Samen met Ingrid voor vijftig tinten groenblauw

18 februari 2015
Samenwerking overheden Delfland zorgt voor schoner water, vindt Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk Delfland.

Het gebied van Delfland is zeer waterrijk. Helaas is dit water niet altijd even schoon. Dat moet en dat kan beter. Een complexe opgave die, vanwege de dichte bebouwing en het grote aantal belangrijke economische functies van ons gebied, alleen kan worden bereikt door een gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen.

Samenwerking
Met de laatste handtekening van wethouder Joost Eerdmans van de gemeente Rotterdam is de samenwerking tussen overheden nu een feit. Bestuurders van de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Delft, Lansingerland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg hadden reeds getekend voor schoon water en een toekomstbestendige leefomgeving.

Foto lijsttrekker Ingrid ter Woorst
Lijsttrekker Ingrid ter Woorst

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk Delfland vertelt zichtbaar trots: “Dat samenwerken levert winst op. Kijk maar naar de samenwerking in de afgelopen periode. Als alle plannen straks ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, hebben we eind 2015 in totaal 28 hectare aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen gerealiseerd.”

In het Delflandse water zitten nu nog vaak meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Die zijn niet goed voor de waternatuur, terwijl waternatuur zo belangrijk is voor schoon water. “Want”, vervolgt Ingrid Ter Woorst, “hoe meer verschillende soorten planten en dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is.”

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Water Westland kan nog schoner

10 februari 2015
In een achtergrondverhaal gaat LTO-blad Nieuwe Oogst van 31 januari 2015 in op Gebiedsgericht Meten in het Westland. Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad en lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland, noemt dit een mooi voorbeeld van samenwerking met de glastuinbouw om de vervuilers aan te pakken. “De glastuinbouw wil imagoschade aan de glastuinbouw en ongelijke concurrentieverhoudingen – … Lees "Water Westland kan nog schoner" verder

In een achtergrondverhaal gaat LTO-blad Nieuwe Oogst van 31 januari 2015 in op Gebiedsgericht Meten in het Westland.

Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad en lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland, noemt dit een mooi voorbeeld van samenwerking met de glastuinbouw om de vervuilers aan te pakken. “De glastuinbouw wil imagoschade aan de glastuinbouw en ongelijke concurrentieverhoudingen – waarbij de ene tuinder wel en de andere niet investeert – voorkomen. Het hoogheemraadschap zet zich in voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de handhavingskosten. Die bedragen nu tonnen per jaar, die niet nodig zouden zijn als er een andere mentaliteit zou zijn. Wij trekken hierin samen op: wij meten, LTO organiseert avonden waarop wij de meetgegevens presenteren, daarna gaan wij weer weg en discussiëren ze onderling.”

Foto van handhaver die meting m.b.t. lozong verrichtNieuwe Oogst:

“Schoon oppervlaktewater is voor de glastuinbouw een voorwaarde voor behoud van het middelenpakket. Maar de link tussen schoon water en het eigen gedrag wordt door niet alle bedrijven gelegd. Ruim 10 procent van de telers loost nog steeds. Om hardnekkige vervuilers aan te pakken, introduceerde Hoogheemraadschap van Delfland in het Westland de methode Gebiedsgericht Meten. Samen met LTO Glaskracht wil Delfland de methode uitrollen naar meer locaties. Ook andere waterschappen hebben interesse in deze handhavingsaanpak.”

Ook Ingrid ter Woorst, is hierover geïnterviewd: “De mentaliteit van sommige telers moet echt beter.”

Lees de artikelen over Gebiedsgericht Meten in Nieuwe Oogst.

Wat bereikte Water Natuurlijk Delfland sinds 2008?

30 januari 2015
Aan de hand van de speerpunten van 2008 en de verkiezingsleus ‘Delfland veilig en mooi’ blikken we terug.

In de eerste nieuwsbrief van 2015 (lees hier de hele nieuwsbrief in PDF) blikken we terug op wat we beloofd en beriekt hebben. In de laatste waterschapsverkiezingen van ging het verkiesbaar stellen voor het eerst via partijen. Zowel politieke, maar ook niet-politieke zoals Water Natuurlijk, dat speciaal hiervoor was opgericht: “Een groene partij, met hart voor blauw”. Founding fathers waren o.a. Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, en Sportvisserij. Landelijk werd Water Natuurlijk in één klap de grootste partij. In Delfland werden we derde met evenveel zetels als de winnaar, en we kregen een plek in het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Aan de hand van de toenmalige speerpunten en de verkiezingsleus ‘Delfland veilig en mooi’ blikken we terug.

Delfland veilig en mooi?!

1. Veiligheid staat voorop

Dat vonden – en vinden – alle partijen, maar Water Natuurlijk zei dat dit ook “kansen voor natuur, landschap en recreatie zoals … bredere duinen en stranden” op zou leveren. Het resultaat is inmiddels zichtbaar, zoals de dijk in het duin met een boulevard bij Scheveningen, en het Spanjaardsduin, een heel nieuw natuurgebied bij ’s Gravenzande.

“De financiering van dijken en duinen (de primaire keringen)” vonden we ook “belangrijk (…) De kosten mogen niet alleen voor rekening komen van de waterschappen aan de kust …” Dat is gelukt: het Rijk blijft meefinancieren.

