Nieuws uit Delfland

26 april 2016
Jaarverslag Delfland 2015: goed, maar aandachtspunten WaterNatuurlijk is blij met o.a. de verbeterde waterkwaliteit van zwemplekken. Waar wij niet blij mee zijn is de niet gehaalde 2% energiebesparing. Door onze nadrukkelijke oproep aan het college, is toegezegd dat dit wordt opgepakt. Ook moet er meer aandacht komen voor besparing van kosten bij de afvalwaterzuivering. Daarnaast … Lees "Nieuws uit Delfland" verder

Jaarverslag Delfland 2015: goed, maar aandachtspunten

WaterNatuurlijk is blij met o.a. de verbeterde waterkwaliteit van zwemplekken. Waar wij niet blij mee zijn is de niet gehaalde 2% energiebesparing. Door onze nadrukkelijke oproep aan het college, is toegezegd dat dit wordt opgepakt. Ook moet er meer aandacht komen voor besparing van kosten bij de afvalwaterzuivering. Daarnaast moeten er voor alle thema’s volledige en duidelijke prestatie-indicatoren komen, zodat controle beter kan plaatsvinden.
foto van jongetjes die in het zwemwater springen

Publieksversie Jaarverslag

Door de oproep van WaterNatuurlijk komt er een publieksversie van het jaarverslag. Iedereen kan dan lezen wat er met zijn belastinggeld gebeurt.

Kwijtschelding zuiveringsheffing

De ‘Kerngroep Delen Achter De Duinen’ (platform voor armoedebestrijding in Den Haag) heeft de leden toegesproken over schrijnende gevallen door de afschaffing van de belastingkwijtschelding. WaterNatuurlijk heeft gevraagd om de informatie door te sturen, en aan de portefeuillehouder gevraagd om hierop te reageren.

Overige onderwerpen

Een aantal belangrijke onderwerpen worden op verzoek van WaterNatuurlijk verder besproken o.a. toekomst afvalwatersysteem, neonicotinoiden, klimaatadaptatie.

Dit nieuws is afkomstig uit de nieuwsbrief van Delfland van 22 april 2016. Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. Elke fractie levert hieraan een bijdrage.

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Delfland

24 februari 2016
Een korte impressie van het nieuws in Delfland de afgelopen maanden.

Een korte impressie van het nieuws in Delfland de afgelopen maanden.

In verband met de verbouwing van het monumentale hoofdgebouw aan de Phoenixstraat is het Hoogheemraadschap van Delfland tijdelijk gehuisvest in een modern kantoor aan de A13. Op donderdag 18 februari 2016 vond na de verschillende commissies de Verenigde Vergadering plaats.

Wilhelminapark Rijswijk
Water Natuurlijk zet zich in voor zwemwater! Dit jaar wordt zwemwaterplas Wilhelminapark in Rijswijk aangepakt. De waterstroom wordt omgekeerd zodat vuil kan bezinken voordat het bij het zwemwater komt. Natuurlijk worden de vissen gespaard en overgezet.

Wilhelminaprk Rijswijk foto: Michiel 1972
Wilhelminapark Rijswijk Bron: WikipediaMichiel1972

Riooloverstort Schipluiden
Na jarenlang getouwtrek tussen de gemeente en waterschap is er eindelijk een oplossing voor een problematische riooloverstort vlakbij Schipluiden.

Buitenland
Water Natuurlijk kreeg uitleg over het buitenlandbeleid. Waar de reizen heen gaan is bekend. Maar onduidelijk is: de personele inzet, de begroting en wat de inwoner van Delfland er aan heeft.

Retourbemaling Rijksweg A4 kwetsbaar
De retourbemaling die voor de Rijksweg-A4-lekkages wordt gebruikt, is kwetsbaar. Monitoring moet uitwijzen of Rijkswaterstaat moet ingrijpen.

Moties
Water Natuurlijk heeft de motie Kustzonebescherming onderschreven. Wat betreft de motie Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investerinsverdrag (TTIP) volgen wij de lijn van de Unie van Waterschappen die de problematiek evenwichtig benoemt.

Afkoppelen
De portefeuillehouder Klimaatadaptatie kreeg een regenpijpafkoppelset cadeau. Regenwater van het dak kan nu gewoon de tuin in.

