Waternatuur en energieneutraal waterschap

21 november 2017
Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 17 november 2017: Meer waternatuur, energieneutraal waterschap en de vis zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland in Hoogheemraadschap Delfland.

Meer waternatuur, energieneutraal waterschap en de vis zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland in Hoogheemraadschap Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 17 november 2017:

Tempo met aanleg van meer waternatuur!

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting voor 2018. Groot punt van aandacht is echter de aanleg van meer waternatuur-plekken. Die aanleg blijft achter terwijl die plekken ontzettend belangrijk zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit. Wij verwachten meer actie!

Energieneutraal waterschap 2025

Klimaatverandering heeft groot effect op het werk van de waterschappen: hevigere regenval, langere periodes van hitte en droogte. Door beter met energie om te gaan wordt klimaatverandering tegen gegaan. Op initiatief van Water Natuurlijk wordt meer werk gemaakt van energiebesparing en -opwekking. Een breed ondersteunde motie roept op tot een energieneutraal waterschap in 2025.

Water Natuurlijk komt op voor vis!

Foto water met riet, weiland, bomen
Foto: KNNV afdeling Delfland

Bij het maaien van slootkanten en rietkragen gaat te veel mis. Bijvoorbeeld door het gebruik van maaiboten in kleine sloten sterven onnodig veel vissen. Water Natuurlijk heeft vragen gesteld over de misstanden en roept op tot verbetering.

Meer informatie? www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland

Jaarrekening Delfland 2016: veel bereikt, maar…

6 juni 2017
Duurzame maatregelen klimaatverandering, vervullen vacatures, overstort riolen en natuurlijke oevers zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland over de jaarrekening over 2016. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 19 mei 2017: Plan voor verbetering waterkwaliteit klaar, maar waar blijft de actie? Er ligt een goed plan … Lees "Jaarrekening Delfland 2016: veel bereikt, maar…" verder

Duurzame maatregelen klimaatverandering, vervullen vacatures, overstort riolen en natuurlijke oevers zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland over de jaarrekening over 2016. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 19 mei 2017:

Plan voor verbetering waterkwaliteit klaar, maar waar blijft de actie?

Er ligt een goed plan om door samenwerking en handhaving de waterkwaliteit in glastuinbouwgebied te verbeteren. Maar waarom krijgt Delfland de vacatures niet vervuld? Dat moet snel gebeuren, want de waterkwaliteitsverbetering stagneert (www.werkenbijdelfland.nl).

Klimaatverandering gevaarlijk: duurzame maatregelen nodig!

Op vragen van WaterNatuurlijk waar de actie blijft, antwoordde portefeuillehouder Smits hoopvol dat hij vindt dat waterschappen zich extra moeten inzetten voor opwekking van duurzame energie én dat er dit najaar een Duurzaamheidsplan komt!

Foto muziektent plas prinsenbos Naaldwijk

Problematische overstorten aanpakken

Door klimaatverandering is er meer kans op wateroverlast en storten riolen over in sloten. Dat is slecht voor vee, vis en mensen. Wij hebben gepleit voor een aanpak van problematische overstorten. Gelukkig heeft hoogheemraad Van Olphen toegezegd dit jaar met resultaat te komen.

Tot slot hebben wij onze zorgen geuit over de gestagneerde aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Monstersche Sluis overgedragen aan stichting

12 april 2017
Meer samenwerking voor betere waterkwaliteit, Monstersche Sluis over naar stichting, ‘Motie Terlouw’ voor duurzamer Delfland. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 7 april 2017: Schoner en natuurlijker water in Delfland: De voltallige Verenigde Vergadering stemde in met het voorstel van hoogheemraad … Lees "Monstersche Sluis overgedragen aan stichting" verder

Meer samenwerking voor betere waterkwaliteit, Monstersche Sluis over naar stichting, ‘Motie Terlouw’ voor duurzamer Delfland. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 7 april 2017:

Schoner en natuurlijker water in Delfland:

De voltallige Verenigde Vergadering stemde in met het voorstel van hoogheemraad Ter Woorst om de samenwerking en de aanpak voor een betere waterkwaliteit te intensiveren. Dit ís een belangrijke stap en één van de speerpunten van Water Natuurlijk. En nu: KEIHARD doorpakken om samen (tuinders, LTO, waterschap, gemeenten) daadwerkelijk resultaten te bereiken!

