Kwaliteit = Winst

29 juli 2014
Delfland ligt in het Rijn-stroomgebied waar hard gewerkt wordt aan waterkwaliteit. Met resultaat: het Rijnwater komt schoon Delfland in, vismigratie en ecologie verbetert. Maar we zijn er nog niet: nog meer waterplanten waar dat kan, minder vermalen vis, tegengaan lozingen. En dat is winst voor iedereen: er is meer waternatuur, en … er is minder … Lees "Kwaliteit = Winst" verder

Delfland ligt in het Rijn-stroomgebied waar hard gewerkt wordt aan waterkwaliteit. Met resultaat: het Rijnwater komt schoon Delfland in, vismigratie en ecologie verbetert. Maar we zijn er nog niet: nog meer waterplanten waar dat kan, minder vermalen vis, tegengaan lozingen. En dat is winst voor iedereen: er is meer waternatuur, en … er is minder uitgegeven dan begroot. Water Natuurlijk maakt zich hier hard voor!

Vervuilers Aanpakken!
Ondanks de inspanningen is de chemische waterkwaliteit slecht. De gehaltes bestrijdingsmiddelen afkomstig van de glastuinbouw zijn veel te hoog! De top 3 van meest vervuilde polders is bekend, maar Water Natuurlijk gaat verder: via een app moet de waterkwaliteit voor iedereen zichtbaar zijn en moet iedereen misstanden kunnen melden.

Wie het kleine niet eert…
Water Natuurlijk steunt het initiatief van de Partij voor de Dieren om ons waterrijke gebied veiliger te maken: kinderen en dieren moeten zich kunnen redden indien zij door bijvoorbeeld een hoge kant niet uit het water kunnen klauteren.

Initiatief beloond

21 juli 2014
Water Natuurlijk zet kanoĂ«r in het zonnetje De fractie Water Natuurlijk Delfland heeft Emmy Tamerus uit Naaldwijk een boeket overhandigd voor het vrijwillig verzamelen en afvoeren van zwerfafval . Emmy ergert zich al lang tijdens haar kanotochten in het Westland aan het vele plastic afval in het water. En waar de gemeente Westland en het … Lees "Initiatief beloond" verder

bloemen uitgereiktWater Natuurlijk zet kanoër in het zonnetje

De fractie Water Natuurlijk Delfland heeft Emmy Tamerus uit Naaldwijk een boeket overhandigd voor het vrijwillig verzamelen en afvoeren van zwerfafval . Emmy ergert zich al lang tijdens haar kanotochten in het Westland aan het vele plastic afval in het water. En waar de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap naar elkaar wijzen, geeft Emmy op haar manier invulling aan de participatiemaatschappij door plastic en ander afval op te ruimen.

Daarom heeft de fractie  Emmy Tamerus in de bloemetjes gezet en blijk gegeven van waardering.  Emmy zou graag de sloten en vaarten van heel Westland fulltime willen schoonhouden en hoopt dat de gemeente Westland haar hierin wil steunen.

Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers

27 mei 2014
Aanleg Waternatuur: verbetering ecologische waterkwaliteit Veel vissen hebben beschutting in de vorm van planten nodig om voedsel te zoeken of te paaien. Ook mensen waarderen waternatuur. In het drukbevolkte en verstedelijkte gebied tussen Den Haag en Rotterdam is waternatuur echter nog te weinig aanwezig om een evenwichtige visstand te kunnen bereiken. In een gebied waar … Lees "Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers" verder

Aanleg Waternatuur: verbetering ecologische waterkwaliteit
Veel vissen hebben beschutting in de vorm van planten nodig om voedsel te zoeken of te paaien. Ook mensen waarderen waternatuur. In het drukbevolkte en verstedelijkte gebied tussen Den Haag en Rotterdam is waternatuur echter nog te weinig aanwezig om een evenwichtige visstand te kunnen bereiken. In een gebied waar elke vierkante meter bezet is, is dat zeker ook niet gemakkelijk.

Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse Beek
Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse Beek

Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers
Toch gaat het goed met de aanleg van extra waternatuur! Het gaat om in totaal om maar liefst 28 hectare aan vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Voordat Water Natuurlijk aantrad in het dagelijks bestuur bleven voornemens steken in beleidsstukken en werden er geen concrete resultaten geboekt.

