Wat te doen met blauwalg?

12 september 2019
Blauwalg veroorzaakt kopzorgen bij waterschappen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar blauwalg, maar de oplossing is nog niet gevonden. Voldoende stroming in het water helpt en de quagga- of driehoeksmossel ook. Maar het blijft dweilen met de kraan open, als we niets doen aan de nutriënten (fosfaat, nitraat) en andere onwenselijke stoffen in het … Lees "Wat te doen met blauwalg?" verder

Blauwalg veroorzaakt kopzorgen bij waterschappen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar blauwalg, maar de oplossing is nog niet gevonden. Voldoende stroming in het water helpt en de quagga- of driehoeksmossel ook. Maar het blijft dweilen met de kraan open, als we niets doen aan de nutriënten (fosfaat, nitraat) en andere onwenselijke stoffen in het oppervlaktewater.

Meer weten over blauwalg? Lees verder in het artikel van Jan Smith, lid van het projectteam opppervlaktewaterkwaliteit van NMP en Rotta:

190824 Blauwalg _ (002)

Bodemdaling: kansen voor natuur-inclusieve landbouw

15 maart 2019

 

 

Bodemdaling is een belangrijk thema ook voor Water Natuurlijk. We hebben in de afgelopen bestuursperiode het bestuur concrete voorstellen voor gedaan.

Bodemdaling wordt in veenweidegebieden veroorzaakt doordat de veenweidegrond verbrandt, als die blootgesteld wordt aan de lucht. Je kunt dat voorkomen door de grond te vernatten. Maar dan wordt het voor boeren moeilijker om koeien te houden en zware machines op het land te laten werken. Waterschappen ondersteunen de boeren door het waterpeil te verlagen, maar dat betekent dat het veen weer verder verbrandt en de bodem weer verder daalt. Door gebouwen en wegen zakt de bodem nog verder in, meteen snelheid van 1 cm per jaar. Bovendien komt door de verbranding CO2 vrij: elke hectare landbouwgrond stoot evenveel uit als een auto die 150.000 tot 200.000 kilometer rijdt – en dat elk jaar!

Bodemdaling is een probleem waar we van wegkijken, omdat oplossingen verschrikkelijk duur zijn. Ordegrootte 22 miljard. Een duivels dilemma dus.

Maar wegkijken lost het probleem niet op. De waterschappen kunnen het peil niet blijven verlagen voor de boeren. Er zijn al veel initiatieven van boeren die het heft in eigen hand hebben genomen door zelf hun grond te ontwateren. De echte oplossing is natuurlijk dat we terug gaan naar een natuur-inclusieve landbouw ofte wel biologisch boeren of natte teelten. Biologisch boeren is sowieso beter voor de weidevogels en de bodem. We laten de boeren niet stikken: groenblauwe diensten van boeren moeten worden betaald!

Een vlag in een moddergracht?

13 maart 2019

 

In de Delftse Hout wil je graag zwemmen, in de Delftse grachten zal je dat niet zo gauw doen. In bepaalde tijden van het jaar moet je dan ook nog eens door een dikke laag kroos heen ploegen. Het is minstens 20 jaar geleden dat de Delftse grachten gebaggerd zijn. In de baggerlaag hopen vuil en voedingsstoffen zich op. Waarom worden deze grachten niet gebaggerd? Als de afvoer van water is gewaarborgd, kijkt het hoogheemraadschap van Delfland niet of het ook voor de waterkwaliteit goed is. De waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat ook waterkwaliteit een criterium moet zijn om te baggeren: vóór de vis, en tegen kroos.

Joke Verplanke: “Deze bagger levert voedingsstoffen aan het water waardoor kroos harder groeit; teveel kroos zorgt ervoor dat het water zuurstofloos wordt, waardoor vissen dood gaan. En je dus een stinkende, vieze gracht overhoudt. Het helpt dan niet om bakjes met planten op de walkant te plaatsen: een vlag op een moddergracht!”.

Overigens is het baggeren ook in andere watergangen een probleem. Meestal wordt slechts een deel van het water gebaggerd, zodat de doorstroming gewaarborgd is. Maar de vervuiling blijft en de vissen krijgen geen lucht. Zoals bijvoorbeeld in de Tanthof.