Monstersche Sluis overgedragen aan stichting

Foto van de Monstersche sluis in Maassluis
Een historisch besluit waar Water Natuurlijk zich al jaren voor heeft ingezet. De stichting Monstersche Sluis zorgt ervoor dat de sluis in Maassluis fraai blijft en zich verder kan ontwikkelen als recreatief historisch erfgoed. Delfland waarborgt de veiligheid en mede op verzoek van Water Natuurlijk is er nadrukkelijk aandacht voor vismigratie.

‘Motie Terlouw’ voor een duurzamer Delfland

Onder aanvoering van Water Natuurlijk-ambassadeur Jan Terlouw hebben politieke jongerenorganisaties in maart een manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Water Natuurlijk steunt krachtig de PvdA-motie die oproept voor ook een duurzamer waterschap.

Meer informatie? www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland

Delfland: Stoppen met kustbebouwing!

24 februari 2017
Stoppen met kustbebouwing, zonnepanelen op dak afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen, meer en zichtbaarder werken aan duurzaamheid en tevredenheid over aanpak chemische waterkwaliteit. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 21 februari 2017.

Stoppen met kustbebouwing, zonnepanelen op dak afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen, meer en zichtbaarder werken aan duurzaamheid en tevredenheid over aanpak chemische waterkwaliteit. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 21 februari 2017:

Wij zijn verheugd dat Marcel Vissers de fractie van Water Natuurlijk in Delfland komt versterken!

“Stoppen met kustbebouwing!”
Foto strandhuisjes en kustbebouwing

Water Natuurlijk betreurt het dat er, ondanks het Kustpact, bij Hoek van Holland toch extra huisjes komen. Wij blijven ons hard maken voor mooie duinen en open strand. Het pand van Delfland in de duinen van Kijkduin dat verkocht wordt, mag dan ook geen extra aantasting van de duinen opleveren.

Tevreden over voortgang chemische waterkwaliteit

Goede samenwerking met tuinders en gemeenten, samen met een strakke handhaving hebben onze steun.

Delfland meer en zichtbaarder werken aan duurzaamheid

De waterschappen hebben afgelopen jaar met het Rijk afgesproken maatregelen voor energiebesparing en -opwekking te intensiveren. Wij merken hier nog weinig van. Wij kijken uit naar een actieplan van portefeuillehouder Smits. We juichen het initiatief van Stichting Vlaardings Energieadvies toe voor het plaatsen van zonnepanelen op afvalwaterzuivering De Groote Lucht.

Luchtfoto afvalwaterzuivering De Groote Lucht, Vlaardingen
Foto: VVV Vlaardingen

Delfland: meer waterdoorlaatbare bestrating

31 januari 2017
Waterdoorlaatbare bestrating, steun aan de bij door inzaaien bloemenvelden, samenwerking met tuinders, duurzaamheid is speerpunt bij WaterNatuurlijk Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 16 december 2016: Duurzaamheid speerpunt van WaterNatuurlijk Het Gemeenlandshuis van Delfland wordt verbouwd. WaterNatuurlijk wil dat het een energiezuinig pand is dat … Lees "Delfland: meer waterdoorlaatbare bestrating" verder

Waterdoorlaatbare bestrating, steun aan de bij door inzaaien bloemenvelden, samenwerking met tuinders, duurzaamheid is speerpunt bij WaterNatuurlijk Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 16 december 2016:

Duurzaamheid speerpunt van WaterNatuurlijk

Het Gemeenlandshuis van Delfland wordt verbouwd. WaterNatuurlijk wil dat het een energiezuinig pand is dat voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen.

WaterNatuurlijk ondersteunt samenwerking met tuinders

Tuinders moeten vanaf 2018 hun afvalwater gaan zuiveren van bestrijdingsmiddelen. Delfland gaat met een grote groep tuinders hiervoor samenwerken. Tuinders moeten echter wel zorgen dat de kassen niet meer vuil water lekken naar de sloot!