Nu worden de resultaten concreet zichtbaar. Dit hoeft overigens niet ten koste te gaan van vismogelijkheden, Water Natuurlijk heeft zich hiervoor actief ingezet. Zo bleek bij het Oranjekanaal ondanks de brede natuurvriendelijke oever het heel goed mogelijk om ook een vissteiger aan te leggen. Ook elders wordt gekeken waar de mogelijkheden zijn voor vissteigers. En ook worden niet overal natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aangelegd: dat is niet nodig, en er is niet overal ruimte of geld beschikbaar.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Schoner water voor de vis

Verbetering van de chemische waterkwaliteit Allereerst is er mede dank zij Water Natuurlijk fors ingezet op verminderen van bestrijdingsmiddelen in het water door actieve inzet op het aansluiten van de glastuinbouw op het riool. In ons gebied (o.a. Westland maar ook Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) is glastuinbouw een belangrijke bron van vervuiling. Doordat Delfland constant … Lees "Schoner water voor de vis" verder

Verbetering van de chemische waterkwaliteit

Allereerst is er mede dank zij Water Natuurlijk fors ingezet op verminderen van bestrijdingsmiddelen in het water door actieve inzet op het aansluiten van de glastuinbouw op het riool. In ons gebied (o.a. Westland maar ook Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) is glastuinbouw een belangrijke bron van vervuiling. Doordat Delfland constant water in en uit de polder pompt, bleven de gevolgen niet beperkt tot het glastuinbouwgebied. We hebben te maken met forse overschrijdingen van de normen voor bestrijdingsmiddelen.

Aansluiting op riool: schoner water
Iedereen aansluiten op het riool zorgt voor schoner water

Aansluiting op het riool
Hoewel aansluiting op het riool voor velen vanzelfsprekend is, was het merendeel van de glastuinbouw vier jaar geleden nog niet aangesloten. Inderdaad, niet gezond voor de vis, maar ook niet voor de rest van het watersysteem.

Jarenlang bleef verbetering uit, maar sinds Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur zit, zijn gemeenten en LTO bereid gevonden zich samen met het waterschap actief in te zetten. En met resultaat: bijna 100 % van de glastuinbedrijven is nu aangesloten op het riool. Een mooi resultaat: fijn voor de vis, maar ook voor de mensen.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Gemalen vis?

Opheffen barrières voor vis Uit onderzoek bleek dat veel van de nieuwe pompen weliswaar heel goed water in en uit de polder kunnen pompen, maar dat de overlevingskans voor de vis daarbij minimaal was. Sommige pompen werken als een soort staafmixer; je kunt je voorstellen dat hoe langer de vis is, hoe groter de kans … Lees "Gemalen vis?" verder

Opheffen barrières voor vis
Uit onderzoek bleek dat veel van de nieuwe pompen weliswaar heel goed water in en uit de polder kunnen pompen, maar dat de overlevingskans voor de vis daarbij minimaal was. Sommige pompen werken als een soort staafmixer; je kunt je voorstellen dat hoe langer de vis is, hoe groter de kans dat deze er in mootjes gehakt weer uit komt.

gemalen vissen
Gemalen vis
uit: Stowa-rapport “malen of gemalen worden”

Dat is uiteraard niet goed voor de visstand. Voor palingen is het moeilijk om de Sargassozee te bereiken (en vice versa). En als er ergens vis sterft in een gebied, is het belangrijk dat er nieuwe vissen naar toe kunnen zwemmen. Dus is er ingezet op het verbeteren van vismigratie door aanleg van 19 vispassages. En bij het vernieuwen van gemalen worden door de inzet van Water Natuurlijk in principe alleen visvriendelijke pompen toegepast. Verder is er ook ingezet op innovatie: de vislift wordt ontwikkeld, waardoor de vismigratie verbetert, en kosten worden bespaard.

Een zichtbaar resultaat
Om een voorbeeld te noemen: duizenden jonge palingen zwemmen nu bij gemaal Schoute in Scheveningen het gebied van Delfland in waarna ze op kunnen groeien in onze polders alvorens ze als volwassen palingen weer terug kunnen zwemmen naar de Sargassozee. Ook is er in het water van de Scheveningse haven een zalm gevonden die mogelijk vanuit zee afkomstig is. Water Natuurlijk heeft zich ook ingezet om vis en vismigratie beter zichtbaar te maken voor een breed publiek, want onbekend maakt onbemind.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Jaarrekening 2013 en veilige kust

19 mei 2014
Voor het zesde jaar op rij heeft de fractie Water Natuurlijk ingestemd met de Jaarrekening (2013), het belangrijkste financiĂ«le document in de Planning & Controlcyclus. Voor het eerst in die zes jaar is het rekeningresultaat positief. Niet omdat er realistisch is begroot, maar omdat er een aantal meevallers waren. Water Natuurlijk heeft haar complimenten uitgesproken … Lees "Jaarrekening 2013 en veilige kust" verder

Voor het zesde jaar op rij heeft de fractie Water Natuurlijk ingestemd met de Jaarrekening (2013), het belangrijkste financiële document in de Planning & Controlcyclus. Voor het eerst in die zes jaar is het rekeningresultaat positief. Niet omdat er realistisch is begroot, maar omdat er een aantal meevallers waren. Water Natuurlijk heeft haar complimenten uitgesproken richting het College en de medewerkers. We zijn op de goede weg!

