervoor dat het waterbeheer goed is geregeld, zowel bij extreme regen als in perioden van droogte?”

Nog een voorbeeld : Ook voor het glas van Westland is er veel werk aan de winkel. Belt: ,,In het Westland belanden nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in het water. Dat heeft onder meer een negatief effect op natuur en het zwemwater. We werken in samenwerking met de tuinders aan gesloten kassen, een systeem waarin geen vervuiling meer naar buiten komt”, aldus Marcel Belt.

Lees het hele artikel:

ambities om overstromingen te voorkomen

Wat te doen met blauwalg?

12 september 2019
Blauwalg veroorzaakt kopzorgen bij waterschappen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar blauwalg, maar de oplossing is nog niet gevonden. Voldoende stroming in het water helpt en de quagga- of driehoeksmossel ook. Maar het blijft dweilen met de kraan open, als we niets doen aan de nutriënten (fosfaat, nitraat) en andere onwenselijke stoffen in het … Lees "Wat te doen met blauwalg?" verder

Blauwalg veroorzaakt kopzorgen bij waterschappen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar blauwalg, maar de oplossing is nog niet gevonden. Voldoende stroming in het water helpt en de quagga- of driehoeksmossel ook. Maar het blijft dweilen met de kraan open, als we niets doen aan de nutriënten (fosfaat, nitraat) en andere onwenselijke stoffen in het oppervlaktewater.

Meer weten over blauwalg? Lees verder in het artikel van Jan Smith, lid van het projectteam opppervlaktewaterkwaliteit van NMP en Rotta:

190824 Blauwalg _ (002)

Bodemdaling: kansen voor natuur-inclusieve landbouw

15 maart 2019

 

 

Bodemdaling is een belangrijk thema ook voor Water Natuurlijk. We hebben in de afgelopen bestuursperiode het bestuur concrete voorstellen voor gedaan.

Bodemdaling wordt in veenweidegebieden veroorzaakt doordat de veenweidegrond verbrandt, als die blootgesteld wordt aan de lucht. Je kunt dat voorkomen door de grond te vernatten. Maar dan wordt het voor boeren moeilijker om koeien te houden en zware machines op het land te laten werken. Waterschappen ondersteunen de boeren door het waterpeil te verlagen, maar dat betekent dat het veen weer verder verbrandt en de bodem weer verder daalt. Door gebouwen en wegen zakt de bodem nog verder in, meteen snelheid van 1 cm per jaar. Bovendien komt door de verbranding CO2 vrij: elke hectare landbouwgrond stoot evenveel uit als een auto die 150.000 tot 200.000 kilometer rijdt – en dat elk jaar!

Bodemdaling is een probleem waar we van wegkijken, omdat oplossingen verschrikkelijk duur zijn. Ordegrootte 22 miljard. Een duivels dilemma dus.

Maar wegkijken lost het probleem niet op. De waterschappen kunnen het peil niet blijven verlagen voor de boeren. Er zijn al veel initiatieven van boeren die het heft in eigen hand hebben genomen door zelf hun grond te ontwateren. De echte oplossing is natuurlijk dat we terug gaan naar een natuur-inclusieve landbouw ofte wel biologisch boeren of natte teelten. Biologisch boeren is sowieso beter voor de weidevogels en de bodem. We laten de boeren niet stikken: groenblauwe diensten van boeren moeten worden betaald!

Een vlag in een moddergracht?

13 maart 2019

 

In de Delftse Hout wil je graag zwemmen, in de Delftse grachten zal je dat niet zo gauw doen. In bepaalde tijden van het jaar moet je dan ook nog eens door een dikke laag kroos heen ploegen. Het is minstens 20 jaar geleden dat de Delftse grachten gebaggerd zijn. In de baggerlaag hopen vuil en voedingsstoffen zich op. Waarom worden deze grachten niet gebaggerd? Als de afvoer van water is gewaarborgd, kijkt het hoogheemraadschap van Delfland niet of het ook voor de waterkwaliteit goed is. De waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat ook waterkwaliteit een criterium moet zijn om te baggeren: vóór de vis, en tegen kroos.

Joke Verplanke: “Deze bagger levert voedingsstoffen aan het water waardoor kroos harder groeit; teveel kroos zorgt ervoor dat het water zuurstofloos wordt, waardoor vissen dood gaan. En je dus een stinkende, vieze gracht overhoudt. Het helpt dan niet om bakjes met planten op de walkant te plaatsen: een vlag op een moddergracht!”.