Groet Lars Nanninga
Fractievoorzitter Water Natuurlijk Delfland

Plas Prinsenbos schoner en ander nieuws

1 december 2015
Publieksversie Waterbeheerplan Water Natuurlijk is tevreden met het concept Waterbeheerplan 5. Op verzoek van Water Natuurlijk komt er een publieksversie zodat iedereen in Delfland kan lezen waar, waarom en hoe de komende jaren gewerkt wordt aan droge voeten en schoon water. Waterkwaliteit moet beter! Het water van Delfland wordt schoner. Desondanks zitten er nog veel … Lees "Plas Prinsenbos schoner en ander nieuws" verder

Publieksversie Waterbeheerplan
Water Natuurlijk is tevreden met het concept Waterbeheerplan 5. Op verzoek van Water Natuurlijk komt er een publieksversie zodat iedereen in Delfland kan lezen waar, waarom en hoe de komende jaren gewerkt wordt aan droge voeten en schoon water.

Waterkwaliteit moet beter!

Het water van Delfland wordt schoner. Desondanks zitten er nog veel te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen in, waaronder het bijengif Imidacloprid. Water Natuurlijk heeft opgeroepen om te zorgen dat de mooie ambities uit het Waterbeheerplan omgezet worden in een concreet actieplan om de waterkwaliteit  flink te verbeteren.

Schaapweimolen kan blijven draaien

foto schaapweimolen door Rob Pols
Schaapweimolen [Foto: Rob Pols]
Door de alerte vragen van Water Natuurlijk neemt Delfland nu actie om te zorgen dat de Schaapweimolen genoeg wind blijft vangen in de toekomst.

Plas Prinsenbos wordt schoner

Foto muziektent plas prinsenbos Naaldwijk
Plas Prinsenbos Naaldwijk

Wij juichen de maatregelen om het zwemwater van Plas Prinsenbos te verbeteren van onze hoogheemraad Ingrid ter Woorst toe en hopen dat er snel gestart kan worden.

Smart Polder

Water Natuurlijk is blij met de duurzaamheid van het huisvesting- en verbouwingsplan. Minder locaties en minder energiegebruik betekenen ook lagere kosten. Bijzonder verheugd zijn wij met de warmte-koude opslag en de innovatie ‘Smart Polder’, ontwikkeld onder onze hoogheemraad Ingrid ter Woorst. Aardwarmte en warmte uit grachtenwater worden gebruikt voor de verwarming van het Gemeenlandshuis.

Gemeenlandshuis

Foto gevel Gemeenlandshuis Delft
Gevel Gemeenlandshuis Delft

Water Natuurlijk heeft er voor gepleit dat de buitenruimte van het Gemeenlandshuis toegankelijk voor publiek wordt, dat er publieksinformatie komt over water en dat de tuin duurzaam wordt ingericht.


Duurzame slibverwerking

Water Natuurlijk geeft al jaren aan dat er bij de afvalwaterzuivering waardevolle grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Bijzonder blij zijn wij dat uit het slib nu grootschalig fosfaat (kunstmest) teruggewonnen kan worden. Daarmee kunnen de slibverwerkingskosten op termijn 400.000 euro lager worden. Duurzaam en gunstig voor de portemonnee!
Met de lekkende Blankenburgtunnel zijn wij minder blij. Dankzij Water Natuurlijk wordt hier in de eerstvolgende commissievergadering over gesproken.

De vervuiler betaalt en ander nieuws

‘Vervuiler betaalt’ Motie ‘Belt c.s.’ van Water Natuurlijk voor zuiveringsheffing met principe ‘vervuiler betaalt’ is aangenomen. Water Natuurlijk wil dat er een betere koppeling komt tussen de hoeveelheid geproduceerd afvalwater en de zuiveringsheffing. Burgers hebben dan zelf invloed op hun rekening, bijvoorbeeld door zuinig waterverbruik of minder verharding in de tuin. Water Natuurlijk heeft hiervoor … Lees "De vervuiler betaalt en ander nieuws" verder

‘Vervuiler betaalt’

Motie ‘Belt c.s.’ van Water Natuurlijk voor zuiveringsheffing met principe ‘vervuiler betaalt’ is aangenomen. Water Natuurlijk wil dat er een betere koppeling komt tussen de hoeveelheid geproduceerd afvalwater en de zuiveringsheffing. Burgers hebben dan zelf invloed op hun rekening, bijvoorbeeld door zuinig waterverbruik of minder verharding in de tuin. Water Natuurlijk heeft hiervoor een motie ingediend die door alle partijen, behalve de PvdA, is aangenomen. Het college gaat nu aan de slag om verschillende toekomstscenario’s te ontwikkelen voor de zuiveringsheffing.