Bellamyplein, Rotterdam
Bellamyplein, Rotterdam

Maar als één van de eersten zeiden we ook: “Goede voorbereiding op mogelijke calamiteiten omdat 100% veiligheid niet bestaat. Meer veiligheid kan ook met andere maatregelen dan alleen hogere dijken.” Dit is nu een breed gedragen idee. Zo wordt binnen Delfland hard gewerkt aan de zgn. klimaatbestendige stad. En het Bellamyplein in Delfshaven-Rotterdam, geopend door Water Natuurlijk bestuurder Ingrid ter Woorst en o.a. de toenmalige deelraadvoorzitter Karen Bebelaar (nu verkiesbaar voor Water Natuurlijk) bewijst dat veiligheid ook anders kan.

2. Schoon en gezond water

“ Vervuiling zo veel mogelijk voorkomen: brongerichte aanpak. … van actief optreden tegen vervuilers, betere rioleringen, aanpak riooloverstorten tot doorspoelen van waterspeeltuinen.” Hier heeft Water Natuurlijk zich keihard voor ingezet. Door goed samenwerken met LTO Glaskracht en de glastuinbouwgemeenten zijn in korte tijd nagenoeg alle glastuinders aangesloten op het riool. Dat ging niet vanzelf, maar dankzij Water Natuurlijk is het gelukt. Hiermee lopen we zelfs voorop vergeleken bij andere glastuinbouwwaterschappen in Nederland.

“De waterkwaliteit kan sterk worden verbeterd door slimmer om te gaan met vervuilingen en vervuilers.” Toen onlangs bleek dat de gehalten aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw te hoog waren, is er innovatief speurwerk verricht: met een nieuwe online meetmethode werden de vervuilers opgespoord en gaan de gehalten omlaag.

aansluiten op het riool: verbetering chemische waterkwaliteit
Iedereen aansluiten op het riool zorgt voor schoner water

“Samenwerken is belangrijk: met Provincie, Rijk en Europa …, met het bedrijfsleven … , met de gemeenten…” Samenwerken heeft zeker winst opgeleverd, niet alleen qua droge voeten en schoon water, maar ook financieel. Het Programma Schoon Water waarvoor Water Natuurlijk verantwoordelijk is in het Dagelijks bestuur is qua doelstellingen op schema, en er is door slim samenwerken minder uitgegeven dan begroot. De lokale winst: op diverse plaatsen zijn samen met gemeenten knelpunten op het gebied van waterkwaliteit aangepakt, zoals de aanpak van kroos in Den Haag, van vissterfte in Maassluis, en van riooloverstort in Schipluiden.

3. Natuur in en langs het water voor mens, plant en dier

“Meer natuurlijk aangelegde waterkanten met bloemrijke oevers”. Dat is zeker gelukt! In 2015 is er in totaal 28 hectare waternatuur aangelegd in de vorm van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, dat zijn ongeveer 56 voetbalvelden (!!!) verspreid over heel Delfland. En in de periode 2015-2021 komt er nog eens 30 ha bij. Dat is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook voor burgers en bedrijven.

Maar, zeiden we “niet alleen de ecologische kwaliteit is belangrijk, maar ook de toegankelijkheid voor recreatie en sportvissers en de veiligheid”. Water Natuurlijk heeft zich er voor ingezet dat waar dat kan, hier nadrukkelijk rekening mee gehouden wordt.

Natuur is er niet alleen in natuurgebieden, dus zeiden we: “In agrarische gebieden kan de aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers gestimuleerd worden door groen-blauwe diensten.” Nu is er een succesvolle pilot waarbij agrarisch natuurvereniging Vockestaert samen met boeren natuurvriendelijke oevers onderhoudt. Dat was niet gemakkelijk, maar is gelukt! Het is goed voor de natuur en voor de melkveehouderij als pijler van het agrarisch cultuurlandschap zoals in Midden-Delfland.

“Geen gebruik van tropisch hardhout, zoveel mogelijk duurzaam,” is nu vastgelegd in een FSC-overeenkomst. “Indien mogelijk gebiedseigen materiaal voor de aanleg van oevers”: Nu wordt voor de aanleg van nieuwe natuurvriendelijke oevers zoveel mogelijk plantenmateriaal uit bestaande oevers gebruikt. Duurzamer, doordat ze minder snel worden opgegeten door ganzen, maar ook nog eens goedkoper dan nieuw plantenmateriaal van de kweker.

4. Water als ordenend principe

“Door water als uitgangspunt te nemen in de ruimtelijke ordening wordt voorkomen dat er later veel tijd, geld en moeite nodig is om een ‘droge voeten en schoon water’ te houden.” Door de crisis kwam de exploitatie van woonwijken en bedrijfsterreinen onder druk te staan: elke meter moest geld opleveren. Toch is het gelukt, voor droge voeten én voor schoon en gezond water. Zo worden in het volgebouwde Westland juist o.a. als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen veel natuurvriendelijke oevers aangelegd.