Afgelopen jaar heeft Delfland wel een plastic rioolbuis in een aantal grachten gelegd om kroos tegen te houden dat uit de Schie en de Vliet zou komen. Echter het kroos kwam vorig jaar niet uit de Schie en de Vliet, maar groeide in de grachten zelf.

Joke Verplanke: “Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het baggeren gebeurt met het ene oog op de doorstroming, en met het andere oog gericht op een goede waterkwaliteit. Voldoende diepte is daarvoor van belang. Regelmatig baggeren is eveneens van belang voor de ecologische toestand van het water. Een schone waterbodem draagt bij aan schoon oppervlaktewater. Dit zou moeten worden vastgelegd in het baggerbeleid en burgers moeten hier ook bij betrokken worden.”

20 maart zijn de waterschapsverkiezingen; een van de speerpunten van Water Natuurlijk is de waterkwaliteit in de stad te verbeteren, samen met alle betrokkenen”.

 

Waterkwaliteit in Delfland verbeterd


 

Chemische waterkwaliteit Delfland is voor 2e jaar op rij verbeterd

De positieve trend van minder bestrijdingsmiddelen en nitraat in het water heeft zich in 2018 wederom voortgezet. Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen periode enorm ingespannen om de kwaliteit van het water in Delfland te verbeteren. De gezamenlijke aanpak van waterschap, tuinders en bedrijfsleven werpt zijn vruchten af, dank zij de inspanningen van de hoogheemraad van Water Natuurlijk, Ingrid Ter Woorst.

Daarom was er, ondanks de warme zomer in 2018, toch veel minder kroos in de Vliet, de Schie en andere vaarten. Lees verder: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waterkwaliteit-delfland-voor-tweede-jaar-op-rij-verbeterd.

 Waterkwaliteit voldeed bij lange na niet aan Europese norm

“Soms was het roeien tegen de stroom in”, zegt Marcel Belt – lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland – , want niemand geloofde in onze aanpak. Het is een feit dat het water via de Rijn en het Brielse Meer schoon ons gebied inkomt en het er ernstig vervuild uitkomt. De situatie was ernstig, want de hoeveelheid chemische stoffen in het water lag ver buiten de Europese normen. Die trend is nu gelukkig gekeerd.  Door een motie van Water Natuurlijk is er jaarlijks 900.000 euro ingezet voor een gebiedsgerichte aanpak en intensieve samenwerking met de tuinders –  de grootste vervuilers  in Delfland.

 Samenwerking werkt

Samen met de glastuinbouw heeft Water Natuurlijk naar oplossingen gezocht om het probleem bij de bron aan te pakken. Immers als de stoffen niet in het water terecht komen, hoeven ze er ook niet met heel veel moeite en tegen hoge kosten te worden uitgehaald.  Het waterschap startte een nauwe samenwerking met zowel de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), als de gewasbeschermingsindustrie en individuele tuinders. De hele keten werd in kaart gebracht om een ‘aanpak op maat’ te ontwikkelen. Door voorlichting en zelf te meten werden tuinders zich bewust van de impact van het lozen van restwater uit de kassen op de sloten. Dat vervuilt niet alleen de ‘eigen’ sloot, maar heeft effect op de waterkwaliteit van het hele gebied én het imago van alle tuinders. En daarmee dus ook op de economie van het West- en Oostland. Met de tuinders zijn vervolgens afspraken gemaakt om te stoppen met lozingen en om hun kassen ‘lekvrij’ te maken.

Minder meststoffen, bestrijdingsmiddelen én minder kroos

Door jarenlange inzet van Delfland en aanjaging   van Water Natuurlijk zijn er sinds 2016 beduidend minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water te vinden. Niet alleen de tuinders hebben dit gemerkt, ook de bewoners. Afgelopen zomer was er veel minder kroos te vinden in de Vliet en de Delftse Schie, door de verbeterde kwaliteit van het water in dat gebied. Door minder bestrijdingsmiddelen is er ook sprake van meer ‘waterleven’ zoals watervlooien  en meer onder water leven zoals vissen. Het water is ook gezonder voor mensen om in te zwemmen.