Overigens is het baggeren ook in andere watergangen een probleem. Meestal wordt slechts een deel van het water gebaggerd, zodat de doorstroming gewaarborgd is. Maar de vervuiling blijft en de vissen krijgen geen lucht. Zoals bijvoorbeeld in de Tanthof.

Afgelopen jaar heeft Delfland wel een plastic rioolbuis in een aantal grachten gelegd om kroos tegen te houden dat uit de Schie en de Vliet zou komen. Echter het kroos kwam vorig jaar niet uit de Schie en de Vliet, maar groeide in de grachten zelf.

Joke Verplanke: “Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het baggeren gebeurt met het ene oog op de doorstroming, en met het andere oog gericht op een goede waterkwaliteit. Voldoende diepte is daarvoor van belang. Regelmatig baggeren is eveneens van belang voor de ecologische toestand van het water. Een schone waterbodem draagt bij aan schoon oppervlaktewater. Dit zou moeten worden vastgelegd in het baggerbeleid en burgers moeten hier ook bij betrokken worden.”

20 maart zijn de waterschapsverkiezingen; een van de speerpunten van Water Natuurlijk is de waterkwaliteit in de stad te verbeteren, samen met alle betrokkenen”.

 

Waterkwaliteit in Delfland verbeterd


 

Chemische waterkwaliteit Delfland is voor 2e jaar op rij verbeterd

De positieve trend van minder bestrijdingsmiddelen en nitraat in het water heeft zich in 2018 wederom voortgezet. Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen periode enorm ingespannen om de kwaliteit van het water in Delfland te verbeteren. De gezamenlijke aanpak van waterschap, tuinders en bedrijfsleven werpt zijn vruchten af, dank zij de inspanningen van de hoogheemraad van Water Natuurlijk, Ingrid Ter Woorst.

Daarom was er, ondanks de warme zomer in 2018, toch veel minder kroos in de Vliet, de Schie en andere vaarten. Lees verder: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waterkwaliteit-delfland-voor-tweede-jaar-op-rij-verbeterd.

 Waterkwaliteit voldeed bij lange na niet aan Europese norm

“Soms was het roeien tegen de stroom in”, zegt Marcel Belt – lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland – , want niemand geloofde in onze aanpak. Het is een feit dat het water via de Rijn en het Brielse Meer schoon ons gebied inkomt en het er ernstig vervuild uitkomt. De situatie was ernstig, want de hoeveelheid chemische stoffen in het water lag ver buiten de Europese normen. Die trend is nu gelukkig gekeerd.  Door een motie van Water Natuurlijk is er jaarlijks 900.000 euro ingezet voor een gebiedsgerichte aanpak en intensieve samenwerking met de tuinders –  de grootste vervuilers  in Delfland.

 Samenwerking werkt

Samen met de glastuinbouw heeft Water Natuurlijk naar oplossingen gezocht om het probleem bij de bron aan te pakken. Immers als de stoffen niet in het water terecht komen, hoeven ze er ook niet met heel veel moeite en tegen hoge kosten te worden uitgehaald.  Het waterschap startte een nauwe samenwerking met zowel de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), als de gewasbeschermingsindustrie en individuele tuinders. De hele keten werd in kaart gebracht om een ‘aanpak op maat’ te ontwikkelen. Door voorlichting en zelf te meten werden tuinders zich bewust van de impact van het lozen van restwater uit de kassen op de sloten. Dat vervuilt niet alleen de ‘eigen’ sloot, maar heeft effect op de waterkwaliteit van het hele gebied én het imago van alle tuinders. En daarmee dus ook op de economie van het West- en Oostland. Met de tuinders zijn vervolgens afspraken gemaakt om te stoppen met lozingen en om hun kassen ‘lekvrij’ te maken.

Minder meststoffen, bestrijdingsmiddelen én minder kroos

Door jarenlange inzet van Delfland en aanjaging   van Water Natuurlijk zijn er sinds 2016 beduidend minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water te vinden. Niet alleen de tuinders hebben dit gemerkt, ook de bewoners. Afgelopen zomer was er veel minder kroos te vinden in de Vliet en de Delftse Schie, door de verbeterde kwaliteit van het water in dat gebied. Door minder bestrijdingsmiddelen is er ook sprake van meer ‘waterleven’ zoals watervlooien  en meer onder water leven zoals vissen. Het water is ook gezonder voor mensen om in te zwemmen.