Foto zuiveringsheffing: 'de vervuiler betaalt'
De vervuiler betaalt

Water Natuurlijk blij met begroting

Voor het eerst sinds jaren stijgen de belastingtarieven minimaal. Delfland heeft echter nog een zware taak om de tuinbouwgiffen in het water aan te pakken. Bijen, vogels, vissen, koeien en mensen willen schoon en gezond water.

Kwijtschelding zuiveringsheffing wordt op voorstel van het college versoberd

Water Natuurlijk heeft er bij het college op aangedrongen dat er goed overleg is met gemeenten en grondige rapportage.

Zuiveringsheffing Delfland op de schop!

13 november 2015
Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap Delfland moet op de schop! ‘’De huidige zuiveringsheffing die door de Waterschappen wordt geïncasseerd is niet meer van deze tijd,’’ stelt fractievoorzitter Lars Nanninga van waterschapspartij Water Natuurlijk. ‘’Op dit moment hebben belastingbetalers totaal geen invloed op de hoogte van de heffing die door een waterschap wordt opgelegd en die heffing moet daarom … Lees "Zuiveringsheffing Delfland op de schop!" verder

zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap Delfland moet op de schop!

‘’De huidige zuiveringsheffing die door de Waterschappen wordt geïncasseerd is niet meer van deze tijd,’’ stelt fractievoorzitter Lars Nanninga van waterschapspartij Water Natuurlijk. ‘’Op dit moment hebben belastingbetalers totaal geen invloed op de hoogte van de heffing die door een waterschap wordt opgelegd en die heffing moet daarom op de schop!’’

Bewoners die zuinig zijn met water, een groen dak hebben aangelegd of die hun regenwater losgekoppeld hebben van het riool betalen evenveel belasting als mensen die niets doen en zouden juist beloond moeten worden met een lagere heffing vindt Water Natuurlijk

Nanninga: ‘’Daar komt nog bij dat een huishouden van twee personen evenveel betaalt als een gezin dat bijvoorbeeld uit zes personen bestaat. De huidige heffing is gebaseerd op een idee die nog stamt uit halverwege de vorige eeuw en het waterbewustzijn nu niet ten goede komt. Water Natuurlijk pleit er voor dat de heffing wordt uitgesplitst naar het aantal personen per huishouden. Nu is er alleen een onderscheid naar een eenpersoonshuishouden en naar meerpersoonshuishouden.’’

Donderdag 19 november komt Water Natuurlijk met een voorstel waarin het de Dijkgraaf en college vraagt stappen te ondernemen om er voor te zorgen dat meer worden afgerekend conform het principe ‘’de vervuiler betaalt’’. Dat wil zeggen dat de zuiveringsheffing voortaan wordt gebaseerd op het aantal bewoners per adres en dat bewoners die het milieu sparen worden beloond.

Watertuin gemeenlandshuis voor en door iedereen!

13 juli 2015
Denk mee over inrichting van tuin en entrees van het Gemeenlandshuis in Delft. Mail je idee, plan en/ of tekening voor 1 september 2015 naar Water Natuurlijk. Het hoofdgebouw van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Gemeenlandshuis in Delft, wordt verbouwd. Het historische pand is hard toe aan vernieuwing en wordt duurzamer en voor meer personeel … Lees "Watertuin gemeenlandshuis voor en door iedereen!" verder

Denk mee over inrichting van tuin en entrees van het Gemeenlandshuis in Delft. Mail je idee, plan en/ of tekening voor 1 september 2015 naar Water Natuurlijk.

Het hoofdgebouw van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Gemeenlandshuis in Delft, wordt verbouwd. Het historische pand is hard toe aan vernieuwing en wordt duurzamer en voor meer personeel beschikbaar gemaakt.

Water Natuurlijk heeft zich er hard voor gemaakt dat ook de tuin en de entrees worden verbeterd en toegankelijker worden gemaakt. Nu ligt het mooie, historische gebouw en de tuin verstopt achter muren en hekken. Er zijn ook geen informatieborden over het pand en het werk van Delfland. De tuin oogt door de hekken niet openbaar.

