Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Delfland vastgesteld

3 januari 2019
Op 19 december 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Delfland het programma voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Bekijk hier het programma: Verkiezingsprogramma WN Delfland 2019 Р2023 cor cor

Op 19 december 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Delfland het programma voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Bekijk hier het programma: Verkiezingsprogramma WN Delfland 2019 Р2023 cor

cor

Inbreng Water Natuurlijk in Verenigde Vergadering 20 december 2018

20 december 2018
20 december was de laatste Verenigde Vergadering (raadsbijeenkomst) van 2018. Aan het begin van de vergadering vertelde jeugddijkgraaf Jiska Taal over haar inzet voor Delfland het afgelopen jaar. Als ambassadeur van Delfland gaf zij presentaties op scholen, was zij bij evenementen en nam ze zitting in belangrijke jury’s. Een enthousiast en goed verhaal! Wij zijn … Lees "Inbreng Water Natuurlijk in Verenigde Vergadering 20 december 2018" verder

20 december was de laatste Verenigde Vergadering (raadsbijeenkomst) van 2018. Aan het begin van de vergadering vertelde jeugddijkgraaf Jiska Taal over haar inzet voor Delfland het afgelopen jaar. Als ambassadeur van Delfland gaf zij presentaties op scholen, was zij bij evenementen en nam ze zitting in belangrijke jury’s. Een enthousiast en goed verhaal! Wij zijn blij dat ze nog een jaar door gaat en wensen haar veel succes!

Er stonden een aantal besluiten op de agenda. o.a. diverse peilbesluiten en investeringsplannen. De volgende onderwerpen lichten we graag iets meer toe:

Maatregelen voor een schone Broekpolder
Wij hebben ingestemd om maatregelen te nemen tegen de vervuilde grond van de Broekpolder in Vlaardingen. Hierdoor worden o.a. de belangrijke vispaaiplaats en het viswater beschermd.

Investeringsplan Calamiteitenbergingen Westland¬†Het doel van dit voorstel is om de klimaatbestendigheid en robuustheid van het watersysteem van de gemeente Westland te vergroten. Wij hebben hiermee vanwege het grote belang ingestemd. We hebben wel aangegeven¬†¬†het jammer te vinden dat de waterbergingen in Westland (waar toch al zo weinig groen is) niet meer waternatuur gaan bevatten dan een kleine steppingstone… Eerdere proeven in het Westland met drijvende waternatuur hebben bewezen dat er meer mogelijk is met drijvende oevers.

Actie voor de planeet: op naar een Energieneutraal Delfland
Op initiatief van Water Natuurlijk wordt Delfland in 2025 energieneutraal. We hebben ingestemd met de energiestrategie. We zijn blij met de toezegging van hoogheemraad Smits dat er begin 2019 een uitvoeringsplan ligt. Wat ons betreft: no time to waste!

Wij wensen iedereen gelukkige feestdagen en een gezond, mooi 2019!

Volg ons:
www.facebook.nl/waternatuurlijkdelfland
Twitter @WNDelfland
Delfland@waternatuurlijk.nl

 

Waterschapsverkiezingen Delfland

18 augustus 2018

Oproep kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

Oproep kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

14 mei 2018
Water Natuurlijk Regio West zoekt voor Hoogheemraadschap Delfland goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen.

 

 

Waternatuur en energieneutraal waterschap

21 november 2017
Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 17 november 2017: Meer waternatuur, energieneutraal waterschap en de vis zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland in Hoogheemraadschap Delfland.

Meer waternatuur, energieneutraal waterschap en de vis zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland in Hoogheemraadschap Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 17 november 2017:

Tempo met aanleg van meer waternatuur!

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting voor 2018. Groot punt van aandacht is echter de aanleg van meer waternatuur-plekken. Die aanleg blijft achter terwijl die plekken ontzettend belangrijk zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit. Wij verwachten meer actie!

Energieneutraal waterschap 2025

Klimaatverandering heeft groot effect op het werk van de waterschappen: hevigere regenval, langere periodes van hitte en droogte. Door beter met energie om te gaan wordt klimaatverandering tegen gegaan. Op initiatief van Water Natuurlijk wordt meer werk gemaakt van energiebesparing en -opwekking. Een breed ondersteunde motie roept op tot een energieneutraal waterschap in 2025.

Water Natuurlijk komt op voor vis!

Foto water met riet, weiland, bomen
Foto: KNNV afdeling Delfland

Bij het maaien van slootkanten en rietkragen gaat te veel mis. Bijvoorbeeld door het gebruik van maaiboten in kleine sloten sterven onnodig veel vissen. Water Natuurlijk heeft vragen gesteld over de misstanden en roept op tot verbetering.