Een veilige kust

Delfland heeft berekend en vastgelegd tot hoever de veiligheidszones landinwaarts reiken. Dit is nodig voor een veilige kust. Ook wordt dynamische kustbeheer ingevoerd: door stuivend zand kunnen de duinen aangroeien en ontstaat meer diversiteit van planten en dieren.

Dienstreizen dijkgraaf onder de loep

In de vergadering van 24 april heeft de dijkgraaf van Delfland een toelichting gegeven op zijn reisgedrag. Water Natuurlijk wil weten wat de dienstreizen opleveren? Kennisoverdracht, stimuleren van de Nederlandse export, ontwikkelingshulp? Wij horen het graag.

Schaliegas en vislift

Water Natuurlijk is enthousiast over de brief van o.a. de Unie van Waterschappen, gericht aan minister Kamp. Hierin staan vijf voorwaarden alvorens proefboringen naar schaliegas toe te staan. Delfland reageerde met: “Daar gaan we niet over”. Het college antwoordde bij monde van de Dijkgraaf dat zij geen bemoeienis hebben gehad bij de totstandkoming van de … Lees "Schaliegas en vislift" verder

Water Natuurlijk is enthousiast over de brief van o.a. de Unie van Waterschappen, gericht aan minister Kamp. Hierin staan vijf voorwaarden alvorens proefboringen naar schaliegas toe te staan. Delfland reageerde met: “Daar gaan we niet over”. Het college antwoordde bij monde van de Dijkgraaf dat zij geen bemoeienis hebben gehad bij de totstandkoming van de Uniebrief en haar oude standpunt handhaaft. “We gaan er niet over”. Water Natuurlijk Delfland is zeer tevreden met de Uniebrief.

Vis en waterkwaliteit

Veel gemaalpompen bleken goed voor droge voeten, maar hakten vissen aan stukjes, met name palingen. Wat te doen? Kennis ontbrak, bestaande techniek was ongeschikt, of te duur. Daarom is de vislift ontwikkeld, een methode om vissen veilig heen en weer te laten zwemmen (www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@58214/vis-soepel-vislift/)

En toen? Onderzoek wijst nu uit dat de Delflandse vislift werkt! Water Natuurlijk is verheugd over deze positieve ontwikkeling. Ook afspraken met de glastuinbouw, het kwaliteitsbaggeren en het doorspoelen van sloten verdienen steun.

Verbeteringen in Delfland

Water Natuurlijk constateert dat Delfland opnieuw een aantal verbeteringen aanbrengt in de waterhuishouding. Vaak een combinatie van waterberging of verbetering van de doorstroming aan de ene kant en verfraaiing van het landschap anderzijds. Bijvoorbeeld bij het Waterspoorpark en park ’t Loo in Leidschendam-Voorburg. Waterkwaliteit Ook wordt er fors ingezet op een betere waterkwaliteit. Daarom is … Lees "Verbeteringen in Delfland" verder

Water Natuurlijk constateert dat Delfland opnieuw een aantal verbeteringen aanbrengt in de waterhuishouding. Vaak een combinatie van waterberging of verbetering van de doorstroming aan de ene kant en verfraaiing van het landschap anderzijds. Bijvoorbeeld bij het Waterspoorpark en park ’t Loo in Leidschendam-Voorburg.

Waterkwaliteit

Ook wordt er fors ingezet op een betere waterkwaliteit. Daarom is Water Natuurlijk blij met de aanleg van extra waternatuur. Het eerste Deelstroomgebiedplan voor de Kaderrichtlijn Water ligt goed op koers, en aan de opzet van het tweede Deelstroomgebiedplan 2016-2021 wordt ook al hard gewerkt.

Delfland trouwlocatie

Samen met de Algemene Waterschapspartij en de PvdA heeft Water Natuurlijk een motie ingediend om het monumentale gebouw van Delfland toegankelijker te maken voor inwoners van Delft en toeristen. Rondleidingen, het bijwonen van vergaderingen en in het huwelijk treden zou mogelijk moeten worden gemaakt in het Gemeenlandshuis van Delfland

1234567