De herinrichting van de tuin aan de Phoenixstraat vindt Water Natuurlijk een uitgelezen kans om te laten zien wat het Hoogheemraadschap van Delfland voor werk doet voor schoon water en droge voeten. In de tuin zouden bijvoorbeeld informatieborden, een watervriendelijke voorbeeldtuin of bijvoorbeeld een mini-afvalwaterzuivering kunnen komen. Ook moet er zichtbaar worden gemaakt dat er energie uit de nieuwe gracht aan de Phoenixstraat gehaald wordt: daarmee wordt geld bespaard op energie en het is beter voor de waterkwaliteit. De tuin moet ook duidelijk openbaar worden zodat Delftenaren en toeristen er gebruik van kunnen maken.

foto gemeenlandshuis Delft
Gemeenlandshuis Delft

Dit najaar wordt gestart met het ontwerp voor de tuin. Water Natuurlijk wil dat iedere ingelande van Delfland kan meedenken over de tuin. Wij roepen iedereen met leuke en interessante ideeën voor de tuin en hoofdentree aan de Phoenixstraat en de entree/ gevel aan de Oude Delft om deze op te sturen naar Water Natuurlijk Delfland. Wij zullen de ideeën bundelen en overhandigen aan de Dijkgraaf en de ontwerpers.

Mail je idee, plan en/ of tekening voor 1 september 2015 naar delfland@waternatuurlijk.nl.

Water Natuurlijk is DE groene waterschapspartij met hart voor blauw. Wij zijn onafhankelijk van de politiek en staan voor waterbeheer met een brede blik.

—————————————————————————————————————-

Voor meer informatie over deze actie is contact op te nemen met Marcel Belt, algemeen bestuurslid hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk; 06-28526763 / delfland@waternatuurlijk.nl.

Coalitieakkkoord Delfland gereed

28 april 2015
Water Natuurlijk herkent zich goed in de hoofdpunten van het coalitieakkoord. Wij gaan weer voor Gezond, Schoon en Zoet Water. Daarnaast wordt de Delflandse schuldenberg en de tariefstijging aangepakt. De kwijtschelding voor de afvalzuiveringsheffing wordt geleidelijk afgebouwd, in lijn met het principe de vervuiler betaalt. Er komt een hardheidsclausule voor de minst draagkrachtigen. Tevens gaan … Lees "Coalitieakkkoord Delfland gereed" verder

Water Natuurlijk herkent zich goed in de hoofdpunten van het coalitieakkoord. Wij gaan weer voor Gezond, Schoon en Zoet Water. Daarnaast wordt de Delflandse schuldenberg en de tariefstijging aangepakt. De kwijtschelding voor de afvalzuiveringsheffing wordt geleidelijk afgebouwd, in lijn met het principe de vervuiler betaalt. Er komt een hardheidsclausule voor de minst draagkrachtigen. Tevens gaan wij verder met het investeren in nieuwe technieken om bijvoorbeeld grondstoffen terug te winnen uit afvalwater.

Coalitieakkoord 2015 – 2019 – Iedereen bewust van Water
WND voorkant coalitieakkoord

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst herbenoemd

Wij feliciteren de benoemde dagelijks bestuurders en kijken uit naar een goede samenwerking. Wij zijn trots dat Ingrid voor de tweede keer deel uit maakt van het dagelijks bestuur. De ambitie om de waterkwaliteit in Delfland – zoals zwemwater en de emissieloze kas – verder te verbeteren is bij haar in goede handen.

Plaatvervangende leden benoemd

Wij feliciteren Joke Verplanke, Karen Bebelaar en Pieter Stienstra met hun benoeming als plaatsvervangend lid voor Water Natuurlijk.

De Fractie van Water Natuurlijk Delfland bestaat nu uit:

Lars Nanninga, fractievoorzitter
Marcel Belt, secretaris
Karen Bebelaar plv commissielid
Joke Verplanke plv commissielid
Pieter Stienstra plv commissielid

Het mysterie van de dode vogels

12 maart 2015
Ambassadeur Emmy Tamerus vindt veel dode vogels. "Waar zijn die vogels aan doodgegaan? Zaterdag ben ik weer eens in mijn kano geklommen om allerlei drijfvuil uit de Naaldwijkse Vaart te halen. Er lag weer erg veel vuil."

