Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

11 december 2020

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Water Natuurlijk Delfland blikt vooruit

26 november 2020

Fractievoorzitter Annemiek Jenniskens kijkt vooruit in de algemene beschouwingen over de nieuwe begroting.

“Stelt u zich voor … het is 2030 en vergeleken met 10 jaar geleden is er sprake van meer natuur, meer biodiversiteit op de dijken, zwemmen de vissen via visvriendelijke liften veilig door Delfland, hebben ze voldoende voedsel en kunnen ze paaien in natte ecologische zones.

In de betrokken gemeenten is er ruimte voor water en natuur, zodat bewoners minder last van de hitte hebben en van heftige regens zoals vroeger het geval was……Dit is geïnspireerd op de Watervisie van toen. Gemeenten en provincie omarmen de kennis van Delfland over water en het belang van natuur voor water: er wordt zo veel mogelijk met natuur gebouwd. Delfland is dan ook een graag geziene gast aan de tafels van de ruimtelijke plannen.  Daarbij benut het waterschap de kennis en ervaring van bewoners over hun leefomgeving. Bewoners weten de weg naar het waterschap goed te vinden.

We hebben voldoende zoet en schoon water,  ‘vrij van bestrijdingsmiddelen en microverontreinigingen’ doordat we met ontzettend veel inspanningen de KRW – doelstellingen van 2027 hebben gehaald en ook hard hebben gewerkt om onze eigen wateren schoon te krijgen.

Zwemmen kan nu op veel plaatsen en is een plezier voor jong en oud.

We zijn opgewassen tegen klimaatverandering, zeespiegelstijging en hebben een robuust watersysteem neergezet.

Delfland werkt circulair en is Co2 neutraal, tuinders hergebruiken gezuiverd water, grondstoffen uit ons afval worden opnieuw benut. We maken energie met onze waterzuiveringsinstallaties, we hebben zonnepanelen op onze gebouwen en windmolens waar het kan.

Tien jaar geleden, toen in die moeilijke en onzekere tijd van Corona heeft Water Natuurlijk gepleit, samen met andere partijen, om toch vooral te blijven investeren en ons op de toekomst voor te bereiden….., niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.  Water Natuurlijk is dan ook trots op wat er nu in het jaar 2030 staat.”

Biodiversiteit


Meer weten over biodiversiteit?

Marcel belt vertelt over Biodiversiteit in Delfland in een vlog: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/Partnervlog-Hoogheemraadschap-Delfland/144

of kijk:

https://www.youtube.com/watch?v=GdtjfeaFOtM&feature=emb_err_woyt

Steun voor herstel biodiversiteit

25 september 2020

WaterNatuurlijk Delfland ondersteunt en ondertekent het publieke statement internationale natuurbescherming in het kader van het Deltaplan biodiversiteitsherstel.

We vinden het belangrijk om in een breed verband te werken aan dit herstel. ook vanuit waterschappen kunnen we daaraan bijdragen.

Publiek statement internationale natuurbescherming

Zeer Zorgwekkende Stoffen

14 september 2020

Er zijn veel gevaarlijke en potentieel gevaarlijke chemische stoffen in omloop. Veel van die Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn slecht afbreekbaar en hopen zich op in het milieu en vaak zijn de effecten op mens en dier niet of te weinig bekend. Vandaar dat er weinig regelgeving op van toepassing is. Mondjesmaat komt daar verandering in, als er stoffen in het zoeklicht komen te staan die mogelijke kwalijke effecten hebben. Denk bijvoorbeeld aam PFAS, een groep stoffen waar bijvoorbeeld Tefal van gemaakt is. Wie had daar ooit van gehoord? De gevolgen voor de (water)bouw waren groot. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics staan al iets langer in het zoeklicht, evenals PAK’s en zware metalen.

Maar er zijn er veel meer.

Delfland wil meer greep krijgen op deze verontreinigingen om ons drinkwater in de toekomst schoon te houden en om te zorgen voor een gezond watersysteem. Ook in Delfland vinden we allerlei microverontreinigingen terug, bijvoorbeeld in het effluent (wat er uitkomt aan de achterkant) van de waterzuiveringsinstallaties.

Water Natuurlijk staat achter de doelen van Delfland. We vinden het allereerst van belang dat de stoffen niet in het water terechtkomen. Als dat dan toch het geval is, moeten we haast maken met het eruit halen. De planning om medicijnresten pas in 2033 bij de waterzuiveringsinstallatie uit het water te gaan halen vinden we veel te laat. Dat moet –en kan- eerder. Bovendien vinden we op zee lozen ook geen optie, denkend aan het grotere ecosysteem.

Ook wat betreft de Zeer Zorgwekkende stoffen staat Water Natuurlijk achter het Delflands beleid:  nadenken en samenwerken met andere overheden en maatschappelijke groeperingen om dit versneld aan te pakken.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert 8 innovatieve projecten

9 september 2020

Koninginnenpage
Koninginnenpage

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

De toegekende aanvragen zijn door het bestuur van de St.Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. “Geweldig dat we met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren’’, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. “De 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen én de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.’’