Meer informatie? www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland

Jaarrekening Delfland 2016: veel bereikt, maar…

6 juni 2017
Duurzame maatregelen klimaatverandering, vervullen vacatures, overstort riolen en natuurlijke oevers zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland over de jaarrekening over 2016. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 19 mei 2017: Plan voor verbetering waterkwaliteit klaar, maar waar blijft de actie? Er ligt een goed plan … Lees "Jaarrekening Delfland 2016: veel bereikt, maar‚Ķ" verder

Duurzame maatregelen klimaatverandering, vervullen vacatures, overstort riolen en natuurlijke oevers zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland over de jaarrekening over 2016. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 19 mei 2017:

Plan voor verbetering waterkwaliteit klaar, maar waar blijft de actie?

Er ligt een goed plan om door samenwerking en handhaving de waterkwaliteit in glastuinbouwgebied te verbeteren. Maar waarom krijgt Delfland de vacatures niet vervuld? Dat moet snel gebeuren, want de waterkwaliteitsverbetering stagneert (www.werkenbijdelfland.nl).

Klimaatverandering gevaarlijk: duurzame maatregelen nodig!

Op vragen van WaterNatuurlijk waar de actie blijft, antwoordde portefeuillehouder Smits hoopvol dat hij vindt dat waterschappen zich extra moeten inzetten voor opwekking van duurzame energie én dat er dit najaar een Duurzaamheidsplan komt!

Foto muziektent plas prinsenbos Naaldwijk

Problematische overstorten aanpakken

Door klimaatverandering is er meer kans op wateroverlast en storten riolen over in sloten. Dat is slecht voor vee, vis en mensen. Wij hebben gepleit voor een aanpak van problematische overstorten. Gelukkig heeft hoogheemraad Van Olphen toegezegd dit jaar met resultaat te komen.

Tot slot hebben wij onze zorgen geuit over de gestagneerde aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Monstersche Sluis overgedragen aan stichting

12 april 2017
Meer samenwerking voor betere waterkwaliteit, Monstersche Sluis over naar stichting, ‘Motie Terlouw’ voor duurzamer Delfland. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 7 april 2017: Schoner en natuurlijker water in Delfland: De voltallige Verenigde Vergadering stemde in met het voorstel van hoogheemraad … Lees "Monstersche Sluis overgedragen aan stichting" verder

Meer samenwerking voor betere waterkwaliteit, Monstersche Sluis over naar stichting, ‘Motie Terlouw’ voor duurzamer Delfland. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 7 april 2017:

Schoner en natuurlijker water in Delfland:

De voltallige Verenigde Vergadering stemde in met het voorstel van hoogheemraad Ter Woorst om de samenwerking en de aanpak voor een betere waterkwaliteit te intensiveren. Dit ís een belangrijke stap en één van de speerpunten van Water Natuurlijk. En nu: KEIHARD doorpakken om samen (tuinders, LTO, waterschap, gemeenten) daadwerkelijk resultaten te bereiken!

Monstersche Sluis overgedragen aan stichting

Foto van de Monstersche sluis in Maassluis
Een historisch besluit waar Water Natuurlijk zich al jaren voor heeft ingezet. De stichting Monstersche Sluis zorgt ervoor dat de sluis in Maassluis fraai blijft en zich verder kan ontwikkelen als recreatief historisch erfgoed. Delfland waarborgt de veiligheid en mede op verzoek van Water Natuurlijk is er nadrukkelijk aandacht voor vismigratie.

‚ÄėMotie Terlouw‚Äô voor een duurzamer Delfland

Onder aanvoering van Water Natuurlijk-ambassadeur Jan Terlouw hebben politieke jongerenorganisaties in maart een manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Water Natuurlijk steunt krachtig de PvdA-motie die oproept voor ook een duurzamer waterschap.

Meer informatie? www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland

Delfland: Stoppen met kustbebouwing!

24 februari 2017
Stoppen met kustbebouwing, zonnepanelen op dak afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen, meer en zichtbaarder werken aan duurzaamheid en tevredenheid over aanpak chemische waterkwaliteit. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 21 februari 2017.

Stoppen met kustbebouwing, zonnepanelen op dak afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen, meer en zichtbaarder werken aan duurzaamheid en tevredenheid over aanpak chemische waterkwaliteit. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 21 februari 2017:

Wij zijn verheugd dat Marcel Vissers de fractie van Water Natuurlijk in Delfland komt versterken!

“Stoppen met kustbebouwing!”
Foto strandhuisjes en kustbebouwing

Water Natuurlijk betreurt het dat er, ondanks het Kustpact, bij Hoek van Holland toch extra huisjes komen. Wij blijven ons hard maken voor mooie duinen en open strand. Het pand van Delfland in de duinen van Kijkduin dat verkocht wordt, mag dan ook geen extra aantasting van de duinen opleveren.