Zaterdag ben ik weer eens in mijn kano geklommen om allerlei drijfvuil uit de Naaldwijkse Vaart te halen. Er lag weer erg veel vuil. Bij een bocht in de vaart, waar vaak veel rommel ligt, lag een dode meerkoet. Ik haalde een hoop plastic uit het water en zag iets wat op slachtafval leek. Het waren geen ingewanden of zo, maar wat het nou wel was wist ik ook niet. Twee meter verder… weer een dode meerkoet. En ook een vuilniszak met afval. Ik kreeg die vuilniszak niet uit het water dus heb ik hem naar de kant gesleept en aan de beschoeiing vastgeknoopt.

Dode meerkoeten

Ongeveer 10 meter verder… een dode kraai. Nog een meter of 30 verder… weer een dode meerkoet. Weer een tiental meters verder… een dode muis (of rat). In ieder geval veel dode dieren, op nog geen 150 meter vaart. En 300 meter verder zie ik dode meerkoet nr. 4, met vlak daarnaast weer zo’n hoopje viezigheid wat ik aanzie voor slachtafval. Ik vraag me af of dit verband houdt met elkaar…foto dede meerkoet

Na het kanoën probeer ik een telefonische melding te maken bij Hoogheemraadschap Delfland. Ik bel, en krijg een hoop gepiep, maar geen doorverbinding. Wat nu? Het is weekend, morgen wordt het mooi weer, dan gaan er misschien veel mensen varen. Dan wil je niet al die dode dieren hebben drijven toch? Daarnaast vermoed ik een milieudelict, dus is het zaak om gauw stappen te ondernemen. Dus bel ik Jeannine Engels van Water Natuurlijk Delfland. Zij raadt mij aan de politie te bellen en een digitale melding te doen. Via politie en milieupolitie kom ik uiteindelijk in contact met de piketdienst van Delfland. Deze meneer is, in de schemering , poolshoogte gaan nemen…

Slachtafval?

Hij heeft de vuilniszak verwijderd maar kon daar niets ernstigs in vinden. Verder zag hij drie dode vogels maar dacht niet dat die vogels op dezelfde dag waren doodgegaan. Omdat het nog niet warm genoeg was kon het geen botulisme of blauwalg zijn. En het slachtafval zou in principe geen kwaad moeten kunnen. Dit aantal dode vogels is niet uitzonderlijk zei hij, maar het lijkt misschien veel omdat ze allemaal bij elkaar in een windhoek liggen. foto dode meerkoet en slachtafval?Delfland heeft nog geen boten in het water, dus hij dacht niet dat de vogels de volgende dag al opgeruimd zouden zijn. Maar er zou naar gekeken worden.

De volgende dag ben ik foto’s gaan maken en toen bleek dat wat ik voor slachtafval had aangezien, navelstrengen waren. Misschien van een paard, koe of schaap ? Dus ik heb dat weer doorgebeld naar die medewerker van Delfland. Hij zei dat er inmiddels opdracht is gegeven aan een aannemer om de dode dieren te verwijderen. Ik blijf me alleen afvragen… waar zijn die vogels aan doodgegaan? En kunnen vogels doodgegaan zijn aan een navelstreng?

P.s. van Jeannine Engels hoorde ik dat Delfland ook weer telefonisch bereikbaar is voor meldingen buiten kantooruren en in het weekend.

Door Emmy Tamerus, ambassadeur voor Water Natuurlijk Delfland

Weg met het zwerfvuil in Delfland

Emmy Tamerus is ambassadeur voor Water Natuurlijk geworden. Ze is zweminstructrice en sportduikinstructrice. Ze heeft dus iets met water. Ze heeft inmiddels ook iets met zwerfvuil in de Naaldwijkse wateren.

Emmy Tamerus is zweminstructrice en sportduikinstructrice. Ze heeft dus iets met water. Ze heeft inmiddels ook iets met zwerfvuil in de Naaldwijkse wateren.

Water Natuurlijk heeft – naar aanleiding van een vraag van haar – vragen gesteld aan Delfland over het opruimen van zwerfvuil in het water van Delfland. Water Natuurlijk waardeert het zeer dat mensen zich bekommeren om de vervuiling van het water in Delfland. We hebben haar daarom gevraagd om ambassadeur voor Water Natuurlijk te worden en dat doet ze graag.