Water Natuurlijk voorzitter Hollandse Delta Joost Kievit is trots op de erkenning die deze projecten krijgen. En met name natuurlijk voor het project in de Hoekse Waard.

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De toegekende aanvragen zijn:

  • Duizend bloemen, Overijssel: is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
  • Salland biodivers, Overijssel: gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
  • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen:  wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
  • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
  • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
  • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: waaraan wordt meegewerkt door Water Natuurlijk Hollandse Delta  wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
  • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
  • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland:  wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

> Lees meer over de acht toegekende projecten

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

VRIEND WORDEN!

 

Bloemrijke dijken

5 mei 2020

Bloemrijke dijken en kades

Bloemrijke dijken zijn niet alleen mooi om te zien en fijn om op of naast te wandelen en fietsen, maar zorgen ook voor de stevigheid van dijken door hun wortelstelsel. WaterNatuurlijk heeft er mede voor gezorgd dat dit hoog op de agenda kwam bij Delfland. De VV besloot in april dat bij groot onderhoud en verbeteringen van waterkeringen, deze waar mogelijk bloem- en kruidrijk ingericht worden.

Baggeren in Delfland

4 december 2019

Een van de minst sexy onderwerpen van een waterschap is baggeren. Bagger zit onder in de sloot, is vies en het stinkt. Baggeren is echter noodzakelijk om de watergangen niet te laten dichtslibben en de doorstroming mogelijk te maken. Baggeren kan ook worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. In de waterbodems in Delfland zitten veel voedingsstoffen die zijn afgespoeld van weilanden, stedelijk gebied en kassen en er eigenlijk niet in thuishoren. Door opwoelen lossen ze in het water op en belemmeren een goede kwaliteit van het water. Ook kunnen er giftige stoffen in zitten die niet goed zijn voor het leven in de sloot.

Soms wordt er onnadenkend gebaggerd en gaan er vissen dood die niet snel genoeg weg kunnen komen. Als er op verkeerde momenten in het jaar wordt gebaggerd kunnen ook salamanders en kikkers (amfibieën) en kwetsbare waterplanten te veel schade ondervinden.

Met bagger moet ook zorgvuldig worden omgegaan. Bagger met te veel giftige stoffen mag niet op de kant worden gelegd maar moet verantwoord worden afgevoerd naar een stortplaats.

Water Natuurlijk Delfland heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Delfland en stelt onder meer voor een baggernota te maken waarin dit allemaal voor de burgers duidelijk wordt uitgelegd.

 

Schriftelijke vragen baggerbeleid in Delfland def

Nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting

De discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschapsbelasting is weer opgestart, nadat er in de vorige bestuursperiode geen overeenstemming is bereikt. Ook in Delfland is het overleg erover weer opgestart. De OESO heeft in 2014 geadviseerd om een duidelijke relatie te leggen tussen profijt en betaling. Ofwel: de vervuiler betaalt.  Waterschappen hebben nu geen … Lees "Nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting" verder

De discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschapsbelasting is weer opgestart, nadat er in de vorige bestuursperiode geen overeenstemming is bereikt. Ook in Delfland is het overleg erover weer opgestart.

De OESO heeft in 2014 geadviseerd om een duidelijke relatie te leggen tussen profijt en betaling. Ofwel: de vervuiler betaalt.  Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen. Waternatuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport.  ‘One size fits all’ lijkt niet haalbaar, maar door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid voor de waterschappen in te bouwen, acht WaterNatuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

WaterNatuurlijk brief

Marcel Belt over de Watervisie van Delfland

3 december 2019
Delfland heeft haar visie op hoe we met water kunnen omgaan in de toekomst vastgelegd in een Watervisie. Dat is een kaart die lijkt op een fleurig gezelschapsspel voor de donkere decembermaand met gecijferde blokjes in diverse kleuren. Ze verbeelden de uitdagingen van de toekomst. De scenario-aanpak reikt mogelijkheden voor de beslissers aan. Bijvoorbeeld: Delft … Lees "Marcel Belt over de Watervisie van Delfland" verder

Delfland heeft haar visie op hoe we met water kunnen omgaan in de toekomst vastgelegd in een Watervisie. Dat is een kaart die lijkt op een fleurig gezelschapsspel voor de donkere decembermaand met gecijferde blokjes in diverse kleuren. Ze verbeelden de uitdagingen van de toekomst. De scenario-aanpak reikt mogelijkheden voor de beslissers aan. Bijvoorbeeld: Delft wil in de komende jaren 15.000 woningen bouwen.  “Hoe komen die aan energie? Hoe zorg je ervoor dat het waterbeheer goed is geregeld, zowel bij extreme regen als in perioden van droogte?”

Nog een voorbeeld : Ook voor het glas van Westland is er veel werk aan de winkel. Belt: ,,In het Westland belanden nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in het water. Dat heeft onder meer een negatief effect op natuur en het zwemwater. We werken in samenwerking met de tuinders aan gesloten kassen, een systeem waarin geen vervuiling meer naar buiten komt”, aldus Marcel Belt.

Lees het hele artikel:

ambities om overstromingen te voorkomen

123456789