5. Water biedt ruimte voor recreatie en groen

“De nieuwe Europese Kader Richtlijn Water (KRW) biedt kansen voor water, natuur en landschap.” We beamen dit volmondig: in 2015 is 28 ha waternatuur gerealiseerd. Zoals het achtste gat bij de Zeven Gaten van Van Lingen, natuurvriendelijke oevers bij kadeverbeteringen in Midden-Delfland, vispaaiplaatsen bij de Vlietlanden en Broekpolder, de Polderwatering als vispaaiplaats beschermd, natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen bij Technopolis en een natuurvriendelijke oever bij de aanleg van een bypass in de Bergboezem Berkel bij Oude Leede.Vispaaiplaats opening door HH Delfland

De KRW kent een resultaatverplichting voor grotere wateren, maar “Water in de stad verdient meer aandacht. De woonkwaliteit in de stad wordt verhoogd door singels, grachten en sloten in het straatbeeld. Deze moeten er dan wel mooi uitzien en toegankelijk zijn voor mens en dier.” Dat is waargemaakt: ook in kleinere wateren is er nu meer aandacht voor waterkwaliteit, en in alle gemeenten zijn er natuurvriendelijke oevers. En dat is niet gelukt door meer geld uit te geven, maar door samenwerken en het geven van goede adviezen.

W ater Natuurlijk was ook de eerste partij die opkwam voor vis: “Een goed visstandbeheer levert ook een bijdrage aan de waterkwaliteit: meer snoek, meer diversiteit aan soorten. Samen met de visstandbeheerders (de hengelsport) zoeken naar mogelijkheden voor verbetering.” Voor de snoek en andere vissen zijn vispaaiplaatsen aangelegd. En alle plannen van het hoogheemraadschap van Delfland worden besproken in de Visstandbeheercommissie (VBC) waarin hengelsportverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. Ook wordt samengewerkt aan een visstandbeheerplan. De huidige voorzitter van de visstandbeheercommissie Lars Nanninga, tevens kandidaat voor Water Natuurlijk, zal zich de komende tijd hard maken voor de toegankelijkheid van viswater en ruimte voor wedstrijdlocaties.

“Belangrijk is ook de vermindering van de barrières voor de vissen: als gemalen vernieuwd worden moeten deze visvriendelijk aangelegd worden.” In 2015 zijn 19 knelpunten aangepakt zodat vissen niet meer vermalen worden maar vrij heen en weer kunnen zwemmen. En bij nieuwe gemalen wordt altijd rekening gehouden met vis. Aangepakte knelpunten tussen polder en boezemkanalen: Woudse Polder, Holierhoekse Zouteveense polder, Ackerdijkse polder, Bergboezem Berkel, Abtswoudse polder, Aalkeetbuitenpolder, en vanaf het buitenwater: gemaal Westland, gemalen in Scheveningen en Schiedam. Hierdoor kunnen duizenden glasalen, stekelbaarsjes en andere vissen weer van zoet naar zout trekken en dus hun levenscyclus volbrengen.

6. Duurzaam peilbeheer en grondwater

“Peilbeheer moet duurzaam zijn zodat bodemdaling wordt beperkt en de natuur een kans krijgt.” De laatste jaren worden de gevolgen voor waterkwaliteit en natuur volwaardig meegenomen.

“Grondwater is een nieuw item voor de waterschappen. Belangrijk voor de burger is dat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.” Inmiddels is er beleid, en om te voorkomen dat je als burger van het kastje naar de muur gestuurd wordt, zijn er grondwaterloketten.

7. Water als drager van natuur. Meer stadsnatuur, schoon stadswater.

“Natuur is overal, niet alleen in natuurgebieden waar er in dit gebied zo weinig van zijn. Daarom is het belangrijk dat water mogelijkheden biedt voor meer groen in stedelijk gebied. Het hoogheemraadschap van Delfland zoekt ruimte voor water, om water te kunnen bergen bij zware regenval en om de ecologische kwaliteit te verbeteren. Dat draagt ook bij aan een betere leefomgeving: wonen aan het water, mooie oevers, plassen en singels vlakbij huis, waar je kunt vissen, varen en spelen. Veiligheid van oevers is hierbij een belangrijk aandachtspunt.” Zoals blijkt uit het voorgaande hebben we het mooier gemaakt de afgelopen jaren!

8. In stand houden van het typisch Hollandse Landschap

W ater Natuurlijk koestert “polders waar het authentieke agrarisch cultuurlandschap bewaard is gebleven” zoals “Midden-Delfland, de Bieslandse polder en het gebied rondom Oude Leede”. Hier heeft Water Natuurlijk echt het verschil gemaakt. Zo zijn bij de Bergboezem Berkel geen plassen gegraven maar is het polderlandschap zoveel mogelijk bewaard gebleven. Water Natuurlijk heeft respect voor de betrokkenen die samen in het Natuur- en Milieuplatform een alternatief plan hebben ontwikkeld. Anny Beckers, één van de initiatiefnemers, doet mee aan de waterschapsverkiezingen voor Water Natuurlijk.

9. Bewustzijn van de rol van het water

“Het is belangrijk dat in een laaggelegen en waterrijk gebied als Delfland mensen … bewust worden van het water om hen heen.” Water Natuurlijk liep voorop: we hebben ervoor gezorgd dat projecten uitgebreid wereldkundig werden gemaakt. Niet alleen door een traditioneel persbericht, maar ook door een vaartocht bij de bypass tussen Pijnacker en Delft, een “open huis” bij de Bergboezem Berkel of koffiedrinken met de buurt bij de opening van de vispaaiplaats bij de Zeven Gaten bij De Lier.