 Intensieve aanpak blijft nodig

Ondanks deze enorme vooruitgang voldoet de kwaliteit van het water nu nog niet aan de normen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. “Er zijn nog te veel lekkages van water vervuild met bestrijdingsmiddelen dat vanuit de kassen in de sloot terecht komt” zegt Marcel Belt.  “Het gaat ons vooral om een gezonde leefomgeving om in te wonen, te werken en te recreëren in het Westland en Oostland. Om dit te bereiken moet de waterkwaliteit verbeteren en de dalende trend doorzetten.” Water Natuurlijk wil daarom dat het ingezette beleid wordt voortgezet om echt schoon en veilig water voor mens en natuur te realiseren.

 

Natuurvriendelijke oever: goed voor water en natuur

12 maart 2019

Natuurvriendelijke oevers is een belangrijk thema in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk. Harde beschoeiing van plassen, vaarten en sloten kan vaak worden voorkomen. Natuurlijk aangelegde waterkanten met bloemrijke oevers geven meer ruimte aan dieren en planten en ook aan het water zelf. Natuurvriendelijke oevers werken als ecologische verbindingszones. Natuurvriendelijke oevers kunnen ook de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren.  Dat is hard nodig, want de kwaliteit voldoet niet aan de normen die Delfland aan het water stelt.

Bovendien dragen nvo’s ook bij aan de veiligheid: schuine oevers zijn veiliger voor kinderen en dieren die te water zijn geraakt.

Een voorbeeld: de Bovenvaart in Rodenrijs. Deze vaart verplaatst (via nadere wateren) een enorme hoeveelheid water en vormt op die manier een risico voor de veiligheid in het dichtbebouwde gebied. Daarom was een versterking van de kade nodig. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft over een lengte van 8-10 km een oever aangebracht met een harde beschoeiing.

Cees van der Burg, lid van Water Natuurlijk en kandidaat voor de aankomende waterschapsverkiezingen, heeft ervoor gezorgd –samen met Vogelwacht Rotta- dat het laatste deel van het traject een natuurvriendelijke oever is geworden.  De kade is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel om ook insecten aan te trekken en een stukje natuur te creëren. Dit is zoals Water Natuurlijk het graag ziet en daarom blijft het ook een belangrijk speerpunt voor de verkiezingen.  Cees van der Burg blijft zich inzetten om van deze aanpak toe te passen, daar waar het kan, in samenspraak met de betrokken gemeente en het hoogheemraadschap.

 

Water Natuurlijk duikt in de Delftse Hout voor schoon zwemwater

11 maart 2019

Zondag 10 maart doken leden van waterschapspartij Water Natuurlijk in de zwemplas Delftse Hout

Water Natuurlijk vindt schoon en veilig zwemwater in de drukke Randstad super belangrijk voor recreatie en ontspanning. Vooral nu de zomers heter worden. Daarnaast, schoon zwemwater is ook goed voor de natuur en vis.
Verschillende zwemwaterplassen in de regio hebben echter in de zomer last van blauwalg of kampen met vervuiling. Water Natuurlijk wil dat het waterschap Delfland, samen met ondernemers en gemeenten de plassen aanpakt. Om dat kracht bij te zetten sprongen afgelopen zondag de Water Natuurlijk kandidaten voor het waterschap Delfland Marcel Belt, Reinier Frölke, Leo Boekesteijn, Kevin van Etten en andere enthousiastelingen in de zwemplas Delftse Hout.

Lijsttrekker Marcel Belt: “We gingen door weer en wind voor het goede doel”. Waar enkele kilometers verderop de City Pier City (CPC) werd afgelast doken de mannen in een frisse plas. “We wilden het niet af laten weten. Daarvoor vinden we schoon en veilig zwemwater te belangrijk. En de verkiezingen, hét moment waarop inwoners hun stem kunnen laten horen, zijn al over een goede week”.