Tevreden over voortgang chemische waterkwaliteit

Goede samenwerking met tuinders en gemeenten, samen met een strakke handhaving hebben onze steun.

Delfland meer en zichtbaarder werken aan duurzaamheid

De waterschappen hebben afgelopen jaar met het Rijk afgesproken maatregelen voor energiebesparing en -opwekking te intensiveren. Wij merken hier nog weinig van. Wij kijken uit naar een actieplan van portefeuillehouder Smits. We juichen het initiatief van Stichting Vlaardings Energieadvies toe voor het plaatsen van zonnepanelen op afvalwaterzuivering De Groote Lucht.

Luchtfoto afvalwaterzuivering De Groote Lucht, Vlaardingen
Foto: VVV Vlaardingen

Delfland: meer waterdoorlaatbare bestrating

31 januari 2017
Waterdoorlaatbare bestrating, steun aan de bij door inzaaien bloemenvelden, samenwerking met tuinders, duurzaamheid is speerpunt bij WaterNatuurlijk Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 16 december 2016: Duurzaamheid speerpunt van WaterNatuurlijk Het Gemeenlandshuis van Delfland wordt verbouwd. WaterNatuurlijk wil dat het een energiezuinig pand is dat … Lees "Delfland: meer waterdoorlaatbare bestrating" verder

Waterdoorlaatbare bestrating, steun aan de bij door inzaaien bloemenvelden, samenwerking met tuinders, duurzaamheid is speerpunt bij WaterNatuurlijk Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 16 december 2016:

Duurzaamheid speerpunt van WaterNatuurlijk

Het Gemeenlandshuis van Delfland wordt verbouwd. WaterNatuurlijk wil dat het een energiezuinig pand is dat voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen.

WaterNatuurlijk ondersteunt samenwerking met tuinders

Tuinders moeten vanaf 2018 hun afvalwater gaan zuiveren van bestrijdingsmiddelen. Delfland gaat met een grote groep tuinders hiervoor samenwerken. Tuinders moeten echter wel zorgen dat de kassen niet meer vuil water lekken naar de sloot!

Oproep: gebruik meer waterdoorlaatbare bestrating

foto waterdoorlaatbare bestrating met tuinier
Foto: Milieu Centraal

De dijkgraaf roept namens Delfland gemeenten en burgers op meer waterdoorlaatbare bestrating te gebruiken. Delfland kan daarbij meer stimuleren. O.a. door financieel te belonen als mensen hun tuin minder verharden. Daartoe hebben wij eerder opgeroepen met de Motie Belt c.s.

WaterNatuurlijk steunt de bij!

Bijen en andere insecten hebben het o.a. door gifstoffen zwaar. Een motie van o.a. WaterNatuurlijk om terreinen van Delfland in te zaaien met bloemen kreeg brede steun. Zo helpen we onze gevleugelde vrienden.

Verbetering waterkwaliteit: Delfland pakt door

26 september 2016
Dankzij WaterNatuurlijk pakt Delfland door met verbetering waterkwaliteit Met instemming van de volledige vergadering is de aanpak voor verbetering van de chemische waterkwaliteit van bestuurder Ingrid ter Woorst vastgesteld. Alle partijen zijn het er over eens dat er vanuit Delfland een schepje bovenop moet om daadwerkelijk een betere waterkwaliteit te krijgen. En nu aan de … Lees "Verbetering waterkwaliteit: Delfland pakt door" verder

Dankzij WaterNatuurlijk pakt Delfland door met verbetering waterkwaliteit

Met instemming van de volledige vergadering is de aanpak voor verbetering van de chemische waterkwaliteit van bestuurder Ingrid ter Woorst vastgesteld. Alle partijen zijn het er over eens dat er vanuit Delfland een schepje bovenop moet om daadwerkelijk een betere waterkwaliteit te krijgen. En nu aan de slag met een flink pakket aan maatregelen samen met tuinders en gemeenten én een stevige handhaving!

Wilhelminaprk Rijswijk foto: Michiel 1972
Bron: WikipediaMichiel1972

Bestuursrapportage: WaterNatuurlijk blij met voortgang doelen

WaterNatuurlijk fractieleden Lars Nanninga en Marcel Belt hebben echter stevig aandacht gevraagd voor:

  • duidelijke criteria voor mensen die hun belasting voor de zuiveringskosten echt niet kunnen betalen
  • duurzaamheid in de totale bedrijfsvoering van Delfland
  • actieplan voor waterbewustzijn bij iedereen!

Zondag 28 augustus: Swim to Fight Cancer

Bestuurder Ingrid ter Woorst dook samen met andere Delflanders in het water voor het goede doel: Swim to fight cancer. En Delfland heeft gezorgd voor een kroosvrij parcours!

1234567