10. Verstandig investeren bespaart geld

“Door verstandig investeren, kansen benutten, innovatie, samenwerken met andere overheden en bedrijven en rekening te houden met de lange termijn, kunnen we kosten besparen en water betaalbaar houden voor iedereen.” Helemaal waar: het programma Schoon Water waar Water Natuurlijk bestuurlijk voor verantwoordelijk is, ligt qua doelen goed op schema, en er is minder uitgegeven dan destijds begroot! Er is ingezet op slim samenwerken en innovatie. Zo wisten we destijds wel dat veel vissen vermalen werden in de pompen, maar de aanpak was buitensporig duur. Dus is de vislift uitgevonden, veel goedkoper, en het werkt ook nog eens beter! (bekijk het filmpje op youtube!)

“Bovendien zorgt goed waterbeheer met oog voor kwaliteit voor een veilig en aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Dat is belangrijk in dit deel van de Randstad!” en het is “belangrijk dat het hoogheemraadschap zelf het goede voorbeeld geeft. Maatregelen moeten dus getoetst worden op duurzaamheid.” Sinds Water Natuurlijk in het bestuur zit, worden alle voorstellen getoetst op duurzaamheid. En, er wordt ook actief ingezet op verminderen van de CO2 uitstoot, energieneutraal werken en het sluiten van de kringloop.

Naast de zaken die we allemaal bereikt hebben, is er dus ook nog een wensenlijstje voor de toekomst!

Waterlelie 2000 – 2015

Jeannine Engels van Water Natuurlijk Delfland bood dijkgraaf mr. M.A.P. van Haersma Buma het overzicht Waterlelie 2000 – 2015 en de enquête onder vrouwelijke waterschapsbestuurders aan op de Verenigde Vergadering hoogheemraadschap Delfland op 20 november 2014. “Ondervertegenwoordiging van vrouwen in het waterschapsbestuur is uit het oogpunt van democratie onacceptabel”. Dit stelde staatssecretaris Monique de Vries … Lees "Waterlelie 2000 – 2015" verder

Jeannine Engels van Water Natuurlijk Delfland bood dijkgraaf mr. M.A.P. van Haersma Buma het overzicht Waterlelie 2000 – 2015 en de enquête onder vrouwelijke waterschapsbestuurders aan op de Verenigde Vergadering hoogheemraadschap Delfland op 20 november 2014.

WND Jeaninne Engels en Dijkgraaf klein

Ondervertegenwoordiging van vrouwen in het waterschapsbestuur is uit het oogpunt van democratie onacceptabel”. Dit stelde staatssecretaris Monique de Vries in 1999 op een studiedag. Die bijeenkomst leidde tot de oprichting van een netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders “Waterlelie”. Aanleiding was de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse waterschapsbesturen (11%).

Ten behoeve van de waterschapsverkiezingen in 1998 en 2004 attendeerden Vrouwenorganisaties en de Provinciale Vrouwen Raden vrouwen op een mogelijke kandidaatstelling voor de besturen van de waterschappen. Ook werden cursussen georganiseerd. In 2008 speelde de Nederlandse Vrouwen Raad daar een actieve rol in.

Werkbezoeken

Tussen 1999 en 2015 organiseerde Waterlelie twee keer per jaar een werkbezoek aan een waterschap. Het bleken enorm stimulerende dagen te zijn. ’s Morgens informatie over de gang van zaken bij het betreffende waterschap, ’s middags een bezoek aan een project in het gebied. Tussendoor veel kennisuitwisseling tussen de deelnemers. En velen gingen met nieuwe ideeën hoe zaken ook kunnen worden aangepakt terug naar het eigen waterschap.

Overigens: oud V.V. lid Jaap van Dam, aangestoken door het enthousiasme, heeft destijds voorgesteld dergelijke werkbezoeken ook voor het totale Delflandse bestuur te organiseren. Bijvoorbeeld in samenwerking met de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen.

Hoe staat het anno 2014 met de vertegenwoordiging van vrouwen in de waterschapsbesturen?

Gemiddeld zitten in de waterschappen nu 21 % vrouwen in de besturen. Er zijn meer vrouwen doorgestroomd naar het dagelijks bestuur dan in 1999. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in het waterschapsbestuur die de enquête hebben ingevuld, is 50 jaar en ouder.

We zijn er dus nog niet. Bovendien: veel vrouwelijke bestuurders gaan in 2015 niet verder (minimaal 37 van de 126 respondenten). Uit de enquête komt een aantal aanbevelingen zoals: ga opnieuw aan de slag vrouwen te interesseren voor de waterschappen en betrek de Unie van Waterschappen daarbij. Een aanbeveling is ook: kijk naar de gewenste vertegenwoordiging in brede zin en probeer ook om jonge mensen te interesseren en inwoners van allochtone afkomst. En een meer algemene aanbeveling: probeer het waterbewustzijn bij burgers te verhogen, dat zou ook de diversiteit van bestuurders ten goede kunnen komen.

Vrouwen in Delfland

Wat betreft Delfland: 30 % van de bestuurders is vrouw en in het dagelijks bestuur is 1/3 vrouw. Geen slechte score; maar ook hier is het raadzaam bij de verkiezingen aandacht te hebben voor de diversiteit van kandidaat-bestuursleden. De vraag dient zich ook aan: hoe staat het met de diversiteit van de medewerkers bij Delfland? September 2011 heeft de PvdA daarover schriftelijke vragen gesteld, ondersteund door het CDA. Met onder andere de vraag: hoe is de bedrijfscultuur ten aanzien van diversiteit? Wat is er sinds september 2011 gebeurd en hoe is de situatie nu?

Kortom: genoeg aanleiding om diversiteit met elkaar te bespreken, bijvoorbeeld in de commissie BOB.