Oproep: gebruik meer waterdoorlaatbare bestrating

foto waterdoorlaatbare bestrating met tuinier
Foto: Milieu Centraal

De dijkgraaf roept namens Delfland gemeenten en burgers op meer waterdoorlaatbare bestrating te gebruiken. Delfland kan daarbij meer stimuleren. O.a. door financieel te belonen als mensen hun tuin minder verharden. Daartoe hebben wij eerder opgeroepen met de Motie Belt c.s.

WaterNatuurlijk steunt de bij!

Bijen en andere insecten hebben het o.a. door gifstoffen zwaar. Een motie van o.a. WaterNatuurlijk om terreinen van Delfland in te zaaien met bloemen kreeg brede steun. Zo helpen we onze gevleugelde vrienden.

Verbetering waterkwaliteit: Delfland pakt door

26 september 2016
Dankzij WaterNatuurlijk pakt Delfland door met verbetering waterkwaliteit Met instemming van de volledige vergadering is de aanpak voor verbetering van de chemische waterkwaliteit van bestuurder Ingrid ter Woorst vastgesteld. Alle partijen zijn het er over eens dat er vanuit Delfland een schepje bovenop moet om daadwerkelijk een betere waterkwaliteit te krijgen. En nu aan de … Lees "Verbetering waterkwaliteit: Delfland pakt door" verder

Dankzij WaterNatuurlijk pakt Delfland door met verbetering waterkwaliteit

Met instemming van de volledige vergadering is de aanpak voor verbetering van de chemische waterkwaliteit van bestuurder Ingrid ter Woorst vastgesteld. Alle partijen zijn het er over eens dat er vanuit Delfland een schepje bovenop moet om daadwerkelijk een betere waterkwaliteit te krijgen. En nu aan de slag met een flink pakket aan maatregelen samen met tuinders en gemeenten én een stevige handhaving!

Wilhelminaprk Rijswijk foto: Michiel 1972
Bron: WikipediaMichiel1972

Bestuursrapportage: WaterNatuurlijk blij met voortgang doelen

WaterNatuurlijk fractieleden Lars Nanninga en Marcel Belt hebben echter stevig aandacht gevraagd voor:

  • duidelijke criteria voor mensen die hun belasting voor de zuiveringskosten echt niet kunnen betalen
  • duurzaamheid in de totale bedrijfsvoering van Delfland
  • actieplan voor waterbewustzijn bij iedereen!

Zondag 28 augustus: Swim to Fight Cancer

Bestuurder Ingrid ter Woorst dook samen met andere Delflanders in het water voor het goede doel: Swim to fight cancer. En Delfland heeft gezorgd voor een kroosvrij parcours!

Nieuws uit Delfland

26 april 2016
Jaarverslag Delfland 2015: goed, maar aandachtspunten WaterNatuurlijk is blij met o.a. de verbeterde waterkwaliteit van zwemplekken. Waar wij niet blij mee zijn is de niet gehaalde 2% energiebesparing. Door onze nadrukkelijke oproep aan het college, is toegezegd dat dit wordt opgepakt. Ook moet er meer aandacht komen voor besparing van kosten bij de afvalwaterzuivering. Daarnaast … Lees "Nieuws uit Delfland" verder

Jaarverslag Delfland 2015: goed, maar aandachtspunten

WaterNatuurlijk is blij met o.a. de verbeterde waterkwaliteit van zwemplekken. Waar wij niet blij mee zijn is de niet gehaalde 2% energiebesparing. Door onze nadrukkelijke oproep aan het college, is toegezegd dat dit wordt opgepakt. Ook moet er meer aandacht komen voor besparing van kosten bij de afvalwaterzuivering. Daarnaast moeten er voor alle thema’s volledige en duidelijke prestatie-indicatoren komen, zodat controle beter kan plaatsvinden.
foto van jongetjes die in het zwemwater springen

Publieksversie Jaarverslag

Door de oproep van WaterNatuurlijk komt er een publieksversie van het jaarverslag. Iedereen kan dan lezen wat er met zijn belastinggeld gebeurt.