De afgelopen jaren kwam zwemwater door Water Natuurlijk op de agenda van waterschap Delfland. De Wilhelminaplas (Rijswijk), Krabbeplas (Vlaardingen) en zwemplas Delftse Hout (Delft) zijn daardoor al aangepakt of worden nog aangepakt. Er is echter meer en blijvend werk aan de winkel. Marcel Belt: “Van Plas Prinsenbos in het Westland tot de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp en de Madestein plassen in Den Haag. Overal moet schoon en veilig zwemwater zijn.”
Verschillende andere partijen willen dat Delfland niet investeert in zwemwater.
Water Natuurlijk wil dat Delfland dat wel doet samen met gemeenten, ondernemers en belangenverenigingen.

Iedere Haagse wijk een eigen “hofvijver”


De afgelopen jaren is Den Haag een aantal keer flink getroffen door hevige hoosbuien. Met kelders die vollopen, straten die onder water staan, trams die uitvallen en auto’s die vastzitten in tunnels als gevolg. Door klimaatverandering gaan hevigere regenbuien veel meer voorkomen. Volgens de recent ontwikkelde ‘neerslagindex’ van de TU Delft heeft Den Haag van alle provincie hoofdsteden het meest te lijden onder extreme neerslag. Vooral omdat Den Haag een van de meest versteende steden van het land is. Wat kunnen we er tegen doen?

Waterschapspartij Water Natuurlijk wil dat water beter kan worden opgevangen in de stad. Het rioolsysteem vergroten kost te veel geld en helpt niet tegen piekbuien. “Wat helpt is simpelweg minder stenen en méér water en ook tijdelijke opvangplekken voor water te maken. Zoals bredere sloten, groene daken en ook extra vijvers in woonwijken” zegt Marcel Belt, lijsttrekker van de partij Water Natuurlijk bij de komende waterschapsverkiezingen. “Rotterdam kent z’n waterpleinen, in hofstad Den Haag kunnen de extra waterplekken gaan leven onder de naam ‘hofvijvers’. Iedere Haagse wijk een eigen hofvijver(tje)!”, aldus geboren Hagenaar Belt.

Water Natuurlijk zat de afgelopen 4 jaar in het bestuur van waterschap Delfland. Mede daardoor is er een ‘Klimaatadaptatie’ subsidie gekomen. Door de subsidie konden schoolpleinen en tuinen van stenen worden ontdaan en groene daken op flats, schuren en bedrijfspanden worden aangelegd. “Daar willen we de komende jaren mee door gaan want mede hierdoor worden veel meer mensen bekend met de oplossingen voor het waterprobleem” zegt Belt. “Daarnaast willen we veel actiever met gemeenten samen werken om veel meer stenen d’r uit en planten d’r in te krijgen”.

Meer vrouwen in waterschapsbesturen

7 maart 2019

 

Dit zijn de vier vrouwen in de top 10 van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Delfland. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen in de besturen van de waterschappen? Een onderwerp om aandacht aan te besteden op 8 maart Internationale Vrouwendag.

Inhaalslag nodig bij Waterschappen

                                                    De Feiten
  • Er zijn 21 waterschappen in Nederland met aan het hoofd drie vrouwelijke dijkgraven = 14%
  • Er zijn 641 bestuursleden van wie 113 vrouw = 17%
  • Er zijn 104 dagelijkse bestuurders van wie 16 vrouw = 15%

De cijfers spreken boekdelen. Dit is echt nog ver verwijderd van de minimaal 30 % waar we bij diversiteitsbeleid naar streven. Immers uit onderzoek blijkt dat minimaal 30% vrouwen nodig is om de cultuur van een organisatie te veranderen en de stem van vrouwen mee te laten tellen in besluitvormingsprocessen. Vrouwen in topfuncties wordt bij grote bedrijven steeds vanzelfsprekender en dat geldt ook voor de overheid. Echter de waterschappen hebben nog een behoorlijke inhaalslag te maken.

Traditionele beeldvorming hardnekkig

Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen zijn vertegenwoordigd in de waterschappen?