Het overzicht Waterlelie 2000 – 2015 en de enquête onder vrouwelijke waterschapsbestuurders kunnen daaraan bijdragen. Deze bied ik hierbij aan aan onze dijkgraaf.

Jeannine Engels

Samenwerking in de Groenzoom

De Groenzoom gaat het laatste jaar in van de inrichting. Voor het Hoogheemraadschap Delfland is dan ook de klus geklaard.

Door Anny Beckers, voorzitter van Natuur- en Milieuplatform De Groenzoom

De Groenzoom, onderdeel van de GroenBlauwe Slinger, gaat het laatste jaar in van de inrichting. Voor het Hoogheemraadschap Delfland is dan ook de klus geklaard: nieuwe gemalen, vispassages, vergroten van de bergingscapaciteit, aanleg van nieuwe waterkeringen, verstevigen van kades, enz. Vanzelfsprekend ging dit niet. Veel maatschappelijk weerstand en juridische gevechten zijn omgebogen tot een gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Werkzaamheden Bergboezem Berkel
Werkzaamheden Bergboezem Berkel

Onbegrijpelijk plan

De plannen in De Groenzoom inclusief de Bergboezem van Berkel zijn door het Natuur- en Milieuplatform (NMP) steeds nauwlettend gevolgd. Het was onbegrijpelijk dat er in het definitieve Inrichtingsplan Bergboezem van Berkel (2007) enorme waterplassen zouden worden gegraven voor waterberging en om natte natuur te realiseren in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Het natuurvriendelijk beheer door de boeren had een gunstig effect maar door dit plan zou de uitstekende weidevogelpopulatie in dit gebied (ruim 90 broedparen kievit, grutto, tureluur per 100 ha) grotendeels verdwijnen.

Nieuw ontwerp

Het NMP stelde in 2013 een nieuw schetsontwerp voor de bergboezem op met als uitgangspunten het in stand houden van dit polderlandschap en de recreatieve inrichting ondergeschikt maken aan de weidevogels. Voor de bestuurders van Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom was deze aanpak nieuw. Het nieuwe Schetsontwerp werd door alle partijen zorgvuldig getoetst en kreeg groen licht. Hierdoor kon voorkomen worden dat het lopende juridisch gevecht tot bij de hoogste rechter zou doorgaan en dat het hoogheemraadschap niet aan zijn verplichtingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water zou kunnen voldoen. In de gemeenteraden bleek ook veel draagvlak voor dit nieuwe Schetsontwerp. Molen de Valk in noordwestelijke richting vanaf de Combinatieweg klein

Samenwerking

Het hoogheemraadschap startte met het versterken van de kades en aanpassen van de watergangen. Er was regelmatig overleg met leden van het NMP. Ook schakelde de aannemer een ecologisch begeleider in. Deze aanpak zorgde dat het weidevogelseizoen dit jaar toch nog slaagde. De gronddepots en werkwegen werden zorgvuldig gekozen en ook bijvoorbeeld het graven van de bypass van de Bovenvaart werd afgestemd op de weidevogels. Er was veel overleg en even een signaal aan de uitvoerder als er afspraken niet werden nagekomen. De doorgaande weg was tijdens het werk afgesloten voor het lokale verkeer vanwege alle werkverkeer. Deze afsluiting bracht rust in het centrale gebied. Ondanks alle machines en graafwerkzaamheden wisten de grutto’s (23 broedparen) en tureluurs (13 broedparen) deze weidepolder toch weer te vinden en was het aantal weidevogelbroedparen in 2014 hoog en vergelijkbaar met 2013. Het beste bewijs dat door het met alle partijen gezamenlijk zoeken naar een oplossing goede resultaten kunnen worden gehaald. Bij de afronding van het werk komend voorjaar blijft het NMP adviseren want deze resultaten wil iedereen natuurlijk vasthouden.

Vanaf 1 januari 2016 wordt De Groenzoom opengesteld en zijn de gemeentes Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk voor het beheer.

Kansen voor en door ijs

29 januari 2015
Schoner water én meer ijspret. Water Natuurlijk Delfland vraagt extra handhaving in periodes met vorst in glastuinbouwgebieden. Door minder lozingen wordt het water schoner, én worden wakken in het ijs voorkomen.

Schoner water én meer ijspret

De groene waterschapspartij Water Natuurlijk heeft het hoogheemraadschap van Delfland gevraagd om in periodes met vorst extra te handhaven in glastuinbouwgebieden. Door minder lozingen wordt het water schoner, én worden wakken in het ijs voorkomen.

foto van wak in het ijs onder lozingspijp van kas
Warm lozingswater zorgt voor open plekken in het ijs      Foto: Leo Roos

Als het gaat vriezen biedt dit kansen voor de schaatsliefhebbers, én voor de opsporing van illegale lozingen vanuit de glastuinbouw. Het relatief warme lozingswater uit de kas zorgt voor open plekken in het ijs: lozingen zijn hiermee goed zichtbaar! Water Natuurlijk heeft het hoogheemraadschap daarom gevraagd om bij vorst extra te handhaven in glastuinbouwgebieden. Daarmee worden wakken voorkomen en verbetert de waterkwaliteit. Dat is hard nodig: er zitten nog te veel bestrijdingsmiddelen in het water, zelfs verboden middelen!

Water Natuurlijk heeft ook gevraagd of het mogelijk is dat iedereen een handje kan helpen door bij vorst open plekken te melden bij het Meldpunt van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zo kan er beter gehandhaafd worden, en zuinig worden omgesprongen met ons belastinggeld.