Kwijtschelding zuiveringsheffing

De ‘Kerngroep Delen Achter De Duinen’ (platform voor armoedebestrijding in Den Haag) heeft de leden toegesproken over schrijnende gevallen door de afschaffing van de belastingkwijtschelding. WaterNatuurlijk heeft gevraagd om de informatie door te sturen, en aan de portefeuillehouder gevraagd om hierop te reageren.

Overige onderwerpen

Een aantal belangrijke onderwerpen worden op verzoek van WaterNatuurlijk verder besproken o.a. toekomst afvalwatersysteem, neonicotinoiden, klimaatadaptatie.

Dit nieuws is afkomstig uit de nieuwsbrief van Delfland van 22 april 2016. Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. Elke fractie levert hieraan een bijdrage.

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Delfland

24 februari 2016
Een korte impressie van het nieuws in Delfland de afgelopen maanden.

Een korte impressie van het nieuws in Delfland de afgelopen maanden.

In verband met de verbouwing van het monumentale hoofdgebouw aan de Phoenixstraat is het Hoogheemraadschap van Delfland tijdelijk gehuisvest in een modern kantoor aan de A13. Op donderdag 18 februari 2016 vond na de verschillende commissies de Verenigde Vergadering plaats.

Wilhelminapark Rijswijk
Water Natuurlijk zet zich in voor zwemwater! Dit jaar wordt zwemwaterplas Wilhelminapark in Rijswijk aangepakt. De waterstroom wordt omgekeerd zodat vuil kan bezinken voordat het bij het zwemwater komt. Natuurlijk worden de vissen gespaard en overgezet.

Wilhelminaprk Rijswijk foto: Michiel 1972
Wilhelminapark Rijswijk Bron: WikipediaMichiel1972

Riooloverstort Schipluiden
Na jarenlang getouwtrek tussen de gemeente en waterschap is er eindelijk een oplossing voor een problematische riooloverstort vlakbij Schipluiden.

Buitenland
Water Natuurlijk kreeg uitleg over het buitenlandbeleid. Waar de reizen heen gaan is bekend. Maar onduidelijk is: de personele inzet, de begroting en wat de inwoner van Delfland er aan heeft.

Retourbemaling Rijksweg A4 kwetsbaar
De retourbemaling die voor de Rijksweg-A4-lekkages wordt gebruikt, is kwetsbaar. Monitoring moet uitwijzen of Rijkswaterstaat moet ingrijpen.

Moties
Water Natuurlijk heeft de motie Kustzonebescherming onderschreven. Wat betreft de motie Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investerinsverdrag (TTIP) volgen wij de lijn van de Unie van Waterschappen die de problematiek evenwichtig benoemt.

Afkoppelen
De portefeuillehouder Klimaatadaptatie kreeg een regenpijpafkoppelset cadeau. Regenwater van het dak kan nu gewoon de tuin in.

Groet Lars Nanninga
Fractievoorzitter Water Natuurlijk Delfland

Plas Prinsenbos schoner en ander nieuws

1 december 2015
Publieksversie Waterbeheerplan Water Natuurlijk is tevreden met het concept Waterbeheerplan 5. Op verzoek van Water Natuurlijk komt er een publieksversie zodat iedereen in Delfland kan lezen waar, waarom en hoe de komende jaren gewerkt wordt aan droge voeten en schoon water. Waterkwaliteit moet beter! Het water van Delfland wordt schoner. Desondanks zitten er nog veel … Lees "Plas Prinsenbos schoner en ander nieuws" verder

Publieksversie Waterbeheerplan
Water Natuurlijk is tevreden met het concept Waterbeheerplan 5. Op verzoek van Water Natuurlijk komt er een publieksversie zodat iedereen in Delfland kan lezen waar, waarom en hoe de komende jaren gewerkt wordt aan droge voeten en schoon water.

Waterkwaliteit moet beter!

Het water van Delfland wordt schoner. Desondanks zitten er nog veel te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen in, waaronder het bijengif Imidacloprid. Water Natuurlijk heeft opgeroepen om te zorgen dat de mooie ambities uit het Waterbeheerplan omgezet worden in een concreet actieplan om de waterkwaliteit  flink te verbeteren.