 Intensieve aanpak blijft nodig

Ondanks deze enorme vooruitgang voldoet de kwaliteit van het water nu nog niet aan de normen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. “Er zijn nog te veel lekkages van water vervuild met bestrijdingsmiddelen dat vanuit de kassen in de sloot terecht komt” zegt Marcel Belt.  “Het gaat ons vooral om een gezonde leefomgeving om in te wonen, te werken en te recreëren in het Westland en Oostland. Om dit te bereiken moet de waterkwaliteit verbeteren en de dalende trend doorzetten.” Water Natuurlijk wil daarom dat het ingezette beleid wordt voortgezet om echt schoon en veilig water voor mens en natuur te realiseren.

 

Natuurvriendelijke oever: goed voor water en natuur

12 maart 2019

Natuurvriendelijke oevers is een belangrijk thema in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk. Harde beschoeiing van plassen, vaarten en sloten kan vaak worden voorkomen. Natuurlijk aangelegde waterkanten met bloemrijke oevers geven meer ruimte aan dieren en planten en ook aan het water zelf. Natuurvriendelijke oevers werken als ecologische verbindingszones. Natuurvriendelijke oevers kunnen ook de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren.  Dat is hard nodig, want de kwaliteit voldoet niet aan de normen die Delfland aan het water stelt.

Bovendien dragen nvo’s ook bij aan de veiligheid: schuine oevers zijn veiliger voor kinderen en dieren die te water zijn geraakt.

Een voorbeeld: de Bovenvaart in Rodenrijs. Deze vaart verplaatst (via nadere wateren) een enorme hoeveelheid water en vormt op die manier een risico voor de veiligheid in het dichtbebouwde gebied. Daarom was een versterking van de kade nodig. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft over een lengte van 8-10 km een oever aangebracht met een harde beschoeiing.

Cees van der Burg, lid van Water Natuurlijk en kandidaat voor de aankomende waterschapsverkiezingen, heeft ervoor gezorgd –samen met Vogelwacht Rotta- dat het laatste deel van het traject een natuurvriendelijke oever is geworden.  De kade is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel om ook insecten aan te trekken en een stukje natuur te creëren. Dit is zoals Water Natuurlijk het graag ziet en daarom blijft het ook een belangrijk speerpunt voor de verkiezingen.  Cees van der Burg blijft zich inzetten om van deze aanpak toe te passen, daar waar het kan, in samenspraak met de betrokken gemeente en het hoogheemraadschap.

 

Water Natuurlijk duikt in de Delftse Hout voor schoon zwemwater

11 maart 2019

Zondag 10 maart doken leden van waterschapspartij Water Natuurlijk in de zwemplas Delftse Hout

Water Natuurlijk vindt schoon en veilig zwemwater in de drukke Randstad super belangrijk voor recreatie en ontspanning. Vooral nu de zomers heter worden. Daarnaast, schoon zwemwater is ook goed voor de natuur en vis.
Verschillende zwemwaterplassen in de regio hebben echter in de zomer last van blauwalg of kampen met vervuiling. Water Natuurlijk wil dat het waterschap Delfland, samen met ondernemers en gemeenten de plassen aanpakt. Om dat kracht bij te zetten sprongen afgelopen zondag de Water Natuurlijk kandidaten voor het waterschap Delfland Marcel Belt, Reinier Frölke, Leo Boekesteijn, Kevin van Etten en andere enthousiastelingen in de zwemplas Delftse Hout.

Lijsttrekker Marcel Belt: “We gingen door weer en wind voor het goede doel”. Waar enkele kilometers verderop de City Pier City (CPC) werd afgelast doken de mannen in een frisse plas. “We wilden het niet af laten weten. Daarvoor vinden we schoon en veilig zwemwater te belangrijk. En de verkiezingen, hét moment waarop inwoners hun stem kunnen laten horen, zijn al over een goede week”.

De afgelopen jaren kwam zwemwater door Water Natuurlijk op de agenda van waterschap Delfland. De Wilhelminaplas (Rijswijk), Krabbeplas (Vlaardingen) en zwemplas Delftse Hout (Delft) zijn daardoor al aangepakt of worden nog aangepakt. Er is echter meer en blijvend werk aan de winkel. Marcel Belt: “Van Plas Prinsenbos in het Westland tot de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp en de Madestein plassen in Den Haag. Overal moet schoon en veilig zwemwater zijn.”
Verschillende andere partijen willen dat Delfland niet investeert in zwemwater.
Water Natuurlijk wil dat Delfland dat wel doet samen met gemeenten, ondernemers en belangenverenigingen.

1234567