Dit sluit ook mooi aan bij het streven naar een duurzame glastuinbouwsector: er is door gemeenten voor miljoenen riool aangelegd zodat glastuinbedrijven niet meer hoeven te lozen, maar aan kunnen sluiten op het riool. Dat is niet alleen belangrijk voor de glastuinbouw, maar dus ook voor de vele schaatsliefhebbers!

Veelgestelde vragen over Water Natuurlijk en Delfland

Waarom moet je stemmen op 18 maart? Waarom waterschapsbelasting? Wat doet Delfland?

Zeven veelgestelde vragen over hoogheemraadschap Delfland en Water Natuurlijk

18 maart 2015 is HET moment om te laten weten wat jij belangrijk vindt. Vind jij toekomstbestendig waterbeheer met een brede blik belangrijk en wil je graag dat er bestuurders in het waterschap zitten met verstand van zaken? Stem dan Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.

1. Wat doet Delfland?

Delfland zorgt ervoor dat er voldoende water is, niet té veel en niet te weinig, en niet te zout. Het waterpeil moet goed geregeld zijn. Dat is fijn voor de bewoners in dorpen en steden maar ook voor koeien die drinkwater uit de sloot halen en de scheepvaart.

Ook zorgt Delfland voor veilige waterkeringen: er ligt 700 kilometer aan duinen en strand, dijken en kaden. Als er wat aan mankeert wordt er direct wat aan gedaan.

Delfland zorgt dat rioolwater wordt gezuiverd. Het vuile water (uit de gootsteen, doucheputje of toiletpot) komt via het gemeentelijk rioolstelsel in een van de vier grote afvalwaterzuiverings-installaties van Delfland terecht.

Delfland zorgt ook dat de waterkwaliteit in orde is en dat plant en dier er goed kunnen leven en dat er veilig zwemwater is; er zijn de afgelopen jaren veel kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook zijn gemalen aangepast zodat vis niet meer wordt vermalen en vrij in en uit de polder kan zwemmen.

2. Waterschapsbelasting?

De waterschapsbelasting bestaat uit zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Het vuile water maakt Delfland schoon vóór het terug het open water in kan. Dit gebeurt in één van de vier afvalwaterzuiveringsinstallaties van het hoogheemraadschap. Gemiddeld produceren we per persoon 130 liter afvalwater per dag! Hiervoor betaalt iedereen de zuiveringsheffing.
Voor het onderhouden van sterke dijken en kades, brede sloten, waterbergingen en moderne gemalen betalen we de watersysteemheffing. Met dat geld werkt Delfland ook aan schoon water in sloot en (zwem)plas.

3. Wat krijgen we terug van Delfland?

De afgelopen tien jaar heeft Delfland ruim 800 miljoen euro geïnvesteerd om het gebied veilig, mooi en droog te houden. Om het gebied beschermd en leefbaar te hóuden en te zorgen voor een goede waterkwaliteit zijn steeds investeringen nodig en daar betalen we dus allemaal aan mee.

Foto Ingrid ter Woorst hoogheemraad Water Natuurlijk Delfland op brug
Hoogheemraad Ingrid Ter Woorst

4. Wat is een dijkgraaf, wat is een hoogheemraad?

Het hoogheemraadschap Delfland wordt bestuurd door het college van dijkgraaf en hoogheemraden; een beetje vergelijkbaar met burgemeester en wethouders in een gemeente.

Water Natuurlijk heeft de afgelopen periode Ingrid Ter Woorst als hoogheemraad naar voren geschoven. Zij heeft met plezier en succes de portefeuille van Waterkwaliteit, natuur en ecologie en duurzaamheid voor haar rekening genomen. Ook heeft ze gezorgd voor de waterplannen waarin per gemeente afspraken zijn gemaakt voor droge voeten en schoon water.
Het algemeen bestuur heet bij Delfland de Verenigde Vergadering, vergelijkbaar met de gemeenteraad. De hoogheemraden maken hier deel van uit. Water Natuurlijk heeft hier 4 van de 21 gekozen zetels. Voor de Water Natuurlijk fractie is het belangrijk de leefbaarheid, de cultuurhistorie en de natuur hoog in op de agenda te houden.

5. Wat heeft ‘Water Natuurlijk’ eigenlijk voor elkaar gekregen?

Water Natuurlijk heeft het verschil gemaakt door concreet resultaat te boeken, doen wat ze beloofd heeft. Bovendien is minder geld uitgegeven dan begroot door slim en innovatief samen te werken, telkens met oog voor de gebruikers van het gebied en de cultuurhistorie. Verbetering kwaliteit zwemwateren en waterspeeltuinen; onder andere in de Delftse Hout en Dobbeplas.

Waternatuur: in totaal met een oppervlakte van bijna 60 voetbalvelden!) voor verbetering ecologische waterkwaliteit: o.a. bij de Zeven Gaten (De Lier) en bij de Broekpolder (Vlaardingen), bij kadeverbetering Commandeurspolder (Midden-Delfland) en de bypass Pijnackerse Vaart (Pijnacker/Delft).

19 vispassages zijn gemaakt zodat vis niet meer vermalen wordt (o.a. in Midden-Delfland en de Bergboezem Berkel) en paling heen en weer kan zwemmen.

Glastuinbouwbedrijven – eindelijk – aangesloten op de riolering.