Waterbeheer wordt gezien als iets technisch en daar haken veel vrouwen jammer genoeg bij af. Gelukkig stijgt het aantal meiden op technische opleidingen gestaag, echter die stijging is nog niet zichtbaar in het aantal banen van vrouwen in de watersector; wereldwijd is dat zo’n 17% inclusief alle ondersteunende en administratieve banen. En vrouwen zijn zeker nog niet in de bestuurlijke regionen van de waterorganisaties aangeland waar zij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Dit komt onder meer door de traditionele beeldvorming die zeer hardnekkig blijkt. Bijvoorbeeld over een jonge vrouw wordt gezegd “ze is jong, maar onervaren” en over een jonge man “hij is jong, maar veelbelovend”. Of “ze is dominant, het ontbreekt haar aan sociale vaardigheden”, terwijl het beeld van de man dan is “hij is dominant, daadkrachtig en competent”. Dergelijke beelden blijven ons gedrag beïnvloeden. Daarom moet die beeldvorming ook worden doorbroken.

Ook er is meer nodig dan watertechnische kennis alleen om waterschappen te besturen. Naast de zorg voor het waterpeil en gezond en veilig water, heeft het waterschap de opgave om bij de te dragen aan de energietransitie, de circulaire economie en de aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken. Allemaal onderwerpen die vrouwen aan het hart liggen, daar zij zich vaak zeer betrokken voelen bij hun leefomgeving. Vrouwen kijken vaak anders tegen dergelijke uitdagingen aan en verschillende perspectieven of ideeën zijn een verrijking voor het oplossen van deze ingewikkelde materie.

Aantal vrouwelijke kandidaten Water Natuurlijk veelbelovend

Het is dan ook te hopen dat er meer vrouwen in de besturen van de waterschappen komen na de verkiezingen van 20 maart aanstaande. Water Natuurlijk heeft diversiteit hoog in haar vaandel staan, 34% van de kandidaten is vrouw en we hebben 11 vrouwelijke lijsttrekkers, dus ruim 50%. Dat is veelbelovend. Juist omdat waterschappen beslissingen nemen voor de lange termijn en we voor zoveel uitdagingen staan is het belangrijk dat de stem van vrouwen wordt gehoord en zij meebepalen wat er in onze toekomstige leefomgeving gaat gebeuren.

 

 

 

 

Molens, gemalen en sluizen open voor publiek!

5 maart 2019

 

 

Water Natuurlijk wil dat waterschapserfgoed wordt behouden en toegankelijk is

Vraag een willekeurige passant om het Nederlandse polderlandschap te tekenen en hij of zij zal zeker een molen op papier zetten. Logisch, want van oudsher sieren diverse prachtige molens het Nederlandse landschap. Elke molen heeft een eigen functie. De één vervaardigt meel of olie, de ander zaagt hout, maar de meeste zijn gebouwd voor het waterbeheer.

Het eeuwenoude unieke polderlandschap met z’n molens wil Water Natuurlijk behouden en versterken. Niet alleen vanwege natuur, landschap, en recreatie, maar ook omdat ze de geschiedenis van het waterbeheer vertellen. Gelukkig zijn er in Delfland nog hele fraaie polders waar het authentieke cultuurlandschap bewaard is gebleven, soms dichterbij dan u denkt.

Bijvoorbeeld in Schipluiden. Hier kan elke molenliefhebber zijn hart ophalen door een bezoek te brengen aan de Groeneveldse molen in de gelijknamige polder. De molen heeft tot en met 1960 uitsluitend met windkracht de polder drooggehouden. Door de opkomende tuinbouw voldeed de windbemaling niet meer en is er naast de molen een vijzelgemaaltje gebouwd, aangedreven door een dieselmotor. De molen raakte ernstig in verval, tot het hoogheemraadschap van Delfland de molen kocht. Door goed samenspel van waterschap en andere overheidsinstanties slaagde men er in de molen te restaureren. Nu pronkt de molen weer en kan hij worden bezocht.