WND Emmy Tamerus

Wat doe je met het zwerfvuil in het water van Naaldwijk?

“Sinds ik een kano heb gekocht, alweer enkele jaren geleden, ben ik begonnen met het meenemen en opruimen van zwerfvuil in het water. Ik neem het mee in mijn kano, en gooi het thuis (verantwoord) weg. Je komt de gekste dingen tegen in het water. Meestal zijn dit blikjes, flessen en drinkpakjes, chips-en broodzakken en ook wel hondenpoepzakjes. Verder aanstekers, tennisballen, pingpongballen en voetballen en allerlei ander speelgoed. En piepschuim en purschuim. Na een storm vind ik vaak plastic bloempotten en allerlei tuinmeubilair. Ik heb ook wel eens een paspoort gevonden, een rijbewijs en al 2 maal een plastic zak met goedkope sieraden die waarschijnlijk van een inbraak afkomstig waren. En een leeggeroofde handtas.

Delfland is niet verantwoordelijk voor zwerfvuil in het gemeentelijke water, dat zijn de gemeentes. Delfland ruimt alleen het zwerfvuil op als het de doorstroom van water belemmert, zoals bij roosters of gemalen of als ze drijfvuil tegenkomen als ze riet weghalen of baggeren.“

Heb je hierover ook contact gehad met de gemeente?

“Ik heb een plan ingediend bij gemeente Westland om dit werk in dienst van de gemeente te doen, – en dan voor het hele Westland – samen met enkele WW-ers. Tot nu toe ziet de gemeente nog geen mogelijkheden hiervoor, maar ik hoop dat daar nog verandering in komt.”

Wat zou Delfland nog meer kunnen doen?

“Het zou natuurlijk mooi zijn als Delfland samen met de gemeente mijn plan zou willen financieren. En ik heb begrepen dat de vergunning voor motorvaartuigen wordt afgeschaft. Als dat het geval is, zou ik toch een registratie van vaartuigen wel nuttig vinden. Als er dan bootjes de vaarweg blokkeren of half- of helemaal gezonken zijn dan is er in ieder geval nog iemand die weet van wie die boten zijn. En als ze borden langs waterwegen gaan plaatsen, dan graag rustieke houten borden die mooi in het landschap passen.”

Wat zou je doen als je dijkgraaf van Delfland was?

“Ik zou kijken of er in samenwerking met de gemeente mogelijkheden zijn om de sportvelden in te zetten als waterberging bij grote regenval. Dus een dijk om het hele sportgebied heen en alle clubkantines en kleedkamers boven op de dijk zetten of daarbuiten. Dan kan je misschien tijdelijk daar niet sporten na regenval, maar dat is altijd nog beter dan huizen of bedrijven die onderwater komen te staan.
En natuurlijk zou ik meer doen aan het opruimen van zwerfvuil. Onzichtbare vervuiling staat wel op de kaart, maar zichtbare vervuiling niet. En het drijfvuil is evenzeer een gevaar voor natuur en milieu. Burgers willen denk ik ook kunnen zien dat het water schoner wordt.”

Interview met Emmy Tamerus door Joke Verplanke

Elections for Regional Water Authority Delfland

10 maart 2015
If you care for clean and safe water please vote! On Wednesday March 18 there will be elections for the board members of the Regional Water Authority Delfland ...

If you care for clean and safe water please vote!
On Wednesday March 18 there will be elections for the board members  of the Regional Water Authority Delfland (Hoogheemraadschap Delfland). As an international resident in the Netherlands, you have the right to vote in this election!
foto Nicki VillarsDelfland is one of the twenty-four regional water authorities in the Netherlands, and is responsible for: protecting you from flooding by maintaining all the local dikes and dams, maintaining water levels in the all the lakes, ponds, canals and ditches, and  safeguarding the water quality and ecosystems of these same waters. This includes responsibility for the waste water treatment. ‘Water Natuurlijk’ is one of the many parties participating in the election. It distinguishes itself from other parties with its focus on Safety, Value for Money, Environmental Quality and Recreation. See you on Wednesday March 18!

Nicki Villars is expat and senior adviser in coastal and marine management at research institute Deltares. She served in the general management board of Hoogheemraadschap Delfland starting in 2004 and has been a member of Water Natuurlijk since this party was founded in 2008.

1234567