6. Wat gaat er mis zonder waterschappen?

Als het water in Nederland z’n gang zou kunnen gaan, wordt het een indrukwekkende puinhoop! We herinneren ons allemaal de watersnoodramp van 1953, en de wateroverlast in 1998 in het Westland, en later ook op andere plekken.

We zijn inmiddels zo gewend dat het hier Nederland allemaal goed geregeld is, dat het ‘gewoon’ is geworden. Maar het laagste deel van Delfland ligt op ruim 6 meter onder NAP, dus er moet wel wat gebeuren om dat zo te houden.

Als het toch misloopt met het water is dat echt maatschappij-ontwrichtend, dat hebben we recent in Engeland en Duitsland gezien. Het is dus mooi dat het waterbeleid binnen het waterschap op 1 staat en niet hoeft te concurreren met andere belangen. De bestuurlijke drukte hebben de waterschappen zelf zeer voortvarend aangepakt; van 500 waterschappen in de jaren ’70 naar 24 nu!

7. Leven met water, hoe doe je dat?

Iedereen die aan het water woont, moet jaarlijks onderhoud uitvoeren: slootkanten maaien,en overtollige begroeiing verwijderen. De sloten moeten ook regelmatig gebaggerd worden want dan kan het water ook bij hevige regen snel worden afgevoerd en dat voorkomt wateroverlast. En hoe meer water je vasthoudt, hoe beter het is, denk aan regentonnen, halfverharde parkeerterreinen, minder tegels in de tuin.
Bij een goede waterkwaliteit hoort een evenwichtige visstand. Samenwerking met sport- en beroepsvissers is daarbij belangrijk!.
Bloemrijke slootkanten en kwakende kikkers zijn een waardevol onderdeel van de waternatuur, waar bewoners, fietsers of watersporters van genieten. Samenwerken met boeren, andere ondernemers en natuur- en recreatieterreinbeheerders is daarbij een noodzaak.

Delfland veilig en mooi

19 december 2014
In de eesrte nieuwsbrief van 2015 blikt Water Natuurlijk Delfland terug op wat er beloofd en bereikt is. Aan de hand van de toenmalige speerpunten en de verkiezingsleus Delfland veilig en mooi blikken we terug. Wat is er sinds 2008 bereikt? Lees de volledige nieuwsbrief. Veiligheid: Kansen voor natuur, recreatie en landschap zijn gegrepen. Schoon en … Lees "Delfland veilig en mooi" verder

In de eesrte nieuwsbrief van 2015 blikt Water Natuurlijk Delfland terug op wat er beloofd en bereikt is. Aan de hand van de toenmalige speerpunten en de verkiezingsleus Delfland veilig en mooi blikken we terug.

Wat is er sinds 2008 bereikt?

Lees de volledige nieuwsbrief.

Veiligheid: Kansen voor natuur, recreatie en landschap zijn gegrepen.
Schoon en gezond water: Vervuiling wordt tegengaan, riolen zijn aangelegd.
Natuur in en langs het water voor mens, plant en dier: Er zijn natuurlijke oevers aangelegd en er is ruimte voor recreatie en sportvissers.
Water als ordenend principe: Droge voeten, én schoon en gezond water behouden.
Water biedt ruimte voor recreatie en groen: In 2015 is 28 ha waternatuur gerealiseerd en zijn 19 knelpunten aangepakt.
Duurzaam peilbeheer en grondwater: Waterkwaliteit en natuur worden volwaardig meegenomen.
Water als drager van natuur: Meer stadsnatuur, schoon stadswater. Gerealiseerd.

Werkzaamheden Bergboezem Berkel
Werkzaamheden Bergboezem Berkel

In stand houden van het typisch Hollandse Landschap Water Natuurlijk heeft echt het verschil gemaakt. Bijv. bij de Bergboezem Berkel.

Bewustzijn van de rol van het water Projecten werden op een bijzondere manier wereldkundig gemaakt.

Verstandig investeren bespaart geld Voor het programma Schoon Water is minder uitgegeven dan begroot, bijvoorbeeld voor de vislift.

Water Natuurlijk heeft respect voor de betrokkenen die samen in het Natuur- en Milieuplatform een alternatief plan hebben ontwikkeld. Anny Beckers, één van de initiatiefnemers, doet mee aan de waterschapsverkiezingen voor Water Natuurlijk.

Selectieprocedure kandidaten

6 november 2014
De selectieprocedure van kandidaten Water Natuurlijk voor het bestuur van hoogheemraadschap Delfland door Lenie van Duijn, voorzitter selectiecommissie WND op 22 september 2014. Opgelet: de data zijn deels gewijzigd! De procedure: 15 september: aanmeldingstermijn is gesloten 20 oktober moet er van de kandidatencommissie een beargumenteerd advies bij het Regiobestuur West van Water Natuurlijk liggen. 23 … Lees "Selectieprocedure kandidaten" verder

De selectieprocedure van kandidaten Water Natuurlijk voor het bestuur van hoogheemraadschap Delfland door Lenie van Duijn, voorzitter selectiecommissie WND op 22 september 2014.

Opgelet: de data zijn deels gewijzigd!

De procedure:
15 september: aanmeldingstermijn is gesloten

20 oktober moet er van de kandidatencommissie een beargumenteerd advies bij het Regiobestuur West van Water Natuurlijk liggen.