Ook in de Plaspoelpolder van Rijswijk heeft een molen gestaan, deze zette het water over op de Spieringswatering. Tegenwoordig heeft het moderne broertje van de molen deze taak overgenomen; het gemaal. De kracht van de wind is vervangen door een elektromotor, maar dat maakt de prestatie niet minder indrukwekkend. Dit gemaal zorgt ervoor dat de Plaspoelpolder èn de Schaapweipolder wordt bemalen. Samen is dat een gebied van 755 voetbalvelden groot! Heeft het gemaal hulp nodig, dan kan de dieselmotor direct worden aangekoppeld. In 1996 heeft het hoogheemraadschap deze motor gemoderniseerd. Ook dit gemaal is regelmatig voor publiek geopend, bijvoorbeeld op de Nationale Molen & Gemalendag en Open Monumentendag.

De Groeneveldse molen en het gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder zijn slechts enkele voorbeelden van ons water erfgoed. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat dit erfgoed toegankelijk blijft, of gemaakt wordt, voor het publiek. Het is een schitterende ingang om mensen bewust te maken van het belang van water en van het feit dat het houden van droge voeten niet vanzelf gaat.

Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren onder andere ingezet om het polderlandschap in de Bergboezem Berkel in stand te houden en de Monsterse sluis in Maassluis te heropenen: beide zijn gelukt! Wilt u blijven genieten van molens, gemalen en ander water gerelateerd erfgoed? Vindt u het ook belangrijk dat het polderlandschap behouden wordt? Stem dan bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart Water Natuurlijk!

Kanotochten

3 maart 2019

 

Kanoroutes in de Groenzoom

‘Plezier beleven aan Water ‘staat prominent in het verkiezingsprogramma van Water   Natuurlijk Delfland: een voorbeeld.

In natuur- en recreatiegebied De Groenzoom zijn bij de inrichting van het gebied kanoroutes aangelegd. De Groenzoom maakt onderdeel uit van de Groenblauwe slinger als provinciale ecologische verbinding tussen Midden Delfland en Het Groene Hart van Zuid-Holland.

Als lid van het gebruikersplatform De Groenzoom heeft Cees van der Burg, nummer 6 op de lijst van Water Natuurlijk Delfland, de vragen over het goed functioneren van de kanoroutes opgepakt. Hij heeft een projectplan uitgewerkt en met de gemeenten gedeeld, daar de gemeente zowel eigenaar als beheerder is van het gebied.

De kanovereniging uit Zoetermeer (met leden uit Berkel, Pijnacker, Nootdorp, Delft en Zoetermeer) heeft op het verzoek van Cees van der Burg in 2018 de kanoroutes in De Groenzoom gecontroleerd en adviezen gegeven ter verbetering van de route. Daarbij is gekeken naar vaardieptes, beplanting, bereikbaarheid, informatieborden, veiligheid en bevaarbaarheid van de kanoroutes. De kanovereniging was erg blij en heeft de landschapsarchitecten, de betrokken gemeenten en waterschap Delfland gefeliciteerd met het resultaat. Het natuur- en recreatiegebied is mooi aangelegd. Het gebied is gevarieerd en vanaf het water is bijna geen stad of dorp te zien. Het is een zeer aantrekkelijk kanogebied geworden. Er zijn veel vogels, waaronder zwanen en lepelaars, te zien. Karpers liggen te zonnen aan de wateroppervlakte, soms tot op 40 cm van de kano. Er zijn kikkers in overvloed en overal groene natuurvriendelijke oevers en kades. Het water is kraakhelder en de kleine kreekjes zijn prachtig. Het is een oase in de randstad.

Voor kanovaarders is het echt een aantrekkelijk gebied geworden. De route is 15,3 km lang: voor de recreatieve kanovaarder een mooie route middenin de drukke Randstad. De kanovereniging geeft de route een dikke 8 als rapportcijfer

Als lid van Water natuurlijk Delfland blijft Cees van der Burg aandacht vragen om deze kanoroute met overstappunten aansluiting te geven via Bovenvaart en Zweth naar de Schie. Dan zal het mogelijk zijn om per kano de historische binnenstad van Delft te bereiken. De betrokken gemeenten zijn hiervan op de hoogte.

Met dank aan de kanovereniging Zoetermeer www.zkvdesprinters.nl voor de adviezen die zij hebben gegeven om deze kanoroute goed te kunnen gebruiken.

123456789