Schaapweimolen kan blijven draaien

foto schaapweimolen door Rob Pols
Schaapweimolen [Foto: Rob Pols]
Door de alerte vragen van Water Natuurlijk neemt Delfland nu actie om te zorgen dat de Schaapweimolen genoeg wind blijft vangen in de toekomst.

Plas Prinsenbos wordt schoner

Foto muziektent plas prinsenbos Naaldwijk
Plas Prinsenbos Naaldwijk

Wij juichen de maatregelen om het zwemwater van Plas Prinsenbos te verbeteren van onze hoogheemraad Ingrid ter Woorst toe en hopen dat er snel gestart kan worden.

Smart Polder

Water Natuurlijk is blij met de duurzaamheid van het huisvesting- en verbouwingsplan. Minder locaties en minder energiegebruik betekenen ook lagere kosten. Bijzonder verheugd zijn wij met de warmte-koude opslag en de innovatie ‘Smart Polder’, ontwikkeld onder onze hoogheemraad Ingrid ter Woorst. Aardwarmte en warmte uit grachtenwater worden gebruikt voor de verwarming van het Gemeenlandshuis.

Gemeenlandshuis

Foto gevel Gemeenlandshuis Delft
Gevel Gemeenlandshuis Delft

Water Natuurlijk heeft er voor gepleit dat de buitenruimte van het Gemeenlandshuis toegankelijk voor publiek wordt, dat er publieksinformatie komt over water en dat de tuin duurzaam wordt ingericht.


Duurzame slibverwerking

Water Natuurlijk geeft al jaren aan dat er bij de afvalwaterzuivering waardevolle grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Bijzonder blij zijn wij dat uit het slib nu grootschalig fosfaat (kunstmest) teruggewonnen kan worden. Daarmee kunnen de slibverwerkingskosten op termijn 400.000 euro lager worden. Duurzaam en gunstig voor de portemonnee!
Met de lekkende Blankenburgtunnel zijn wij minder blij. Dankzij Water Natuurlijk wordt hier in de eerstvolgende commissievergadering over gesproken.

De vervuiler betaalt en ander nieuws

‘Vervuiler betaalt’ Motie ‘Belt c.s.’ van Water Natuurlijk voor zuiveringsheffing met principe ‘vervuiler betaalt’ is aangenomen. Water Natuurlijk wil dat er een betere koppeling komt tussen de hoeveelheid geproduceerd afvalwater en de zuiveringsheffing. Burgers hebben dan zelf invloed op hun rekening, bijvoorbeeld door zuinig waterverbruik of minder verharding in de tuin. Water Natuurlijk heeft hiervoor … Lees "De vervuiler betaalt en ander nieuws" verder

‘Vervuiler betaalt’

Motie ‘Belt c.s.’ van Water Natuurlijk voor zuiveringsheffing met principe ‘vervuiler betaalt’ is aangenomen. Water Natuurlijk wil dat er een betere koppeling komt tussen de hoeveelheid geproduceerd afvalwater en de zuiveringsheffing. Burgers hebben dan zelf invloed op hun rekening, bijvoorbeeld door zuinig waterverbruik of minder verharding in de tuin. Water Natuurlijk heeft hiervoor een motie ingediend die door alle partijen, behalve de PvdA, is aangenomen. Het college gaat nu aan de slag om verschillende toekomstscenario’s te ontwikkelen voor de zuiveringsheffing.

Foto zuiveringsheffing: 'de vervuiler betaalt'
De vervuiler betaalt

Water Natuurlijk blij met begroting

Voor het eerst sinds jaren stijgen de belastingtarieven minimaal. Delfland heeft echter nog een zware taak om de tuinbouwgiffen in het water aan te pakken. Bijen, vogels, vissen, koeien en mensen willen schoon en gezond water.

Kwijtschelding zuiveringsheffing wordt op voorstel van het college versoberd

Water Natuurlijk heeft er bij het college op aangedrongen dat er goed overleg is met gemeenten en grondige rapportage.

123456789