23 oktober besluit het Regiobestuur om het advies (de concept lijst) al of niet over te nemen.
De kandidaten krijgen dan bericht over de volgorde van de lijst van het Regiobestuur van Water Natuurlijk.

Tot 6 november kan een kandidaat, als hij of zij het niet eens is met de plaats op de lijst, bezwaar maken bij het Regiobestuur.

12 November besluit het Regiobestuur over de bezwaren en stelt de conceptlijst vast.

Aansluitend krijgen de leden van Water Natuurlijk Regio West de lijst (nog steeds concept) toegestuurd.

4 december ’s avonds stelt de ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West de lijst voor het hoogheemraadschap Delfland definitief vast, evenals de Water Natuurlijk lijsten van de overige waterschappen in regio West. Locatie Openbare Bibliotheek in Leiden.
…………………………………………………………………………………………………
Wat kunnen kandidaten van de kandidatencommissie verwachten in deze korte tijd.
We proberen met een ieder van de 23 kandidaten een gesprek te hebben.

Daarbij zal het vooral gaan om de motivatie, bestuurlijke ervaring ( als het even kan in het openbaar bestuur) en bekendheid met het vakgebied.

Bij het samenstellen van de lijst wordt uiteraard gekeken naar de geschiktheid voor de functie . Verder zal o.a. rekening woren gehouden met regionale spreiding, continuïteit in de fractie, maar ook vernieuwing en verdeling man/ vrouw.

Bij de verkiezingen gelden de regels van de kieswet ook ten aanzien van voorkeursstemmen.

Ledenvergadering Water Natuurlijk Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland en Water Natuurlijk, natuurlijk? Op 22 september was er een bijeenkomst van Water Natuurlijk Delfland en Ingrid ter Woorst, lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Waterkwaliteit e.a., ging in een presentatie in op de invloed van Water Natuurlijk op de waterschapstaken. Het hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap en kent als zodanig … Lees "Ledenvergadering Water Natuurlijk Delfland" verder

Hoogheemraadschap van Delfland en Water Natuurlijk,
natuurlijk?

Op 22 september was er een bijeenkomst van Water Natuurlijk Delfland en Ingrid ter Woorst, lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Waterkwaliteit e.a., ging in een presentatie in op de invloed van Water Natuurlijk op de waterschapstaken.

Het hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap en kent als zodanig vier kerntaken:

Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterveiligheid
Afvalwaterzuivering

Oftewel: schoon water en droge voeten (voor meer info: www.hhdelfland.nl en https://youtu.be/zscZi50iW-U) Dat klinkt vanzelfsprekend, maar waarin maakt Water Natuurlijk het verschil? Tijdens de presentatie is dit aan de hand van een terugblik op de afgelopen bestuursperiode toegelicht.

Aan het begin van de periode bleek dat Delfland er financieel slecht voor stond. Er moest bezuinigd worden. Water Natuurlijk heeft eraan bij gedragen dat dit op een duurzame manier gebeurde: niet alleen denken aan de korte termijn, juist ook aan de lange termijn. Dus niet alleen aandacht voor de financiën, juist ook voor de doelen. En heel belangrijk: we hebben ervoor gezorgd dat de waterkwaliteitstaak serieus opgepakt is.

Waterkwaliteit: resultaat!

Waterkwaliteit was een ondergeschoven kindje: ecologisch en chemisch was en is deze onder de maat. Ten tijde van de bezuinigingen dreigde het helemaal van de haak te vallen. Dat hebben we weten te voorkomen onder het motto ‘wat moet, dat moet’: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) kent een resultaatverplichting voor ecologie en chemie. Met resultaat! In 2015 is er:
– 32 ha natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaats (natte natuur).
– vier zwemwateren aangepakt, zelfs geld over voor twee extra.
– Vismigratie: 19 vispassages aangelegd (paling kan vanaf de Noordzee onze polders in zwemmen en v.v., geen gemalen vis meer).
– Chemische waterkwaliteit: in twee jaar is meer dan 90 % van de glastuinbouwbedrijven aangesloten op het riool, er is een gebiedsgerichte aanpak bestrijdingsmiddelen.
– Lokale waterkwaliteitsknelpunten aangepakt, en daardoor is er minder vissterfte, minder stank, minder kroos.
Met andere woorden: waterkwaliteit is als kerntaak volwassen geworden. Dankzij een resultaatgerichte, programmatische aanpak zijn er concrete resultaten geboekt. Hierbij is er minder geld is uitgegeven dan begroot, mede dankzij samenwerking met Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap.

Water Natuurlijk Delfland is zichtbaar

Ook bij andere waterschapstaken is de invloed van Water Natuurlijk zichtbaar:
Bij Voldoende Water is nu ook oog voor waterkwaliteit: bij het inlaten van schoon water, bij het maaien van waterplanten (planten laten staan waar dit de doorstroming niet in gevaar brengt), bij vervanging visvriendelijke pompen aanschaffen.
Waterveiligheid: bij kades en dijken wordt gekeken of er ruimte is voor natuurvriendelijke oevers
Gezuiverd afvalwater: streven naar het sluiten van de kringloop, dat scheelt geld (heffing Rijkswaterstaat) en maakt het watersysteem duurzamer (water niet naar zee pompen maar ‘ecologisch upgraden’ waardoor het zelfs zwemwaterkwaliteit kan verbeteren).

Kortom:
Hoogheemraadschap van Delfland en Water Natuurlijk? Natuurlijk!

1234567